Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/29

Rīgā 2011.gada 23.novembrī (prot. Nr.43, 7.p.)
Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sertificēšanu

(Noteikumu nosaukums SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta sesto daļu,
11.1panta ceturto un desmito daļu, 12.panta trešo un
 ceturto daļu un 21.1panta trešo, ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kādus dokumentus un informāciju elektroenerģijas pārvades sistēmas operators (turpmāk – pārvades sistēmas operators) iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators), lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta otrajā daļā un 12.panta trešajā daļā noteiktajām sertificēšanas prasībām;

1.2. kādus dokumentus un informāciju elektroenerģijas sistēmas īpašnieks (turpmāk – sistēmas īpašnieks) iesniedz regulatoram, lai apliecinātu sistēmas īpašnieka atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 21.1panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām neatkarības prasībām;

1.3. kādus dokumentus un informāciju pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram, lai apliecinātu sistēmas īpašnieka spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma 21.2panta;

1.4. kārtību, kādā pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram ziņojumu par pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām;

1.5. kārtību, kādā sistēmas īpašnieks iesniedz regulatoram ziņojumu par sistēmas īpašnieka spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma 21.2panta;

1.6. kārtību, kādā iesniedz, publicē un izvērtē sistēmas īpašnieka ziņojumu par tā atbilstību neatkarības prasībām.

II. Pārvades sistēmas operatora sertificēšana un sistēmas īpašnieka neatkarības izvērtēšana

2. Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, pārvades sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus un informāciju:

2.1. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētājs tiešā vai netiešā veidā nav sistēmas īpašnieka kapitāla daļu turētājs vai tādu komersantu kapitāla daļu turētājs, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības. Apliecinājumam pievieno Ministru kabineta lēmumu par pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētāja iecelšanu un informāciju par tiem komersantiem, kuros pārvades sistēmas operatora kapitālu daļu turētājs tiešā vai netiešā veidā ir kapitāla daļu turētājs;

2.2. pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētāja apliecinājumu, ka persona, kas ieceļ pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļus, nevar tiešā vai netiešā veidā iecelt sistēmas īpašnieka padomes vai valdes locekļus vai tāda komersanta padomes vai valdes locekļus, kurš veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības. Apliecinājumam pievieno dokumentus, kuri nosaka personas, kas ieceļ pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļus, tiesības un pienākumus;

2.3. pārvades sistēmas operatora statūtus un pārvades sistēmas operatora valdes locekļu darba līgumus vai citus civiltiesiskus līgumus, uz kuru pamata valdes locekļi darbojas pārvades sistēmas operatorā un kas apliecina, ka viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt pārvades sistēmas operatora valdes locekļa amatu un valdes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kas veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības vai sadales darbības. Ja pārvades sistēmas operatoram tiek izveidota padome, pārvades sistēmas operators iesniedz dokumentus, kas apliecina šā punkta izpildi attiecībā uz padomes locekļiem.

3. Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 2.punktā noteiktajām prasībām, pārvades sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus un informāciju:

3.1. informāciju par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošo personālu (darbinieku skaitu un kvalifikāciju) un tehniskajiem resursiem katra attiecīgā Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā pārvades sistēmas operatora pienākuma veikšanai. Ja kāda no Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā pārvades sistēmas operatora pienākuma veikšanai pārvades sistēmas operators izmanto ārpakalpojumus, šajā punktā noteiktajai informācijai pārvades sistēmas operators pievieno ārpakalpojumu sarakstu, norādot pakalpojumu sniedzēju un pamatojot pakalpojuma sniedzēja izvēli;

3.2. informāciju par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošajiem finanšu resursiem un to pietiekamību Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu veikšanai, tai skaitā esošo pārvades sistēmas aktīvu aizvietošanai un pārvades sistēmas attīstībai. Šajā punktā noteiktajai informācijai pievieno aprakstu, kā tiek novērtēti nepieciešamie finanšu resursi pārvades sistēmas operatora pienākumu veikšanai, kā arī dokumentus, kas pamato pārvades sistēmas operatora rīcībā esošo finanšu resursu pietiekamību, piemēram, pārvades sistēmas operatora darbības finansēšanas plānu, finanšu risku izvērtējumu. Pārvades sistēmas operators iesniedz neatkarīga auditora atzinumu par pārvades sistēmas operatora finanšu risku izvērtējumu;

