Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.657

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 40.§)
Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus
Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma
5.panta divpadsmito un četrpadsmito daļu daļu, 6.pantu, 7.panta ceturto daļu un 12.panta devīto daļu
(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.644)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu un importa sertifikātu;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē stratēģiskas nozīmes preču licenci un piegādes kontroles sertifikātu;

1.3. stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neminētu preču licencēšanas un lietošanas kārtību;

1.4. kārtību, kādā izsniedz militārā ražotāja sertifikātu.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.644)

2. Ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītie dokumenti šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. eksporta licence;

2.2. vispārējā eksporta licence;

2.3. importa licence;

2.4. tranzīta licence;

2.5. vispārējā tranzīta licence;

2.6. valsts vispārējā eksporta licence;

2.7. pārvietošanas licence (starp Eiropas Savienības dalībvalstīm);

2.7.1 globālā pārvietošanas licence;

2.7.2 vispārējā pārvietošanas licence;

2.8. starptautiskais importa sertifikāts (turpmāk – importa sertifikāts);

2.9. galīgā izlietojuma apliecinājums;

2.10. piegādes kontroles sertifikāts;

2.11. eksperta izziņa;

2.12. militārā ražotāja sertifikāts.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.644)

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto licenču veidlapas atbilst Padomes 2009.gada 5.maija Regulas (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (turpmāk – regula Nr. 428/2009), III a un III c pielikumam.

II. Importa sertifikāta un galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšana

4. Lai saņemtu importa sertifikātu (1.pielikums) stratēģiskas nozīmes preču importam no ārpuskopienas valsts vai galīgā izlietojuma apliecinājumu (2.pielikums), stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā (turpmāk – komiteja) iesniedz:

4.1. iesniegumu, kurā iekļauj importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma aizpildīšanai nepieciešamo informāciju, norādot komersanta nosaukumu vai personas vārdu, uzvārdu, komersanta vienoto reģistrācijas numuru komercreģistrā vai personas kodu, ievedamo preču nosaukumu un daudzumu, valsti, no kuras preces tiek ievestas;

4.2. speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības veidiem (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu);

4.3. darījuma līgumu vai eksportētāja apliecinājumu par gatavību veikt darījumu;

4.4. apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšanu.

5. Ja šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, komiteja ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.

6. Importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma saņemšanai iesniegtos dokumentus komiteja izskata 15 darbdienu laikā un izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu vai pieņem lēmumu par atteikumu tos izsniegt.

7. Ja importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšanas atteikuma pamats ir klasificēta informācija, komiteja aizsargā šo informāciju saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu".

8. Importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu sagatavo trijos eksemplāros uz speciālas krāsaina rastra veidlapas. Importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma vienu eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā, bet trešo eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta eksportētājvalsts eksporta kontroles iestādēm.

9. Importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam vai tā amatpersonai. Minētos dokumentus drīkst izmantot tikai sertifikātā vai galīgā izlietojuma apliecinājumā minētais stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts.

10. Ārvalstu stratēģiskas nozīmes preču galīgā izlietojuma apliecinājums ir derīgs, ja tas satur šo noteikumu 2.pielikumā norādīto informāciju. Ja komitejai ir pamatotas šaubas par gala lietotāja identitāti, komiteja pieprasa attiecīgās valsts eksporta kontroles iestādes apliecinājumu.

III. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta un globālās pārvietošanas licences izsniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā; nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

11. Lai saņemtu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta, vispārējo tranzīta vai globālo pārvietošanas licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā iesniedz:

11.1. iesniegumu – stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences pieprasījuma deklarāciju (3.pielikums);

11.2. speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības veidiem (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu);

11.3. ārvalstu importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, vai tiem pielīdzināmu dokumentu – tikai stratēģiskas nozīmes preču eksportam, pārvietošanai no Latvijas un tranzīta darījumiem;

11.4. līguma kopiju vai rēķina faktūru, uz kuras pamata tiek veikts darījums ar stratēģiskas nozīmes precēm;

11.5. apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījumi punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

12. Ja šo noteikumu 11.punktā minētajos dokumentos ziņas ir nepilnīgas vai apšaubāmas, komiteja ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.

13. Šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus iesniedzējs var nosūtīt komitejai, izmantojot faksu vai elektronisko pastu. Pirms stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences saņemšanas iesniedzējs komitejai uzrāda attiecīgo dokumentu oriģinālus.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījums punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

14. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences saņemšanai iesniegtos dokumentus komiteja izskata mēneša laikā pēc to saņemšanas un izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījums punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

15. Ja nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta sniegto ziņu papildu pārbaude, komiteja pagarina stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences izsniegšanas termiņu un par to rakstiski paziņo iesniedzējam. Šādā gadījumā komiteja attiecīgu lēmumu pieņem mēneša laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījums punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

16. Ja stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences izsniegšanas atteikuma pamats ir klasificēta informācija, komiteja aizsargā šo informāciju saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu".

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījums punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

17. Komiteja ir tiesīga neizsniegt eksporta, tranzīta, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci, apturēt minēto licenču darbību vai anulēt licences, ja valstī, uz kuru tiek eksportētas vai pārvietotas tranzītā Eiropas Savienības Kopējā militārajā sarakstā minētās preces, ir radušies ārkārtas apstākļi (tai skaitā bruņotas sadursmes vai karadarbība).

18. Ja, pārbaudot stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta sniegtās ziņas, nepieciešams veikt preču ekspertīzi vai pieprasīt informāciju no Latvijas vai ārvalstu institūcijām un atbilde nav saņemta iesnieguma izskatīšanas pagarinātajā termiņā, komiteja atkārtoti pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu līdz attiecīgās informācijas saņemšanai un par to rakstiski paziņo stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam.

19. Komiteja par lēmumu atteikt licences izsniegšanu informē Drošības policiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Eiropas Savienības Komisiju, Eiropas Padomi, Eiropas Savienības dalībvalstis un attiecīgās starptautiskās eksporta kontroles institūcijas.

19.1 Stratēģiskas nozīmes preču globālo pārvietošanas licenci komiteja izsniedz Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču sūtījumiem uz vienu vai vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Stratēģiskas nozīmes preču globālajā pārvietošanas licencē tiek norādītas preces vai preču kategorija, saņēmēji vai saņēmēju kategorija, kā arī saņēmēja valsts.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

20. Ja stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts licences pieteikuma deklarācijā izteicis vēlmi saņemt stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta, vispārējo tranzīta vai globālo pārvietošanas licenci papīra formā, stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas licenci sagatavo uz speciālas krāsaina rastra veidlapas trijos eksemplāros, eksporta, importa un vispārējo eksporta licenci - uz krāsaina rastra veidlapas četros eksemplāros, bet tranzīta un vispārējo tranzīta licenci - uz krāsaina rastra veidlapas piecos eksemplāros. Ar stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenču eksemplāriem veic šādas darbības:

20.1. vienu licences eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts vai pārvadātājs iesniedz robežšķērsošanas vietā muitas iestādes amatpersonām. Tranzītam iesniedz divus eksemplārus – izvešanas un ievešanas robežšķērsošanas vietā. Uz attiecīgā eksemplāra atbildīgā muitas iestādes amatpersona norāda datumu, faktisko izvesto vai ievesto preču daudzumu un apstiprina to ar zīmogu. Licences kopiju saglabā muitas iestādes lietvedībā. Licences oriģinālu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā iesniedz komitejā uzskaitei;

20.2. vienu eksemplāru ar muitas iestādes amatpersonu atzīmēm nosūta kopā ar preci gala lietotājam;

20.3. vienu eksemplāru ar muitas iestādes amatpersonu atzīmēm saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā un arhīvā;

