Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.726

Rīgā 2011.gada 20.septembrī (prot. Nr.53 47.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, lai īstenotu:

1.1. Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam ass "LEADER pieejas īstenošana" pasākumu "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" (turpmāk – Lauku attīstības programmas pasākums);

1.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam prioritārā virziena "Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība" pasākumu "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" (turpmāk – Rīcības programmas pasākums).

2. Pasākumu mērķis ir atbalstīt starpvalstu sadarbību, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu.

3. Atbalsta pretendentu pieteikšanās nosacījumus, projekta iesniegumu vērtēšanu un atlasi, lēmuma pieņemšanu un paziņošanu un projektu īstenošanu nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai (turpmāk – vietējā rīcības grupa).

5. Sadarbības projektā ir iesaistīta organizācija (turpmāk – sadarbības partneris), kas darbojas citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kas saņem:

5.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Lauku attīstības programmas pasākumā;

5.2. Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas pasākumā.

6. Sadarbības projektā kā sadarbības partneris var iesaistīties arī trešās valsts organizācija (izņemot Rīcības programmas pasākumu), ja tai ir LEADER pazīmes atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1974/2006), 39.pantam un ja tā dalības izmaksas sadarbības projektā sedz no saviem līdzekļiem. Aprakstu par organizācijas atbilstību LEADER pazīmēm pievieno šo noteikumu 8.punktā minētajam sadarbības līgumam.

7. Sadarbības partneris piedalās sadarbības projekta īstenošanā ar savu finansējumu.

8. Vietējā rīcības grupa ar sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu. Līgumā ietver vismaz šādu informāciju:

8.1. sadarbības projekta nosaukums;

8.2. visu sadarbības projektā iesaistīto sadarbības partneru kontaktinformācija, norādot, kurš sadarbības partneris ir projekta koordinators un atbildīgais par sadarbības īstenošanu;

8.3. sadarbības projekta apraksts:

8.3.1. sadarbības mērķis;

8.3.2. kopīgās darbības (plānotās aktivitātes), norādot norises laiku un vietu;

8.3.3. tiešie labuma guvēji;

8.3.4. sasniedzamie rezultāti un ieguvums tiešajiem labuma guvējiem pēc sadarbības projekta īstenošanas;

8.3.5. katra sadarbības partnera pienākumi un atbildība;

8.4. plānotais kopējais sadarbības projekta finansējums, katra sadarbības partnera plānotais finansiālais ieguldījums un norēķinu kārtība;

8.5. sadarbības projekta īstenošanas laika grafiks;

8.6. strīdu risināšanas kārtība.

9. Atbalsta saņemšanas nosacījumi sadarbības projekta īstenošanai:

9.1. ar sadarbības partneri ir noslēgts šo noteikumu 8.punktā minētais sadarbības līgums;

9.2. sadarbības projekts tiek īstenots vietējās rīcības grupas darbības teritorijā un sadarbības partnera dalībvalsts teritorijā un rada labumu sadarbībā iesaistīto teritoriju iedzīvotājiem;

9.3. īstenojot sadarbības projektu, tiek sasniegts šo noteikumu 2.punktā minētais mērķis;

9.4. sadarbības projekta mērķis atbilst kādai no vietējās attīstības stratēģijā izvirzītajām attīstības prioritātēm un sekmē tās mērķa sasniegšanu;

9.5. sadarbības projektā ir paredzēta kopīgu darbību īstenošana;

9.6. Rīcības programmas pasākuma sadarbības projektā paredzētās kopīgās darbības ir saistītas ar zivsaimniecību, zivsaimniecības nozares pārstāvju darbību dažādošanu, ūdeņu, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu;

9.7. sadarbības projekta kopīgās darbības nav saistītas ar ienākumu gūšanu.

10. Sadarbības projektu, kurā ir iesaistījušās vairākas vietējās rīcības grupas (turpmāk – kopprojekts), pamatojoties uz noslēgto līgumu starp kopprojekta dalībniekiem, Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz un atbalstu saņem viena vietējā rīcības grupa, kas nodrošina kopprojekta koordinēšanu un izmaksu sadali saskaņā ar šo noteikumu 8.punktā minēto sadarbības līgumu. Līgumu starp kopprojekta dalībniekiem slēdz, ievērojot šo noteikumu 16.punktā minētos nosacījumus.

