Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.274

Rīgā 2012.gada 17.aprīlī (prot. Nr.20 16.§)
Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
42.1 panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk – blakusprodukti), apritē iesaistīto uzņēmumu un iekārtu atzīšanas un atzīšanas anulēšanas kārtību;

1.2. blakusproduktu apritē iesaistīto personu reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā atļauj un aizliedz noteiktas darbības ar blakusproduktiem, atbilstoši:

1.3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulai (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (turpmāk – regula Nr. 1069/2009);

1.3.2. Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulai (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (turpmāk – regula Nr. 142/2011).

2. Šajos noteikumos termins "atzīšana" lietots regulā Nr. 1069/2009 minētā vārda "apstiprināšana" izpratnē.

3. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) saskaņā ar regulas Nr. 1069/2009 47.panta 1.punktu un regulas Nr. 142/2011 32.panta 5.punktu sastāda un savā tīmekļa vietnē publicē blakusproduktu apritē iesaistīto personu, uzņēmumu un iekārtu sarakstu un piešķir tām attiecīgi reģistrācijas vai atzīšanas numuru.

II. Uzņēmuma un iekārtas atzīšanas un atzīšanas anulēšanas kārtība

4. Lai uzsāktu uzņēmuma un iekārtas (turpmāk – uzņēmums) atzīšanas procesu, blakusproduktu apritē iesaistītā persona dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu (1.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja iesniegums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un vienojas ar blakusproduktu apritē iesaistīto personu par atzīšanas procedūras sākuma datumu un gaitu. Uzņēmuma atzīšanas procesu sāk 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

6. Dienests pārbauda uzņēmuma atbilstību regulā Nr. 1069/2009, regulā Nr. 142/2011 un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām un sagatavo novērtēšanas protokolu (turpmāk – protokols) divos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru izsniedz blakusproduktu apritē iesaistītajai personai, bet otrais eksemplārs paliek dienestā.

7. Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētās pārbaudes veikšanas dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par uzņēmuma atzīšanu un atzīšanas numura piešķiršanu, ja tas atbilst regulā Nr. 1069/2009, regulā Nr. 142/2011 un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām;

7.2. par uzņēmuma atzīšanu ar nosacījumu līdz trim mēnešiem un atzīšanas numura piešķiršanu, ja tas daļēji atbilst regulā Nr. 1069/2009, regulā Nr. 142/2011 un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām;

7.3. par atteikumu atzīt uzņēmumu, ja tas neatbilst regulā Nr. 1069/2009, regulā Nr. 142/2011 un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām.

7.1 Šo noteikumu 7. punktā minētos lēmumus dienests vienas darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo uzņēmumam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

8. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajā gadījumā dienests uzņēmumu iekļauj dienesta uzraudzības objektu reģistrā (turpmāk – uzraudzības objektu reģistrs), norādot piešķirto atzīšanas numuru.

9. Ja pieņemts šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais lēmums, dienests pēc blakusproduktu apritē iesaistītās personas pieprasījuma izsniedz atzīšanas apliecību.

10. Ja blakusproduktu apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts ar nosacījumu, triju mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas ir novērsusi protokolā norādītās neatbilstības, tā paziņo dienestam par gatavību turpināt atzīšanas procedūru.

11. Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dienests veic atkārtotu pārbaudi. Ja atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka uzņēmums atbilst regulā Nr. 1069/2009, regulā Nr. 142/2011 un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām, dienests pieņem šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto lēmumu un pēc blakusproduktu apritē iesaistītās personas pieprasījuma izsniedz atzīšanas apliecību.

12. Ja dienests atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka uzņēmums neatbilst regulā Nr. 1069/2009, regulā Nr. 142/2011 un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām, dienests pieņem lēmumu nepagarināt atzīšanas ar nosacījumu termiņu. Dienests anulē uzņēmumam piešķirto atzīšanas numuru un svītro uzņēmumu no uzraudzības objektu reģistra.

13. Atzīšanas ar nosacījumu termiņu dienests var pagarināt uz laiku līdz trim mēnešiem, ja, veicot pārbaudi, dienests konstatē, ka blakusproduktu apritē iesaistītā persona ir novērsusi lielāko daļu neatbilstību, kas noteiktas protokolā. Kopumā atzīšanu ar nosacījumu piešķir uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus no dienas, kad dienests veic pirmo uzņēmuma pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 6.punktam.

14. Ja pēc atzīšanas ar nosacījumu termiņa pagarinājuma dienests pārbaudē konstatē, ka uzņēmums neatbilst regulā Nr. 1069/2009, regulā Nr. 142/2011 un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām, dienests:

14.1. pieņem lēmumu par atteikumu atzīt uzņēmumu;

14.2. anulē uzņēmumam piešķirto atzīšanas numuru un svītro uzņēmumu no uzraudzības objektu reģistra.

