Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.694

Rīgā 2012.gada 9.oktobrī (prot. Nr.56 3.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instrumenti) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina finanšu instrumentu vadību;

1.2. valsts budžetā plāno līdzekļus finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu (turpmāk – programma) un atklāta konkursa un iepriekš noteikto projektu (turpmāk kopā – projekts) īstenošanai un veic maksājumus.

2. Programmas apsaimniekotāja funkcijas nodrošina:

2.1. Ekonomikas ministrija;

2.2. Izglītības un zinātnes ministrija;

2.3. Kultūras ministrija;

2.4. Sabiedrības integrācijas fonds;

2.5. Tieslietu ministrija;

2.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

3. Valsts izglītības attīstības aģentūra veic aģentūras funkcijas finanšu instrumentu līdzfinansētajā programmā "Stipendiju un Norvēģijas–Latvijas pētniecības atbalsta fonds un stipendiju programma".

4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veic aģentūras funkcijas Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētajā programmā "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā".

5. Valsts reģionālās attīstības aģentūra veic aģentūras funkcijas Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētajā programmā "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētajā programmā "Nacionālā klimata politika", izņemot minēto programmu iepriekš noteiktajā projektā, kur Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir projekta partneris.

6. Iekšlietu ministrija veic nacionālā programmas partnera funkcijas Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētajā programmā "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma".

7. Labklājības ministrija veic atbildīgās nozares ministrijas funkcijas Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētajā programmā "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai".

8. Programmas izmaksas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc tam, kad attiecīgo programmu apstiprinājusi Norvēģijas Ārlietu ministrija vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja (turpmāk – donorvalstis). Programmas sagatavošanas izmaksas nav attiecināmas no programmas īstenošanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

9. Iepriekš noteiktā projekta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad vadošā iestāde ir informējusi Finanšu instrumenta biroju par programmas apsaimniekotāja iepriekš noteiktā projekta pozitīvu novērtējumu.

II. Saprašanās memoranda, programmas un programmas līguma apstiprināšana un grozīšana

10. Vadošā iestāde sadarbībā ar donorvalstu pārstāvjiem izstrādā un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā starp Latvijas Republiku un Īslandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti un saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti (turpmāk – saprašanās memorandi).

11. Pēc saprašanās memoranda parakstīšanas programmas apsaimniekotājs izstrādā un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā programmas projektu. Programmas projektā iekļauj iepriekš noteikto projektu kopsavilkumus.

12. Pēc programmas projekta atbalstīšanas Ministru kabinetā vadošā iestāde iesniedz programmas projektu apstiprināšanai donorvalstīm.

13. Ja donorvalstis apstiprina programmas projektu ar nosacījumiem vai grozījumiem, programmas apsaimniekotājs nodrošina nosacījumu izpildi.

14. Ja donorvalstis noraida programmas projektu, vadošā iestāde lemj par vienu no šādiem risinājumiem:

14.1. programmas apsaimniekotājs izstrādā jaunu programmas projektu un iesniedz to noteiktā kārtībā Ministru kabinetā. Pēc programmas projekta atbalstīšanas Ministru kabinetā vadošā iestāde iesniedz programmas projektu apstiprināšanai donorvalstīm. Jauna programmas projekta izstrādi un iesniegšanu donorvalstīm programmas apsaimniekotājs un vadošā iestāde nodrošina četru mēnešu laikā no lēmuma par programmas projekta noraidīšanu pieņemšanas;

14.2. vadošā iestāde sadarbībā ar programmas apsaimniekotāju četru mēnešu laikā pēc donorvalstu lēmuma saņemšanas lemj par noraidītajam programmas projektam paredzēto finanšu līdzekļu pārdali citai programmai, veicot atbilstošus grozījumus saprašanās memorandā.

15. Pēc donorvalstu lēmuma saņemšanas par programmas projekta apstiprināšanu vadošā iestāde piecu darbdienu laikā informē par to programmas apsaimniekotāju, aģentūru, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi.

16. Pēc programmas līguma projekta saņemšanas no donorvalstīm vadošā iestāde sadarbībā ar programmas apsaimniekotāju to izskata un saskaņo ar donorvalstīm. Vadošā iestāde nodrošina programmas līguma noslēgšanu ar Norvēģijas Ārlietu ministriju vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju. Par programmas līguma īstenošanu ir atbildīga vadošā iestāde un attiecīgās programmas apsaimniekotājs:

16.1. Ekonomikas ministrija par programmu "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā";

16.2. Izglītības un zinātnes ministrija par programmu "Stipendijas un Latvijas–Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma";

16.3. Kultūras ministrija par programmu "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana";

16.4. Sabiedrības integrācijas fonds par programmu "NVO fonds";

16.5. Tieslietu ministrija par programmu "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma";

16.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par programmu "Nacionālā klimata politika" un "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm".

17. Programmas apsaimniekotājs finanšu instrumentu vadības dokumentos noteiktajos gadījumos var ierosināt izdarīt programmā grozījumus. Priekšlikumu par grozījumiem programmas apsaimniekotājs iesniedz vadošajā iestādē. Vadošā iestāde minēto priekšlikumu izvērtē un saskaņo ar programmas apsaimniekotāju vai noraida 15 darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

18. Pēc donorvalstu lēmuma par programmas grozījumiem saņemšanas vadošā iestāde piecu darbdienu laikā informē par to programmas apsaimniekotāju, aģentūru, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi.

III. Projektu iesniegumu atklātais konkurss, iepriekš noteikto projektu novērtēšana, projekta līguma saturs un slēgšanas kārtība

19. Projektu iesniegumu atklāto konkursu (turpmāk – atklātais konkurss) organizē šādā kārtībā:

19.1. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899);

19.2. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra nosaka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu ne agrāk kā divus mēnešus no atklātā konkursa uzsākšanas dienas;

19.3. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju atsevišķi katrai programmai;

19.4. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē atklātā konkursa norises un projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;

19.5. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izvērtē projektu iesniegumus atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

19.6. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu informē par to projekta iesniedzēju.

20. Pirms projekta līguma noslēgšanas programmas apsaimniekotājs nodrošina iepriekš noteiktā projekta izvērtēšanu atbilstoši programmas nosacījumiem un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas 2011.gada 13.janvārī apstiprināto noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā (turpmāk – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumi) 5.5.panta 3.punktam vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas 2011.gada 11.februārī apstiprināto noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā (turpmāk – Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumi) 5.5.panta 3.punktam.

21. Lēmumā par atklātā konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu, atzinumā par minētajā lēmumā iekļauto nosacījumu izpildi vai atzinumā par iepriekš noteiktā projekta pozitīvu novērtējumu programmas apsaimniekotājs vai aģentūra iekļauj informāciju par tīmekļa vietni, kurā pieejams projekta līguma paraugs, un uzaicinājumu līdzfinansējuma saņēmējam slēgt projekta līgumu.

22. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra projekta līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

22.1. norādi uz programmas līgumu un attiecīgi uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumiem vai Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumiem;

22.2. projekta nosaukumu un projekta līguma priekšmetu;

22.3. programmas apsaimniekotāja vai aģentūras, nacionālā programmas partnera (ja attiecināms) un līdzfinansējuma saņēmēja rekvizītus;

22.4. projekta kopējo finansējuma summu, nodalot projektam apstiprināto maksimālo finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējuma (turpmāk abi kopā – programmas līdzfinansējums) summu (euro) un likmi, kā arī līdzfinansējuma saņēmēja nacionālā līdzfinansējuma summu (euro) un likmi;

22.5. programmas apsaimniekotāja vai aģentūras, nacionālā programmas partnera (ja attiecināms) un līdzfinansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus;

22.6. projekta līgumā noteikto darbību izpildes termiņus;

22.7. attiecināmās izmaksas, izmaksu attiecināmības nosacījumus, kā arī laikposmu, kurā veiktās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām;

22.8. apstiprināto projektu, tai skaitā detalizēto projekta budžeta veidlapu, pieļaujot līdz 5 % no projekta kopējā budžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem (attiecināms, ja to paredz programma);

22.9. netiešo izmaksu aprēķināšanas metodi un šo izmaksu maksimālo summu (attiecināms, ja to paredz programma);

22.10. projektu pārskatu, tai skaitā maksājuma pieprasījumu (turpmāk – projekta pārskats), sagatavošanas un iesniegšanas kārtību;

22.10.1 pārskata par pievienotās vērtības nodokļa summām, ko līdzfinansējuma saņēmējs pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās (turpmāk – pārskats par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām), sagatavošanas un iesniegšanas kārtību;

22.11. avansa izlietošanas termiņu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem no avansa izmaksāšanas dienas, kārtību, kādā līdzfinansējuma saņēmējs sniedz pārskatu par izlietoto avansu, un nosacījumus noteiktā termiņā neizlietotā avansa atgūšanai;

22.12. programmas līdzfinansējuma izmaksas kārtību, ja līdzfinansējuma saņēmējs ir privātpersona;

22.13. projekta finanšu kontroles, audita un citu pārbaužu veikšanas kārtību, tai skaitā norādi, ka līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums nekavējoties sniegt nepieciešamo informāciju;

22.14. projekta publicitātes prasības, ieskaitot finanšu instrumentu logo izmantošanu;

