Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.88

Rīgā 2011.gada 1.februārī (prot. Nr.7 9.§)
Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sociālās korekcijas izglītības iestādes (turpmāk – iestāde) iekšējās kārtības noteikumus un par to pārkāpumiem paredzētos sodus.

2. Iekšējās kārtības noteikumi atrodas iestādes kancelejā, pedagogu istabā, pie sociālā pedagoga un jebkurā laikā ir pieejami ikvienam bērnam un darbiniekam pie iestādes informatīvā stenda.

3. Ja darbiniekam rodas pamatotas aizdomas, ka pie bērna atrodas priekšmeti, pārtikas produkti un vielas, kurus bērnam ir aizliegts glabāt (1.pielikums), bērnu pārmeklē. Pārmeklēšanu veic iestādes noteikta tā paša dzimuma persona. Ja tiek atrasti aizliegtie priekšmeti, pārtikas produkti vai vielas, tos atdod bērna likumiskajam pārstāvim, nodod uzglabāšanai iestādes noliktavā vai iznīcina. Par atdotajām, nodotajām un iznīcinātajām mantām sastāda aktu. Bērns saņem akta eksemplāru.

II. Bērna uzņemšana iestādē

4. Iestādes vadītājs (turpmāk – direktors) izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu iestādē un nedēļas laikā rakstiski paziņo par to bērna likumiskajam pārstāvim.

5. Ierodoties iestādē, bērnu ievieto uzņemšanas telpā.

6. Ierašanās dienā:

6.1. darbinieks pārbauda un uzskaita bērna personīgās mantas. Priekšmetus, pārtikas produktus un vielas, kurus bērnam ir aizliegts glabāt (1.pielikums), un pārtikas produktus vai naudu, kas pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā minēto daudzumu, atdod bērna likumiskajam pārstāvim vai nodod uzglabāšanai iestādes noliktavā. Ja pārtikas produkti ir acīmredzami bojāti vai tiem beidzies derīguma termiņš, tos iznīcina. Lietošanai derīgos pārtikas produktus (ievērojot šo noteikumu 2.pielikumā minēto daudzumu) nodod glabāšanā darbiniekam. Par atdotajām, nodotajām un iznīcinātajām mantām un dokumentiem sastāda aktu. Bērns saņem akta eksemplāru;

6.2. darbinieks iepazīstina bērnu ar iekšējās kārtības noteikumiem un par to pārkāpumiem paredzētajiem sodiem (atkārtoti bērnu ar tiem iepazīstina katru gadu septembrī). Bērns to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu, un parakstu žurnālā;

6.3. bērnam par iestādes līdzekļiem nodrošina iespēju paziņot vienam no vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem vai personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā (turpmāk – ģimenes locekļi), vai bērna likumiskajam pārstāvim par ierašanos iestādē.

7. Triju dienu laikā pēc uzņemšanas iestādē:

7.1. bērnu iepazīstina ar:

7.1.1. iestādē īstenoto sociālās korekcijas izglītības programmu;

7.1.2. uzturēšanās ilguma saīsināšanas vai pagarināšanas kārtību iestādē;

7.2. atbilstoši direktora apstiprinātajām normām bērnam izsniedz sezonas apģērbu, apavus un veļu, mācību grāmatas un kancelejas piederumus;

7.3. ārstniecības persona veic bērna medicīnisko apskati un, ja nepieciešams, arī sanitāro apstrādi;

7.4. direktora norīkota persona bērnu iepazīstina ar iestādes drošības noteikumiem un evakuācijas plāniem, kā arī ar operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.

III. Bērna tiesības un pienākumi iestādē

8. Bērnam ir tiesības:

8.1. vērsties pie iestādes administrācijas ar mutisku vai rakstisku sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu;

8.2. saņemt kvalitatīvu pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē, izmantot iestādes telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus;

8.3. piedalīties iestādes pašpārvaldes darbā;

8.4. saņemt konsultācijas un sniegt informāciju bērnu tiesību aizsardzības speciālistam bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

8.5. saņemt profilaktiskos veselības aprūpes pakalpojumus un veselības stāvoklim atbilstošu ārstniecību;

8.6. saņemt vecumam atbilstošu pilnvērtīgu uzturu;

8.7. lietot personīgās mantas un pārtikas produktus, kuru lietošanu šie noteikumi neaizliedz;

8.8. nosūtīt un saņemt vēstules;

8.9. pa tālruni sazināties ar ģimenes locekļiem vai bērna likumisko pārstāvi;

8.10. tikties ar ģimenes locekļiem vai bērna likumisko pārstāvi, saskaņojot tikšanās laiku, ilgumu un vietu ar sociālo pedagogu;

8.11. saņemt sūtījumus un pienesumus, kurus uzglabā pie darbinieka un pēc bērna pieprasījuma izsniedz lietošanai;

8.12. reizi nedēļā par personīgo naudu pasūtīt pirkumus ar darbinieka starpniecību;

8.13. par labu uzvedību un mācību sasniegumiem saņemt atvaļinājumu bērna likumiskā pārstāvja vai pilngadīgo ģimenes locekļu apmeklēšanai, ja ir saņemta šo personu rakstiska piekrišana un tās piekritušas samaksāt ceļa izdevumus.

9. Bērnam ir pienākums:

9.1. ievērot šos noteikumus un iestādē noteikto dienas režīmu (3.pielikums);

9.2. apzinīgi mācīties un sistemātiski gatavoties mācību stundām un nodarbībām;

9.3. piedalīties sociālās korekcijas nodarbībās, vismaz vienā interešu izglītības nodarbībā un organizētajos pasākumos;

9.4. būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem bērniem, darbiniekiem un iestādes viesiem;

9.5. uzturēt labā kārtībā dzīvojamās, koplietošanas un mācību telpas, piedalīties vides uzkopšanā un sakārtošanā;

9.6. saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja bērns ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;

9.7. rūpēties par savu veselību, tajā skaitā ievērot personīgo higiēnu;

9.8. ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, dušās);

9.9. izpildīt darbinieka likumīgās prasības;

9.10. pārvietoties iestādē tikai norādītajā teritorijā;

9.11. nodot sūtījumus un pienesumus glabāšanā darbiniekam;

9.12. ievērot drošības noteikumus iestādē un ārpus tās;

9.13. nekavējoties informēt sociālo pedagogu vai citu darbinieku, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

9.14. par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekam un izpildīt viņa norādījumus;

9.15. beidzoties uzturēšanās laikam iestādē, aizpildīt aptaujas lapu (4.pielikums) un saņemt attiecīgo darbinieku parakstus.

10. Bērnam ir aizliegts:

10.1. patvaļīgi atstāt norādītās telpas vai teritoriju;

10.2. glabāt šo noteikumu 1.pielikumā minētos priekšmetus, pārtikas produktus un vielas;

10.3. smēķēt, lietot alkoholu, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas;

10.4. atteikties izpildīt iestādes darbinieka likumīgās prasības;

10.5. stundu un nodarbību laikā trokšņot, traucēt pārējos bērnus un darbiniekus;

10.6. atņemt vai aizņemties svešu mantu, kā arī dot lietošanā citiem savas personiskās mantas;

10.7. spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu;

10.8. tetovēt sevi vai citus bērnus, caurdurt ķermeņa daļas uz vietas iestādē;

10.9. lietot necenzētus vārdus;

10.10. bojāt svešu mantu;

10.11. satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus priekšmetus, produktus, vielas;

10.12. bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas;

10.13. bez ārstniecības personas atļaujas lietot medikamentus.

IV. Bērnu uzvedības vērtēšanas kārtība

11. Bērna uzvedību un centību katru nedēļu novērtē atbilstoši bērnu uzvedības noteikumiem iestādē.

12. Nedēļas sākumā (pirmdienā) katram bērnam piešķir 120 punktus. Punktus uzskaita darbinieki, atzīmējot uzvedības kartē (5.pielikums).

13. Bērna uzvedību un centību vērtē četros blokos:

13.1. 1.bloks – dienas režīma, bērna pienākumu un aizliegumu ievērošana (35 punkti nedēļā);

13.2. 2.bloks – uzvedība un runas kultūra (35 punkti nedēļā);

13.3. 3.bloks – īpaši rupji iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi (20 punkti nedēļā);

13.4. 4.bloks – iespēju bloks (30 punkti nedēļā, tajā skaitā 10 punkti par šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto nosacījumu ievērošanu, 10 punkti par 13.2.apakšpunktā minēto nosacījumu ievērošanu un 10 papildpunkti, ja bērns dienas laikā ir izdarījis ne vairāk kā vienu pārkāpumu šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā minētajos blokos).

14. Par iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu no attiecīgajam blokam piešķirtajiem punktiem atņem noteiktu punktu skaitu vai atņem punktus un piemēro sodu.

15. Dienas režīma, bērna pienākumu un aizliegumu neievērošana iestādē ir:

15.1. atteikšanās izpildīt darbinieka prasības;

15.2. atteikšanās piedalīties stundās vai nodarbībās;

15.3. naktsmiera traucēšana;

15.4. atrašanās svešā istabā;

15.5. atteikšanās veikt telpu un teritorijas uzkopšanas darbus, pildīt dežuranta pienākumus;

15.6. iestādes teritorijā noteikto pārvietošanās noteikumu neievērošana;

15.7. apzināta nerūpēšanās par savu veselību, tajā skaitā personīgās higiēnas neievērošana;

15.8. smēķēšana teritorijā;

15.9. personisko mantu, apavu vai apģērbu atdošana citiem, svešas mantas aizņemšanās vai pieprasīšana no citiem;

15.10. apzināta faktu slēpšana;

15.11. nesagatavošanās mācību stundai vai nodarbībai (piemēram, ierašanās bez mācību piederumiem, neatbilstošā apģērbā).

16. Par šo noteikumu 15.punktā minēto pārkāpumu izdarīšanu no šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētā punktu skaita atņem piecus punktus.

17. Uzvedības un runas kultūras pārkāpums ir:

17.1. necenzētu vārdu lietošana;

17.2. rupja izturēšanās pret pārējiem bērniem, darbiniekiem;

17.3. trokšņošana mācību stundu vai sociālās korekcijas un interešu izglītības nodarbību laikā, tādējādi traucējot pārējos bērnus un darbiniekus;

17.4. nepieklājīgu žestu rādīšana;

17.5. melošana.

18. Par šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3. un 17.4.apakšpunktā minēto pārkāpumu izdarīšanu no šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā punktu skaita atņem piecus punktus, bet par 17.5.apakšpunktā minētā pārkāpuma izdarīšanu –10 punktus.

19. Īpaši rupjš iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums ir:

19.1. patvaļīga iestādes atstāšana vai bēgšanas organizēšana;

19.2. neatgriešanās no atvaļinājuma noteiktā dienā;

19.3. citu personu fiziska ietekmēšana;

19.4. emocionālā vardarbība, draudi;

19.5. svešas mantas paņemšana (ja bērns neatzīstas, bet to konstatē darbinieki, un kaitējums ir mazāks par 7 euro);

19.6. smēķēšana telpās;

19.7. aizliegtu priekšmetu, pārtikas produktu un vielu glabāšana un lietošana;

19.8. tīši nevērīga izturēšanās pret svešu mantu.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1167)

20. Par šo noteikumu 19.punktā minēto pārkāpumu izdarīšanu no šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minētā punktu skaita atņem 20 punktus un atņem 13.4.apakšpunktā minētos punktus.

21. Ja bērns ir paņēmis svešu mantu, bet atzīstas un atdod paņemto, viņš saglabā visus šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētos punktus. Ja bērns atzīstas, bet nevar atdot paņemto mantu, viņam saglabā 10 papildpunktus.

22. Izvērtējot iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, direktors lemj par nepieciešamību ziņot tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes.

23. Ja iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi nedēļas laikā nav konstatēti, bērns saglabā nedēļas sākumā piešķirtos 120 punktus.

24. Ja bērns dienas laikā ir izdarījis vairāk par vienu pārkāpumu šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā minētajos blokos, no 13.4.apakšpunktā minētā punktu skaita viņam atņem 20 punktus (10 attiecīgā bloka punktus un 10 papildpunktus).

25. Nedēļā piešķirto punktu skaitu var palielināt šādi:

25.1. par sabiedrisko darbu brīvajā laikā piešķir vienu punktu dienā par vienu darba stundu (nedēļā maksimāli iespējams saņemt septiņus punktus);

25.2. bērna uzvedību un centību vērtē mācību stundās un sociālās korekcijas un interešu izglītības nodarbībās (6.pielikums) un piešķir no viena līdz pieciem punktiem nedēļā (ja vidējais vērtējums nedēļā ir septiņas un vairāk balles);

25.3. par labu uzvedību un centību mājas darbu sagatavošanā piešķir no viena līdz diviem punktiem nedēļā (ja vidējais vērtējums nedēļā ir septiņas un vairāk balles);

25.4. par labu obligāto pienākumu izpildi piešķir no viena līdz pieciem punktiem nedēļā (ja vidējais vērtējums nedēļā ir septiņas un vairāk balles);

25.5. par īpašu centību ārpusstundu pasākumā, pārgājienā, sporta nodarbībā piešķir vienu punktu par katru pasākumu.

26. Nedēļas beigās iestādes darbinieks saskaita piešķirtos un atņemtos punktus un atbilstoši punktu skaitam novērtē bērna uzvedību ar 1., 2. vai 3.pakāpi:

26.1. līdz 76 punktiem – 1.pakāpe;

26.2. no 77 līdz 119 punktiem – 2.pakāpe;

26.3. 120 un vairāk punktu – 3.pakāpe.

27. Bērna uzvedības novērtējumu (pakāpi) ieraksta bērna uzvedības novērtējuma kopsavilkumā (7.pielikums).

28. Bērna uzvedību vērtē pēc iekšējās kārtības noteikumos minētajiem kritērijiem gan iestādē, gan pasākumos ārpus iestādes, gan atvaļinājuma laikā. Bērna uzvedību atvaļinājuma laikā vērtē atbilstoši saņemtajai informācijai no bērna dzīvesvietas pašvaldības, ģimenes locekļiem vai bērna likumiskā pārstāvja.

29. Par uzvedības noteikumu ievērošanu ar internāta skolotāju metodiskās komisijas lēmumu bērnam piemēro šādus pamudinājumus:

29.1. atļauj skatīties TV pārraides pēc plkst.22.00, ja nākamā nav mācību diena;

29.2. atļauj apmeklēt izklaides pasākumus ārpus iestādes;

29.3. piešķir papildu atvaļinājuma dienas pilngadīgu ģimenes locekļu vai bērna likumiskā pārstāvja apmeklējumam.

30. Ja bērna uzvedība sešas nedēļas pēc kārtas novērtēta ar 3.pakāpi, bērnam piemēro šādus pamudinājumus:

30.1. atļauj direktora noteiktajā apjomā papildus iegādāties preces (pēc bērna izvēles), kuru lietošana iestādē nav aizliegta;

30.2. atļauj kopā ar pilngadīgu ģimenes locekli vai bērna likumisko pārstāvi atstāt iestādes teritoriju līdz trim stundām.

31. Ja bērns ir sekmīgs mācībās un viņa uzvedības vidējais novērtējums (pakāpe) pēdējo sešu nedēļu laikā ir no 2,5 līdz 3, viņš reizi mēnesī (izņemot mēnesi, kad ir paredzētas izglītojamo brīvdienas) papildus var saņemt divas dienas ilgu atvaļinājumu pilngadīgu ģimenes locekļu vai bērna likumiskā pārstāvja apmeklējumam, ja ir saņemta šo personu rakstiska piekrišana un tās uzņēmušās atbildību par bērna atgriešanos iestādē noteiktajā laikā.

32. Ja bērna uzvedība 12 nedēļas pēc kārtas novērtēta ar 3.pakāpi, bērnam piemēro šādus pamudinājumus:

32.1. pēc saskaņošanas ar darbinieku atļauts brīvi pārvietoties pa iestādes teritoriju vai dienas režīmā paredzēto brīvo laiku pavadīt pēc saviem ieskatiem;

32.2. kopā ar pilngadīgu ģimenes locekli vai bērna likumisko pārstāvi atstāt iestādes teritoriju līdz astoņām stundām vienu reizi nedēļā;

32.3. reizi mēnesī saņemt divas dienas ilgu atvaļinājumu pilngadīgu ģimenes locekļu vai bērna likumiskā pārstāvja apmeklējumam, ja ir saņemta šo personu rakstiska piekrišana un tās uzņēmušās atbildību par bērna atgriešanos iestādē noteiktajā laikā.

33. Ja bērns ir sekmīgs mācībās un viņa uzvedība 24 nedēļas pēc kārtas novērtēta ar 3.pakāpi, viņš ir uzturējies iestādē ne mazāk kā gadu un vismaz pusi no tiesas noteiktā termiņa, bērns var lūgt direktoram iesniegt tiesā priekšlikumu par uzturēšanās ilguma saīsināšanu iestādē.

34. Direktors, pamatojoties uz internāta skolotāju metodiskās komisijas priekšlikumu, izdod rīkojumu par bērna atvaļinājumu un izsniedz bērnam izziņu par atvaļinājuma piešķiršanu.

35. Atvaļinājuma laikā direktors var uzlikt par pienākumu bērnam reģistrēties dzīvesvietas pašvaldībā, līdzi ņemot iestādes izziņu par atvaļinājuma piešķiršanu.

36. Bērnam, kuram ir piemērots drošības līdzeklis – ievietošana iestādē – , atvaļinājumu nepiešķir.

37. Par uzvedības noteikumu neievērošanu bērnam nosaka šādus aizliegumus:

37.1. aizliedz piedalīties izklaidējošos pasākumos iestādē;

37.2. aizliedz pasūtīt pirkumus no veikala;

37.3. aizliedz brīvajā laikā skatīties televizoru, spēlēt datorspēles.

38. Par uzvedības noteikumu pārkāpumiem bērnu var sodīt ar vienu no šādiem sodiem:

38.1. ja bērns sistemātiski izdara šo noteikumu 15., 17. un 19.punktā minētos pārkāpumus, piemēro īpašu uzraudzību;

38.2. ja bērns ir patvaļīgi atstājis iestādes teritoriju vai no piešķirtā atvaļinājuma ir atgriezies ar vairāk nekā triju dienu nokavēšanos, piemēro īpašu uzraudzību, aizliedz deviņas nedēļas piedalīties izklaidējošos pasākumos ārpus iestādes teritorijas un aizliedz saņemt atvaļinājumu nākamajās izglītojamo brīvdienās.

39. Bērnu, kuram piemērota īpaša uzraudzība, ievieto atsevišķās telpās. Mācību darbs un nodarbības notiek pēc individuāla mācību plāna. Bērnam īpašās uzraudzības laikā ir aizliegts bez darbinieka atļaujas atstāt norādītās telpas.

40. Bērnam īpašas uzraudzības laikā ir tiesības:

40.1. saņemt un nosūtīt vēstules ģimenes locekļiem, bērna likumiskajam pārstāvim un valsts un pašvaldību iestādēm;

40.2. reizi dienā darbinieka klātbūtnē telefoniski sazināties ar pilngadīgu ģimenes locekli vai bērna likumisko pārstāvi, ja kāds no viņiem to vēlas;

40.3. lasīt izglītojošu literatūru un ar darbinieka starpniecību apmainīt grāmatas bibliotēkā;

40.4. strādāt iestādes teritorijā vai uzturēties svaigā gaisā ne mazāk kā stundu dienā;

40.5. tikties ar ģimenes locekļiem vai bērna likumisko pārstāvi darbinieka norādītajās iestādes telpās.

41. Īpašo uzraudzību, pamatojoties uz iestādes darbinieka priekšlikumu, piemēro direktora vietnieks izglītības jomā, kurš nosaka arī īpašās uzraudzības sākuma un beigu datumu. Īpašas uzraudzības piemērošanu un tās sākuma un beigu datumu, kā arī veiktos pasākumus reģistrē īpašas uzraudzības piemērošanas uzskaites žurnālā (8.pielikums).

42. Ja bērns uzskata, ka piešķirtais punktu skaits nav pamatots, viņš var iesniegt direktoram attiecīgu iesniegumu. Iesniegumu bērna klātbūtnē izskata iestādes administrācijas pārstāvis un darbinieks, kurš ir sniedzis bērna novērtējumu.

V. Bērna satikšanās ar apmeklētājiem

43. Bērna ģimenes locekļiem vai bērna likumiskajam pārstāvim par plānoto apmeklējumu iepriekš jāinformē iestādes sociālais pedagogs. Ar citiem apmeklētājiem bērns var tikties pilngadīgu ģimenes locekļu vai bērna likumiskā pārstāvja klātbūtnē.

44. Apmeklētājs, ierodoties iestādes teritorijā, vispirms tiekas ar dežurējošo darbinieku. Satikšanās vietu un ilgumu nosaka dežurējošais darbinieks, pamatojoties uz sociālā pedagoga priekšlikumu. Apmeklētājs reģistrējas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā.

45. Atļauju bērnam kopā ar apmeklētāju atstāt iestādes teritoriju piešķir direktora vietnieks izglītības jomā, pamatojoties uz bērna iesniegumu vai tās personas lūgumu, kura vēlas ierasties uz satikšanos.

46. Ja apmeklētājs uz satikšanos ieradies pirmo reizi, tiek pārbaudīta personas identitāte un noskaidrota personas saikne ar bērnu. Apmeklētājam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, ja darbinieks to pieprasa. Dežurējošais darbinieks apmeklētāju iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, brīdina par aizliegumu nodot bērnam šo noteikumu 1.pielikumā minētos priekšmetus, pārtikas produktus un vielas.

47. Apmeklētājs drīkst atstāt tikai tos pienesumus, kas norādīti šo noteikumu 2.pielikumā. Apmeklētājs pienesumus nodod darbiniekam.

48. Apmeklētājam neatļauj tikties ar bērnu, ja:

48.1. bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par aizliegumu šai personai satikties ar bērnu;

48.2. ir aizdomas, ka persona ir lietojusi alkoholu, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.88
Priekšmeti, pārtikas produkti un vielas, kurus bērnam ir aizliegts glabāt

1. Visu veidu ieroči (aukstie, šaujamie, gāzes ieroči) un asi priekšmeti.

2. Ugunsnedroši priekšmeti, spridzekļi, indīgas vielas.

3. Sērkociņi, šķiltavas, tabakas izstrādājumi.

4. Nauda, dārglietas, spēļu kārtis.

5. Mobilie tālruņi, radio un audio uztvērēji.

6. Pornogrāfiska rakstura literatūra, fotogrāfijas, zīmējumi.

7. Visu veidu pārtikas produkti.

8. Alkohols, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.

9. Zāles.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.88
Sūtījumi un pienesumi bērnam

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1167)

1. Cepumi (ne vairāk kā 1 kg).

2. Konfektes (bez alkohola, ne vairāk kā 1 kg).

3. Augļi (ne vairāk kā 1 kg).

4. Saldējums (ne vairāk kā 0,5 kg).

5. Kūkas, pīrāgi (līdz trim gabaliem).

6. Dabīgās sulas un minerālūdens (ne vairāk kā 10 litri).

7. Lobītie rieksti (ne vairāk kā 1 kg).

8. Sausās zupas (ne vairāk kā 0,5 kg).

9. Skaidra nauda (ne vairāk kā 15 euro).

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.88
Dienas režīms

I. Darbdienās

7.30 – 8.15Celšanās, personīgā higiēna
8.15 – 8.35Brokastis
8.35 – 8.55Brīvais laiks
9.00 – 13.00Mācību stundas/sociālās korekcijas nodarbības
13.00 – 13.40Pusdienas
13.40 – 16.00Mācību stundas/sociālās korekcijas nodarbības
16.00 – 17.30Sabiedriskais darbs/brīvais laiks
17.30 – 18.30Vakariņas
18.30 – 19.00Brīvais laiks
19.00 – 20.00Mājas darbu sagatavošana
20.00 – 20.30Telpu uzkopšana, dienas notikumu kopsavilkums
20.00 – 20.45Otrās vakariņas
20.45 – 21.45Brīvais laiks, personīgā higiēna
21.45 – 22.00Gatavošanās naktsmieram
22.00Naktsmiers

II. Brīvdienās un svētdienās

8.30 – 9.15Celšanās, personīgā higiēna
9.15 – 9.30Brokastis
9.30 – 13.00Interešu izglītība, sabiedriskais darbs, spēles, TV pārraides, gatavošanās pasākumiem
13.00 – 13.30Pusdienas
13.30 – 15.00Klusā stunda
15.00 – 17.30Pasākums, nodarbības vai brīvais laiks
17.30 – 18.30Vakariņas
18.30 – 20.00Brīvais laiks, telpu uzkopšana
20.00 – 20.30Dienas notikumu kopsavilkums
20.30 – 20.45Otrās vakariņas
20.45 – 21.45Brīvais laiks, personīgā higiēna
21.45 – 22.00Gatavošanās naktsmieram
22.00Naktsmiers
Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.88
Aptaujas lapa

(vārds, uzvārds)

1.Bibliotekārs 
2.Dārznieks 
3.Ēdnīcas vadītājs 
4.Veļas pārzinis 
5.Internāta skolotājs 
   
6.Sociālais pedagogs 
7.Saimniecības vadītājs 
8.Direktora vietnieks izglītības jomā 
   
9.Direktors 

Datums _____________________

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.88
Uzvedības karte

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1167)


(vārds, uzvārds)

Nedēļa ____________________________

Dienas

1.bloks (35 punkti)
(tiek noņemti pieci punkti par dienas režīma pārkāpumu, bērna pienākumu un aizliegumu neievērošanu)

2.bloks (35 punkti)
(tiek noņemti pieci punkti par uzvedības un runas kultūras pārkāpumu)

3.bloks (20 punkti)
(tiek noņemti 20 punkti par katru īpaši rupju pārkāpumu)

Pārkāpumi

Datums

Pirmdiena• patvaļīga iestādes atstāšana vai bēgšanas organizēšana
Otrdiena• neatgriešanās no atvaļinājuma noteiktajā dienā
Trešdiena• citu personu fiziska ietekmēšana
Ceturtdiena• emocionālā vardarbība, draudi
Piektdiena• svešas mantas paņemšana (neatzīstas, konstatē darbinieki, kaitējums ir mazāks par 7 euro)
Sestdiena• smēķēšana telpās
Svētdiena• aizliegtu priekšmetu, pārtikas produktu un vielu glabāšana un lietošana

Kopā

• tīši nevērīga izturēšanās pret svešu mantu


4.bloks (30 punkti)

Iespēju bloks

10 punkti

10 punkti

10 punkti

Kritēriji

Vērtējums

Uzvedība un centība mācību stundās, sociālās korekcijas un interešu izglītības nodarbībās
Uzvedība un centība mājas darbu sagatavošanā
Obligāto pienākumu izpilde (dežūras, darbs iestādes teritorijā)
Īpaša centība darbā, ārpusstundu pasākumā

Kopā


Sabiedriskais darbs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Kopā

Punktu skaits kopā ___________________________

Uzvedības novērtējums _______________________

Darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.88
Bērna uzvedības un centības vērtējums mācību stundās un nodarbībās

Nr.p.k.

Vērtējums ballēs

Kritēriji

Nedēļas vidējā vērtējuma atspoguļojums uzvedības kartē

1.

10

Izcili

Ir sagatavojies mācību stundai. Ir visi mācību piederumi. Izrāda īpašu aktivitāti un centību, veic papildu darbu

9,1–10 balles = 5 punkti

2.

9

Teicami

Ir sagatavojies mācību stundai. Ir visi mācību piederumi. Izrāda īpašu aktivitāti un centību

8,6–9,0 balles = 4 punkti

3.

8

Ļoti labi

Ir sagatavojies mācību stundai. Ir visi mācību piederumi. Izrāda aktivitāti un centību

8,1–8,5 balles = 3 punkti

4.

7

Labi

Ir sagatavojies mācību stundai. Ir mācību piederumi. Apzinīgi izpilda pedagoga dotos uzdevumus

7,6–8,0 balles = 2 punkti

7,0–7,5 balles = 1 punkts

5.

6

Gandrīz labi

Pedagoga dotos uzdevumus izpilda bez iniciatīvas. Reizēm nepieciešama pedagoga aktivizējoša palīdzība

4,0–6,9 balles = nav punktu

6.

5

Viduvēji

Apmierinoši izpilda pedagoga dotos uzdevumus. Nepieciešama pedagoga organizējoša un aktivizējoša palīdzība

7.

4

Gandrīz viduvēji

Pedagoga dotos uzdevumus izpilda. Bērna darbība nepārtraukti jāorganizē un jākontrolē

8.

3

Vāji

Pedagoga dotos uzdevumus izpilda daļēji. Traucē pārējo bērnu un pedagoga darbu. Atkārtoti jāaizrāda par uzvedību, aizrādījumus respektē

3,0–3,9 balles = –5 punkti

9.

2

Ļoti vāji

Izpilda dažus pedagoga dotos uzdevumus. Bieži traucē pārējo bērnu un pedagoga darbu. Atkārtoti jāaizrāda par uzvedību, aizrādījumus nerespektē

2,0–2,9 balles = –10 punkti

10.

1

Ļoti, ļoti vāji

Pedagoga dotos uzdevumus atsakās izpildīt. Nepiedalās stundas vai nodarbības darbā

1,0–1,9 balles = –15 punkti

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.88
Bērna uzvedības novērtējuma kopsavilkums

________________________ grupa

Vārds, uzvārds

Nedēļas

Pakāpe

1

2

3

4

5

6

        
        
        
        
        
        
        
        
        
Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.88
Īpašas uzraudzības piemērošanas uzskaites žurnāls

Nr.p.k.

Īpašas uzraudzības piemērošanas sākuma un beigu datums, laiks

Vārds, uzvārds

Klase

Veiktie pasākumi

Darbinieka paraksts

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 01.02.2011.Stājas spēkā: 04.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 03.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
225269
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2011","iso_value":"2011\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)