Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1000

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 8.§)
Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pildāmās prasības, kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālo atļauju (licenci), tās dublikātu vai atkārtotu speciālo atļauju (licenci), anulē speciālo atļauju (licenci), aptur speciālās atļaujas (licences) darbību, kā arī par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.

II. Prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

2. Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) (1.pielikums), atkarībā no plānotās komercdarbības veida nodrošina šādas telpas atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanu, realizāciju un izgatavošanu:

2.1. noliktavu – lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) spridzināšanas darbu veikšanai;

2.2. noliktavu – lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai;

2.3. ražošanas telpas (turpmāk – ražotne) un noliktavu – lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai.

3. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, komersants iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai (turpmāk – licencēšanas komisija) iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumā norāda:

3.1. personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība:

3.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

3.1.2. kontaktinformāciju: juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja speciālo atļauju (licenci) vēlas saņemt elektroniski);

3.2. individuālais komersants:

3.2.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.2.2. kontaktinformāciju: juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja speciālo atļauju (licenci) vēlas saņemt elektroniski);

3.3. plānotos darbības veidus (spridzināšanas darbu veikšana, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšana vai izgatavošana);

3.4. sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktavas un ražotnes adresi;

3.5. speciālās atļaujas (licences) saņemšanas veidu – papīra vai elektroniska dokumenta formā.

4. Šo noteikumu 3.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

4.1. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt vai izgatavot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, ja ziņas par nekustamo īpašumu nav ierakstītas zemesgrāmatā;

4.2. apsardzes līguma kopiju, kas apliecina, ka sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktava (turpmāk – noliktava) un ražotne ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar centrālo apsardzes pulti;

4.3. noliktavas un ražotnes atrašanās vietas plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000. Plānā atzīmē noliktavas atrašanās vietu un bīstamības zonas rādiusā esošās celtnes un galvenos autoceļus;

4.4. noliktavas telpu plānu mērogā 1:50 vai 1:100. Plānā norāda glabāšanai paredzēto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu maksimāli pieļaujamo daudzumu, kā arī noliktavas adresi un tālruņa numuru;

4.5. ģimenes ārsta atzinumu, psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu par individuālo komersantu vai personu, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un to darbinieku veselības stāvokli, kuri tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu;

4.6. komersanta darbinieku sarakstu, kas tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu. Sarakstā norāda darbinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, amatu, spridzinātāja sertifikāta numuru, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta numuru.

5. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība

6. Saņemot šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu, licencēšanas komisija pārbauda, vai tajā norādītas visas nepieciešamās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti.

7. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 3.punktā minētās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti, licencēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc minēto trūkumu konstatēšanas par to rakstiski informē komersantu, nosakot vismaz piecu darbdienu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai.

8. Ja komersants šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci), pieņemto lēmumu rakstiski paziņojot komersantam.

9. Licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma un tam pievienojamo dokumentu saņemšanas:

9.1. triju darbdienu laikā pieprasa:

9.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamajā teritorijā ierīkota noliktava un ražotne, – atzinumu atbilstoši kompetencei par noliktavas un ražotnes atbilstību (atkarībā no norādītā komercdarbības veida) ugunsdrošības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

9.1.2. Valsts policijas reģionālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamajā teritorijā ierīkota noliktava un ražotne, – atzinumu atbilstoši kompetencei par noliktavas un ražotnes atbilstību (atkarībā no norādītā komercdarbības veida) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

9.1.3. Valsts vides dienestam – atzinumu par noliktavas un ražotnes, kā arī to iekārtu atbilstību vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

9.1.4. pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ierīkota noliktava un ražotne, – saskaņojumu par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu un realizēšanu norādītajā teritorijā;

9.2. 15 darbdienu laikā:

9.2.1. pārbauda, vai uz individuālo komersantu, komercsabiedrību un personām, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un komersanta darbiniekiem, kas tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu, neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi;

9.2.2. pārbauda, vai spridzinātājs un spridzināšanas darbu vadītājs saņēmis attiecīgu sertifikātu.

10. Šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. un 9.1.4.apakšpunktā minētos dokumentus var iesniegt arī komersants vienlaikus ar šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu.

