Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.907

Rīgā 2011.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 14.§)
Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedzams spridzinātāja sertifikāts un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts, tā dublikāts un atkārtots sertifikāts;

1.2. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu;

1.3. institūciju, kas pieņem spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja kvalifikācijas pārbaudījumu;

1.4. kārtību, kādā anulējams spridzinātāja sertifikāts un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts.

2. Spridzinātāja sertifikātus un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātus izsniedz Valsts policijas izveidota licencēšanas komisija. Tās sastāvā ir vismaz pieci cilvēki. Licencēšanas komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

II. Institūcija, kas pieņem spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja kvalifikācijas pārbaudījumu

3. Spridzinātāja kvalifikācijas pārbaudījumu un spridzināšanas darbu vadītāja kvalifikācijas pārbaudījumu var pieņemt juridiska persona, kura atbilstoši profesionālās pilnveides izglītības programmu licencēšanas kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem ir saņēmusi licences, kas ļauj īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmas spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta iegūšanai (turpmāk – mācību iestāde).

4. Valsts policija izstrādā šo noteikumu 3.punktā minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas un saskaņo tās ar Izglītības un zinātnes ministriju.

5. Mācību iestāde izveido komisiju spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja kvalifikācijas pārbaudījumu pieņemšanai. Komisijas sastāvā iekļauj kompetentas Valsts policijas, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta deleģētas personas.

III. Spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšana

6. Lai saņemtu spridzinātāja sertifikātu (1.pielikums), persona iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumā norāda:

6.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

6.2. deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (ja sertifikātu vēlas saņemt elektroniski);

6.3. sertifikāta saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

7. Šo noteikumu 6.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. dokumenta kopiju, kas apliecina spridzinātāja profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu mācību iestādē;

7.2. psihiatra un narkologa atzinumu par personas veselības stāvokli;

7.3. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem.

8. Lai saņemtu spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu (3.pielikums), persona iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu (4.pielikums). Iesniegumā norāda:

8.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

8.2. deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (ja sertifikātu vēlas saņemt elektroniski);

8.3. sertifikāta saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

9.1. dokumenta kopiju, kas apliecina kalnu inženiera kvalifikācijas iegūšanu izglītības iestādē vai spridzināšanas darbu vadītāja profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu mācību iestādē;

9.2. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka personai ir vismaz triju gadu darba pieredze spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja amatā;

9.3. psihiatra un narkologa atzinumu par personas veselības stāvokli;

9.4. apliecības kopiju par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

9.5. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem.

10. Šo noteikumu 7.2. un 9.3.apakšpunktā minētais atzinums ir derīgs 90 dienas no tā izsniegšanas dienas.

11. Šo noteikumu 6. un 8.punktā minēto iesniegumu un šo noteikumu 7. un 9.punktā minētos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pievienotos dokumentus un pārbauda, vai:

12.1. uz personu neattiecas ierobežojumi, kas spridzinātāja sertifikāta saņemšanai noteikti Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā;

12.2. persona, kurai agrāk anulēts spridzinātāja sertifikāts, ir nokārtojusi šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto kvalifikācijas pārbaudījumu.

13. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pievienotos dokumentus un pārbauda, vai:

13.1. uz personu neattiecas ierobežojumi, kas spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta saņemšanai noteikti Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā;

13.2. persona, kurai agrāk anulēts spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts, ir nokārtojusi šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto kvalifikācijas pārbaudījumu.

14. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 12. un 13.punktā minēto pārbaužu veikšanas pieņem lēmumu par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt spridzinātāja sertifikātu vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu un rakstiski paziņo to personai.

15. Ja lēmuma pieņemšanai par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu ir nepieciešama ziņu papildu pārbaude, licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.

