Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.772

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 40.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (turpmāk – atbalsts) piešķiršanas kārtību kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai" (turpmāk – pasākums).

2. Pieteikšanās atbalstam, projektu iesniegumu un pārskatu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un pārskata sniegšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma mērķis ir veicināt daļēji naturālo saimniecību (turpmāk – saimniecība) pārstrukturēšanu, sekmējot komerciālas un konkurētspējīgas saimnieciskas darbības attīstību.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi un apjoms

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu, Austrumlatgales un Dienvidlatgales reģionālo pārvalžu aptvertā Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000. Iedzīvotāju skaitu nosaka pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās attiecīgā gada sākumā.

5. Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona (tās juridiskā adrese atrodas projekta īstenošanas vietā), ja tās saimnieciskā darbība pārsvarā ir saistīta ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un:

5.1. tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu un ir reģistrējusi saimniecisko darbību ne mazāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

5.2. tās saimnieciskās darbības neto apgrozījums, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo noslēgto gadu ir vismaz 3000 euro, bet nepārsniedz 10 000 euro;

5.3. tās īpašumā ir vismaz viens hektārs lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai par to ir noslēgts zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Šī prasība neattiecas uz nozarēm, kuru specifika ļauj veikt lauksaimniecisko ražošanu bez zemes īpašuma;

5.4. tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 50 procentu no kopējās saimnieciskās darbības apgrozījuma;

5.5. tā ir izstrādājusi saimniecības attīstības plānu pieciem gadiem, sākot ar gadu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas (turpmāk – saistību periods), saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, kurā:

5.5.1. ir pierādīta ekonomiskā dzīvotspēja. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma visos saistību gados. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs. Trešajā saistību gadā saimnieciskās darbības neto apgrozījuma (neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai) pieaugumu paredz vismaz 30 procentu apmērā salīdzinājumā ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju;

5.5.2. ir norādītas detalizētas ziņas par nepieciešamajiem ieguldījumiem;

5.5.3. ir aprakstītas plānotās darbības.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1310)

6. Atbalsta pretendents visā projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā izmanto par Lauku attīstības programmas tehniskās palīdzības aktivitātes "Valsts lauku tīkls" līdzekļiem finansētus konsultanta pakalpojumus, ko sniedz konsultāciju sabiedrība, kura nodrošina Valsts lauku tīkla darbību, lai konsultants:

6.1. pēc atbalsta pretendenta pieprasījuma sagatavotu projekta iesniegumu;

6.2. pārbaudītu un saskaņotu projekta iesniegumu, ja to sagatavojis atbalsta pretendents;

6.3. visā saistību periodā uzraudzītu attīstības plāna ieviešanas gaitu;

6.4. saskaņotu nepieciešamos grozījumus saimniecības attīstības plānā.

7. Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas atbalsta pretendents ar šo noteikumu 6.punktā minēto konsultantu noslēdz līgumu, paredzot konsultanta atbildību par projekta atbilstību saimniecības attīstības plānam.

8. Pasākumā tiek atbalstīti šādi ieguldījumi saimnieciskās darbības attīstībai:

8.1. iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde;

8.2. ēku būvniecība un rekonstrukcija;

8.3. nepieciešamo būvmateriālu iegāde;

8.4. ieguldījumi ilggadīgajos stādījumos;

8.5. vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegāde.

9. Atbalsta saņēmēja ieguldījumu minimālais apmērs saistību periodā ir vismaz 7500 euro, bet pirmo triju gadu laikā – vismaz 4500 euro.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

10. Atbalstu piešķir katru gadu kā vienotas likmes summu. Atbalsta apmērs saimniecībai ir 1500 euro gadā, un to maksā ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1310)

11. Atbalsta pretendents atbalstu pasākumā nesaņem, ja tas atbalstu daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai ir saņēmis 2004.–2006.gada vai 2007.–2013.gada plānošanas periodā.

12. Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši vērtējumam pēc projektu atlases kritērijiem (2.pielikums). Ja projektu atlasē iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kas projekta iesniegšanas dienā ir jaunāks. Ja ir vienāds gan punktu skaits, gan atbalsta pretendentu vecums, atbalsta visus attiecīgos projektus.

III. Iesniedzamie dokumenti

13. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

13.1. projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam divos eksemplāros (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā) ar šo noteikumu 6.punktā minētā konsultanta rekvizītiem un parakstu. Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam;

13.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

13.3. atbalsta pretendenta un konsultanta atbilstoši šo noteikumu 7.punkta prasībām noslēgtā līguma kopiju (uzrāda oriģinālu);

13.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus;

13.5. ja projektā paredzēta būvniecība, rekonstrukcija vai būvmateriālu iegāde, papildus iesniedz:

13.5.1. apliecinājuma kartes kopiju (uzrāda oriģinālu), ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija;

13.5.2. atbalsta pretendenta sagatavotu būvniecības tāmi, ja paredzēts iegādāties būvmateriālus;

13.5.3. būvatļaujas kopiju (uzrāda oriģinālu).

14. Par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendentam ir zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

15. Saistību periodā un gadu pēc tā atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 1.jūnijam papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu (divos eksemplāros, ja pārskatu iesniedz papīra formā) ar šo noteikumu 6.punktā minētā konsultanta rekvizītiem un parakstu. Pārskatam pievieno maksājumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kurā par katru ieguldījumu norāda maksājumu apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par pārskata saņemšanu vienu tā eksemplāru atdod atbalsta saņēmējam.

