Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80

Rīgā 2010.gada 15.jūnijā (prot. Nr.36, 21.§)
Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.5 un 36.1pantu, likuma
"Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu,
9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta otro daļu,
7.panta piekto un sesto daļu, 8.panta pirmo un otro daļu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto un astoto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 19.pantu,
24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo un otro daļu
(Grozīta ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.153; Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība), kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz palīdzību.

2. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi:

2.1. Administratīvā komisija – Rīgas domes Administratīvā komisija vai apakškomisija;

2.1.1 citas pašvaldības – Ādažu novada pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība un Siguldas novada pašvaldība;

2.1.2 atsevišķi dzīvojoša persona – pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, vai vairākas šādas personas, kurām nav apgādnieka vai kuras dzīvo atsevišķi no saviem apgādniekiem;

2.1.3 dabiskā aizgādība – aizgādība, kuru veic vecāki – tēvs, māte (dabiskie aizbildņi) vai otrās pakāpes taisnās līnijas augšupējie (vecvecāki) vai pirmās pakāpes sānu līnijas (brāļi, māsas) radinieki vai augšupējie sānu līnijas radinieki (vecāku brāļi, māsas);

2.2. denacionalizētā māja – denacionalizēta vai likumīgajam īpašniekam atdota māja vai māja, kuras īpašnieka maiņa notikusi līdz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību uzņēmumu privatizācijas rezultātā un kurā esošie dzīvokļi nav privatizēti likumos "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā;

2.3. denacionalizēto māju īrnieki – personas, kas dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai vai arī lieto dzīvokli mājā, kuras īpašnieka maiņa notikusi līdz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību uzņēmumu privatizācijas rezultātā un kurā esošie dzīvokļi nav privatizēti likumos "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, un kas lietojušas dzīvokli dzīvojamās mājas īpašnieka maiņas brīdī, vai personas, kuras likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdī dzīvoja kooperatīvo biedrību savienības uzņēmumam piederošā dzīvoklī, ja dzīvoklis nav privatizēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.4. Departaments – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments;

2.5. dzīvoklis ar ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar centrālapkuri vai autonomo gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, aukstā ūdens un karstā ūdens apgādi (centrālais ūdensvads, boilers vai gāzes katls), kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu (var būt vēl citi papildpakalpojumi);

2.6. dzīvoklis ar daļējām ērtībām – dzīvoklis, kurā nodrošināti visi dzīvoklī bez ērtībām pieejamie pamatpakalpojumi un kāds(i) no dzīvoklī ar ērtībām pieejamiem papildpakalpojumiem;

2.7. dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar krāsns apkuri, auksto ūdeni un kanalizāciju (dzīvoklī vai ārpus dzīvokļa), sadzīves atkritumu izvešanu;

2.8. dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – dzīvojamā telpa dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā mājā un dzīvojamā telpa istabu plānojuma dzīvojamā mājā, kur palīgtelpas (virtuve, tualete, duša) nodotas koplietošanā vairākiem īrniekiem;

2.9. Dzīvokļu pārvalde – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde;

2.10. Izīrēšanas komisija – Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija;

2.11. nekustamais īpašums – dzīvošanai derīgs atsevišķs dzīvoklis, dzīvojamā māja (kopīpašuma gadījumā – lietošanā atsevišķs dzīvoklis), jebkurš zemesgabals (izņemot zemesgabalu zem īpašumā esošas garāžas) Rīgā vai Jūrmalā, vai tāds zemesgabals ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, kas lielāks par 1 ha (kopīpašuma gadījumā – lietošanā zemesgabals, kas lielāks par 1 ha);

2.12. pabalsts – vienreizējs dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts, kuru var saņemt denacionalizēto māju īrnieki sakarā ar dzīvojamās telpas atbrīvošanu vai sakarā ar minēto personu izlikšanu no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2, 28., 28.5pantā paredzētajos gadījumos;

2.13. pašvaldība – Rīgas pilsētas pašvaldība;

2.14. pašvaldības dzīvojamā telpa – pašvaldībai piederošs vai uz likumīga pamata pašvaldības nomāts dzīvoklis ar ērtībām, dzīvoklis ar daļējām ērtībām, dzīvoklis bez ērtībām un dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām;

2.15. persona ar noteiktiem ienākumiem – denacionalizētās mājas īrnieks, kura pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas vienai personai nepārsniedz 400 euro mēnesī, bet, ja dzīvojamo telpu īrē divas un vairāk personas, – vidējie ienākumi nepārsniedz 320 euro mēnesī vienai personai un kuru naudas līdzekļu un vērtspapīru uzkrājumi nepārsniedz piecu mēnešu minimālās darba algas apmēru, turklāt to ienākumi deklarēti atbilstoši noteikumu 4.pielikuma nosacījumiem;

2.16. persona ar sevišķiem nopelniem – persona, kura devusi sevišķu ieguldījumu Latvijas valsts vai Rīgas labā, par sasniegumiem saņēmusi valsts vai starptautiskus apbalvojumus, guvusi valsts vai sabiedrības atzinību un kurai nepieciešams uzlabot dzīvokļa apstākļus;

2.17. politiski represētā persona – vientuļa politiski represēta persona vai politiski represētas personas ģimene šaurākā nozīmē (pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu nepilngadīgie bērni);

2.18. reģistra lieta – nepieciešamo dokumentu kopums, kas apliecina personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā attiecīgā reģistra ietvaros;

2.19. Reģistrācijas komisija – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisija personu reģistrācijai palīdzības saņemšanai;

2.20. servisa dzīvoklis – dzīvoklis, kas tiek izīrēts un pielāgots personai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, lai palielinātu personas iespējas dzīvot patstāvīgi un aprūpēt sevi;

2.21. SD – Rīgas Sociālais dienests, kā arī citu pašvaldību sociālais dienests;

2.22. SD izziņa – Rīgas Sociālā dienesta, kā arī citu pašvaldību sociālā dienesta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, izsniegta izziņa par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai izziņa par ģimenes (personas) atbilstību ģimenes (personas) ar noteiktiem ienākumiem statusam. SD izziņa par ģimenes (personas) atbilstību ģimenes (personas) ar noteiktiem ienākumiem statusam ir derīga vienu gadu;

2.23. SD atzinums – Rīgas Sociālā dienesta, kā arī citu pašvaldību sociālā dienesta atzinums par bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem turpmāk nav nepieciešams grupu dzīvokļa pakalpojums; par personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa nav pielāgojama lietošanai riteņkrēslā; par personām, kurām ir nepieciešams servisa dzīvoklis; par personām, kuru izdevumi par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pārsniedz personu ienākumus; par personu, kuras pastāvīgi dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, spēju dzīvot patstāvīgi; par personu veselības stāvokli un dzīvokļa apstākļiem; par personām, kuras ir gulošas un kopjamas;

2.24. sociālais dzīvoklis – pašvaldībai piederošs dzīvoklis sociālajā dzīvojamā mājā;

2.25. sociālā dzīvojamā telpa – dzīvoklis vai dzīvojamā telpa (ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām), kurai noteikts sociālās dzīvojamās telpas statuss un kura atrodas pašvaldībai piederošā vai tās lietojumā esošā mājā;

2.26. Apsekošanas komisija – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija;

2.27. VDEĀK – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija.

(Grozīts ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.153; Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.50; Rīgas domes 18.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.102; Rīgas domes 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.107; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

3. Personas tiesības saņemt palīdzību nosaka likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", likums "Par dzīvojamo telpu īri", likums "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un šie noteikumi, kā arī pašvaldības noslēgtie sadarbības līgumi ar citām pašvaldībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.153)

4. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību un atbilstoši tiesiskajam pamatojumam ir deklarējusi dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai pašvaldības dzīvojamā telpā, kas atrodas citu pašvaldību administratīvajās teritorijās, rakstveida iesniegumā Departamentam norāda vēlamo palīdzības veidu (veidus), kā arī iesniedz šādu atbilstošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):

4.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

4.2. pensionāra apliecības kopiju (pensionāri);

4.3. politiski represētās personas apliecības vai lēmuma par politiski represētās personas statusa piešķiršanu kopiju (politiski represētās personas);

4.4. VDEĀK izziņas vai lēmuma kopiju (personas ar invaliditāti);

4.5. bērna (bērnu) dzimšanas apliecības kopiju;

4.6. rakstveida informāciju no iepriekšējās dzīvesvietas (ko sniedz namīpašnieks vai apsaimniekotājs) par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanas iemesliem, ja īrnieks pārcēlies no vienas denacionalizētās mājas dzīvojamās telpas uz citu (denacionalizēto māju īrnieki);

4.7. citu noteikumos minēto dokumentu, kas nepieciešami attiecīgā palīdzības veida saņemšanai, kopijas.