15. Ja pēc atzīšanas ar nosacījumu termiņa pagarinājuma dienests pārbaudē konstatē, ka uzņēmums atbilst regulā Nr. 1069/2009, regulā Nr. 142/2011 un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām, dienests:

15.1. pieņem šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto lēmumu;

15.2. pēc blakusproduktu apritē iesaistītās personas pieprasījuma izsniedz atzīšanas apliecību.

16. Atzīšanas apliecībā norāda:

16.1. juridiskās personas nosaukumu un juridisko adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un deklarētās dzīvesvietas adresi), uzņēmuma atrašanās vietas adresi;

16.2. blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā;

16.3. vienu vai vairākus uzņēmuma darbības veidus;

16.4. uzņēmuma atzīšanas numuru atbilstoši uzraudzības objektu reģistram;

16.5. regulas Nr. 1069/2009 8., 9. un 10.pantā minēto blakusproduktu kategoriju vai 24.panta 2.punkta "b" apakšpunktā noteikto informāciju.

17. Ja vienā adresē darbojas vairākas blakusproduktu apritē iesaistītas personas, dienests atzīšanas numuru piešķir katras blakusproduktu apritē iesaistītās personas uzņēmumam saskaņā ar regulas Nr. 142/2011 18.pantu.

18. Par izmaiņām atzīta uzņēmuma darbībā, kas saistīta ar blakusproduktu apriti, blakusproduktu apritē iesaistītā persona dienestu informē pirms šo izmaiņu ieviešanas.

19. Ja mainījusies šo noteikumu 4.punktā minētajā iesniegumā norādītā informācija, blakusproduktu apritē iesaistītā persona 10 darbdienu laikā par to rakstiski informē dienestu, lūdzot izsniegt jaunu atzīšanas apliecību (ja nepieciešams).

20. Dienests aptur uzņēmuma darbību, anulē uzņēmumam piešķirto atzīšanas numuru un svītro uzņēmumu no uzraudzības objektu reģistra:

20.1. ja konstatē, ka ir sniegta nepatiesa informācija;

20.2. ja atzītais uzņēmums izbeidz darbību;

20.3. atbilstoši regulas Nr. 1069/2009 46.pantā un Veterinārmedicīnas likuma 61.panta piektajā daļā noteiktajam;

20.4. ja divu gadu laikā nav veikta dienestā atzītā darbība.

21. Regulas Nr. 142/2011 33.pantā noteiktās darbības veic saskaņā ar šajā nodaļā minēto kārtību.

III. Blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība

22. Lai iesaistītos blakusproduktu apritē, persona dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu (1.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja iesniegums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

23. Šo noteikumu 22.punktā minētā prasība neattiecas uz blakusproduktu apritē iesaistīto personu, kura:

23.1. privātiem vai nekomerciāliem mērķiem apstrādā vai ražo medību trofejas vai citus pagatavojumus, kas minēti regulas Nr. 142/2011 XIII pielikuma VI nodaļā;

23.2. apstrādā vai likvidē pētniecības un diagnostikas paraugus izglītošanas mērķiem;

23.3. pārvadā droši iesaiņotā iepakojumā sausu, neapstrādātu vilnu un apmatojumu, ko nosūta tieši uz pārstrādes iekārtu, kurā ražo atvasinātos produktus, kas paredzēti izmantošanai ārpus barības ķēdes, vai uz iekārtu, kura veic starpposma darbības, ievērojot nosacījumus, kas novērš slimību izraisītāju izplatīšanos;

23.4. izmanto regulas Nr. 1069/2009 9. un 10.pantā minētos otrās un trešās kategorijas materiālus vai no tiem atvasinātus produktus, lai tos tieši piegādātu galapatērētājam tirgū vai mazumtirdzniecības uzņēmumam Latvijas teritorijā, ja:

23.4.1. produkta daudzums nepārsniedz 20 kilogramu gadā (nelielā daudzumā);

23.4.2. produktu nelieto par barību dzīvniekiem;

23.4.3. dienesta tīmekļa vietnē nav norādes par nopietnas lipīgas slimības izplatīšanās risku cilvēkiem vai dzīvniekiem un nav noteikti ierobežojumi dzīvnieku un produktu izplatīšanai;

23.5. ir organiskā mēslojuma vai augsnes ielabotāja lietotājs un tā apritei izmanto telpas, kurās netiek turēti lauksaimniecības dzīvnieki;

23.6. veic darbības ar organisko mēslojumu vai augsnes ielabotājiem vienīgi pārdošanai gatavos mazumtirdzniecības iepakojumos, kuru svars nepārsniedz 50 kilogramu, lietošanai ārpus barības un pārtikas ķēdes vai šādā nolūkā izplata šādu organisko mēslojumu vai augsnes ielabotājus.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.463)

24. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un piešķir blakusproduktu apritē iesaistītajai personai reģistrācijas numuru, iekļauj to uzraudzības objektu reģistrā un pēc blakusproduktu apritē iesaistītās personas pieprasījuma izsniedz reģistrācijas apliecību.