11. Vietējā rīcības grupa nav tiesīga saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citos no pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem finansēto programmu pasākumos.

III. Pieteikšanās kārtība

12. Lai saņemtu atbalstu sadarbības līguma noslēgšanai, vietējā rīcības grupa iesniedz dienestā iesniegumu (1.pielikums) atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un par Rīcības programmas pasākumu.

13. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas (ja tiek pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par nepieciešamo laikposmu) izskata šo noteikumu 12.punktā minēto vietējās rīcības grupas iesniegumu un informē vietējo rīcības grupu par pieņemto lēmumu.

14. Dienests pēc vietējās rīcības grupas iesnieguma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu sadarbības līguma noslēgšanai rezervē iesniegumam pievienotajā tāmē plānoto sadarbības projekta attiecināmo izmaksu summu.

15. Lai saņemtu atbalstu sadarbības projekta īstenošanai, vietējā rīcības grupa iesniedz dienestā šādus dokumentus:

15.1. sadarbības projekta iesniegumu (2.pielikums) divos eksemplāros, no kuriem vienu vietējā rīcības grupa saņem atpakaļ ar dienesta atzīmi par saņemšanu (neattiecas, ja sadarbības projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā);

15.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

15.3. vietējās rīcības grupas pārvaldes institūcijas lēmumu par sadarbības projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot sadarbības projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

15.4. šo noteikumu 8.punktā minētā sadarbības līguma kopiju un vietējās rīcības grupas apliecinātu līguma tulkojumu latviešu valodā;

15.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu.

16. Ja tiek īstenots kopprojekts, vietējā rīcības grupa papildus šo noteikumu 15.punktā minētajiem dokumentiem dienestā iesniedz kopprojekta dalībnieku noslēgto līgumu, kas:

16.1. apliecina vietējās rīcības grupas (kopprojekta dalībnieku pilnvarotās personas) tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas, iesniegt sadarbības projekta iesniegumu, īstenot sadarbības projektu un saņemt atbalstu;

16.2. nosaka, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas ievēros normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai ietvertos projektu uzraudzības nosacījumus.

17. Šo noteikumu 15. un 16.punktā minēto dokumentu kopijas apliecina vietējā rīcības grupa.

18. Vietējā rīcības grupa šo noteikumu 12. un 15.punktā minētos dokumentus iesniedz personīgi papīra formā vai nosūta elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19. No dienas, kad sadarbības projektu īstenošanai rezervētais un piereģistrētais finansējums sasniedz 80 procentu no izsludinātā finansējuma, dienests pārtrauc pieņemt iesniegumus par atbalsta piešķiršanu sadarbības līguma noslēgšanai un turpina pieņemt sadarbības projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos apkopojot un sarindojot pēc šādiem projektu atlases kritērijiem:

19.1. sadarbības partnera līdzfinansējums sadarbības projekta īstenošanai:

19.1.1. vairāk nekā 30 procentu no kopējām sadarbības projekta izmaksām (pieci punkti);

19.1.2. no 15 līdz 30 procentiem no kopējām sadarbības projekta izmaksām (trīs punkti);

19.1.3. no 1 līdz 14 procentiem no kopējām sadarbības projekta izmaksām (viens punkts);

19.2. iesaistīto sadarbības partneru skaits:

19.2.1. vairāk nekā trīs sadarbības partneri (pieci punkti);

19.2.2. trīs sadarbības partneri (trīs punkti);

19.2.3. divi sadarbības partneri (viens punkts);

19.2.4. viens sadarbības partneris (nulle punktu);

19.3. sadarbības projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi (piemēram, publikācijas plašsaziņas līdzekļos, informatīvie semināri, bukleti):

19.3.1. trīs vai vairāk publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi (pieci punkti);

19.3.2. divi publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi (trīs punkti);

19.3.3. viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums (viens punkts).

