Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.773

Rīgā 2012.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 38.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (turpmāk – pasākums), ko īsteno atbilstoši Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – regula Nr. 1698/2005), Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – regula Nr. 1974/2006), un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006).

2. Pasākuma mērķis ir:

2.1. veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru;

2.2. ar mārketinga kampaņu palīdzību veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma nozares sadarbību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē.

3. Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

3.1. esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām visā kompleksā kopumā) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana;

3.2. esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana;

3.3. esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana (neietverot pirts vai saunas būvniecību, rekonstrukciju vai vienkāršotu rekonstrukciju);

3.4. tūrisma pakalpojumu dažādošana;

3.5. investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē, ja projektā nav paredzēti citi būvniecības vai rekonstrukcijas darbi attiecīgajā tūrisma mītnē;

3.6. ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana.

4. Projektu iesniegumu (1. vai 2.pielikums) pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

5. Pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

5.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

5.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

5.3. apakšlīgumu slēgšana, ja tie nenodrošina projekta mērķu sasniegšanu;

5.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

5.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

5.6. atlīdzība personālam;

5.7. maksa par tehniku ar iekšdedzes dzinējiem;

5.8. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigti darbi;

5.9. mazvērtīgā inventāra (kas par tādu noteikts uzņēmuma grāmatvedībā saskaņā ar grāmatvedības standartiem) izmaksas;

5.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulas Nr. 1698/2005 71.pantu un regulas Nr. 1974/2006 55.panta 1.punktu.

6. Pirms atbalsta piešķiršanas Lauku atbalsta dienests pārbauda, vai atbalsts, ko piešķirs atbilstoši šiem noteikumiem, atbilst Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.pantā noteiktajām prasībām. Atbalsta saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto citu de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

7. Atbalsta saņēmējs nevar būt grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs. Grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs atbilst šādām pazīmēm:

7.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.2. zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi pārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla (nepiemēro šo noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā un 15.punktā minētajām personām);

7.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība;

7.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem, un apturēt zaudējumus, kas bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā gandrīz noteikti izraisīs komercsabiedrības nespēju turpināt darbību.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm

8. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot:

8.1. republikas pilsētas;

8.2. novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās atbilstoši jaunākajiem valsts statistiskajiem novērojumiem;

8.3. novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju.

9. Šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:

9.1. peldvietu labiekārtošana;

9.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana;

9.3. dabas atpūtas parku izveide vai labiekārtošana;

9.4. rotaļlaukumu, atrakciju, zirgu izjāžu laukumu (izņemot būves), veloceliņu izveide vai labiekārtošana;

9.5. ūdenstūrisma apmetņu vietu (teltsvietas, ugunskura vietas, tualetes) izveide vai labiekārtošana;

9.6. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;

9.7. pamatlīdzekļu iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei;

9.8. sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā;

9.9. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tūrismā izmantojamā aprīkojuma uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana, ievērojot maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem (turpmāk – maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas) (3.pielikums).

10. Atbalsta pretendents ir:

10.1. zemnieku saimniecība;

10.2. fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību;

10.3. komersants.

11. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

11.1. īstenojot projektu, sasniedz konkrētā pasākuma mērķi;

11.2. tas vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts tūrisma bukletā vai tīmekļa vietnē, ko izveidojusi ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;

11.3. tas attīsta un paplašina saimniecisko darbību, izpildot vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

11.3.1. jaunu darba vietu radīšana;

11.3.2. esošo darba vietu saglabāšana;

11.4. tas projekta iesniegumā pierāda ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 20. un 21.punktā minētajām prasībām;

11.5. tas ir īpašnieks vai nomnieks (vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas) nekustamajam īpašumam, kurā plānota aktivitātes īstenošana, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā.