3.3. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operators atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 11.panta trešajai daļai nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem. Apliecinājumam pievieno pārvades sistēmas operatora veikto darbību komerciālās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai aprakstu, kā arī dokumentu (piemēram, instrukciju), kurā ir aprakstītas atbildīgo darbinieku tiesības un pienākumi rīcībai ar komerciālu informāciju. Ja pārvades sistēmas operators pērk informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, apliecinājumam pievieno sertificēta informācijas tehnoloģiju (sistēmu) auditora atzinumu par to, ka sniegtais ārpakalpojums nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru pārvades sistēmas operators, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem;

3.4. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operators atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 13.panta pirmajai daļai nodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem. Apliecinājumam pievieno aprakstu par darbībām, ko pārvades sistēmas operators veic, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, kā arī tādu līgumu paraugus, kas tiek slēgti ar elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

4. Lai pārvades sistēmas operators atbilstu Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajām prasībām, tai skaitā prasībai nodrošināt komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem, pārvades sistēmas operators pats nodrošina vismaz šādus pakalpojumus vai nodrošina, ka vismaz šādi pakalpojumi netiek pirkti no komersantiem, kas veic elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbības, un to saistītajiem komersantiem:

4.1. biznesa plānošanas un analīzes pakalpojums;

4.2. risku vadības un apdrošināšanas pakalpojums;

4.3. juridiskā nodrošinājuma pakalpojums;

4.4. regulācijas jautājumu koordinācijas pakalpojums;

4.5. finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojums.

5. Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 3.punktā noteiktajai prasībai, pārvades sistēmas operators izstrādā un ievēro pārvades sistēmas attīstības plānu saskaņā ar noteikumiem par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu, kas izdoti, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 15.1panta otro daļu.

6. Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 4.punktā noteiktajai prasībai, pārvades sistēmas operators iesniedz informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par regulas Nr. 1228/2003 atcelšanu (turpmāk – Regula) 4., 11., 12., 14., 15. un 16.pantā, kā arī Regulas 1.pielikumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildi.

7. Sistēmas īpašnieka apliecinājumā, kuru pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta trešo daļu, ietver:

7.1. informāciju un to pamatojošos dokumentus par sistēmas īpašnieka spēju nodrošināt finansējumu pārvades sistēmas darbībai un attīstībai;

7.2. informāciju par sistēmas īpašnieka un pārvades sistēmas operatora noslēgtajiem līgumiem par finanšu ieguldījumiem pārvades sistēmā un līguma par finanšu ieguldījumiem pārvades sistēmā paraugu;

7.3. informāciju un to pamatojošos dokumentus par to, kā pārvades sistēmas operators un sistēmas īpašnieks savstarpēji sadarbojas, lai pārvades sistēmas operators izpildītu tam Elektroenerģijas tirgus likumā un Regulā noteiktos pienākumus. Informācijai pievieno aprakstu, kā pārvades sistēmas operators un sistēmas īpašnieks vienojas par finanšu ieguldījumiem pārvades sistēmā.

8. Lai apliecinātu sistēmas īpašnieka atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 21.1panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām neatkarības prasībām, sistēmas īpašnieks iesniedz šādus dokumentus un informāciju:

8.1. sistēmas īpašnieka statūtus un sistēmas īpašnieka valdes locekļu darba līgumus vai citus civiltiesiskus līgumus, uz kuru pamata valdes loceklis darbojas sistēmas īpašniekā, kas apliecina, ka viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt amatu vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta struktūrās, kas ikdienas darbībā tieši vai netieši ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbībām;

8.2. apliecinājumu, ka sistēmas īpašnieks izmanto tikai tādus vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta pakalpojumus, kas nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru sistēmas īpašnieks, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem. Apliecinājumam pievieno to pakalpojumu sarakstu, kurus sistēmas īpašnieks saņem no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta, kā arī dokumentu (piemēram, instrukciju), kurā ir aprakstītas darbinieku tiesības un pienākumi attiecībā uz rīcību ar komerciālu informāciju. Ja sistēmas īpašnieks no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta saņem informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, apliecinājumam pievieno sertificēta informācijas tehnoloģiju (sistēmu) auditora atzinumu par veikto darbību pietiekamību komerciālās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai;

8.3. apliecinājumu, ka sistēmas īpašniekam tiek nodrošinātas tiesības pieņemt lēmumus neatkarīgi no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta. Apliecinājumam pievieno pamatojošos dokumentus (piemēram, sistēmas īpašnieka atalgojuma politiku).

III. Pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka ziņojumi

9. Pārvades sistēmas operators saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmito daļu un 12.panta ceturto daļu katru gadu līdz 1.aprīlim rakstveidā iesniedz regulatoram ziņojumu par pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā. Ziņojumam pievieno dokumentus un informāciju atbilstoši šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.punktā noteiktajam.

