Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.37

Rīgā 2012.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 17.§)
Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 30.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēti un veikti pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem (turpmāk – starptautiskie pārvadājumi), kā arī maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību.

2. Starptautiskos pārvadājumus organizē:

2.1. uz Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulai (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (turpmāk – regula Nr. 1073/2009) un Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regulai (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98 (turpmāk – regula Nr. 361/2014);

2.2. uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis), atbilstoši starpvalstu divpusējiem līgumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – starptautiskie līgumi) un Nolīgumu par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (turpmāk – INTERBUS).

(Grozīts ar MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.287)

3. Autobusu pasažieru tiesības nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra Regula (EK) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (turpmāk – regula Nr. 181/2011).

4. Regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem maršrutos uz trešajām valstīm regulu Nr. 181/2011 atbilstoši tās 2.panta 5.punktam piemēro no 2021. gada 1. marta.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 781)

5. Autotransporta direkcija pieņem lēmumu par:

5.1. atļaujas izsniegšanu jaunam maršrutam, atļaujas izsniegšanu grozītam maršrutam, atļaujas pārreģistrāciju uz jaunu termiņu esošā maršrutā regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem:

5.1.1. uz trešo valsti (turpmāk – trešās valsts maršruta atļauja);

5.1.2. uz Eiropas Savienības dalībvalsti (turpmāk – ES maršruta atļauja);

5.2. atļaujas izsniegšanu neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem trešās valsts teritorijā (turpmāk – atļauja neregulārajiem pārvadājumiem);

5.3. atteikumu izsniegt trešās valsts maršruta atļauju, ES maršruta atļauju vai atļauju neregulārajiem pārvadājumiem;

5.4. izsniegtas atļaujas anulēšanu.

6. Lai analizētu situāciju regulāro starptautisko pārvadājumu tirgū maršrutos uz trešajām valstīm, Autotransporta direkcija izveido pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvo padomi (turpmāk – padome). Padomē iekļauj autopārvadājumu speciālistus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Padomes atzinumiem ir konsultatīvs raksturs.

7. Lemjot par trešās valsts maršruta atļaujas vai ES maršruta atļaujas izsniegšanu vai pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, Autotransporta direkcija nodrošina pārvadātāja rakstiskā iesnieguma izskatīšanu atbilstoši regulai Nr. 1073/2009, starptautiskajiem līgumiem un šo noteikumu prasībām.

8. Pārvadātājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Autotransporta direkcijas lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

II. Regulāro starptautisko pārvadājumu veikšana Latvijas teritorijā

9. Regulāros starptautiskos pārvadājumus Latvijas teritorijā veic:

9.1. ja maršruta sākumpunkts vai galapunkts ir Latvijas teritorijā:

9.1.1. braucot no Latvijas uz ārvalstīm, ar vienu vai vairākām pieturām pasažieru iekāpšanai bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

9.1.2. braucot no ārvalstīm uz Latviju, ar vienu vai vairākām pieturām pasažieru izkāpšanai bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

9.2. šķērsojot Latvijas teritoriju:

9.2.1. bez pieturām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai;

9.2.2. ar vienu vai vairākām pieturām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus.

10. Regulāros starptautiskos pārvadājumus noteiktā maršrutā veic saskaņā ar apstiprinātu autobusa kustības sarakstu, kas pievienots šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajām atļaujām.

11. Latvijas teritorijā pasažieri atbilstoši autobusa kustības sarakstam iekāpj vai izkāpj autoostās vai citās ar attiecīgo autoceļu pārvaldītāju saskaņotās pieturvietās.

12. Regulārajos starptautiskajos pārvadājumos katram pasažierim autobusā ir nodrošināta sēdvieta.

13. Autobusā atrodas šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā attiecīgā atļauja (oriģināls vai kopija), ko izsniegusi Autotransporta direkcija vai ārvalsts kompetentā institūcija.