22.15. nosacījumu, ka līdzfinansējuma saņēmējam, slēdzot preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumu, ir pienākums ievērot labas saimnieciskas prakses, caurskatāmības un godīgas konkurences principu, kā arī nodrošināt lietderīgu piešķirtā finansējuma izlietojumu;

22.16. nosacījumus iepirkuma veikšanai, ja plānotā līgumcena nesasniedz iepirkumu pasūtītāja finansētajam projektam noteikto līgumcenas robežu vai neatbilst normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu līgumcenu robežām, lai nodrošinātu šo noteikumu 22.15.apakšpunktā minēto principu ievērošanu;

22.17. nosacījumus, kuru izpildi projekta īstenošanā un pēc tā pabeigšanas līdzfinansējuma saņēmējam jānodrošina, ņemot vērā programmas līguma 1.pielikuma 2.1.apakšpunktā noteikto (ja attiecināms);

22.18. šo noteikumu 29.punktā minēto paziņojumu iesniegšanas kārtību;

22.19. ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanas termiņu;

22.20. maksājumu atlikšanas, pārtraukšanas, to apmēra samazināšanas un atmaksāšanas noteikumus;

22.21. projekta līguma darbības laiku, kā arī projekta un projekta līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

22.22. strīdu risināšanas kārtību;

22.23. norādi uz partnerību līgumiem vai, ja nepieciešams, nodomu vēstulēm;

22.24. noteikumus par intelektuālā īpašuma tiesībām (attiecināms, ja programmā paredzētas ar pētniecību saistītas aktivitātes);

22.25. saistību tiesību pastiprinājumus un sankcijas (līgumsoda apmēru un aprēķināšanas kārtību) (attiecināms, ja līdzfinansējuma saņēmējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai šādu personu apvienība).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899; 22.4.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

23. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinuma sniegšanas par iepriekš noteiktā projekta pozitīvu novērtējumu, bet pirms projekta līguma noslēgšanas līdzfinansējuma saņēmējs, programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai nacionālais programmas partneris var precizēt projekta iesniegumā norādīto informāciju, ja tā ir novecojusi, pēc būtības nemainot projekta iesniegumu. Precizējumus izdara šādā kārtībā:

23.1. ja precizējumu iniciators ir līdzfinansējuma saņēmējs:

23.1.1. tas par nepieciešamajiem precizējumiem paziņo programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai, ar kuru tiks slēgts projekta līgums par projekta īstenošanu;

23.1.2. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23.1.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par projekta iesnieguma precizēšanu un informē par to līdzfinansējuma saņēmēju;

23.1.3. ja šo noteikumu 23.1.2.apakšpunktā minētais lēmums ir pozitīvs, līdzfinansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23.1.2.apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas iesniedz precizētās projekta iesnieguma sadaļas programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai projekta līguma noslēgšanai;

23.2. ja precizējumu iniciators ir programmas apsaimniekotājs vai aģentūra:

23.2.1. tā par nepieciešamajiem precizējumiem paziņo līdzfinansējuma saņēmējam;

23.2.2. ja līdzfinansējuma saņēmējs piekrīt precizējumiem, tas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23.2.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz precizētās projekta iesnieguma sadaļas programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai projekta līguma noslēgšanai;

23.3. ja precizējumu iniciators ir nacionālais programmas partneris:

23.3.1. tas par nepieciešamajiem precizējumiem paziņo programmas apsaimniekotājam;

23.3.2. programmas apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23.3.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par projekta iesnieguma precizēšanu un informē par to līdzfinansējuma saņēmēju;

23.3.3. ja līdzfinansējuma saņēmējs piekrīt precizējumiem, tas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23.3.2.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz precizētās projekta iesnieguma sadaļas programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai projekta līguma noslēgšanai.

24. Ja līdzfinansējuma saņēmējs vai nacionālais programmas partneris lūdz programmas apsaimniekotāju vai aģentūru precizēt kontaktinformāciju vai informāciju par norēķina rekvizītiem, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ņem vērā šādu informāciju, sagatavojot projekta līgumu.

25. Ja līdzfinansējuma saņēmējs, programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai nacionālais programmas partneris nepiekrīt šo noteikumu 23.punktā minētajam priekšlikumam precizēt projekta iesniegumu vai nepiekrīt atsaukt savu priekšlikumu vai ja puses nevar vienoties par citu projekta iesnieguma redakciju, projekta līgums netiek noslēgts.

26. Projekta līgumu slēdz 40 darbdienu laikā pēc tam, kad līdzfinansējuma saņēmējs ir saņēmis:

26.1. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

26.2. atzinumu par nosacījumu izpildi, ja lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir ietverti nosacījumi;

26.3. atzinumu par iepriekš noteiktā projekta pozitīvu novērtējumu.

27. Pēc līdzfinansējuma saņēmēja pieprasījuma programmas apsaimniekotājs vai aģentūra var pagarināt šo noteikumu 26.punktā minēto projekta līguma noslēgšanas termiņu ne vairāk kā par 20 darbdienām (ja normatīvajos aktos, kas nosaka programmas īstenošanas kārtību, nav noteikts citādi), un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta līguma noslēgšanas termiņa pagarināšanu informē par to līdzfinansējuma saņēmēju. Ja līdzfinansējuma saņēmējs nenoslēdz projekta līgumu šo noteikumu 26. vai šajā punktā noteiktajā termiņā, līgums ar līdzfinansējuma saņēmēju netiek slēgts.

IV. Grozījumu izdarīšana projekta iesniegumā un projektā

28. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas projektā nepieciešami grozījumi, līdzfinansējuma saņēmējs vai nacionālais programmas partneris iesniedz grozījumu pieprasījumu programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai, ar kuru noslēgts projekta līgums.

29. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas mainījusies līdzfinansējuma saņēmēja vai nacionālā programmas partnera kontaktinformācija vai norēķina rekvizīti, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra pēc paziņojuma saņemšanas pievieno to projekta līgumam.

30. Ja līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtie projekta grozījumi neattiecas uz šo noteikumu 29.punktā minēto informāciju, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, ar kuru noslēgts projekta līgums (izņemot šo noteikumu 34.punktā paredzēto gadījumu), 25 darbdienu laikā no grozījumu pieprasījuma saņemšanas dienas sadarbībā ar nacionālo programmas partneri (ja attiecināms) izvērtē iesniegto grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai un atbilstību atklātā konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem (ja attiecināms):

30.1. izdara atbilstošus projekta grozījumus un informē par to līdzfinansējuma saņēmēju un nacionālo programmas partneri;

30.2. pieņem lēmumu neizdarīt projekta grozījumus un informē par to līdzfinansējuma saņēmēju un nacionālo programmas partneri, pamatojot atteikumu vai norādot informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem grozījumu pieprasījumā un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību un termiņu.

31. Ja šo noteikumu 30.punktā minētos grozījumus nepieciešams izdarīt iepriekš noteiktajā projektā un saskaņot arī ar programmas sadarbības komiteju, programmas apsaimniekotājs grozījumu pieprasījumu izvērtē un saskaņo ar programmas sadarbības komiteju 40 darbdienu laikā no grozījumu pieprasījuma saņemšanas dienas.

32. Ja ir samazinājušās projektā paredzēto darbību izmaksas, līdzfinansējuma saņēmējs grozījumu pieprasījumā var paredzēt projektā veikt papildu darbības vai ietaupījumu novirzīt citu projektā paredzēto darbību finansēšanai. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, ar kuru noslēgts projekta līgums, sadarbībā ar nacionālo programmas partneri (ja attiecināms) lemj par grozījumu veikšanu projektā šo noteikumu 30. un 31.punktā minētajā kārtībā.

32.1 Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra pagarina projekta īstenošanas termiņu atbilstoši donorvalstu lēmumam par attiecīgā projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 30. aprīlim.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

33. Projektā radušos ietaupījumu var izmantot, novirzot to nākamajiem atklātajiem konkursiem attiecīgās programmas aktivitātē, citām programmas aktivitātēm vai citam projektam.

34. Papildu finansējumu atklātā konkursa projektam var piešķirt tikai saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas lēmumu. Kritērijus, saskaņā ar kuriem projektu iesniegumu vērtēšanas komisija vērtē papildu finansējuma piešķiršanas nepieciešamību projektam, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ievieto savā tīmekļa vietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms paredzētās vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, vienlaikus elektroniski informējot līdzfinansējuma saņēmējus par šādu kritēriju ievietošanu tīmekļa vietnē.

V. Finanšu instrumentu tehniskās palīdzības ieviešana

35. Finanšu instrumentu tehnisko palīdzību (turpmāk – tehniskā palīdzība) veido tehniskās palīdzības sadaļa un Bilaterālais fonds nacionālajā līmenī (turpmāk – Bilaterālais fonds).

36. Vadošā iestāde nodrošina tehniskās palīdzības līguma saskaņošanu un parakstīšanu ar donorvalstīm. Tehniskās palīdzības līdzfinansējuma saņēmējs ir Finanšu ministrija.

37. Ja tehniskās palīdzības līgumā nepieciešams izdarīt grozījumus, vadošā iestāde iesniedz grozījumu pieprasījumu donorvalstīm saskaņošanai. Vadošā iestāde informē sertifikācijas iestādi par donorvalstu lēmumu apstiprināt vai noraidīt iesniegto grozījumu pieprasījumu.