Personai var pieprasīt papilddokumentus informācijas precizēšanai.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

5. Iesniegumu Departamenta speciālista klātbūtnē paraksta visas pilngadīgās personas, kuras vēlas saņemt palīdzību, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti). Ja persona iesniegumā nav norādījusi konkrētu palīdzības veidu (veidus), Dzīvokļu pārvalde rakstveidā to informē par iespējamajiem palīdzības veidiem, nepieciešamajiem dokumentiem un reģistrācijas kārtību.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

6. Dzīvokļu pārvalde pārbauda informāciju no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par personu īpašumiem pirms reģistrācijas palīdzības reģistros un pirms palīdzības saņemšanas.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā)

7. 4., 4.1, 7., 7.2, 8., 13.reģistrā reģistrētajiem denacionalizēto māju īrniekiem pirms palīdzības saņemšanas jāierodas Departamentā, lai noslēgtu vienošanos starp mājas īpašnieku vai viņa pilnvaroto personu un dzīvojamās telpas lietotājiem par īrētā dzīvokļa atbrīvošanas kārtību (noteikumu 2. vai 3.pielikums). Izīrēšanas komisija var pieņemt lēmumu par palīdzības sniegšanu bez vienošanās noslēgšanas, pamatojoties uz īrnieka paskaidrojumu par iemesliem, kādēļ vienošanās nav iesniegta.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

8. Personai, kura vēlas reģistrēties palīdzības saņemšanai, ir pienākums viena mēneša laikā pēc noteikumu 4.punktā minēto dokumentu un citu dokumentu iesniegšanas deklarēt SD ienākumus un materiālo stāvokli.

8.1 Personai, kura vēlas reģistrēties palīdzības saņemšanai vai kura jau ir reģistrēta kādā no reģistriem, ir tiesības uz servisa dzīvokļa izīrēšanu, ja saņemts SD atzinums par servisa dzīvokļa nepieciešamību un to, ka personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā esošo vai īrēto valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu nevar pielāgot lietošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

9. Dzīvokļu pārvalde veido šādus reģistrus:

9.1. reģistrē personas, kurām nepieciešama likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3.panta 1., 2., 4. un 7.punktā minētā palīdzība un kuras ir tiesīgas to saņemt:

9.1.1. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām (1., 3., 5., 6., 7., 7.2, 8.reģistrs);

9.1.2. pabalsta piešķiršanai denacionalizēto māju īrniekiem pirmām kārtām un vispārējā kārtībā (4., 4.1reģistrs);

9.1.3. sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai (13.reģistrs);

9.1.4. īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (14.reģistrs);

9.2. (svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125);

9.3. pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.5pantu un pārejas noteikumu 12.punktu, reģistrē denacionalizēto māju īpašniekus (viņu mantiniekus), kuri iesnieguši iesniegumus par vēlmi aizņemt dzīvokli savos namīpašumos (9.reģistrs);

9.4. pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21.panta septīto daļu, reģistrē zemesgabalu īpašnieku, uz kuru zemes uzcelta daudzdzīvokļu māja un kuriem ir tiesības pēc savas izvēles privatizēt šajā mājā vienu privatizācijai publiski piedāvātu neizīrētu dzīvokli, iesniegumus, kuros ir norādīts īpašuma kadastra reģistra numurs un zemesgabala grupa un grunts (11.reģistrs);

9.5. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā (12.reģistrs) - līdz 2010.gada 20.jūlijam reģistrētās personas.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131)

10. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3.panta 5. un 5.1punktā minēto palīdzību sniedz SD.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrē uz divu gadu termiņu, līgumā iekļaujot saistību, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda īres līguma nosacījumus.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

11.1 (Svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

12. Lēmumu par personas reģistrāciju palīdzības reģistrā atbilstoši iesniegumā norādītajam palīdzības veidam, par piešķiramā pabalsta apmēru, par atteikumu atzīt personas tiesības saņemt palīdzību, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Reģistrācijas komisija.

13. Personas, kuras, pamatojoties uz īres līgumu, kā ģimenes locekļi lieto (lietoja) dzīvojamo telpu, kur deklarējušas savu dzīvesvietu, var tikt reģistrētas tikai vienā reģistra lietā.

14. (Svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

14.1 Noteikumu 66.2.4. un 66.2.7.apakšpunktā minētās personas pēc laulības noslēgšanas saglabā tiesības palikt reģistrētām 13.reģistrā sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

15. Jautājumu par personas ar sevišķiem nopelniem reģistrāciju palīdzības reģistrā Reģistrācijas komisija izskata pēc Izīrēšanas komisijas lēmuma saņemšanas.

16. Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personas tiesības saņemt pašvaldības palīdzību likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7.panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

17. Papildus noteikumu 16.punktā noteiktajam Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personas tiesības saņemt 6.reģistrā minēto palīdzību pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai, ja:

17.1. (svītrots ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.153);

17.2. persona pēdējo piecu gadu laikā īrētajā dzīvojamā telpā iemitinājusi citas personas, kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana, un šo darbību rezultātā ir radusies iespēja prasīt palīdzību;

17.3. (svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212);

17.4. persona vai tās laulātais, kuru dzīvesvieta deklarēta vienā adresē, pēdējo piecu gadu laikā atsavinājuši nekustamo īpašumu;

17.5. (svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212);

17.6. pagājuši mazāk nekā pieci gadi pēc palīdzības saņemšanas sakarā ar personas izlikšanu no valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.1 un 28.2 pantu.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 18.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.102)

18. Papildus noteikumu 16.punktā noteiktajam Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personas tiesības saņemt 1., 4., 4.1, 7., 7.2, 8., 13.reģistrā minēto palīdzību denacionalizēto māju īrniekiem, ja:

18.1. personai vai tās laulātajam, kuru dzīvesvieta deklarēta vienā adresē denacionalizētajā mājā, pieder nekustamais īpašums;

18.2. persona vai tās laulātais, kuru dzīvesvieta deklarēta vienā adresē denacionalizētajā mājā, pēc 2004.gada 31.marta (t.i., pēc Rīgas domes 2004.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.61 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" stāšanās spēkā) ir labprātīgi atsavinājuši tiem piederošo nekustamo īpašumu;

18.3. (svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212);

18.4. persona saņēmusi naudas kompensāciju par īres līguma izbeigšanu;

18.5. (svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212);

18.6. persona ir nepilngadīgs bērns, kura vecākiem nav tiesību saņemt palīdzību.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

19. Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt noteikumu 26., 40., 41., 53., 58.punktā, 61.1., 66.2.1., 66.2.2. un 66.3.apakšpunktā minēto personu ģimenes locekļu tiesības reģistrēties palīdzības saņemšanai pēc tam, kad citi ģimenes locekļi ir saņēmuši palīdzību.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā)

19.1 Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt noteikumu 66.2.7.apakšpunktā minēto personu, kuras lieto laulātā vai pirmās un otrās pakāpes taisnās līnijas augšupējo un lejupējo radinieku īpašumā esošu dzīvojamo telpu, tiesības reģistrēties palīdzības saņemšanai.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185)

19.2 (Svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

20. Izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut noteikumu 19.punktā minētās personas pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumā kā ģimenes locekļus.

20.1 (Svītrots ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185)

21. Palīdzības reģistrā reģistrētās personas pienākums ir viena mēneša laikā pēc SD izziņas termiņa izbeigšanās deklarēt SD ienākumus un materiālo stāvokli, iesniegt Departamentā VDEĀK izziņas vai lēmuma par invaliditātes termiņa pagarinājumu kopiju (uzrādot oriģinālu), īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja izdarīti grozījumi īres līgumā, dokumentus par izmaiņām ģimenes sastāvā, informāciju par personas faktisko un deklarēto dzīvesvietu (adresi), tālruņa numuru, kā arī informēt Departamentu, ja persona ieguvusi īpašumā nekustamo īpašumu vai iestājušies noteikumu 24.1punktā minētie apstākļi.

(Rīgas domes 25.11.2014. saistošo noteikumu Nr.125 redakcijā)

22. Papildus noteikumu 21.punktā minētajam 1., 4., 4.1, 7., 7.2, 8.reģistrā reģistrētajiem denacionalizēto māju īrniekiem ir pienākums informēt Departamentu, ja iestājušies noteikumu 18.punktā minētie apstākļi.