12. Šo noteikumu 9.punktā minēto darbību īstenošanu atbalsta pretendents uzsāk ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja šajā laikposmā aktivitāšu īstenošana netiek uzsākta, kā arī ja nav izpildītas šo noteikumu 19.punktā minētās prasības, tad attiecīgais lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

III. Atbalsta saņemšanas nosacījumi šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētajai aktivitātei

13. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

14. Šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:

14.1. tāda tūrisma produkta virzība un attīstīšana tirgū, kas saistīts ar reģionālo un vietējo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību (dalība ārvalstu gadatirgos, izstādēs, konferencēs un semināros tiek atbalstīta, ja tā paredzēta kā viens elements no kopējās mārketinga kampaņas, nodrošinot Latvijas tūrisma produkta prezentācijas un stenda organizēšanu);

14.2. ''lauku labumu'' saimniecību produkta izveide un mārketings;

14.3. nacionālās latviešu lauku virtuves piedāvājuma izveide un mārketings;

14.4. mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē;

14.5. jaunu tirgu sasniedzamības palielināšana.

15. Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.242 redakcijā)

16. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

16.1. īstenojot projektu, sasniedz konkrētā pasākuma mērķi;

16.2. apvieno lauksaimniecības ražošanas un produkcijas pārstrādes daudznozaru un nozaru nevalstiskās organizācijas valsts mērogā;

16.3. ir pieredze lauku tūrisma, lauksaimniecības un citu lauku ekonomikas jomu sadarbības veicināšanā;

16.4. ir pieredze starptautisku projektu īstenošanā;

16.5. pārstāv lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses;

16.6. darbojas visā Latvijas teritorijā lauku tūrisma, lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.242 redakcijā)

17. Šo noteikumu 14.punktā minēto darbību īstenošanu atbalsta pretendents uzsāk ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja šajā laikposmā aktivitāšu īstenošana netiek uzsākta, tad attiecīgais lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

IV. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm

18. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā personiski vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti iesniedz:

18.1. projekta iesniegumu (1.pielikums);

18.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

18.3. būvniecībai vai teritorijas labiekārtošanai – reģionālās vides pārvaldes apliecinājumu par to, ka projektā paredzētās darbības ir atļautas un netiks nodarīts kaitējums videi, ja šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu darbības tiek īstenotas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamajā teritorijā Natura 2000;

18.4. bukletu vai informāciju par tīmekļa vietnes adresi atbilstoši šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

18.5. būvmateriālu iegādei – akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.6. būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts:

18.6.1. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.6.2. būvatļauju (kopiju, uzrādot oriģinālu), ko iesniedz ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

18.7. būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

18.8. vienkāršotai rekonstrukcijai:

18.8.1. apliecinājuma karti un ieceres dokumentāciju, tajā skaitā būvniecības darbu tāmi (kopiju, uzrādot oriģinālu);

18.8.2. būvmateriālu iegādei – atbalsta pretendenta sagatavotu apliecinājuma karti un tāmi;

18.9. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja nav jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, – aprakstu brīvā formā, kurā norāda, kā tika noteikta mazākā cena, un informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem. Aprakstam pievieno reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti;

18.10. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem;

18.11. rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai – tehniskās inventarizācijas lietu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

18.12. apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem (turpmāk – apliecinājums) – ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma visā plānošanas periodā vienai atbalsta pretendenta saistīto personu grupai pārsniedz 100 000 euro. Apliecinājumu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tas iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

19. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvniecības un iepirkuma dokumentus par būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas un vispārējām izmaksām, kas saistītas ar būvniecību, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pretendējot uz finansējumu būvmateriālu iegādei, būvniecības un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu.

20. Atbalsta pretendents projekta iesniegumā (1.pielikums), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro, aizpilda E.1., E.2. un E.5. sadaļu, kas:

20.1. ietver informāciju par pakalpojumu apjomu, izmaksām par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas;

20.2. apliecina atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas atlikumam katra mēneša beigās ir jābūt pozitīvam. Atbalsta pretendentam gadā pēc projekta īstenošanas salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu vismaz par trim procentiem palielinās ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai vismaz par trim procentiem samazinās izdevumi. Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

21. Atbalsta pretendents projekta iesniegumā (1.pielikums), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 100 000 euro, aizpilda E.1., E.2., E.3., E.4., E.5. un E.7. sadaļu, kas:

21.1. ietver informāciju par pakalpojumu apjomu, izmaksām, pamatlīdzekļiem, kreditoriem, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas (izņemot ražošanas apjomu un izmaksu tabulas), kā arī naudas plūsmas pārskatu pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas atlikumam katra mēneša beigās ir jābūt pozitīvam;

21.2. apliecina atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendents atbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem:

21.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir 0,20 vai lielāka par to;

21.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir 1,00 vai lielāka par to (no īstermiņa kreditoriem atrēķina īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

21.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma, kas reizināts ar 50 procentiem, summa ir nulle vai lielāka par to;

21.3. pierāda uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas atbilstoši šo noteikumu 21.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vismaz vienam no šo noteikumu 21.2.1. vai 21.2.3.apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

22. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313) (4.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313) (5.pielikums).

23. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 1.jūnijam piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313) (5.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētajai aktivitātei

24. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto aktivitāti, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā personiski vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti iesniedz šādus dokumentus:

24.1. projekta iesniegumu (2.pielikums);

24.2. bukletu vai informāciju par tīmekļa vietnes adresi atbilstoši šo noteikumu 16.5.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

24.3. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem.

25. Atbalsta pretendents divus mēnešus pirms atbalstītās aktivitātes īstenošanas saskaņā ar projektā paredzēto laika grafiku iesniedz Lauku atbalsta dienestā iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja nav jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, – aprakstu brīvā formā, kurā norāda, kā tika noteikta mazākā cena, un informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem. Aprakstam pievieno reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti.

26. Atbalsta pretendents projekta iesniegumam (2.pielikums), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 euro, pievieno:

26.1. biedrības gada pārskatu par noslēgto iepriekšējo finanšu gadu;

26.2. tabulu ar atbalstīto aktivitāšu īstenošanas grafiku;

26.3. (svītrots ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.242).

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

27. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (6.pielikums).

28. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 1.jūnijam piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalstītajām un īstenotajām aktivitātēm (7.pielikums).

VI. Atbalsta veids, apmērs un attiecināmās izmaksas šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm

29. Laikposmā no 2007.gada līdz 2013.gadam (turpmāk – plānošanas periods) vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 375 000 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

30. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēs un darbībām, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā.

31. Atbalsta intensitāte ir:

31.1. 40 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm;

31.2. 50 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm.

32. Atbalsta saņēmējs, kas plānošanas periodā ir mainījis juridisko statusu, no fiziskas personas kļūstot par juridisku personu, reorganizējis vai nodibinājis komercsabiedrību vai zemnieku saimniecību (atbalsta saņēmējam pieder jebkurš skaits kapitāla daļu jaunajā uzņēmumā):

32.1. var pieteikties atbalsta saņemšanai šo noteikumu 18.punktā minētajā kārtībā un šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajās aktivitātēs par atlikušo attiecināmo izmaksu summu;

32.2. nevar pieteikties atbalsta saņemšanai šo noteikumu 18.punktā minētajā kārtībā un šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajās aktivitātēs, ja plānošanas periodā ir saņēmis maksimālo attiecināmo izmaksu summu.

33. Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši projektu atlases kritērijiem (8.pielikums). Ja iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam, kas darbojas pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu.

34. Pasākumā ir šādas attiecināmās izmaksas:

34.1. būvniecības, rekonstrukcijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas (3.pielikums);

34.2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas (3.pielikums);

34.3. pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, lai nodrošinātu attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

34.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorārs, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja projekta iesniegumā ietvertas tikai šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minētās izmaksas, vispārējās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minētajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 34.1., 34.2. un 34.3.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

35. Maksimālajās būvju tipu attiecināmajās izmaksās ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmu izmaksas, kā arī šo noteikumu 36.punktā minētās izmaksas.

36. Attiecināmās izmaksas ir tieši ar tūrisma pakalpojumiem nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 procentus no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

36.1. jaunu administratīvo telpu būvniecība, esošo telpu rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija;

36.2. apsardzes un caurlaides telpu izbūve;

36.3. apsardzes signalizācijas (arī videonovērošanas sistēmas) ierīkošana;

36.4. personāla telpu izbūve;

36.5. ēku balkonu un terašu izbūve;

36.6. ceļu izbūve.