IV. Atbalsta apmērs un intensitāte, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

20. Vietējai rīcības grupai maksimālais atbalsta apmērs sadarbības projekta īstenošanai Lauku attīstības programmas pasākumā vai Rīcības programmas pasākumā nepārsniedz 71 143,59 euro, no kuriem sadarbības līgumu noslēgšanai paredzētie izdevumi nepārsniedz 2845,74 euro.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1165)

21. Ja tiek īstenots kopprojekts, vietējai rīcības grupai maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz šo noteikumu 20.punktā minēto apmēru, aprēķinot paredzēto finansējumu katrai vietējai rīcības grupai atsevišķi.

22. Atbalsta intensitāte ir 100 procentu no sadarbības projektā iesaistītās vietējās rīcības grupas kopējo attiecināmo izmaksu summas.

23. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā attiecināmas ir šādas sadarbības līguma noslēgšanas izmaksas:

23.1. projekta vadītāja un sadarbības līguma paraksttiesīgās personas komandējuma izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

23.1.1. transporta izmaksas līdz tikšanās vietai ar sadarbības partneri un atpakaļ (sabiedriskais transports un degviela);

23.1.2. viesnīcas izmaksas (ja pasākums ilgst vairāk par vienu dienu un dalībniekiem nav iespējas jau tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā);

23.1.3. dienas nauda, ja tikšanās notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

23.1.4. ceļojumu apdrošināšanas izmaksas;

23.2. sadarbības partneru uzņemšanas izmaksas:

23.2.1. transporta izmaksas (transporta noma, sabiedriskais transports un degviela) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā attiecināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

23.2.2. kafijas pauzes izmaksas;

23.3. tulkošanas izmaksas;

23.4. juridisko pakalpojumu izmaksas sadarbības līguma sagatavošanā, ja vien vietējā rīcības grupa jau nesaņem atbalstu jurista atalgošanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana" vai Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana".

24. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā attiecināmas ir šādas kopīgu darbību īstenošanas izmaksas:

24.1. jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu, tajā skaitā e-pakalpojumu un datubāzu, izveidošanas un attīstības izmaksas;

24.2. sanāksmju, semināru, konferenču, apmācības, izstāžu un nometņu (turpmāk – pasākums) rīkošanas izmaksas un dalības izmaksas pasākumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

24.3. publicitātes un informācijas izplatīšanas izmaksas, tajā skaitā reprezentācijas izdevumi, kas nepārsniedz vienu procentu no sadarbības projekta kopējās atbalsta summas.

25. Sadarbības projektā paredzēto kopīgo darbību īstenošanai nepieciešamo jaunu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas nepārsniedz 30 procentu no sadarbības projekta īstenošanai piešķirtā atbalsta summas. Attiecināma ir tādu pamatlīdzekļu iegāde, kas tiešā veidā saistīti ar sadarbības projektā noteiktā mērķa sasniegšanu un nodrošinās sadarbības projekta ilgtspēju projekta uzraudzības laikā.

26. Vietējā rīcības grupa ir tiesīga noslēgt līgumu ar produktu ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju par šo noteikumu 25.punktā minēto pamatlīdzekļu uzturēšanu sadarbības projekta īstenošanas un uzraudzības periodā. Vietējā rīcības grupa minēto līgumu dienestā iesniedz kopā ar maksājumu pieprasījumu, kurā iekļautas izmaksas par pamatlīdzekļu iegādi.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.734; sk. grozījumu 2.punktu)

27. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā attiecināmas ir šādas projekta administratīvās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar sadarbības projekta koordinēšanu un uzraudzību un nepārsniedz astoņus procentus no sadarbības projekta īstenošanai piešķirtās atbalsta summas:

27.1. projekta vadītāja komandējuma izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

27.1.1. transporta izmaksas līdz tikšanās vietai ar sadarbības partneri un atpakaļ (sabiedriskais transports un degviela);

27.1.2. viesnīcas izmaksas (ja pasākums ilgst vairāk par vienu dienu un dalībniekiem nav iespējas jau tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā);

27.1.3. dienas nauda, ja tikšanās notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

27.1.4. ceļojumu apdrošināšanas izmaksas;

27.2. juridisko pakalpojumu izmaksas, ja vien vietējā rīcības grupa jau nesaņem atbalstu jurista atalgošanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana" vai Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana";

27.3. tulkošanas izmaksas.