14. Pārvadātāja pienākums ir nodrošināt sabiedrību ar informāciju par regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem (autobusa kustības sarakstu, braukšanas maksu, bagāžas pārvadāšanas noteikumiem, izmaiņām pārvadājumu izpildē un pakalpojuma piemērotību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām saskaņā ar regulas Nr. 181/2011 11. panta 2. un 5. punktu).

(Grozīts ar MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.287)

15. Veicot regulāru starptautisko pārvadājumu, pārvadātājs autobusa priekšējā stikla apakšējā stūrī novieto informācijas zīmi (izmēri – 600 x 200 mm, noformējums – melni burti uz balta fona) vai izmanto elektronisko tablo ar šādu informāciju:

15.1. maršruta kods, ko piešķīrusi Autotransporta direkcija;

15.2. maršruta nosaukums maršruta sākumpunkta un galapunkta valsts valodā.

16. Biļešu iegādes un nodošanas, vietu rezervēšanas, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas kārtību, ņemot vērā veterinārā dienesta prasības, nosaka pārvadātājs sadarbībā ar komersantu, ar kuru noslēgta vienošanās par attiecīgā maršruta apkalpošanu (turpmāk – partneruzņēmums), un informē par to Autotransporta direkciju.

17. Braukšanas maksu un tās maiņu, braukšanas maksas atlaižu nosacījumus noteiktām pasažieru kategorijām un atsevišķos maršrutos nosaka pārvadātājs sadarbībā ar partneruzņēmumiem, informējot par to Autotransporta direkciju.

18. Par kārtību, kādā autoostu kasēs un biļešu izplatīšanas aģentūrās pārdodamas un nododamas biļetes, vienojas pārvadātājs un biļešu izplatītājs.

19. Pārvadātāji, kuru rīcībā ir derīgas šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atļaujas, aizpilda pārskata veidlapu (1.pielikums) par iepriekšējā ceturksnī katrā mēnesī katrā maršrutā veiktajiem reisiem, norādot arī partneruzņēmumu darbību, un elektroniski nosūta Autotransporta direkcijai līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam.

III. Regulāro starptautisko pārvadājumu organizēšana un veikšana uz trešajām valstīm

20. Atbilstoši starptautisko līgumu nosacījumiem regulāros starptautiskos pārvadājumus uz trešo valsti veic viens vai vairāki pārvadātāji. Šo pārvadājumu organizēšanā var ievērot paritātes principu – partneruzņēmumi saņem atļaujas vienāda reisu skaita veikšanai, kas dod tiesības veikt pārvadājumus vienādā apjomā.

21. Autotransporta direkcijas izdotā trešās valsts maršruta atļauja paredz, ka starptautiskā pārvadājuma maršruta daļa ir Latvijas teritorijā. Trešās valsts maršruta atļauju izsniedz uz pārvadātāja vārda, un tā nav nododama trešajām personām.

22. Trešās valsts maršruta atļauja satur vismaz šādu informāciju:

22.1. atļaujas izdevējs;

22.2. atļaujas numurs;

22.3. informācija par maršrutu;

22.4. pārvadātāja nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

22.5. partneruzņēmuma adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

22.6. atļaujas derīguma termiņš;

22.7. atļaujas izsniegšanas datums.

23. Trešās valsts maršruta atļauju izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem.

24. Lai saņemtu trešās valsts maršruta atļauju jaunam vai grozītam maršrutam vai pārreģistrētu to uz jaunu termiņu, Latvijā reģistrēts pārvadātājs iesniedz Autotransporta direkcijā iesniegumu (2.pielikums), kam pievienoti šādi dokumenti un informācija papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

24.1. autobusa kustības saraksts (3.pielikums), ievērojot šādus nosacījumus:

24.1.1. ja paredzēts, ka Latvijas Republikas teritorijā jaunā vai grozītā maršruta posms un tā pieturvieta sakrīt vai atrodas 25 km rādiusā no pieturvietas jau esošā maršrutā, kuram cits pārvadātājs vai citu pārvadātāju grupa ir saņēmusi trešās valsts maršruta atļauju vai arī par kura atvēršanu vai grozīšanu Autotransporta direkcija ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, autobusa atiešanas (pienākšanas) laiks šajā pieturvietā atšķiras vismaz par divām stundām no autobusa atiešanas (pienākšanas) laika esošā maršruta attiecīgajā pieturvietā. Pārvadātāju grupa tiek uzskatīta par citu, ja atšķiras vismaz viens tās pārvadātājs;

