Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra saistošos noteikumus "Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/4

Carnikavā 2010. gada 21. aprīlī
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 7, 21. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Carnikavas novada simbolikas aprakstu, izmantošanas kārtību, nodevu par simbolikas izmantošanu un atbildību par Noteikumu neievērošanu.

2. Carnikavas novada simbolika ir Carnikavas novada karogs un Carnikavas novada ģerbonis.

II. Simbolikas apraksts

3. Karoga apraksts

3.1. Carnikavas novada karogs ir taisnstūra formas balts audums ar platuma un augstuma attiecību 2 : 1.

3.2. Karoga vidū abās pusēs attēlots Carnikavas novada ģerbonis.

3.3. Karogs izgatavojams šādos lielumos 100 cm x 200 cm.

3.4. Galda karodziņa maksimālie izmēri – 14 x 29 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst Carnikavas novada karoga proporcijām un aprakstam.

3.5. Ģerboņa apraksts

Zelta laukā pazemināts zils galvaspālis; vairoga galvā sudraba nēģis ar galvu uz kreiso pusi; sudraba pavedienapmale. (Krāsas pēc PANTONE kataloga: zelts: 873C, sudrabs: 877C, zils: 286C)

III. Simbolikas lietošana

4. Karoga lietošana

4.1. Carnikavas novada karogs paceļams:

4.1.1. mastā pie Carnikavas novada domes ēkas – pastāvīgi; sēru dienās karogs lietojams kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam;

4.1.2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, novada domes vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;

4.1.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi, bet Latvijas valsts karogu – kreisajā pusē.

4.2. Aizliegts:

4.2.1. pacelt Carnikavas novada karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot domes un pašvaldības iestādes ēku); citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi);

4.2.2. lietot bojātus, nekvalitatīvi izgatavotus un izbalējušus Carnikavas novada karogus;

4.2.3. izgatavot un lietot Carnikavas novada karogu dekoratīvos nolūkos kā novada simbolu bez Carnikavas novada domes atļaujas.

4.3. Galda karodziņu lieto oficiālās pieņemšanās, darījumu sarunās, amatpersonu darba telpās.

4.4. Var izmantot:

4.4.1. Carnikavas novada karogu citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos, saskaņā ar Carnikavas novada domes lēmumu;

4.4.2. galda karodziņu fiziskas, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas, uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas juridiskas personas oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu;

4.4.3. Carnikavas novada karogu Carnikavas novada pašvaldības iestādes un uzņēmumi saskaņā ar šiem noteikumiem.

4.5. Galda karodziņam neatkarīgi no izmēriem precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam paraugam.

5. Ģerboņa attēla lietošana

5.1. Carnikavas novada domei ir ekskluzīvas tiesības lietot Carnikavas novada ģerboni.

5.2. Carnikavas novada ģerboni attēlo uz Carnikavas novada domes un Carnikavas novada pašvaldības iestāžu veidlapām un zīmogos, deputātu un darbinieku krūšu nozīmēm, apliecībām, domes informatīvā izdevuma "Apkārtraksts" titullapas, Carnikavas novada domes apbalvojumiem u.c. reprezentācijas materiāliem.

5.3. Saskaņā ar Carnikavas novada domes lēmumu var atļaut lietot ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

IV. Carnikavas novada simbolikas izmantošana komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem

6. Nozīmes, vimpeļus un citu atribūtiku, kā arī dažādus suvenīrus un sadzīves priekšmetus ar Carnikavas novada ģerboņa attēliem vai to elementiem var izgatavot un pārdot fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas.

7. Ar nodevu apliekamais objekts ir Carnikavas novada simbolikas vai tās elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem.

8. Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika, nodeva par Carnikavas novada simboliku nav jāmaksā.

9. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas, kuras izmanto Carnikavas novada simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem.

10. Nodevas likme par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam ir noteikta gadā par katrām 100 vienībām un t.sk. par simbolikas lietošanu internetā gada maksa ir:

10.1. fiziskām personām – 14,230 euro;

10.2. sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām – 28,46 euro;

10.3. politiskām partijām un citām juridiskām personām – 71,14 euro.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/35)

11. Nodeva iemaksājama Carnikavas novada budžetā piecpadsmit dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas dienas.

12. Noteikumos minētajos gadījumos Carnikavas novada simbolikas izmantošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām, nevalstiskām organizācijām, politiskām partijām Carnikavas novada domē jāiesniedz:

12.1. iesniegums;

12.2. juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija;

12.3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība vai VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;

12.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;

12.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts;

12.6. ziņas (līguma kopija ar komercsabiedrību, kura ražos (izgatavos) izstrādājumu) vai apliecinājums par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem (ja izstrādājumu ražos (izgatavos) atļaujas saņēmējs), kā arī ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu.

13. Pensionāriem, invalīdiem, politiski represētiem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem nodevas likme tiek samazināta par 50%, uzrādot attiecīgus dokumentus. Carnikavas novada dome, pieņemot lēmumu minēto personu lokam, ir tiesīga noteikt individuālus atvieglojumus vai atbrīvojumus katrā konkrētajā gadījumā, izvērtējot to nepieciešamību.

14. Nodeva nav jāmaksā, ja Carnikavas novada simboliku atveido ierobežotā apjomā, bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot aktuālo notikumu apskatu.

V. Atbildība un kontrole

15. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona tiek sodīta administratīvi – ar naudas sodu:

15.1. no euro 15,00 līdz euro 350,00 fiziskai personai;

15.2. no euro 70,00 līdz euro 1400,00 juridiskai personai.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/35)

16. Ja persona pēc administratīvā soda uzlikšanas turpina neatļauto darbību, pārkāpējam administratīvo sodu piemēro atkārtoti – divkāršā apmērā.

17. Administratīvo protokolu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem ir tiesīgi sastādīt Carnikavas novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, valsts un pašvaldības policijas amatpersonas.

18. Administratīvo protokolu izskata un sodu piemēro Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

19. Administratīvais sods Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20. Carnikavas novada domes administratīvās komisijas lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 1. punktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

21. Carnikavas novada dome ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu.

VI. Nobeiguma jautājums

22. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Pielikums
Carnikavas novada domes
2010. gada 21. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/4
"Saistošie noteikumi par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

(Pielikums Carnikavas novada domes 21.03.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/5 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2010/4Pieņemts: 21.04.2010.Stājas spēkā: 01.06.2010.Zaudē spēku: 12.11.2019.Publicēts: Apkārtraksts, 129, 31.05.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
251093
{"selected":{"value":"18.04.2018","content":"<font class='s-1'>18.04.2018.-11.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.04.2018","iso_value":"2018\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2018.-11.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-17.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2010","iso_value":"2010\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.04.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)