23. (Svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

24. Izīrēšanas komisija var pieņemt lēmumu par ārpuskārtas pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu:

24.1. personām ar sevišķiem nopelniem (1., 7., 7.2, 8., 13.reģistrs);

24.2. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītām personām ar noteiktiem ienākumiem, kuru izdevumi par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pārsniedz personu ienākumus, ko apliecina SD atzinums (7.reģistrs);

24.3. denacionalizēto māju īrniekiem - atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītām personām un personām, kuru ģimenēs ir nepilngadīgs bērns, ja viņu īrētajās dzīvojamās telpās nav nodrošināti likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.3panta pirmās daļas 1.punktā minētie pamatpakalpojumi, par ko Rīgas pilsētas Īres valde sastādījusi aktu (par konkrētu dzīvojamo telpu) un Administratīvā komisija pieņēmusi lēmumu par namīpašnieka (pilnvarotās personas) sodīšanu ar naudas sodu par pamatpakalpojumu nesniegšanu, un Apsekošanas komisija konstatējusi pamatpakalpojumu nesniegšanas faktu vai arī uzsākta vispārējas jurisdikcijas tiesvedība civilprocesuālajā vai kriminālprocesuālajā kārtībā (7., 7.2, 13.reģistrs);

24.4. denacionalizēto māju īrniekiem - atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām vai par 2.grupas invalīdiem atzītām personām, ņemot vērā SD atzinumu par personu veselības stāvokli un dzīvokļa apstākļiem (13.reģistrs);

24.5. par 1.grupas invalīdiem atzītām vai atsevišķi dzīvojošām 75 gadu vecumu sasniegušām personām, ņemot vērā SD atzinumu par personu veselības stāvokli un dzīvokļa apstākļiem (13.reģistrs).

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

24.1 Dzīvokļu pārvalde atliek izīrējamās dzīvojamās telpas piedāvāšanu apskatei uz termiņu, kas nav ilgāks par vienu gadu, ja attiecīgajā reģistrā reģistrētā persona atrodas ieslodzījuma vietā, ārstniecības vai rehabilitācijas iestādē un neveic dzīvojamās telpas izīrēšanai nepieciešamās darbības.

(Rīgas domes 25.11.2014. saistošo noteikumu Nr.125 redakcijā)

24.2 (Svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

24.3 Piedāvājot izīrēšanai konkrētu pašvaldības dzīvojamo telpu, personas īpašās vajadzības saistībā ar veselības stāvokli var ņemt vērā tikai tad, ja šādas vajadzības pamatotas ar ģimenes ārsta izziņu.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

25. Dzīvokļu pārvalde katra mēneša 1.datumā aktualizē palīdzības reģistros reģistrēto personu kārtas numurus.

II. Personu reģistrācijas un dzīvojamās telpas piedāvāšanas kritēriji

26. 1.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē personas, kuras tiek izliktas:

26.1. no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz tiesas spriedumu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmajā daļā, 28.3panta pirmajā daļā, 28.4panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos, ja tās ir:

26.1.1. likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmās daļas 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā, 1.1punktā minētās personas;

26.1.2. personas ar noteiktiem ienākumiem;

26.1.3. denacionalizētās mājas īrnieki, kas ir personas ar sevišķiem nopelniem;

26.2. no tām piederoša dzīvokļa, ja pret dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, parādiem un ja tās ir likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmās daļas 2.punktā minētās personas;

26.3. pamatojoties uz tiesas spriedumu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos, ja tās ir:

26.3.1. personas ar noteiktiem ienākumiem;

26.3.2. politiski represētas personas, kas ir denacionalizētās mājas īrnieki;

26.3.3. denacionalizētās mājas īrnieki, kas ir personas ar sevišķiem nopelniem;

26.4. no tām vai to ģimenes locekļiem piederoša dzīvokļa par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā dzīvokļa iegādei vai/un remontam, parādsaistību nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 140 000 euro, ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru, turklāt tās ievietojušās minētajā dzīvojamā telpā līdz prasības celšanai, kā arī to dzīvesvieta pēdējos piecus gadus deklarēta Rīgā un tās ir:

26.4.1. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns;

26.4.2. maznodrošinātas atsevišķi dzīvojošas pensijas vecumu sasniegušas vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītas personas.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.50; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

27. (Svītrots ar Rīgas domes 18.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.102)

28. (Svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

29. Persona nevar atkārtoti reģistrēties 1.reģistrā, pamatojoties uz to pašu tiesas spriedumu.

30. Personu reģistrācijai 1.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

30.1. tiesas sprieduma, no kura spēkā stāšanās brīža līdz iesnieguma palīdzības saņemšanai iesniegšanas brīdim nav pagājuši vairāk kā seši mēneši, kopija (uzrādot oriģinālu);

30.2. hipotekārā kredīta līguma kopija (uzrādot oriģinālu);

30.3. attiecīgās ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības u.c. atzinums par personas, kas devusi sevišķu ieguldījumu Latvijas valsts vai Rīgas labā, sasniegumiem, par kuriem šī persona saņēmusi valsts vai starptautiskus apbalvojumus, kā arī guvusi valsts vai sabiedrības atzinību – noteikumu 26.1.3., 26.3.3.apakšpunktā minētajām personām;

30.4. dzīves apraksts (CV – Curriculum Vitae) – noteikumu 26.1.3., 26.3.3.apakšpunktā minētajām personām.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

31. 1.reģistrā reģistrētajām personām piedāvā īrēt:

31.1. dzīvokli ar ērtībām, ja tās ir:

31.1.1. personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otrajā daļā, 28.3panta pirmajā daļā un 28.4panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus;

31.1.2. personas ar sevišķiem nopelniem, ievērojot noteikumu 56.punktā minētos kritērijus;

31.2. dzīvokli bez ērtībām, dzīvokli ar daļējām ērtībām vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, ja tās ir:

31.2.1. personas, kuras no dzīvojamās telpas izliktas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2pantā noteiktajā gadījumā;

31.2.2. personas, kuras minētas noteikumu 26.2.apakšpunktā;

31.2.3. personas, kuras minētas noteikumu 26.4.apakšpunktā.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131)

32. Noteikumu 31.2.apakšpunktā minētajām personām piedāvā īrēt dzīvojamo telpu, ievērojot šādus kritērijus:

32.1. vienistabas dzīvokli vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – ģimenei, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki;

32.2. divistabu dzīvokli vai dzīvojamās telpas ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – ģimenei, kurā ir 4 vai 5 cilvēki;

32.3. trīsistabu dzīvokli vai dzīvojamās telpas ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – ģimenei, kurā ir 6 (vai vairāk) cilvēki.

33. Noteikumu 31.2.apakšpunktā minētajām personām netiek piedāvāta dzīvojamā telpa ar lielāku istabu skaitu un ar augstāku labiekārtojuma līmeni nekā personu lietošanā bija līdz izlikšanai no dzīvojamās telpas.

34. Izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par konkrētas dzīvojamās telpas piedāvājumu 1.reģistrā reģistrētajām personām:

34.1. piedāvājot dzīvojamo telpu ar mazāku istabu skaitu, ja kopā ar personām nav reģistrējušies visi ģimenes locekļi, kuri saskaņā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu izliekami no līdz šim lietotās dzīvojamās telpas;

34.2. (svītrots ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131);

34.3. piedāvājot īrēšanai līdz šim lietoto pašvaldības dzīvojamo telpu, ja tiek samaksāts īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds, kā arī ja persona piekritusi dzīvojamās telpas saglabāšanai pašvaldības īpašumā un ja dzīvojamās telpas istabu skaits nepārsniedz noteikumu 32.punktā minētos kritērijus.

35. 3.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmās daļas 3.punktā un 14.panta ceturtajā daļā minētās personas.

36. Personu reģistrācijai 3.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz nolēmumi par bērna aprūpes tiesību vai aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem un lēmums par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam.

37. 3.reģistrā reģistrētajām personām piedāvā īrēt vienistabas dzīvokli ar ērtībām vai vienistabas dzīvokli ar daļējām ērtībām.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

38. (Svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

38.1 (Svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

39. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu un ir reģistrēti (bijuši reģistrēti) 3.reģistrā, var izīrēt vienistabas dzīvokli saskaņā ar noteikumu 37.punktā noteikto, ja saskaņā ar SD atzinumu personai turpmāk nav nepieciešams grupu dzīvokļa pakalpojums; šīs tiesības saglabājas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

40. 4.reģistrā pabalsta saņemšanai reģistrē:

40.1. personas ar noteiktiem ienākumiem, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu denacionalizētā mājā vai tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2, 28.4, 28.5pantā paredzētajos gadījumos;

40.2. personas, kuras reģistrētas 7.2reģistrā;

40.3. politiski represētās personas, kas ir denacionalizēto māju īrnieki;

40.4. denacionalizēto māju īrniekus, kas ir personas ar sevišķiem nopelniem.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

41. 4.1reģistrā pabalsta saņemšanai pirmām kārtām reģistrē noteikumu 40.punktā noteiktajam atbilstošas personas, kuras papildus noteikumu 42.punktā minētajiem dokumentiem ir iesniegušas notariālā kārtībā apliecinātu priekšlīgumu par izvēlēto pirkuma, īres vai nomas objektu.

