Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2020. gada 19. augusta saistošos noteikumus "Par Carnikavas novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un zaļumstādījumu aizsardzību".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/6

Carnikavā 2009. gada 20. maijā
Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes 20.05.2009. lēmumu (prot. Nr. 8, 11. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Carnikavas novadā aizsargājami, atjaunojami apstādījumi, labiekārtojama un kopjama Carnikavas novada teritorija un uzturamas tajā esošās būves.

2. Lietotie termini:

2.1. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus u.c.; apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, celtnes apstādījumu apkopei u.c.;

2.2. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

2.3. būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums (arī ēka), kam ir noteikta funkcija;

2.4. būvobjekts – jaunbūve, kā arī renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

2.5. ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;

2.6. pagalms – ārtelpa dzīvojamā apbūvē, kuru iezīmē brīvstāvošu vai savienotu namu izvietojums un kas paredzēta šo namu iedzīvotāju rekreācijas un saimniecisko funkciju nodrošināšanai. Rekreācijas funkciju nodrošināšanai paredzētas iedzīvotāju pasīvās un aktīvās atpūtas vietas (arī soliņi un bērnu rotaļlaukumi), kā arī dzīvnieku pastaigu laukumi. Saimniecisko funkciju nodrošināšanai paredzēti piebraucamie ceļi ar autostāvvietām, atkritumu konteineru novietnes, nojumes veļas žāvēšanai;

2.7. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un īpašumam;

2.8. piegulošā teritorija – īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz brauktuves malai;

2.9. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar attiecīgu pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai un šī transporta uzgaidīšanai;

2.10. transporta būves – inženierbūves (tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, tuneļi, caurtekas, atbalstsienas un citas būves);

2.11. viendzīvokļa māja – dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir viens dzīvoklis, un tai funkcionāli piederīgās palīgēkas;

2.12. žogs – būve, kas izvietota uz zemesgabala robežas vai ielas sarkanās līnijas, vai gar ielu sarkanajām līnijām un pilda nekustamā īpašuma norobežošanas funkcijas;

2.13. aģentūra – Carnikavas pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss";

2.14. zālājs – dabīgi izveidojušās lakstaugu platības (pļavas);

2.15. zāliens – apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam sniegam, un tiek regulāri pļauta un kopta;

2.16. avārijas koks – nokaltis koks, koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem – vecuma vai dabas apstākļu dēļ iztrupējis, saplaisājis, aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries ar aprautu vai izkustinātu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies;

2.17. kokaugi – koki, krūmi un ilggadīgie vīteņaugi.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2012/5; 17.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/17)

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.

II. Īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

4. Nekustamā īpašuma īpašnieki un valdītāji nodrošina:

4.1. nekustamā īpašuma teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālāja un zāliena nopļaušanu šo noteikumu 4.1 punktā minētajā kārtībā, nopļautās zāles savākšanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, ūdens tilpņu tīrīšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos;

4.2. saskaņojot ar Aģentūru, nodrošina īpašuma teritorijā un tā piegulošajā teritorijā esošo avārijas koku un krūmu nozāģēšanu, savākšanu un zāģēšanas vietas sakopšanu, kā arī koku, krūmu zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās) un to savākšanu;

4.3. piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu vai zālāju nopļaušanu šo noteikumu 4.1 punktā minētajā kārtībā, ietves tīrīšanu, piegulošās teritorijas atbrīvošanu no atkritumiem, nokritušām lapām, nokaltušiem augiem un zariem, akmeņiem un citiem priekšmetiem) līdz ielas brauktuves malai, bet ne tālāk kā 6 metri no nekustamā īpašuma robežas;

4.4. publiskā lietošanā esošo gājēju ietvju attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā;

4.5. savāktā sniega izvešanu no ietvēm, kur tas traucē gājējiem vai transporta satiksmei, uz vietām, kas saskaņotas ar Aģentūru;

4.6. dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm, kā arī gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ietvju seguma bojājumu gadījumos; situācijās, kad to nevar izdarīt pašu spēkiem, par to paziņo Aģentūrai.

(Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/5 redakcijā, kas grozīta ar 17.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/17)

4.1 Zālāja vai zāliena nopļaušana ir jānodrošina:

4.11. teritorijās, kuru lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – vismaz vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1. septembrim;

4.12. citās teritorijās – pastāvīgi (zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm).

(Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/5 redakcijā, kas grozīta ar 20.06.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/14)

4.2 Noteikumu 4.1 punkta nosacījumi neattiecas uz teritorijām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

(Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/5 redakcijā)

4.3 Īpašumiem piegulošajās teritorijās, kuras pieder pašvaldībai, aizliegts stādīt kokus, krūmus un citus zaļumstādījumus.

(Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/5 redakcijā)

5. Maksas autostāvvietu īpašnieki un/vai valdītāji nodrošina stāvvietas projektā noteiktās platības sakopšanu.

6. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašnieki vai valdītāji nodrošina teritorijas sakopšanu 6 metru attālumā ap objektu, kā arī objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrību, atkritumu urnu izvietošanu, iztukšošanu un atkritumu izvešanu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2012/5; 17.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/17)

7. Garāžu īpašnieki nodrošina garāžai piegulošās teritorijas un piebrauktuvju sakopšanu.

8. Būvobjektā īpašnieks vai valdītājs nodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo piebrauktuvju, ietvju, zālienu un grāvju sakopšanu, nepieļaujot transportlīdzekļu un citas būvtehnikas un to ritošās daļas radīto netīrumu nokļūšanu uz brauktuves, kā arī nodrošina zāles nopļaušanu, būvžoga uzturēšanu, sadzīves un celtniecības atkritumu izvešanu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/17)

9. Dzelzceļa tīklu valdītāji nodrošina dzelzceļa nodalījuma joslas uzturēšanu un sakopšanu.

10. Aģentūra nodrošina tā valdījumā esošo ielu, tiltu, ceļu pārvadu, pagalmu, piebraucamo ceļu, laukumu, nostiprināto krastmalu, brauktuves sadalošo joslu zālienu uzturēšanu, sakopšanu un remontu.

III. Apstādījumu aizsardzība, būvju uzturēšana, remonts un būvdarbi

11. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā vai valdījumā Carnikavas novadā ir namīpašumi vai dzīvokļi, veic to tehnisko uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/17)

12. Saistošo noteikumu 4.punktā minētās personas nodrošina:

12.1. dzīvojamās mājās:

12.1.1. koplietošanas telpu sakopšanu, atkritumu vadu tīrīšanu;

12.1.2. sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu pie ieejām veikalos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās. Šis apakšpunkts neattiecas uz viendzīvokļa māju īpašniekiem;

12.1.3. namīpašumu fasāžu (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu), žogu, vārtu un vārtiņu savlaicīgu krāsošanu, žogu un vārtu remontēšanu, kā arī neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu žogu un vārtu atjaunošanu vai novākšanu;

12.1.4. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, ja tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība. Minētajās situācijās tiek veikta bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;

12.2. neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un dzīvokļos:

12.2.1. noslēdz, aizmūrē vai aiznaglo logus un ieejas durvis, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tur;

12.2.2. nepieļauj atsevišķu būvelementu nokrišanu publiskajā ārtelpā;

12.2.3. nodrošina ēkas atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām;

12.2.4. ja neapdzīvotās un saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkas un dzīvokļi atrodas gar ielām vai pret publisko ārtelpu, jāizstrādā konservācijas projekts, kas tiek saskaņots Carnikavas būvvaldē Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā;

12.2.5. ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka atrodas publiskajā ārtelpā un tās izskats bojā novada ainavu, jānodrošina tās fasādes sakārtošana atbilstoši Carnikavas būvvaldes norādījumiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/5)

12.1 Transportlīdzekļu īpašnieki (valdītāji, turētāji), novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai pagalmos ilgāk par vienu diennakti, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega transportlīdzekļa stāvvietā un apkārtnē ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.

(Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/5 redakcijā)

12.2 Būve ir vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ja tai ir konstatēta viena vai vairākas pazīmes:

12.21. pamatiem mūrējums ir sagruvis, remonts neracionāls. Sienu deformācija cokolā tik liela, ka sagaidāma mūrējuma pilnīga sairšana un sabrukšana. Sienu horizontālās līnijas izliekušās, durvju un logu ailes sašķiebušās, cokols pilnīgi sabrucis. Masveida progresējošas caurejošas plaisas visā ēkas augstumā;

12.22. mūra sienu deformācija cokolā ir tik liela, ka sagaidāma mūrējuma pilnīga sairšana un sabrukšana, apmetums atlobījies. Ievērojamas deformācijas, kas var radīt sabrukšanu, mūrējums sagruvis, remonts neracionāls. Nepieciešama sienas pārmūrēšana;

12.23. koka sienu konstrukcija daļēji vai pilnīgi sabrukusi, koka materiāls satrunējis, nepieciešama nojaukšana. Konstrukcija daļēji vai pilnīgi sabrukusi, koka materiāls satrunējis, nepieciešama nojaukšana;

12.24. pārsegumi ir uz sabrukšanas robežas vai jau ir sabrukuši. Sabrukšanu radījušas pelējuma un trupes izraisītājas mājas sēnes. Plātnēs visur dziļas plaisas, plātnes nobīdījušās no plaknes un ievērojami ieliekušās. Plātnēm vietām atslāņojies un nokritis betons;

12.25. jumta seguma nav vai daļēji nav.

(Carnikavas novada domes 20.04.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/10 redakcijā)

12.3 Carnikavas novada Būvvalde pieņem lēmumu par ēkas vai būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, ja pastāv saistošo noteikumu 12.2 punktā noteiktās pazīmes.

(Carnikavas novada domes 20.04.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/10 redakcijā)

13. Aizliegts žāvēt veļu uz ēkas fasādēm, kā arī uz balkona vai lodžijas tādā veidā, ka šī veļa ir redzama garāmgājējiem.

14. Remontu un būvdarbus, kas saistīti ar paaugstinātu troksni (urbšana, kalšana, sišana u.tml.), atļauts veikt no plkst. 8.00 līdz 21.00, ēkas kāpņu telpā izvietojot informāciju par veicamo darbu datumu, laiku un specifiku.

15. Būvdarbu un remonta laikā nedrīkst pieļaut ēkas koplietošanas telpu piesārņošanu ar būvgružiem, kā arī atkritumu mešanu ārā pa ēkas logiem.

16. Būvdarbu laikā darbu pasūtītājs:

16.1. koku stumbrus apliek ar dēļu vairogu vismaz 2 m augstumā, kas nostiprināti pie 6–8 stabiem, kas iedzīti zemē vismaz 50 cm dziļumā. Koku sakņu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā iekārtot 50 mm biezu dēļu vairogus 1,5 m rādiusā ap koku;

16.2. veicot ielu un laukumu bruģēšanas un asfaltēšanas darbus, ap koku stumbriem atstāt apdobi bez klājuma vismaz 1,5 m diametrā un ap krūmiem vismaz 0,5 m diametrā;

16.3. veicot inženierkomunikāciju būvdarbus, aizliegts rakt kokaugu tuvumā bez saskaņošanas dziļāk par 0,3 m: ja koka diametrs ir līdz 15 cm – tuvāk par 2 m, resnākiem kokiem – tuvāk par 3 m, krūmiem – tuvāk par 1,5 m (rēķinot no stumbra pamatnes).

17. Būvmateriālu un citu materiālu (degviela, smērvielas, malka u.c.) glabāšana nav pieļaujama ne tuvāk kā 1,5 m diametrā ap koku.

18. Projektējot būvdarbus, topogrāfiskā plānā jāatzīmē visi esošie kokaugi, norādot sugu un diametru (kokiem). Ja kokaugu teritorijā nav, šādai atzīmei jābūt plāna paskaidrojumā.

19. Apstādījumos aizliegts nocirst, apzāģēt (vainagot) kokus bez saskaņošanas ar Aģentūru.

III.1 Atvieglojumi

(Nodaļa Carnikavas novada domes 17.08.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/17 redakcijā)

19.1 No saistošo noteikumu 4.3.–4.5.apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt ir:

19.1 1. vientuļi pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;

19.1 2. pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

19.2 Lai saņemtu saistošo noteikumu 19.1 punktā noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas pašvaldībā ar attiecīgu iesniegumu. Pašvaldības izpilddirektors 15 darba dienu laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošanu no saistošo noteikumu 4.3.–4.5.apakšpunktā uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešu termiņu.

19.3 Pēc lēmuma pieņemšanas par saistošo noteikumu 19.1 punktā noteikto atvieglojumu piešķiršanu, piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss.".

19.4 Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

20. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību un/vai veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, izdošanu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:

20.1. Carnikavas novada domes deputāti;

20.2. Pašvaldības izpilddirektors;

20.3. Carnikavas Būvvaldes vadītājs un būvinspektors;

20.4. Aģentūras direktors, direktora vietnieks, vides un darba aizsardzības speciālists;

20.5. Carnikavas novada pašvaldības policija.

(Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/5 redakcijā)

21. Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju atbildība iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2 pantu. Par pārējo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 350,00 euro, juridiskajām personām – līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/41)

V. Piespiedu izpilde

22. Piespiedu izpildes un piespiedu naudas uzlikšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/5)

23. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, izdod Carnikavas novada dome.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/5)

24. 23. punktā minēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/5 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/5)

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja E. Sloceniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2009/6Pieņemts: 20.05.2009.Stājas spēkā: 01.09.2009.Zaudē spēku: 14.10.2020.Publicēts: Apkārtraksts, 119, 31.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
248507
{"selected":{"value":"17.11.2016","content":"<font class='s-1'>17.11.2016.-13.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.11.2016","iso_value":"2016\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2016.-13.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2016","iso_value":"2016\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2016.-16.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2012","iso_value":"2012\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2012","iso_value":"2012\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2012.-03.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2009","iso_value":"2009\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2009.-10.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.11.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)