Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.166

Rīgā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.13 8.§)
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 16.panta pirmo daļu
un Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtību.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iekšējais elektronisko sakaru tīkls – ēkas iekšējā inženiertīkla kopums aiz kabeļu ievada, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai;

2.2. elektronisko sakaru tīkla pievads – inženiertīkla pievads, kurš sastāv no kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļa gruntī vai kabeļu kanalizācijā no ārējā elektronisko sakaru sadales tīkla pieslēguma punkta līdz pievada sadalei ēkā un kurš nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību ēkā;

2.3. darba zīmējums – iekšējā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas risinājuma, kā arī esošā, rekonstruējamā vai demontējamā elektronisko sakaru tīkla attēlojums;

2.4. kabeļu ievads – ēkas ārsienā vai pamatos izveidota atvere vai ievietota caurule, kas paredzēta kabeļu līniju būvniecībai vai ierīkošanai;

2.5. tehniskā shēma – elektronisko sakaru tīkla pievada risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums. Elektronisko sakaru tīkla pievada tehnisko shēmu un iekšējā inženiertīkla darba zīmējumus var apvienot, ja tos projektē vienlaikus;

2.6. identifikācijas apliecinājums – elektronisko sakaru komersantu identificējošs marķējums ar informāciju par tīkla, tā daļas vai iekārtas piederību.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

3. Elektronisko sakaru tīklu būvniecību veic atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem vai īpašo būvniecības kārtību, kas paredzēta Būvniecības likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām būvēm.

4. Valsts zemes dienests un elektronisko sakaru komersanti nodrošina Elektronisko sakaru likumā noteikto elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību pārraugošo institūciju (turpmāk – pārraugošā institūcija) ar informāciju, kas nepieciešama šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

5. Šie noteikumi attiecas arī uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, būvniecību, rekonstrukciju vai demontāžu, ja tā ir paredzēta citas būves (piemēram, ēkas, ceļa) būvprojektā vai ja Būvniecības likuma 6.pantā noteiktajām būvēm Ministru kabinets nav noteicis īpašu būvniecības kārtību.

6. Ierīkojot privāto elektronisko sakaru tīklu, šie noteikumi ir piemērojami, ja:

6.1. ierīkošanu veic ārpus sava īpašuma robežām;

6.2. privātā tīkla infrastruktūra un komunikācijas atrodas citu inženiertīklu aizsargjoslā.

7. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu vai būvniecību var ierosināt:

7.1. elektronisko sakaru komersants – publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai;

7.2. fiziska vai juridiska persona –, lai izbūvētu elektronisko sakaru tīkla pievadu vai ierīkotu iekšējo elektronisko sakaru tīklu, vai izveidotu privāto elektronisko sakaru tīklu, vai pārvietotu esošu elektronisko sakaru tīklu;

7.3. (svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194).

8. Pasūtītājs nodrošina saskaņojumus elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta vai elektronisko sakaru tīkla būvprojekta īstenošanai atbilstoši būvniecību un īpašumtiesības reglamentējošo normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

9. Fiziskajām personām ir tiesības vadīt elektronisko sakaru tīklu būvdarbus vai patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu vai būvuzraudzību, ja tās attiecīgajā jomā saņēmušas būvprakses sertifikātu būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Šo noteikumu 14.punktā minēto darbu vadīšanai vai veikšanai būvprakses sertifikāts nav nepieciešams.

11. Elektronisko sakaru iekārtu konteinerus un taksofonu kabīnes uzstāda bez būvprojekta un būvatļaujas, ja to apjoms un būvvieta saskaņota būvvaldē.