25. Reģistrācijas apliecībā norāda:

25.1. juridiskās personas nosaukumu un juridisko adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un deklarētās dzīvesvietas adresi), uzņēmuma atrašanās vietas adresi vai darbības norises vietas adresi;

25.2. blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā;

25.3. uzņēmuma darbības veidus;

25.4. blakusproduktu apritē iesaistītās personas, to reģistrācijas vai uzņēmuma atzīšanas numuru atbilstoši uzraudzības objektu reģistram;

25.5. regulas Nr. 1069/2009 8., 9. un 10.pantā minēto blakusproduktu kategoriju vai regulas Nr. 142/2011 14.panta 1.punktā noteikto informāciju.

26. Ja mainījusies šo noteikumu 22.punktā minētajā iesniegumā norādītā informācija, blakusproduktu apritē iesaistītā persona 10 darbdienu laikā par to rakstiski informē dienestu, lūdzot izsniegt jaunu reģistrācijas apliecību (ja nepieciešams).

27. Blakusproduktu apritē iesaistītā persona 10 darbdienas pirms reģistrētās darbības izbeigšanas par to rakstiski informē attiecīgo dienesta teritoriālo struktūrvienību.

28. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26. un 27.punktā minētās informācijas saņemšanas izdara izmaiņas uzraudzības objektu reģistrā un izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību, ja blakusproduktu apritē iesaistītā persona to pieprasa.

29. Dienests anulē blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrācijas numuru un svītro minēto personu no uzraudzības objektu reģistra:

29.1. ja konstatē, ka ir sniegta nepatiesa informācija;

29.2. ja reģistrētā persona izbeidz darbību;

29.3. atbilstoši regulas Nr. 1069/2009 46.panta 2.punktā un Veterinārmedicīnas likuma 61.panta piektajā daļā noteiktajam;

29.4. ja divu gadu laikā nav veikta dienestā reģistrētā darbība.

30. Blakusproduktu apritē iesaistītie uzņēmēji, kas lolojumdzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem nodod trešās kategorijas blakusproduktus lolojumdzīvnieku barošanai, reģistrējas dienestā saskaņā ar šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

30.1 Ja dienests šo noteikumu 24. un 28. punktā minētajā kārtībā blakusproduktu apritē iesaistīto personu nav iekļāvis uzraudzības objektu reģistrā vai nav izdarījis izmaiņas uzraudzības objektu reģistrā par blakusproduktu apritē iesaistīto personu, uzskatāms, ka blakusproduktu apritē iesaistītā persona uzraudzības objektu reģistrā ir reģistrēta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

IV. Kārtība, kādā atļauj un aizliedz darbības ar blakusproduktiem

31. Lai veiktu tādu darbību ar blakusproduktiem, kas minēta regulas Nr. 1069/2009 17. un 18.pantā un regulas Nr. 142/2011 7., 11., 13. un 14.pantā, 21.panta 2.punktā, 22.panta 4.punktā, 27.pantā, VI pielikuma IV nodaļā, X pielikuma II nodaļas 4.iedaļas II daļas 2., 3. un 4.punktā un XI pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 4.punkta "b" apakšpunktā, blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrē šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.11 redakcijā)

32. Praktizējošam veterinārārstam ir atļauta regulas Nr. 1069/2009 16.panta "h" punktā noteiktā darbība ar blakusproduktiem.

33. Latvijas teritorijā no dzīvnieku novietnēm, kas reģistrētas valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" novietņu reģistrā, ir atļauta kūtsmēslu transportēšana zemes mēslošanai bez tirdzniecības dokumenta vai veselības sertifikāta atbilstoši regulas Nr. 1069/2009 21.panta 2.punkta otrajā daļā noteiktajam.

34. Latvijas teritorijā lolojumdzīvnieku barošanai ir atļauts izmantot trešās kategorijas blakusproduktus, kas minēti regulas Nr. 1069/2009 10.pantā.