24.1.2. autobusa kustības sarakstā norādāmas valstu robežšķērsošanas vietas, kurās atļauts šķērsot valsts robežu personām un autobusiem;

24.1.3. katras maršrutā iekļautās valsts robežas šķērsošanai, kur paredzēta robežkontroles procedūra, paredz vismaz 40 minūtes, ja starptautiskajos līgumos vai ārvalstu kompetento institūciju prasībās nav noteikts citādi;

24.1.4. ja pārvadātājs paredz maršrutā dažādu apkalpošanas intensitāti atkarībā no gadalaika (vasaras periods un ziemas periods), to norāda iesnieguma sadaļā "8. Papildu informācija" un autobusa kustības sarakstā;

24.2. detalizēta maršruta shēma (karte), norādot maršruta ceļu apzīmējumus un autobusa kustības sarakstā minētās pieturvietas;

24.3. autobusu vadītāju darba un atpūtas laika grafiks;

24.4. informācija par autobusiem, ar kuriem paredzēts pārvadāt pasažierus attiecīgajā maršrutā, ievērojot, ka pārvadātāja īpašumā vai turējumā ir vismaz divi autobusi, kuriem izsniegtas Eiropas Kopienas atļaujas kopijas uz attiecīgā pārvadātāja vārda;

24.5. līgums vai vienošanās ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem pārvadātājiem;

24.6. braukšanas maksa visu maršrutā iesaistīto valstu (izņemot tranzītvalstis) valūtās;

24.7. kārtība, kādā paredzēta braukšanas biļešu iegāde un nodošana, vietu rezervēšana, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana, kā arī braukšanas maksas atlaižu piešķiršanas nosacījumi;

24.8. Eiropas Kopienas atļaujas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā kopija, ko apstiprinājis pārvadātājs un kas nepieciešama nosūtīšanai ārvalstu kompetentajām institūcijām starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.287)

25. Lai trešās valsts maršruta atļauju pārreģistrētu uz jaunu termiņu, pārvadātājs iesniedz šo noteikumu 24.4., 24.5., 24.6., 24.7. un 24.8.apakšpunktā minēto informāciju vai dokumentus, ja tie mainījušies.

26. Par grozītu maršrutu uzskatāms maršruts, kurā mainīta vai nu pieturvieta, izņemot galapunktus, vai valsts robežšķērsošanas vieta, vai reisu izpildes dienas, vai autobusa izbraukšanas vai pienākšanas laiks pieturvietā.

27. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, Autotransporta direkcija var to pieprasīt iesnieguma iesniedzējam.

28. Trešās valsts maršruta atļauju uz jaunu termiņu var pārreģistrēt, ja iesniegums iesniegts ne agrāk kā sešus mēnešus un ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgās trešās valsts maršruta atļaujas derīguma termiņa beigām un ja ievēroti pārreģistrējamās trešās valsts maršruta atļaujas nosacījumi.

29. Autotransporta direkcija Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos un kārtībā izskata iesniegumu un, ja tiek pieņemts labvēlīgs lēmums, 14 darbdienu laikā:

29.1. piešķir maršrutam un reisiem kodus, ja maršruts ir jauns vai grozīts;

29.2. sagatavo trešās valsts maršruta atļauju;

29.3. nosūta iesnieguma kopiju un maršruta atļaujas kopiju to valstu kompetentajām institūcijām, kuru valstīs maršrutā paredzēts veikt pasažieru pārvadājumus, lai informētu par izskatīto iesniegumu un saņemtu maršruta atļaujas šo valstu teritorijās.

30. Lēmumu par atteikumu izsniegt trešās valsts maršruta atļauju nedrīkst pamatot ar to, ka pārvadātājs piedāvā zemāku braukšanas maksu nekā citi pārvadātāji.