16. Pirms spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodeva ir samaksāta.

17. Ja persona izteikusi vēlmi spridzinātāja sertifikātu vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu saņemt elektroniska dokumenta veidā, licencēšanas komisija pārbauda, vai valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā, un triju darbdienu laikā pēc valsts nodevas maksājuma saņemšanas valsts budžetā nosūta attiecīgo sertifikātu elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18. Ja persona divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanu nesamaksā noteikto valsts nodevu, iesniegums spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

19. Ja papīra formā izsniegtais spridzinātāja sertifikāts vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts ir nozaudēts, nolaupīts vai sabojāts, persona piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā fakta konstatēšanas par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot licencēšanas komisijai iesniegumu un fotogrāfiju (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas izsniedz attiecīgā sertifikāta dublikātu.

20. Ja elektroniska dokumenta veidā izsniegtais spridzinātāja sertifikāts vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts ir bojāts, nozaudēts vai nolaupīts, persona piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā fakta konstatēšanas par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot licencēšanas komisijai iesniegumu un fotogrāfiju (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas izsniedz attiecīgā sertifikāta dublikātu.

21. Ja ir mainījies spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja vārds vai uzvārds, persona piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju un iesniedz fotogrāfiju (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas izsniedz atkārtotu attiecīgo sertifikātu.

22. Sertifikāta dublikātu un atkārtotu sertifikātu izsniedz, ievērojot šo noteikumu 16. un 17.punktā minēto kārtību.

23. Šo noteikumu 21.punktā minētajā gadījumā personai ir pienākums triju darbdienu laikā pēc atkārtota sertifikāta saņemšanas iznīcināt iepriekš izsniegto attiecīgo sertifikātu.

24. Licencēšanas komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt spridzinātāja sertifikātu (vai tā dublikātu) vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu (vai tā dublikātu) var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts policijas priekšniekam.

IV. Spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta anulēšana

25. Lēmumu par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta anulēšanu pieņem licencēšanas komisija, ja ir konstatēta atbilstība Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktajiem ierobežojumiem attiecīgā sertifikāta saņemšanai.

26. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta anulēšanu licencēšanas komisija par to informē personu, kurai anulēts attiecīgais sertifikāts.

27. Persona, kurai anulēts spridzinātāja sertifikāts vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts, triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minētā lēmuma saņemšanas iznīcina attiecīgo sertifikātu.

28. Licencēšanas komisijas lēmumu par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Minētā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

29. Persona, kurai anulēts spridzinātāja sertifikāts vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts, jaunu sertifikātu ir tiesīga saņemt attiecīgi pēc šo noteikumu 7.1. vai 9.1.apakšpunktā minēto kvalifikācijas pārbaudījumu nokārtošanas, bet ne agrāk kā gadu pēc tam, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu.

V. Kārtība un apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu

30. Par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

30.1. par sertifikāta izsniegšanu – 55,34 euro;

30.2. par sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 22,13 euro;

30.3. par atkārtota sertifikāta izsniegšanu – 22,13 euro.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.655 redakcijā)

31. Ja spridzinātāja sertifikāts vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3.apakšpunktā minēto valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9.

32. Valsts nodevu maksā pirms sertifikāta saņemšanas.

33. Valsts nodevu maksā ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

34. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VI. Noslēguma jautājumi

35. Līdz 2013.gada 1.janvārim, lai saņemtu spridzinātāja sertifikātu, šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā dokumenta kopijas vietā var iesniegt dokumenta kopiju, kas apliecina spridzinātāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanu tādā profesionālās pilnveides izglītības programmā, kura tika īstenota pirms šo noteikumu 4.punktā minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas.

36. Līdz 2013.gada 1.janvārim, lai saņemtu spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu, šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētā dokumenta kopijas vietā, kas apliecina spridzināšanas darbu vadītāja profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu, var iesniegt dokumenta kopiju, kas apliecina spridzināšanas darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanu tādā profesionālās pilnveides izglītības programmā, kura tika īstenota pirms šo noteikumu 4.punktā minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 29.novembra noteikumiem Nr.907
Spridzinātāja sertifikāta paraugs

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 29.novembra noteikumiem Nr.907

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 29.novembra noteikumiem Nr.907
Spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta paraugs

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 29.novembra noteikumiem Nr.907

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 907Pieņemts: 29.11.2011.Stājas spēkā: 03.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 02.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
240554
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)