42. Personu reģistrācijai 4., 4.1reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

42.1. dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu;

42.2. attiecīgās ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības u.c. atzinums par personas, kas devusi sevišķu ieguldījumu Latvijas valsts vai Rīgas labā, sasniegumiem, par kuriem šī persona saņēmusi valsts vai starptautiskus apbalvojumus, kā arī guvusi valsts vai sabiedrības atzinību – noteikumu 40.4.apakšpunktā minētajām personām;

42.3. dzīves apraksts (CV – Curriculum Vitae) – noteikumu 40.4.apakšpunktā minētajām personām;

42.4. tiesas sprieduma, no kura spēkā stāšanās brīža līdz iesnieguma palīdzības saņemšanai iesniegšanas brīdim nav pagājuši vairāk kā seši mēneši, kopija (uzrādot oriģinālu).

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

43. 4.1reģistrā reģistrēto personu pienākums ir aktualizēt priekšlīgumu uz gada, kura budžetā ir piešķirts finansējums pabalstiem, 1.februāri un pabalsta piešķiršanas brīdī. Personas, kuras nav izpildījušas šo pienākumu, tiek pārreģistrētas 4.reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.

44. Pieņemot lēmumu par reģistrāciju 4., 4.1reģistrā, tiek ņemti vērā tie ģimenes locekļi, kuri personas īrētajā dzīvojamā telpā ir iemitinājušies un deklarējuši savu dzīvesvietu pēc dzīvojamās mājas denacionalizācijas, ja iepriekšējo dzīvojamo telpu lietojuši kā denacionalizētās mājas īrnieki, un bērni, kuriem tā ir pirmā deklarētā dzīvesvieta.

45. Ja kāds no ģimenes locekļiem nevēlas reģistrēties 4., 4.1reģistrā un/vai viņam nav tiesiska pamata reģistrēties šajā reģistrā, šī persona iesniedz Departamentā iesniegumu ar piekrišanu atbrīvot dzīvojamo telpu denacionalizētā mājā pēc tam, kad reģistrētās personas saņems pabalstu.

46. 5.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmās daļas 5.punktā minētās personas.

47. Reģistrācijai 5.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz personas atbrīvojuma izziņas (veidlapa A) kopija (uzrādot oriģinālu).

48. 5.reģistrā reģistrētajām personām piedāvā īrēt vienistabas dzīvokli bez ērtībām, vienistabas dzīvokli ar daļējām ērtībām vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām.

49. 6.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē maznodrošinātas ģimenes (laulātos un nepilngadīgos bērnus), kuru dabiskā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni, ja tās pēdējos piecus gadus deklarējušas savu dzīvesvietu Rīgā, ar nosacījumu, ka:

49.1. tās īrē valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu, kurā deklarēta dzīvesvieta, bet ne lielāku kā divistabu dzīvoklis vai ne vairāk kā divas istabas, vai arī tādas dzīvojamās telpas, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām, kuras vecākas par septiņiem gadiem (izņemot laulātos), turklāt īrniekam nav īres maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu;

49.2. tās īrē dzīvojamo telpu, kurā deklarēta dzīvesvieta, izņemot valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu;

49.3. tās lieto savā īpašumā esošu vienistabas dzīvokli, kurā deklarēta dzīvesvieta, par ko nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda, nav parāda par nekustamā īpašuma nodokli un kuru pēc palīdzības saņemšanas tās piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai.

(Rīgas domes 18.03.2014. saistošo noteikumu Nr.102 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

49.1 (Svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

49.2 Jautājumu par valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka un viņa ģimenes locekļu reģistrāciju 6.reģistrā Reģistrācijas komisija izskata pēc Izīrēšanas komisijas lēmuma par valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas atbrīvošanas lietderību saņemšanas.

(Rīgas domes 13.12.2011. saistošo noteikumu Nr.153 redakcijā)

50. Reģistrācijai 6.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

50.1. dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu;

50.2. izziņa no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" par veiktajiem attiecīgo pakalpojumu maksājumiem, kā arī kvīts par veiktajiem īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas lietošanu, maksājumiem.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

51. 6.reģistrā reģistrētajām personām piedāvā īrēt dzīvokli ar ērtībām, ievērojot šādus kritērijus:

51.1. vienistabas dzīvokli – ģimenei, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki;

51.2. divistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 2 līdz 4 cilvēki;

51.3. trīsistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 4 līdz 5 cilvēki;

51.4. četristabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 5 (vai vairāk) cilvēki.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131)

52. Piedāvājot dzīvokli atbilstoši noteikumu 51.punktā noteiktajiem kritērijiem, ievēro šādus nosacījumus:

52.1. ar atsevišķu istabu ir nodrošināma persona, kura sasniegusi septiņu gadu vecumu (izņemot laulātos), bērns ar invaliditāti un ik divi bērni līdz septiņu gadu vecumam;

52.2. tiek ņemts vērā ģimenes ārsta atzinums par to, ka persona slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām;

52.3. saskaņā ar Izīrēšanas komisijas lēmumu var piedāvāt īrēt dzīvojamo telpu ar zemāku labiekārtojuma līmeni pašvaldības dzīvojamo māju īrniekiem, kuriem ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds vairāk kā par trijiem mēnešiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

53. 7.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē:

53.1. likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmās daļas 4. un 4.1punktā minētās personas;

53.2. politiski represētās personas, kas ir denacionalizēto māju īrnieki;

53.3. personas ar noteiktiem ienākumiem;

53.4. maznodrošinātas personas ar sevišķiem nopelniem, bet ar nosacījumu, ka šīs personas vismaz piecus gadus uz īres līguma pamata lietojušas dzīvojamo telpu Rīgā;

53.5. denacionalizēto māju īrniekus, kas ir personas ar sevišķiem nopelniem;

53.6. 12.reģistrā reģistrētās personas ar noteiktiem ienākumiem (pamatojoties uz iesniegumu), kuras īrē dzīvojamo telpu dzīvojamā mājā, par kuru pieņemts lēmums par īpašuma tiesību atzīšanu vai noslēgts daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līgums. Reģistrējot tiek saglabāts sākotnējais reģistrācijas datums ar nosacījumu, ka personas vēršas Departamentā ar attiecīgu iesniegumu sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par īpašuma tiesību atzīšanu pieņemšanas vai daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līguma noslēgšanas.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131; Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185)

54. Pieņemot lēmumu par reģistrāciju 7.reģistrā, tiek ņemti vērā tie ģimenes locekļi, kuri personas īrētajā dzīvojamā telpā ir iemitinājušies un deklarējuši savu dzīvesvietu pēc dzīvojamās mājas denacionalizācijas, ja iepriekšējo dzīvojamo telpu lietojuši kā denacionalizētās mājas īrnieki, un bērni, kuriem tā ir pirmā deklarētā dzīvesvieta.

55. Personu reģistrācijai 7.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

55.1. arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo reģistrēto dzīvesvietu Rīgā pirms izceļošanas no Latvijas;

55.2. repatrianta izziņas kopija (uzrādot oriģinālu);

55.3. dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu;

55.4. attiecīgās ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības u.c. atzinums par personas, kas devusi sevišķu ieguldījumu Latvijas valsts vai Rīgas labā, sasniegumiem, par kuriem šī persona saņēmusi valsts vai starptautiskus apbalvojumus, kā arī guvusi valsts vai sabiedrības atzinību – noteikumu 53.4. un 53.5.apakšpunktā minētajām personām;

55.5. dzīves apraksts (CV – Curriculum Vitae) – noteikumu 53.4. un 53.5.apakšpunktā minētajām personām.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

56. 7.reģistrā reģistrētajām personām piedāvā īrēt dzīvokli ar ērtībām, ievērojot šādus kritērijus:

56.1. vienistabas dzīvokli – ģimenei, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki;

56.2. divistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 2 līdz 5 cilvēki;

56.3. trīsistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 4 līdz 5 cilvēki;

56.4. četristabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 5 (vai vairāk) cilvēki.

57. Piedāvājot dzīvokli atbilstoši noteikumu 56.punktā noteiktajiem kritērijiem, ievēro šādus nosacījumus:

57.1. ar atsevišķu istabu ir nodrošināma persona, kura sasniegusi septiņu gadu vecumu (izņemot laulātos), un ik divi bērni līdz septiņu gadu vecumam;

57.2. tiek ņemts vērā ģimenes ārsta atzinums par to, ka persona slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

58. 7.2reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē tos 12.reģistrā reģistrētos denacionalizēto māju īrniekus (pamatojoties uz iesniegumu), kuri īrē dzīvojamo telpu dzīvojamā mājā, par kuru pieņemts lēmums par īpašuma tiesību atzīšanu vai noslēgts daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līgums. Reģistrējot tiek saglabāts sākotnējais reģistrācijas datums ar nosacījumu, ka personas vēršas Departamentā ar attiecīgu iesniegumu sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par īpašuma tiesību atzīšanu pieņemšanas vai daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līguma noslēgšanas.

(Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.185 redakcijā)

59. 7.2reģistrā reģistrētajām personām piedāvā īrēt dzīvokli ar ērtībām, ievērojot šādus kritērijus:

59.1. vienistabas dzīvokli – ģimenei, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki;

59.2. divistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 2 līdz 5 cilvēki;

59.3. trīsistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 4 līdz 5 cilvēki;

59.4. četristabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 5 (vai vairāk) cilvēki.

60. Piedāvājot dzīvokli atbilstoši noteikumu 59.punktā noteiktajiem kritērijiem, ievēro šādus nosacījumus:

60.1. ar atsevišķu istabu ir nodrošināma persona, kura sasniegusi septiņu gadu vecumu (izņemot laulātos), un ik divi bērni līdz septiņu gadu vecumam;

60.2. tiek ņemts vērā ģimenes ārsta atzinums par to, ka persona slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

61. 8.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai reģistrē:

61.1. personas ar noteiktiem ienākumiem un politiski represētās personas, kas ir denacionalizētās mājas īrnieki, ar kuriem noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.4panta otrajā daļā minētajos gadījumos, ja iesniegti likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.4panta trešajā daļā minētie dokumenti;

61.2. personas, kuras īrē dzīvojamo telpu pašvaldības mājā, ja:

61.2.1. Rīgas dome pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu;

61.2.2. Apsekošanas komisija sastādījusi aktu ar atzinumu par iedzīvotāju izvietošanu, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.3panta pirmo daļu vai 28.4panta pirmo daļu;

61.2.3. (svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125).

(Grozīts ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

62. Noteikumu 61.1.apakšpunktā minētajām politiski represētajām personām ienākumi netiek vērtēti.

62.1 Personu reģistrācijai 8.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem

dokumentiem jāiesniedz izziņa no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" par veiktajiem pakalpojumu maksājumiem.

(Rīgas domes 25.11.2014. saistošo noteikumu Nr.125 redakcijā)

63. 8.reģistrā reģistrētajām noteikumu 61.1.apakšpunktā minētajām personām piedāvā īrēt dzīvokli ar ērtībām, ievērojot šādus kritērijus:

63.1. vienistabas dzīvokli – ģimenei, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki;

63.2. divistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 2 līdz 5 cilvēki;

63.3. trīsistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 4 līdz 5 cilvēki;

63.4. četristabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 5 (vai vairāk) cilvēki.

64. Piedāvājot dzīvokli atbilstoši noteikumu 63.punktā noteiktajiem kritērijiem, ievēro nosacījumu, ka ar atsevišķu istabu ir nodrošināma persona, kura sasniegusi septiņu gadu vecumu (izņemot laulātos).

(Grozīts ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

65. Piedāvājot dzīvojamo telpu noteikumu 61.2.1. un 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām, ievēro šādus nosacījumus:

65.1. personām piedāvā īrēt dzīvojamo telpu ar istabu skaitu, kas līdzvērtīgs līdz šim īrētajai dzīvojamai telpai;

65.2. ja personas pirms reģistrācijas 8.reģistrā bija reģistrētas citā reģistrā, personām piedāvā dzīvokli atbilstoši noteikumu 56. un 57.punkta nosacījumiem;

65.3. personām, kurām nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda, piedāvā dzīvokli ar ērtībām;

65.4. ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kurām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds vairāk kā par trijiem mēnešiem, piedāvā dzīvokli ar daļējām ērtībām vai dzīvokli bez ērtībām, ievērojot šādus kritērijus:

65.4.1. vienistabas dzīvokli – ģimenei, kurā ir 1 vai 2 nepilngadīgi bērni;

65.4.2. divistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 3 (vai vairāk) nepilngadīgi bērni;

65.5. personām, kurām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds vairāk kā par trijiem mēnešiem, piedāvā līdzvērtīgu dzīvojamo telpu vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām.

(Rīgas domes 25.11.2014. saistošo noteikumu Nr.125 redakcijā)

65.1 Piedāvājot dzīvokli 12.reģistrā reģistrētajām personām, ievēro noteikumu 52.3.apakšpunktā, 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.153)

66. 13.reģistrā sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai reģistrē:

66.1. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras ir politiski represētas un kuras pēdējos piecus gadus deklarējušas savu dzīvesvietu Rīgā un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, ja turklāt tām nepieder nekustamais īpašums, kā arī tās nav atsavinājušas nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2. maznodrošinātas personas ar nosacījumu, ka:

66.2.1. ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmo daļu;

66.2.2. ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.3panta pirmo daļu, 28.4panta otro daļu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.3. persona ir bārenis, kas nav nodrošināts ar dzīvojamo telpu;

66.2.4. tā ir atsevišķi dzīvojoša persona, kura īrē valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu vai arī sociālo dzīvojamo telpu ar zemāku labiekārtojuma līmeni, un tai nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu vai ir noslēgta vienošanās par parāda nomaksu;

66.2.5. tā ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura īrē valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu, ja šī persona nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, kas tai pienākas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā minētās slimības raksturu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.6. tā ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura pēdējos piecus gadus deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgā un īrē dzīvojamo telpu Rīgā, ja šī persona nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, kas tai pienākas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā minētās slimības raksturu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.7. tā ir atsevišķi dzīvojoša persona, kura pēdējos piecus gadus deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgā, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, izņemot dzīvokli, kuru šī persona lieto, par kuru nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu un kuru pēc palīdzības saņemšanas tā piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.8. tā ir pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura pastāvīgi dzīvo sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādē un pirms ievietošanas šajā iestādē tās īpašumā esošo vai īrēto dzīvojamo telpu nodevusi pašvaldībai, un ja sniegts attiecīgs SD atzinums;

66.2.9. tā ir pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura pastāvīgi dzīvo sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādē un pirms ievietošanas tajā kā atsevišķi dzīvojoša persona no īrētās dzīvojamās telpas izlikta, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmo daļu, vai bija reģistrēta palīdzības saņemšanai, turklāt personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā, un ja sniegts attiecīgs SD atzinums;

66.2.10. tā audzina bērnu ar invaliditāti, pēdējos piecus gadus deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgā un lieto tās īpašumā esošu vienistabas dzīvokli, par kuru nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu un kuru pēc palīdzības saņemšanas piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai;

66.2.11. tā audzina bērnu ar invaliditāti, pēdējos piecus gadus deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgā un īrē tādu dzīvojamo telpu, ka jādzīvo vienā istabā kopā ar bērnu ar invaliditāti, turklāt personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.12. tā ir bijusi bērns bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš pastāvīgi dzīvo sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādē vai grupu dzīvoklī un pirms ievietošanas tajā bija reģistrēts palīdzības saņemšanai, un ja sniegts attiecīgs SD atzinums;

66.3. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras ir personas ar noteiktiem ienākumiem un tiek izliktas no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otro daļu, 28.2panta pirmo daļu;

66.4. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras ir personas ar noteiktiem ienākumiem, turklāt tām nepieder nekustamais īpašums, kā arī tās nav atsavinājušas nekustamo īpašumu pēc 2004.gada 31.marta (t.i., pēc Rīgas domes 2004.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.61 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" stāšanās spēkā);

66.5. personas, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, un personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kurām nepieciešams servisa dzīvoklis un kuras lieto savā vai ģimenes locekļa īpašumā esošu vai īrētu dzīvojamo telpu un pēdējos piecus gadus to dzīvesvieta deklarēta Rīgā, turklāt pēc palīdzības saņemšanas persona vai ģimenes loceklis īpašumā esošo dzīvojamo telpu piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

66.1 Noteikumu 66.1., 66.2.11. un 66.5.apakšpunkta nosacījumi attiecas arī uz personām, kuras īrē pašvaldības dzīvojamās telpas, kas atrodas citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

(Rīgas domes 13.12.2011. saistošo noteikumu Nr.153 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

67. (Svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

68. Kopā ar noteikumu 66.2.5., 66.2.6., 66.2.10., 66.2.11. un 66.5.apakšpunktā minētajām personām reģistrē laulātos un nepilngadīgos bērnus.

(Rīgas domes 13.12.2011. saistošo noteikumu Nr.153 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

68.1 Persona nevar atkārtoti reģistrēties 13.reģistrā, pamatojoties uz to pašu tiesas spriedumu.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā)

68.2 Jautājumu par pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka un viņa ģimenes locekļu reģistrāciju 13.reģistrā, pamatojoties uz noteikumu 66.2.5., 66.2.11. un 66.5.apakšpunktu, Reģistrācijas komisija izskata pēc Izīrēšanas komisijas lēmuma par pašvaldības dzīvojamās telpas atbrīvošanas lietderību saņemšanas.