20.4. licences kopiju saglabā iekšzemes muitas iestādes lietvedībā;

20.5. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izsniegtās eksporta licences robežšķērsošanas vietā nokopē un saglabā muitas iestādes lietvedībā;

20.6. pārvadājot preces ar vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču subjekts iesniedz muitas iestādē licences kopiju un informē komiteju par katru eksporta vai tranzīta darījumu.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516)

20.1 Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta, vispārējo tranzīta un globālo pārvietošanas licenci sagatavo elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūta stratēģiskas nozīmes preču subjektam un Valsts ieņēmumu dienestam. Reizi ceturksnī Valsts ieņēmumu dienests elektroniskā formā sniedz ziņas komitejai par izmantotajām stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, vispārējām eksporta un vispārējām tranzīta licencēm.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, pārvietošanas, tranzīta, vispārējo eksporta, vispārējo tranzīta vai globālo pārvietošanas licenci izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam vai tā amatpersonai. Minētās licences drīkst izmantot tikai attiecīgais stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījums punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

22. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, pārvietošanas un tranzīta licences derīguma termiņš ir seši mēneši. Vispārējās eksporta un vispārējās tranzīta licences derīguma termiņš ir gads. Globālās pārvietošanas licences derīguma termiņš ir trīs gadi.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījums punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

23. Ja nepieciešams stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences derīguma termiņa pagarinājums, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā iesniegumu. Iesniegumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu iesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms licences iepriekšējā derīguma termiņa beigām. Iesniegumā atkārtoti norāda pārvadāto un pārvadājamo preču daudzumu.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījums punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

24. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences derīguma termiņu pagarina komiteja, izdodot licenci no jauna ar attiecīgu atzīmi par pagarinājumu. Neizmantotās eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences vai importa sertifikātus atdod komitejai triju mēnešu laikā pēc to derīguma termiņa beigām

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījumi punktā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

25. Stratēģiskas nozīmes preču paredzamo robežšķērsošanas vietu un iekšzemes muitas iestādi komiteja norāda attiecīgajā licencē.

IV. Valsts vispārējās eksporta un vispārējās pārvietošanas licences izsniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā; nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

26. Valsts vispārējo eksporta licenci (4.pielikums) pēc savas iniciatīvas apstiprina un izsniedz komiteja regulas Nr. 428/2009 I pielikumā minēto divējāda pielietojuma preču eksportam uz ārpuskopienas valstīm.

27. Komiteja publicē valsts vispārējo eksporta licenci oficiālajā laikrakstā, norādot regulas 428/2009 I pielikumā minēto preču kategoriju un sadaļu, kā arī valsti vai valstis, uz kurām šīs preces atļauts eksportēt.

28. Valsts vispārējo eksporta licenci var izmantot stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts, kurš ir Latvijas Republikas pilsonis vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Lai veiktu eksporta darījumu saskaņā ar licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta preču pavaddokumentus komitejas stratēģiskas nozīmes preču identifikācijas speciālistam, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, un saņem tā atzinumu – precēm licence nav nepieciešama.

29. Valsts vispārējo eksporta licenci nevar izmantot, ja:

29.1. licences darbības periodā tiek noteikts ieroču embargo uz norādīto valsti, kas pieņemts ar kopēju nostāju vai vienotu rīcību, ko pieņēmusi Padome, vai EDSO lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošu rezolūciju, kā arī gadījumā, ja eksportētājs zina, ka konkrētās preces var pilnībā vai daļēji izmantot saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču un kodolsprādzienu bīstamu ierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkalpi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, kā arī tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkalpi vai glabāšanu, kas var nest šādus ieročus;

29.2. preču gala saņēmējs ir militāra institūcija;

29.3. licencē norādītajā valstī ir sākušies bruņoti konflikti vai šī valsts ir uzsākusi karadarbību.

