Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.605

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 5.§)
Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izmeklējami un uzskaitāmi nelaimes gadījumi, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē (turpmāk – nelaimes gadījums).

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

1.1 Šo noteikumu normas, kas attiecas uz karavīriem (izņemot šo noteikumu 4. un 12.punktu), piemēro zemessargiem, kuri cietuši nelaimes gadījumā, pildot dienestu Zemessardzē, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.864 redakcijā)

2. Nelaimes gadījumus izmeklē un uzskaita, lai:

2.1. noskaidrotu un turpmāk novērstu nelaimes gadījuma cēloņus;

2.2. dokumentāri noformētu notikušo nelaimes gadījumu un nodrošinātu cietušajam karavīram vai, ja karavīrs gājis bojā, viņa apgādībā bijušām personām un mantiniekiem sociālās garantijas, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē karavīru sociālās drošības jautājumus;

2.3. noteiktu personas, kas ir pieļāvušas militārajos reglamentos un citos normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumus, kuru dēļ ir noticis nelaimes gadījums.

3. Saskaņā ar šiem noteikumiem jāizmeklē visi nelaimes gadījumi, kuros cietuši karavīri dienesta laikā valsts teritorijā vai ārpus tās:

3.1. pildot militāro dienestu;

3.2. aizstāvot valsts vai personas īpašumu un sabiedrisko kārtību vai glābjot cilvēka dzīvību;

3.3. nonākot saskarē ar asinīm vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un pēc šīs saskares ir konstatēts inficēšanās risks;

3.4. izraisoties dabas katastrofai (piemēram, zemestrīcei, nogruvumam, plūdiem, vētrai) vai nonākot saskarē ar dzīvo dabu (piemēram, kukaiņiem, rāpuļiem vai citiem dzīvniekiem), kuras iedarbība uz cilvēka veselību ir kaitīga.

4. Ja nelaimes gadījums ir noticis ar ārvalsts karavīru, kurš dienesta uzdevumā atradies Latvijā, nelaimes gadījumu izmeklē saskaņā ar šiem noteikumiem vai starptautiskajiem līgumiem.

5. Izdevumus, kas saistīti ar nelaimes gadījuma izmeklēšanu, sedz vienība, kurā noticis nelaimes gadījums.

6. Par nelaimes gadījuma savlaicīgu un kvalitatīvu izmeklēšanu un akta par nelaimes gadījumu militārajā dienestā (turpmāk – akts) sastādīšanu ir atbildīga amatpersona, kurai ar pavēli ir uzdots vadīt nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisiju (komisijas vadītājs).

7. Ja uzsāk kriminālprocesu, šajos noteikumos minētā nelaimes gadījuma izmeklēšanu saskaņo ar iestādi, kura ir atbildīga par kriminālprocesa norisi, un izmeklē ar šīs iestādes atļauju tikai pēc izmeklēšanas darbību veikšanas.

II. Nelaimes gadījuma izmeklēšana

8. Nelaimes gadījumu izmeklē, ja cietušajam karavīram iestājusies tūlītēja darbnespēja, bet šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajā gadījumā –, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.

9. Nelaimes gadījumu izmeklē ar vienības komandiera (priekšnieka) pavēli norīkota komisija vismaz triju amatpersonu sastāvā. Nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisiju (turpmāk – izmeklēšanas komisija) izveido triju dienu laikā pēc nelaimes gadījuma konstatēšanas. Nelaimes gadījumu izmeklē 15 darbdienu laikā, sākot no dienas, kad izveidota izmeklēšanas komisija. Izmeklēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc noteiktā izmeklēšanas termiņa beigām sastāda aktu par nelaimes gadījumu, kurā cietis karavīrs dienesta laikā (1.pielikums), vai aktu par nelaimes gadījumu, kurā cietis zemessargs, pildot dienestu Zemessardzē (5.pielikums), izņemot šo noteikumu 20.punktā minēto gadījumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ šajā punktā noteikto nelaimes gadījuma izmeklēšanas termiņu nav iespējams ievērot, vienības komandieris (priekšnieks) to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par 30 darbdienām.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.864 redakcijā)

10. Izmeklēšanas komisijas sastāvā norīko vienības amatpersonas un obligāti iekļauj personāla un medicīnas dienesta speciālistus. Ja nepieciešams, izmeklēšanas komisijā var iekļaut arī citas amatpersonas (speciālistus, ekspertus), kā arī personu, kas pārstāv cietušā karavīra intereses.

11. Ja nelaimes gadījumā ir cietis karavīrs, kas uz laiku nosūtīts pildīt dienesta pienākumus citā vienībā, nelaimes gadījumu izmeklē tās vienības komandiera (priekšnieka) izveidota izmeklēšanas komisija, kurā ir noticis nelaimes gadījums. Komisijā iekļauj arī tās vienības pārstāvi, kuras sastāvā ir cietušais karavīrs.