31. Pēc maršruta galapunkta valsts kompetento institūciju izsniegtās atļaujas vai citas atbilstošas dokumentācijas saņemšanas Autotransporta direkcija par to informē to valstu kompetentās institūcijas, kuru teritorijas šķērso konkrētais maršruts.

32. Pēc visu maršrutā iesaistīto valstu kompetento institūciju atļauju saņemšanas Autotransporta direkcija izsniedz pārvadātājam trešās valsts maršruta atļaujas oriģinālu.

33. Autotransporta direkcija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētās atļaujas izsniegšanas par to rakstiski informē Valsts robežsardzi.

34. Ja Autotransporta direkcija apstiprina grozījumus maršrutā, trešās valsts maršruta atļaujai ir tāds pats derīguma termiņš kā iepriekš izsniegtajai trešās valsts maršruta atļaujai.

35. Pārvadātājs triju mēnešu laikā pēc trešās valsts maršruta atļaujas oriģināla saņemšanas uzsāk pārvadājumus jaunajā maršrutā un par to vismaz 15 dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas informē Autotransporta direkciju.

36. Pasažieru pārvadāšanai vienā reisā ar vienu atļauju vienlaikus drīkst izmantot tikai vienu autobusu.

37. Lai saņemtu atļauju papildu autobusu izmantošanai esošajos reisos, kad gaidāma liela pasažieru plūsma, pārvadātājs iesniedz Autotransporta direkcijā iesniegumu.

38. Pārvadātājs maršrutu var slēgt uz laiku līdz trim secīgiem mēnešiem trešās valsts maršruta atļaujas derīguma termiņa laikā, informējot par to Autotransporta direkciju vismaz vienu mēnesi iepriekš.

39. Maršrutu var slēgt vai pārvadājumus maršruta reisā var izbeigt, ja vismaz vienu mēnesi iepriekš pārvadātājs par to ir informējis Autotransporta direkciju, norādot pārvadājumu izbeigšanas datumu un iemeslu.

40. Maršruts ir slēgts, ja izbeigti pārvadājumi visos attiecīgā maršruta reisos.

41. Piešķirto trešās valsts maršruta atļauju var anulēt, ja:

41.1. pārvadātājs nav uzsācis pārvadājumus maršrutā atbilstoši šo noteikumu 35.punktā minētajām prasībām;

41.2. pārvadātājs neievēro atļaujā minētos starptautisko pārvadājumu veikšanas nosacījumus;

41.3. pārvadātājs nav slēdzis maršrutu uz laiku šo noteikumu 38.punktā noteiktajā kārtībā un trīs mēnešus pēc kārtas nav veicis vismaz 70 % no autobusa kustības sarakstā paredzētajiem reisiem;

41.4. pārvadātājs iesniegumā vai pārskatā sniedzis nepatiesu informāciju;

41.5. sešu mēnešu laikā nav izņemta piešķirtā trešās valsts maršruta atļauja.

42. Pārvadātājs anulēto atļauju nodod Autotransporta direkcijā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts lēmums par atļaujas anulēšanu, izņemot šo noteikumu 41.5.apakšpunktā minēto gadījumu.

43. Ja Latvijā reģistrētam pārvadātājam par šo noteikumu 41.punktā minētajiem pārkāpumiem atļauju anulē vai pārvadātājs iesniedz iesniegumu par maršruta slēgšanu vai pārvadājumu izbeigšanu reisā, partneruzņēmums izmanto tam izsniegtās atļaujas pilnā apjomā līdz to derīguma termiņa beigām.

IV. ES maršruta atļaujas saņemšana

44. Lai saņemtu ES maršruta atļauju jaunam vai grozītam maršrutam vai pārreģistrētu to uz jaunu termiņu, pārvadātājs iesniedz iesniegumu atbilstoši regulas Nr. 361/2014 III pielikumā iekļautajam paraugam, pievienojot ziņas par plānoto regulas Nr. 181/2011 izpildes nodrošināšanu attiecīgā maršruta ietvaros. Autotransporta direkcija šo iesniegumu izskata atbilstoši regulas Nr. 1073/2009 III nodaļai un regulas Nr. 361/2014 II iedaļai.