30. Komiteja ir tiesīga lemt par licences apturēšanu vai anulēšanu, ja kādā no atļaujā norādītajām saņēmēja valstīm ir radušies šo noteikumu 29.1. vai 29.3.apakšpunktā minētie apstākļi.

30.1 Vispārējo pārvietošanas licenci (4.1 pielikums) komiteja izsniedz pēc savas iniciatīvas, nosakot Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, kuras atļauts nosūtīt uz jebkuru Eiropas Savienības dalībvalsti, ja:

30.1 1. saņēmējs ir dalībvalsts bruņoto spēku vienība vai līgumslēdzēja iestāde aizsardzības jomā, kura iepirkumu veic ekskluzīvām dalībvalsts bruņoto spēku vajadzībām;

30.1 2. saņēmējs ir komersants, kas saņēmis Aizsardzības ministrijas militārā ražotāja sertifikātu (4.2 pielikums);

30.1 3. sūtījums paredzēts preču demonstrēšanai, novērtēšanai vai izstādei;

30.1 4. sūtījuma nolūks ir preču tehniskā apkope un remonts un saņēmējs ir ar aizsardzību saistīto ražojumu sākotnējais piegādātājs.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

30.2 Komiteja publicē vispārējo pārvietošanas licenci oficiālajā laikrakstā.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

30.3 Lai saņemtu preču sūtījumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts saskaņā ar vispārējo pārvietošanas licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam nepieciešams Aizsardzības ministrijas militārā ražotāja sertifikāts. Minēto sertifikātu izsniedz, ja subjekts atbilst šādiem kritērijiem:

30.3 1. komersantiem, kas izgatavo ar aizsardzību saistītus ražojumus vai daļēji pabeigtus ar aizsardzību saistītus ražojumus, kurus veido no trešajām personām iegādātas sastāvdaļas un (vai) sistēmas un apakšsistēmas, lai laistu tos tirgū ar savu vārdu vai zīmolu, ir apliecināta pieredze aizsardzības jomā;

30.3 2. nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar eksporta ierobežojumiem uz trešajām valstīm;

30.3 3. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.644);

30.3 4. pie komersanta ir nodarbināti pieredzējuši vadītāji (vadītāji ar vismaz vienu gadu ilgu pieredzi vadošā amatā ar aizsardzību saistītu ražojumu komercdarbības jomā);

30.3 5. ir norīkoti vismaz divi augstākā līmeņa vadošie darbinieki, kas personīgi atbildīgi par sūtījumiem un eksportu, un amats nedrīkst radīt interešu konfliktu.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā)

30.4 Lai veiktu darījumu saskaņā ar vispārējo pārvietošanas licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, nosūta preču pavaddokumentus komitejas stratēģiskas nozīmes preču identifikācijas speciālistam un saņem atzinumu, ka preces tiek nosūtītas saskaņā ar vispārējo pārvietošanas licenci. Piegādātājs glabā uzskaites dokumentus trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kad preces nosūtītas. Minētos dokumentus pēc pieprasījuma iesniedz komitejā.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

IV1. Militārā ražotāja sertifikāta izsniegšana

(Nodaļa MK 25.09.2012. noteikumu Nr.644 redakcijā)

30.5 Militārā ražotāja sertifikāta izsniegšanai Aizsardzības ministrija izveido komisiju. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā piecas amatpersonas.

30.6 Militārā ražotāja sertifikātu (4.2 pielikums) komisija izsniedz tiem komersantiem, kas atbilst šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem kritērijiem un kuriem ir derīga Aizsardzības ministrijas izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

30.7 Lai saņemtu militārā ražotāja sertifikātu, komersants iesniedz komisijā iesniegumu militārā ražotāja sertifikāta saņemšanai (6.pielikums) un šādu informāciju:

30.7 1. aprakstu par komersanta pieredzi darbā ar ražojumiem vai daļēji pabeigtiem ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību un laisti tirgū ar komersanta vārdu vai zīmolu;

30.7 2. ražotnes adresi, kurā komersants izgatavo ar aizsardzību saistītus ražojumus vai daļēji pabeigtus ar aizsardzību saistītus ražojumus;

30.7 3. sarakstu, kurā komersants norāda šo noteikumu 30.3 4. un 30.3 5.apakšpunktā minētās personas (norāda katras personas amatu un personas kodu). Sarakstam pievieno aprakstu par katras sarakstā minētās personas pieredzi darbā ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību.

