Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/20

Carnikavā 2011. gada 21. septembrī
Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 21. septembra lēmumu (prot. Nr. 16, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā nolūkā veicināt energoresursu patēriņu samazinājumu, kā arī pretendentiem izvirzāmās prasības, pieteikumu iesniegšanas, reģistrācijas un izvērtēšanas, lēmumu pieņemšanas un paziņošanas, pašvaldības palīdzības piešķiršanas un pārskaitīšanas, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību;

1.2. pašvaldības palīdzības – finansējuma – apmēru.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā – Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (turpmāk – dzīvojamā māja) Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

2.2. dzīvokļa īpašums dzīvojamā mājā – dzīvojamā mājā esoša būvnieciski norobežota un funkcionāli nošķirta telpa vai telpu grupa, kura kā dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca iezīmēta būves kadastrālās uzmērīšanas lietā vai dzīvojamās mājas inventarizācijas plānā un atbilst Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktām pazīmēm;

2.3. pretendents – dzīvokļa īpašuma īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kas likumīgi ieguvusi dzīvokļa īpašumu dzīvojamā mājā, kurā dzīvokļa īpašumi pieder (īpašuma tiesība nostiprināta zemesgrāmatā) vairākiem īpašniekiem un atbilst noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;

2.4. pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība vai cita persona (fiziska vai juridiska), kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši apsaimniekot un pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, kā arī apsaimniekotājs, kurš darbojas pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu un noslēgto līgumu;

2.5. attiecināmie darbi – dzīvojamās mājas energoaudits un tehniskā apsekošana, renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas izmaksu tāmes sastādīšana un attiecīgi renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde;

2.6. attiecināmās izmaksas – izmaksas dzīvojamās mājas energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanai, energoefektivitātes pasākumu veikšanas izmaksu tāmes sastādīšanai un attiecīgas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ja pretendents to nevar atgūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

2.7. Ārējais finansējums – jebkurš ārējs finansiāls atbalsts (piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Klimata pārmaiņu finanšu instruments u.c.) daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/47)

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

3. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai var tikt sniegta dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, ja iestājušies visi minētie apstākļi:

3.1. dzīvojamā māja, kurā plānots veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, atrodas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, tās būvniecība uzsākta pirms 1993. gada (ieskaitot) un tā ir nodota ekspluatācijā līdz 2002. gadam (ieskaitot);

3.2. dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienai personai pieder ne vairāk kā 20 % no dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļa īpašumiem;

3.3. dzīvojamajā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības saskaņā ar spēkā esošā būves kadastrālās uzmērīšanas lietā vai dzīvojamās mājas inventarizācijas plānā norādīto;

3.4. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko apsaimniekotājs, kurš darbojas pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

3.5. dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv ne mazāk kā 51 % no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaita, kopsapulcē, vai citā Dzīvokļa īpašuma likumā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai paredzētā kārtībā un veidā, balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt dzīvojamās mājās renovāciju un attiecināmos darbus, kā arī apmaksāt ar renovācijas īstenošanu saistītos izdevumus, tai skaitā attiecināmās izmaksas;

3.6. noteikumu 5. punktā minēto dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu parāds nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās summas par dzīvojamo māju;

3.7. ir noslēgti līgumi ar attiecīgajā darbības jomā sertificētiem speciālistiem par pretendenta izraudzīto attiecināmo darbu izpildi, kuru finansēšanai pieprasīta pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās.

III. Pieteikumu pašvaldības palīdzības saņemšanai iesniegšanas un reģistrācijas kārtība

4. Carnikavas novada dome izsludina pieteikumu pieņemšanu par visu pašvaldības attiecīgajā budžeta gadā pieejamo pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un publicē paziņojumu par pieteikumu pieņemšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu:

4.1. Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts";

4.2. pašvaldības mājaslapā internetā – http://www.carnikava.lv.