(MK 09.06.2015. noteikumu Nr.287 redakcijā)

45. Autobusa kustības sarakstā, ja autobuss šķērso divu ES dalībvalstu robežas, norāda šo valstu robežas šķērsošanas vietas un laiku, neparedzot laika intervālu katras robežas šķērsošanai, izņemot gadījumus, ja tiek pieņemts lēmums par robežkontroles pagaidu atjaunošanu.

46. Autotransporta direkcijas izdotā ES maršruta atļauja maršrutos starp Latviju un Eiropas Savienības dalībvalstīm ir paredzēta pārvadājumiem visā maršrutā.

V. Neregulāro starptautisko pārvadājumu organizēšana un veikšana

47. Autotransporta direkcija atbilstoši starptautisko līgumu nosacījumiem organizē ārvalstu kompetento institūciju izsniegto neregulāro pārvadājumu atļauju apmaiņu ar atļaujām neregulārajiem pārvadājumiem Latvijas teritorijā.

48. Latvijas neregulāro pārvadājumu atļaujas veidlapā ietver vismaz šādu informāciju:

48.1. atļaujas izdevējs;

48.2. atļaujas numurs;

48.3. pārvadātāja nosaukums un adrese;

48.4. autobusa valsts reģistrācijas numurs;

48.5. brauciena maršruts;

48.6. pasažieru skaits;

48.7. atļaujas derīguma termiņš;

48.8. aile, kurā paredzēta vieta kontroles institūciju atzīmēm par iebraukšanu valstī un izbraukšanu no valsts.

49. Lai saņemtu atļauju neregulārajiem pārvadājumiem, pārvadātājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu Autotransporta direkcijā. Iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu neregulārajiem pārvadājumiem Autotransporta direkcija pieņem 14 darbdienu laikā no iesnieguma reģistrācijas dienas.

(MK 09.06.2015. noteikumu Nr.287 redakcijā)

49.1 Atļaujas saņemšanai neregulārajiem pārvadājumiem šo noteikumu 49. punktā minētā persona var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(MK 09.06.2015. noteikumu Nr.287 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2016., sk. 57.punktu)

50. Saņemto neregulāro pārvadājumu atļauju 30 dienu laikā pēc tās izmantošanas pārvadātājs nodod Autotransporta direkcijā.

51. Atbilstoši regulas Nr. 1073/2009 12.panta 4.punktam un INTERBUS nolīguma 10.pantam brauciena formulāru grāmatiņas izsniedz Autotransporta direkcija.

52. Brauciena formulāru pārvadātājs aizpilda pirms brauciena uzsākšanas atbilstoši regulas Nr. 1073/2009 12.panta 5.punktam un INTERBUS nolīguma 13.pantam. Ja veikts neregulārais kabotāžas pārvadājums, 30 dienu laikā pēc brauciena pabeigšanas attiecīgā brauciena formulāra pirmo eksemplāru pārvadātājs nodod Autotransporta direkcijā.

(Grozīts ar MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.287)

VI. Starptautisko pārvadājumu dokumentu uzskaite

53. Autotransporta direkcija veido un uztur izsniegto starptautisko pārvadājumu dokumentu datubāzi.

54. Autotransporta direkcija nodrošina informāciju, kas minēta regulas Nr. 1073/2009 28.panta 1. un 2.punktā.

VII. Noslēguma jautājumi

55. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumus Nr.248 "Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 61.nr.).

56. Atļaujas, kas izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām, ja netiek mainīti tajās ietvertie nosacījumi.

57. Šo noteikumu 49.1 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. maijā.

(MK 09.06.2015. noteikumu Nr.287 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.37

Satiksmes ministrs A.Ronis
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.37

Satiksmes ministrs A.Ronis
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.37

Satiksmes ministrs A.Ronis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 37Pieņemts: 10.01.2012.Stājas spēkā: 13.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
242654
{"selected":{"value":"16.12.2016","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2015","iso_value":"2015\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2015.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2012","iso_value":"2012\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2012.-01.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"