Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 448 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.99

Rīgā 2012.gada 7.februārī (prot. Nr.7 19.§)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) Latvijas biškopības programmas pasākumiem (turpmāk – pasākumi) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – Regula Nr. 1308/2013), Komisijas 2015. gada 11. maija Deleģēto Regulu (ES) Nr. 2015/1366, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz biškopības nozari (turpmāk – Regula Nr. 2015/1366), un Komisijas 2015. gada 6. augusta Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 2015/1368, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz atbalstu biškopības nozarē (turpmāk – Regula Nr. 2015/1368).

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

2. Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga un Regulas Nr. 2015/1368 8. pantā minēto kontroli veic Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

3. Atbalstu piešķir katru gadu (biškopības gadu) laikposmā no 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam par šādiem pasākumiem:

3.1. tehnisko atbalstu biškopjiem un biškopju grupām;

3.2. varrozes apkarošanu;

3.3. sadarbību ar specializētām struktūrām, lai īstenotu lietišķās pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā;

3.4. pasākumiem bišu skaita atjaunināšanai stropos Eiropas Savienībā.

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

4. Latvijas biškopības programmu īsteno visā Latvijas teritorijā, un to publicē Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

4.1 Dienests katru gadu līdz 10. martam iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par izdevumiem (euro) biškopības gadā sadalījumā pa pasākumiem.

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

4.2 Zemkopības ministrija katru gadu sniedz informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Regulas Nr. 2015/1368 10. un 11. pantu.

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums (turpmāk – atbalsta pretendents), kas reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par biedrību un nodibinājumu reģistrēšanu un atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. vismaz trīs gadus darbojas biškopības nozarē;

5.2. piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību;

5.3. pasākumu īstenošanai piesaistīts biškopības speciālists ar augstāko izglītību lauksaimniecībā (laukkopības, dārzkopības, lopkopības vai veterinārmedicīnas speciālists), kurš apguvis studiju kursu biškopībā, vai biškopības speciālists, kurš ieguvis vidējo profesionālo izglītību biškopībā;

5.4. iepriekšēja darbības pieredze, kas saistīta ar teorētisko un praktisko apmācības pakalpojumu sniegšanu biškopības jomā.

6. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents katru gadu līdz 15.jūlijam personīgi vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu dienestā iesniedz:

6.1. atbalsta iesniegumu (1.pielikums);

6.2. biškopju sarakstu (2.pielikums);

6.3. pasākumu īstenošanā iesaistītās personas izglītību apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju vai uzrāda tā oriģinālu;

6.4. pārskatu, kurā ir apkopota iepriekšējās darbības pieredze, kas saistīta ar teorētisko un praktisko apmācības pakalpojumu sniegšanu biškopības jomā, ja atbalsta pretendents piesakās uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanu.

7. Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtā gada pārskatu (pilns komplekts), kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu, dienests pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu.

III. Atbalsta piešķiršana

8. Dienests mēneša laikā pēc atbalsta iesnieguma saņemšanas izvērtē atbalsta pretendenta atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus, tai skaitā atbalsta pretendenta iesniegumā norādīto pasākumu atbilstību šo noteikumu 3.punktam, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. par atbalsta piešķiršanu;

8.2. par atteikumu piešķirt atbalstu.

9. Ja dienests, izvērtējot šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus, konstatē trūkumus, tas pieņem lēmumu, kurā nosaka ne vairāk kā 10 dienu ilgu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, un paziņo par to atbalsta pretendentam.

10. Ja atbalsta pretendents dienesta lēmumā minētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo par to atbalsta pretendentam.

11. Ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu, atbalsta pretendents slēdz līgumu ar dienestu par atbalsta saņemšanu. Līgumā paredz izmaksāt avansa maksājumus šādā kārtībā:

11.1. pēc līguma noslēgšanas – 50 procentu apmērā no gada apstiprinātās summas;

11.2. pēc tam kad dienestā iesniegts un apstiprināts pirmā pusgada pārskats par īstenotajiem pasākumiem, – 35 procentu apmērā no gada apstiprinātās summas;

11.3. gala norēķinu veic, kad dienestā iesniegts un apstiprināts otrā pusgada pārskats par īstenotajiem pasākumiem.

12. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, dienests veic norēķinus, samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru proporcionāli biedrības biškopju bišu saimju skaitam, kas reģistrēts valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. maijā.

(Grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 466)

13. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents iesniedz dienestā pārskatu par īstenotajiem pasākumiem (3.pielikums) un darījumus apliecinošus dokumentus šādos termiņos:

13.1. par pirmo pusgadu – līdz 5. martam;

13.2. par otro pusgadu – līdz 5. septembrim.

(Grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 466)

13.1 Atbalsta pretendents katru gadu līdz 10. martam iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par biškopības gadā īstenotajiem pasākumiem, norādot katra pasākuma darbības rādītāju rezultātus.

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

14. No valsts budžeta papildus Latvijas biškopības programmas pasākumu izmaksām finansē pievienotās vērtības nodokli, ja atbalsta pretendentam nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā. Valsts ieņēmumu dienests pēc dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par atbalsta pretendenta darījumu atbilstību minētajām prasībām.

IV. Noslēguma jautājums

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumus Nr.617 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 149.nr.; 2011, 19.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 7.februāra noteikumiem Nr.99
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalsts Latvijas biškopības programmā

Zemkopības ministre L.Straujuma
2. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 7.februāra noteikumiem Nr.99
Biškopju saraksts ______.gadā

Nr. p.k.

Biškopības biedrības biedrs vai biškopis (fiziskām personām – vārds, uzvārds, juridiskām personām – nosaukums)*

Personas kods fiziskām personām vai reģistrācijas numurs juridiskām personām

Bišu saimju skaits

Piezīme. * Ieteicams aizpildīt alfabēta secībā.

Atbalsta pretendents 

Z.v.

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
3. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 7.februāra noteikumiem Nr.99
 

(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds, biedrības nosaukums)

Pārskats par īstenotajiem pasākumiem _______ .gada ____.pusgadā

Nr.p.k.

Attiecināmo izmaksu veids atbilstoši līguma izmaksu tāmei

Darījumu apliecinošu dokumentu raksturojums

Samaksu apliecinošu dokumentu raksturojums

Summa tāmē (līgumā), LVL

Faktiskā summa, LVL

datums

Nr.

nosaukums

datums

Nr.

nosaukums

ar PVN

bez PVN

I. Tehniskais atbalsts biškopjiem un biškopju grupām

Kopā:

   
II. Varrozes apkarošana
           

Kopā:

   
III. Sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu lietišķo pētījumu programmas biškopības un biškopības produktu jomā
           

Kopā:

   
IV. Pasākumi bišu skaita atjaunināšanai stropos Eiropas Savienībā
           

Kopā:

   

Pavisam kopā: (I + II + III + IV):

   

Paskaidrot, kas nav saskaņā ar pasākumu plānu attiecīgajā periodā. Kāpēc?

Ar parakstu apliecinu, ka šajā kopsavilkumā apkopotā informācija atbilst manā rīcībā esošajiem darījumu un to samaksu apliecinošajiem dokumentiem, kas radušies saistībā ar noslēgto līgumu.

Atbalsta saņēmējs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un " paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 99Pieņemts: 07.02.2012.Stājas spēkā: 10.02.2012.Zaudē spēku: 18.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 09.02.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
243835
{"selected":{"value":"20.07.2016","content":"<font class='s-1'>20.07.2016.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.07.2016","iso_value":"2016\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2016.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2012","iso_value":"2012\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2012.-19.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.07.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)