Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.815

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 28.§)
Pārresoru koordinācijas centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk – centrs) ir Ministru prezidenta tiešā pakļautībā esoša valsts attīstības plānošanas un koordinācijas vadošā (augstākā) tiešās pārvaldes iestāde.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.39 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.39)

II. Centra funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Centrs veic Attīstības plānošanas sistēmas likumā, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kā arī:

3.1. izstrādā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, uzrauga un koordinē tās īstenošanu;

3.2. izstrādā Nacionālo attīstības plānu, uzrauga un koordinē tā īstenošanu;

3.3. uzrauga un koordinē to nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu, kuri ir saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā;

3.4. koordinē deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi;

3.5. sniedz Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu strukturālo reformu un publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;

3.6. pilda analītiskus uzdevumus Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biroja uzdevumā;

3.7. veic nozaru politiku pārresoru uzraudzību;

3.8. izstrādā priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;

3.9. nodrošina valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.39; MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.227)

4. Lai nodrošinātu šo noteikumu 3.punktā minēto funkciju izpildi, centrs:

4.1. sadarbībā ar ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm veic nozaru politikas analīzi un sniedz Ministru prezidentam priekšlikumus par valsts ilgtermiņa attīstības prioritātēm un telpiskās attīstības perspektīvu;

4.1.1 plāno un organizē Nacionālās attīstības padomes darbu un uzrauga tās doto uzdevumu izpildi;

4.2. koordinē sadarbību starp ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm Nacionālā attīstības plāna izstrādē, nodrošina valsts attīstības mērķu, prioritāšu (arī teritoriju attīstības prioritāšu) un sasniedzamo rezultātu (arī makrolīmenī), kā arī katras prioritātes rīcības virzienu un sasniedzamo politikas rezultātu īstenošanas uzraudzību;

4.3. veic attīstības plānošanas dokumentu analīzi un sniedz par tiem informāciju Ministru prezidentam;

4.4. atbilstoši kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus, kā arī sniedz atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem;

4.5. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto centra kompetencē esošo pasākumu īstenošanai un uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

4.5.1 izstrādā valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu efektīvas pārvaldības vadlīnijas un nodrošina aktuālas informācijas publiskošanu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām, kā arī ikgadēja publiska pārskata sagatavošanu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām;

4.5.2 sniedz atzinumus, nodrošina apmācības un konsultē Ministru kabinetu, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālsabiedrības par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;

4.6. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, lai nodrošinātu iestādes darbību;

4.7. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar ārvalstu valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām organizācijām un ārvalstu tehniskās palīdzības programmu un projektu pārstāvjiem un ekspertiem;

4.8. informē sabiedrību par valsts politiku centra kompetencē esošajās jomās, konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;

4.9. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.39; MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.227)

5. Centram ir šādas tiesības:

5.1. iesaistīt valsts pārvaldes jautājumu risināšanā ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjus, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus, izveidot darba grupas un organizēt starpinstitūciju sanāksmes;

5.2. lai nodrošinātu šo noteikumu 3.punktā minēto uzdevumu izpildi, pieprasīt un saņemt uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.4. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

III. Centra struktūra un amatpersonu kompetence

6. Centra darbu vada centra vadītājs. Centra vadītājs ir valsts civildienesta ierēdnis ar valsts sekretāra pilnvarām. Centra vadītāju izvēlas atklātā konkursā.

7. Centra vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru prezidents.

8. Centra vadītājs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

9. Centra vadītājam var būt vietnieks. Vietnieka kompetenci nosaka centra vadītājs.

10. Centra amatpersonu un darbinieku amata pienākumus nosaka amata aprakstos un darba līgumos.

11. Centra struktūrvienību funkcijas ar rīkojumu nosaka centra vadītājs.

12. Centra vadītājs ir tieši pakļauts Ministru prezidentam. Centra vadītājs var sniegt priekšlikumus Ministru kabineta locekļiem un Saeimas deputātiem attīstības plānošanas jautājumos, kā arī konsultēt Ministru kabinetu, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālsabiedrības korporatīvās pārvaldības jautājumos.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.39 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.227)

13. Centra vadītājs:

13.1. organizē iestādes funkciju izpildi, nodrošina iestādes darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

13.2. atbild par iestādes budžeta likumīgu un lietderīgu izmantošanu;

13.3. nodrošina iestādes attīstības stratēģijas un darba plāna izstrādi;

13.4. nodrošina personāla vadības īstenošanu;

13.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieceļ amatā un atbrīvo no amata iestādes ierēdņus un pieņem darbā un atlaiž no darba iestādes darbiniekus;

13.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi un tās vārdā slēdz līgumus;

13.7. lai nodrošinātu centra funkciju izpildi, ir tiesīgs dot rīkojumus centra ierēdņiem un darbiniekiem;

13.8. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

13.1 Centrā darbojas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības padome.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.227 redakcijā)

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un centra darbības pārskati

14. Centra vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

15. Centra vadītājam ir tiesības atcelt centra amatpersonu pārvaldes lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

16. Centra vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

17. Centra vadītājs ne retāk kā reizi gadā sniedz Ministru prezidentam pārskatu par centra funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

18. Ministru prezidentam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par centra funkciju un centra kompetencē esošo pārvaldes uzdevumu izpildi.

V. Noslēguma jautājums

19. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.decembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārresoru koordinācijas centra nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 815Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 01.12.2011.Zaudē spēku: 12.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 27.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
238459
{"selected":{"value":"28.05.2015","content":"<font class='s-1'>28.05.2015.-11.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.05.2015","iso_value":"2015\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2015.-11.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-27.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2011","iso_value":"2011\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2011.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.05.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"