12. Ja nelaimes gadījumā ir cietis karavīrs, kas pārvietots uz civilu valsts iestādi vai valsts drošības iestādi, nelaimes gadījumu izmeklē tās civilās valsts iestādes vai valsts drošības iestādes vadītāja izveidota izmeklēšanas komisija, kurā ir noticis nelaimes gadījums. Komisijā iekļauj pārstāvi no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

13. Ja karavīrs dienesta pienākumus pildījis citas vienības sastāvā savas vienības amatpersonas vadībā, nelaimes gadījumu izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru izveido tās vienības komandieris (priekšnieks), kuras sastāvā ir cietušais karavīrs. Komisijā iekļauj arī tās vienības pārstāvi, kuras sastāvā karavīrs pildīja dienesta pienākumus.

14. Nelaimes gadījumā cietušais karavīrs vai tajā klātesošie karavīri, militārie darbinieki, vienībā strādājošie civilie darbinieki (turpmāk – nelaimes gadījuma liecinieki) par nelaimes gadījumu nekavējoties ziņo tiešajam priekšniekam vai savas vienības komandierim (priekšniekam), štāba priekšniekam vai operatīvajam dežurantam.

15. Ja nelaimes gadījums ir noticis ārpus cietušā karavīra pastāvīgās dienesta vietas un par notikušo nav iespējams paziņot šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā, karavīrs (nelaimes gadījuma liecinieki) par nelaimes gadījumu nekavējoties ziņo tuvākajam militārajam formējumam vai Valsts policijas vai pašvaldības policijas iestādei. Šo institūciju amatpersonām ir pienākums par nelaimes gadījumu nekavējoties ziņot tās vienības amatpersonai, kuras sastāvā ir cietušais karavīrs, vai Nacionālo bruņoto spēku operatīvajam dežurantam.

16. Nelaimes gadījuma lieciniekam ir pienākums nekavējoties sniegt cietušajam karavīram pirmo palīdzību un nogādāt viņu ārstniecības iestādē vai izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, kā arī līdz nelaimes gadījuma izmeklēšanas sākumam notikuma vietu saglabāt neskartu (ja tas neapdraud citu cilvēku dzīvību un veselību vai vidi, neizraisa avāriju, ugunsgrēku un netraucē dienesta norisi vai darba procesu).

17. Vienības komandieris (priekšnieks) vai Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks, vai izmeklēšanas komisijas vadītājs, kā arī Zemessardzes komandieris, ja nelaimes gadījumā cietis zemessargs, pieprasa ārstniecības iestādes ārstējošā ārsta vai Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas izziņu par cietušā karavīra veselības bojājuma smaguma pakāpi (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

18. Izziņu par cietušā karavīra veselības bojājuma smaguma pakāpi izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Izziņā norāda, vai veselības bojājums ir smags, vidēji smags vai viegls. Veselības bojājuma smaguma pakāpi nosaka atbilstoši likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 3.pielikuma "Kritēriji miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai, veicot medicīnisko ekspertīzi" otrās, trešās un ceturtās sadaļas nosacījumiem. Ar miesas bojājumiem šo noteikumu izpratnē saprot veselības bojājumus.

19. Izmeklēšanas komisija, izdarot ierakstu aktā, nosaka:

19.1. karavīra bojāejas vai veselības bojājuma cēlonisko sakarību ar tiešo dienesta pienākumu pildīšanu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 23.pantā noteiktos gadījumus, kad nelaimes gadījums (veselības bojājums) uzskatāms par nesaistītu ar dienesta pienākumu pildīšanu;

19.2. zemessarga bojāejas vai ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) cēloņa saistību ar tiešo Zemessardzes uzdevumu pildīšanu vai dalību apmācībā, ņemot vērā Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 34.panta astotajā daļā noteiktos gadījumus, kad nelaimes gadījumu (veselības bojājumu) uzskata par nesaistītu ar Zemessardzes uzdevumu pildīšanu vai dalību apmācībā.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.864 redakcijā)

20. Ja pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu aktā konstatētajam, vienības komandieris (priekšnieks), saņemot šādu informāciju, uzdod izmeklēšanas komisijai 15 darbdienu laikā atkārtoti izmeklēt nelaimes gadījumu vai izveido citu komisiju nelaimes gadījuma izmeklēšanai.

21. Ja par nelaimes gadījumu nav paziņots diennakts laikā vai nelaimes gadījumā gūtais darbspēju zaudējums karavīram iestājies vēlāk, nelaimes gadījumu izmeklē 15 darbdienu laikā pēc cietušā karavīra iesnieguma par nelaimes gadījumu vai cita veida informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā gada laikā no nelaimes gadījuma dienas.