(Rīgas domes 13.12.2011. saistošo noteikumu Nr.153 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

69. Personu reģistrācijai 13.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

69.1. dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu – noteikumu 66.4.apakšpunktā minētajām personām;

69.2. tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma palīdzības saņemšanai iesniegšanas, kopija (uzrādot oriģinālu);

69.3. izziņa par bērna atrašanos ārpusģimenes aprūpē;

69.4. ģimenes ārsta atzinums, ka persona slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām;

69.5. izziņa no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" par veiktajiem attiecīgo pakalpojumu maksājumiem un kvīts par veiktajiem īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas lietošanu, maksājumiem.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

70. Sociālo dzīvokli piedāvā īrēt 13.reģistrā reģistrētajām pensijas vecumu sasniegušajām vai par 1. un 2.grupas invalīdiem atzītajām personām, ievērojot šādus kritērijus:

70.1. vienistabas dzīvokli – ģimenei, kurā ir 1 vai 2 cilvēki;

70.2. divistabu dzīvokli ģimenei, kurā ir 2 (izņemot laulātos) vai vairāk cilvēki.

71. Piedāvājot sociālo dzīvokli atbilstoši noteikumu 70.punktā noteiktajiem kritērijiem, tiek ņemts vērā ģimenes ārsta atzinums par to, ka persona slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām.

72. Sociālās dzīvojamās telpas piedāvā īrēt 13.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot šādus kritērijus:

72.1. vienistabas dzīvokli bez ērtībām vai ar daļējām ērtībām vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – ģimenei, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki;

72.2. divistabu dzīvokli bez ērtībām vai ar daļējām ērtībām vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – ģimenei, kurā ir 3 līdz 5 cilvēki;

72.3. trīsistabu dzīvokli bez ērtībām vai ar daļējām ērtībām vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – ģimenei, kurā ir 6 (vai vairāk) cilvēki.

72.1 Sociālo dzīvojamo telpu ar ērtībām vai servisa dzīvokli piedāvā īrēt noteikumu 66.2.5., 66.2.6., 66.2.10., 66.2.11. un 66.5.apakšpunktā minētajām personām, paredzot atsevišķu istabu personai, kura izmanto riteņkrēslu, bērnam ar invaliditāti, kā arī personai, kura slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām, ievērojot šādus kritērijus:

72.11. vienistabas dzīvokli ar ērtībām – ģimenei, kurā ir 1 vai 2 cilvēki;

72.12. divistabu dzīvokli ar ērtībām – ģimenei, kurā ir 2 līdz 4 cilvēki;

72.13. trīsistabu dzīvokli ar ērtībām – ģimenei, kurā ir 5 (vai vairāk) cilvēki.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 18.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.102; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

72.2 Gadījumos, kad personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kurām jāpiedāvā sociālā dzīvojamā telpa, veselības stāvokļa dēļ nepieciešama īpaša aprūpe, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa, Izīrēšanas komisija var lemt par dzīvokļa ar ērtībām piedāvāšanu, ievērojot noteikumu 72.1punktā minētos kritērijus.

(Rīgas domes 25.11.2014. saistošo noteikumu Nr.125 redakcijā)

73. (Svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

74. Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņš tiek pagarināts ik pa sešiem mēnešiem neatkarīgi no personas ienākumiem, ja persona pilda līguma nosacījumus un sociālais dzīvoklis vai sociālā dzīvojamā telpa ir izīrēta:

74.1. politiski represētajām personām;

74.2. personām, kuru ģimenē visi locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu, vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;

74.3. (svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125);

74.4. (svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125).

(Grozīts ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

75. Personai (ģimenei), kura zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo telpu vai sociālo dzīvokli atbilstoši likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.panta piektās daļas nosacījumiem un kura:

75.1. īrē sociālo dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, sociālo dzīvojamo telpu ar daļējām ērtībām vai sociālo dzīvojamo telpu bez ērtībām, piedāvā dzīvojamai telpai noņemt sociālo statusu, saglabāt dzīvojamo telpu pašvaldības īpašumā un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar noteikumu 11.punktu;

75.2. vienlaicīgi bijusi reģistrēta arī citā palīdzības reģistrā (dzīvokļa izīrēšanai pirmām kārtām) vai audzina bērnu ar invaliditāti, vai ir daudzbērnu ģimene, izmantojot likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 14.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, piedāvā dzīvojamai telpai noņemt sociālo statusu, saglabāt dzīvojamo telpu pašvaldības īpašumā un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar noteikumu 11.punktu;

75.3. (svītrots ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131);

75.4. audzināja bērnu ar invaliditāti vai aprūpēja personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, pēc aprūpējamās personas nāves piedāvā izīrētajai dzīvojamai telpai noņemt sociālo statusu, saglabāt to pašvaldības īpašumā un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar noteikumu 11.punktu.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

76. (Svītrots ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131)

77. (Svītrots ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131)

78. 14.reģistrā reģistrē personas, kuras:

78.1. vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu, izņemot vienu istabu, ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām pret šāda tipa mājā esošu mazāku dzīvojamo telpu vai arī tām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamā telpa zemākā stāvā;

78.2. vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu (atsevišķu dzīvokli, sociālo dzīvokli, sociālo dzīvojamo telpu) pret mazāku dzīvojamo telpu (izņemot vienistabas dzīvokli), pret dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (dzīvojamā telpa ar zemāku labiekārtojuma līmeni), vai arī tām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamā telpa dzīvojamās mājas pirmajā stāvā;

78.3. veselības stāvokļa dēļ vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu vai sociālo dzīvokli pret servisa dzīvokli; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.1punktā minētie kritēriji;

78.4. īrē servisa dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats, piedāvājot apmaiņu, ja persona bija reģistrēta:

78.4.1. 6.reģistrā, – pret dzīvokli ar ērtībām, tiek ievēroti noteikumu 51.punktā minētie kritēriji;

78.4.2. 7., 7.2reģistrā, tiek ievēroti noteikumu 56., 59.punktā minētie kritēriji;

78.4.3. 13.reģistrā, tiek ievēroti noteikumu 70. vai 72.1punktā minētie kritēriji;

78.4.4. atbilstoši noteikumu 66.5.punktam, – pret līdzvērtīgu uzdāvinātajai dzīvojamai telpai;

78.5. īrē sociālo dzīvokli pēc nepilngadīgas personas (personu) iekļaušanas īres līgumā, – apmaiņai pret līdzvērtīgu sociālo dzīvojamo telpu;

78.6. īrē sociālo dzīvojamo telpu ar ērtībām vai sociālo dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.punktā minētie kritēriji, izņemot noteikumu 75.4.apakšpunktā minēto gadījumu;

78.7. īrē sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu, ja ir samazinājies ģimenes locekļu skaits; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 70. vai 72.punktā minētie kritēriji;

78.8. īrē sociālo dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats, turklāt persona bija reģistrēta arī 7.reģistrā; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 56.punktā minētie kritēriji;

78.9. īrē servisa dzīvokli un kurām palielinās ģimenes locekļu skaits, – apmaiņai pret lielāku servisa dzīvokli; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.1punktā minētie kritēriji.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

79. Personu reģistrācijai 14.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz ģimenes ārsta atzinums, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamās telpas apmaiņa, izziņa no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" par veiktajiem attiecīgo pakalpojumu maksājumiem un kvīts par veiktajiem īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksājumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 18.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.102)

79.1 (Svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

79.2 Ja noteikumu 78.1., 78.2., 78.3., 78.9.apakšpunktā minētajām personām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds, jautājumu par reģistrāciju 14.reģistrā Reģistrācijas komisija izskata pēc vienošanās ar pārvaldnieku par parāda atmaksu saņemšanas.

(Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.185 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

III. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība

80. Pašvaldība sniedz palīdzību tikai palīdzības reģistrā reģistrētām personām reģistrācijas secībā katra reģistra ietvaros, izņemot likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.pantā un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21.panta septītajā daļā minētos gadījumus. Neizīrēts dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, kas uzcelta uz citai personai piederošas zemes (ja 11.reģistrā ir reģistrēts attiecīgā zemesgabala īpašnieka iesniegums), tiek nodots Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai, lai publiski piedāvātu privatizēt atklātā izsolē.