35. Lai varētu veikt tādu darbību ar blakusproduktiem, kas minēta regulas Nr. 1069/2009 16.panta "f" punktā, 19.panta 1.punkta "b", "c", "d", "e" un "f" apakšpunktā un regulas Nr. 142/2011 12., 15., 26., 28. un 29.pantā, IV pielikuma IV nodaļas 3. iedaļas 2. punkta "b" apakšpunkta "iii" apakšpunkta trešajā ievilkumā un VI pielikuma III nodaļā:

35.1. blakusproduktu apritē iesaistītā persona dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu (2.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja iesniegums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

35.2. dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par darbības ar blakusproduktiem atļaušanu vai aizliegšanu.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 548)

35.1 Mazjaudas sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtu ir atļauts izmantot, lai likvidētu regulas Nr.  142/2011 III pielikuma III nodaļas "a" punktā minētos blakusproduktus.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

36. Blakusproduktu apritē iesaistītais uzņēmums un persona, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir atzīta vai reģistrēta dienestā, saglabā piešķirto statusu un atzīšanas vai reģistrācijas numuru uzraudzības objektu reģistrā.

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumus Nr.606 "Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 116.nr.; 2005, 184.nr.; 2009, 166.nr.; 2010, 108.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.274
Iesniegums blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrācijai vai uzņēmuma atzīšanai
1. Blakusproduktu apritē iesaistītā persona (rakstīt drukātiem burtiem)
 
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
                        
           vai      -     
(reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā
 (personas kods)
 
2. Faktiskās atrašanās vietas adrese, kur veic darbības ar blakusproduktiem
 LV- 
 
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs  3.2. mobilā tālruņa numurs 
3.3. faksa numurs  3.4. e-pasta adrese  
 
4. Blakusproduktu kategorija un materiāla veids (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
Nr. 1069/2009 8., 9. un 10.pantam) 
  
 
5. Darbību veidi (blakusproduktu apritē iesaistītā persona pēc izvēles aizpilda 5.1.apakšpunktu, brīvā formā aprakstot, kuras darbības tiek veiktas, vai 5.2.apakšpunktu, norādot darbību kodus atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta pamatdarbību klasifikatoram, kas pieejams dienesta tīmekļa vietnē):
5.1. darbību veidi (norādīt, kuri) 
  
 
5.2. darbību kodi atbilstoši dienesta pamatdarbību klasifikatoram:
 
 
6. Apliecinu, ka uzņēmums ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.
7. Vēlos saņemt atzīšanas vai reģistrācijas apliecību:
8. Blakusproduktu apritē iesaistītā persona vai tās pārstāvis:
   
(vārds, uzvārds)
 
9. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
10. Datums*  
11. Paraksts*  

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

12. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas zīmogs*13. Iesnieguma reģistrācijas datums

14. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

_________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

Blakusproduktu apritē iesaistītās personas atzīšana/reģistrācija (vajadzīgo pasvītrot)

15. Blakusproduktu apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanas vai personas reģistrācijas numurs uzraudzības objektu reģistrā 
      

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
2. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.274

(Pielikums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 548)

Iesniegums atļaujas saņemšanai blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbībai ar blakusproduktiem
1. Blakusproduktu apritē iesaistītā persona (rakstīt drukātiem burtiem)
 
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
                        
           vai      -     
(reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā
 (personas kods)
 
2. Faktiskās atrašanās vietas adrese, kur veic darbības ar blakusproduktiem
 LV- 
 
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs  3.2. mobilā tālruņa numurs 
3.3. faksa numurs  3.4. e-pasta adrese  
 
4. Blakusproduktu kategorija un materiāla veids (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
Nr. 1069/2009 8., 9. un 10.pantam) 
  
 
5. Darbību veidi (blakusproduktu apritē iesaistītā persona pēc izvēles aizpilda 5.1.apakšpunktu, brīvā formā aprakstot, kuras darbības tiek veiktas, vai 5.2.apakšpunktu, norādot darbības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 1069/2009 vai Komisijas Regulai Nr. 142/2011):
5.1. darbību veidi (norādīt, kuri) 
  
 
5.2. darbības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1069/2009 16.panta "f" punktam, 19.panta 1.punkta "b", "c", "d", "e" un "f" apakšpunktam un Komisijas Regulas Nr. 142/2011 12., 15., 26., 28. un 29.pantam, IV pielikuma IV nodaļas 3. iedaļas 2. punkta "b" apakšpunkta "iii" apakšpunkta trešajam ievilkumam un VI pielikuma III nodaļai:
 
 
 
6. Blakusproduktu apritē iesaistītā persona vai tās pārstāvis:
   
(vārds, uzvārds)
 
7. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
8. Datums*  
9. Paraksts*  

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

10. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas zīmogs*11. Iesnieguma reģistrācijas datums

12. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

_________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 274Pieņemts: 17.04.2012.Stājas spēkā: 21.04.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 20.04.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
246782
{"selected":{"value":"15.09.2017","content":"<font class='s-1'>15.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.09.2017","iso_value":"2017\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2015","iso_value":"2015\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2015.-14.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2014","iso_value":"2014\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2014.-21.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2012","iso_value":"2012\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2012.-09.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.09.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)