11. Šo noteikumu 4.5., 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3.apakšpunktā minētie atzinumi ir derīgi iesniegšanai 90 dienas no to izsniegšanas datuma.

12. Šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. un 9.1.4.apakšpunktā minētās institūcijas atzinumus un saskaņojumu sniedz licencēšanas komisijai 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

13. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto atzinumu un saskaņojuma saņemšanas un 9.2.apakšpunktā minēto pārbaužu veikšanas pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu attiecīgajam komercdarbības veidam vai par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) attiecīgajam komercdarbības veidam, par pieņemto lēmumu rakstiski paziņojot komersantam.

14. Ja lēmuma pieņemšanai par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) nepieciešama ziņu papildu pārbaude, licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.

15. Ja nepieciešams, licencēšanas komisija ir tiesīga uz licencēšanas komisijas sēdi uzaicināt komersanta vadītāju vai tā pilnvaroto pārstāvi.

16. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz pēc valsts nodevas samaksas.

17. Speciālajā atļaujā (licencē) (1.pielikums) norāda komersanta nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru un juridisko adresi, speciālās atļaujas (licences) veidu, noliktavas un ražotnes adresi, kurā atļauta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšana, realizācija un izgatavošana, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu maksimāli pieļaujamo daudzumu noliktavā, kā arī speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas datumu un numuru.

18. Ja komersants norādījis, ka speciālo atļauju (licenci) vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā, licencēšanas komisija pārbauda, vai ir iesniegti šo noteikumu 37.punktā minētie dokumenti, kas apliecina valsts nodevas samaksu, un triju darbdienu laikā pēc šādu dokumentu saņemšanas nosūta speciālo atļauju (licenci) elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pildāmās prasības, atkārtotas speciālās atļaujas (licences) un speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšana

19. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā paredzēts iecelt (ievēlēt) jaunu vadītāju vai personu, kas ieņems amatu komersanta pārvaldes institūcijās, komersants par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētos dokumentus. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā paredzēts mainīt komersanta dalībnieku sastāvu, komersants par to rakstiski informē licencēšanas komisiju.

20. Ja saņemts šo noteikumu 19.punktā minētais iesniegums, licencēšanas komisija 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas veic šo noteikumu 9.2.1.apakšpunktā minēto pārbaudi un sniedz atbildi komersantam.

21. Komersants ieceļ (ievēlē) jaunu vadītāju vai personu, kas ieņems amatu komersanta pārvaldes institūcijās, pēc licencēšanas komisijas atbildes saņemšanas, kas apliecina, ka uz attiecīgo personu neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktie ierobežojumi.

22. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā paredzēts pieņemt darbā jaunu darbinieku, komersants par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu:

22.1. ja attiecīgā darbinieka tiešais darbs būs saistīts ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, iesniegumā norāda darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 4.5. un 4.6.apakšpunktā minētos dokumentus;

22.2. ja attiecīgā darbinieka tiešais darbs būs saistīts ar spridzināšanas darbu veikšanu, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu saņemšanu, izsniegšanu, glabāšanu un uzskaiti, iesniegumā norāda darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un spridzinātāja sertifikāta numuru. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 4.5. un 4.6.apakšpunktā minētos dokumentus;

22.3. ja attiecīgā darbinieka tiešais darbs būs saistīts ar spridzināšanas darbu vadīšanu, iesniegumā norāda darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kā arī spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta numuru.

23. Ja saņemts šo noteikumu 22.1., 22.2. vai 22.3.apakšpunktā minētais iesniegums, licencēšanas komisija 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas veic šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto pārbaudi un sniedz atbildi komersantam.

24. Komersants pieņem darbā jaunu darbinieku, kas tieši saistīts ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, saņemšanu, izsniegšanu, glabāšanu un uzskaiti, spridzināšanas darbu veikšanu, spridzināšanas darbu vadīšanu, pēc licencēšanas komisijas atbildes saņemšanas. Licencēšanas komisijas atbilde apliecina, ka uz attiecīgo personu neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktie ierobežojumi, kā arī persona, kas saņems, izsniegs, glabās un uzskaitīs sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, kā arī veiks spridzināšanas darbus, likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi spridzinātāja sertifikātu vai persona, kas vadīs spridzināšanas darbus, likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu.

25. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā mainīta komersanta juridiskā adrese vai nosaukums, komersants piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

26. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā no šo noteikumu 25.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz komersantam atkārtotu speciālo atļauju (licenci).

27. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā ierīko citu noliktavu, tirdzniecības telpu vai ražotni, komersants pirms attiecīgo telpu izmantošanas par to informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

28. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. un 9.1.4.apakšpunktā minētos atzinumus un saskaņojumu. Licencēšanas komisija pēc pozitīvu atzinumu un saskaņojuma saņemšanas izsniedz komersantam atkārtotu speciālo atļauju (licenci).

29. Šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. un 9.1.4.apakšpunktā minētos dokumentus var iesniegt arī komersants vienlaikus ar šo noteikumu 27.punktā minēto iesniegumu. Komercdarbību citās telpās komersants uzsāk pēc atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

30. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci), komersants nodod licencēšanas komisijai iepriekš papīra formā izsniegto speciālo atļauju (licenci). Atkārtotu speciālo atļauju (licenci) izsniedz, ievērojot šo noteikumu 37.punktā noteikto kārtību.

31. Ja speciālā atļauja (licence) bojāta, nozaudēta vai nozagta, komersants piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu speciālās atļaujas (licences) dublikāta saņemšanai. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

32. Komersants, kas pārtrauc speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību, piecu darbdienu laikā nodod papīra formātā izsniegto speciālo atļauju (licenci) licencēšanas komisijai.

V. Speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšana un anulēšana

33. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktajos gadījumos pieņem Valsts policijas kompetentā amatpersona, bet lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu – licencēšanas komisija.

34. Komersants, kuram apturēta speciālās atļaujas (licences) darbība, speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību atsāk tikai pēc Valsts policijas kompetentās amatpersonas lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu.

35. Licencēšanas komisija, pieņemot lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, var noteikt datumu, ar kuru speciālā atļauja (licence) ir anulēta, bet attiecīgais laiks nedrīkst būt ilgāks par 30 dienām no lēmuma pieņemšanas dienas.

36. Ja speciālā atļauja (licence) anulēta, komersants piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nodod papīra formā izsniegto speciālo atļauju (licenci) licencēšanas komisijai.

VI. Valsts nodevas apmērs un kārtība, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu

37. Pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas komersants iesniedz licencēšanas komisijai valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju vai ar internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruku, kurā skaidri salasāmi norādīts maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un kuru ir parakstījis maksātājs. Ja maksājums veikts ar internetbankas starpniecību un maksājuma dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, komersants to var nosūtīt arī uz komisijas norādīto elektroniskā pasta adresi.

38. Par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komersants maksā valsts nodevu šādā apmērā:

38.1. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu spridzināšanas darbu veikšanai – 711,44 euro;

38.2. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai – 2 134,31 euro;

38.3. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai – 2 134,31 euro;

38.4. par speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšanu – 14,23 euro;

38.5. par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu – 14,23 euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.489 redakcijā)

39. Ja iesniegums tiek iesniegts un speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta elektroniska dokumenta formā, šo noteikumu 38.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktā paredzētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

40. Valsts nodevas maksājumu veic pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

41. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VII. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumus Nr.488 ''Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu'' (Latvijas Vēstnesis, 2003, 121.nr.; 2005, 38.nr.; 2007, 65.nr.; 2010, 198.nr.).

43. Komersanti, kuriem pirms šo noteikumu spēkā stāšanās izsniegtas beztermiņa speciālās atļaujas (licences) un reģistrācijas apliecības komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, līdz 2013.gada 1.janvārim saņem speciālās atļaujas (licences) atbilstoši šo noteikumu prasībām.

44. Šo noteikumu 43.punktā minētajos gadījumos komersanti maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tādā apmērā, kāds noteikts par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, ja iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegts ne vēlāk kā 30 dienas pirms šo noteikumu 43.punktā minētā datuma.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1000

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1000

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1000Pieņemts: 27.12.2011.Stājas spēkā: 30.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
242033
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2011","iso_value":"2011\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)