81. Reģistros reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā izīrēšanai, ievērojot katram reģistram noteiktos kritērijus, šādā secībā:

81.1. 1.reģistrā reģistrētajām pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni un kuru īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir iesniedzis izpildei izpildu rakstu, vai gadījumos, kad tiesas sprieduma izpilde ir atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierādīs īrniekam citu dzīvojamo telpu;

81.2. 14.reģistrā reģistrētajām personām;

81.3. 9.reģistrā reģistrētajām personām.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

82. 1., 3., 6., 7., 7.2, 8.reģistrā reģistrētajām, kā arī noteikumu 66.2.5., 66.2.6., 66.2.10. un 66.2.11.apakšpunktā minētajām personām dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvā izīrēšanai attiecīgi šādās proporcijās (kopā 15 dzīvokļi): 1; 3; 1; 6; 1; 2; 1, ievērojot katram reģistram noteiktos kritērijus, šādā secībā:

82.1. 1.reģistrā reģistrētajām personām (1 dzīvoklis no 15):

82.1.1. personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras uzturas patversmē, un personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni, ja šīs personas uzturas krīzes centrā;

82.1.2. ar sevišķiem nopelniem, pamatojoties uz Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.1.3. politiski represētajām personām vai daudzbērnu ģimenēm;

82.1.4. pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.1.5. ja 1.reģistrā nav personu, kurām ir tiesības pretendēt uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētie dzīvokļi tiek piedāvāti 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.2. 3.reģistrā reģistrētajām, kā arī noteikumu 39.punktā minētajām personām (3 dzīvokļi no 15):

82.2.1. divus dzīvokļus piedāvā reģistrācijas secībā;

82.2.2. vienu dzīvokli iesniegumu reģistrācijas secībā piedāvā noteikumu 39.punktā minētajām personām;

82.2.3. ja nav noteikumu 39.punktā minēto personu, šīm personām paredzētos dzīvokļus ar ērtībām reģistrācijas secībā piedāvā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

82.3. 6.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15), ievērojot noteikumu 51. un 52.punktā minētos kritērijus un nosacījumus; ja 6.reģistrā nav personu, kurām piedāvāt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā noteikumu 61.2.1. un 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām;

82.4. 7.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (6 dzīvokļi no 15):

82.4.1. divus dzīvokļus lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.4.2. vienu dzīvokli piedāvā repatriantiem, politiski represētajām personām vai daudzbērnu ģimenēm;

82.4.3. trīs dzīvokļus piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.4.4. ja nav noteikumu 82.4.1. un 82.4.2.apakšpunktā minēto personu, šīm personām paredzētos dzīvokļus piedāvā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

82.5. 7.2reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 59. un 60.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (1 dzīvoklis no 15):

82.5.1. dzīvokli lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem; ja tādu nav, dzīvokli piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.5.2. ja 7.2reģistrā nav personu, kurām piedāvāt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā noteikumu 61.2.1. un 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām;

82.6. 8.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā, ievērojot noteikumu 63., 64. un 65.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (2 dzīvokļi no 15), šādā secībā:

82.6.1. vienu dzīvokli piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām Rīgas domes lēmumu pieņemšanas secībā, ja nav pretendentu, tad piedāvā noteikumu 61.1. un 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.6.2. vienu dzīvokli piedāvā noteikumu 61.1. un 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas secībā, ja nav pretendentu, tad piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām Rīgas domes lēmumu pieņemšanas secībā;

82.6.3. ja 8.reģistrā nav reģistrētas personas, kuras pretendē uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētos dzīvokļus piedāvā 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.7. noteikumu 66.2.5., 66.2.6., 66.2.10. un 66.2.11.apakšpunktā minētajām personām un 72.2 punktā minētajā gadījumā dzīvojamās telpas piedāvā, ievērojot noteikumu 72.1punktā minētos kritērijus, reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15); ja tādu nav, attiecīgo dzīvojamo telpu piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām;

82.8. 12.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus, ja nav pretendentu, kuri minēti noteikumu 80.punktā, 81.1.–82.7.apakšpunktā.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 18.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.102; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

82.1 Servisa dzīvokli piedāvā tādā secībā, kādā Departamentā reģistrēts personas iesniegums ar pielikumā pievienotu SD atzinumu par servisa dzīvokļa nepieciešamību.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr.131 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

83. Dzīvokli bez ērtībām, dzīvokli ar daļējām ērtībām vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām piedāvā izīrēšanai, ievērojot noteikumos attiecīgajiem reģistriem noteiktos kritērijus un ievērojot šādu secību:

83.1. 1.reģistrā reģistrētajām personām:

83.1.1. personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti un personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns, un šīs personas pagaidām uzturas patversmē;

83.1.2. politiski represētajām personām un daudzbērnu ģimenēm;

83.1.3. pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

83.2. 3.reģistrā reģistrētajām personām:

83.2.1. noteikumu 39.punktā minētajām personām iesniegumu reģistrācijas secībā;

83.2.2. (svītrots ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125);

83.2.3. pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

83.3. 5.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā;

83.4. 6.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 51.punktā minētos nosacījumus, dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā;

83.5. 8.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 65.1.apakšpunktā minēto nosacījumu, dzīvojamās telpas piedāvā:

83.5.1. pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu no pašvaldības dzīvojamās mājas, lēmumu pieņemšanas secībā;

83.5.2. pamatojoties uz Apsekošanas komisijas aktu ar atzinumu par iedzīvotāju izvietošanu no atsevišķas pašvaldības dzīvojamās telpas, personu reģistrācijas secībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

84. 13.reģistrā reģistrētajām, noteikumu 78.2. un 78.3.apakšpunktā minētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā, ievērojot šim reģistram noteiktos kritērijus, šādā secībā:

84.1. sociālos dzīvokļus:

84.1.1. pensijas vecumu sasniegušām personām vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuru īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir iesniedzis izpildei izpildu rakstu, vai gadījumos, kad tiesas sprieduma izpilde ir atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierādīs īrniekam citu dzīvojamo telpu;

84.1.2. pensijas vecumu sasniegušām personām vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuri pagaidām uzturas patversmē, jo zaudējuši dzīvojamo telpu, pamatojoties uz tiesas spriedumu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

84.1.3. noteikumu 78.2. un 78.3.apakšpunktā minētajām personām;

84.1.4. noteikumu 66.2.8., 66.2.9. un 66.2.12.apakšpunktā minētājām personām;

84.1.5. personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem, lēmumu pieņemšanas secībā;

84.1.6. politiski represētajām personām;

84.1.7. personām, kuras vienlaicīgi reģistrētas 8.reģistrā;

84.1.8. reģistrācijas secībā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

84.2. sociālās dzīvojamās telpas:

84.2.1. pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns un kuru īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir iesniedzis izpildei izpildu rakstu, vai gadījumos, kad tiesas sprieduma izpilde ir atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierādīs īrniekam citu dzīvojamo telpu;

84.2.2. personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns, un šīs personas pagaidām uzturas patversmē, jo zaudējušas dzīvojamo telpu, pamatojoties uz tiesas spriedumu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

84.2.3. noteikumu 78.2.apakšpunktā minētajām personām;

84.2.4. personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem, lēmumu pieņemšanas secībā;

84.2.5. personām, kuras vienlaicīgi reģistrētas 8.reģistrā, ievērojot noteikumu 65.2.apakšpunktā minētos nosacījumus;

84.2.6. daudzbērnu ģimenēm vai personām, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti;

84.2.7. pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām.

(Grozīts ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.153; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212; Rīgas domes 18.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.102; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.125)

IV. Pabalsta apmērs, piešķiršanas kārtība un izlietošana

85. Piešķiramā pabalsta apmērs 4., 4.1reģistrā reģistrētajām personām ir šāds:

85.1. personai, kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2pantā paredzētajā gadījumā – 3557,18 euro (pamatsumma), paredzot vēl 4268,62 euro par katru ģimenes locekli;

85.2. pārējām personām – 14 228,72 euro (pamatsumma), paredzot vēl 4268,62 euro par katru ģimenes locekli.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.50)

86. Piešķirto pabalstu var izlietot:

86.1. nekustamā īpašuma iegādei – kā samaksu dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) vai zemes īpašuma ar apbūves tiesībām pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līgumu (notariāla akta veidā) par nekustamā īpašuma iegādi;

86.2. dzīvojamās telpas īres maksas priekšapmaksai, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu (uz laiku ne mazāk par 10 gadiem) ar ierakstīšanu zemesgrāmatā;

86.3. pārvietojamas dzīvojamās mājas iegādei un zemes nomas līguma noslēgšanai (uz laiku ne mazāk par 10 gadiem) vai zemes iegādei īpašumā.

87. Personai pirms pirkuma līguma noslēgšanas Departamentā ir jāsaņem Dzīvokļu pārvaldes aktualizēts Reģistrācijas komisijas lēmums. Aktualizācija ir derīga vienu mēnesi.

88. Izīrēšanas komisija piešķirtā finansējuma ietvaros piešķir pabalstu 4.1reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā, ievērojot noteikumu 43.punkta nosacījumus.

89. Ja uz pabalsta saņemšanu nepretendē 4.1reģistrā reģistrētās personas, Dzīvokļu pārvalde reģistrācijas secībā uzaicina 4.reģistrā reģistrētās personas.