5. Lai pieteiktos pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, pretendenta pilnvarotā persona personīgi vai nosūtot pa pastu iesniedz pieteikumu (1. pielikums) pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC), pievienojot tam šādus dokumentus:

5.1. Valsts zemes dienesta izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem kopiju (uzrādot oriģinālu) vai citu dzīvokļa īpašumu izveidošanu un piederību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

5.2. dzīvojamās mājas kadastrālās uzmērīšanas lietas vai inventarizācijas plāna kopiju, kas satur informāciju par dzīvojamās mājas kopējo dzīvojamo platību, ja tāda informācija nav pašvaldības rīcībā;

5.3. dokumentus, kas apliecina pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un pilnvarojumu iesniegt pieteikumu, kā arī veikt citas ar pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā saņemšanu saistītās darbības;

5.4. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola, vai citā Dzīvokļa īpašuma likumā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai paredzētā kārtībā un veidā pieņemta lēmuma, izrakstu vai kopiju, kurā ierakstīti šādi lēmumi:

5.4.1. veikt dzīvojamās mājas renovāciju un konkrētus attiecināmos darbus un apmaksāt ar to īstenošanu saistīto izdevumu daļu, kuru nesedz no pašvaldības pieprasītā palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā;

5.4.2. ka gadījumā, ja pašvaldība piešķir finansiālu palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajai mājai, ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no ārējā finansējuma konkursa izsludināšanas dienas vai pēc attiecīgā pašvaldības lēmuma pieņemšanas un pašvaldības piešķirtā finansējuma saņemšanas (atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk), dzīvojamās mājas īpašnieki sagatavo un iesniedz projekta pieteikumu ārējā finansējuma saņemšanai,

vai

5.4.3. ka gadījumā, ja pašvaldība piešķir finansiālu palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, bet dzīvojamās mājas īpašniekiem nav iespējams pretendēt uz ārējo finansējumu, ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc attiecīgā pašvaldības lēmuma pieņemšanas un pašvaldības piešķirtā finansējuma saņemšanas, dzīvojamās mājas īpašnieki uzsāk dzīvojamās mājas renovāciju par pašu līdzekļiem (sasniedzot dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījumu pēc renovācijas īstenošanas ne mazāk kā 20 % gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa, kas norādīts energoaudita pārskatā) un ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā to pabeidz;

5.5. tiesiskā kārtā noslēgta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.6. dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akta par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.7. izziņu (2. pielikums), kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem;

5.8. izziņas (2. pielikums) no pamatpakalpojumu (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) sniedzējiem, kurās norādīti aprēķinātie maksājumi par pamatpakalpojumiem un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/47)

6. Pieteikumu pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās iesniedz, ievērojot šādas prasības:

6.1. pieteikumu noformē datordrukā atbilstoši noteikumu 1. pielikumam un iesniedz vienā eksemplārā;

6.2. pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, ar satura rādītāju, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti ar uzlīmi, uz kuras ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, pieteikuma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un pretendenta pilnvarotās personas paraksts.

7. Saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti KAC to saņemšanas secībā, izdarot uz tiem atzīmi par dokumenta saņemšanu un reģistrāciju. Pēc pieprasījuma uz pretendenta pilnvarotās personas pieteikuma eksemplāra izdara atzīmi par dokumenta saņemšanu un reģistrāciju.

IV. Pieteikumu izvērtēšanas, lēmumu pieņemšanas un paziņošanas kārtība

8. Pretendentu atbilstību noteikumu II nodaļā, kā arī pilnvarotās personas atbilstību noteikumu 5.3. punktā minētajām prasībām, izvērtē pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs (turpmāk – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs), izvērtējot saņemtos pieteikumus to reģistrācijas secībā, un 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem vienu no lēmumiem:

8.1. par pašvaldības palīdzības piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst noteikumu prasībām;

8.2. par atteikumu piešķirt pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst noteikumu prasībām;

8.3. par pieteikuma atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām.

9. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs katram pretendentam piešķiramo finansējuma daļu latos pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā nosaka, pamatojoties uz attiecināmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot noteikumu VI nodaļā noteiktos finansējuma apmērus.

10. Ja Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, viņš ir tiesīgs pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus, kā arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs ir tiesīgs tās izslēgt no attiecināmām izmaksām pašvaldības finansējuma aprēķināšanai.

11. Ja pieteikumu, par kuriem Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs ir pieņēmis lēmumu par pašvaldības palīdzības piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, kopējais finansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības finansējumu var saņem pirmām kārtām, atbilstoši saņemto pieteikumu reģistrācijas secībai, tiklīdz līdzekļi pašvaldības budžetā tiek iedalīti.

12. Noteikumu 8. punktā minēto attiecīgo lēmumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas paziņo pretendenta pilnvarotai personai, nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā vai kā elektroniski parakstītu dokumentu uz pieteikumā norādīto pretendenta pilnvarotās personas elektroniskā pasta adresi.

