Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1517 "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1241

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 79.§)
Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 16.panta 2.2 daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. gadījumus, kad pasūtītājam (tiešās pārvaldes iestādei) (turpmāk – pasūtītājs) ir obligāti preces vai pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību;

1.2. centralizēto iepirkumu institūciju un tās sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus;

1.3. preču un pakalpojumu grupas (1.pielikums).

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. elektroniskais iepirkumu process (turpmāk – e-iepirkumu process) – darbību kopums, kuru rezultātā pasūtītājs un piegādātājs, izmantojot elektroniskā kataloga sistēmu, var noslēgt publisku piegādes vai pakalpojuma darījumu;

2.2. elektronisko iepirkumu sistēma (turpmāk – e-iepirkumu sistēma) – Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kuras tīmekļa vietne ir www.eis.gov.lv;

2.3. elektroniskais katalogs (turpmāk – e-katalogs) – preču un pakalpojumu katalogs;

2.4. elektroniskā kataloga sistēma (turpmāk – e-kataloga sistēma) – e-iepirkumu sistēmas apakšsistēma, kurā e-kataloga sistēmas dalībnieks veic darījumus par e-katalogā pieejamām precēm un pakalpojumiem;

2.5. e-kataloga sistēmas dalībnieks – e-kataloga sistēmā reģistrēts pasūtītājs, kuram izveidoti e-kataloga sistēmas lietotāji un reģistrēti identifikācijas rīki;

2.6. e-kataloga sistēmas lietotājs – pasūtītāja darbinieks, kurš pārstāv pasūtītāju e-iepirkumu procesa ietvaros un pasūtītāja vārdā veido un apstiprina e-katalogā iekļauto preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumus, pieņem preces vai pakalpojumus un veic darbības, ko atļauj vispārīgās vienošanās, veidojot datubāzē saistošus ierakstus par preču vai pakalpojumu pasūtījuma statusu, preču piegādēm un kvalitāti, kā arī veic citas e-kataloga sistēmas lietošanas noteikumos paredzētās darbības;

2.7. pasūtītāja pilnvarotais administrators – e-kataloga sistēmas lietotājs, kas pasūtītāja vārdā izveido un aktivizē citus e-kataloga sistēmas lietotājus, kā arī veic citas e-kataloga sistēmas lietošanas noteikumos noteiktās darbības.

3. Pasūtītājs ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību e-kataloga sistēmā iegādājas šo noteikumu 1.pielikumā minētajās preču un pakalpojumu grupās ietvertās preces vai pakalpojumus, ja preču piegāde un pakalpojumu sniegšana notiek Latvijas Republikas teritorijā.

4. Ja pasūtītāja atlasīto preču vai pakalpojumu summa viena e-kataloga ietvaros ir vienāda ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrās daļas pirmajā teikumā noteikto līgumcenu piegādes vai pakalpojuma līgumiem vai pārsniedz to, tad, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku līdzekļu izmantošanu, e-kataloga sistēma nosūta visiem e-kataloga sistēmā aktīvajiem piegādātājiem paziņojumu par pasūtījumu, nosakot trīs darbdienas īpaši izdevīgu cenu noteikšanai.

5. Pasūtītājs var nepiemērot šo noteikumu 3.punktu un iegādāties nepieciešamās preces vai pakalpojumus ārpus e-kataloga sistēmas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, ja:

5.1. pasūtītāja vajadzībām atbilstošu preci vai pakalpojumu nav iespējams iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību. Šādā gadījumā pasūtītājs mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas vai pirkuma veikšanas dienas var iepirkto preču vai pakalpojumu tehniskās specifikācijas iesniegt centralizēto iepirkumu institūcijā;

5.2. pasūtītājs var nodrošināt preču vai pakalpojumu iegādi par zemāku cenu. Šādā gadījumā pasūtītājs vienu darbdienu pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas vai pirkuma veikšanas, ja netiek rīkota iepirkuma procedūra, e-kataloga sistēmā veic atbilstoša apjoma un identiskām tehniskajām specifikācijām atbilstošu preču vai pakalpojumu atlasi, izdrukā atlases rezultātā e-katalogā piedāvāto pasūtījuma līgumcenu un izdruku pievieno iepirkuma dokumentācijai.

6. Aģentūra ir centralizēto iepirkumu institūcija, ar kuras starpniecību e-kataloga sistēmas dalībnieks iegādājas preces vai pakalpojumus.

7. Aģentūra:

7.1. uztur e-iepirkumu sistēmu un e-kataloga sistēmu;

7.2. reģistrē pasūtītājus e-kataloga sistēmā;

7.3. apmāca e-kataloga sistēmas lietotājus un sniedz atbalstu tiem;

7.4. publicē tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv informāciju par plānotajām šo noteikumu 1.pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā iekļauto preču vai pakalpojumu iepirkuma procedūrām;

7.5. nodrošina preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumu tiesisko pamatu e-kataloga sistēmas dalībniekiem, centralizēto iepirkumu procedūru rezultātā slēdzot vispārīgās vienošanās ar piegādātājiem, kas iepirkuma procedūras ietvaros ir ieguvuši tiesības piedalīties e-iepirkumu procesā kā preču piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji e-kataloga sistēmas dalībniekiem;

7.6. apkopo informāciju par e-iepirkumu sistēmā veiktajiem darījumiem;

7.7. apkopo šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajā kārtībā saņemto informāciju un, izvērtējot nepieciešamību, iekļauj prasības kārtējo iepirkumu procedūru tehniskajās specifikācijās, kuras, uzsākot centralizētās iepirkuma procedūras, publicē tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.

8. Lai izmantotu aģentūras sniegtos pakalpojumus un slēgtu publiskus piegādes vai pakalpojumu darījumus par e-katalogā pieejamām precēm vai pakalpojumiem, pasūtītājs kļūst par e-kataloga sistēmas dalībnieku un uztur aktīvus e-kataloga sistēmas lietotājus.

9. E-kataloga sistēmas dalībnieks:

9.1. atbild par tā e-kataloga sistēmas lietotāju darbībām e-kataloga sistēmā;

9.2. informē e-kataloga sistēmas lietotājus par fizisko personu datu apstrādi un datu apstrādes mērķi e-kataloga sistēmā un iepazīstina e-kataloga sistēmas lietotājus ar e-kataloga sistēmas lietošanas noteikumiem, kas pieejami tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.

10. E-kataloga sistēmas dalībnieks ir tiesīgs iegādāties šo noteikumu 1.pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā neietvertas preces un pakalpojumus, kas pieejami e-katalogā.

11. Lai kļūtu par e-kataloga sistēmas dalībnieku, pasūtītājs iesniedz aģentūrā e-kataloga sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikumu (2.pielikums), pilnvarojuma dokumentu pasūtītāja administratoram (3.pielikums) un pasūtītāja pilnvarotā administratora apliecinājumu (4.pielikums).

12. Aģentūra izskata šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus un triju darbdienu laikā reģistrē pasūtītāju e-kataloga sistēmā un piešķir pasūtītāja pilnvarotajam administratoram tiesības lietot e-kataloga sistēmu.

13. Ja e-kataloga sistēmas dalībniekam nav pasūtītāja pilnvarota administratora vai esošais pasūtītāja pilnvarotais administrators ir zaudējis tiesības izmantot e-kataloga sistēmu, e-kataloga sistēmas dalībnieks par to rakstiski informē aģentūru, vienlaikus iesniedzot šo noteikumu 11.punktā minēto pilnvarojuma dokumentu pasūtītāja administratoram un pasūtītāja pilnvarotā administratora apliecinājumu.

14. Ja e-kataloga sistēmas dalībnieks tiek likvidēts vai reorganizēts, tā saistību pārņēmējs vai augstāka institūcija nekavējoties par to rakstiski informē aģentūru, un aģentūra triju darbdienu laikā izslēdz e-kataloga sistēmas dalībnieku no e-kataloga sistēmas.

15. Ievērojot šo noteikumu 11.punktā minēto kārtību, e-kataloga sistēmai var pievienoties:

15.1. pasūtītājs, uz kuru nav attiecināms Publisko iepirkumu likumā noteiktais pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību;

15.2. persona, kura Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā finansējuma saņēmēja statusā veic iepirkuma procedūru;

15.3. persona, kurai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statuss.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.448 redakcijā)

16. Šie noteikumi neattiecas uz:

16.1. tādu spēkā esošu vispārīgo vienošanos un tās izpildes noteikumiem, kas noslēgta starp aģentūru un piegādātājiem pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

16.2. pievienošanās protokolu, ar kuru pasūtītājs apņēmies ievērot tādu vispārīgu vienošanos, kas noslēgta starp aģentūru un piegādātājiem pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

16.3. tādu pasūtītāja rīkotas iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto līgumu par šo noteikumu 1.pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā ietilpstošajām precēm, kas noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, kā arī uz tādu līgumu par šo noteikumu 1.pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā ietilpstošajām precēm, kas noslēgts, pamatojoties uz iepirkuma procedūru, kas izsludināta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

17. Šo noteikumu 4.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.

18. Šo noteikumu 1.pielikuma:

18.1. 1., 2., 3. un 4.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.februārī;

18.2. 5. un 6.punkts stājas spēkā 2011.gada 15.aprīlī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1241
Preču un pakalpojumu grupu saraksts

(Pielikums grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.448; pielikuma 7.punkts stājas spēkā 01.09.2013., sk. grozījumu 3.punktu)

1. Biroja tehnika:

1.1. multifunkcionālās drukas iekārtas;

1.2. tintes drukas iekārtas;

1.3. lāzerdrukas iekārtas;

1.4. projektori;

1.5. kopētāji.

2. Programmatūra:

2.1. operētājsistēmas programmatūra;

2.2. serveru standarta programmatūra un tās atbalsts;

2.3. biroja programmatūra.

3. Biroja papīrs:

3.1. A4 formāta papīrs;

3.2. A3 formāta papīrs.

4. Zāles (izņemot zāles, kuru iepirkumus centralizēti veic Veselības ekonomikas centrs, darbojoties kā pasūtītāja pārstāvis saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu iegādi ārstniecības iestādēs):

4.1. muskuļu un skeleta sistēmas zāles;

4.2. pretinfekcijas līdzekļi.

5. Datortehnika:

5.1. galda datori (darba stacijas);

5.2. portatīvie datori;

5.3. monitori.

6. Drukas iekārtu piederumi:

6.1. toneri un tintes kasetes;

6.2. iekārtas lietotājam iespējamās iekārtas nomaiņas detaļas.

7. Standarta servertehnika:

7.1. standarta (48,26 cm) serverstatnē ievietojamie serveri;

7.2. komutatori.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1241
E-kataloga sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1241
Pasūtītāja administratora pilnvarojums

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1241
Pasūtītāja pilnvarotā administratora apliecinājums

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1241Pieņemts: 28.12.2010.Stājas spēkā: 12.01.2011.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 11.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
224012
{"selected":{"value":"01.09.2013","content":"<font class='s-1'>01.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2013","iso_value":"2013\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-31.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2011","iso_value":"2011\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2011.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)