12. Būvniecības pasūtītājs, būvējot daudzdzīvokļu mājas vai publiskas ēkas, ievēro šādas prasības:

12.1. izbūvē kabeļu ievadus;

12.2. būvē paredz vietu kabeļu sadalei, kā arī elektronisko sakaru tīklu iekārtām;

12.3. starp ēku stāviem izbūvē kabeļu kanālus (stāvvadus);

12.4. no ēku stāvvadiem izbūvē horizontālos kabeļu kanālus kabeļu ievadīšanai telpās;

12.5. izbūvē kabeļu kanalizāciju no kabeļu ievada līdz iespējamam publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

II. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana

13. Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, par darbību, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, nav uzskatāma kabeļu līnijas ierīkošana, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

13.1. ja urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m;

13.2. ar urbumu netiek samazināta konstrukcijas nestspēja, urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi;

13.3. pie būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem stiprinātā kabeļa un kronšteinu (vai citas stiprinājuma konstrukcijas) kopējā viena metra masa nepārsniedz 1 kg.

14. Atsevišķa abonenta līnijas pieslēguma punkta vai taksofona pieslēgšanai pie elektronisko sakaru tīkla vienas ēkas robežās elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts nav nepieciešams, ja netiek veikti urbumi starpstāvu pārsegumos.

15. Atbilstoši veicamā darba veidam ir šādi elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekti:

15.1. mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts;

15.2. piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;

15.3. antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts;

15.4. elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma un iekšējo elektronisko sakaru tīklu darba zīmējums;

15.5. sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts iekārtu konteineros.

16. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu, kurā ietilpst:

16.1. projektēšanas uzdevums;

16.2. paskaidrojuma raksts;

16.3. projektējamā tīkla shēma, tehniskais risinājums un apraksts;

16.4. aparatūras un materiālu saraksts;

16.5. nekustamā īpašuma īpašnieka (vai tā pilnvarotās personas) rakstisks apliecinājums, ka tas piekrīt projektējamā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai (norādot pilnvarotās personas pilnvarojuma pamatu);

16.6. kabeļu, pasīvo un aktīvo iekārtu izvietojuma un elektrobarošanas shēma;

16.7. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru infrastruktūru paredzēts izmantot projektējamā elektronisko sakaru tīkla elementu stiprināšanai vai ieguldīšanai;

16.8. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru tīkli atrodas tuvāk par Aizsargjoslu likumā noteikto pieļaujamo minimālo attālumu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

17. Mobilo sakaru bāzes stacijas, radio vai televīzijas raidītāja ierīkošanas projektā papildus šo noteikumu 16.punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

17.1. projektēšanas vai būvekspertīzes jomā sertificēta būvinženiera sastādītu apsekojuma atzinumu par izmantotās būves tehnisko stāvokli, ja bāzes stacija tiek uzstādīta uz esošas ēkas vai būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem;

17.2. antenu mastu vai balstu stiprināšanas risinājumus.

18. Piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projektā papildus šo noteikumu 16.punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

18.1. piekārto kabeļu stiprināšanas risinājuma shēmu (rasējumu) katrā izmantotajā būvē;

18.2. piekārto kabeļu trases shēmu, kurā norādīti piekārto kabeļu stiprināšanas risinājumi visās izmantotajās būvēs, kā arī laidumu garumi;

18.3. esošās situācijas fotofiksāciju, norādot projektējamās kabeļu līnijas novietojumu.

19. Antenu un radioiekārtu uzstādīšanas projektā papildus šo noteikumu 16.punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

19.1. uzstādāmo antenu un radioiekārtu novietojuma plānu, norādot GPS koordinātas un fotofiksāciju;

19.2. antenu, to balsta vai masta stiprināšanas risinājumu.

20. Elektronisko sakaru inženiertīklu pievadu tehniskajā shēmā un iekšējo tīklu darba zīmējumā papildus šo noteikumu 16.punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

20.1. elektronisko sakaru tīkla pievada novietojuma attēlojumu mērogā no M 1:250 līdz M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā, ja ierīkošanas projekta īstenošanai nepieciešams veikt rakšanas darbus;

20.2. saskaņojumus ar to inženiertīklu īpašniekiem (vai to pilnvarotajām personām), kuru inženiertīklu aizsargjoslā tiks veikti ierīkošanas darbi;

20.3. iekšējo elektronisko sakaru tīkla izvietojumu būves kadastrālās uzmērīšanas lietā vai ēkas plānā.

21. Elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projektā esošajā kabeļu kanalizācijā papildus šo noteikumu 16.punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

21.1. esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēmu;

21.2. iekārtu konteinerā izvietojamo sakaru tīkla iekārtu shēmu.

22. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukcijas projektam papildus pievieno:

22.1. demontējamā tīkla shēmu;

22.2. izpildāmo darbu veikšanas aprakstu.

23. Izstrādājot elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu, kura sastāvā ir apvienoti vairāki šo noteikumu 15.punktā minētie ierīkošanas projekti, tā sastāvā iekļauj šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 19., 20., 21. un 22.punktā minētos attiecīgos papildu dokumentus.

24. Iekšējo elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu vienas ēkas robežās drīkst uzsākt pēc rakstiskas darba zīmējuma saskaņošanas ar ēkas īpašnieku (vai tā pilnvarotu personu). Ja iekšējo elektronisko sakaru tīklu ierīko daudzdzīvokļu mājā, ierīkošanas projekts uzskatāms par saskaņotu, ja par to ir pieņemts lēmums saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu.

25. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu uzsāk pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta izskatīšanas un akceptēšanas pārraugošajā institūcijā, izņemot:

25.1. šo noteikumu 14.punktā minēto gadījumu;

25.2. gadījumu, ja kabelis tiek ieguldīts savā īpašumā esošajā kabeļu kanalizācijā vai piekārts savā īpašumā esošajos stabos vai balstos;

25.3. gadījumu, ja elektronisko sakaru tīkla kabeļi un (vai) iekārtas tiek uzstādītas savā nekustamā īpašumā vai savā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai savā īpašumā esošajā iekārtu konteinerā vai iekārtu skapī;

25.4. gadījumu, ja antena vai iekārta tiek uzstādīta savā īpašumā esošajā tornī vai mastā.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

26. Pasūtītājs iesniegumu un attiecīgo elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu iesniedz pārraugošajā institūcijā akceptēšanai.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

27. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu iesniedz pārraugošajā institūcijā divos eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru ar saskaņojumu oriģināliem uzglabā pārraugošajā institūcijā vai elektroniski atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, bet otru izsniedz pasūtītājam.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

28. Ja nav iesniegti attiecīgie šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 19., 20., 21. un 22.punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, pārraugošā institūcija piecu darbdienu laikā no projekta iesniegšanas dienas pieprasa pasūtītājam nepieciešamo papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

29. Ja 10 darbdienu laikā no papildu informācijas pieprasīšanas dienas pieprasītā informācija nav iesniegta, pārraugošā institūcija pieņem lēmumu par projekta nosūtīšanu pasūtītājam nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

30. Pārraugošā institūcija 10 darbdienu laikā pēc visu attiecīgo šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 19., 20., 21. un 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata iesniegto elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

30.1. akceptēt projektu;

30.2. sniegt pamatotu rakstisku atteikumu akceptēt projektu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

31. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai būvniecības iesniegums – uzskaites karte un būvatļauja – nav nepieciešams. Rakšanas darbu atļauju elektronisko sakaru tīkla pievada izbūvei izsniedz pašvaldība.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

32. Veicot elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu, nekustamā īpašuma īpašnieku (vai tā pilnvarotu personu) un to inženiertīklu īpašniekus, kuru tīkli tiek šķērsoti vai izmantoti, informē par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas darbiem vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

33. Akceptēta elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta derīguma termiņš ir divi gadi.

34. Pasūtītājs nodrošina elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas atbilstību elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektam.

35. Darbi, kas saistīti ar elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu ēkas fasādes daļā, jāsaskaņo būvvaldē.

36. Ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas ar mēraparātiem, kas sertificēti mērījumu vienotības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

37. Pasūtītājs pēc elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcijas vai pievada izbūves pabeigšanas iesniedz būvvaldē elektronisko sakaru tīkla novietojuma ģeodēzisko uzmērījumu (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

38. Ierīkoto elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā saskaņā ar aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā (3.pielikums).

III. Elektronisko sakaru tīklu būvniecība

39. Pirms elektronisko sakaru tīklu būvniecības uzsākšanas pasūtītājs saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem būvvaldē saņem plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Pasūtītājs plānošanas un arhitektūras uzdevumu un rakšanas darbu atļauju saņem no visām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā paredzēta elektronisko sakaru tīkla būvniecība.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

39.1 Pašvaldības būvvalde, saņemot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti par optiskās šķiedras elektronisko sakaru tīklu projektēšanu –, triju darbdienu laikā publicē pašvaldības interneta vietnē informāciju par plānoto kabeļu kanalizācijas būvniecības vai rekonstrukcijas (papildināšanas) projektu, norādot projektējamās jaunās vai rekonstruējamās kabeļu kanalizācijas trasi un plānoto būvdarbu uzsākšanas laiku, lai citi elektronisko sakaru komersanti varētu pieteikties līdzdalībai projekta izstrādē un īstenošanā. Pieteikšanās laiks ir 30 dienas pēc informācijas publicēšanas.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

40. Pirms elektronisko sakaru tīklu būvniecības elektronisko sakaru tīkla būvprojekts jāsaskaņo ar to inženiertīklu īpašnieku, kura inženiertīklu aizsargjoslas atrodas projektējamo elektronisko sakaru būvju teritorijā. Inženiertīklu īpašnieki var saskaņot būvprojektu, izsniedzot vai neizsniedzot tehniskos noteikumus.

41. Īpašos noteikumus izsniedz Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās valsts vai pašvaldību institūcijas atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam.

42. Daudzdzīvokļu mājas iekšējā elektronisko sakaru tīkla būvniecība uzskatāma par saskaņotu, ja par to ir pieņemts lēmums saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu.

43. Skiču projekts ietver:

43.1. projektēšanas uzdevumu, tehniskos un īpašos noteikumus;

43.1.1 plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

43.2. projektējamās kabeļa līnijas tīkla shēmu un aprakstu;

43.3. projektējamā kabeļu līniju tīkla situācijas plānu mērogā no M 1:2000 līdz M 1:10000;

43.4. projektējamās kabeļu līnijas trases situācijas plānu mērogā no M 1:5000 līdz M 1:100000, ja trase ir starp novadu administratīvajiem centriem vai Latvijas Republikas pilsētām;

43.5. būvprojektā paredzēto veicamo darbu apjoma aprēķinu;

43.6. plānoto materiālu sarakstu;

43.7. saskaņojumus un saskaņojumu sarakstu;

43.8. labiekārtošanas (atjaunošanas) darbu apjomu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

44. Tehniskais projekts ietver:

44.1. projektēšanas uzdevumu;

44.2. paskaidrojuma rakstu;

44.3. plānošanas un arhitektūras uzdevumu un īpašos noteikumus;

44.4. projektējamā elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā esošo inženiertīklu shēmu un aprakstu;

44.5. projektējamā elektronisko sakaru tīkla shēmu un aprakstu;

44.6. ja tiek pazemināta būves konstrukcijas drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana, – projektēšanas vai būvekspertīzes jomā sertificēta būvinženiera sastādītu apsekojuma aktu ar atzinumu par izmantojamās būves tehnisko stāvokli;

44.7. dokumentu kopijas, kas apliecina lietošanas tiesības vai īpašumtiesības uz tiem nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek projektēts elektronisko sakaru tīkls;

44.8. projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas stabu līnijas vai gruntī ieguldāmā kabeļa trases topogrāfisko plānu ar sarkanajām līnijām un zemes īpašuma robežām mērogā no M 1:250 līdz M 1:1000. Plāns satur informāciju par zemesgabalu kadastra numuriem un ir saskaņots ar visām ieinteresētajām personām un nekustamo īpašumu īpašniekiem atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai;

44.9. izmantojamo materiālu sarakstu;

44.10. labiekārtošanas (atjaunošanas) darbu apjomu;

44.11. ceļa šķērsojuma šķērsgriezuma profilu mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

44.12. ja šķērso upes, – ūdenstilpju šķērsgriezuma profilu mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

44.13. ieinteresēto personu (piemēram, zemju, būvju, inženiertīklu īpašnieku) saskaņojumus;

44.14. speciālās darba drošības prasības, ja tādas nepieciešamas;

44.15. ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), – vertikālo griezuma profilu mērogā 1:50 vai 1:100 ar šķērsojošām vai blakus esošām pazemes inženierkomunikācijām, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

45. Pasūtītājs pirms elektronisko sakaru tīkla būvprojekta iesniegšanas būvvaldē iesniedz to pārraugošajā institūcijā. Pārraugošā institūcija piecu darbdienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

45.1. saskaņot būvprojektu;

45.2. sniegt pamatotu rakstisku atteikumu saskaņot būvprojektu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

46. Pasūtītājs saskaņoto elektronisko sakaru tīkla būvprojektu iesniedz būvvaldē. Ja būvvaldē nav iesniegti visi attiecīgie šo noteikumu 43. vai 44.punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, būvvalde 10 darbdienu laikā no būvprojekta iesniegšanas dienas pieprasa pasūtītājam nepieciešamo papildu informāciju.

47. Ja 10 darbdienu laikā no papildu informācijas pieprasīšanas dienas pieprasītā informācija būvvaldē nav iesniegta, būvvalde pieņem lēmumu par būvprojekta nosūtīšanu pasūtītājam nepilnību novēršanai.

48. Būvvalde 10 darbdienu laikā pēc visu attiecīgo šo noteikumu 43. vai 44.punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata būvprojektu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

48.1. akceptēt būvprojektu;

48.2. sniegt pamatotu rakstisku atteikumu akceptēt būvprojektu.

49. Būvatļauju elektronisko sakaru tīkla būvniecībai izsniedz būvvalde.

50. Elektronisko sakaru tīkla būvatļauja nav nepieciešama, būvējot kabeļu līniju apdzīvotās vietās ārpus pilsētām, kur izbūvējamās kabeļu līnijas vai kabeļu kanalizācijas garums aizsargjoslā nav lielāks par 100 m. Elektronisko sakaru tīkla būvdarbus iepriekš rakstiski saskaņo ar zemes un inženierkomunikāciju īpašniekiem (vai to pilnvarotajām personām).

51. Elektronisko sakaru tīklu būvdarbus vai rekonstrukcijas darbus citu inženiertīklu aizsargjoslās veic šo inženiertīklu īpašnieka pārstāvju klātbūtnē vai pēc tā rakstiskas atļaujas saņemšanas.

52. Izbūvējot vai rekonstruējot gruntī ieguldīta kabeļa līniju vai kabeļu kanalizāciju, būvdarbu žurnālu neaizpilda, bet sastāda segto darbu pieņemšanas aktu (1. vai 2.pielikums). Būvdarbu žurnālu neaizpilda, arī uzstādot vai demontējot elektronisko sakaru iekārtu konteinerus, taksofonu iekārtas, stabus vai balstus.

IV. Elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcija

53. Elektronisko sakaru tīklu rekonstrukciju veic saskaņā ar darba zīmējumu, kurā tiek fiksēts veicamā darba apjoms. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju var uzsākt pēc darba zīmējuma akceptēšanas pārraugošajā institūcijā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

53.1 Ja, veicot elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju, ir nepieciešami urbumi starpstāvu pārsegumos vai tiek rekonstruēts elektronisko sakaru tīkls, kas ierīkots cita īpašnieka kabeļu kanalizācijā, stabos, balstos, mastā vai tornī, izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju var uzsākt pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta akceptēšanas pārraugošajā institūcijā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

54. Pirms elektronisko sakaru tīkla rekonstrukcijas uzsākšanas pasūtītājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus pasūtītājs informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, izvietojot rakstisku informāciju redzamā vietā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

55. Ja elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcijas laikā tiek veikti zemes darbi (izņemot esošā staba nomaiņu, nemainot tā piesaistes) vai pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana, nepieciešams izstrādāt būvprojektu šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju vai demontāžu autoceļu aizsargjoslā saskaņo ar autoceļa īpašnieku.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

57. Rekonstruēto elektronisko sakaru tīklu (izņemot šo noteikumu 55.punktā minētos gadījumus) pieņem ekspluatācijā saskaņā ar aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā (3.pielikums).

V. Elektronisko sakaru tīklu demontāža

58. Elektronisko sakaru būves nojauc atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

59. Elektronisko sakaru tīkla līnijas (tai skaitā balstu, stabu, mastu, statņu un iekārtu) nojaukšanu vai noņemšanu, ja tā nav kvalificējama kā elektronisko sakaru tīklu būvniecība, veic saskaņā ar darba zīmējumu, ko saskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā pilnvaroto personu. Šajā gadījumā elektronisko sakaru tīklu līniju demontāžai projekts nav nepieciešams.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

60. Pirms elektronisko sakaru tīkla demontāžas uzsākšanas pasūtītājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus un to inženiertīklu īpašniekus, kuru tīkli tiek šķērsoti vai izmantoti, pasūtītājs informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, izvietojot rakstisku informāciju redzamā vietā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

61. Elektronisko sakaru taksofonu kabīnes un sakaru iekārtu konteinerus demontē, informējot būvvaldi vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas. Elektronisko sakaru taksofonu kabīņu un sakaru iekārtu konteineru demontāžai projekts nav nepieciešams.

VI. Elektronisko sakaru būvju pieņemšana ekspluatācijā

62. Elektronisko sakaru būves pieņem ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajos aktos par būvju pieņemšanu ekspluatācijā noteikto kārtību, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi. Elektronisko sakaru būves, kuru būvniecībai nav nepieciešama būvatļauja, pieņem ekspluatācijā šo noteikumu 38.punktā minētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.194)

63. Aktu par elektronisko sakaru būves pieņemšanu ekspluatācijā sastāda vismaz trijos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā būvvaldes arhīvā, pārējos eksemplārus izsniedz pasūtītājam.

VII. Elektronisko sakaru tīklu uzraudzība

(Nodaļa MK 20.03.2012. noteikumu Nr.194 redakcijā)

64. Pārraugošā institūcija:

64.1. pārbauda, kā tiek ievēroti elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti;

64.2. informē attiecīgās pašvaldības būvvaldi par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

64.3. uzrauga un pārbauda, kā tiek ievēroti publisko elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, un veic nepieciešamās darbības, lai saskaņā ar Elektronisko sakaru likumā noteiktajām tiesībām novērstu konstatētos pārkāpumus;

64.4. pieprasa publiskā elektronisko sakaru tīkla īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai uzrādīt attiecīgā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas tehnisko projektu vai būvniecības projektu, darba zīmējumu vai tehnisko shēmu;

64.5. pieprasa nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai, vai apsaimniekotājam, vai elektronisko sakaru pakalpojuma saņēmējam informāciju par komersantiem, kuri nodrošina elektronisko sakaru tīklu darbību vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;

64.6. pieaicina publiskā elektronisko sakaru tīkla īpašnieku un nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā pilnvaroto personu uz attiecīgā tīkla apsekošanu;

64.7. uzliek par pienākumu elektronisko sakaru tīkla īpašniekam noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 30 dienām, novērst elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus (piemēram, nodrošināt tīkla identifikācijas apliecinājumu visām elektronisko sakaru tīkla daļām vai, ja tiek veikta rekonstrukcija, nodrošināt darba zīmējumu, kuru akceptējusi pārraugošā institūcija). Ja pārkāpums apdraud apkārtējo vidi vai sabiedrību, pārkāpuma bīstamība jānovērš vienas dienas laikā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta noteikumiem Nr.166

Satiksmes ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta noteikumiem Nr.166

 

Satiksmes ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta noteikumiem Nr.166

Satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 166Pieņemts: 01.03.2011.Stājas spēkā: 17.03.2011.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 16.03.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
227180
{"selected":{"value":"23.03.2012","content":"<font class='s-1'>23.03.2012.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.03.2012","iso_value":"2012\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2012.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2011","iso_value":"2011\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2011.-22.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.03.2012
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"