38. Aktivitātes var īstenot un izdevumus var veikt:

38.1. tehniskās palīdzības sadaļā – līdz 2018. gada 31. augustam;

38.2. Bilaterālā fonda sadaļā – līdz 2018. gada 30. aprīlim.

(Grozīts ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 680)

39. Tehniskās palīdzības sadaļā finansējumu var saņemt finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas, kā arī citas institūcijas, ja donorvalstis ierosina šo institūciju izdevumus saistībā ar finanšu instrumentu ieviešanu segt no tehniskās palīdzības sadaļas.

40. Bilaterālajā fondā finansējumu var saņemt:

40.1. finanšu instrumentu vadībā iesaistītas institūcijas;

40.2. līdzfinansējuma saņēmēji, kas īsteno iepriekš noteiktos projektus;

40.3. citas institūcijas, ja vadošā iestāde, programmas apsaimniekotājs vai donorvalstis ierosina šo institūciju izdevumus saistībā ar finanšu instrumentu ieviešanu segt no Bilaterālā fonda;

40.4. donorvalstu institūcijas.

41. No Bilaterālā fonda ir attiecināmas šādas Latvijas Republikas un donorvalstu divpusējo attiecību stiprināšanai paredzētās izmaksas:

41.1. konferenču, semināru, kursu dalības un komandējumu izmaksas programmas izstrādes un īstenošanas laikā, ar donorvalstu programmas partneri vai potenciālo donorvalstu projekta partneri organizēto sanāksmju izmaksas;

41.2. informatīvo pasākumu izmaksas potenciālo donorvalstu projektu partneru piesaistīšanai;

41.3. konferenču, semināru, kursu, izstāžu, kampaņu, mācību semināru un sanāksmju organizēšanas izmaksas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumu 1.pielikumā un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumu 1.pielikumā noteiktajās programmu jomās;

41.4. datu vākšanas, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošanas un publicēšanas izmaksas;

41.5. ārējo konsultantu un iesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas, ja par pakalpojumu sniegšanu noslēgts uzņēmuma vai pakalpojuma līgums;

41.6. citas izmaksas, kas saskaņotas ar donorvalstīm.

42. Vadošā iestāde iesniedz apstiprināšanai Finanšu instrumenta birojā Bilaterālā fonda darba plānā iekļautās aktivitātes. Pēc apstiprinājuma saņemšanas Bilaterālā fonda darba plāna aktivitāšu īstenošanai Finanšu ministrija ar šo noteikumu 40.1., 40.2. un 40.3.apakšpunktā minētajām institūcijām slēdz vienošanos, kurā nosaka finansējuma piešķiršanas, pārskatu iesniegšanas un norēķinu kārtību.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

43. Bilaterālā fonda darba plānā iekļauto aktivitāšu īstenošanai Finanšu ministrija savā budžetā plāno:

43.1. transfertu izdevumus uz citu nozares ministriju un citu centrālo valsts iestādi (turpmāk – ministrija), kas iesaistīta minētās aktivitātes īstenošanā. Ministrija savā budžetā plāno saņemamo transfertu izlietojumu atbilstoši izdevumu ekonomiskajai būtībai;

43.2. finansējumu institūcijai, kas nav valsts budžeta iestāde un kas ir iesaistīta minētās aktivitātes īstenošanā. Finanšu ministrijai ir tiesības veikt avansa maksājumu, ja to pieprasa šajā apakšpunktā minētā institūcija.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

44. (Svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899)

45. Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz sertifikācijas iestādē:

45.1. līdz nākamā gada 31.janvārim – tehniskās palīdzības starpposma finanšu pārskatu par pārskata periodu no iepriekšējā gada 1.septembra līdz 31.decembrim;

45.2. līdz kārtējā gada 31.maijam – tehniskās palīdzības starpposma finanšu pārskatu par pārskata periodu no 1.janvāra līdz 30.aprīlim;

45.3. līdz kārtējā gada 30.septembrim – tehniskās palīdzības starpposma finanšu pārskatu par pārskata periodu no 1.maija līdz 31.augustam;

45.4. līdz 2018. gada 20. septembrim – tehniskās palīdzības noslēguma pārskatu, kurā iekļauj informāciju par tehniskās palīdzības pēdējā pārskata periodā veiktajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 680)

46. Sertifikācijas iestāde iesniedz Finanšu instrumenta birojā:

46.1. līdz kārtējā gada 15.martam – apstiprinātu šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minēto starpposma finanšu pārskatu;

46.2. līdz kārtējā gada 15.jūlijam – apstiprinātu šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minēto starpposma finanšu pārskatu;

46.3. līdz kārtējā gada 15.novembrim – apstiprinātu šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minēto starpposma finanšu pārskatu;

46.4. līdz 2018. gada 15. novembrim – apstiprinātu šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minēto noslēguma pārskatu.

(Grozīts ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 680)

46.1 Finanšu ministrija sagatavo tehniskās palīdzības gada pārskatu un līdz kārtējā gada 15.februārim iesniedz to Finanšu instrumenta birojā, bet kopiju iesniedz vadošajā iestādē, sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

VI. Finanšu instrumentu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošana un informācijas publiskošana par projektiem

47. Vadošā iestāde:

47.1. izstrādā finanšu instrumentu komunikācijas stratēģiju 2009.–2017.gadam un nodrošina tās īstenošanu;

47.2. izveido finanšu instrumentu komunikācijas vadības grupu, tajā iekļaujot vadošās iestādes, programmas apsaimniekotāja, aģentūras un nacionālā programmas partnera nominēto pārstāvi, apstiprina tās nolikumu un nodrošina sekretariāta funkcijas;

47.3. izplata informāciju plašsaziņas līdzekļos par finanšu instrumentu ieviešanu;

47.4. ievieto finanšu instrumentu tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.lv):

47.4.1. informāciju par finanšu instrumentu programmām, kā arī saites uz programmu apsaimniekotāju un aģentūru tīmekļa vietnēm, kur ievietota informācija par programmu;

47.4.2. donorvalstu izstrādātos noteikumus, dokumentus, vadlīnijas, kā arī finanšu instrumentus regulējošos Latvijas Republikas normatīvos aktus;

47.4.3. apstiprināto projektu iesniegumu un noslēgto projektu līgumu sarakstus;

47.4.4. informāciju par finanšu instrumentu ieviešanu;

47.5. līdz kārtējā gada 20. janvārim apstiprina programmas apsaimniekotāja vai aģentūras aktualizēto programmas komunikācijas plānu (ja to ir nepieciešams aktualizēt) un par to elektroniski informē attiecīgo institūciju;

47.6. sniedz metodiskus norādījumus programmas apsaimniekotājiem, aģentūrām un nacionālajam programmas partnerim par publicitātes pasākumu īstenošanu, kā arī nodrošina šo pasākumu koordināciju;

47.7. sniedz uzraudzības komitejai informāciju par īstenotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem un sasniegtajiem rādītājiem;

47.8. īsteno citus informatīvos un publicitātes pasākumus;

47.9. informatīvos un publicitātes pasākumus finansē no tehniskās palīdzības līdzekļiem.

48. Programmas apsaimniekotājs, aģentūra un programmas apsaimniekotājs sadarbībā ar nacionālo programmas partneri (ja attiecināms):

48.1. izstrādā programmas komunikācijas plānu un nodrošina tā īstenošanu;

48.2. līdz kārtējā gada 1.janvārim vadošajai iestādei elektroniski nosūta aktualizētu programmas komunikācijas plānu (ja to ir nepieciešams aktualizēt);

48.3. izplata informāciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par finanšu instrumentu ietekmi uz attiecīgās nozares attīstību kopumā;

48.4. nodrošina informatīvus un izglītojošus pasākumus projektu iesniegumu iesniedzējiem un līdzfinansējuma saņēmējiem, sniedz atbildes uz projektu iesniegumu iesniedzēju un līdzfinansējuma saņēmēju uzdotajiem jautājumiem;

48.5. ne vēlāk kā četras nedēļas pirms atklātā konkursa izsludināšanas par to elektroniski informē Finanšu instrumenta biroju un vadošo iestādi, nosūtot atklātā konkursa sludinājuma tekstu latviešu un angļu valodā;

48.6. 10 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu apstiprināšanas elektroniski nosūta vadošajai iestādei sarakstu ar apstiprinātajiem projektu iesniegumiem ievietošanai tīmekļa vietnē un 10 darbdienu laikā pēc projektu līgumu noslēgšanas elektroniski nosūta vadošajai iestādei noslēgto projektu līgumu sarakstu;

48.7. ievieto savā tīmekļa vietnē latviešu un angļu valodā:

48.7.1. informāciju par programmu un finanšu instrumentiem;

48.7.2. informāciju par atklāto konkursu, projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņu, informāciju par jautājumu iesniegšanas iespējām e-pastā vai pa faksu, atbildīgās amatpersonas kontaktinformāciju (citu projektu iesniegumu iesniedzējiem saistošu papildu informāciju drīkst ievietot tikai latviešu valodā);

48.7.3. projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, ņemot vērā šo noteikumu 48.8.apakšpunktā norādīto;

48.7.4. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, vērtēšanas procedūru un termiņus;

48.7.5. informāciju par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem un noslēgtajiem projektu līgumiem, norādot:

48.7.5.1. finanšu instrumentu, kura ietvaros ir piešķirts līdzfinansējums;

48.7.5.2. finanšu instrumenta programmas numuru un nosaukumu, kuras ietvaros ir piešķirts finansējums;

48.7.5.3. projekta nosaukumu un numuru;

48.7.5.4. projekta līguma datumu un numuru;

48.7.5.5. līdzfinansējuma saņēmēja nosaukumu;

48.7.5.6. līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformāciju;

48.7.5.7. projekta partnera nosaukumu;

48.7.5.8. projekta īstenošanas vietu un īstenošanas reģionu;

48.7.5.9. projekta īstenošanas laiku mēnešos;

48.7.5.10. projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma apmēru sadalījumā pa finansējuma avotiem, kā arī līdzfinansējuma saņēmēja nacionālo līdzfinansējumu;

48.7.5.11. kopsavilkumu par projekta ietvaros veicamajām darbībām un sadarbību ar donorvalsts projekta partneri (ja attiecināms);

48.7.6. saiti uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni (www.eeagrants.lv; www.norwaygrants.lv);

48.7.7. saiti uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni (www.eeagrants.org);

48.7.8. saiti uz donorvalsts programmas partnera tīmekļa vietni;

48.7.9. programmas gada pārskatu un programmas noslēguma pārskatu;

48.8. saistībā ar šo noteikumu 48.7.3.apakšpunktā minēto dokumentāciju savā tīmekļa vietnē angļu valodā ievieto vismaz atklātā konkursa projekta iesnieguma veidlapu un projekta līguma veidlapu;

48.9. plāno un īsteno citus informatīvos un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumu 4.pielikumu un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumu 4.pielikumu un reizi ceturksnī līdz 15.martam, 15.jūnijam, 15.septembrim un 15.decembrim nosūta vadošajai iestādei informāciju par nākamajā ceturksnī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums);

48.10. nominē pārstāvi dalībai finanšu instrumentu komunikācijas vadības grupā;

48.11. informatīvos un publicitātes pasākumus finansē no programmas administrēšanas izmaksām.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899)

49. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra aktualizē šo noteikumu 48.7.5.apakšpunktā minēto informāciju reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa 15.datumam.

50. Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas finanšu instrumentu logo lietošanā ievēro Finanšu instrumenta biroja izstrādātajā komunikācijas un dizaina rokasgrāmatā noteiktos logo uzbūves nosacījumus un izmērus.

VII. Projekta iepirkuma pirmspārbaude

51. Līdzfinansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas iesniedz projekta iepirkumu plānu programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai, ar kuru ir noslēgts projekta līgums, un nacionālajam programmas partnerim.

52. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms projekta līguma noslēgšanas (attiecināms, ja to paredz programma vai ir saskaņojis programmas apsaimniekotājs), tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iesniedz iepirkuma plānu programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai un nacionālajam programmas partnerim.

53. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izskata šo noteikumu 51. vai 52.punktā noteiktajā kārtībā saņemto iepirkumu plānu un:

53.1. 10 darbdienu laikā pēc iepirkumu plāna saņemšanas pārbauda, vai:

53.1.1. tas ir aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

53.1.2. līguma priekšmets atbilst līdzfinansējuma saņēmēja projektā plānotajām darbībām;

53.1.3. tajā iekļautā informācija neliecina par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem jomās, kas saistītas ar publisko iepirkumu vai iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem;

53.2. pēc šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas, ja nepieciešams, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra lūdz līdzfinansējuma saņēmēju precizēt iepirkuma plānu piecu darbdienu laikā pēc programmas apsaimniekotāja vai aģentūras viedokļa saņemšanas. Ja programmas apsaimniekotājs vai aģentūra šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētajā termiņā nav lūgusi līdzfinansējuma saņēmēju precizēt iepirkuma plānu, uzskatāms, ka iepirkuma plāns ir saskaņots.

54. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piecu darbdienu laikā pēc līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtā iepirkumu plāna vai atbilstoši šo noteikumu 62.punktā noteiktajai kārtībai līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtā aktualizētā iepirkumu plāna saskaņošanas iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā iepirkumu plānus par iepirkumiem:

54.1. iepriekš noteiktā projekta ietvaros, kuriem piemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras;

54.2. kuros paredzētā publiskā būvdarbu līguma summa pārsniedz 711 400 euro;

54.3. kuros paredzētā publiskā preču vai pakalpojumu līguma summa pārsniedz 213 400 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899; grozījumi 54.2. un 54.3.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

55. Programmas apsaimniekotājs un aģentūra mēneša laikā pēc programmas apstiprināšanas no donorvalstu puses iesniedz programmas administrēšanai nepieciešamo iepirkumu plānu (3.pielikums) Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja nacionālais programmas partneris plāno veikt iepirkumus programmas administrēšanas nodrošināšanai, tas iesniedz informāciju par plānotajiem iepirkumiem programmas apsaimniekotājam.

56. Iepirkumu uzraudzības birojs izskata šo noteikumu 55.punktā noteiktajā kārtībā saņemto iepirkuma plānu un:

56.1. 10 darbdienu laikā pēc iepirkumu plāna saņemšanas pārbauda, vai:

56.1.1. tas ir aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

56.1.2. tajā iekļautā informācija neliecina par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem jomās, kas saistītas ar publisko iepirkumu;

56.2. pēc šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas, ja nepieciešams, lūdz programmas apsaimniekotāju vai aģentūru precizēt iepirkumu plānu piecu darbdienu laikā pēc Iepirkumu uzraudzības biroja viedokļa saņemšanas. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā termiņā nav lūdzis programmas apsaimniekotāju vai aģentūru precizēt iepirkuma plānu, uzskatāms, ka iepirkuma plāns ir saskaņots.

57. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai Iepirkumu uzraudzības birojs veic šādas projekta iepirkuma pirmspārbaudes (turpmāk – pirmspārbaudes):

57.1. iepirkuma dokumentācijas pārbaudi;

57.2. iepirkuma procedūras norises pārbaudi.

58. Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz šo noteikumu 54. un 55.punktā minēto informāciju, izstrādā pirmspārbaužu plānu un veic šo noteikumu 54.punktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes un izlases veidā šo noteikumu 55.punktā minētās programmas administrēšanai nepieciešamo iepirkumu pirmspārbaudes.

59. Iepirkumu uzraudzības birojs informē programmas apsaimniekotāju vai aģentūru un nacionālo programmas partneri par pirmspārbaudi, ko tas veic saskaņā ar šo noteikumu 58.punktu, ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pirmspārbaudes veikšanas.

60. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izlases veidā (izlasi nosaka, pamatojoties uz projekta risku analīzi saskaņā ar šo noteikumu 115.punktā noteikto pirmspārbaužu veikšanas metodiku), ņemot vērā līdzfinansējuma saņēmēja atbilstoši šo noteikumu 62.punktam iesniegto aktualizēto iepirkuma plānu, veic līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtajā iepirkuma plānā norādīto iepirkumu pirmspārbaudes, izņemot šo noteikumu 58.punktā minētās iepirkumu pirmspārbaudes.

61. Iepirkumu uzraudzības birojs:

61.1. pārliecinās, ka šo noteikumu 115.punktā minētā pirmspārbaužu veikšanas metodika tiek atbilstoši lietota praksē, veicot pirmspārbaudes;

61.2. reizi ceturksnī organizē sanāksmi ar visām šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām institūcijām, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās problēmas iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā, vienotos par kopīgu pieeju konstatēto problēmu risināšanā, kā arī izvērtētu nepieciešamību aktualizēt pirmspārbaužu veikšanas metodiku;

61.3. ja nepieciešams vai ja par to panākta vienošanās šo noteikumu 61.2.apakšpunktā minētajā sanāksmē, 10 darbdienu laikā aktualizē pirmspārbaužu veikšanas metodiku un triju darbdienu laikā nosūta aktualizēto metodiku saskaņošanai šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām institūcijām. Pēc tam kad šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētās institūcijas ir saskaņojušas aktualizēto pirmspārbaužu veikšanas metodiku, Iepirkumu uzraudzības birojs to apstiprina un triju darbdienu laikā pēc aktualizētās metodikas apstiprināšanas nosūta šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām institūcijām.

62. Projekta īstenošanas laikā līdzfinansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, iepirkuma plānu aktualizē un iesniedz izskatīšanai programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai, ar kuru noslēgts projekta līgums, un nacionālajam programmas partnerim šo noteikumu 53.punktā minētajā kārtībā.

63. Programmas ieviešanas laikā programmas apsaimniekotājs un aģentūra, ja nepieciešams, iepirkuma plānu aktualizē un iesniedz izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojā šo noteikumu 56.punktā minētajā kārtībā.

64. Iepirkumu plāna iesniegšanas pienākums programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai un nacionālajam programmas partnerim neierobežo līdzfinansējuma saņēmēju uzsākt iepirkuma procedūru, ja attiecīgais iepirkums ir iekļauts iepirkuma plānā vai atbilstoši šo noteikumu 62.punktam aktualizētajā iepirkumu plānā. Ja tiek veikta iepirkuma pirmspārbaude, līdzfinansējuma saņēmējs, kurš ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, iepirkuma līgumu noslēdz pēc atzinuma saņemšanas par iepirkuma pirmspārbaudi un konstatēto trūkumu novēršanas.

