Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/5

Rīgā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 4, 1. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 23. novembra lēmumā Nr. 1/29 "Noteikumi par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
8. panta sesto daļu, 11.1 panta ceturto un desmito daļu,
12. panta trešo un ceturto daļu un 21.1 panta trešo,
ceturto un piekto daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumā Nr. 1/29 "Noteikumi par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 190.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sertificēšanu";

1.2. papildināt noteikumus ar III.1 nodaļu šādā redakcijā:

"III.1 Pārvades sistēmas operatora, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, sertificēšana un ziņojumi

14.1 Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, pārvades sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus un informāciju:

14.11. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētājs tiešā vai netiešā veidā nav tādu komersantu kapitāla daļu turētājs, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības. Apliecinājumam pievieno Ministru kabineta lēmumu par pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētāja iecelšanu un informāciju par tiem komersantiem, kuros pārvades sistēmas operatora kapitālu daļu turētājs tiešā vai netiešā veidā ir kapitāla daļu turētājs;

14.12. pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētāja apliecinājumu, ka persona, kas ieceļ pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļus, nevar tiešā vai netiešā veidā iecelt tāda komersanta padomes vai valdes locekļus, kurš veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības. Apliecinājumam pievieno dokumentus, kuri nosaka personas, kas ieceļ pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļus, tiesības un pienākumus;

14.13. pārvades sistēmas operatora statūtus un pārvades sistēmas operatora padomes un valdes locekļu darba līgumus vai citus civiltiesiskus līgumus, uz kuru pamata padomes un valdes locekļi darbojas pārvades sistēmas operatorā un kuri apliecina, ka viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļa amatu un padomes vai valdes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kas veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības vai sadales darbības.

14.2 Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 2.punktā noteiktajām prasībām, pārvades sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus un informāciju:

14.21. informāciju par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošo personālu (darbinieku skaitu un kvalifikāciju) un tehniskajiem resursiem katra attiecīgā Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā pārvades sistēmas operatora pienākuma veikšanai. Ja kāda no Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā pārvades sistēmas operatora pienākuma veikšanai pārvades sistēmas operators izmanto ārpakalpojumus, šajā apakšpunktā noteiktajai informācijai pārvades sistēmas operators pievieno ārpakalpojumu sarakstu, norādot pakalpojuma sniedzēju un pamatojot pakalpojuma sniedzēja izvēli;

14.22. informāciju par pārvades sistēmas operatora rīcībā esošajiem finanšu resursiem un to pietiekamību Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu veikšanai, tostarp esošo pārvades sistēmas aktīvu aizvietošanai un elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstībai. Šajā apakšpunktā noteiktajai informācijai pievieno aprakstu, kā tiek novērtēti nepieciešamie finanšu resursi pārvades sistēmas operatora pienākumu veikšanai, kā arī dokumentus, kas pamato pārvades sistēmas operatora rīcībā esošo finanšu resursu pietiekamību, piemēram, pārvades sistēmas operatora darbības finansēšanas plānu, finanšu risku izvērtējumu. Pārvades sistēmas operators ne retāk kā reizi divos gados iesniedz neatkarīga auditora atzinumu par pārvades sistēmas operatora finanšu risku izvērtējumu. Gadījumā, ja pārvades sistēmas operatora funkciju izpildes ietekmējošie finanšu risku faktori kopš iepriekšējā gadā veiktā neatkarīga auditora atzinuma nav mainījušies, pārvades sistēmas operators neatkarīga auditora atzinumu par pārvades sistēmas operatora finanšu risku izvērtējumu aizstāj ar pārvades sistēmas operatora apliecinājumu par to, ka pārvades sistēmas operatora funkciju izpildi ietekmējošie finanšu risku faktori ir tādi paši kā pēdējā regulatoram iesniegtajā neatkarīga auditora atzinumā par pārvades sistēmas operatora finanšu risku izvērtējumu;

14.23. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operators atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 11.panta trešajai daļai nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Apliecinājumam pievieno pārvades sistēmas operatora veikto darbību komerciālās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai aprakstu, kā arī dokumentu (piemēram, instrukciju), kurā ir aprakstītas atbildīgo darbinieku tiesības un pienākumi rīcībai ar komerciālu informāciju. Ja pārvades sistēmas operators pērk informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, apliecinājumam pievieno sertificēta informācijas tehnoloģiju (sistēmu) auditora atzinumu par to, ka sniegtais ārpakalpojums nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru pārvades sistēmas operators, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem;

14.24. apliecinājumu, ka pārvades sistēmas operators atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 13.panta pirmajai daļai nodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem. Apliecinājumam pievieno aprakstu par darbībām, ko pārvades sistēmas operators veic, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, kā arī tādu līgumu paraugus, kas tiek slēgti ar elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

14.3 Lai pārvades sistēmas operators, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, atbilstu Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajām prasībām, tostarp prasībai nodrošināt komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, pārvades sistēmas operators pats nodrošina vismaz šādus pakalpojumus vai nodrošina, ka vismaz šādi pakalpojumi netiek pirkti no komersantiem, kas veic elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbības, un to saistītajiem komersantiem:

14.31. biznesa plānošanas un analīzes pakalpojums;

14.32. risku vadības un apdrošināšanas pakalpojums;

14.33. juridiskā nodrošinājuma pakalpojums;

14.34. regulācijas jautājumu koordinācijas pakalpojums;

14.35. finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojums.

14.4 Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 3.punktā noteiktajai prasībai, pārvades sistēmas operators ievēro elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu, kuru pārvades sistēmas operators izstrādā saskaņā ar noteikumiem par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu, kas izdoti, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 15.1panta otro daļu.

14.5 Lai apliecinātu pārvades sistēmas operatora atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 11.¹panta otrās daļas 4.punktā noteiktajai prasībai, pārvades sistēmas operators iesniedz informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas Nr. 1228/2003 atcelšanu (turpmāk - Regula) 4., 11., 12., 14., 15. un 16.pantā, kā arī Regulas 1.pielikumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildi.

14.6 Pārvades sistēmas operators saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmito daļu un 12.panta ceturto daļu katru gadu līdz 1.jūlijam rakstveidā iesniedz regulatoram ziņojumu par pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām un neatkarības prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā. Ziņojumam pievieno tos šo noteikumu 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 un 14.5punktā minētos dokumentus un to informāciju, kura ir mainījusies no pēdējā ziņojuma iesniegšanas brīža un kuras nav regulatora rīcībā. Ziņojumā pārvades sistēmas operators norāda, kura informācija un dokumenti netiek pievienoti un kad tie iesniegti regulatorā.

14.7 Ja pārvades sistēmas operatora iesniegtie dokumenti un informācija ir nepietiekama vai neprecīza, regulators var pieprasīt papildu informāciju.

14.8 Regulators Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā izvērtē Elektroenerģijas tirgus likuma 11.1panta desmitajā daļā un 12.panta ceturtajā daļā noteikto pārvades sistēmas operatora ziņojumu un sniedz atzinumu par pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām un neatkarības prasībām."

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 23. novembra lēmumā Nr. 1/29 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/5Pieņemts: 28.01.2021.Stājas spēkā: 03.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 02.02.2021. OP numurs: 2021/22.23
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
320628
03.02.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)