30.8 Komisija pieprasa Ārlietu ministrijai informāciju par to, vai komersantam nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar eksporta ierobežojumiem uz trešajām valstīm.

30.9 Pēc iesnieguma izskatīšanas komisija pieņem lēmumu izsniegt militārā ražotāja sertifikātu vai par atteikumu to izsniegt, ja komersants neatbilst šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem kritērijiem. Sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.

30.10 Lēmumu izsniegt militārā ražotāja sertifikātu vai atteikt tā izsniegšanu komisija pieņem saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

30.11 Komersants ir tiesīgs uzsākt attiecīgu komercdarbību pēc militārā ražotāja sertifikāta saņemšanas. Komersants saņem militārā ražotāja sertifikātu elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja komersants izteicis vēlmi saņemt militārā ražotāja sertifikātu papīra formā, komisija sagatavo to papīra formā un komersants to saņem Aizsardzības ministrijā.

30.12 Aizsardzības ministrija veic izsniegto militāro ražotāju sertifikātu uzskaiti.

30.13 Ja militārā ražotāja sertifikāts ir nozaudēts, komersants triju darbdienu laikā par to rakstiski informē komisiju un iesniedz rakstisku iesniegumu sertifikāta dublikāta izsniegšanai. Iesniegumā ietver paskaidrojumu, kāpēc dublikāts ir nepieciešams.

30.14 Komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 30.13 punktā minētā iesnieguma saņemšanas Aizsardzības ministrijā komersantam izsniedz militārā ražotāja sertifikāta dublikātu.

30.15 Ja mainījušās šo noteikumu 30.7 3.apakšpunktā minētajā sarakstā norādītās personas, komersants triju darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz komisijā atjaunotu sarakstu un aprakstu par sarakstā no jauna iekļauto personu pieredzi darbā ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību. Komisija pārbauda, vai sarakstā izdarītie grozījumi neietekmē komersanta atbilstību šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem kritērijiem.

30.16 Ja mainījušās militārā ražotāja sertifikātā norādītās ziņas, komersants triju darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz komisijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus. Komisija triju darbdienu laikā sagatavo militārā ražotāja sertifikātu elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ievērojot sākotnēji izsniegtajam sertifikātam noteikto derīguma termiņu, un izsniedz to komersantam. Ja komersants izteicis vēlmi saņemt militārā ražotāja sertifikātu papīra formā, komisija sagatavo to papīra formā un komersants to saņem Aizsardzības ministrijā.

30.17 Aizsardzības ministrija publicē informāciju par izsniegtajiem militārā ražotāja sertifikātiem oficiālajā laikrakstā, atjauno komersantu sarakstu, kuriem ir izsniegts militārā ražotāja sertifikāts, un ne retāk kā reizi gadā informē par to Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis un Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju.

V. Licencēšanai pakļautās preces

31. Divējāda lietojuma preču eksporta licencēšanu nosaka regula Nr. 428/2009. Papildus regulā noteiktajām prasībām licence ir nepieciešama divējāda lietojuma preču tranzītam, starpniecības darījumiem un importam uz Latviju (izņemot datortehnikas importu), bet ne importam uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti caur Latviju.

32. Saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu licence ir nepieciešama jebkuram eksporta, importa, tranzīta, starpniecības vai pārvietošanas darījumam ar Eiropas Savienības Kopējā militārajā sarakstā un Latvijas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām precēm, izņemot tranzītu un eksportu Latvijas Nacionālā stratēģiskas nozīmes preču saraksta sadaļā 10A905 minētajām precēm.