13. Informāciju par noteikumu 8. punkta kārtībā pieņemtajiem lēmumiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc to pieņemšanas publicē pašvaldības mājaslapā internetā – http://www.carnikava.lv, norādot:

13.1. pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā pretendenta pilnvarotās personas nosaukumu (juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi; fiziskām personām – vārdu un uzvārdu);

13.2. dzīvojamo māju, attiecībā uz kuru lēmums pieņemts;

13.3. pašvaldības palīdzības apmēru energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā.

14. Pretendenta pilnvarotās personas, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par pašvaldības palīdzības piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, pienākums ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas parakstīt noteikumu 16. punktā norādīto vienošanos par pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās saņemšanai piedāvāto saistību izpildi.

15. Pretendenta pilnvarotai personai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par pašvaldības palīdzības piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, pēc Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja pieprasījuma ir pienākums informēt Carnikavas novada domi par attiecināmo darbu gaitu.

V. Pašvaldības palīdzības piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība

16. Vienošanos par pašvaldības palīdzības saņemšanai piedāvāto saistību izpildi energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, tas ir attiecināmo darbu izpildi, slēdz Carnikavas novada domes priekšsēdētājs un pretendenta pilnvarotā persona, vienošanās dokumentā norādot, kādā kārtībā un termiņos tiek segtas attiecināmās izmaksas, ievērojot noteikumu VI nodaļā noteiktos apmērus, samaksas termiņus un kārtību, kādā tiek kontrolēta attiecināmo darbu izpilde.

17. Pēc noteikumu iepriekšminētajā punktā minētās vienošanās noslēgšanas 20 (divdesmit) dienu laikā pretendentam piešķirtā pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā attiecīgajā finansējuma apmērā tiek pārskaitīta uz pilnvarotās personas norādīto norēķinu kontu.

18. Noteikumu 16. punktā norādītās vienošanās saistību izpildi pretendenta pilnvarotā persona apliecina, iesniedzot KAC vienu no šādu dokumentu kopijām (uzrādot oriģinālu):

18.1. ne vēlāk kā (6) mēnešu laikā no dienas, kad izsludināts ārējā finansējuma konkurss, – apliecinājumu par projekta saņemšanu institūcijā, kas atbildīga par ārējo finansējumu,

18.2. ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pašvaldības palīdzības piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, – Carnikavas novada būvvaldes atbildīgās amatpersonas akceptētu ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, kas apliecina būvdarbu pabeigšanu un ir noformēta atbilstoši Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/47)

19. Ja noteikumu iepriekšējā punktā minētajos termiņos noteikumu 16. punktā norādītās vienošanās saistības nav izpildītas, pretendenta pilnvarotā persona atmaksā piešķirto pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Carnikavas novada domei 1 (viena) mēneša laikā pēc noteikumu iepriekšējā punktā noteiktā termiņa beigām.

VI. Pašvaldības palīdzības apmērs

20. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, atbilstoši pašvaldības budžetā kārtējam gadam šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram, tiek piešķirta šādām attiecināmām izmaksām:

20.1. izmaksas energoaudita veikšanai – līdz 100 % no energoaudita izmaksām, kurās ietilpst energoauditora atlīdzība, transporta izdevumi, atskaites sagatavošanas un termografiskās analīzes izmaksas;

20.2. izmaksas tehniskās apsekošanas veikšanai – līdz 100 % no tehniskās apsekošanas izmaksām;

20.3. izmaksas veicamo energoefektivitātes pasākumu tāmes izstrādei – līdz 90 % no veicamo energoefektivitātes pasākumu tāmes izstrādes izmaksām;

20.4. izmaksas renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādei – līdz 90% no renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksām;

20.5. pievienotās vērtības nodokļa kompensācija – līdz 90 % no pretendenta aprēķinātās pievienotās vērtības nodokļa summas, ja pretendents to nevar atgūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

21. Pašvaldības palīdzība noteikumu iepriekšējā punktā norādīto pasākumu veikšanai vienai dzīvojamai mājai var tikt piešķirta vienu reizi un tās kopējais apmērs ir ne vairāk kā 1140 euro (viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/20)

VII. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

22. Noteikumu 8. punkta kārtībā pieņemto Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja lēmumu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

23. Noteikumu ietvaros pieņemto pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VIII. Noslēguma jautājums

24. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
Carnikavas novada domes 21.09.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/20

(Pielikums grozīts ar Carnikavas novada domes 20.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/47)

2. pielikums
Carnikavas novada domes 21.09.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/20
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: CND/SN/2011/20Pieņemts: 21.09.2011.Stājas spēkā: 06.11.2011.Publicēts: Apkārtraksts, 05.11.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
251388
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2011","iso_value":"2011\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2011.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva