Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.995

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 27.§)
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"
5.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu un 12.panta piekto daļu
(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.353 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā maksātnespējīgā darba devēja darbinieks (turpmāk – darbinieks) iesniedz maksātnespējīgā darba devēja maksātnespējas procesa administratoram (turpmāk – administrators) informāciju par prasījumiem;

1.2. kārtību, kādā administrators iesniedz valsts aģentūrā "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) informāciju par darbinieku prasījumiem;

1.3. darbinieku prasījumu aprēķināšanas un izmaksas kārtību no darbinieku prasījumu garantiju fonda;

1.4. apmēru un kārtību, kādā izmaksājama administratora atlīdzība par darbinieku prasījumu iesniegšanu;

1.5. šo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunkta piemērošanas kārtību, ja kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir uzsākta Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr. 1346/2000) 3.panta 1.punktā minētā maksātnespējas procedūra, bet Latvijā nav uzsākta šīs regulas 3.panta 2.punktā minētā maksātnespējas procedūra.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.353)

II. Iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai

2. Darbinieks iesniedz administratoram informāciju par darbinieka prasījumiem (1.pielikums), pievienojot darbinieka prasījumus pamatojošus dokumentus. Izņēmuma gadījumā, ja pamatojošo dokumentu skaits ievērojami apgrūtina informācijas iesniegšanu, darbinieks, vienojoties ar administratoru, var neiesniegt pamatojošo dokumentu atvasinājumus (kopijas), ja administratora rīcībā ir prasījumus pamatojošie dokumenti un starp darbinieku un maksātnespējīgo darba devēju nav strīda par tiesībām.

3. Administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai (2.pielikums). Iesniegumam pievieno informāciju par darbinieka prasījumiem (1.pielikums), izrakstu no kreditoru prasījumu reģistra par darbinieku prasījumiem, kā arī šādus darbinieku prasījumus pamatojošu dokumentu atvasinājumus (kopijas):

3.1. dokumentus, kas apliecina, ka starp darbinieku un maksātnespējīgo darba devēju ir bijušas vai turpinās darba tiesiskās attiecības, kas uzsāktas pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

3.2. dokumentus, kas apliecina darba tiesisko attiecību izbeigšanas datumu un tiesisko pamatu, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas;

3.3. dokumentus vai informāciju par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ja atzīts prasījums saistībā ar atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;

3.4. apmaksājamu prombūtni pamatojošus dokumentus, ja atzīts prasījums saistībā ar atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni;

3.5. Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņas par darbspēju zudumu, ja atzīts prasījums par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

4. Administrators ir atbildīgs par iesniegtajos dokumentos norādīto ziņu (tai skaitā darbinieku personas datu, darba tiesisko attiecību periodu, atzīto prasījumu summu, maksājumu periodu) patiesumu un apliecina to ar parakstu.

5. Administrators, iesniedzot Maksātnespējas administrācijā iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai, ir pārbaudījis un, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošinājis informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam par darbiniekiem un viņu ienākumiem.

6. Ja Maksātnespējas administrācijā iesniegtā informācija un dokumenti saistībā ar darbinieku prasījumiem nav pietiekami lēmuma pieņemšanai, Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt, lai administrators vai darbinieks tās noteiktajā termiņā iesniedz lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

III. Darbinieku prasījumu aprēķināšana un izmaksa

7. No darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pamatojoties uz administratora iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem un Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts pārvaldes institūciju sniegto informāciju, aprēķina Maksātnespējas administrācija. Darbiniekam izmaksājamā summa darba samaksai, atlīdzībai par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzībai par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstam kopā nepārsniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarēto darbinieka ienākumu apmēru attiecīgajā periodā.

8. No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamos darbinieku prasījumus aprēķina, ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu. Kalendāra dienas vidējo izpeļņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

KDI = 1,5 x MIN x 12 / 365, kur

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa;

1,5 – koeficients, kas piemērojams valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā;

MIN – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā;

12 – kalendāra mēnešu skaits gadā;

365 – kalendāra dienu skaits gadā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 43 redakcijā)

9. Darba samaksas un atlīdzības par cita veida apmaksātu prombūtni periods, ko apmaksā no darbinieku prasījumu garantiju fonda, nepārsniedz pēdējos trīs darba tiesisko attiecību mēnešus 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās (turpmāk – apmaksājamais periods). Apmaksājamo dienu skaits periodā darba samaksai un atlīdzībai par cita veida apmaksātu prombūtni kopā nepārsniedz 92 kalendāra dienas. Apmaksājamo periodu, kā arī darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni aprēķina šādā kārtībā:

9.1. ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, apmaksājamo periodu skaita atpakaļejoši, sākot no darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. Ja apmaksājamā perioda daļa neiekļaujas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienas, no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksā to perioda daļu, kura iekļaujas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienas;

9.2. ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pēc darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, apmaksājamo periodu skaita atpakaļejoši, sākot no darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienas;

9.3. darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DS = KD x KDI, kur

DS – bruto darba samaksa un/vai atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni;

KD – kalendāra dienu skaits apmaksājamā periodā;

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa.

10. Atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksā par neizmantotām ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienām 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās. Apmaksājamo dienu skaits 12 mēnešu periodā nepārsniedz 28 kalendāra dienas. Apmaksājamo dienu skaitu un atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu aprēķina šādā kārtībā:

10.1. apmaksājamo dienu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

AD = KDP x K(0,0767), kur

AD – apmaksājamo dienu skaits;

KDP – kalendāra dienu skaits neizmantotā atvaļinājuma periodā;

K(0,0767) – apmaksājamo dienu koeficients 0,0767 = 28 / 365, kur

28 – apmaksājamo dienu skaits 12 mēnešu periodā;

365 – kalendāra dienu skaits gadā;

10.2. atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ATV = AD x KDI, kur

ATV – bruto atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;

AD – apmaksājamo dienu skaits;

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa.

11. Atlaišanas pabalstu no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksā, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas Darba likumā noteiktajos gadījumos, kad darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu. Atlaišanas pabalstu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ATL = 30 x KDI, kur

ATL – bruto atlaišanas pabalsts;

30 – vidējais kalendāra dienu skaits mēnesī;

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa.

12. Maksātnespējas administrācija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus.

13. Maksātnespējas administrācija informē administratoru par darbiniekiem, kuriem piešķirti naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda, kā arī par katra darbinieka prasījumu apmierināšanai piešķirtajām summām.

14. Maksātnespējas administrācija izmaksā darbiniekam piešķirtos naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz darbinieka norēķinu kontu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par turpmāko periodu Maksātnespējas administrācija ieskaita normatīvajos aktos noteiktajā budžetā.

III1. Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas procesā

(Nodaļa MK 02.07.2013. noteikumu Nr.353 redakcijā)

14.1 Darbinieku prasījumus pārrobežu maksātnespējas procesā apmierina šo noteikumu II un III nodaļā minētajā kārtībā, ievērojot šīs nodaļas noteikumus.

14.2 Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem darbinieku prasījumus pamatojošo dokumentu atvasinājumiem (kopijām), kas pievienojami iesniegumam par darbinieku prasījumu apmierināšanu, likvidators Maksātnespējas administrācijā iesniedz:

14.2 1. tiesas vai citas kompetentas iestādes (amatpersonas) nolēmuma norakstu par Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā minētās maksātnespējas procedūras uzsākšanu;

14.2 2. dokumentus, kas apliecina, ka darbinieku prasījumi saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem ir atzīti par pamatotiem;

14.2 3. dokumentus, kas apliecina, ka darbinieki darbu veic vai parasti veic Latvijā.

14.3 Aprēķinot no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas, šo noteikumu 7.punktā minēto ierobežojumu piemēro attiecībā uz darbinieka ienākumiem, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jābūt deklarētiem Valsts ieņēmumu dienestā. Ja darbinieka prasījums ietver arī Valsts ieņēmumu dienestā nedeklarējamu ienākumu daļu, par šo daļu Maksātnespējas administrācijā iesniedzami darbinieka prasījumu un tā apmēru pamatojoši dokumenti.

14.4 Maksātnespējas administrācija, pamatojoties uz likvidatora iesniegtajiem dokumentiem, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un tās Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsākta Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā minētā maksātnespējas procedūra, kompetentas iestādes izziņas saņemšanas, kas apliecina, ka darbinieku prasījumu apmierināšanai nav piešķirti naudas līdzekļi no šīs dalībvalsts garantijas institūcijas, lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

14.5 Likvidatoram ir pienākums pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma informēt to par iespējām īstenot kreditora tiesības maksātnespējīgā darba devēja maksātnespējas procesā un atgūt darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātos naudas līdzekļus.

14.6 Likvidators nekavējoties informē Maksātnespējas administrāciju, ja ir mainījusies tā kontaktinformācija.

IV. Administratora atlīdzība

15. Administrators ir tiesīgs saņemt atlīdzību 6,40 euro apmērā par katru darbinieku, kura prasījumi saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu ir apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1227)

16. Administrators ir tiesīgs saņemt šo noteikumu 15.punktā minēto atlīdzību, ja viņš ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un ir iesniedzis Maksātnespējas administrācijā šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

17. Iesniegumu šo noteikumu 15.punktā minētās atlīdzības saņemšanai (3.pielikums) administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā divu mēnešu laikā no dienas, kad maksātnespējīgais darba devējs ir izslēgts no attiecīgā publiskā reģistra.

18. Maksātnespējas administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā iesnieguma saņemšanas lemj par šo noteikumu 15.punktā minētās atlīdzības piešķiršanu un tās apmēru vai par atteikumu piešķirt atlīdzību.

19. Maksātnespējas administrācija piešķirto atlīdzību pārskaita uz administratora norēķinu kontu.

20. Ja šo noteikumu 17.punktā minētais iesniegums tiek iesniegts pēc šo noteikumu 17.punktā minētā termiņa beigām, administrators šo noteikumu 15.punktā minēto atlīdzību nesaņem.

V. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumus Nr.1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 149.nr.; 2010, 172.nr.).

22. Maksātnespējas procesos, kas pasludināti līdz 2011.gada 31.decembrim, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumus Nr.1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība".

22.1 Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumus Nr.465 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 101., 207.nr.; 2007, 206.nr.).

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.353 redakcijā)

22.2 Pārrobežu maksātnespējas procesos, kas pasludināti līdz 2013.gada 9.jūlijam, piemēro Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumus Nr.465 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā".

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.353 redakcijā)

22.3 To darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies no 2012. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, piemēro šo noteikumu normas par darbinieku prasījumu aprēķināšanas kārtību tādā redakcijā, kāda tā bija spēkā 2017. gada 31. decembrī.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 43 redakcijā)

23. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995
Informācija par darbinieka prasījumiem

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1227)

Nr.
p.k.
Aizpilda darbinieks
1.Vārds, uzvārds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Personas kods
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Adrese korespondences saņemšanai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LV-
 
 
 
 
4.Tālrunis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskā pasta adrese

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Maksātnespējīgā darba devēja nosaukums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reģistrācijas numurs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aizpilda darbinieksAizpilda administrators
6.Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

6.1. pievienots darba līgums

6.2. cits dokuments ______________________

Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

6.1. pievienots darba līgums

6.2. cits dokuments ____________________

7.Darba tiesisko attiecību izbeigšanas datums
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

7.1. pievienots darba tiesisko attiecību izbeigšanas dokuments

7.2. cits dokuments ______________________

Darba tiesisko attiecību izbeigšanas datums
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

7.1. pievienots darba tiesisko attiecību izbeigšanas dokuments

7.2. cits dokuments ____________________

8.Darbinieka profesija vai amata nosaukums pie darba devēja

 

Vieta komentāram:
9.Nolīgtās darba samaksas apmērs

9.1. mēnešalga ____________________ (euro)

9.2. stundas likme _________________ (euro)

9.3. cits _______________________________

Vieta komentāram:
10.Nolīgtais darba laiks

10.1. dienas _________________________

10.2. stundas ________________________

10.3. cits ______________________________

Vieta komentāram:
11.Prasījums par darba samaksu
Periods
(no–līdz)
Summa
(bruto)
Summa
(neto)
   
   
   
KOPĀ  

Pievienots dokuments, kas pamato sniegto informāciju

Vieta komentāram:

Darba devēja neizmaksātā darba samaksa
Periods
(no–līdz)
Atzītā summa
(neto)
Summa
(bruto)
   
   
   
KOPĀ  

Prasījums pārbaudīts

Pievienots dokuments, kas pamato sniegto informāciju

Vieta komentāram:

 

12.Prasījums saistībā ar atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni:

12.1. apmaksājamas prombūtnes veids
______________________________________

 

Periods
(no–līdz)
Summa
(bruto)
Summa
(neto)
   
   
   
KOPĀ  

Pievienots apmaksājamu prombūtni pamatojošs dokuments

Vieta komentāram:

Darba devēja neizmaksātā atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni:

12.1. apmaksājamas prombūtnes veids
_____________________________________

 

Periods
(no–līdz)
Atzītā summa
(neto)
Summa
(bruto)
   
   
   
KOPĀ  

Prasījums pārbaudīts

Pievienots apmaksājamu prombūtni pamatojošs dokuments

Vieta komentāram:

 

13.Prasījums saistībā ar atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu:

13.1. neizmantotā atvaļinājuma periods

no
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

 

līdz
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

13.2. neizmantotā atvaļinājuma dienu skaits

 
 
 

13.3. summa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bruto)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(neto)

13.4. pievienots dokuments, kas pamato sniegto informāciju

Vieta komentāram:

 

 

Ja nav dokumenta, kas pamato sniegto informāciju, lūdzu sniegt šādu informāciju:

13.5. atvaļinājuma gada sākums

 
 
 
/
 
 
 dd / mm

13.6. periods, kad pēdējo reizi izmantots kārtējais atvaļinājums

no
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.
līdz
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.,

un šajā atvaļinājumā izmantoto dienu

 skaits
 
 

13.7. izmantotā atvaļinājuma dienu skaits, kas izmantotas par iepriekšējo darba periodu, –

 
 
 
dienas

13.8. izmantotā atvaļinājuma dienu skaits, kas izmantotas par kārtējo darba periodu, –

 
 
 
dienas
 

 

Darba devēja neizmaksātā atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu:

13.1. neizmantotā atvaļinājuma periods

no
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

 

līdz
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

13.2. neizmantotā atvaļinājuma dienu skaits

 
 
 

13.3. atzītā summa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(neto)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bruto)

13.4. prasījums pārbaudīts

13.5. pievienots dokuments, kas pamato sniegto informāciju

Vieta komentāram:

 

Ja nav dokumenta, kas pamato sniegto informāciju, lūdzu sniegt informāciju:

13.5. darbinieka atvaļinājuma gada sākums

 
 
 
/
 
 
 dd / mm

13.6. periods, kad darbinieks pēdējo reizi bijis kārtējā atvaļinājumā

no
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.
līdz
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.,

un šajā atvaļinājumā izmantoto dienu

 skaits
 
 

13.7. izmantotā atvaļinājuma dienu skaits, kas izmantotas par iepriekšējo darba periodu, –

 
 
 
dienas

13.8. izmantotā atvaļinājuma dienu skaits, kas izmantotas par kārtējo darba periodu, –

 
 
 
dienas
 

 

14.
 
Prasījums par atlaišanas pabalstu:

14.1. darba tiesisko attiecību izbeigšanas tiesiskais pamats (iemesls)
______________________________________

14.2. summa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bruto)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(neto)

14.3. pievienots darba tiesisko attiecību izbeigšanas datumu un tiesisko pamatu apliecinošs dokuments

Vieta komentāram:

 

Darba devēja neizmaksātais atlaišanas pabalsts:

14.1. Darba likuma pants, pamatojoties uz kuru izbeigtas darba tiesiskās attiecības, –

 
 
 
 
.panta
 
.daļas
 
 
.punkts.

Darba devējam ir nav pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu

14.2. atzītā summa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(neto)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bruto)

14.3. pievienots darba tiesisko attiecību izbeigšanas datumu un tiesisko pamatu apliecinošs dokuments

Vieta komentāram:

 

15.Kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību:

15.1. datums, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība

 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

15.2. pievienota Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa vai cits dokuments, kas pamato sniegto informāciju

Vieta komentāram:

 

15.3. periods, par kuru kaitējuma atlīdzība nav izmaksāta

no
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.
līdz
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

 

15.4. summa
 
 
 
 
 
 
 
 
(euro)
Darba devēja neizmaksātā kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību:

15.1. datums, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība

 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

15.2. pievienota Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa vai cits dokuments, kas pamato sniegto informāciju

Vieta komentāram:

 

15.3. periods, par kuru kaitējuma atlīdzība nav izmaksāta

no
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.
līdz
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

 

15.4. atzītā summa
 
 
 
 
 
 
 
 
(euro)

15.5. prasījums pārbaudīts

15.6. pievienots dokuments, kas apliecina pienākumu maksāt personai kaitējuma atlīdzību (saistību pārejas gadījumā)

15.7. kaitējuma atlīdzības summa par turpmāko periodu pārskaitīta speciālajā budžetā

15.8. lūdzu pārskaitīt speciālajā budžetā kaitējuma atlīdzības summu par turpmāko periodu

16. Informācija par pēdējām saņemtajām summām:

16.1. darba samaksa

Par periodu
(no–līdz)
Summa
(neto)
Datums
   
   
   
KOPĀ  

16.2. atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni

Par periodu
(no–līdz)
Summa
(neto)
Datums
   
   
   
KOPĀ  

16.3. atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu

Par periodu
(no–līdz)
Summa
(neto)
Datums
   
KOPĀ  

16.4. atlaišanas pabalsts

Summa (neto)Datums
  
  

16.5. kaitējuma atlīdzība

Par periodu
(no–līdz)
SummaDatums
   
KOPĀ  
Informācija par pēdējām darbiniekam izmaksātajām summām:

16.1. darba samaksa

Par periodu
(no–līdz)
Summa
(neto)
Datums
   
   
   
KOPĀ  

16.2. atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni

Par periodu
(no–līdz)
Summa
(neto)
Datums
   
   
   
KOPĀ  

16.3. atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu

Par periodu
(no–līdz)
Summa
(neto)
Datums
   
KOPĀ  

16.4. atlaišanas pabalsts

Summa (neto)Datums
  
  

16.5. kaitējuma atlīdzība

Par periodu
(no–līdz)
SummaDatums
   
KOPĀ  

16.6. informācijas avots

 

   

_________________________________________
(administratora vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

_________________________________________
(paraksts*)

 

 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.
(datums*)

 

 
 Aizpilda darbinieks
17.Bankas norēķinu rekvizīti

17.1. saņēmēja vārds, uzvārds

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.2. personas kods

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.3. adrese

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.4. bankas nosaukums

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.5. konta numurs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.Esmu sniedzis/sniegusi visu savā rīcībā esošo informāciju un apliecinu sniegtās informācijas patiesumu. Apzinos sekas par nepatiesas informācijas sniegšanu..

_________________________________________
(vārds, uzvārds**)

_________________________________________
(paraksts*)

 

 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.
(datums*)

 

Piezīmes..

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Ja kreditora prasījumu darbinieka vārdā iesniedz cita persona, pievieno dokumentu, kas pamato personas tiesības iesniegt darbinieka kreditora prasījumu.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995
Iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai
Lūdzu aprēķināt un izmaksāt naudas līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda šādu maksātnespējīgā
darba devēja ,
 (darba devēja nosaukums)
  
vienotais reģistrācijas Nr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, darbinieku prasījumu apmierināšanai:
    
Nr.
p.k.
Uzvārds, vārds
Personas kods
Prasījuma atzītā summa
    
    

Pielikumā:

1. Informācija par darbinieku prasījumiem (kopijas) uz _____ lp.

2. Dokumenti (kopijas), kas apliecina darba tiesiskās attiecības starp darba devēju un darbinieku, uz ____ lp.

3. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas datumu un tiesisko pamatu apliecinoši dokumenti (kopijas) uz ____ lp.

4. Dokumenti (kopijas) vai informācija par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ja atzīts prasījums saistībā ar atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz ____ lp.

5. Apmaksājamu prombūtni pamatojoši dokumenti (kopijas), ja atzīts prasījums saistībā ar atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, uz ____ lp.

6. Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņas (kopijas) par darbspēju zudumu, ja atzīts prasījums par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, uz ____ lp.

7. Izraksts no kreditoru prasījumu reģistra par darbinieku prasījumiem.

Esmu pārbaudījis iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas (tai skaitā darbinieku personas datus, darba tiesisko attiecību periodus, prasījumu summas, maksājumu periodus) un apliecinu to patiesumu.

Apliecinu, ka esmu pārbaudījis un, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošinājis informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam par sarakstā minētajiem darbiniekiem un viņu ienākumiem.

Administrators

    
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1227)

Maksātnespējīgā darba devēja ,
 (darba devēja nosaukums) 
vienotais reģistrācijas Nr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,
administratora 
 (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
  
(tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

iesniegums
maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem

1. Pamatojoties uz likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 7.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība" 15.punktu, lūdzu izmaksāt administratora atlīdzību _______ (________________________) euro apmērā par _______ (___________________) darbiniekiem, kuru prasījumi saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

2. Administratora atlīdzību lūdzu pārskaitīt uz šādu kontu:

Administrators 
 (vārds, uzvārds)
Personas kods
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzīvesvietas adrese 
Banka 
Bankas kods 
Norēķinu konta numurs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pielikumā:

 

 1. 
 2. 
 3. 
Administrators 
 (paraksts*)
Iesnieguma aizpildīšanas datums*
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 995Pieņemts: 27.12.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
242122
{"selected":{"value":"26.01.2018","content":"<font class='s-1'>26.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.01.2018","iso_value":"2018\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-25.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2013","iso_value":"2013\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-09.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)