33. Lai saņemtu šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanas licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā iesniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm vai iepriekšējās piekrišanas dokumentu sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Minētos iepriekšējās piekrišanas dokumentus izsniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā Valsts policija izsniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentus šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

34. Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts izveido iekšējo kontroles dienestu, lai novērtētu eksporta, importa, pārvietojamo vai tranzīta preču atbilstību stratēģiskas nozīmes preču sarakstiem, vai norīko atbildīgo personu šā uzdevuma veikšanai un par to informē komiteju.

VI. Piegādes kontroles sertifikāta un ekspertu izziņas izsniegšana

35. Lai saņemtu piegādes kontroles sertifikātu (5.pielikums) jeb apliecinājumu, ka minētā prece ir importēta Latvijas Republikas teritorijā, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

35.1. informāciju par preci;

35.2. muitas dokumentus, kas apliecina preču ievešanu Latvijas Republikā;

35.3. apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par piegādes kontroles sertifikāta izsniegšanu.

36. Piegādes kontroles sertifikātu sagatavo trijos eksemplāros uz speciālas krāsaina rastra veidlapas. Vienu piegādes kontroles sertifikāta eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā, bet trešo eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta eksportētājvalsts eksporta kontroles iestādēm.

37. Fiziskās un juridiskās personas komitejā var saņemt ekspertu izziņu par to, ka attiecīgā prece nav stratēģiskas nozīmes prece. Lai saņemtu minēto izziņu, persona iesniedz komitejā rakstisku iesniegumu un informāciju par preci vai preces paraugu, kā arī apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par ekspertu izziņas izsniegšanu.

38. Ekspertu izziņa lidaparātu (gaisa kuģu) komponentiem, ierīcēm un rezerves daļām ir derīga mēnesi no izdošanas dienas. Pārējām precēm ekspertu izziņas derīguma laiks nav ierobežots, un tā ir derīga jebkuram darījumam ar preci, kas pēc nosaukuma, tehniskajiem datiem, kombinētās nomenklatūras preču kodiem vai citiem preču kodiem atbilst izziņā minētajai precei, ja vien pēc izziņas izsniegšanas attiecīgā prece netiek iekļauta stratēģiskas nozīmes preču sarakstos.

39. Ekspertu izziņu sagatavo divos eksemplāros uz speciālas krāsaina rastra veidlapas. Vienu izziņas eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā personas lietvedībā.

40. Veicot kārtējo ekspertu izziņā minēto preču eksporta, importa, pārvietošanas vai tranzīta darījumu, persona iesniedz muitas iestādē ekspertu izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu.

VII. Stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neminētu preču licencēšana

41. Muitas iestādes atbilstoši regulas Nr. 428/2009 4.panta piektās daļas prasībām par tās 1.pielikumā neuzskaitīto preču kontroli aiztur attiecīgās preces un, izmantojot faksu vai elektronisko pastu, nosūta preču pavaddokumentus un muitas dokumentus komitejai lēmuma pieņemšanai par licences nepieciešamību.

42. Ja komiteja nolemj, ka precēm, kas nav minētas stratēģiskas nozīmes preču sarakstos, ir nepieciešama eksporta vai tranzīta licence, komiteja par to rakstiski paziņo stratēģiskas nozīmes preču subjektam un Valsts ieņēmumu dienestam.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā)

43. Stratēģiskas nozīmes preču subjekta darbības ar precēm, kas nav minētas stratēģiskas nozīmes preču sarakstos, pirms šo noteikumu 42.punktā minētā paziņojuma saņemšanas netiek uzskatītas par šo noteikumu pārkāpumu.

