Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.995

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 27.§)
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"
5. panta ceturto daļu, 10. panta ceturto daļu un 12. panta piekto daļu
(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā; grozījums tiesību akta izdošanas pamatojuma norādē, papildinot to ar atsauci uz Maksātnespējas likuma 73. panta 4.1 daļu, stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024., sk. 22.4 punktu)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā maksātnespējīgā darba devēja darbinieks (turpmāk – darbinieks) iesniedz maksātnespējīgā darba devēja maksātnespējas procesa administratoram (turpmāk – administrators) informāciju par prasījumiem;

1.1.1 (apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2024., sk 22.4 punktu);

1.2. kārtību, kādā administrators iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā informāciju par darbinieku prasījumiem;

1.3. darbinieku prasījumu aprēķināšanas un izmaksas kārtību no darbinieku prasījumu garantiju fonda;

1.4. apmēru un kārtību, kādā izmaksājama administratora atlīdzība par darbinieku prasījumu iesniegšanu;

1.5. šo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunkta piemērošanas kārtību, ja kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr. 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2015/848) 3. panta 1. punktā minētā maksātnespējas procedūra, bet Latvijā nav uzsākta šīs regulas 3. panta 2. vai 4. punktā minētā maksātnespējas procedūra.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.353; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 502)

II. Iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai

2. Darbinieks iesniedz administratoram informāciju par darbinieka prasījumiem. Darbinieks informācijai par darbinieka prasījumiem pievieno darbinieka prasījumus pamatojošos dokumentus. Izņēmuma gadījumā, ja pamatojošo dokumentu skaits ievērojami apgrūtina informācijas iesniegšanu, darbinieks, vienojoties ar administratoru, var neiesniegt pamatojošo dokumentu atvasinājumus (kopijas), ja administratora rīcībā ir prasījumus pamatojošie dokumenti un starp darbinieku un maksātnespējīgo darba devēju nav strīda par tiesībām.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

2.1 Darbinieks informācijā par darbinieka prasījumiem norāda šādas ziņas:

2.11. vārds, uzvārds, personas kods;

2.12. kontaktinformācija (adrese korespondences saņemšanai, tālrunis, elektroniskā pasta adrese);

2.13. maksātnespējīgā darba devēja firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods;

2.14. prasījumā par darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni norādītais periods un summa (katra mēneša bruto, neto un kopsumma), ja attiecināms;

2.15. prasījumā saistībā ar atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu norādītais periods, neizmantotā atvaļinājuma dienu skaits un summa (bruto un neto), ja attiecināms;

2.16. prasījumā par atlaišanas pabalstu norādītā summa (bruto un neto) un darba tiesisko attiecību izbeigšanas tiesiskais pamats, ja attiecināms;

2.17. prasījumā par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību norādītais periods, summa un datums, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība, ja attiecināms;

2.18. bankas norēķinu rekvizīti (saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, bankas nosaukums, bankas kods, norēķinu konta numurs);

2.19. darbinieka apliecinājums (vārds, uzvārds, paraksts un datums), ka ir sniegta visa viņa rīcībā esošā informācija un sniegtā informācija ir patiesa;

2.110. ja kreditora prasījumu darbinieka vārdā iesniedz cita persona, pievieno pārstāvību pamatojošo dokumentu.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā; 2.12. un 2.18. apakšpunkts ir spēkā līdz 30.06.2024., sk. 22.6 punktu)

2.2 Administrators pārbauda un apstiprina darbinieka iesniegto informāciju par darbinieka prasījumiem, norādot:

2.21. atzītajā prasījumā par darba devēja neizmaksāto darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni norādīto periodu un summu (katra mēneša bruto, neto un kopsumma), ja attiecināms;

2.22. atzītajā prasījumā par darba devēja neizmaksāto atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu norādīto periodu, neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu un summu (bruto un neto), ja attiecināms;

2.23. atzītajā prasījumā par darba devēja neizmaksāto atlaišanas pabalstu norādīto summu (bruto un neto), darba tiesisko attiecību izbeigšanas tiesisko pamatu un informāciju par to, vai maksātnespējīgā darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja attiecināms;