28. Sadarbības projekta īstenošanas izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās pēc sadarbības projekta iesnieguma un šo noteikumu 33.punktā minētā apstiprinājuma iesniegšanas dienestā.

29. Pievienotās vērtības nodokli vietējā rīcības grupa iekļauj attiecināmajās izmaksās, ja tai nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

30. Valsts ieņēmumu dienests pēc dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darījumu atbilstību šo noteikumu 29.punktā minētajām prasībām.

31. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

31.1. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksa un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

31.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

31.3. jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

31.4. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, izņemot šo noteikumu 23.1.4. un 27.1.4.apakšpunktā minētās izmaksas;

31.5. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

31.6. izmaksas, kas pēc dienesta novērtējuma aprēķina gadā pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī kopīgu darbību īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigtu darbu izmaksas;

31.7. investīciju izmaksas, izņemot šo noteikumu 25.punktā minētās izmaksas;

31.8. grāmatvedības izmaksas;

31.9. ekskursiju organizatora vai gida pakalpojumu izmaksas;

31.10. izklaides izmaksas pasākumos;

31.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Komisijas regulu Nr. 1974/2006 un Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

V. Sadarbības projekta īstenošanas nosacījumi un atbalsta pieprasīšanas un maksāšanas kārtība

32. Ja vietējā rīcības grupa sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu sadarbības līguma noslēgšanai, neiesniedz dienestā sadarbības projektu, vietējā rīcības grupa atmaksā sadarbības līguma noslēgšanai saņemto atbalstu, izņemot šo noteikumu 34.punktā minēto gadījumu.

33. Vietējā rīcības grupa ir tiesīga uzsākt sadarbības projekta īstenošanu pēc tā apstiprināšanas sadarbības partnera dalībvalsts kompetentajā institūcijā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc sadarbības projekta iesnieguma iesniegšanas dienestā. Vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz sadarbības partnera dalībvalsts kompetentās institūcijas lēmumu par sadarbības projekta apstiprināšanu.

34. Atbalstu sadarbības projekta īstenošanai nepiešķir, ja vietējā rīcības grupa noteiktajā termiņā neiesniedz šo noteikumu 33.punktā minēto apstiprinājumu. Ja sadarbības partnera dalībvalsts kompetentā institūcija sadarbības projektu neapstiprina, sadarbības līguma noslēgšanai saņemtais atbalsts netiek atmaksāts.

35. Ja vietējā rīcības grupa organizē pasākumu, kas saistīts ar kādu no šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētajām izmaksām, Latvijā, tā 10 darbdienas pirms pasākuma norises informē dienestu par pasākuma norises vietu un laiku.

36. Atbalstu piešķir par tām attiecināmajām izmaksām, kas ir ietvertas dienestā iesniegtajā sadarbības projekta iesniegumā. Ja attiecināmās izmaksas veido tikai daļu no vietējās rīcības grupas sadarbības projekta izmaksām, vietējā rīcība grupa nodrošina sadarbības projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem atbilstoši sadarbības projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un mērķiem.

37. Avansa un visu ar sadarbības līguma noslēgšanu un sadarbības projekta īstenošanu saistīto līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai vietējā rīcības grupa atver kontu Valsts kasē. Ja vietējā rīcības grupa īsteno vairākus sadarbības projektus Lauku attīstības programmas pasākumā vai Rīcības programmas pasākumā, tā visu īstenoto sadarbības projektu līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai var izmantot vienu Valsts kasē atvērto kontu visiem Lauku attīstības programmas pasākuma sadarbības projektiem un vienu kontu – visiem Rīcības programmas pasākuma sadarbības projektiem.

38. Maksājuma pieprasījumu dienests izskata 30 darbdienu laikā. Ja izdarīti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par atbilstošu laikposmu.

39. Atbalstu sadarbības līguma noslēgšanai piešķir šādā kārtībā:

39.1. dienests mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu sadarbības līguma noslēgšanai pārskaita vietējai rīcības grupai avansu iesniegumā noteiktajā apmērā vai pamatojoties uz avansa pieprasījumu, bet ne vairāk kā 90 procentus no iesniegumā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;

39.2. vietējā rīcības grupa pēc sadarbības līguma noslēgšanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to dienestā;

39.3. dienests izskata maksājuma pieprasījumu šo noteikumu 38.punktā minētajā termiņā. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst šo noteikumu 23.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus uz vietējās rīcības grupas norādīto kontu, atskaitot iepriekš saņemto avansu.

40. Atbalstu sadarbības projekta īstenošanai piešķir šādā kārtībā:

40.1. dienests mēneša laikā pēc tam, kad vietējā rīcības grupa dienestā ir iesniegusi šo noteikumu 33.punktā minēto apstiprinājumu, pārskaita vietējai rīcības grupai avansu sadarbības projekta iesniegumā noteiktajā apmērā vai pamatojoties uz avansa pieprasījumu, bet ne vairāk kā 50 procentus no sadarbības projekta attiecināmajām izmaksām. Ja vietējā rīcības grupa šo noteikumu 33.punktā minēto apstiprinājumu dienestā iesniedz pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, avanss tiek izmaksāts mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu sadarbības projekta īstenošanai;

40.2. vietējā rīcības grupa pēc sadarbības projekta daļas īstenošanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to dienestā;

40.3. dienests izskata maksājuma pieprasījumu šo noteikumu 38.punktā minētajā termiņā. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst šo noteikumu 24., 25., 27. un 29.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus uz vietējās rīcības grupas norādīto kontu, atskaitot iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu par atlikušo Latvijas sadarbības projekta attiecināmo izmaksu daļu;

40.4. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst šo noteikumu 24., 25., 27. un 29.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē vietējo rīcības grupu. Dienests sadarbības projektu noraida un pieprasa vietējai rīcības grupai atmaksāt saņemto avansu;

40.5. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst šo noteikumu 24., 25., 27. un 29.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus uz vietējās rīcības grupas norādīto kontu, atskaitot neatbilstoši veiktos izdevumus un iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu par atlikušo Latvijas sadarbības projekta attiecināmo izmaksu daļu;

40.6. avansa maksājumu un faktisko izdevumu atmaksu kopsumma nepārsniedz 100 procentus no sadarbības projekta attiecināmajām izmaksām.

41. Ja vietējās rīcības grupas kopējie izdevumi sadarbības līguma noslēgšanai vai sadarbības projekta īstenošanai ir mazāki nekā plānotās izmaksas un ir radusies atbalsta līdzekļu pārmaksa vai ir konstatēts, ka atbalsts ir izlietots nepamatoti, vietējā rīcības grupa pēc dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā mēneša laikā atmaksā pārmaksāto vai nepamatoti izlietoto atbalsta summu.

42. Vietējā rīcības grupa kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par sadarbības projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums).

43. Pēc kopprojekta īstenošanas vietējā rīcības grupa kopā ar pēdējo maksājumu pieprasījumu iesniedz dienestā šādus dokumentus:

43.1. kopprojekta attiecināmo izmaksu sadalījumu starp kopprojekta dalībniekiem (apliecina visi kopprojekta dalībnieki);

43.2. dokumentus, kas apliecina ar kopprojekta īstenošanu saistītās izmaksas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra noteikumiem Nr.726

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1165)

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra noteikumiem Nr.726

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1165)

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.sptembra noteikumiem Nr.726

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1165)

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 726Pieņemts: 20.09.2011.Stājas spēkā: 06.10.2011.Zaudē spēku: 19.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 05.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
237187
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2012","iso_value":"2012\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2011","iso_value":"2011\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2011.-01.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"