VIII. Licenču izsniegšanas atteikumi Eiropas Savienības Kopējā militārā saraksta preču eksportam, tranzītam un starpniecības darījumiem

44. Komiteja ir tiesīga atteikt eksporta, tranzīta, pārvietošanas un starpniecības darījumu licences izsniegšanu Eiropas Savienības Kopējā militārā saraksta precēm, ieskaitot programmatūru un tehnoloģiju nosūtīšanu, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

44.1. Latvijas starptautiskajām saistībām un pienākumu ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas noteiktos ieroču embargo;

44.2. Latvijas starptautiskajām saistībām, kas izriet no 1968.gada 1.jūlija Kodolieroču neizplatīšanas līguma, 1972.gada 10.aprīļa Konvencijas par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu, kā arī 1992.gada 3.septembra Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu;

44.3. Latvijas saistībām neeksportēt jebkāda veida kājnieku mīnas;

44.4. Latvijas saistībām sakarā ar dalību Hāgas rīcības kodeksā pret ballistisko raķešu izplatību.

45. Eksporta un tranzīta licences neizsniedz, ja attiecībā uz preču saņēmējvalsti pastāv kāds no šādiem kritērijiem:

45.1. komiteja ir konstatējusi, ka preču saņēmējvalstī:

45.1.1. eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai tiks izmantots iekšējās represijās vai bruņotos konfliktos;

45.1.2. eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai tiks izmantots agresijā pret citu valsti vai teritoriālu pretenziju uzturēšanai, kā arī citiem nehumāniem mērķiem;

45.1.3. eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai tiks izmantots mērķiem, kas atbalsta vai veicina terorismu un starptautiski organizētu noziedzību;

45.1.4. militāro tehnoloģiju vai ekipējumu no saņēmējvalsts novirzīs vai reeksportēs nevēlamam gala lietotājam vai nevēlamam gala lietojumam;

45.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūras, Eiropas Savienība vai Eiropas Padome ir konstatējusi nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus preču saņēmējvalstī.

46. Pieņemot lēmumu par licences atteikumu, komiteja ņem vērā:

46.1. vai saņēmējvalsts pilda saistības ieroču neizplatīšanas un citās bruņojuma kontroles un atbruņošanās jomās – vai tā ir parakstījusi, ratificējusi un īsteno Eiropas Savienības ieroču eksporta uzvedības kodeksa pirmā kritērija "b" apakšpunktā minētās bruņojuma kontroles un atbruņošanās konvencijas;

46.2. saņēmējvalsts dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas vai citos miera uzturēšanas pasākumos;

46.3. saņēmējvalsts tehniskās iespējas izmantot nosūtāmo militāro tehnoloģiju vai ekipējumu;

46.4. saņēmējvalsts spējas īstenot efektīvu eksporta kontroli.

47. Komiteja informē Eiropas Savienības Komisiju un dalībvalstis par eksporta vai tranzīta licenču pieprasījumiem, kas atteikti saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, un paskaidro atteikuma iemeslus. Lemjot par licences izsniegšanu gadījumā, ja pēdējo triju gadu laikā par identisku darījumu licenci ir atteikusi cita dalībvalsts, komiteja vispirms konsultējas ar attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas izsniegušas atteikumu. Ja komiteja pēc konsultācijām nolemj eksportu atļaut, tā informē atteikuma izdevēju dalībvalsti, sīki paskaidrojot iemeslus.

48. Lēmumu par jebkādu militāru tehnoloģiju vai ekipējuma nodošanu citai valstij pieņem komiteja. Komiteja atsaka licences izsniegšanu un neatļauj pārvietot tranzītā vai eksportēt militārās tehnoloģijas vai ekipējumu, ja ar to būtu noticis darījums vai tiktu slēgts attiecīgs līgums.

49. Komiteja attiecībā uz atteikumiem un jebkurām konsultācijām ievēro konfidencialitāti un iegūto informāciju neizmanto negodīgas konkurences veicināšanai. Komiteja iegūtos datus un informāciju izpauž vienīgi normatīvajos aktos par informācijas atklātību noteiktajā kārtībā.

