Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumus Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.990

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 52.§)
Kārtība, kādā aizpilda iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma, un deklarācijas veidlapas paraugs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi apstiprina veidlapas paraugus iedzīvotāju deklarācijai par ienākumu no kapitāla pieauguma (turpmāk – deklarācija) un nosaka deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

2. Deklarācijā ietilpst:

2.1. pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (turpmāk – DK veidlapa) un tās pielikums "Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā" (turpmāk – DK veidlapas pielikums);

2.2. gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija (turpmāk – GD veidlapa).

3. Deklarācijā nodokļa aprēķinam summas norāda latos un santīmos.

4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) DK veidlapā norāda visus pārskata periodā gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus, ja šo noteikumu 5.punktā nav noteikts citādi vai ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā. Nodokļa maksātājs nerezidents DK veidlapā norāda pārskata periodā Latvijas Republikā gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā.

5. Ja nodokļa maksātājam pārskata periodā ir bijuši tikai darījumi, kuri neveido ar nodokli apliekamu ienākumu no kapitāla pieauguma (ciesti zaudējumi), maksātājs deklarāciju par pārskata periodu neiesniedz.

6. Nodokļa maksātājs pārskata perioda DK veidlapā nenorāda ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus, kuri jau tikuši norādīti cita pārskata perioda DK veidlapā. Tas piemērojams arī tad, ja pārskata periods ietver citu, īsāku, pārskata periodu, par kuru nodokļa maksātājs iesniedz DK veidlapu.

7. Ja nodokļa maksātājs gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" deklarējami reizi ceturksnī, un tā paša ceturkšņa ietvaros – ienākumus no kapitāla pieauguma, kas saskaņā ar minēto likumu deklarējami reizi mēnesī, un šo ienākumu gūšanas mēneši atšķiras, nodokļa maksātājs ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri deklarējami par ienākuma gūšanas mēnesi, iekļauj mēneša pārskata perioda DK veidlapā, bet ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri deklarējami par ienākumu gūšanas ceturksni, – ceturkšņa pārskata perioda DK veidlapā. Analoģiska kārtība piemērojama arī citos gadījumos, kad pārskata periods ietver citu, īsāku, pārskata periodu.

8. Nodokļa maksātājs rezidents DK veidlapas pielikumā norāda visus taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus ar kapitāla aktīviem Latvijas Republikā vai ārvalstīs. Nodokļa maksātājs nerezidents DK veidlapas pielikumā norāda taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus no Latvijas Republikā esoša kapitāla aktīvu atsavināšanas. DK veidlapas pielikumu par taksācijas gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā reizi gadā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam.

9. Nodokļa maksātājs aizpilda GD veidlapu vienā no šādiem gadījumiem:

9.1. kādā no taksācijas gada mēnešiem vai ceturkšņiem (atkarībā no pārskata perioda, par kuru iesniedzama DK veidlapa) ir ciesti zaudējumi, kurus var segt no ienākuma no kapitāla pieauguma, bet zaudējumi nav segti pilnībā;

9.2. zaudējumi saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu iepriekš nav deklarēti, bet taksācijas gadā ir gūti ienākumi no kapitāla pieauguma.

II. DK veidlapas aizpildīšanas kārtība

10. DK veidlapu aizpilda šādi:

10.1. aizpilda 3.rindu par ienākuma gūšanas periodu. Ja DK veidlapa aizpildīta par taksācijas gadu, norāda tikai taksācijas gadu, ja par ceturkšņa ienākumu, tad ar simbolu "X" aizpilda attiecīgā ceturkšņa lauciņu. Ja DK veidlapa aizpildīta par mēneša ienākumu, attiecīgo mēnesi ieraksta tukšajā lauciņā aiz gada;

10.2. 3.ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" norāda līgumā noteikto kopējo darījuma summu. Ja uz darījumu attiecas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50.punkts, 3.ailē norāda ar nodokli apliekamā ienākuma daļu;

10.3. 4.ailē "Saņemtā ieņēmumu daļa*" norāda kopējo līgumā noteiktās darījuma summas daļu, kuru saņem 1.ailē norādītajā ienākuma gūšanas dienā;

10.4. 5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" norāda tikai tādus izdevumus, kuri ir saistīti ar konkrētā kapitāla aktīva iegādi un tajā veiktajiem ieguldījumiem kapitāla aktīva turēšanas laikā vai, ja tiek atsavināti vērtspapīri, ar vērtspapīru konta uzturēšanu un kurus var dokumentāri pierādīt (persona nodrošina dokumentu saglabāšanu vismaz piecus gadus no DK veidlapas iesniegšanas dienas, kā arī pēc pieprasījuma uzrāda tos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām). Ja uz darījumu attiecas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50.punkts, 5.ailē norāda tikai tos ar iegādi saistītos izdevumus, kas attiecas uz 3.ailē norādīto ienākuma daļu;

10.5. 6.aili "Attiecināmā izdevumu daļa*" aizpilda, ja atlīdzība tiek saņemta pa daļām, uzrādot izdevumu daļu, kura aprēķināta kā saņemtās atlīdzības daļas dalījums ar kopējo līgumā noteikto atlīdzību, kas reizināts ar konkrētā kapitāla aktīva izdevumiem, kuri saistīti ar kapitāla aktīva iegādi. Uz saņemto rokasnaudu neattiecina izdevumu daļu, bet attiecīgo izdevumu daļu pieskaita pie izdevumu daļas nākamajam saņemtajam ieņēmumam no kapitāla aktīva, kas saņemts pēc rokasnaudas;

10.6. 7.ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis" norādāmā summa nedrīkst pārsniegt summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli pēc 15 % likmes par ārvalstī gūto ienākumu;

10.7. 8.ailē "Apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu atsavināšanas" norāda:

10.7.1. starpību starp ieņēmumiem no kapitāla aktīva atsavināšanas un izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi, ja ieņēmumi no kapitāla aktīva tiek saņemti vienā pārskata periodā;

10.7.2. starpību starp saņemto ieņēmumu daļu un attiecināmo izdevumu daļu, ja ieņēmumi no kapitāla aktīva tiek saņemti vairākos pārskata periodos;

10.8. rindas "Kopā" 3.ailē norāda tikai tos ieņēmumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, kuru daļa nav uzrādīta DK veidlapas 4.ailē;

10.9. rindas "Kopā" 5.ailē norāda tikai tos izdevumus, kuru daļa nav uzrādīta DK veidlapas 6.ailē.

11. DK veidlapu neaizpilda, ja gūts ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums (arī ienākums no parāda instrumentu atsavināšanas).

12. Ja par plānoto darījumu nodokļa maksātājs ir saņēmis avansa maksājumu, kas ir uzrādīts DK veidlapā, un iedzīvotāju ienākuma nodoklis no tā ir ieskaitīts budžetā, bet darījums nenotiek un nodokļa maksātājs atmaksā avansa maksājumu pircējam, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā precizētu DK veidlapu par attiecīgo pārskata periodu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

13. Ja nodoklis no ārvalstī gūtā ienākuma no kapitāla pieauguma ārvalstī tiek maksāts pēc attiecīgā pārskata perioda DK veidlapas iesniegšanas, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz precizētu DK veidlapu par attiecīgo pārskata periodu.

III. Informācijas sniegšana par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā

14. DK veidlapas pielikumu aizpilda šādi:

14.1. 1.ailē "Darījuma uzsākšanas diena" norāda hronoloģiskā secībā pirmā darījuma elementa dienu, kas apliecina, ka darījums ir uzsākts taksācijas gadā. Darījuma elements, kas var liecināt, ka darījums ir uzsākts, var būt saņemtā rokasnauda, līguma noslēgšana par nodomu atsavināt kapitāla aktīvu, avansam pielīdzināms maksājums un risku pāreja;

14.2. 3.ailē "Darījuma partnera reģistrācijas numurs (fiziskai personai – personas kods)" norāda informāciju par darījuma partneri. Ja darījuma partneris ir fiziska persona Latvijas Republikas rezidents, 3.ailē norāda darījuma partnera personas kodu. Ja darījuma partneris ir fiziska persona Latvijas Republikas nerezidents, 3.ailē norāda darījuma partnera personas kodu, ja tāds ir personai tās rezidences valstī, vai personas dzimšanas gadu, mēnesi un datumu. Ja darījuma partneris ir juridiska persona, 3.ailē norāda darījuma partnera reģistrācijas numuru;

14.3. 4.ailē "Darījuma partnera nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds)" norāda darījuma partnera vārdu un uzvārdu. Ja darījuma partneris ir juridiska persona, 4.ailē norāda darījuma partnera nosaukumu;

14.4. 5.ailē "Informācija par darījuma partneri Latvijas nerezidentu" norāda darījuma partnera rezidences valsti;

14.5. 6.ailē "Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis" norāda gadu un mēnesi, kad nodokļu maksātājs sagaida ienākumu saistībā ar uzsākto darījumu, ja samaksa ir paredzēta nākamajos taksācijas gados pēc darījuma uzsākšanas.

