Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumus Nr. 878 "Lauksaimniecības datu centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.476

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 42.§)
Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – aģentūra) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari. Datubāze izmantojama administrēšanas, uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

II. Aģentūras funkcijas un uzdevumi

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju lopkopības nozarē atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.2. īstenot valsts un starptautiskās programmas attiecībā uz ganāmpulkiem, novietnēm, dzīvniekiem, dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), barības apritē iesaistītajām personām, kā arī ciltsdarbu un piena kvotām;

3.3. ieviest valstī vienotu ciltsdarba informācijas sistēmu lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībai un ciltsvērtības noteikšanai;

3.4. informēt sabiedrību par normatīvajiem aktiem, kas regulē ganāmpulku, novietņu, dzīvnieku un barības apritē iesaistīto personu reģistrēšanu, dzīvnieku apzīmēšanu, kā arī ciltsdarbu un piena kvotu administrēšanu.

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. uzturēt datubāzi un arhīvu par ganāmpulkiem, novietnēm, dzīvniekiem, dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem) un barības apritē iesaistītajām personām;

4.2. reģistrēt un aktualizēt informāciju ganāmpulku, novietņu, dzīvnieku, dzīvnieku īpašnieku (turētāju) un barības apritē iesaistīto personu reģistros;

4.3. nodrošināt individuālus identifikācijas numurus lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.4. nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku individuālo apzīmēšanas līdzekļu iegādi un izsniegšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5. sagatavot un izsniegt lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas dokumentus;

4.6. uzturēt ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzi un arhīvu, nodrošināt ciltsdarba programmu īstenošanas uzraudzību;

4.7. saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (ICAR) vadlīnijām administrēt un apstrādāt lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības un pārraudzības datus, kā arī apkopot gada pārraudzības rezultātus pārraudzības gadagrāmatās;

4.8. nodrošināt slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību;

4.9. analizēt slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības datubāzes riska faktorus un apzināt iespējami kļūdainos pārraudzības datus;

4.10. sagatavot dokumentus lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba jomā;

4.11. izvērtēt komersantus, kooperatīvās sabiedrības, biedrības un nodibinājumus, piešķirt tiem šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju statusu un reģistrēt tos;

4.12. reģistrēt komersantus, kooperatīvās sabiedrības, biedrības un nodibinājumus šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrā;

4.13. nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālistu apmācību un sertifikāciju, kā arī uzturēt minēto personu un to personu reģistru, kuras saņēmušas apliecību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai;

4.14. nodrošināt jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu;

4.15. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā iesaistītās personas ar nepieciešamo aģentūras reģistros esošo informāciju un dokumentiem ciltsdarba jomā;

4.16. uzturēt informatīvo sistēmu par piena ražotājiem un piena kvotu administrēšanu;

4.17. reģistrēt informāciju piena kvotu informācijas datubāzē, kā arī administrēt un uzturēt piena kvotu informācijas datubāzi un arhīvu;

4.18. administrēt un reģistrēt darījumus ar piena kvotām, uzraudzīt piena kvotu izpildi valstī un aprēķināt maksājumu par pārsniegto piena kvotu, ja valsts kvota ir pārsniegta, kā arī normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā aprēķināt un iekasēt maksājumu par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju un piegādes kvotas gada deklarāciju;

4.19. normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā apstiprināt piena pircējus;

4.20. atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijā pārskatus par piena kvotām un lauksaimniecības dzīvnieku reģistru;

4.21. uzturēt vienotu svaigpiena kvalitātes datubāzi;

4.22. uzturēt bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmu;

4.23. atbilstoši kompetencei sagatavot un nodrošināt informāciju citiem valsts reģistriem un datubāzēm, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai un integrētās administrēšanas un kontroles sistēmai;

4.24. atbilstoši kompetencei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt Zemkopības ministrijai, tās institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskajām organizācijām un citām fiziskām un juridiskām personām aģentūras rīcībā esošo informāciju;

4.25. sadarboties ar Eiropas Savienības valstu un citu ārvalstu institūcijām un starptautiskajām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām apvienībām un asociācijām, mācību iestādēm, zinātniskās pētniecības iestādēm, nozaru speciālistiem un citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā;

4.26. pārstāvēt valsts intereses lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas jomā Starptautiskajā dzīvnieku pārraudzības komitejā (ICAR), Starptautiskajā vaislas buļļu novērtēšanas dienestā (Interbull) un citās organizācijās;

4.27. sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijā un citās valsts institūcijās priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai lopkopības nozarē;

4.28. nodrošināt izveidoto reģistru un datubāzu attīstību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.29. izstrādāt datorprogrammas, izgatavot un izsniegt veidlapas un citu dokumentāciju, lai nodrošinātu uzdevumu izpildi;

4.30. sagatavot un izplatīt informāciju zootehnikas un lauksaimniecības jomā;

4.31. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.3. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus;

5.4. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.5. sniegt fiziskajām un juridiskajām personām maksas pakalpojumus ar ciltsdarbu, ganāmpulku, dzīvnieku reģistru, barības apritē iesaistīto personu reģistru un piena kvotām saistītajās jomās, kā arī izglītošanas un informatīvos pakalpojumus;

5.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

5.7. Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo mantu;

5.8. atbilstoši kompetencei rīkot konferences, seminārus, kursus un citu veidu mācības, organizēt izstādes un citus pasākumus;

5.9. atbilstoši kompetencei piedalīties izstādēs un starptautiskajos pasākumos;

5.10. sadarboties ar citu nozaru speciālistiem, profesionāļu apvienībām un asociācijām, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā.

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktora pienākumi ir noteikti Publisko aģentūru likumā, šajos noteikumos, aģentūras pārvaldes līgumā un darba līgumā. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba zemkopības ministrs.

7. Aģentūras direktoram var būt vietnieks.

8. Aģentūra ir tiesīga veidot struktūrvienības šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai. Aģentūras struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka aģentūras direktors.

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

9. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

9.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

9.2. ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

9.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

9.4. ziedojumi un dāvinājumi.

10. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Zemkopības ministriju.

11. Aģentūras mantu veido aģentūras iegādātā un tās valdījumā nodotā manta.

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšanas kārtība

12. Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

14. Pārskatus par aģentūras funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu aģentūra sniedz pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

VI. Aģentūras reorganizācija un likvidācija

15. Ja aģentūra tiek likvidēta vai reorganizēta, sastāda aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu.

16. Ja aģentūra tiek likvidēta vai reorganizēta, aģentūras direktors ir atbildīgs par arhīva saglabāšanu un tā nodošanu saistību pārņēmējam vai Latvijas Valsts arhīvam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

17. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 476Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 01.07.2011.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 29.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
232284
01.07.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)