16. Ja Lauku atbalsta dienests ir saņēmis projekta iesniegumu vai pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām, tas pieprasa un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā saņem šādu informāciju:

16.1. no Valsts ieņēmumu dienesta – par atbalsta pretendenta vai atbalsta saņēmēja gada pārskatu un gada ienākumu deklarāciju, kā arī reģistrāciju nodokļu maksātāja statusā (ja atbalsta pretendents ir fiziska persona);

16.2. no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas – par zemesgrāmatā nostiprinātajām tiesībām uz nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu.

17. Lai varētu operatīvi izvērtēt projekta iesniegumu vai pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām, atbalsta pretendents vai atbalsta saņēmējs kopā ar projekta iesniegumu vai pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām Lauku atbalsta dienestā var iesniegt šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

17.1. pilnu gada pārskata komplektu par pēdējo noslēgto gadu;

17.2. gada ienākumu deklarāciju par pēdējo noslēgto gadu un tās pielikumu "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" – ja atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu nesniedz gada pārskatus;

17.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību – ja atbalsta pretendents ir fiziska persona;

17.4. zemesgrāmatu nodaļas izsniegtu nostiprinājuma uzrakstu vai zemesgrāmatas apliecību par lauksaimniecībā izmantojamas zemes īpašumu un zemes robežu plānu vai zemesgrāmatā reģistrētu ilgtermiņa nomas līgumu, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

17.5. zemesgrāmatu nodaļas izsniegtu nostiprinājuma uzrakstu vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu, kur paredzēta būvniecība, vai zemesgrāmatā reģistrētu ilgtermiņa nomas līgumu, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, – ja projektā paredzēta būvniecība, rekonstrukcija vai būvmateriālu iegāde.

18. Ja atbalsta saņēmējs vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegādi plāno pirmajā un vēlākajos saistību gados, bet būvniecību, rekonstrukciju vai būvmateriālu iegādi plāno otrajā un vēlākajos saistību gados, dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu, kā arī šo noteikumu 13.4. un 13.5.apakšpunktā minētos dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz kopā ar attiecīgā gada pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām.

19. Šo noteikumu 13., 17. un 18.punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu un pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti.

20. Ja saimniecības attīstības plānā nepieciešami grozījumi (piemēram, nepieciešams mainīt paredzētos ieguldījumus), atbalsta saņēmējs grozījumus iepriekš rakstiski saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu, kā arī ar konsultantu saskaņā ar šo noteikumu 6.punkta prasībām.

21. Lauku atbalsta dienests pirmo maksājumu veic mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

22. Saistību periodā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā pārskata izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests mēneša laikā veic maksājumu par kārtējo gadu.

23. Atbalsta saņēmējs uzglabā visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus apliecinošos dokumentus septiņus gadus pēc tam, kad ir stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

24. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma aprēķinu veikšanas gadā pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī darbību īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

25. Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis šo noteikumu 15.punktā minēto pārskatu, atbalstu turpmāk neizmaksā.

26. Izvērtējot šo noteikumu 15.punktā minēto pārskatu par trešo saistību gadu, atbalstu turpmāk neizmaksā, ja:

26.1. saimnieciskās darbības neto apgrozījuma pieaugums trešajā gadā ir mazāks par 30 procentiem salīdzinājumā ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju;

26.2. saimniecībā nav pilnā apmērā izdarīti ieguldījumi pirmo trīs gadu periodā saskaņā ar šo noteikumu 9.punkta prasībām.

27. Saņemto atbalstu, kas nav ieguldīts saimniecības attīstībā, atbalsta saņēmējs atmaksā, ja:

27.1. tas saistību periodā atsakās turpināt saistību izpildi vai neveic saimniecisko darbību;

27.2. ieguldījumi nav izdarīti vai izdarīti tikai daļēji un neatbilst saimniecības attīstības plānam.

IV. Noslēguma jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumus Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 134., 155.nr.).

29. Projektu iesniegumus, par kuriem lēmums pieņemts atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"", īsteno un uzrauga atbilstoši nosacījumiem, kas bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

30. Ja programmēšanas periodā tiek grozīti vai apstiprināti Eiropas Savienības tiesību akti, kas ietekmē saistības, ko atbalsta saņēmējs uzņēmies pasākumā, tās var tikt pārtrauktas, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.772
Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.772
Projektu atlases kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Saimniecības plānotā pamatdarbības nozare Piena liellopu audzēšana, graudkopība

0

30

Pārējās lauksaimniecības nozares

30

2. Atbalsta pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir saņēmis publisko finansējumu1 investīciju iegādei

0

40

40

3. Atbalsta pretendenta vecums Vairāk par 50 gadiem

0

16

Ja atbalsta pretendents jaunāks par 50 gadiem, par katru gadu, kā trūkst līdz 50 gadiem, +0,5 punkti

16

4. Pēdējā noslēgtā gada neto apgrozījums Līdz Ls 3500

12

12

Ls 3501–Ls 5000

9

Ls 5001–Ls 6000

6

Ls 6001–Ls 7028

3

Kopā

98

Piezīme. 1 Publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" un "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu".

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.772

(Pielikums grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1310)

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 772Pieņemts: 04.10.2011.Stājas spēkā: 19.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 18.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
237840
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2011","iso_value":"2011\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)