37. Ja projektā paredzētās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, izmaksu starpību sedz atbalsta saņēmējs.

38. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas, kas tiešā veidā saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu.

39. Atbalstu maksā tikai par iegādātajām precēm, kas ir atbalsta saņēmēja īpašumā.

40. Atbalstu par precēm, kas pirktas uz nomaksu, izmaksā tikai tad, ja tās ir kļuvušas par atbalsta saņēmēja īpašumu.

VII. Atbalsta veids, apmērs un attiecināmās izmaksas šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētajai aktivitātei

41. Visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 200 000 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

42. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēs un darbībām, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā.

43. Atbalsta intensitāte ir 100 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.242 redakcijā)

44. Pasākumā ir šādas ar tūrisma pakalpojumu mārketingu saistītas attiecināmās izmaksas:

44.1. pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, lai nodrošinātu attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

44.2. ārpakalpojumu izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

44.3. ceļa un naktsmītnes izdevumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

VIII. Noslēguma jautājumi

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumus Nr.1057 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 188.nr.).

46. Projektu iesniegumus, kas apstiprināti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"" un Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"", īsteno un uzrauga saskaņā ar līgumu par atbalsta saņemšanu.

Ministru prezidenta vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks

Zemkopības ministre L.Straujuma
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

Zemkopības ministre L.Straujuma
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773
Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem

(Pielikums MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1198 redakcijā)

Nr.
p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūvei par kopējo būves platību (bez PVN)

Rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību (bez PVN)

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību (bez PVN)

1.

Tūrisma mītne līdz 20 gultasvietām

euro/m2

711,44711,44498,01

2.

Ēdināšanas bloks

euro/m2

711,44711,44498,01

3.

Koplietošanas virtuve, tualete, duša utt.

euro/m2

498,01498,01284,57

4.

Palīgbūves vai palīgēkas

euro/m2

142,29113,8399,60

5.

Laukumi

euro/m2

21,3417,0717,07

6.

Jumta nomaiņa

euro/m2

28,4621,34
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313)

Projekta Nr._______

 Sasniegts(-i) mērķis(-i), ieviešot projektu (atzīmēt ar x):

Veicināta nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbība lauku teritorijā 
Attīstīta un paplašināta uzņēmuma saimnieciskā darbība 
Izveidotas jaunas darba vietas 
Saglabātas esošās darba vietas 
Projekta investīcijas veicina tūrisma pakalpojumu pieejamību un dabas vides pielāgošanu atpūtai ģimenēm ar bērniem 
Cits (norādīt, kāds) 
Projektā izveidoti (atzīmēt ar x):
Maza mēroga infrastruktūras objekti 
Atpūtas infrastruktūra 
Lauku tūrisma pakalpojumu pilnveide


Projekts tika īstenots mazāk labvēlīga apvidus teritorijā Jā Nē


Projekta īstenošanas vieta 
Teritorijas attīstības indekss 

Projekts tika īstenots šādās aktivitātēs:

Esošo tūrisma mītņu (līdz 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcijaRekonstrukcija, m2
Vienkāršota rekonstrukcija, m2
Esošo tūrisma mītņu ēdināšanas bloka būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija, nepieciešamā aprīkojuma iegādeBūvniecība, m2
Rekonstrukcija, m2
Vienkāršota rekonstrukcija, m2
Aprīkojums, skaits (atšifrēt pa pozīcijām)
Kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot pirts un saunas būvniecību vai rekonstrukcijuBūvniecība, m2
Rekonstrukcija, m2
Vienkāršota rekonstrukcija, m2
Tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana Peldvietu izveide, m2
 Atpūtas taku izveide vai pilnveidošana, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Dabas atpūtas parku izveide vai pilnveidošana, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Atrakciju, zirgu izjāžu laukumu, distanču slēpošanas trašu izveide vai pilnveidošana, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Ūdens tūrisma apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Inventārs tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai (skaits)
 Sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kuras ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā, m2
 Nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana inventāra glabāšanai, kurš nepieciešams tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai, m2
Vides aizsardzības investīcijas lauku tūrisma mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un nosēdaku izbūve vai rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma materiālu nomaiņa pret videi draudzīgu materiālu segumu Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu un nosēdaku būvniecība, m2
 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu un nosēdaku rekonstrukcija, m2
 Jumta seguma nomaiņa, m2

Saskaņā ar minētajiem atbalsta pasākumiem investīcijas ieguldītas:

  Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādē (skaits)
  Jaunbūvē, rekonstrukcijā, vienkāršotā rekonstrukcijā m2
  Būvmateriālu iegādē  

Būvniecība, rekonstrukcija notikusi:

  saimnieciskā kārtā

  ar būvfirmas līdzdalību 

Saglabāto darba vietu skaits, īstenojot projektu (skaits)
Jaunradīto darba vietu skaits, īstenojot projektu (skaits)

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Pārskats iesniegts _____.gada ___. __________________

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu dažādošana" (kods 313)

1.projekts

2.projekts

3.projekts

Projekta numurs
Projekta beigu termiņš
Atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds/ nosaukums (firma)
Atbalsta saņēmēja reģistrācijas numurs/personas kods
Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese/ deklarētās dzīvesvietas adrese
Atbalsta saņēmējs
(atzīmēt ar X, ja tas ir 413.pasākums)
sieviete

jaunāka par 25 gadiem

vīrietis

jaunāks par 25 gadiem

LAD klienta numurs
Atbalsta saņēmēja pamatdarbība ir lauksaimniecība
Atbalsta saņēmējs pārskata periodā saņēmis atbalstu citos Eiropas Savienības pasākumos


Atbalstīto projektu numurs

Atbalstītais projekts atmaksāts

________.gada _______________________

________.gada _______________________

________.gada _______________________

Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji par _______.gadu

Finansiālie rādītājit.sk. no nelauksaimnieciskās darbības
Saimniecības neto apgrozījumseuroeuro
Saimniecības izmaksaseuroeuro
Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu samaksaseuroeuro

Vispārējie rādītāji – indikatori

Darba vietu skaits pārskata periodā kopā (ieskaitot jaunradītās)

(skaits)

Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā kopā

(skaits)

Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā lauku saimniecībā

(skaits)

Vīrieši

(skaits)

Vīrieši

(skaits)

t.sk. jaunāki par 25 gadiem(skaits)t.sk. jaunāki par 25 gadiem(skaits)
Sievietes(skaits)Sievietes(skaits)
t.sk. jaunākas par 25 gadiem(skaits)t.sk. jaunākas par 25 gadiem(skaits)
Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā ārpus lauku saimniecības

(skaits)

Vīrieši(skaits)
t.sk. jaunāki par 25 gadiem(skaits)
Sievietes(skaits)
t.sk. jaunākas par 25 gadiem(skaits)


Tūrisma mītnē apkalpoto tūristu skaits,(skaits)
t.sk. tūristi, kas izmantoja naktsmītnes(skaits)
t.sk. dienas apmeklētāji(skaits)
Naktsmītņu noslodze pārskata gadā(skaits)
Tūristu mītnes darbības dienu skaits pārskata gadā(skaits)
Uzņēmuma lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopējā platība(ha)

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Pārskats iesniegts _____.gada ___. __________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313)

Projekta Nr._______

Sasniegts(-i) mērķis(-i), ieviešot projektu (atzīmēt ar x):

Veicināta nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbība lauku teritorijā
Vietējā un ārējā tirgū veicināta tāda tūrisma produkta virzība un attīstīšana, kas saistīts ar reģionālo un vietējo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību
Izveidots ''lauku labumu'' saimniecību produkts un mārketings
Izveidots nacionālās latviešu lauku virtuves piedāvājums un mārketings
Organizētas mārketinga kampaņas, popularizējot lauku tūrismu lauku vidē
Veicināta ceļotāju interese izmantot lauku tūrisma pakalpojumus Latvijā
Veicināta sadarbība starp tūrisma, lauksaimniecības un amatniecības uzņēmumiem
Projekta investīcijas veicina tūrisma pakalpojumu pieejamību un dabas vides pielāgošanu atpūtai ģimenēm ar bērniem
Saglabātas esošās darba vietas
Cits (norādīt, kāds)