90. Personai viena mēneša laikā no Reģistrācijas komisijas lēmuma aktualizēšanas brīža jāiesniedz Departamentā šādi dokumenti:

90.1. notariālā kārtībā apliecināta vienošanās, kas noslēgta starp dzīvokļa īrnieku un viņa ģimenes locekļiem (par to, kurš kļūs par pabalsta saņēmēju);

90.2. pirkuma līgums (notariāla akta veidā) vai pirkuma līgums (notariāla akta veidā) un ar banku noslēgtā kreditēšanas līguma kopija, ja par pirkumu veikta daļēja samaksa. Ja pabalsts izlietots zemes un namīpašuma vai zemes īpašuma ar apbūves tiesībām iegādei, papildus jāiesniedz pašvaldības izziņa par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām un nepieciešamā zemesgabala lielumu dzīvojamās mājas piesaistei (noteikumu 86.1.apakšpunktā minētajos gadījumos);

90.3. noteikumu 86.2.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošs izīrējamā dzīvokļa dzīvojamās telpas īres līgums ar nosacījumiem par īres maksas priekšapmaksu un izīrējamajam dzīvoklim atbilstošā zemesgrāmatas nodalījuma izraksts;

90.4. juridiskās personas izsniegts faktūrrēķins vai preces pavadzīmes rēķins, līgums par zemes pirkumu vai nomu (notariāla akta veidā), atļauja novietot pagaidu māju un pašvaldības izziņa par nepieciešamā zemesgabala lielumu pagaidu mājas piesaistei (noteikumu 86.3.apakšpunktā minētajā gadījumā).

91. 4. un 4.1reģistrā reģistrētās personas, kuras noteikumu 87.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniegušas noteikumu 90.punktā minētos dokumentus, tiek pārreģistrētas attiecīgajā reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.

92. Personai piešķiramā pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt norādīto darījuma summu.

93. Izīrēšanas komisija izskata personas iesniegumu par pabalsta piešķiršanu tikai pēc tam, kad persona iesniegusi noteikumu 21. un 90.punktā minētos dokumentus.

94. Dzīvokļu pārvalde nosūta Izīrēšanas komisijas lēmuma par pabalsta piešķiršanu izrakstu Departamenta direktoram, kurš piecu darba dienu laikā dod rīkojumu pārskaitīt personai piešķirto pabalstu pārdevēja, izīrētāja, iznomātāja vai bankas darījumu kontā.

95. Dzīvokļu pārvalde pēc pabalsta summas pārskaitīšanas nosūta Ekonomikas ministrijai Izīrēšanas komisijas lēmumus par pabalsta piešķiršanu un apstiprinātu maksājuma dokumenta kopiju, kas apliecina pašvaldības izmaksāto pabalsta apmēru, lai saņemtu valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksai.

V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

96. Reģistrācijas komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pie Departamenta direktora. Departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

96.1 SD lēmumu par personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem ienākumu līmenim var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

(Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

97. Izīrēšanas komisijas faktisko rīcību un publisko tiesību jomā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē. Izīrēšanas komisijas lēmumu privāto tiesību jomā var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā.

(Rīgas domes 18.03.2014. saistošo noteikumu Nr.102 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

98. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2007.gada 13.novembra saistošos noteikumus Nr.94 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 2008.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.132 un Rīgas domes 2009.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.165).

99. (Svītrots ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185)

100. Personām, kuras līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas vienā reģistra lietā ar politiski represētu personu kā ģimenes locekļi, ienākumi netiek vērtēti.

101. Uz personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, attiecināmi nosacījumi, kuri bija spēkā reģistrācijas brīdī. Ja pēc noteikumu stāšanās spēkā persona ieguvusi īpašumā vai atsavinājusi nekustamo īpašumu, tad uz viņu attiecināmi noteikumu 16., 17. un 18.punkta nosacījumi.

(Grozīts ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.153; Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

102. Piedāvājot dzīvojamās telpas personām, kuras reģistrētas līdz 2007.gada 13.decembrim (t.i., Rīgas domes 2007.gada 13.novembra saistošo noteikumu Nr.94 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" spēkā stāšanās brīdim), tiek ņemti vērā ģimenes locekļi, kuri iemitināti līdz 2004.gada 31.martam (t.i., līdz Rīgas domes 2004.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.61 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" spēkā stāšanās brīdim), kā arī laulātie, ar kuriem laulība reģistrēta pēc 2004.gada 31.marta un kuru iepriekšējā dzīvesvieta ir bijusi denacionalizētā mājā, un bērni, kuriem tā ir pirmā deklarētā dzīvesvieta.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

103. Piešķirot pabalstu personām, kuras reģistrētas līdz 2007.gada 13.decembrim (t.i., Rīgas domes 2007.gada 13.novembra saistošo noteikumu Nr.94 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" spēkā stāšanās brīdim), tiek ņemti vērā ģimenes locekļi, kuri iemitināti līdz 2004.gada 31.martam (t.i., līdz Rīgas domes 2004.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.61 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" spēkā stāšanās brīdim), kā arī laulātie, ar kuriem laulība reģistrēta pēc 2004.gada 31.marta un kuru iepriekšējā dzīvesvieta ir bijusi denacionalizētā mājā, un bērni, kuriem tā ir pirmā deklarētā dzīvesvieta.

104. (Svītrots ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131)

104.1 (Svītrots ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.185)

105. (Svītrots ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.131)

106. Noteikumi publicējami likumā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

107. (Svītrots ar Rīgas domes 19.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.80
Personas, kurām nopietnu veselības traucējumu dēļ ir nepieciešama atsevišķa dzīvojamā telpa

(Pielikums Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

1. Stomas slimnieki ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

2. Slimnieki ar 1.grupas invaliditāti un smagiem garīgās veselības traucējumiem – ar stabilu simptomātiku un dziļām personības izmaiņām (šizofrēnija, plānprātība, smagas garīgās atpalicības), kuriem slēdzienu par smagiem garīgās veselības traucējumiem un atsevišķas dzīvojamās telpas nepieciešamību ir izsniedzis ārstu – psihiatru konsilijs.

3. Bērni ar invaliditāti un smagiem garīgās attīstības traucējumiem (gadījumos, ja bērns dzīvo ģimenē).

4. Personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti un kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

5. Slimniekiem ar 1.grupas invaliditāti un smagām hroniskām ādas slimību formām (pemfingus vulgaris, eritrodermija).

6. Personām ar 1.grupas invaliditāti, kuras ir gulošas un kopjamas.

2.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.80
Vienošanās starp denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īrnieku, viņa ģimenes locekļiem un namīpašnieku (namīpašnieka pilnvaroto personu) par īrētā dzīvokļa atbrīvošanas kārtību

Piezīme. Vienošanos paraksta īrnieks un viņa ģimenes locekļi, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.80
Vienošanās starp denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īrnieku, viņa ģimenes locekļiem un namīpašnieku (namīpašnieka pilnvaroto personu) par īrētā dzīvokļa atbrīvošanas kārtību

Piezīme. Vienošanos paraksta īrnieks un viņa ģimenes locekļi, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
4.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.80
Personu ar noteiktiem ienākumiem ienākumu deklarēšana

(Pielikums Rīgas domes 19.03.2013. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

1. Palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā pieprasītājs (turpmāk – pieprasītājs), lai novērtētu personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem ienākumu līmenim, vēršas SD ar iesniegumu, deklarē iepriekšējo trīs mēnešu ienākumus un iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus.

2. Pieprasītājs ienākumu deklarācijā norāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras kā denacionalizētās mājas īrnieki ir tiesīgas pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un mitinās vienā mājoklī.

3. Pieprasītājs iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

4. Pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.

5. Noteikumu 26.1.2., 26.3.1., 40.1., 53.3., 61.1., 66.3. un 66.4.apakšpunktā minētajām atsevišķi dzīvojošām personām, kuras strādā algotu darbu, izvērtējot ienākumus, tiek vērtēti tikai ienākumi no pensijas.

6. SD sociālā darba speciālists pēc pieprasītāja iesnieguma, ienākumus apliecinošu dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegtajiem dokumentiem un Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā par pieprasītāju pieejamo informāciju no valsts un pašvaldības datu reģistriem, elektroniski aizpilda ienākumu deklarāciju.

7. Pēc ienākumu deklarācijas aizpildīšanas to izdrukā, SD sociālā darba speciālists un pieprasītājs to paraksta, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas pareizību.

8. SD, pamatojoties uz ienākumu deklarāciju, pieņem lēmumu par pieprasītāja ienākumu atbilstību/neatbilstību šo saistošo noteikumu 2.15.apakšpunktā minētajam ienākumu līmenim un izsniedz šo faktu apliecinošu izziņu.

9. Izziņa par personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem ienākumu līmenim ir spēkā vienu gadu pēc SD lēmuma pieņemšanas.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 80Pieņemts: 15.06.2010.Stājas spēkā: 21.07.2010.Zaudē spēku: 11.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 20.07.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
213583
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-10.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-10.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2014","iso_value":"2014\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2014","iso_value":"2014\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2014.-30.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.04.2014","iso_value":"2014\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2014.-22.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-24.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.05.2013","iso_value":"2013\/05\/03","content":"<font class='s-1'>03.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2012","iso_value":"2012\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2012.-02.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2011","iso_value":"2011\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2011.-13.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2011","iso_value":"2011\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2011.-16.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2010","iso_value":"2010\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2010.-19.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"