65. Iepirkumu plāna iesniegšanas pienākums Iepirkumu uzraudzības birojā neierobežo programmas apsaimniekotāju, aģentūru un nacionālo programmas partneri uzsākt iepirkuma procedūru, ja attiecīgais iepirkums ir iekļauts iepirkumu plānā vai atbilstoši šo noteikumu 63.punktam aktualizētajā iepirkumu plānā. Ja tiek veikta iepirkuma pirmspārbaude, programmas apsaimniekotājs, aģentūra un nacionālais programmas partneris iepirkuma līgumu noslēdz pēc atzinuma saņemšanas par iepirkuma pirmspārbaudi un konstatēto trūkumu novēršanas.

66. Pamatojoties uz šo noteikumu 58. un 60.punktā minēto pārbaužu rezultātiem, attiecīgi programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai Iepirkumu uzraudzības birojs piecu darbdienu laikā pēc pirmspārbaudes veikšanas sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:

66.1. pozitīvu atzinumu, ja projekta vai programmas iepirkumā nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu;

66.2. atzinumu ar iebildumiem, ja projekta vai programmas iepirkumā ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā;

66.3. negatīvu atzinumu, ja projekta vai programmas iepirkumā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkuma procedūras laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

67. Iepirkumu uzraudzības birojs šo noteikumu 66.punktā minēto atzinumu par projekta iepirkumu triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas nosūta programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai un līdzfinansējuma saņēmējam, savukārt par programmas iepirkumu – programmas apsaimniekotājam, aģentūrai un nacionālajam programmas partnerim. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra šo noteikumu 66.punktā minēto atzinumu par projekta iepirkumu triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas nosūta līdzfinansējuma saņēmējam.

68. Ja programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai Iepirkumu uzraudzības birojs par projekta iepirkumā konstatētajiem pārkāpumiem ir sniedzis šo noteikumu 66.2.apakšpunktā minēto atzinumu, līdzfinansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas sagatavo un iesniedz programmas apsaimniekotājam, aģentūrai vai Iepirkumu uzraudzības birojam rakstisku informāciju par projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs par programmas iepirkumā konstatētajiem pārkāpumiem ir sniedzis šo noteikumu 66.2.apakšpunktā minēto atzinumu, programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai nacionālais programmas partneris mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas sagatavo un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā rakstisku informāciju par programmas iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu.

69. Programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz šo noteikumu 68.punktā minēto rakstisko informāciju, pārbauda, vai līdzfinansējuma saņēmējs, programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai nacionālais programmas partneris ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus, un sniedz vienu no šādiem atzinumiem šo noteikumu 66.punktā noteiktajā kārtībā:

69.1. pozitīvu atzinumu, ja līdzfinansējuma saņēmējs, programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai nacionālais programmas partneris ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus;

69.2. negatīvu atzinumu, ja konstatē kaut vienu no šādiem nosacījumiem:

69.2.1. līdzfinansējuma saņēmējs, programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai nacionālais programmas partneris atbilstoši šo noteikumu 68.punktā paredzētajām prasībām nav sniedzis programmas apsaimniekotājam, aģentūrai vai Iepirkumu uzraudzības birojam rakstisku informāciju par projekta vai programmas iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu;

69.2.2. programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē, ka projekta vai programmas iepirkumā pārkāpumi nav novērsti;

69.2.3. programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai Iepirkumu uzraudzības birojs, pārbaudot līdzfinansējuma saņēmēja, programmas apsaimniekotāja, aģentūras vai nacionālā programmas partnera sniegto informāciju, nevar pārliecināties par projekta vai programmas iepirkumā konstatētā pārkāpuma novēršanu.

70. Iepirkumu uzraudzības birojs un programmas apsaimniekotājs vai aģentūra šo noteikumu 66.3. un 69.2.apakšpunktā minēto atzinumu triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas nosūta arī sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei, kā arī līdz kārtējā gada 20.jūlijam un 20.janvārim sniedz vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei kopsavilkumu par iepriekšējā pusgadā veiktajām projekta iepirkuma pirmspārbaudēm (4.pielikums).

71. Ja par projekta iepirkumu ir sniegts negatīvs atzinums, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ņem to vērā, lemjot par to izdevumu pilnīgu vai daļēju (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo iepirkumu.

VIII. Valsts budžeta līdzekļu plānošana

72. Valsts budžeta līdzekļus programmai, projektam un tehniskās palīdzības īstenošanai plāno kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši apstiprinātajai programmas, projekta vai tehniskās palīdzības finanšu instrumenta līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummai.

73. Valsts budžeta līdzekļus plāno:

73.1. programmas līdzfinansējuma nodrošināšanai līdzfinansējuma saņēmējiem, kuri nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions;

73.2. projekta īstenošanai, ja līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions;

73.3. programmas apsaimniekotājam, nacionālajam programmas partnerim un aģentūrai programmas administrēšanas izdevumiem;

73.4. tehniskās palīdzības ieviešanai.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899)

74. Valsts budžeta līdzekļus programmai, projektam vai tehniskajai palīdzībai plāno un valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem.

IX. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošana

75. Ministrija ir atbildīga par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniegšanu Finanšu ministrijā par attiecīgās ministrijas institucionālajā padotībā esošo līdzfinansējuma saņēmēju, programmas apsaimniekotāju, nacionālo programmas partneri vai aģentūru. Ministrija valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai var pieprasīt informāciju no programmas apsaimniekotāja, aģentūras vai līdzfinansējuma saņēmēja.

76. Ministrija izstrādā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši tehniskās palīdzības līgumā, programmas līgumā vai projekta līgumā minētajiem nosacījumiem.

77. Finanšu ministrija atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem izvērtē ministrijas iesniegto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus programmu, projektu un tehniskās palīdzības īstenošanai izskata saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību.

X. Finanšu plūsmas nodrošināšana

78. Sertifikācijas iestāde nodrošina no Finanšu instrumenta biroja saņemtā un izlietotā finanšu instrumentu līdzfinansējuma uzskaiti par katru finanšu instrumentu.

79. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, kā arī tehniskās palīdzības līdzfinansējuma saņēmējs līdz kārtējā gada 10.februārim, 10.maijam, 10.septembrim un 1.decembrim iesniedz sertifikācijas iestādē atbilstoši Finanšu instrumenta biroja izstrādātajai veidlapai programmas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu prognozi attiecīgajā saimnieciskajā gadā un nākamajos saimnieciskajos gados. Programmas izdevumu prognozi nosūta uz elektroniskā pasta adresi ELD@kase.gov.lv.

80. Sertifikācijas iestāde līdz kārtējā gada 20.februārim, 20.maijam, 20.septembrim un 10.decembrim informē Finanšu instrumenta biroju par plānotajiem programmu finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumiem attiecīgajā saimnieciskajā gadā un nākamajos saimnieciskajos gados.

XI. Maksājumu veidi un projekta pārskata un pārskata par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām iesniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

81. Kārtību, kādā līdzfinansējuma saņēmējs programmas ietvaros iesniedz projekta pārskatu un tajā iekļauto izdevumu pamatojošos dokumentus un programmas apsaimniekotājs vai aģentūra veic maksājumus līdzfinansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, kā arī nosacījumus līdzfinansējuma saņēmēja projekta pārskatā iekļauto attiecināmo izdevumu summas apstiprināšanai nosaka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra projekta līgumā.

82. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra projekta līgumā var paredzēt šādus maksājumu veidus līdzfinansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions:

82.1. avansa maksājums programmā norādītajā apmērā;

82.2. starpposma maksājums;

82.3. noslēguma maksājums.

83. Līdzfinansējuma saņēmēja (kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions) veiktos izdevumus atmaksā no programmas līdzfinansējuma, pamatojoties uz programmas apsaimniekotāja vai aģentūras sagatavoto maksājuma rīkojumu un apstiprinātu projekta pārskatu.

84. Projekta pārskatu sagatavo un līdzfinansējuma saņēmēja izdevumus atmaksā euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

85. Ja līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde:

85.1. tā, īstenojot programmas ietvaros apstiprinātu projektu, maksājumus veic no līdzekļiem, kas projekta īstenošanai paredzēti tās ministrijas budžetā, kuras institucionālajā padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde;

85.2. tā projekta pārskatu un tajā iekļauto izdevumu pamatojošos dokumentus (kopijas) iesniedz programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai projekta līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

85.3. nacionālais programmas partneris sniedz atzinumu programmas apsaimniekotājam par projekta pārskatā iekļauto attiecināmo izdevumu summu projekta līgumā noteiktajā kārtībā (ja attiecināms);

85.4. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izlases veidā, balstoties uz riska izvērtējumu, pārbauda šo noteikumu 85.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina projekta pārskatā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst projekta līgumā noteiktajām prasībām;

85.5. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899);

85.6. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanu un izpildi var pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu vai atjaunošanu, ja līdzfinansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz projekta pārskatu.

86. Ja līdzfinansējuma saņēmējs ir plānošanas reģions:

86.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbilstoši projekta līgumā noteiktajai proporcijai ieskaita projekta īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus plānošanas reģiona kontā Valsts kasē. Plānošanas reģions, īstenojot projektu, veic maksājumus no saņemtā valsts budžeta finansējuma, un, ja projekta līgumā paredzēts, no citiem plānošanas reģiona šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem;

86.2. tas projekta pārskatu un tajā iekļauto izdevumu pamatojošos dokumentus (kopijas) iesniedz programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai projekta līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

86.3. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izlases veidā, balstoties uz riska izvērtējumu, pārbauda šo noteikumu 86.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina projekta pārskatā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst projekta līgumā noteiktajām prasībām;

86.4. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899);

86.5. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanu un izpildi var pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu vai atjaunošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kuras institucionālajā padotībā ir plānošanas reģions, ja līdzfinansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz projekta pārskatu.

87. Ja līdzfinansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions:

87.1. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, ja tas ir noteikts projekta līgumā, pārskaita līdzfinansējuma saņēmējam avansa maksājumu. Avansa maksājuma saņemšanai līdzfinansējuma saņēmējs, kas ir pašvaldība vai tās padotības iestāde, atver kontu Valsts kasē, bet līdzfinansējuma saņēmējs, kas nav pašvaldība vai tās padotības iestāde, atver kontu Valsts kasē vai darījuma kontu kredītiestādē;

87.2. līdzfinansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem;

87.3. līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz projekta pārskatus un tajos iekļauto izdevumu pamatojošos dokumentus programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai projekta līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

87.4. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izlases veidā, balstoties uz riska izvērtējumu, pārbauda šo noteikumu 87.3.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina projekta pārskatā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst šo noteikumu projekta līgumā noteiktajām prasībām;

87.5. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra atmaksā attiecināmos izdevumus līdzfinansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai programmas līdzfinansējuma likmei vai sagatavo lēmumu par avansa maksājuma dzēšanu;

87.6. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra atmaksu līdzfinansējuma saņēmējam veic atbilstoši projekta līgumam. Ja pašvaldība projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu, tā piecu darbdienu laikā pēc atmaksas saņemšanas atmaksā aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru programmas līdzfinansējuma daļai;

87.7. programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, veicot avansa un starpposmu maksājumus pašvaldībai vai citam līdzfinansējuma saņēmējam, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma.

88. Ja atbilstoši šo noteikumu 85.3., 86.3. vai 87.4.apakšpunktam apstiprinātā projekta pārskata attiecināmo izdevumu summa ir mazāka par līdzfinansējuma saņēmēja pieprasīto attiecināmo izdevumu summu, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra sagatavo pamatojošo dokumentu (aprēķins, lēmums vai cits dokuments), kurā skaidro neapstiprināto izdevumu summu. Ja programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ir apstiprinājusi mazāku projekta pārskata attiecināmo izdevumu summu, nekā pieprasījis līdzfinansējuma saņēmējs, jo tas ir veicis izdevumus, kas ir paredzēti projekta ietvaros kā attiecināmie izdevumi, bet nav attiecināmi finansēšanai no programmas finansējuma un neatbilst projekta līgumā noteiktajām prasībām, par minēto summu tiek samazināta kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra nodrošina minēto gadījumu uzskaiti.

89. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra pārbauda līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto projekta pārskatu un tajā iekļauto izdevumu pamatojošos dokumentus, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma rīkojumu par attiecināmo izdevumu atmaksu līdzfinansējuma saņēmējam vai sagatavo lēmumu par avansa maksājuma dzēšanu 20 darbdienu laikā pēc projekta pārskata saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par piecām darbdienām, skaitot no pieprasītās papildu informācijas saņemšanas dienas).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899)

89.1 Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra pārbauda līdzfinansējuma saņēmēja statusu attiecībā uz reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, kā arī izvērtē līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto pārskatu par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām (4.1 pielikums) un minēto pārskatu nosūta Valsts ieņēmumu dienestam projekta līgumā noteiktajā kārtībā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

XII. Avansa maksājuma izlietošanas kārtība

90. Ja līdzfinansējuma saņēmējam ir piešķirts avanss projekta īstenošanai, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra uzrauga avansa izlietošanu atbilstoši projekta līgumā noteiktajiem nosacījumiem.

91. Ja līdzfinansējuma saņēmējs konstatē, ka nevarēs izlietot avansa maksājumu projekta līgumā noteiktajā termiņā, tas informē programmas apsaimniekotāju vai aģentūru ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms termiņa beigām.

92. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izvērtē avansa maksājuma atmaksas lietderību, ņemot vērā līdzfinansējuma saņēmēja plānotās projekta aktivitātes, piešķirtā avansa maksājuma neizmantošanas iemeslus, starpposma maksājuma apmēru un nākamo avansa maksājuma termiņu, un var lemt par līdzfinansējuma saņēmēja neizmantotā avansa maksājuma atmaksu.

93. Ja programmas apsaimniekotājs vai aģentūra pieņem lēmumu par līdzfinansējuma saņēmēja neizmantotā avansa maksājuma atmaksu (lēmumā nosaka neizmantotā avansa maksājuma atmaksas termiņu) vai līdzfinansējuma saņēmējs nevar izlietot šo noteikumu 90.punktā minēto avansa maksājumu un vēlas to labprātīgi atmaksāt:

93.1. ja avanss saņemts kārtējā saimnieciskajā gadā, līdzfinansējuma saņēmējs atmaksā neapgūto vai neizmantoto avansa maksājumu tajā kontā, no kura programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ir pārskaitījusi avansa maksājumu līdzfinansējuma saņēmējam;

93.2. ja avanss saņemts iepriekšējos saimnieciskajos gados, līdzfinansējuma saņēmējs atmaksā neizmanto avansa maksājumu programmas apsaimniekotāja vai aģentūras norādītajā kontā Valsts kasē. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piecu darbdienu laikā pēc atmaksātā neizmantotā avansa maksājuma saņemšanas iesniedz Valsts kasē maksājuma rīkojumu par atmaksātā avansa maksājuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

XIII. Vadošās iestādes tiesības apturēt programmā, programmas aktivitātē vai projektā veikto izdevumu iekļaušanu programmas starpposma finanšu pārskatā vai noslēguma pārskatā

94. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, pamatojoties uz vadošās iestādes lēmumu, uz laiku līdz attiecīgo trūkumu novēršanai aptur programmas, programmas aktivitātes vai projektā veikto izdevumu iekļaušanu programmas starpposma finanšu pārskatā vai programmas noslēguma pārskatā. Sertifikācijas iestāde nodrošina vadošās iestādes lēmuma izpildes kontroli.

95. Šo noteikumu 94.punktā minēto lēmumu vadošā iestāde var pieņemt, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

95.1. revīzijas iestādes vai ārējā audita ziņojumā konstatēts, ka programmas apsaimniekotāja vai aģentūras vadības un kontroles sistēmā ir būtiski trūkumi;

95.2. ministrijas (kuras ietvaros izveidots programmas apsaimniekotājs vai aģentūra) iekšējā audita ziņojumā konstatēts, ka programmas apsaimniekotāja vai aģentūras iekšējās kontroles sistēmā ir būtiski trūkumi;

95.3. vadošās iestādes rīcībā ir cita objektīva un pamatota informācija, ka pastāv kāda programmas līgumā minētā gadījuma iestāšanās iespējamība.

96. Šo noteikumu 94.punktā minēto lēmumu vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta sertifikācijas iestādei, kā arī informācijai attiecīgajam programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai, programmas apsaimniekotājam, kura funkcionālā padotībā ir attiecīgā aģentūra, un revīzijas iestādei.

97. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 94.punktā minētā lēmuma saņemšanas sagatavo un nosūta vadošajai iestādei saskaņošanai konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāna (turpmāk – rīcības plāns) projektu. Rīcības plāna projektā programmas apsaimniekotājs vai aģentūra norāda veicamos pasākumus un laika grafiku to īstenošanai (rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus), kā arī par attiecīgā pasākuma īstenošanu atbildīgo amatpersonu.

98. Vadošā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 97.punktā minētā rīcības plāna projekta saņemšanas saskaņo to vai sagatavo komentārus par rīcības plāna projektu un rakstiski iesniedz tos programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai, kā arī programmas apsaimniekotājam, kura funkcionālā padotībā ir attiecīgā aģentūra.

99. Kopējais rīcības plāna saskaņošanas termiņš nepārsniedz vienu mēnesi no rīcības plāna projekta saņemšanas vadošajā iestādē.

100. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ir atbildīga par rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanu atbilstoši rīcības plānā noteiktajam termiņam un kārtībai. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piecu darbdienu laikā pēc plānā noteiktā termiņa iestāšanās rakstiski ziņo vadošajai iestādei par pasākumu īstenošanas progresu, kā arī aģentūra vienlaikus nosūta kopiju programmas apsaimniekotājam, kura funkcionālā padotībā tā ir.

101. Vadošā iestāde 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 100.punktā minētās informācijas saņemšanas pārbauda, vai attiecīgais pasākums īstenots atbilstoši rīcības plānam.

102. Ja programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ir īstenojusi pasākumus atbilstoši rīcības plānam, vadošā iestāde pieņem lēmumu atsākt programmas, programmas aktivitātes vai projektā veikto izdevumu iekļaušanu programmas starpposma finanšu pārskatā vai programmas noslēguma pārskatā.

103. Šo noteikumu 102.punktā minēto lēmumu vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta attiecīgajam programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai, kā arī programmas apsaimniekotājam, kura funkcionālajā padotībā ir attiecīgā aģentūra, sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei.

104. Ja programmas apsaimniekotājs vai aģentūra un vadošā iestāde šo noteikumu 99.punktā minētajā termiņā nespēj vienoties par rīcības plānu vai programmas apsaimniekotājs vai aģentūra nav īstenojusi pasākumus atbilstoši rīcības plānam, vadošā iestāde par to informē Ministru kabinetu.

XIV. Programmas starpposma finanšu pārskata, gada pārskata un noslēguma pārskata sagatavošana un apstiprināšana un pārskata par programmas administrēšanas izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām iesniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

105. Programmas apsaimniekotājs sagatavo programmas gada pārskatu un ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.februārim iesniedz to Finanšu instrumentu birojā, vienlaikus iesniedzot kopiju vadošajā iestādē, sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē.

106. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra iesniedz sertifikācijas iestādē to personu parakstu paraugus, kuras ir tiesīgas apstiprināt programmas starpposma finanšu pārskatu un programmas noslēguma pārskatu.

107. Ja programmas līgumā nav noteikts citādi, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra sagatavo un iesniedz sertifikācijas iestādē:

107.1. līdz kārtējā gada 31.janvārim – programmas starpposma finanšu pārskatu par pārskata periodu no iepriekšējā gada 1.septembra līdz 31.decembrim;

107.2. līdz kārtējā gada 31.maijam – programmas starpposma finanšu pārskatu par pārskata periodu no 1.janvāra līdz 30.aprīlim;

107.3. līdz kārtējā gada 30.septembrim – programmas starpposma finanšu pārskatu par pārskata periodu no 1.maija līdz 31.augustam;

107.4. līdz 2017. gada 31. maijam – programmas noslēguma pārskatu, kurā iekļauj informāciju par programmas izdevumiem, kas ir veikti, apstiprināti vai atmaksāti līdzfinansējuma saņēmējiem pēdējā pārskata periodā, izņemot šo noteikumu 107.5. apakšpunktā minēto gadījumu;

107.5. līdz 2018. gada 31. janvārim – programmas noslēguma pārskatu, kurā iekļauj informāciju par programmas izdevumiem, kas ir veikti, apstiprināti vai atmaksāti līdzfinansējuma saņēmējiem pēdējā pārskata periodā, ja projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts saskaņā ar šo noteikumu 32.1 punktu.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 3)

108. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra programmas starpposma finanšu pārskatā vai programmas noslēguma pārskatā (turpmāk – pārskats) iekļauj:

108.1. pārskata periodā veiktos programmas apsaimniekotāja vai aģentūras administratīvos izdevumus;

108.2. atbilstoši šo noteikumu 85.4. un 86.3.apakšpunktam apstiprināto projekta pārskatā iekļauto attiecināmo izdevumu summu;

108.3. atbilstoši šo noteikumu 87.1. un 87.5.apakšpunktam veiktos maksājumus.

109. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, sagatavojot pārskatu, ņem vērā kontroļu un revīzijas rezultātus, tai skaitā konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus, un programmas ietvaros veiktās atmaksas.

110. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra kopā ar pārskatu sertifikācijas iestādē iesniedz apliecinājumu (5. pielikums), bet šo noteikumu 108. punktā minēto administratīvo izdevumu, attiecināmo izdevumu un veikto maksājumu kopsavilkumu iesniedz:

110.1. kopā ar starpposma finanšu pārskatu, ja tiek iesniegts programmas starpposma finanšu pārskats;

110.2. līdz 2017. gada 10. maijam, ja tiek iesniegts programmas noslēguma pārskats, bet, ja projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts saskaņā ar šo noteikumu 32.1 punktu, – līdz 2018. gada 10. janvārim.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

111. Sertifikācijas iestāde pārbauda programmas apsaimniekotāja vai aģentūras iesniegtā pārskata finanšu datus. Ja pārbaudes procesā sertifikācijas iestāde secina, ka pārskata apstiprināšanai ir nepieciešama papildu informācija vai ir nepieciešams precizēt pārskatu, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra nodrošina papildu informācijas iesniegšanu un precizētā pārskata iesniegšanu sertifikācijas iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par trim darbdienām no sertifikācijas iestādes pieprasījuma saņemšanas.

112. Sertifikācijas iestāde pārskata pārbaudes nodrošināšanai:

112.1. izlases veidā pārbauda programmas apsaimniekotāja vai aģentūras veikto administratīvo izdevumu pamatojošo dokumentāciju, pamatojoties uz riska novērtējumu;

112.2. pārliecinās, ka programmas apsaimniekotājs ir atmaksājis līdzfinansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, pārskatā iekļautos avansa maksājumus vai izdevumus, kā arī izlases veidā pārliecinās, ka maksājums ir veikts atbilstoši projekta līgumam;

112.3. izlases veidā pārliecinās, ka pārskatā ir iekļauti tikai tie programmas apsaimniekotāja vai aģentūras apstiprinātie izdevumi, ko veicis līdzfinansējuma saņēmējs, kas ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions;

112.4. var lemt par līdzfinansējuma saņēmēja veikto izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi.

113. Ja programmas līgumā nav noteikts citādi, sertifikācijas iestāde iesniedz Finanšu instrumenta birojā:

113.1. līdz kārtējā gada 15.martam – apstiprinātu šo noteikumu 107.1.apakšpunktā minēto starpposma finanšu pārskatu;

113.2. līdz kārtējā gada 15.jūlijam – apstiprinātu šo noteikumu 107.2.apakšpunktā minēto starpposma finanšu pārskatu;

113.3. līdz kārtējā gada 15.novembrim – apstiprinātu šo noteikumu 107.3.apakšpunktā minēto starpposma finanšu pārskatu;

113.4. līdz 2017. gada 30. jūnijam – apstiprinātu šo noteikumu 107.4.apakšpunktā minēto programmas noslēguma pārskatu;

113.5. līdz 2018. gada 28. februārim – apstiprinātu šo noteikumu 107.5. apakšpunktā minēto programmas noslēguma pārskatu.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 3)

114. No Finanšu instrumenta biroja saņemto finanšu instrumentu līdzfinansējumu sertifikācijas iestāde ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

114.1 Ja programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atzinuma sniegšanai pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, ko programmas apsaimniekotājs vai aģentūra pārskata periodā paredz iekļaut programmas administrēšanas attiecināmajās izmaksās. Minēto pārskatu par programmas administrēšanas izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām (6.pielikums) iesniedz 20 darbdienu laikā pēc attiecīgā pievienotās vērtības nodokļa pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir 12 mēneši, sākot no programmas līgumā noteiktā izmaksu attiecināmības sākuma datuma. Katrs nākamais pārskata periods ir iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 mēneši, bet, ja līdz programmas īstenošanas perioda beigām paliek mazāk par 12 mēnešiem, pievienotās vērtības nodokļa pārskata periods ir atlikušais programmas īstenošanas periods.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

114.2 Pēc šo noteikumu 114.1 punktā minētā Valsts ieņēmumu dienesta atzinuma saņemšanas programmas apsaimniekotājs vai aģentūra:

114.2 1. pievieno pārskatu par programmas administrēšanas izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām un Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu par minēto pārskatu nākamajam programmas starpposma finanšu pārskatam vai programmas noslēguma pārskatam;

114.2 2. ja atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta atzinumam programmas administrēšanas attiecināmajās izmaksās iekļaujamā pievienotās vērtības nodokļa summa ir pārmaksāta, – pārmaksāto summu ietur no nākamā starpposma finanšu pārskatā vai programmas noslēguma pārskatā iekļaujamiem programmas administrēšanas attiecināmajiem izdevumiem;

114.2 3. ja šo noteikumu 114.1 punktā minētajā pārskatā konstatētas neprecizitātes, – precizē to un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

114.3 Ja atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta atzinumam programmas administrēšanas attiecināmajās izmaksās iekļaujamā pievienotās vērtības nodokļa summa ir pārmaksāta, sertifikācijas iestāde, veicot šo noteikumu 111.punktā minēto pārbaudi, pārliecinās, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra ir ieturējusi šo noteikumu 114.2 2.apakšpunktā minēto pārmaksāto attiecināmajās izmaksās iekļaujamo pievienotās vērtības nodokļa summu.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

114.4 Ja programmas apsaimniekotājs vai aģentūra pārskata periodā neveic ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus vai veic darījumus, uz kuriem nav attiecināms Pievienotās vērtības nodokļa likums, tā iesniedz sertifikācijas iestādē attiecīgu apliecinājuma vēstuli.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

XV. Noslēguma jautājumi

115. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina pirmspārbaužu veikšanas metodikas izstrādi un saskaņošanu ar vadošo iestādi un šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām iestādēm līdz 2012.gada 1.novembrim.

116. Šo noteikumu 43.punktu piemēro valsts budžeta likuma 2012.gadam izpildē, ja vadošā iestāde apstiprina šo noteikumu 42.punktā minēto pieprasījumu šo noteikumu 40.1., 40.2. un 40.3.apakšpunktā minētai institūcijai, kas ir valsts budžeta iestāde.

117. Šo noteikumu 44.punktu piemēro budžeta plānošanā un izpildē, sākot ar valsts budžeta likumu 2013.gadam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.694
20__.gada   
 

(ceturksnis)

 

(Programmas apsaimniekotājs/aģentūra)

plānotie Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta informatīvie un publicitātes pasākumi

Nr.
p.k.

Informatīvais pasākums

Datums

Temats

Mērķa grupa(-as)

Vieta

Organizētājs

Partneri

Kontaktinformācija

         
         
         
Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.694
Projekta iepirkumu plāns

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.899)

Nr.
p.k.

