Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.975

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 36.§)
Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem
Izdoti saskaņā ar Filmu likuma 9.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka publiskā finansējuma (turpmāk – finansējums) konkursam pieteikto filmu nozares projektu (turpmāk – projekts) sagatavošanas noteikumus, to vērtēšanas kritērijus, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī finansēto projektu uzraudzības kārtību.

2. Lai projektiem piešķirtu finansējumu, Nacionālais kino centrs rīko atklātu konkursu.

3. Finansējumu šo noteikumu ietvaros piešķir šādām darbībām:

3.1. Latvijas spēlfilmu, dokumentālo filmu un animācijas filmu projektu producēšanai, pirmsproducēšanai (scenāriju rakstīšanai un projektu izstrādei) un izplatīšanai, tai skaitā filmu projektu popularizēšanai, kuru izmaksas saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014), 54. pantu ir uzskatāmas par kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Atbalsta shēmas kopējais budžets nepārsniedz regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "aa" apakšpunktā norādīto robežvērtību, un atbalsta shēmu īsteno, ievērojot regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktu attiecībā uz atbalsta programmas vidējo gada budžetu;

3.2. citiem ar filmu nozari saistītiem projektiem (Latvijas filmu mārketings, dalība starptautiskos filmu mākslas pasākumos, filmu projektu tirgos un semināros ārvalstīs, kursu, semināru un industrijas pasākumu rīkošana Latvijā).

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.05.2019. noteikumiem Nr. 209)

4. Projektu konkursam var iesniegt sīkie (mikro) komersanti, mazie, vidējie, lielie komersanti un Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam un 1. pielikumam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

5. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

5.1. projekta iesniedzējs attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām atbilst grūtībās nonākuša komersanta pazīmēm, kas noteiktas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā;

5.2. projekta iesniedzējam projekta iesniegšanas dienā ir nodokļu parādi un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.2.1 uz projekta iesniedzēju attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, kas minēts regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā (attiecināms uz noteikumu 3.1. apakšpunktu);

5.3. projekta iesniedzējs nav izpildījis saistības, kas izriet no iepriekš ar Nacionālo kino centru noslēgtajiem finansēšanas līgumiem, tai skaitā gada laikā pēc publisko finansējumu saņēmušās filmas pabeigšanas nav nodevis Latvijas Nacionālajam arhīvam filmas oriģinālu vai filmas kopiju tādā formātā, kas ļauj iegūt filmas oriģināla kvalitāti, saskaņā ar Filmu likuma 4. panta pirmo daļu;

5.4. projektu iesniedz raidorganizācija;

5.5. vairāk nekā 25 % projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesību pieder valstij vai pašvaldībai, raidorganizācijai vai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

6. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

II. Projektu konkursa sagatavošana un izsludināšana

7. Nacionālais kino centrs izstrādā un apstiprina projektu konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums), kā arī izsludina projektu konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot projektu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo finansējumu, projektu konkursa veidu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar nolikumu un saņemt papildinformāciju.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.723)

8. Nolikumā norāda:

8.1. projektu konkursa finansējumu, mērķi, atbalstāmās aktivitātes, norises termiņus un kārtību;

8.2. projekta iesniedzējus, kas var pretendēt uz finansējumu projektu īstenošanai;

8.3. projekta iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību;

8.4. projekta sagatavošanas un noformēšanas noteikumus;

8.5. iesniedzamos dokumentus;

8.6. finansējuma izlietojuma nosacījumus;

8.7. minimālo un maksimālo finansējuma apmēru, ko var piešķirt viena projekta īstenošanai, kā arī projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, ja tāds paredzēts;

8.8. attiecināmo izmaksu pozīcijas, tai skaitā attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktu, ņemot vērā regulas Nr. 651/2014 54. panta 5. punktu;

8.9. projekta īstenošanas termiņu;

8.10. projektu vērtēšanas norises kārtību un metodiku;

8.11. citu informāciju, ja nepieciešams.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

9. Nolikumam pievieno projekta iesnieguma veidlapu un citu iesniedzamo dokumentu veidlapas, kā arī projekta vērtēšanas veidlapas (1., 2. un 3.pielikums).

10. Nolikumu pēc projektu konkursa izsludināšanas publicē Nacionālā kino centra mājaslapā internetā.

III. Projektu iesniegšana

11. Projekta iesniedzējs attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām iesniedz projektu Nacionālajā kino centrā nolikumā norādītajā termiņā, ievērojot regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Ja projekta īstenošanas darbi ir uzsākti pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzējam, tad visas projekta izmaksas kopumā ir neattiecināmas. Projektu uzsāk īstenot, kad visas atbalstu piešķirošās institūcijas ir pieņēmušas lēmumus par atbalsta piešķiršanu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

12. Projektu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa un nolikumā minētie dokumenti. Projektu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, ja nolikumā nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

12.1 Projekta iesniedzējs nolikumā noteiktajā kārtībā iesniedz Nacionālajam kino centram finansēšanas plānu. Plānā iekļauj informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

(MK 15.03.2022. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

13. Projekta iesniedzējs projektu iesniedz Nacionālajā kino centrā šo noteikumu 11.punktā minētajā termiņā vienā no šādiem veidiem:

13.1. papīra formā – personīgi vai pa pastu;

13.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

14. Iesniedzot projektu papīra formā, tā lapas ir cauršūtas un sanumurētas. Nacionālais kino centrs nolikumā nosaka iesniedzamo projekta eksemplāru skaitu, kā arī var noteikt papildu prasību – projektu vai atsevišķas tā daļas iesniegt arī elektroniski elektronisko datu nesējā vai nosūtot uz Nacionālā kino centra oficiālo elektroniskā pasta adresi.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

15. Nacionālais kino centrs reģistrē saņemto projektu un piešķir tam identifikācijas numuru.

IV. Projektam izvirzāmās prasības

16. Uz finansējumu pilnmetrāžas spēlfilmas vai pilnmetrāžas animācijas filmas veidošanai var pretendēt projekts, ja attiecīgā projekta režisors ir kādas pabeigtas un sabiedrībā izplatītas attiecīgā filmu veida filmas režisors.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

17. Projektu, kurš projektu konkursā nav guvis atbalstu, atkārtoti iesniegt projektu konkursam var ne vairāk kā divas reizes. Nacionālais kino centrs neuzskaita šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētās vērtēšanas rezultātā noteikto neatbilstību.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

18. Vienu un to pašu projektu var iesniegt vairākiem projektu konkursiem, bet kopējais projektam dažādos projektu konkursos piešķirtais finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 19. punktā minēto maksimāli pieļaujamo apmēru. Ja projektu iesniedz vairākos projektu konkursos, finansējumu piešķir dažādām ar projekta īstenošanu saistītām aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

18.1 (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 265)

19. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajam Latvijas filmas veidošanas projektam piešķirto atbalstu var apvienot ar atbalstu, tai skaitā par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta regulas Nr. 651/2014 54. panta 6. punktā, vai apmēru, kas noteikts Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no finansējuma avota nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne mazāk kā 80 % no piešķirtā finansējuma tiek izlietots, lai samaksātu par pakalpojumiem Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem;

19.2. sarežģītas filmas veidošanai kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no finansējuma avota nepārsniedz 80 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne mazāk kā 80 % no piešķirtā finansējuma tiek izlietots, lai samaksātu par pakalpojumiem Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem;

19.3. visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 19.1. un 19.2. apakšpunktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vai apmēru, kas noteikts Eiropas Komisijas lēmumā, finansējuma saņēmējs sedz no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publiskajiem līdzekļiem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

21. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

22. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

23. Filma uzskatāma par sarežģītu filmu, ja tā atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

23.1. filmas teksts galvenokārt ir latviešu valodā;

23.2. filmas pamatā ir jautājumi, kas saistīti ar zinātni, tai skaitā Latvijas ekoloģiju, sociālo, politisko vai ekonomisko vidi Latvijā;

23.3. filmas pamatā ir Latvijas vēstures vai kultūras notikumi;

23.4. izteikti mākslinieciska filma, kurā izmantotas eksperimentālas vai inovatīvas izteiksmes formas;

23.5. filma paredzēta bērniem vai jauniešiem;

23.6. filmas scenārija pamatā ir Latvijas literārs oriģināldarbs.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

V. Projektu vērtēšana

24. Projekta un projekta iesniedzēja vērtēšana notiek šādā secībā:

24.1. vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem (1.pielikums), lai pārbaudītu, vai projekta iesniedzējs un projekts atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms tālākai izvērtēšanai;

24.2. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā Latvijas filmu veidošanas projekta vērtēšana atbilstoši Filmu likuma 8.panta pirmās daļas nosacījumiem (2.pielikums), kā arī šo noteikumu 23.punktā minētajiem nosacījumiem;

24.3. vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem filmas veidošanas projektiem (3. pielikums), ievērojot nolikumā minēto projektu vērtēšanas metodiku, lai noteiktu projekta kvalitāti saistībā ar projektu konkursa mērķi;

24.4. vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem citiem ar filmu nozari saistītiem projektiem (4. pielikums), ievērojot nolikumā minēto projektu vērtēšanas metodiku, lai noteiktu projekta kvalitāti saistībā ar projektu konkursa mērķi.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

25. Projekta un projekta iesniedzēja vērtēšanu atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem Nacionālais kino centrs veic 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētā projektu iesniegšanas termiņa beigām.

26. Ja projekts vai projekta iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem vai kādam no šo noteikumu 1. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. vai 2.5. apakšpunktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, Nacionālais kino centrs pieņem lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un atteikumu piešķirt finansējumu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

27. Ja projekts neatbilst kādam no šo noteikumu 1. pielikuma 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. vai 2.11. apakšpunktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, Nacionālais kino centrs rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projektu vai iesniegt papildu informāciju. Pieprasījumu nosūta pa pastu vai uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

28. Ja projekta iesniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc Nacionālā kino centra pieprasījuma nosūtīšanas precizēto projektu vai nepieciešamo papildu informāciju iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, Nacionālais kino centrs projektu vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

29. Ja pēc atkārtotās vērtēšanas projekts neatbilst kādam no šo noteikumu 27.punktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem vai projekta iesniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc Nacionālā kino centra pieprasījuma nosūtīšanas nepieciešamo papildu informāciju neiesniedz, Nacionālais kino centrs pieņem lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un atteikumu piešķirt finansējumu.

30. Ja projekts atbilst visiem administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projektu turpina izvērtēt viena no šādām Nacionālā kino centra izveidotajām pastāvīgo ekspertu komisijām (turpmāk – komisija):

30.1. spēlfilmu komisija;

30.2. dokumentālo filmu komisija;

30.3. animācijas filmu komisija;

30.4. kopražojuma filmu ekspertu komisija;

30.5. citu filmu nozares projektu komisija.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

31. Šo noteikumu 30.punktā minēto komisiju darbību nosaka Nacionālā kino centra apstiprināts nolikums. Komisijas sastāvā iekļauj speciālistus, kuriem ir zināšanas vai darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses. Vismaz viens komisijas loceklis ir Nacionālā kino centra pārstāvis.

32. Komisija izvērtē šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā Latvijas filmu veidošanas projekta atbilstību Filmu likuma 8.panta pirmās daļas nosacījumiem (2.pielikums) un šo noteikumu 23.punktā minētajiem nosacījumiem. Ja projekts neatbilst Filmu likuma 8.panta pirmās daļas nosacījumiem, komisija par to informē Nacionālā kino centra vadītāju. Nacionālā kino centra vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu un informē par to projekta iesniedzēju.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

33. Komisija izvērtē projektu atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un sniedz Nacionālā kino centra vadītājam atzinumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu.

34. Izvērtējot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto Latvijas filmas veidošanas projektu un sniedzot atzinumu Nacionālā kino centra vadītājam par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu, komisija ņem vērā šo noteikumu 18. un 19. punktā minētos nosacījumus par pieļaujamo projekta finansējuma intensitāti, kā arī projekta pieteikumā norādīto informāciju par citu projektam piešķirto vai plānoto finansējumu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

35. Ievērojot komisijas sniegto atzinumu, Nacionālā kino centra vadītājs pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu. Par finansējuma piešķiršanas dienu jeb komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad tiek pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai. Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši augstāku vērtējumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais finansējums. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto atbilstību grūtībās nonākuša komersanta pazīmēm vērtē uz atbalsta piešķiršanas brīdi.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

36. Nacionālais kino centrs lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu paziņo projekta iesniedzējam. Paziņojumu par projektu konkursa rezultātiem publicē Nacionālā kino centra mājaslapā internetā.

VI. Ražošanā esoša Latvijas filmas veidošanas projekta vērtēšanas kārtība

37. Ja šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētais Latvijas filmas veidošanas projekts saskaņā ar šo noteikumu 35. punktā noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu un ar Nacionālo kino centru noslēgto finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu ir saņēmis finansējumu filmas ražošanas posmam, tas var pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību, ievērojot regulas Nr. 651/2014 54. panta 9. punktu un šo noteikumu 11. punktu.

(MK 15.03.2022. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

38. Projekta iesniedzējs saskaņā ar nolikumu iesniedz Nacionālajā kino centrā aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, ziņojumu par projekta īstenošanas gaitu un citus nolikumā minētos dokumentus.

39. Nacionālais kino centrs izvērtē projekta iesniedzēja un projekta atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 25., 26., 27., 28. un 29.punktu.

40. Ja projekts atbilst visiem administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, to turpina izvērtēt attiecīgā šo noteikumu 30.punktā minētā komisija. Komisija sniedz Nacionālā kino centra vadītājam atzinumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu. Izvērtējot projektu un sniedzot atzinumu, komisija ievēro šo noteikumu 18., 19., 20. un 21.punktā minētos nosacījumus par pieļaujamo projekta finansējuma intensitāti.

41. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu Nacionālā kino centra vadītājs pieņem, ievērojot šo noteikumu 35. un 36.punktā minēto kārtību.

VII. Finansēšanas līguma noslēgšana, projekta īstenošanas uzraudzība un filmu projektu nekomerciālās tiesības

(Nodaļas nosaukums MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

42. Nacionālais kino centrs mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai noslēdz ar projekta iesniedzēju finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu. Nacionālais kino centrs pieprasa no projektu iesniedzēja finansēšanas līguma sagatavošanai un uzraudzībai nepieciešamos dokumentus (piemēram, piešķirtā finansējuma izlietojuma tāmi, darbu grafikus, finansēšanas plānu, kopražojumu un finansējumu apstiprinošus dokumentus).

43. Ja finansēšanas līgums par projekta īstenošanu netiek noslēgts šo noteikumu 42.punktā minētajā termiņā, Nacionālais kino centrs atceļ lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai. Šajā un citos gadījumos, kad projektu konkursā piešķirtais finansējums nevar tikt izlietots atbilstoši tā paredzētajam mērķim, Nacionālais kino centrs lemj par finansējuma novirzīšanu citiem tā organizētajiem projektu konkursiem.

44. Noslēdzot finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs kļūst par projekta īstenotāju un nodrošina Nacionālā kino centra finansētā projekta īstenošanu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu.

45. Nacionālajam kino centram, veicot projekta īstenošanas uzraudzību, ir tiesības pieprasīt no projekta īstenotāja ziņas par projekta izpildes gaitu un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Pieprasījumu nosūta pa pastu vai uz projekta īstenotāja norādīto elektroniskā pasta adresi. Projekta īstenotājs nepieciešamo informāciju Nacionālajam kino centram sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas.

46. Ja Nacionālais kino centrs konstatē, ka piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši finansēšanas līguma nosacījumiem, tas vienpusēji lauž noslēgto finansēšanas līgumu un no projekta īstenotāja atgūst neatbilstoši izlietoto finansējumu.

46.1 Ja, piešķirot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto komercdarbības atbalstu, tiek pārkāptas regulas Nr. 651/2014 prasības, projekta īstenotājs atmaksā Nacionālajam kino centram projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

47. Lai nodrošinātu atbalstīto filmu nekomerciālu pieejamību sabiedrībai, Nacionālajam kino centram ir tiesības, iepriekš informējot producentu:

47.1. veikt atbalstītās filmas nekomerciālu izplatīšanu izglītības iestādēs, bibliotēkās, festivālos, filmu dienās, Latvijas filmu popularizējošos, izglītojošos un tamlīdzīgos pasākumos visā pasaulē;

47.2. ievietot atbalstīto filmu Nacionālā kino centra administrētajās audiovizuālajās tehnoloģijās, tai skaitā interneta platformās (ar piekļuvi Latvijas teritorijā), ne agrāk kā 48 mēnešus pēc īsmetrāžas animācijas filmas un dokumentālās filmas un ne agrāk kā 60 mēnešus pēc spēlfilmas un pilnmetrāžas animācijas filmas nacionālās pirmizrādes, izņemot gadījumu, ja Nacionālais kino centrs un producents vienojas par filmas publicēšanu pirms minētā termiņa.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

48. Nacionālais kino centrs attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām nodrošina regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

49. Uzraudzības nolūkos visu ar atbalsta sniegšanu saistīto dokumentāciju attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām atbilstoši regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam atbalsta sniedzējs glabā 10 gadus no dienas, kad ir piešķirts pēdējais individuālais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem, bet projekta īstenotājs šajā punktā minēto dokumentāciju glabā 10 gadus no dienas, kad tam saskaņā ar šiem noteikumiem ir piešķirts atbalsts.

(MK 15.03.2022. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

50. Ņemot vērā regulas Nr. 651/2014 darbības termiņu, lēmumu par atbalsta piešķiršanu attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām var pieņemt līdz 2027. gada 30. jūnijam.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.975
Administratīvās atbilstības vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem" (turpmāk – noteikumi) 4. punktā minētajiem nosacījumiem, Latvijas filmas veidošanas projekta iesniedzējs atbilst Filmu likuma 8. panta trešajā daļā minētajiem nosacījumiem  

1.2.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu  

1.3.

Projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša komersanta pazīmēm, kas noteiktas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā  

1.4.

Projekta iesniedzējs ir izpildījis saistības, kuras izriet no iepriekš ar Nacionālo kino centru noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projektu īstenošanu, tai skaitā saskaņā ar Filmu likuma 4. panta pirmo daļu gada laikā pēc publisko finansējumu saņēmušās filmas pabeigšanas ir nodevis Latvijas Nacionālajam arhīvam filmas oriģinālu vai filmas kopiju tādā formātā, kas ļauj iegūt filmas oriģināla kvalitāti  

1.5.

Projekta iesniedzējs nav raidorganizācija  

1.6.

Vairāk nekā 25 % no projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesību nepieder valstij vai pašvaldībai, raidorganizācijai vai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām  

2. Projekta atbilstības kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs

2.1.

Projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā  

2.2.

Projekts attiecas uz projektu konkursa mērķi saskaņā ar nolikumu  

2.3.

Projekts ir Latvijas filma saskaņā ar Filmu likuma 3. panta 1. punktu  

2.4.

Latvijas spēlfilmas vai animācijas filmas veidošanas projekts atbilst noteikumu 16. punktā minētajiem nosacījumiem  

2.5.

Projekts atbilst noteikumu 17. punktā minētajam nosacījumam  

2.6.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta, un to ir parakstījusi projekta iesniedzēja amatpersona vai pilnvarota persona  

2.7.

Ir ievērotas noteiktās prasības attiecībā uz projekta noformējumu, eksemplāru (kopiju) skaitu, iesniegšanas veidu  

2.8.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti  

2.9.

Projektā pieprasītais finansējuma apmērs atbilst nolikumā noteiktajam finansējuma apmēram (ja attiecināms)  

2.10.

Latvijas filmas veidošanas projekts atbilst noteikumu 6. punktā minētajiem nosacījumiem  

2.11.

Projektā norādītais līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par nolikumā noteikto līdzfinansējuma apmēru (ja attiecināms)  
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.975
Latvijas filmas veidošanas projekta vērtēšanas nosacījumi

(Pielikums grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 844)

Publisko finansējumu Latvijas filmas veidošanai var piešķirt, ja tā saskaņā ar Filmu likuma 8.panta pirmo daļu atbilst vismaz trijiem šādiem nosacījumiem:

Nr.p.k.

Kritērijs

1.Filmas darbība noris galvenokārt Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Šveicē  
2.Vismaz viens no galvenajiem varoņiem ir saistīts ar Latvijas kultūru vai teritoriju, kurā runā latviešu valodā  
3.Filmas režisors vai scenārija autors ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai persona, kura saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā, vai arī scenārija autors ir persona, kas runā latviešu valodā  
4.Filmas galvenā tēma ir kultūras, sabiedrības, politiskie vai vēstures jautājumi, kas attiecas uz Latvijas sabiedrību un ir būtiski tai  
5.Viena no filmas oriģinālajām gala versijām ir latviešu valodā  
6.Filmas scenārija pamatā ir Latvijas literārs oriģināldarbs  
Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.975
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji filmas veidošanas projektiem

(Pielikums MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

Nr.
p. k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

1.

Projekta nozīmīgums un aktualitāteFilmas projekta tēmas/idejas aktualitāte, nozīmīgums un (vai) oriģinalitāte primāri Latvijas, bet arī Eiropas filmu kultūras kontekstā

2.

Projekta mākslinieciskā kvalitāteProjekta idejas pamatojums un kvalitāte, filmas scenārija un (vai) sižeta kvalitāte, kā arī filmas radošais un vizuālais risinājums

3.

Projekta profesionālā kvalitāteProjekta finansēšanas, mārketinga un filmas izplatīšanas stratēģija, filmas izplatīšanu apstiprinoši dokumenti, filmas izplatīšanas potenciāls

4.

Projekta finanšu, laika un darbības plāna samērojamībaProjekta tāmes, kalendāra grafika, filmas garuma un formāta atbilstība projekta specifikai, kā arī projekta izmaksu atbilstība konkursa finansējumam

5.

Projekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze un kompetenceProjekta iesniedzēja administratīvi finansiālā kapacitāte, projekta iesniedzēja/producenta iepriekšējā pieredze filmu veidošanā un izplatīšanā vai līdzvērtīgu projektu īstenošanā, kā arī iepriekšējo projektu vēsture Nacionālajā kino centrā

6.

Projekta autoru iepriekšējā pieredze un kompetenceProjekta radošās un (vai) tehniskās komandas (tai skaitā projekta vadītāja) kvalifikācija un pieredze
4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 12. oktobra
noteikumiem Nr. 975
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji citiem ar filmu nozari saistītiem projektiem

(Pielikums MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 844 redakcijā)

Nr.
p. k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

1.

Projekta nozīmīgums un aktualitāteProjekta nozīmīgums un aktualitāte

2.

Projekta mākslinieciskā kvalitāteProjekta idejas kopējā kvalitāte, kā arī projekta satura izklāsts, piedāvājot loģisku un racionālu skaidrojumu par nepieciešamību īstenot šo ideju

3.

Projekta profesionālā kvalitāteProjektam nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaistes stratēģija, kā arī plānoto aktivitāšu stratēģija un tās pamatojums saistībā ar konkursa mērķi

4.

Projekta finanšu, laika un darbības plāna samērojamībaProjekta tāmes un kalendāra grafika atbilstība projekta specifikai, kā arī projekta izmaksu atbilstība konkursa finansējumam

5.

Projekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze un kompetenceProjekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze līdzvērtīgu projektu īstenošanā, kā arī iepriekšējo projektu vēsture Nacionālajā kino centrā

6.

Projekta autoru iepriekšējā pieredze un kompetenceProjekta radošās un (vai) tehniskās komandas (tai skaitā projekta vadītāja) kvalifikācija un pieredze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 975Pieņemts: 12.10.2010.Stājas spēkā: 30.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 29.10.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
220300
{"selected":{"value":"04.05.2024","content":"<font class='s-1'>04.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.05.2024","iso_value":"2024\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2022","iso_value":"2022\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2022.-03.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2019","iso_value":"2019\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2019.-22.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-23.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2013","iso_value":"2013\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2010","iso_value":"2010\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2010.-05.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.05.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"