22. Ja karavīrs dienesta laikā nonācis saskarē ar asinīm vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un viņam nav radušies tūlītēji veselības traucējumi (vai ārstniecības persona nav konstatējusi darbspēju zaudējumu), bet ir iespējama inficēšanās varbūtība, karavīrs nekavējoties par to rakstiski ziņo tiešajam priekšniekam. Ziņojumā norāda notikuma vietu, laiku un apstākļus, kādos nelaimes gadījums noticis, kā arī lieciniekus, ja tādi ir.

23. Aktu sagatavo papīra formā četros eksemplāros vai elektroniska dokumenta formā. Aktam pievieno ar nelaimes gadījuma izmeklēšanu saistītos materiālus (piemēram, pavēles kopiju par izmeklēšanas komisijas izveidošanu, izziņu par veselības bojājuma smaguma pakāpi, cietušā karavīra, nelaimes gadījuma liecinieku un atbildīgo amatpersonu paskaidrojumus, plānus, shēmas un dokumentus, kas raksturo nelaimes gadījuma vietu, ieročus, munīciju, transportlīdzekļus, mehānismus, iekārtas un vides bīstamos vai kaitīgos faktorus). Ja aktu sagatavo papīra formā, ar nelaimes gadījuma izmeklēšanu saistītos materiālus pievieno pirmajam akta eksemplāram.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.864 redakcijā)

24. Pirmais akta eksemplārs un citi ar nelaimes gadījuma izmeklēšanu saistītie materiāli glabājas tajā vienībā, kuras sastāvā ir cietušais karavīrs. Pa vienam akta eksemplāram (pēc reģistrēšanas vienībā nelaimes gadījumos cietušo karavīru uzskaites žurnālā (3.pielikums)) vienības komandieris (priekšnieks) nekavējoties nosūta:

24.1. cietušajam karavīram vai personai, kas pārstāv viņa intereses;

24.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālei atbilstoši cietušā karavīra deklarētajai dzīvesvietai;

24.3. Aizsardzības ministrijai reģistrēšanai.

(Grozīts ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.335)

25. Ja Aizsardzības ministrija pēc akta saņemšanas konstatē, ka nelaimes gadījums izmeklēts un akts sastādīts, neievērojot šo noteikumu prasības, tā ir tiesīga pieprasīt, lai vienības komandieris (priekšnieks) 10 darbdienu laikā atkārtoti izmeklētu nelaimes gadījumu, vai izveidot citu komisiju nelaimes gadījuma izmeklēšanai.

26. Cietušais karavīrs, persona, kura pārstāv viņa intereses, vai persona, kuras tiesības skar sagatavotais akts, mēneša laikā pēc akta saņemšanas ir tiesīga to apstrīdēt Militārā dienesta likuma 10.panta ceturtajā daļā un Militārā dienesta iekārtas reglamentā noteiktajā kārtībā. Cietušais zemessargs, persona, kura pārstāv viņa intereses, vai persona, kuras tiesības skar sagatavotais akts, mēneša laikā pēc akta saņemšanas ir tiesīga to apstrīdēt Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 21.pantā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

27. Aizsardzības ministrija pēc saviem ieskatiem vai pēc atbilstošu tiesībaizsardzības institūciju pieprasījuma ir tiesīga papildus izmeklēt nelaimes gadījuma apstākļus.

28. Izmeklēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt nepieciešamos izziņas materiālus un rakstiskus paskaidrojumus no attiecīgās vienības amatpersonām, kā arī cietušā karavīra un nelaimes gadījuma liecinieku rakstiskus paskaidrojumus.

29. Vienības komandieris (priekšnieks):

29.1. informē cietušo karavīru vai personu, kas pārstāv viņa intereses, par karavīra tiesībām uz sociālajām garantijām;

29.2. informē cietušo karavīru vai personu, kas pārstāv viņa intereses, par tiesībām uz pabalstu;

29.3. iepazīstina vienības amatpersonas, cietušo karavīru vai personu, kas pārstāv viņa intereses, ar materiāliem, kas saistīti ar nelaimes gadījuma izmeklēšanu;

29.4. izskata nelaimes gadījuma cēloņus un komisijas ieteiktos pasākumus to novēršanai. Nosaka pasākumus, kas veicami, lai turpmāk novērstu analoģisku nelaimes gadījumu iespēju;

29.5. ja karavīram aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, nelaimes gadījumā konstatētais veselības bojājums gada laikā kļūst smagāks, nosūta Aizsardzības ministrijai paziņojumu par sekām, ko cietušajam karavīram izraisījis militārajā dienestā notikušais nelaimes gadījums (4.pielikums), vai paziņojumu par sekām, ko zemessargam izraisījis nelaimes gadījums, pildot dienestu Zemessardzē (6.pielikums).