2.24. atzītajā prasījumā par darba devēja neizmaksāto kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību norādīto periodu, summu un datumu, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība, un informāciju par to, vai kaitējuma atlīdzības summa par turpmāko periodu pārskaitīta speciālajā budžetā. Ja kaitējuma atlīdzības summa nav pārskaitīta speciālajā budžetā, tad lūgumu pārskaitīt speciālajā budžetā kaitējuma atlīdzības summu par turpmāko periodu, ja attiecināms;

2.25. administratora apliecinājumu (vārds, uzvārds, paraksts un datums), ka darbinieka prasījums ir pārbaudīts.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

3. Administrators laikus iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai, izmantojot Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu (turpmāk – sistēma), pievienojot šo noteikumu 2.1 un 2.2 punktā minēto informāciju. Ja darbinieks informāciju par darbinieka prasījumiem administratoram iesniedz, neizmantojot sistēmas elektronisko pakalpojumu, tad administrators to sistēmā pievieno iesniegumam. Iesniegumam pievieno izrakstu no kreditoru prasījumu reģistra par darbinieku prasījumiem, kā arī darbinieku prasījumus pamatojošo personāla, lietvedības un grāmatvedības dokumentu atvasinājumus (kopijas), tai skaitā:

3.1. dokumentus, kas apliecina, ka starp darbinieku un maksātnespējīgo darba devēju ir bijušas vai turpinās darba tiesiskās attiecības, kas uzsāktas pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

3.2. dokumentus, kas apliecina darba tiesisko attiecību izbeigšanas datumu un tiesisko pamatu, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas un ja atzīts prasījums saistībā ar atlaišanas pabalstu;

3.3. dokumentus vai informāciju par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ja atzīts prasījums saistībā ar atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;

3.4. apmaksājamu prombūtni pamatojošus dokumentus, ja atzīts prasījums saistībā ar atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni;

3.5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņas par darbspēju zudumu, ja atzīts prasījums par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā, sk. 22.5 punktu)

3.1 Administrators iesniegumā par darbinieku prasījumu apmierināšanu norāda šādas ziņas:

3.11. maksātnespējīgā darba devēja firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods;

3.12. maksātnespējīgā darba devēja darbinieku saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, prasījuma atzītā summa);

3.13. pievienotie darbinieku prasījumus pamatojošie dokumenti;

3.14. administratora apliecinājums (vārds, uzvārds, amata apliecības numurs, paraksts un datums), ka iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas ir pārbaudītas, sniegtās ziņas ir patiesas un Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iesniegta informācija par sarakstā minētajiem darbiniekiem un viņu ienākumiem.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

4. Administrators ir atbildīgs par iesniegtajos dokumentos norādīto ziņu (tai skaitā darbinieku personas datu, darba tiesisko attiecību periodu, atzīto prasījumu summu, maksājumu periodu) patiesumu un apliecina to ar parakstu.

5. Administrators, iesniedzot Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai, ir pārbaudījis un, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošinājis informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam par darbiniekiem un viņu ienākumiem.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

6. Ja Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegtā informācija un dokumenti saistībā ar darbinieku prasījumiem nav pietiekami lēmuma pieņemšanai, Maksātnespējas kontroles dienestam ir tiesības pieprasīt, lai administrators vai darbinieks tā noteiktajā termiņā iesniedz lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

III. Darbinieku prasījumu aprēķināšana un izmaksa

7. No darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pamatojoties uz administratora iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem un Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts pārvaldes institūciju sniegto informāciju, aprēķina Maksātnespējas kontroles dienests. Darbiniekam izmaksājamā summa darba samaksai, atlīdzībai par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzībai par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstam kopā nepārsniedz Valsts ieņēmumu dienestā sniegtās ziņas par darbinieka ienākumu apmēru attiecīgajā periodā.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

8. No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamos darbinieku prasījumus aprēķina, ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu. Kalendāra dienas vidējo izpeļņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

KDI = 1,5 x MIN x 12 / 365, kur

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa;

1,5 – koeficients, kas piemērojams valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā;

MIN – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā;

12 – kalendāra mēnešu skaits gadā;

365 – kalendāra dienu skaits gadā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 43 redakcijā)

9. Darba samaksas un atlīdzības par cita veida apmaksātu prombūtni periods, ko apmaksā no darbinieku prasījumu garantiju fonda, nepārsniedz pēdējos trīs darba tiesisko attiecību mēnešus 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās (turpmāk – apmaksājamais periods). Apmaksājamo dienu skaits periodā darba samaksai un atlīdzībai par cita veida apmaksātu prombūtni kopā nepārsniedz 92 kalendāra dienas. Apmaksājamo periodu, kā arī darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni aprēķina šādā kārtībā:

9.1. ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, apmaksājamo periodu skaita atpakaļejoši, sākot no darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. Ja apmaksājamā perioda daļa neiekļaujas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienas, no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksā to perioda daļu, kura iekļaujas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienas;

9.2. ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pēc darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, apmaksājamo periodu skaita atpakaļejoši, sākot no darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienas;

9.3. darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DS = KD x KDI, kur

DS – bruto darba samaksa un/vai atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni;

KD – kalendāra dienu skaits apmaksājamā periodā;

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa.

10. Atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksā par neizmantotām ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienām 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās. Apmaksājamo dienu skaits 12 mēnešu periodā nepārsniedz 28 kalendāra dienas. Apmaksājamo dienu skaitu un atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu aprēķina šādā kārtībā:

10.1. apmaksājamo dienu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

AD = KDP x K(0,0767), kur

AD – apmaksājamo dienu skaits;

KDP – kalendāra dienu skaits neizmantotā atvaļinājuma periodā;

K(0,0767) – apmaksājamo dienu koeficients 0,0767 = 28 / 365, kur

28 – apmaksājamo dienu skaits 12 mēnešu periodā;

365 – kalendāra dienu skaits gadā;

10.2. atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ATV = AD x KDI, kur

ATV – bruto atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;

AD – apmaksājamo dienu skaits;

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa.

11. Atlaišanas pabalstu no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksā, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas Darba likuma 112. pantā noteiktajos gadījumos, kad darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu. Atlaišanas pabalstu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ATL = 30 x KDI, kur

ATL – bruto atlaišanas pabalsts;

30 – vidējais kalendāra dienu skaits mēnesī;

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 502)

13. Maksātnespējas kontroles dienests informē administratoru par darbiniekiem, kuriem piešķirti naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda, kā arī par katra darbinieka prasījumu apmierināšanai piešķirtajām summām.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

14. Maksātnespējas kontroles dienests izmaksā darbiniekam piešķirtos naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz darbinieka norēķinu kontu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par turpmāko periodu Maksātnespējas kontroles dienests ieskaita normatīvajos aktos noteiktajā budžetā.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

III1. Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas procesā

(Nodaļa MK 02.07.2013. noteikumu Nr.353 redakcijā)

14.1 Darbinieku prasījumus pārrobežu maksātnespējas procesā apmierina šo noteikumu II un III nodaļā minētajā kārtībā, ievērojot šīs nodaļas noteikumus.

14.2 Papildus šo noteikumu 3. punktā minētajiem darbinieku prasījumus pamatojošo dokumentu atvasinājumiem (kopijām), kas pievienojami iesniegumam par darbinieku prasījumu apmierināšanu, administrators Maksātnespējas kontroles dienestā iesniedz:

14.2 1. tiesas vai citas kompetentas iestādes (amatpersonas) nolēmuma norakstu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā minētās maksātnespējas procedūras uzsākšanu;

14.2 2. dokumentus, kas apliecina, ka darbinieku prasījumi saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem ir atzīti par pamatotiem;

14.2 3. dokumentus, kas apliecina, ka darbinieki darbu veic vai parasti veic Latvijā.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

14.3 Aprēķinot no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas, šo noteikumu 7. punktā minēto ierobežojumu piemēro attiecībā uz darbinieka ienākumiem, par kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir vai tiks sniegtas ziņas Valsts ieņēmumu dienestā. Ja darbinieka prasījums ietver ienākumu daļu, par ko nav sniegtas ziņas Valsts ieņēmumu dienestā, tad par šo daļu administrators Maksātnespējas kontroles dienestā iesniedz darbinieka prasījumu un tā apmēru pamatojošos dokumentus.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

14.4 Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz administratora iesniegtajiem dokumentiem, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un tās Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā minētā maksātnespējas procedūra, kompetentas iestādes izziņas saņemšanas, kas apliecina, ka darbinieku prasījumu apmierināšanai nav piešķirti naudas līdzekļi no šīs dalībvalsts garantijas institūcijas, lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

14.5 (Svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 502)

14.6 (Svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 502)

14.7 Pēc darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksājamo summu piešķiršanas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests administratoram sniedz informāciju par darbinieku prasījumu apmierināšanu, norādot bankas norēķinu rekvizītus, kur pārskaitīt Maksātnespējas kontroles dienesta kā kreditora prasījumu segšanai no maksātnespējīgā darba devēja atgūtos  līdzekļus.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

IV. Administratora atlīdzība

15. Administrators ir tiesīgs saņemt atlīdzību 19,50 euro apmērā par katru darbinieku, kura prasījumi saskaņā ar Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu ir apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

16. Administrators ir tiesīgs saņemt šo noteikumu 15. punktā minēto atlīdzību, ja viņš ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un ir iesniedzis Maksātnespējas kontroles dienestā šo noteikumu 3. punktā minēto iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

17. Iesniegumu šo noteikumu 15. punktā minētās atlīdzības saņemšanai administrators iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā divu mēnešu laikā no dienas, kad maksātnespējīgais darba devējs (juridiskā persona) ir izslēgts no attiecīgā publiskā reģistra vai maksātnespējīgajam darba devējam (fiziskajai personai) stājies spēkā tiesas lēmums:

17.1. par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu;

17.2. par bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu, nepasludinot saistību dzēšanas procedūru.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

17.1 Administrators iesniegumā administratora atlīdzības segšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem norāda šādas ziņas:

17.11. maksātnespējīgā darba devēja firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods;

17.12. bankas norēķinu rekvizīti (administratora vārds, uzvārds, personas kods, bankas nosaukums, bankas kods, norēķinu konta numurs);

17.13. administratora atlīdzības apmērs par katru darbinieku, kuru prasījumi saskaņā ar Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

18. Maksātnespējas kontroles dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minētā iesnieguma saņemšanas lemj par šo noteikumu 15. punktā minētās atlīdzības piešķiršanu un tās apmēru vai par atteikumu piešķirt atlīdzību.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

19. Maksātnespējas kontroles dienests piešķirto atlīdzību pārskaita uz administratora norēķinu kontu.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

20. Ja šo noteikumu 17.punktā minētais iesniegums tiek iesniegts pēc šo noteikumu 17.punktā minētā termiņa beigām, administrators šo noteikumu 15.punktā minēto atlīdzību nesaņem.

V. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumus Nr.1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 149.nr.; 2010, 172.nr.).

22. Maksātnespējas procesos, kas pasludināti līdz 2011.gada 31.decembrim, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumus Nr.1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība".

22.1 Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumus Nr.465 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 101., 207.nr.; 2007, 206.nr.).

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.353 redakcijā)

22.2 Pārrobežu maksātnespējas procesos, kas pasludināti līdz 2013.gada 9.jūlijam, piemēro Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumus Nr.465 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā".

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.353 redakcijā)

22.3 To darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies no 2012. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, piemēro šo noteikumu normas par darbinieku prasījumu aprēķināšanas kārtību tādā redakcijā, kāda tā bija spēkā 2017. gada 31. decembrī.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 43 redakcijā)

22.4 Grozījums tiesību akta izdošanas pamatojuma norādē, papildinot to ar atsauci uz Maksātnespējas likuma 73. panta 4.daļu, un šo noteikumu 1.1.1 apakšpunkts stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.)

22.5 Šo noteikumu 3. punktā administratoram noteiktā prasība maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumus Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegt, izmantojot sistēmu, piemērojama maksātnespējas procesos, kas uzsākti ar 2024. gada 1. janvāri.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

22.6 Šo noteikumu 2.12. un 2.18. apakšpunkts ir spēkā līdz 2024. gada 30. jūnijam.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 502 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.07.2024.)

23. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995
Informācija par darbinieka prasījumiem

(Pielikums svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 502)

2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995
Iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai

(Pielikums svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 502)

3. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995

(Pielikums svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 502)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 995Pieņemts: 27.12.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
242122
{"selected":{"value":"15.09.2023","content":"<font class='s-1'>15.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.09.2023","iso_value":"2023\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2018","iso_value":"2018\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2018.-14.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-25.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2013","iso_value":"2013\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-09.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.09.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"