1.

Finanšu instrumenta nosaukums

2.

Programmas apsaimniekotājs

3.

Aģentūra

4.

Projekta nosaukums

5.

Iepriekš noteiktais projekts (atzīmēt, ja attiecināms)

6.

Projekta identifikācijas Nr.1

7.

Līguma/vienošanās Nr.1

8.

Līguma/vienošanās noslēgšanas datums1

9.

Līdzfinansējuma saņēmējs

10.

Reģistrācijas Nr.

11.

Juridiskā adrese

Piezīme.

1 6., 7. un 8.punktu neaizpilda, ja uz iepirkumu attiecas Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumu Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi" 52.punkts.

Nr.
p.k.

Līguma priekšmets2

Paredzamā līgumcena3

Iepirkuma procedūra4

Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš

1.
2.
3.

Piezīmes.

2 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu.

3 Plānotā līguma summa, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku.

4 Plānotā iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Ja iepirkuma procedūru veic atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".

Atbildīgā amatpersona

(vārds, uzvārds)


TālrunisFakssE-pasts

Datums

(dd/mm/gggg)

(paraksts)

Z.v.

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.694
Programmas administrēšanai nepieciešamo iepirkumu plāns

Nr.
p.k.

   

1.

Finanšu instrumenta nosaukums

 

2.

Iepirkuma veicējs

 

Programmas apsaimniekotājs

  
 

Aģentūra

  
 

Nacionālais programmas partneris

 

3.

Programmas nosaukums

  

Nr.
p.k.

Līguma priekšmets1

Paredzamā līgumcena2

Iepirkuma procedūra3

Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš

 1.        
 2.        
 3.        

Piezīmes.

1 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu.

2 Plānotā līguma summa, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku.

3 Plānotā iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds)


Tālrunis Fakss E-pasts 

Datums   
 

(dd/mm/gggg)

 

(paraksts)

    
 

 

Z.v.

 

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.694
Pārskats par projekta iepirkumu pirmspārbaudēm

Nr.
p.k.

Pirmspārbaudes veicējs

Programmas nosaukums

Projekta nosaukums

Līguma/vienošanās Nr. (parakstīšanas datums); iepirkuma procedūra

Līdzfinansējuma saņēmējs (reģ.Nr.)

Pirmspārbaudes sākotnējais atzinums

Pārbaudes datums

Atkārtotās pārbaudes atzinuma veids

Atkārtotās pārbaudes datums

Atkārtotās pārbaudes veicējs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

           
           
           
           
           
           
           
Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
4.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.694
Pārskats par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām

(Pielikums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums1 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
Līdzfinansējuma saņēmēja adrese 
Projekta nosaukums 
Projekta līguma numurs 
Pārskata perioda sākuma datums 
Pārskata perioda beigu datums 

 

Nr.
p.k.

Preces vai pakalpojuma nosaukums

Preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas kods VID PVN maksātāju reģistrā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā

PVN rēķina numurs vai muitas deklarācijas numurs

PVN rēķina izrakstīšanas datums vai muitas deklarācijas noformēšanas datums

Maksājumu dokumenta numurs

Maksājumu dokumenta datums

Izmaksu summa

Piezīmes

rēķina pilna summa bez PVN

rēķina pilna PVN summa

rēķina pilna summa ar PVN

atzīme par atsevišķas uzskaites nodrošināšanu vai attiecīgajam taksācijas periodam noteiktā proporcija2

PVN summa, kura nav atskaitāma kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā

PVN summa kā attiecināta izmaksu summa

pēc līdzfinansējuma saņēmēja datiem

pēc VID datiem3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

               
               

Kopā

   

    

Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir patiesa un pārskatā iekļautā PVN summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.

Līdzfinansējuma saņēmējs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts4)


 
Par sagatavošanu
atbildīgā persona
       
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts4)

 

(datums4)

 

(tālrunis)

Piezīmes.
1 Arī partneris (ja attiecināms).
2 Līdzfinansējuma saņēmējs norāda atzīmi "atsevišķa uzskaite" vai, ja preces un pakalpojumi paredzēti gan tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, gan tādu darījumu nodrošināšanai, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli, un nav iespējams nodrošināt šo preču un pakalpojumu atsevišķu uzskaiti, norāda attiecīgajam taksācijas periodam (kad tika veikts darījums) noteikto proporciju.
3 Aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks.
4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.694
Apliecinājums
Apliecinu, ka no līdz 

(ieskaitot):

 

(dd/mm/gggg)

 

(dd/mm/gggg)

 

1) programmas starpposmu finanšu pārskatā/programmas noslēguma pārskatā (nevajadzīgo svītrot) iekļautie izdevumi ir veikti atbilstoši finanšu instrumentu vadības dokumentu, programmas līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tie ir pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. Ir nodrošinātas darbības (tai skaitā pārbaudīti līdzfinansējuma saņēmēju iesniegtie pārskati, veiktas citas normatīvajos aktos noteiktās pārbaudes), kas sniedz pietiekamu apliecinājumu izdevumu attiecināmībai. Attaisnojuma dokumenti būs pieejami pārbaudei piecus gadus pēc programmas noslēguma pārskata apstiprināšanas;

2) izdevumi ir veikti no datuma, kad attiecīgo programmu ir apstiprinājusi Norvēģijas Ārlietu ministrija vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja līdz programmas līgumā noteiktajam izdevumu attiecināmības perioda beigu datumam;

3) visiem ar programmas īstenošanu saistītajiem izdevumiem (programmas apsaimniekotāja/aģentūras administratīvajiem izdevumiem, līdzfinansējuma saņēmēja – valsts budžeta iestādes vai plānošanas reģiona – apstiprinātajiem izdevumiem, maksājumiem līdzfinansējuma saņēmējam) ir nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite, un tā tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

4) ir nodrošināta audita izsekojamība;

5) iepirkumi programmas ietvaros ir veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā (tai skaitā Iepirkumu uzraudzības biroja, programmas apsaimniekotāja vai aģentūras veikto iepirkumu pirmspārbaužu rezultāti un citi kontroļu un revīziju rezultāti ir ņemti vērā, pieņemot lēmumu par izdevumu attiecināmību);

6) par programmas ietvaros konstatēto neatbilstību summu (tai skaitā revīzijas iestādes pārbaudēs un citu auditoru pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām) projekta ietvaros veiktajām atmaksām (piemēram, neizlietota avansa atmaksa) ir samazināta starpposmu finanšu pārskata/programmas noslēguma pārskata summa (nevajadzīgo svītrot);

7) tika un visā turpmākajā projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināts programmas līgumā paredzētais valsts budžeta līdzfinansējums programmas īstenošanai;

8) nav konstatēti finanšu kontroles trūkumi, risks vai neprecizitātes, kas varētu ietekmēt izdevumu attiecināmību vai programmas īstenošanu;

9) projektu īstenošanā un pēc to pabeigšanas ir ievēroti nosacījumi, kas noteikti programmas līguma 1.pielikuma 2.1.apakšpunktā attiecībā uz projektiem (ja attiecināms).

Programmas apsaimniekotāja/aģentūras (nevajadzīgo svītrot)
atbildīgā amatpersona:

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums ________________________________

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr. 694
Pārskats par programmas administrēšanas izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām

(Pielikums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.899 redakcijā)

Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
Programmas apsaimniekotāja vai aģentūras adrese 
Programmas numurs un nosaukums 
Pārskata perioda sākuma datums 
Pārskata perioda beigu datums 

 

Nr.
p.k.

Preces vai pakalpojuma nosaukums

Preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas kods VID PVN maksātāju reģistrā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā

PVN rēķina numurs vai muitas deklarācijas numurs

PVN rēķina izrakstīšanas datums vai muitas deklarācijas noformēšanas datums

Maksājumu dokumenta numurs

Maksājumu dokumenta datums

Izmaksu summa

Piezīmes

rēķina pilna summa bez PVN

rēķina pilna PVN summa

rēķina pilna summa ar PVN

atzīme par atsevišķas uzskaites nodrošināšanu vai attiecīgajam taksācijas periodam noteiktā proporcija1

PVN summa, kura nav atskaitāma kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā

PVN summa kā attiecināta izmaksu summa

pēc programmas apsaimniekotāja vai aģentūras datiem

pēc VID datiem2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

               
               

Kopā

   

    

Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir patiesa un pārskatā iekļautā PVN summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.

Programmas apsaimniekotājs
vai aģentūras vadītājs
   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts3)


 
Par sagatavošanu
atbildīgā persona
       
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts3)

 

(datums3)

 

(tālrunis)

Piezīmes.
1 Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra norāda atzīmi "atsevišķa uzskaite" vai, ja preces un pakalpojumi paredzēti gan tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, gan tādu darījumu nodrošināšanai, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli, un nav iespējams nodrošināt šo preču un pakalpojumu atsevišķu uzskaiti, norāda attiecīgajam taksācijas periodam (kad tika veikts darījums) noteikto proporciju.
2 Aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks.
3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 694Pieņemts: 09.10.2012.Stājas spēkā: 25.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 24.10.2012. OP numurs: 2012/168.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252222
{"selected":{"value":"28.10.2016","content":"<font class='s-1'>28.10.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.10.2016","iso_value":"2016\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2016","iso_value":"2016\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2016.-27.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2012","iso_value":"2012\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2012.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.10.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)