15. Ja nodokļa maksātājs veicis darījumu ar kapitāla aktīviem (tai skaitā kapitāla daļu un akciju apmaiņu, kā rezultātā iegūtas citas kapitāla daļas vai akcijas, nesaņemot cita veida atlīdzību), taču ienākuma gūšanas diena no kapitāla pieauguma atbilstoši kārtībai, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena, ir atlikta uz citu – vēl nezināmu – taksācijas periodu, maksātājs neaizpilda 6.aili "Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis", bet papildus DK veidlapas pielikumam brīvā formā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par veikto darījumu, norādot kapitāla aktīvu veidu, ar kuriem veikts darījums, to iegādes vērtību, veiktā darījuma veidu un vērtību.

IV. GD veidlapas aizpildīšanas kārtība

16. GD veidlapu aizpilda šādi:

16.1. 1.ailē "Darījuma periods" norāda darījuma periodu (mēnesi, ceturksni vai gadu) no DK veidlapas vai periodu (datumu), kurā darījums ir noticis, ja darījums nav deklarēts;

16.2. 3.ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" norāda DK veidlapas rindas "Kopā" 3. un 4.ailē ierakstīto skaitļu summu vai līgumā noteikto darījuma summu, kas attiecas uz taksācijas gadu, ja darījums iepriekš nav deklarēts;

16.3. 4.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" norāda DK veidlapas rindas "Kopā" 5. un 6.ailē ierakstīto skaitļu summu vai tikai tos izdevumus, kuri ir saistīti ar konkrētā kapitāla aktīva iegādi, vai – attiecībā uz vērtspapīriem – vērtspapīru konta uzturēšanas izdevumus, kurus var dokumentāri pierādīt, ja darījums iepriekš nav deklarēts. Persona nodrošina dokumentu uzglabāšanu vismaz piecus gadus no GD veidlapas iesniegšanas dienas, kā arī pēc pieprasījuma uzrāda tos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām;

16.4. 5.ailē "Apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu atsavināšanas" rindā "Kopā" norāda starpību starp ieņēmumiem no kapitāla aktīva atsavināšanas (3.ailes rinda "Kopā") un izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (4.ailes rinda "Kopā");

16.5. 6.ailē "Aprēķinātais (ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši taksācijas gada laikā iesniegtajai DK deklarācijai" norāda DK deklarācijas rindas "Kopā" 9.ailē ierakstīto skaitli;

16.6. 7.ailē "Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda nodokli, kuru aprēķina, apliekamo ienākumu (5.aile) reizinot ar nodokļa likmi kapitāla pieaugumam (15 %);

16.7. 8.ailē "Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda 6. un 7.ailes rindu "Kopā" skaitļu starpību, ja tā ir pozitīvs skaitlis. Ja 6. un 7.ailes rindu "Kopā" skaitļu starpība ir negatīvs skaitlis, 8.ailē norāda "0".

17. Ja DK deklarācijas veidlapa par attiecīgo pārskata periodu ir precizēta, atbilstošus precizējumus veic arī GD veidlapā.

V. Noslēguma jautājumi

18. Nodokļa maksātājs, deklarējot ienākumus no kapitāla pieauguma par 2011.gadu, aizpilda Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumu Nr.1660 "Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību" pielikuma GD veidlapu "Deklarācija par ienākumu no kapitāla DK".

19. Nodokļa maksātājs, lai segtu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta devītajā daļā minētos 2011.gada zaudējumus, kuri nav segti 2011.gada laikā, aizpilda šo noteikumu pielikumā norādīto GD veidlapu.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumus Nr.1660 "Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.).

21. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.990

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aizpilda iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma, un deklarācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 990Pieņemts: 20.12.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
242121
01.01.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)