10. Sistēmas īpašnieks saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmito daļu katru gadu līdz 1.aprīlim rakstveidā iesniedz regulatoram ziņojumu par sistēmas īpašnieka spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma 21.2 panta, iepriekšējā kalendārajā gadā. Ziņojumam pievieno dokumentus un informāciju atbilstoši šo noteikumu 7.punktā noteiktajam.

11. Sistēmas īpašnieks saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 21.1panta trešo daļu katru gadu līdz 1.aprīlim rakstveidā iesniedz regulatoram ziņojumu par sistēmas īpašnieka atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā. Ziņojumam pievieno dokumentus un informāciju atbilstoši šo noteikumu 8.punktā noteiktajam.

12. 5 dienu laikā no šo noteikumu 11.punktā noteiktā ziņojuma iesniegšanas regulatorā dienas sistēmas īpašnieks to publicē savā mājas lapā internetā.

13. Ja pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka iesniegtie dokumenti un informācija ir nepietiekami vai neprecīzi, regulators var pieprasīt papildu informāciju.

14. Regulators Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā izvērtē Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmitajā daļā, 12.panta ceturtajā daļā un 21.1panta trešajā daļā noteiktos ziņojumus un sniedz atzinumu par pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka atbilstību sertificēšanas prasībām un sistēmas īpašnieka neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību.

III.1 Pārvades sistēmas operatora, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, sertificēšana un ziņojumi

(Nodaļa SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

14.1 Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, pārvades sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus un informāciju:

14.11. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētājs tiešā vai netiešā veidā nav tādu komersantu kapitāla daļu turētājs, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības. Apliecinājumam pievieno Ministru kabineta lēmumu par pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētāja iecelšanu un informāciju par tiem komersantiem, kuros pārvades sistēmas operatora kapitālu daļu turētājs tiešā vai netiešā veidā ir kapitāla daļu turētājs;

14.12. pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētāja apliecinājumu, ka persona, kas ieceļ pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļus, nevar tiešā vai netiešā veidā iecelt tāda komersanta padomes vai valdes locekļus, kurš veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības. Apliecinājumam pievieno dokumentus, kuri nosaka personas, kas ieceļ pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļus, tiesības un pienākumus;

14.13. pārvades sistēmas operatora statūtus un pārvades sistēmas operatora padomes un valdes locekļu darba līgumus vai citus civiltiesiskus līgumus, uz kuru pamata padomes un valdes locekļi darbojas pārvades sistēmas operatorā un kuri apliecina, ka viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļa amatu un padomes vai valdes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kas veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības vai sadales darbības.

(SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

14.2 Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 2.punktā noteiktajām prasībām, pārvades sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus un informāciju:

14.21. informāciju par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošo personālu (darbinieku skaitu un kvalifikāciju) un tehniskajiem resursiem katra attiecīgā Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā pārvades sistēmas operatora pienākuma veikšanai. Ja kāda no Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā pārvades sistēmas operatora pienākuma veikšanai pārvades sistēmas operators izmanto ārpakalpojumus, šajā apakšpunktā noteiktajai informācijai pārvades sistēmas operators pievieno ārpakalpojumu sarakstu, norādot pakalpojuma sniedzēju un pamatojot pakalpojuma sniedzēja izvēli;

14.22. informāciju par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošajiem finanšu resursiem un to pietiekamību Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu veikšanai, tostarp esošo pārvades sistēmas aktīvu aizvietošanai un elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstībai. Šajā apakšpunktā noteiktajai informācijai pievieno aprakstu, kā tiek novērtēti nepieciešamie finanšu resursi pārvades sistēmas operatora pienākumu veikšanai, kā arī dokumentus, kas pamato pārvades sistēmas operatora rīcībā esošo finanšu resursu pietiekamību, piemēram, pārvades sistēmas operatora darbības finansēšanas plānu, finanšu risku izvērtējumu. Pārvades sistēmas operators ne retāk kā reizi divos gados iesniedz neatkarīga auditora atzinumu par pārvades sistēmas operatora finanšu risku izvērtējumu. Gadījumā, ja pārvades sistēmas operatora funkciju izpildes ietekmējošie finanšu risku faktori kopš iepriekšējā gadā veiktā neatkarīga auditora atzinuma nav mainījušies, pārvades sistēmas operators neatkarīga auditora atzinumu par pārvades sistēmas operatora finanšu risku izvērtējumu aizstāj ar pārvades sistēmas operatora apliecinājumu par to, ka pārvades sistēmas operatora funkciju izpildi ietekmējošie finanšu risku faktori ir tādi paši kā pēdējā regulatoram iesniegtajā neatkarīga auditora atzinumā par pārvades sistēmas operatora finanšu risku izvērtējumu;

14.23. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operators atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 11.panta trešajai daļai nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Apliecinājumam pievieno pārvades sistēmas operatora veikto darbību komerciālās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai aprakstu, kā arī dokumentu (piemēram, instrukciju), kurā ir aprakstītas atbildīgo darbinieku tiesības un pienākumi rīcībai ar komerciālu informāciju. Ja pārvades sistēmas operators pērk informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, apliecinājumam pievieno sertificēta informācijas tehnoloģiju (sistēmu) auditora atzinumu par to, ka sniegtais ārpakalpojums nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru pārvades sistēmas operators, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem;

14.24. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operators atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 13.panta pirmajai daļai nodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem. Apliecinājumam pievieno aprakstu par darbībām, ko pārvades sistēmas operators veic, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, kā arī tādu līgumu paraugus, kas tiek slēgti ar elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

(SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

14.3 Lai pārvades sistēmas operators, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, atbilstu Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajām prasībām, tostarp prasībai nodrošināt komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, pārvades sistēmas operators pats nodrošina vismaz šādus pakalpojumus vai nodrošina, ka vismaz šādi pakalpojumi netiek pirkti no komersantiem, kas veic elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbības, un to saistītajiem komersantiem:

14.31. biznesa plānošanas un analīzes pakalpojums;

14.32. risku vadības un apdrošināšanas pakalpojums;

14.33. juridiskā nodrošinājuma pakalpojums;

14.34. regulācijas jautājumu koordinācijas pakalpojums;

14.35. finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojums.

(SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

14.4 Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 3.punktā noteiktajai prasībai, pārvades sistēmas operators ievēro elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu, kuru pārvades sistēmas operators izstrādā saskaņā ar noteikumiem par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu, kas izdoti, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 15.1panta otro daļu.

(SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

14.5 Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 4.punktā noteiktajai prasībai, pārvades sistēmas operators iesniedz informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas Nr. 1228/2003 atcelšanu (turpmāk – Regula) 4., 11., 12., 14., 15. un 16.pantā, kā arī Regulas 1.pielikumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildi.

(SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

14.6 Pārvades sistēmas operators saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmito daļu un 12.panta ceturto daļu katru gadu līdz 1.jūlijam rakstveidā iesniedz regulatoram ziņojumu par pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām un neatkarības prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā. Ziņojumam pievieno tos šo noteikumu 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 un 14.5punktā minētos dokumentus un to informāciju, kura ir mainījusies no pēdējā ziņojuma iesniegšanas brīža un kuras nav regulatora rīcībā. Ziņojumā pārvades sistēmas operators norāda, kura informācija un dokumenti netiek pievienoti un kad tie iesniegti regulatorā.

(SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

14.7 Ja pārvades sistēmas operatora iesniegtie dokumenti un informācija ir nepietiekama vai neprecīza, regulators var pieprasīt papildu informāciju.

(SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

14.8 Regulators Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā izvērtē Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmitajā daļā un 12.panta ceturtajā daļā noteikto pārvades sistēmas operatora ziņojumu un sniedz atzinumu par pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām un neatkarības prasībām.

(SPRK padomes 28.01.2021. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

15. Vienlaikus ar pirmo iesniegumu pārvades sistēmas operatora sertificēšanai, pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram pārvades sistēmas attīstības plānu, kas izstrādāts atbilstoši šo noteikumu 5.punktam.

16. Iesniedzot pirmo iesniegumu pārvades sistēmas operatora sertificēšanai, pārvades sistēmas operators papildus šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteiktajai informācijai iesniedz aprakstu par pārvades sistēmas operatora nodalīšanas no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta procesu. Aprakstam pievieno informāciju par to, kā atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 11.panta trešajai daļai tika nodrošināts, ka komerciālā informācija, ko no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem bija ieguvis pārvades sistēmas operators, nodalīšanas rezultātā netika nodota tādam komersantam, kas veic elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbības.

17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis”.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sertificēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/29Pieņemts: 23.11.2011.Stājas spēkā: 03.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 02.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
240572
{"selected":{"value":"03.02.2021","content":"<font class='s-1'>03.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.02.2021","iso_value":"2021\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-02.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.02.2021
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"