Tūrisma mārketinga aktivitātes ietvaros tiks īstenotas šādas darbības (minēt īsu aprakstu)

Tāda tūrisma produkta virzība un attīstīšana vietējā un ārējā tirgū, kas saistīts ar reģionālo un vietējo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību
''Lauku labumu'' saimniecību produkta izveide un mārketings
Nacionālās latviešu lauku virtuves piedāvājuma izveide un mārketings
Mārketinga kampaņas, popularizējot lauku tūrismu lauku vidē 
Jaunu tirgu sasniedzamības paaugstināšana 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Pārskats iesniegts _____.gada ___. __________________

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
7.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773
Pārskats par atbalsta saņēmēja darbību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu dažādošana" (kods 313)
  
Projekta numurs 
Projekta beigu termiņš 
Atbalsta saņēmēja nosaukums (firma) 
Atbalsta saņēmēja reģistrācijas numurs 
Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese 
LAD klienta numurs 
Atbalsta saņēmēja pamatdarbība ir lauku tūrisms, mārketings 
Atbalsta saņēmējs pārskata periodā saņēmis atbalstu citos Eiropas Savienības pasākumos


Projekts īstenots ____________.gadā, kopējā projekta atmaksātā summa

________.gada _______________________

________.gada _______________________

________.gada _______________________

________.gada _______________________

Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji par _______.gadu

Vispārējie rādītāji – indikatori (norādīt skaitu):

Veicināta nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbība lauku teritorijā
Vietējā un ārējā tirgū veicināta tāda tūrisma produkta virzība un attīstīšana, kas saistīts ar reģionālo un vietējo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību
Izveidots ''lauku labumu'' saimniecību produkts un mārketings
Izveidots nacionālās latviešu lauku virtuves piedāvājums un mārketings
Organizētas mārketinga kampaņas, popularizējot lauku tūrismu lauku vidē
Veicināta ceļotāju interese izmantot lauku tūrisma pakalpojumus Latvijā
Veicināta sadarbība starp tūrisma, lauksaimniecības un amatniecības uzņēmumiem
Veicināta tūrisma pakalpojumu pieejamība un dabas vides pielāgošana atpūtai ģimenēm ar bērniem
Saglabātas esošās darba vietas
Cits (norādīt, kāds)


Pielikumā: Biedrības pilns gada pārskats.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Pārskats iesniegts _____.gada ___. __________________

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
8.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1198)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritērija punktu skaits

1.Atbalsta pretendenta iepriekš saņemtā atbalsta apmērs1

30

0 euro

30

1,42–35 572 euro

26

35 573–71 144 euro

22

71 145–106 716 euro

18

106 717–142 287 euro

14

142 288–177 859 euro

10

177 860–213 431 euro

6

213 432 euro un vairāk

0

2.Akceptēts būvprojekts2

30

atbalsta saņemšanai pieteikts akceptēts būvprojekts

30

apliecinājuma karte

15

pārējie projekti

0

3.Tūristu mītnes noslodze3 iepriekšējā gadāvasaras sezonā
(01.05.–01.10.)

15

vairāk par 40 %

15

no 0 līdz 40 %

0

visu gadu

15

vairāk par 20 %

15

no 0 līdz 20 %

0

4.Atbalsta pretendenta darbība nozarē

15

vairāk par 3 gadiem

15

mazāk par 3 gadiem

0

5.Starpība starp maksimāli pieļaujamo atbalsta summu un projektam pieprasīto atbalsta summu

par katru pilnu procentu 1 punkts

Piezīmes.

1 Atbalsts tūrisma nozarē no Speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecībai un lauku attīstībai (SAPARD) Vienotā programmdokumenta.

2 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecību.

3 Maksimālais punktu skaits par tūristu mītnes iepriekšējā gada noslodzi ir 15 punkti.

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 773Pieņemts: 13.11.2012.Stājas spēkā: 05.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 04.12.2012. OP numurs: 2012/190.17
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253122
{"selected":{"value":"31.05.2014","content":"<font class='s-1'>31.05.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.05.2014","iso_value":"2014\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2012","iso_value":"2012\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.05.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)