50. Eksporta un tranzīta licences izsniedz, pamatojoties uz iepriekš gūtām pārbaudītām ziņām par īsto preču lietojumu saņēmējvalstī. Lai izsniegtu attiecīgo licenci, pārbauda gala lietotāja sertifikātu vai tam pielīdzināmu dokumentu, vai saņēmējvalsts oficiālo atļauju. Vērtējot iesniegumus licences pieprasījumiem militāro tehnoloģiju vai ekipējuma eksportam vai tranzītam, lai tos ražotu trešās valstis, komiteja īpaši ņem vērā gatavo ražojumu iespējamo lietojumu ražotājvalstī un to, ka gatavos ražojumus var novirzīt vai eksportēt nevēlamiem gala lietotājiem, attiecībā uz kuriem noteikts ieroču izplatīšanas embargo.

51. Šajos noteikumos minētos kritērijus un šo noteikumu 47.punktā minēto konsultāciju procedūru komiteja piemēro arī dalībvalstīm attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kas minētas regulas Nr. 428/2009 I pielikumā, ja šādu preču un tehnoloģiju gala lietotāji būs saņēmējvalsts bruņotie spēki, iekšējais karaspēks vai līdzīgas vienības.

52. Komiteja konfidenciāli izplata pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm gada pārskatus par militāro tehnoloģiju un ekipējuma eksportu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.644)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 18.jūnija Direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija Direktīvas 2008/51/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Direktīvas 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem;

4) Eiropas Komisijas 2010.gada 22.novembra Direktīvas 2010/80/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību;

5) Eiropas Komisijas 2012.gada 22.marta Direktīvas 2012/10/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Ārlietu ministrs A.Ronis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.657
Latvijas Republikas
starptautiskā importa sertifikāta paraugs
Ārlietu ministrs A.Ronis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.657
Stratēģiskas nozīmes preču galīgā izlietojuma apliecinājuma paraugs
Ārlietu ministrs A.Ronis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.657

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.516; grozījumi pielikumā stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

Ārlietu ministrs A.Ronis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.657
Ārlietu ministrs A.Ronis
4.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.657

(Pielikums MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā; pielikums stājas spēkā 30.06.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

4.2 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.657

(Pielikums MK 28.06.2011. noteikumu Nr.516 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.644)

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.657
Ārlietu ministrs A.Ronis
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.657

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.644 redakcijā)

Iesniegums militārā ražotāja sertifikāta saņemšanai
Lūdzu izsniegt  
 

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)


 
  militārā ražotāja sertifikātu.

 Atzīmēt ar x, ja sertifikāts nepieciešams papīra formā.

Pielikumā (atzīmēt ar x pievienoto informāciju):

 Apraksts par komersanta pieredzi darbā ar ražojumiem vai daļēji pabeigtiem ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību un laisti tirgū ar komersanta vārdu vai zīmolu

 Ražotnes adrese, kurā komersants izgatavo ar aizsardzību saistītus ražojumus vai daļēji pabeigtus ar aizsardzību saistītus ražojumus

 Saraksts, kurā norādīti komersanta vadītāji, kuru pieredze vadošā amatā ar aizsardzību saistītu ražojumu komercdarbības jomā ir vismaz viens gads, un augsta līmeņa vadošie darbinieki, kas personīgi atbildīgi par sūtījumiem un eksportu (norāda katras personas amatu un personas kodu). Sarakstam pievieno aprakstu par katras sarakstā minētās personas pieredzi darbā ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību.

   
 

(citi pievienotie dokumenti)


 
Komersants      
 

(pārstāvja vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

       

(datums*)

   

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 657Pieņemts: 20.07.2010.Stājas spēkā: 05.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122 (4314), 04.08.2010.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
214394
{"selected":{"value":"29.09.2012","content":"<font class='s-1'>29.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.09.2012","iso_value":"2012\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-28.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2011","iso_value":"2011\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2011.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2011","iso_value":"2011\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2011.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2010","iso_value":"2010\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2010.-13.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva