Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.696

Rīgā 2011.gada 6.septembrī (prot. Nr.51 26.§)
Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai

(Noteikumu nosaukums MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta piektās daļas 1.punktu,
5.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8. panta otrās daļas 4. punktu, 10.panta pirmās daļas 1. un
3.punktu, otro, 2.1 , septīto, desmito un vienpadsmito daļu
(Grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā vietējās pašvaldības izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei (turpmāk – atļauja);

1.2. kārtību, kādā Valsts vides dienests (turpmāk – dienests) izsniedz zemes dzīļu izmantošanas licences (turpmāk – licence);

1.3. kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs) saskaņo ūdens ieguves urbuma un avota pasi;

1.4. gadījumus, kad attiecībā uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi licences vai atļaujas saņemšanai jārīko konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un licences vai atļaujas saņemšanu;

1.5. gadījumus, kad licence izsniedzama zemes dzīļu izmantošanai visā Latvijas teritorijā;

1.6. valsts nozīmes derīgo izrakteņu (pazemes ūdeņu) izmantošanas kārtību;

1.7. valsts nozīmes derīgo izrakteņu (pazemes ūdeņu) izmantošanas kārtību gadījumos, kad zemesgabala un valsts nozīmes derīgo izrakteņu ieguves ietaišu īpašnieks nav viena un tā pati persona;

1.8. licenču un atļauju izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārīgo kārtību;

1.9. valsts nozīmes atradņu izmantošanas kārtību;

1.10. derīgo izrakteņu atradnes pases saturu;

1.11. publiskai personai piederošas zemes iznomāšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, ja attiecīgo teritoriju (viena vai vairākas zemes vienības, kas savstarpēji robežojas vai veido vienu nomas objektu) iznomā zemes dzīļu izmantošanai (izņemot pazemes ūdeņu ieguvi un ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi) (turpmāk – zemesgabals).

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

2. Zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas izvietojumu kartē vai plānā, zemes dzīļu izmantošanai paredzētā zemesgabala robežas, robežpunktu koordinātas, kā arī citu ģeotelpisko informāciju, kas saistīta ar licences vai atļaujas sagatavošanu un izsniegšanu, attēlo atbilstoši ģeotelpisko informāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datus.

3. Derīgo izrakteņu atradnes pasi un derīgo izrakteņu ieguves limitu sagatavo un licenci vai atļauju izsniedz, ja centrs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par derīgo izrakteņu ieguves kārtību ir akceptējis A vai N kategorijas derīgo izrakteņu krājumus atradnē.

4. Persona uz laiku līdz vienam gadam var saņemt licenci zemes dzīļu izmantošanai visā Latvijas teritorijā vai tās daļā, ja zemes dzīles paredzēts izmantot:

4.1. inženierģeoloģiskajai (ģeoloģijas zinātņu nozare, kas pēta grunts sastāvu, īpašības un dinamiku mijiedarbībā ar būvēm un to izmantošanu, tajā skaitā ar ģeotehniskajām metodēm) izpētei II grupas būvēm atbilstoši būvniecības procesam, ģeoekoloģiskajai vai ģeofizikālajai izpētei;

4.2. zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidei vai monitoringa veikšanai;

4.3. derīgo izrakteņu meklēšanai.

(Grozīts ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 547)

4.1 Publiskas personas zemesgabala iznomātājs (turpmāk – iznomātājs) apstrādā un glabā šajos noteikumos minētos personas datus saskaņā ar personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

II. Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase un to ieguves limits

5. Derīgo izrakteņu ieguvei (izņemot pazemes ūdeņus) dienests:

5.1. izsniedz derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasi (1.pielikums), kurā iekļauta ģeoloģiskajā izpētē iegūtā pamatinformācija par derīgo izrakteņu atradni, akceptētajiem krājumiem, derīgo izrakteņu krājumu kvalitāti un izmantošanas iespējām;

5.2. nosaka derīgo izrakteņu ieguves limitu (2.pielikums) – maksimāli atļauto derīgo izrakteņu ieguves apjomu noteiktā termiņā derīgo izrakteņu atradnē vai atradnes daļā.

6. Lai saņemtu derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasi vai noteikto derīgo izrakteņu ieguves limitu, dienestā iesniedz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

6.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

6.2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma un reģistrācijas numurs komercreģistrā, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

6.3. pieprasītā dokumenta nosaukums;

6.4. derīgo izrakteņu atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams);

6.5. derīgo izrakteņu atradnes nosaukums saskaņā ar derīgo izrakteņu atradņu reģistru.

7. Šo noteikumu 6.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

7.1. ja iesniegumu neiesniedz zemes īpašnieks, – līguma kopiju, kas noslēgts ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu par derīgo izrakteņu ieguvi;

7.2. ja limits tiek pieprasīts atradnes daļai, – plānu mērogā 1:10000 vai citā piemērotā mērogā, kurā uzskatāmi attēlotas derīgo izrakteņu ieguvei paredzētās teritorijas robežas un robežpunkti, kā arī pievienots robežpunktu koordinātu saraksts tabulas veidā.

8. Ja nav iesniegta visa šo noteikumu 6. un 7.punktā minētā informācija, dienests ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.

9. Šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minēto dokumentu kopiju dienests nodod Valsts ģeoloģijas fondā.

III. Pazemes ūdeņu izmantošana

10. Pazemes ūdens ieguves urbuma ierīkošanai jāsaņem licence šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pazemes ūdeņus iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdens resursu lietošanas atļauju vai A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanas atļauju izsniegšanu.

11. Ja plānots iegūt vairāk par 100 m3 pazemes ūdeņu diennaktī, pazemes ūdeņu ieguvējam nepieciešama dienesta izsniegta pazemes ūdeņu atradnes pase (3.pielikums). Lai saņemtu pazemes ūdeņu atradnes pasi, dienestā iesniedz iesniegumu, kurā ietverta šāda informācija:

11.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

11.2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma un reģistrācijas numurs komercreģistrā, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

11.3. pazemes ūdeņu atradnes administratīvā piederība un nosaukums.

12. Ja pazemes ūdeņu atradnē ir veikta papildizpēte un centrs akceptējis jaunus pazemes ūdeņu krājumus, sagatavo jaunu pazemes ūdeņu atradnes pasi.

13. Pēc ūdens ieguves urbuma izveides komersants sagatavo ūdens ieguves urbuma pasi (4.pielikums).

14. Pēc avota hidroģeoloģiskās izpētes komersants sagatavo avota pasi (5.pielikums).

15. Pazemes ūdeņus klasificē atbilstoši:

15.1. hidroģeoloģiskā griezuma stratifikācijai (6.pielikums);

15.2. pazemes ūdeņu ūdens horizontu klasifikācijai (7.pielikums);

15.3. ķīmiskajam sastāvam un specifiskajām īpašībām (8.pielikums).

16. Šo noteikumu 13. un 14.punktā minētās pases centrs saskaņo šādā kārtībā:

16.1. pārbauda visu nepieciešamo pielikumu, zīmogu, datumu, kā arī darba izpildītāja, komersanta, atbildīgās amatpersonas parakstu, zīmogu un darbu veikšanas datumu esību;

16.2. pārbauda urbuma ģeoloģiski tehniskā griezuma atbilstību esošajai ģeoloģiskajai situācijai:

16.2.1. nosaka ierīkotā urbuma atrašanās vietu piemērotā topogrāfiskajā kartē;

16.2.2. sagatavo karti, kurā norāda apkārt esošos urbumus;

16.2.3. analizē datus par apkārt esošajiem urbumiem;

16.2.4. novērtē ģeoloģiskos un hidroģeoloģiskos apstākļus pēc Valsts ģeoloģijas fonda datiem;

16.2.5. ģeoloģisko griezumu apskatāmajā teritorijā salīdzina ar iesniegto ģeoloģiski tehnisko griezumu:

16.2.5.1. ģeoloģiski tehniskajam griezumam jāatbilst licences prasībām (ja urbums ierīkots citā horizontā vai izmainīta urbuma konstrukcija, jāpievieno zemes dzīļu izmantošanas licences grozījumi);

16.2.5.2. ģeoloģiskajam griezumam jāataino zemes dzīļu ģeoloģiskā uzbūve, pamatojoties uz konkrētā rajona ģeoloģisko uzbūvi, to detalizējot atbilstoši urbšanas gaitā iegūtajai informācijai;

16.2.5.3. ģeoloģiskā griezuma stratigrāfiskajam dalījumam un iežu litoloģiskajam aprakstam jāatbilst pieņemtajai ģeoloģiskā griezuma stratigrāfiskajai leģendai (1995.gads), hidroģeoloģiskā griezuma stratifikācijai un ūdens horizontu klasifikācijai (šo noteikumu 6. un 7.pielikumam);

16.3. saskaņojot avota pasi, urbuma konstrukciju vērtēšanu aizstāj ar avota kaptāžas vērtēšanu, kā arī analizē datus par apkārt esošajiem avotiem.

17. Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietu saskaņo ar Veselības inspekcijas attiecīgo filiāli pēc tam, kad centrs pārbaudījis aizsargjoslas aprēķinu un akceptējis pazemes ūdeņu krājumus.

18. Vienu saskaņotās šo noteikumu 13. un 14.punktā minētās pases eksemplāru glabā Valsts ģeoloģijas fondā, otru nodod urbuma vai izpētes pasūtītājam.

19. Ja zemes īpašuma un pazemes ūdeņu ieguves ietaišu īpašnieks nav viena un tā pati persona, zemes īpašnieks pazemes ūdeņu ieguves ietaišu īpašniekam nodrošina:

19.1. piekļuves iespēju pazemes ūdeņu ieguves ietaisei;

19.2. pazemes ūdeņu ieguves ietaišu izmantošanai nepieciešamās zemes lietošanas tiesības vismaz stingrā režīma aizsargjoslā.

20. Zemes īpašnieks citai personai piederošas pazemes ūdeņu ieguves ietaises izmanto saskaņā ar noslēgto līgumu par ietaišu izmantošanu.

21. Ja pazemes ūdeņu ieguvējs pārtrauc izmantot ūdens ieguves urbumu, tas nodrošina urbuma konservāciju vai likvidāciju. Par urbuma likvidāciju sastāda aktu (9.pielikums). Urbuma likvidācijas akta kopiju komersants nodod Valsts ģeoloģijas fondā.

IV. Licences un atļaujas

22. Lai saņemtu licenci (10.pielikums), iesniedz dienestā iesniegumu licences saņemšanai. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

22.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

22.2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

22.3. zemes dzīļu izmantošanas veids;

22.4. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams);

22.5. termiņš, uz kādu tiek pieprasīta licence.

23. Šo noteikumu 22.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

23.1. ja licenci vai atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu. Lai saņemtu licenci urbuma likvidācijai, iesniedz arī ar urbuma īpašnieku noslēgtā līguma kopiju, ja urbums nepieder zemes īpašniekam. Ja licenci pieprasa šo noteikumu 4.punktā minētajiem zemes dzīļu izmantošanas veidiem, līgums ar zemes īpašnieku nav jāiesniedz;

23.2. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu atbilstoši iesniegumā norādītajam zemes dzīļu izmantošanas veidam;

23.3. ar darbu pasūtītāju saskaņotu darbu programmu (izņemot gadījumu, ja licenci vai atļauju pieprasa derīgo izrakteņu ieguvei);

23.4. ja licenci pieprasa ūdens ieguves urbuma ierīkošanai, – projektējamo urbuma ģeoloģiski tehnisko griezumu;

23.5. ja licenci pieprasa urbuma likvidācijai, – urbuma ģeoloģiski tehnisko griezumu;

23.6. ja licenci pieprasa zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanai, ierīkojot siltumsūkņa kolektora urbumus, – informāciju par urbumu skaitu, dziļumu un attālumu starp tiem, urbumu ģeoloģiski tehnisko griezumu un pazemes ūdeņu aizsardzības pasākumu aprakstu;

23.7. karti mērogā 1:10000–1:50000 vai citā piemērotā mērogā, kurā uzskatāmi attēlota zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija, izņemot gadījumus, ja licenci pieprasa šo noteikumu 4.punktā minētajiem zemes dzīļu izmantošanas veidiem. Ja licenci pieprasa ģeoloģiskai izpētei, norāda paredzētās teritorijas robežpunktu koordinātas. Ja licenci pieprasa urbuma ierīkošanai vai likvidācijai, iesniedz zemes robežu plānu, kurā attēlots urbumu izvietojums;

23.8. ja rīkots konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un licences saņemšanu, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;

23.9. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

24. Pirms licences izsniegšanas ūdens ieguves urbuma ierīkošanai dienests, ja nepieciešams, pieprasa centra izziņu par ūdensapgādes iespējām teritorijā, kurā norādīts iespējamais ūdens horizonts un iespējamais debits.

25. Licences adresāts šo noteikumu 4.punktā minēto licenču darbības laikā pirms darbu uzsākšanas konkrētā objektā noslēdz līgumu ar zemes īpašnieku par tiesībām izmantot zemes dzīles, sagatavo darbu programmu un informē dienestu par paredzētajiem darbiem un to izpildes laiku.

26. Lai saņemtu atļauju (11.pielikums), iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

26.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

26.2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

26.3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).

27. Šo noteikumu 26.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

27.1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;

27.2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;

27.3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus, ja tādi jāsaņem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā dienests izdod tehniskos noteikumus, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu;

27.4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;

27.5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;

27.6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;

27.7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

(Grozīts ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 547; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

28. Ja nav iesniegta visa šo noteikumu 22., 23., 26. un 27.punktā minētā informācija, licences vai atļaujas izsniedzējs 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.

29. Ja šo noteikumu 22. vai 26.punktā minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai licenci vai atļauju vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

30. Dienests vai pašvaldība elektronisko dokumentu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licenci vai atļauju var izsniegt elektroniska dokumenta formā, ja iesnieguma iesniedzējs ir izteicis šādu lūgumu.

31. Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, licences vai atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt licenci vai atļauju.

32. Licencei vai atļaujai ir šādi pielikumi:

32.1. zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi (prasības, kuras jāievēro, izmantojot zemes dzīles);

32.2. licencei ģeoloģiskajai izpētei, licencei vai atļaujai derīgo izrakteņu ieguvei – karte vai plāns, kurā attēlotas licences vai atļaujas adresāta īpašumā vai lietojumā esošo zemesgabalu robežas un licences laukuma robeža ar robežpunktiem un kuram pievienota tabula ar robežpunktu koordinātām (izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos gadījumus);

32.3. licencei vai atļaujai derīgo izrakteņu ieguvei (izņemot pazemes ūdeņus) – dienesta noteiktais derīgo izrakteņu ieguves limits.

33. Atļauju izsniedz uz laikposmu, kas noteikts derīgo izrakteņu ieguves limitā.

34. Ja licences vai atļaujas adresāts vēlas izdarīt grozījumus licencē vai atļaujā, tas licences vai atļaujas izsniedzējam iesniedz:

34.1. iesniegumu ar grozījumu nepieciešamības pamatojumu;

34.2. šo noteikumu 22. un 23.punktā vai 26. un 27.punktā minēto informāciju atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas veidam, ja tā nepieciešama grozījumu izdarīšanai.

35. Licenci vai atļauju pagarina līdz likuma "Par zemes dzīlēm" 9.pantā norādītajiem termiņiem, skaitot no izsniegšanas datuma, ja to pieļauj ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtais līgums.

36. Licenci vai atļauju izsniedz šādā kārtībā:

36.1. licences vai atļaujas adresāts uzrāda:

36.1.1. fiziskā persona – personu apliecinošu dokumentu;

36.1.2. juridiskās personas pārstāvis – dokumentu, kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt licenci vai atļauju juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvības tiesības;

36.2. licences vai atļaujas izsniedzējs licenci vai atļauju reģistrē licenču izsniegšanas žurnālā vai atļauju izsniegšanas žurnālā papīra formā vai elektroniski;

36.3. vienu licences vai atļaujas eksemplāru izsniedz licences vai atļaujas adresātam, otru glabā licences vai atļaujas izsniedzējs.

37. Vietējā pašvaldība katru gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam informē dienestu par izsniegtajām un anulētajām atļaujām.

38. Ja licences vai atļaujas darbības laikā ir mainījusies informācija, kas norādīta izsniegtajā licencē vai atļaujā (komersanta nosaukums (firma) vai juridiskā adrese), komersants 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā iesniedz licences vai atļaujas izsniedzējam iesniegumu par nepieciešamajiem grozījumiem licencē vai atļaujā. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tajā minētos faktus. Licences vai atļaujas izsniedzējs pārreģistrē licenci vai atļauju uz jaunā licences vai atļaujas adresāta vārda saskaņā ar komercreģistrā reģistrētajām izmaiņām.

39. Informāciju par izsniegtajām licencēm vai atļaujām to izsniedzējs ievieto savā tīmekļvietnē (12. pielikums). Licences vai atļaujas izsniedzējs savā tīmekļvietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju atcelšanu (13. pielikums).

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

V. Konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un licences vai atļaujas saņemšanu derīgo izrakteņu ieguvei

(Nodaļa svītrota ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

40. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

41. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

42. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

43. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

44. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

45. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

46. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

47. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

48. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

49. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

50. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

51. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

52. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

53. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

54. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

55. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

56. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

V1. Publiskas personas zemesgabala iznomāšana zemes dzīļu izmantošanai

(Nodaļa MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.1 Iznomātājs rīko konkursu vai konkursu ar tam sekojošu izsoli (turpmāk – izsole) par zemesgabala nomas tiesībām derīgo izrakteņu ieguves licences vai atļaujas saņemšanai, ja publiskas personas īpašumā esošā zemesgabala platība, kurā paredzēts iegūt derīgos izrakteņus, ir:

56.1 1. lielāka par 150 ha – kūdrai;

56.1 2. lielāka par 25 ha – pārējiem derīgajiem izrakteņiem.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.2 Izvērtējot lietderības apsvērumus, iznomātājs var pieņemt lēmumu rīkot konkursu vai izsoli par nomas tiesībām tādam zemesgabalam, kura derīgo izrakteņu ieguves platība ir mazāka par šo noteikumu 56.1 punktā minēto.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.3 Ja atradnes neapgūtā platība vai tās daļa ir ģeoloģiski izpētīta, paplašināmajā licences laukuma platībā ir akceptēti A vai N kategorijas derīgo izrakteņu krājumi un atradnes neapgūtā platība ir mazāka par 100 % no esošā licences laukuma un tam pieguļ, tad, paplašinot licences laukumu derīgo izrakteņu atradnē, konkursu vai izsoli var nerīkot.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.4 Iznomātājs izveido konkursa komisiju (turpmāk – komisija) vismaz triju personu sastāvā. Komisija izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu. Nolikumā iekļauj:

56.4 1. informāciju par konkursa priekšmetu (zemes dzīļu izmantošanas veids, konkursa objekta nosaukums un apraksts, konkursa rīkotāja rekvizīti, ģeoloģiskās informācijas apkopojums par zemes dzīļu uzbūvi, derīgo izrakteņu īpašībām un krājumiem, kuru konkursa rīkotājs var pasūtīt centrā, teritorijas plānojumā ietvertie pašvaldības nosacījumi zemesgabala izmantošanai);

56.4 2. komisijas tiesības un pienākumus;

56.4 3. informāciju par piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību;

56.4 4. prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai;

56.4 5. iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritērijus un kārtību;

56.4 6. zemes nomas līguma projektu;

56.4 7. izsoles kārtību;

56.4 8. rezultātu pārsūdzēšanas kārtību;

56.4 9. sākuma nomas maksu, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 56.18 punktam, un nomas maksu par zemesgabalu, kuru iznomā teritorijas uzturēšanai (ja tāds zināms), atbilstoši šo noteikumu 56.24 punktam.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.5 Nolikumā nosaka šādus pretendentu vērtēšanas kritērijus:

56.5 1. finansiālās iespējas;

56.5 2. personāla kvalifikācija un tehniskais nodrošinājums derīgā izrakteņa ieguvei;

56.5 3. pieredze derīgā izrakteņa ieguvē;

56.5 4. derīgā izrakteņa racionālas ieguves plāns;

56.5 5. vides aizsardzības pasākumu plāns;

56.5 6. darba aizsardzības pasākumu plāns;

56.5 7. citi kritēriji, kurus komisija uzskata par nepieciešamiem.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.6 Iznomātājs uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ne vēlāk kā oficiālās publikācijas dienā arī savā tīmekļvietnē. Lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku, var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus. Uzaicinājumā norāda:

56.6 1. iznomātāja nosaukumu;

56.6 2. informāciju par zemesgabalu;

56.6 3. zemesgabala iznomāšanas mērķi;

56.6 4. sākuma nomas maksu;

56.6 5. saiti uz konkursa nolikumu;

56.6 6. pretendentu piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību;

56.6 7. kontaktpersonas adresi un tālruņa numuru papildinformācijas saņemšanai;

56.6 8. citu informāciju, kuru iznomātājs uzskata par nepieciešamu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.7 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 darbdienām pēc uzaicinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.8 Lai komisija varētu izvērtēt pretendentus saskaņā ar šo noteikumu 41.1 punktu, pretendenti iesniedz šādus dokumentus:

56.8 1. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu tehnisko nodrošinājumu zemes dzīļu izmantošanā;

56.8 2. informāciju par pretendenta pieredzi zemes dzīļu izmantošanā atbilstoši konkrētajam izmantošanas mērķim;

56.8 3. zemesgabala izmantošanas darba programmu, kurā ietverts derīgā izrakteņa ieguves tehnoloģijas apraksts, vides aizsardzības pasākumu apraksts un darba aizsardzības pasākumu apraksts;

56.8 4. izrakstu no pretendenta bilances par pieejamiem naudas līdzekļiem vai, ja bilance neatspoguļo finanšu resursus, pretendenta garantijas apliecinājumu par zemesgabala izmantošanā ieguldāmajiem līdzekļiem.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.9 Komisija, izvērtējot piedāvājumus, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības, ja:

56.9 1. Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē konstatē, ka pretendents pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai nodokļu un nodevu parāds kopsummā pārsniedz 150 euro piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā;

56.9 2. iestājies kāds no šo noteikumu 56.17 punktā norādītajiem apstākļiem.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.10 Pretendents ir tiesīgs iesniegt attiecīgās kompetentās institūcijas izsniegtu izziņu vai citu dokumentu par šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minēto faktu, ja komisijas konstatētā situācijai neatbilst faktiskajai.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.11 Komisija ir tiesīga pieprasīt papildinformāciju, ja pretendenta iesniegtā informācija nav pilnīga. Ja pretendents to nesniedz norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par divām darbdienām, vai sniedz nepatiesu informāciju, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.12 Piedāvājumus konkursā izvērtē atbilstoši piecu punktu sistēmai par katru nolikumā noteikto kritēriju saskaņā ar šo noteikumu 56.punktā minētajiem pretendentu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.13 Ja konkursā piedalās viens pretendents, komisija šo pretendentu var atzīt par konkursa uzvarētāju, ja pretendenta piedāvājuma vidējais galīgais vērtējums ir lielāks par 60 % no maksimāli iespējamās punktu summas.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.14 Zemesgabala nomas tiesības izsolē piešķir, ja konkursa rezultātā ir atlasīti divi vai vairāki pretendenti, kuru iesniegto piedāvājumu vidējais galīgais vērtējums ir lielāks par 60 % no maksimāli iespējamās punktu summas. Pretendentus uz izsoli uzaicina rakstveidā.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.15 Konkurss uzskatāms par izbeigtu bez rezultāta, ja nav pieteicies neviens pretendents vai neviena pretendenta piedāvājuma vidējais galīgais vērtējums nav lielāks par 60 % no maksimāli iespējamās punktu summas.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.16 Iznomātāja lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.17 Zemesgabalu pretendentam neiznomā, ja pēdējo piecu gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar šo pretendentu noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu tāpēc, ka pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, pretendentam ir nenokārtotas maksājuma saistības pret iznomātāju vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.18 Ja zemesgabalu zemes dzīļu izmantošanai iznomā, rīkojot konkursu vai izsoli par zemesgabala nomas tiesībām, sākuma nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai zemesgabala tirgus nomas maksai. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu. Nomas maksas apmēru par zemesgabalu, kuru iznomā teritorijas uzturēšanai (ja tāds noteikts), nosaka atbilstoši šo noteikumu 56.24 punktam, un par to solīšana nenotiek.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.19 Ja zemesgabalu zemes dzīļu izmantošanai iznomā, nerīkojot konkursu vai izsoli par zemesgabala nomas tiesībām, nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai zemesgabala tirgus nomas maksai. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu. Nomas maksas apmēru par platību, kuru iznomā teritorijas uzturēšanai, nosaka atbilstoši šo noteikumu 56.24 punktam.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.20 Līdz dienai, kad nomniekam tiek izsniegta licence vai atļauja derīgo izrakteņu ieguvei, nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības. Nomas līgumā nosaka termiņu, līdz kuram nomniekam ir jāveic vai jāuzsāk normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai saņemtu licenci vai atļauju derīgo izrakteņu ieguvei, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.21 Zemesgabala minimālā nomas maksa ir 6 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības. To piemēro, ja sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus nomas maksa ir mazāka par 6 % no zemesgabala kadastrālās vērtības.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.22 Nomas līgumā norāda:

56.22 1. nomas līguma priekšmetu – zemesgabala platību, kadastra apzīmējumu un zemesgrāmatu nodalījuma numuru, kā arī tā iznomāšanas mērķi;

56.22 2. iznomātāju un nomnieku, norādot personu identificējošus datus;

56.22 3. nomas līguma termiņu;

56.22 4. nomas maksu un citu saistīto maksājumu apmēru, samaksas termiņu un kārtību, nokavējuma procentus, kas nav mazāki par 0,1 % no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, kā arī nomas maksas pārskatīšanas kārtību;

56.22 5. līdzēju tiesības un pienākumus, tajā skaitā ar rekultivāciju saistītos nosacījumus un maksājumus;

56.22 6. līdzēju atbildību par līguma neizpildīšanu;

56.22 7. līguma izbeigšanas nosacījumus;

56.22 8. strīdu izšķiršanas kārtību;

56.22 9. citus noteikumus.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.23 Nomas līgumā paredz, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, vai to kompensāciju.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.24 Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus vai pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu par uzturošās platības izmaiņām, nomas maksu pārskata un maina, ņemot vērā, ka uzturošajai platībai, kura ir funkcionāli saistīta ar derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, bet kurā nav iespējama vai nav atļauta to ieguve un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.25 Nomas līgumā paredz, ka nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja:

56.25 1. nomnieks likumā noteiktajā termiņā no licences vai atļaujas spēkā stāšanās dienas nav uzsācis zemes dzīļu izmantošanu atbilstoši izsniegtajā licencē vai atļaujā norādītajiem nosacījumiem;

56.25 2. nomnieks zemes dzīles izmantojis, pārkāpjot izsniegtās licences vai atļaujas nosacījumus, vai veicis citas nelikumīgas darbības;

56.25 3. nomnieks zemes nomas līguma darbības laikā uz zemesgabala ir veicis nelikumīgu būvniecību.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.26 Iznomātājs zemesgabala nomas maksu pārskata un maina:

56.26 1. uzturošajai platībai, kura ir funkcionāli saistīta ar derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, bet kurā nav iespējama vai nav atļauta to ieguve un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, ja attiecīgajam zemesgabalam tiek mainīta tā kadastrālā vērtība;

56.26 2. ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.27 Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā iznomātāja paziņojumā norādītajā termiņā vai līguma grozījumos norādītajā datumā.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.28 Nomniekam ir tiesības zemesgabalā būvēt inženierbūves un nedzīvojamās ēkas, kas nepieciešamas nomas līgumā noteiktajam zemesgabala izmantošanas mērķim, un pienākums tās uzturēt visā nomas līguma darbības laikā, ja šāda tiesība nomniekam piešķirta, slēdzot nomas līgumu. Ja, slēdzot zemes nomas līgumu par zemesgabala izmantošanu, šāda tiesība nav piemērota, nepieciešams iznomātāja rakstveida saskaņojums. Nomniekam ir pienākums nedzīvojamās ēkas un inženierbūves nojaukt iznomātāja norādītajā termiņā, ja līgumslēdzēji nevienojas citādi.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.29 Ja zemesgabals zemes dzīļu izmantošanai ir iznomāts, rīkojot konkursu vai izsoli par zemes nomas tiesībām, atbilstoši šo noteikumu 56.26 2. apakšpunktam pārskatītā nomas maksa nevar būt zemāka par konkursā vai izsolē nomnieka piedāvāto, papildus ņemot vērā šo noteikumu 56.24 punktā un 56.26 1. apakšpunktā noteikto.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.30 Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, nosūtot nomniekam rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksu bez grozījumu izdarīšanas līgumā:

56.30 1. šo noteikumu 56.20, 56.24 un 56.26 punktā minētajos gadījumos;

56.30 2. ja publiska persona iznomā zemesgabalu zemes dzīļu izmantošanai un normatīvie akti paredz citu nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.31 Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, pārskatīt un mainīt nomas maksu, izdarot grozījumus līgumā, ja:

56.31 1. notikušas izmaiņas starpvalstu vai starptautiskajās saistībās, kas būtiski maina vai pasliktina derīgo izrakteņu tirgus nosacījumus;

56.31 2. iznomātajā zemesgabalā derīgā izrakteņa rūpnieciska ieguve nav iespējama, par ko nomnieks iesniedz iznomātājam ģeoloģisko un zemes dzīļu izmantošanas dokumentāciju (pirms tam iesniedzamās dokumentācijas veidu saskaņojot ar iznomātāju);

56.31 3. iznomātajā zemesgabalā atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu ir veikta ģeoloģiskā papildizpēte vai kūdras ieguves lauku inventarizācija, vai derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķins, vai derīgo izrakteņu izpētīto krājumu aprēķins (pēc agrāk veikto pētījumu datiem) un akceptēti derīgā izrakteņa krājumi.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.32 Šo noteikumu 56.26 2. apakšpunktā un 56.31 punktā minētajos gadījumos nomas maksu zemesgabalam nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.33 Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot konkursu vai izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par zemes dzīlēm" noteikto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanas licences termiņu

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.34 Pagarinot nomas līguma termiņu (nerīkojot konkursu vai izsoli), iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja vien tā nav zemāka par šo noteikumu 56.21 punktā minēto. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.35 Konkursa vai izsoles rezultātus iznomātājs publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē 10 darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma paziņošanas adresātam. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

56.36 Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā nomas līgums vai vienošanās par nomas līguma termiņa pagarināšanu, publicē informāciju iznomātāja tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

VI. Valsts nozīmes atradņu izmantošanas kārtība

57. Derīgo izrakteņu ieguvei valsts nozīmes atradnē jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence neatkarīgi no derīgo izrakteņu veida.

58. Normatīvajos aktos par valsts nozīmes atradnēm noteiktajās atradnēs licences laukums nedrīkst būt mazāks par 25 % no atradnes neapgūtās platības. Dolomīta atradnē "Birži–Pūteļi" licences laukums nedrīkst būt mazāks par 10 % no atradnes neapgūtās platības.

VII. Noslēguma jautājumi

59. Licences vai atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

60. Derīgo izrakteņu atradnes pases, kas izsniegtas līdz 2007.gada 24.aprīlim, ir derīgas līdz 2015.gada 20.jūnijam.

61. Zemes dzīļu izmantošanas licences inženierģeoloģiskās izpētes veikšanai, kas izsniegtas līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi šo noteikumu 4.1. apakšpunktā attiecībā uz licencēm inženierģeoloģiskajai izpētei II grupas būvēm atbilstoši būvniecības procesam, ir spēkā līdz licencē noteiktā termiņa beigām.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

62. Ja nomnieks pienācīgi pildījis sākotnēji noslēgtajā līgumā, licencē vai atļaujā ietvertos nosacījumus, iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pagarināt termiņu nomas līgumam, kas noslēgts līdz šo noteikumu V1 nodaļas spēkā stāšanās brīdim, nerīkojot konkursu vai izsoli. Nomas līgumu pagarinot, piemēro šajos noteikumos ietverto regulējumu un ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par zemes dzīlēm" noteikto bieži sastopamās derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanas licences termiņu. Līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma noslēgšanas dienas.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

63. Nomas līgumiem zemes dzīļu izmantošanai, kuri noslēgti līdz 2014. gada 20. maijam un kuriem ar 2015. gada 1. janvāri bija jāuzsāk nomas maksas indeksācija, iznomātājs turpina katru gadu vienpusēji indeksēt nomas maksu ar nosacījumu, ka nomas maksas pieaugums katrā indeksācijas reizē nepārsniedz 20 %, līdz nomas maksa sasniedz sertificēta vērtētāja noteikto zemesgabala tirgus nomas maksu. Kad nomas maksa minētajos līgumos ir sasniegusi sertificēta vērtētāja noteikto zemesgabala tirgus nomas maksu, kā arī nomas līgumiem zemes dzīļu izmantošanai, kuri slēgti no 2014. gada 20. maija līdz šo noteikumu V1 nodaļas spēkā stāšanās dienai, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu V1 nodaļā minēto nomas maksas pārskatīšanas kārtību.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase
1. Derīgo izrakteņu atradnes nosaukums 
2. Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) 
3. Derīgo izrakteņu veids 
4. Atradne izpētīta 
 (kas un kad veicis izpēti)
5. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss 
6. Ziņas par agrāk veikto atradnes izstrādi 
 
 
7. Derīgo izrakteņu krājumu daudzums saskaņā ar valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" lēmumu 
  
Derīgo izrakteņu veidsKrājumu sadalījums pa kategorijām
kopējais daudzums (tūkst. m3)tai skaitā zem pazemes ūdens līmeņa (tūkst. m3)
ANAN
     
     
     

8. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

Derīgo izrakteņu veids
Platība
(tūkst. m2)
Derīgā slāņa biezums (m)
no
līdz
vidēji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Segkārtas un starpkārtas raksturojums

Derīgo izrakteņu veidsPlatība
(tūkst. m2)
Segkārtas biezums
(m)
Starpkārtas biezums starp derīgajiem slāņiem (m)Ūdens slāņa biezums (tikai sapropelim)
nolīdzvidējinolīdzvidējinolīdzvidēji
           
           
           

10. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

Derīgo izrakteņu veidsKvalitātes rādītājsMērvienībaVērtība
nolīdzvidēji
      
      
      

11. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

Derīgo izrakteņu veidsIzmantošanas iespējas pēc izpētes datiem
  
  
  

12. Derīgo izrakteņu atradnes hidroģeoloģiskie apstākļi

Derīgo izrakteņu veidsDerīgās slāņkopas iegulums attiecībā pret pazemes ūdens līmeniStatiskais ūdens līmenis no zemes virsmas (m)
nolīdz
    
    
    

13. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās:

13.1. derīgo izrakteņu krājumu daudzums pa kategorijām

Derīgo izrakteņu veidsAN
   
   

13.2. derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

 Derīgo izrakteņu veidsPlatība
(tūkst. m2)
Derīgā slāņa biezums (m)
nolīdzvidēji
     
     
13.3. pārējo derīgo izrakteņu izvietojums attiecībā pret galveno derīgo izrakteni
 
 
14. Papildu ziņas un nosacījumi, kas jāievēro, ekspluatējot atradni:
14.1. īpaši aizsargājamā dabas teritorija (ja attiecas, norāda kategoriju, zonu, platību)
 
14.2. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vai tā aizsargjoslas teritorija (ja attiecas, norāda
 statusu, papildu prasības) 
 
 14.3. nosacījumi, kas jāievēro, ekspluatējot atradni 
 
 

Pielikumā: 1. Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" lēmums.

2. Atradnes izvietojuma karte (plāns), kurā attēlotas atradnes robežas un zemes īpašuma vai lietojumā esošās zemes robežas.

 Pase sagatavota20___.gada _____.______________
   
 Pase derīga līdz20___.gada _____.______________
Valsts vides dienesta ģenerāldirektors 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Derīgo izrakteņu ieguves limits
 
(derīgo izrakteņu atradnes nosaukums)
 
(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams))
 
(zemes dzīļu izmantotājs)
 
(termiņš, uz kādu piešķirts ieguves limits)
    
Derīgo izrakteņu veidsMērvienībaIeguves limita apjomsKrājumu kategorija
    
    
    

Pielikumā: Karte vai plāns, kurā attēlotas tās derīgo izrakteņu atradnes robežas un īpašumā vai lietojumā esošās zemes robežas, uz kuru piešķirts derīgo izrakteņu ieguves limits, kā arī saraksts ar ieguves laukuma robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā.

Valsts vides dienesta ģenerāldirektors 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)

Z.v.*

20___.gada ___.______________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Pazemes ūdeņu atradnes pase
Atradnes nosaukums 
Pazemes ūdeņu veids 
1. Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) 
2. Atradne izpētīta 
 (kas un kad veicis izpēti)

3. Dati ekspluatācijas krājumu aprēķināšanai:

3.1.

Ūdens horizonts (ģeoloģiskais indekss)Ūdeni saturošais iezisŪdens horizonta virsmas dziļums (m)Ūdens horizonta kopējais/
efektīvais biezums (m)
Ekspluatējamais intervāls (m)Statiskais līmenis _____.gadā no zemes virsmas (m)
nolīdz
       
       

3.2.

Urbumu skaits aprēķina shēmāUrbuma debits (m3/diennaktī)Aprēķinātais ūdens līmeņa pazeminājums (m)
aprēķinātaisfaktiskaisekspluatācijas laika beigāspieļaujamais
     
     

4. Pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi

Ūdens horizontsPazemes ūdeņu veids*Urbuma numurs atbilstoši
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klasifikatoram
Krājumu sadalījums pa kategorijām (m3/diennaktī)
AN
     
     

5. Pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs

Ķīmiskā sastāva rādītājsMērvienībaŪdens horizontsPiezīmes (piemēram, attīrīšanas nepieciešamība konkrētiem izmantošanas mērķiem, ūdens piesārņojuma pazīmes)
nolīdz
Sausneg/l   
Kopējā cietībamg-ekv/l  
Kopējā dzelzsmg/l  
Mangāns  
AnjoniHCO3  
SO4  
Cl  
KatjoniCa  
Mg  
Na  
K  
pH   
Specifiskie komponenti un rādītāji   

6. Ūdensgūtnes aizsargjoslas

Ūdens horizontsStingra režīma
(rādiuss, m)
Bakterioloģiskā (platība, ha)Ķīmiskā
(platība, ha)
    
    

7. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas pazemes ūdeņu atradnes teritorijā

 Nr.p.k. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Platība (ha)

  

  

  

  

  

  

8. Prasības pazemes ūdeņu monitoringam
 
 
9. Papildu prasības atradnes ekspluatācijai
 
 

10. Pielikumā:

10.1. atradnes izvietojums kartē (plānā) LKS-92 TM koordinātu sistēmā un aizsargjoslu konfigurācija;

10.2. urbumu izvietojums pazemes ūdeņu atradnē kartē (plānā) LKS-92 TM koordinātu sistēmā;

10.3. atradnes hidroģeoloģiskais griezums;

10.4. akceptētais pazemes ūdeņu ieguves variants;

10.5. valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" lēmums par pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanu;

10.6. prognozējamā pazemes ūdeņu patēriņa pieteikums;

10.7. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu saskaņojums ar Veselības inspekcijas attiecīgo filiāli.

 Pase sagatavota20___.gada _____.______________
   
 Pase derīga līdz20___.gada _____.______________
Valsts vides dienesta ģenerāldirektors 
 (vārds, uzvārds, paraksts**)

Z.v.**

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" 8.pielikumu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Ūdens ieguves urbuma pase
Komersants 
 (firma, reģistrācijas numurs un datums, tālruņa un faksa numurs,
  
 elektroniskā pasta adrese, zemes dzīļu izmantošanas licences numurs)
Pasūtītājs/urbuma īpašnieks 
 (fiziskās personas vārds, uzvārds
  
 vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

SASKAŅOJU

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

valdes priekšsēdētājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
20___.gada ____._____________Z.v.*
1. Urbums ierīkots laikā no   līdz  
2. Urbuma adrese 
3. Koordinātu sistēma 
3.1. ģeogrāfiskās koordinātas Z plat.   A gar.  
3.2. plaknes koordinātas LKS-92 TM sistēmā X   Y  
4. Urbuma atveres absolūtais augstums (m) 
5. Urbšanas veids 
6. Urbuma dziļums (m) 
7. Urbšanas diametrs:
7.1.   mm – no   līdz   m
7.2.   mm – no   līdz   m
7.3.   mm – no   līdz   m
8. Urbumā iebūvētās apvalkcaurules:
8.1.   mm – no   līdz   m
8.2.   mm – no   līdz   m
8.3.   mm – no   līdz   m
8.4.   mm – no   līdz   m
8.5. apvalkcauruļu materiāls 
9. Urbumā iebūvēts filtrs 
9.1. diametrs mm;intervāls no līdz m
9.2. diametrs mm;intervāls no līdz m
9.3. diametrs mm;intervāls no līdz m
10. Urbumā izmantotās blīves 
11. Cementācija     
11.1. starpcauruļu –no līdz m
11.2. aizcauruļu –no  līdz  m
11.3. zemkurpes –no  līdz  m
12. Ūdens horizonta raksturojums:
12.1. ģeoloģiskais indekss 
12.2. ieži 
12.3. biezums m;intervāls no līdz m
13. Atsūknēšanas rezultāti:
13.1. izmantotais sūknis 
13.2. atsūknēšanas datums un ilgums 
13.3. līmenis no zemes virsmas (m) –statiskais dinamiskais 
13.4. līmeņa pazeminājums (m) 
13.5. debits (l/s)  īpatnējais debits (l/s/m) 
14. Ūdens ķīmiskās analīzes:
14.1. analīzes veica 
 (laboratorijas nosaukums un akreditācijas numurs)
14.2. ūdens parauga numurs un ņemšanas datums 
14.3. pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs:
  Elektro-
vadītspēja
(mS/cm)
(20 ºC)
 pH Perman-
ganāta indekss (mg) O2/l
vai kopējais organiskais ogleklis (mg/l)
 Ķīmiskie rādītāji (mg/l)
HCO3-SO42-Cl-Ca2+Mg2+Na+K+NH4+NO3-NO2-FekopMn

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Ūdens bakterioloģiskās analīzes:
15.1. analīzes veica 
 (laboratorijas nosaukums un akreditācijas numurs)
15.2. ūdens parauga numurs un ņemšanas datums 
16. Ģeofizikālās izpētes darbi 
17. Secinājumi un ieteikumi 
 
 

18. Pielikumā:

18.1. ūdens ķīmiskā sastāva testēšanas pārskats;

18.2. ūdens bakterioloģiskās testēšanas pārskats;

18.3. urbuma ģeoloģiskais un tehniskais griezums;

18.4. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi;

18.5. urbuma izvietojums 1:50000 vai lielāka mēroga kartē;

18.6. urbuma izvietojuma shēma zemes robežu plānā;

18.7. aizsargjoslu aprēķins;

18.8. zemes dzīļu izmantošanas licences un licences nosacījumu kopija;

18.9. ģeofizikālās izpētes diagramma (ja veikta urbuma ģeofizikālā izpēte);

18.10. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu saskaņojums ar Veselības inspekcijas attiecīgo filiāli.

Darbu izpildītājs 
 (komersanta atbildīgās amatpersonas amats,
  
 vārds, uzvārds, paraksts*)

Z.v.*

Ūdens ieguves urbuma pase sagatavota 20___.gada _____.______________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
5. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Avota pase
Komersants 
 (firma, reģistrācijas numurs un datums,
  
 tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)
Pasūtītājs 
 (fiziskās personas vārds, uzvārds
  
 vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un datums)
Objekta veids (atsevišķs avots, avotu grupa) 
Avota administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) 
 

SASKAŅOJU

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

valdes priekšsēdētājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
20___.gada ____._____________Z.v.*
1. Avota atrašanās vieta 
2. Koordinātas: 
2.1. ģeogrāfiskās koordinātas Z plat.   A gar.  
2.2. plaknes koordinātas LKS-92 TM sistēmā X   Y  
3. Avota absolūtais augstums (m) 
4. Ūdens horizonta raksturojums:
4.1. ģeoloģiskais indekss 
4.2. ieži 
4.3. avota tips 
5. Avotu grupas raksturojums 
6. Debits (l/s) 
7. Ūdens ķīmiskās analīzes:
7.1. analīzes veica 
 (laboratorijas nosaukums un akreditācijas numurs)
7.2. ūdens parauga numurs un ņemšanas datums 
7.3. pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs: 
 
  Elektro-
vadītspēja
(mS/cm)
(20 ºC)
 pH Perman-
ganāta indekss (mg) O2/l
vai kopējais organiskais ogleklis (mg/l)
 Ķīmiskie rādītāji (mg/l)
HCO3-SO42-Cl-Ca2+Mg2+Na+K+NH4+NO3-NO2-FekopMn

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Ūdens bakterioloģiskās analīzes:
8.1. analīzes veica 
 (laboratorijas nosaukums un akreditācijas numurs)
8.2. ūdens parauga numurs un ņemšanas datums 
9. Apsekošanas datums 
10. Avota kaptāža 
11. Avota stingrā režīma aizsargjoslas platums (m) 
12. Ieteikumi avota izmantošanai 
 
 
13. Vēsturiskā informācija par avotu 
 
 
14. Papildu ziņas 
 
15. Pielikumā:
15.1. avota ūdens testēšanas rezultāti lauka apstākļos un laboratorijā;
15.2. avota izvietojums mēroga topogrāfiskajā kartē;
 (norādīt mērogu) 
15.3. situācijas shēma.
Avota pasi sagatavoja 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts*)

Avota pase sagatavota 20___.gada _____.______________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Hidroģeoloģiskā griezuma stratifikācija

Nr. p.k.

Galvenie ūdens horizonti, sprostslāņi un vāji caurlaidīgie nogulumi

Ūdens horizontu kompleksi

1.

Gruntsūdeņi (bezspiediena ūdeņi) Q

Q

2.

Spiediena ūdeņi Q

Q

3.

Vidusjuras J2 

4.

Apakštriasa ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi T1 

5.

Augšperma P2 

6.

Apakškarbona C1 

7.

Mūru–Šķerveļa D3mr–šk

Famena D3fm

8.

Jonišķu–Akmenes D3jnak

9.

Elejas ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi D3 el 

10.

Amulas D3aml

Pļaviņu–Amulas D3pl–aml

11.

Stipinu D3st

12.

Katlešu–Ogres D3kt+og

13.

Daugavas D3dg

14.

Salaspils D3slp

15.

Pļaviņu D3pl

16.

Amatas D3am

Arukilas–Amatas D2-3ar–am

17.

Gaujas D3gj

18.

Burtnieku D2br

19.

Arukilas D2ar

20.

Augšnarvas D2nr3 

21.

Narvas sprostslānis D2nr 1+2 

22.

Pērnavas D2pr

Apakšdevona un vidusdevona D1-2

23.

Rēzeknes D2rz

24.

Ķemeru D1km

25.

Gargždu D1gr

26.

Ordovika un silūra sprostslānis O–S 

27.

Deimenas Cm2dm

Kembrija Cm

28.

Cirmas Cm1-2cr

29.

Tebras Cm1-2tb

30.

Lontovas ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi Cm1ln

31.

Ventavas Cm1vn2

32.

Ovišu Cm1ov

33.

Voronkas Vvr

Venda V

34.

Kotļinas ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi Vkt

35.

Gdovas Vgd

36.

Krāslavas Vkr

37.

Arhaja un proterozoja pamatklintājs AR–PR 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Ūdens horizontu klasifikācija

Nr.
p.k.

Ūdens horizonta (kompleksa) ģeoloģiskais indekss

Nosaukums

Ūdens horizontu indeksi

indekss, kas lietojams no 1987.gada 23.oktobra

indekss, kas
lietots līdz 1987.gada 22.oktobrim

1.

QGruntsūdeņi

2.

Q1-3Starpmorēnu spiediena ūdeņi

3.

J2-3Juras ūdens horizontsJ2k2+3, J2pp, J3oJ2+1, J2k, J2o, J2pp

4.

P2Perma ūdens horizontsP2nkP2nk

5.

C1Karbona ūdens horizontsC1nc, C1pp, C1ltD3nc, D3pp, D3šķ, D3lt

6.

C1–P2Karbona–Perma ūdens horizontsC1nc, C1pp, C1lt, P2nkC1nc, C1pp, C1lt, P2nk

7.

D3mr–šķMūru–Šķerveļa ūdens horizontsD3mr, D3tr, D3snķ, D3žg, D3ktl2+3, D3šķD3dn, D3d, D3švt, D3svt

8.

D3mr–C1Mūru–Karbona ūdens horizontsD3mr, D3tr, D3snķ, D3žg, D3ktl, D3ktl2+3, D3šķ, C1D3dn, D3d, D3švt, D3svt, C1

9.

D3jn–akJonišķu–Akmenes ūdens horizontsD3jn, D3krs, D3akD3krs, D3lb–el, D3jn, D3zd, D3čm

10.

D3jn–šķ (D3fm)Jonišķu–Šķerveļa ūdens horizontu komplekss
(Famena komplekss)
D3šķ, D3ktl2+3, D3žg, D3snķ, D3tr, D3mr, D3ak, D3krs, D3jnD3dn–el, D3kps

11.

D3amlAmulas ūdens horizontsD3amlD3aml

12.

D3stStipinu ūdens horizontsD3stpD3bs, D3stp

13.

D3kt+ogKatlešu–Ogres ūdens horizontsD3og, D3kt+ogD3pm

14.

D3dgDaugavas ūdens horizontsD3dg, D3dg3, D3dg2, D3dg1D3br–sm, D3alt, D3ilm, D3sv, D3pr

15.

D3slpSalaspils ūdens horizontsD3slpD3slp, D3sl

16.

D3plPļaviņu ūdens horizontsD3plD3pl, D3pl4, D3pl3, D3pl2, D3pl1

17.

D3pl+slpPļaviņu–Salaspils ūdens horizontsD3pl, D3slpD3sr

18.

D3pl–dgPļaviņu–Daugavas ūdens horizontu komplekssD3dg, D3slp,D3plD3br –sr

19.

D3amAmatas ūdens horizontsD3amD3am, D3a

20.

D3gjGaujas ūdens horizontsD3gj, D3gj1, D3gj2D3gj, gj2, gj1

21.

D3gj+amGaujas–Amatas ūdens horizontsD3gj, D3amD3šv

22.

D2brBurtnieku ūdens horizontsD2brD2st

23.

D2arArukilas ūdens horizontsD2ar

24.

D2ar+brArukilas–Burtnieku ūdens horizontsD2ar, D2brD2tr, D2sto, D2st

25.

D2ar–D3gjArukilas–Gaujas ūdens horizontu komplekssD2ar, D2br, D3gjD3šv–D2sto

26.

D2nr3Narvas ūdens horizontsD2nr, D2nr3D2nr, D2nr3

27.

D2nr+arNarvas–Arukilas ūdens horizontsD2nr, D2arD2nr, D2ar

28.

D2prPērnavas ūdens horizontsD2prD2pr

29.

D1kmĶemeru ūdens horizontsD1kmD1km

30.

D1km+D2prĶemeru–Pērnavas ūdens horizontsD1km, D2prD1km, D2pr

31.

Cm–OKembrija–Ordovika ūdens horizontu komplekssO1(Varangu hor.), Cm 2dm, Cm 1-2cr, Cm 1-2tbCm2iž, Cm2ts, Cm1-2 krz

32.

VVenda ūdens horizontu komplekssVvr,Vgd, VkrVvr, Vgd, Vkr
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Pazemes ūdeņu klasifikācija atbilstoši ķīmiskajam sastāvam un specifiskajām īpašībām

1. Pazemes ūdeņu veids atbilstoši mineralizācijas pakāpei un jonu sastāvam

Nr.p.k.

Pazemes ūdeņu veids

Hlorīdi

Sulfāti

Sausne

1.1.saldūdens

< 250 mg/l

< 250 mg/l

< 1 g/l

1.2.sulfātu saldūdens

> 250 mg/l

1.3.hlorīdu saldūdens

> 250 mg/l

< 250 mg/l

1.4.sulfātu iesāļūdens

SO42- (ekv.) > Cl- (ekv.)

1–3 g/l

1.5.hlorīdu iesāļūdens

SO42- (ekv.) < Cl- (ekv.)

1.6.sāļūdens

3–35 g/l

1.7.sālsūdens

> 35 g/l

2. Pazemes ūdeņu paveids atbilstoši to specifiskajām īpašībām

Nr.p.k.

Pazemes ūdeņu paveids

Specifiskā īpašība*

2.1.mīksts saldūdensja cietība nepārsniedz 4 mekv/l
2.2.saldūdens bez dzelzsja Fe kop. nepārsniedz 0,2 mg/l
2.3.saldūdens ar paaugstinātu mangāna saturuja Mn saturs pārsniedz 0,05 mg/l
2.4.saldūdens ar paaugstinātu amonija saturuja N/NH4+ saturs pārsniedz 0,39 mg/l
2.5.saldūdens ar paaugstinātu organisko vielu saturuja permanganāta indekss pārsniedz 5 mg O2/l vai kopējā organiskā oglekļa saturs pārsniedz 5 mg/l
2.6.sulfātu iesāļūdens ar augstu sulfīdu saturuja H2S+HS- saturs pārsniedz 10 mg/l
2.7.sāļūdens ar paaugstinātu bromīdu saturuja Br- saturs pārsniedz 25 mg/l
2.8.sālsūdens ar augstu bromīdu saturuja Br- saturs pārsniedz 250 mg/l
2.9.sālsūdens, karstsja ūdens temperatūra pārsniedz 37 ºC

Piezīme. * Norāda, ja pazemes ūdenim ir šāda specifiska īpašība.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
9. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Akts par urbuma likvidāciju

Akts sastādīts 20___.gada _____.______________ Nr. ______

Zemes dzīļu izmantotājs 
 (komersanta firma, reģistrācijas numurs un datums)
Zemes dzīļu izmantošanas licence 
 (licences numurs un derīguma termiņš)
Urbuma likvidācijas pasūtītājs 
 (fiziskās personas vārds, uzvārds vai komersanta firma, reģistrācijas numurs)
1.Informācija par urbumu:
1.1.numurs/nosaukums datubāzē "Urbumi" 
1.2.atrašanās vieta (administratīvā piederība, zemes kadastra numurs) 
1.3.koordinātas LKS-92 TM sistēmā:
X Y  
1.4.atveres absolūtais augstums (m) 
1.5.ierīkošanas gads 
1.6.organizācija, kas ierīkojusi urbumu 
1.7.urbuma veids (piemēram, ūdensapgādes) 
1.8.urbuma statuss (piemēram, ekspluatējamais, rezerves, neekspluatējamais, nav zināms) 
1.9.urbumā iebūvētās caurules (intervāls, diametrs, materiāls) 
1.10.urbumā iebūvēts filtrs (veids un intervāls) 
1.11.ūdens horizonts 
1.12.urbuma īpašnieks 
  (fiziskās personas vārds, uzvārds vai
komersanta firma, reģistrācijas numurs)
1.13.urbuma likvidēšanas iemesls 
2.Mērījumi pirms urbuma likvidācijas:
2.1.urbuma dziļums (m) 
2.2.atsūknēšanas rezultāti: 
2.2.1.izmantotais sūknis 
2.2.2.atsūknēšanas ilgums
uzsākta pabeigta  
2.2.3.līmenis no zemes virsmas (m)
statiskais dinamiskais 
2.2.4.debits (l/s) 
3.Pazemes ūdens analīzes:
3.1.ūdens parauga ņemšanas datums 
3.2.analīzes veica 
  (laboratorijas nosaukums un akreditācijas numurs)
3.3.ūdens ķīmiskais sastāvs 
  (ūdens parauga testēšanas pārskata numurs un datums (ķīmiskās analīzes atbilstoši noteikumu* 8.pielikuma prasībām))
4.Urbuma likvidācija: 
4.1.urbuma likvidācijas datums
uzsākta pabeigta 
4.2.informācija par izmantotajiem materiāliem un urbuma aizpildījumu (materiāla veids, daudzums un intervāls (no/līdz)) 
 
 
 

Pielikumā: 1. Urbuma izvietojums LKS 92 sistēmas 1:50000 vai lielāka mēroga kartē.

2. Zemes robežu plāna kopija ar urbuma izvietojumu.

3. Urbuma tamponēšanas pasūtījuma kopija.

4. Urbuma ģeoloģiski tehniskais griezums (norādīt likvidācijas laikā izmantojamo materiālu un urbuma aizpildījumu intervālu).

5. Ūdens parauga testēšanas pārskats.

6. Zemes dzīļu izmantošanas licences kopija ar licences nosacījumiem un darba programmu.

7. Saskaņojums par urbuma likvidāciju ar valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", ja urbums ir ūdensgūtnes urbums vai pārsniedz 300 m dziļumu.

Darbu pasūtītājs 
 (komersanta atbildīgās amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai
fiziskās personas vārds, uzvārds, paraksts)
Darbu izpildītājs 
 (komersanta atbildīgās amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība".

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
10. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
Zemes dzīļu izmantošanas licence
Nr. _______
 Izsniegta 
 (pašvaldības nosaukums, komersanta firma un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
 
(zemes dzīļu izmantošanas veids)
 
(licencētais objekts)
 
(licencētā objekta administratīvā piederība un adrese (ja iespējams))

Licence izsniegta Rīgā 20___.gada ___.____________

un ir derīga līdz 20___.gada ___.____________

Pielikumā:

Nr.
p.k.
Pielikuma nosaukumsLpp. skaits
1.Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi 
2.Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, licences adresāta īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu robežas, licences laukuma robežu ar robežpunktiem; tabula ar robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā, izņemot noteikumu* 4.punktā minētos gadījumus (ja nepieciešams) 
3.Derīgo izrakteņu ieguves limits (ja nepieciešams) 

Licences pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

Valsts vides dienesta ģenerāldirektors 
 (vārds, uzvārds, paraksts**)

Z.v.**

Piezīmes.

1. * Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība".

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
11. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696
 
(vietējās pašvaldības nosaukums)

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja
Nr. _______

 Izsniegta 
 (komersanta firma un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
 
(atradnes nosaukums)
 
(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams))
 
(derīgo izrakteņu veids)

Atļauja izsniegta 20___.gada ___.____________

un ir derīga līdz 20___.gada ___.____________

Pielikumā:

Nr.
p.k.
Pielikuma nosaukumsLpp. skaits
1.Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi 
2.Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem; tabula ar robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā 
3.Derīgo izrakteņu ieguves limits 

Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

Pašvaldības pārstāvis 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
12. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 696

(Pielikums MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Licenciāts/ atļaujas saņēmējs Licences/ atļaujas numurs Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) Atradnes/ licencētā objekta nosaukumsLicence/atļauja derīgaZemes dzīļu izmantošanas veids Licences/ atļaujas izsniegšanas datums 
nolīdz
        
13. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 696

(Pielikums MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

Ierobežotās, apturētās vai atceltās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Licenciāts/ atļaujas saņēmējsLicences/ atļaujas numursAdministratīvā piederība un adrese (ja iespējams)Atradnes/ licencētā objekta nosaukumsLicence/ atļauja derīgaZemes dzīļu izmantošanas veidsLicences/ atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma numursLicences/ atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma datums
nolīdz
         
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 696Pieņemts: 06.09.2011.Stājas spēkā: 29.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 28.09.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
236750
{"selected":{"value":"19.04.2019","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.04.2019","iso_value":"2019\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2016","iso_value":"2016\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-18.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2011","iso_value":"2011\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2011.-18.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.04.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"