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

30. Aktu un ar nelaimes gadījuma izmeklēšanu saistītos materiālus vienībā glabā 45 gadus un pēc tam nodod arhīvā.

III. Nelaimes gadījuma speciālā izmeklēšana

31. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu (turpmāk – speciālā izmeklēšana) nosaka, ja:

31.1. konstatēta viena vai vairāku karavīru vai zemessargu nāve;

31.2. karavīram vai zemessargam konstatēti smagi veselības bojājumi;

31.3. karavīrs vai zemessargs ir miris no slimības, kuru izraisījis nelaimes gadījums;

31.4. karavīrs ir miris no slimības, kas gūta aktīvā dienesta laikā, pildot militārā dienesta pienākumus (arodslimība);

31.5. zemessargs ir miris tāda ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas gūts, pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.864 redakcijā)

32. Par šo noteikumu 31.punktā minētajiem nelaimes gadījumiem vienības komandieris (priekšnieks) diennakts laikā pēc nelaimes gadījuma konstatēšanas paziņo pakļautības kārtībā augstākam komandierim (priekšniekam), Specializētajai vairāku nozaru prokuratūrai un Aizsardzības ministrijai. Paziņojumā norāda vienības nosaukumu, datumu un laiku, kad noticis nelaimes gadījums, vietu, kur noticis nelaimes gadījums, cietušo karavīru skaitu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, vecumu, dzimumu, amatu, kā arī sniedz ziņas par nelaimes gadījuma apstākļiem.

(Grozīts ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.335)

33. Speciālajai izmeklēšanai norīko:

33.1. pakļautības kārtībā augstākā komandiera (priekšnieka) ar pavēli izveidotu speciālās izmeklēšanas komisiju vismaz triju amatpersonu sastāvā. Speciālās izmeklēšanas komisijas vadītājs darbam komisijā pieaicina vienības komandiera (priekšnieka) pilnvarotu personu, cietušo karavīru vai personu, kas pārstāv viņa intereses, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgus speciālistus un ekspertus;

33.2. ja nelaimes gadījums (vai slimība) ir izraisījis viena karavīra nāvi, – Nacionālo bruņoto spēku komandiera izveidotu speciālās izmeklēšanas komisiju;

33.3. ja nelaimes gadījums ir izraisījis divu vai vairāku karavīru nāvi, – aizsardzības ministra izveidotu speciālās izmeklēšanas komisiju.

34. Speciālās izmeklēšanas komisija pēc tās izveidošanas uzsāk un 20 darbdienu laikā izmeklē nelaimes gadījumu, kā arī sastāda aktu. Izņēmuma gadījumā, ja noteiktajā laikā nav iespējams saņemt nepieciešamos dokumentus (piemēram, aizkavējas izziņu saņemšana, veselības stāvokļa vai prombūtnes dēļ nevar saņemt liecinieku vai amatpersonu paskaidrojumus), amatpersona, kas ir izdevusi pavēli par speciālo izmeklēšanu, var pagarināt izmeklēšanas termiņu līdz trim mēnešiem.

35. Ja karavīrs ir miris nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma dēļ vai nelaimes gadījuma izraisītās slimības ārstēšanas laikā, speciālās izmeklēšanas termiņu skaita no karavīra nāves dienas (ja speciālā izmeklēšana nav veikta jau iepriekš).

36. Speciālās izmeklēšanas komisija ir tiesīga:

36.1. pieprasīt rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus no vienības amatpersonām, nelaimes gadījuma lieciniekiem un cietušā karavīra;

36.2. pieprasīt, lai vienības komandieris (priekšnieks):

36.2.1. pieaicinātu speciālistus un ekspertus;

36.2.2. nodrošinātu iespēju veikt tehniskos aprēķinus un laboratoriskos mērījumus, fotografēt bojātos objektus un nelaimes gadījuma vietu, kā arī veiktu citas speciālajai izmeklēšanai nepieciešamās darbības un segtu izdevumus, kas saistīti ar minētajiem pasākumiem;

36.2.3. iesniegtu speciālajai izmeklēšanai nepieciešamos materiālus un izziņas;

36.2.4. nodrošinātu komisiju ar transportlīdzekļiem un sakariem;

36.2.5. nodrošinātu ar speciālo izmeklēšanu saistīto dokumentu un citu materiālu pavairošanu;

36.2.6. ja nepieciešams, nodrošinātu speciālajā izmeklēšanā iesaistītās personas ar aizsargapģērbu, apaviem un citiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

36.2.7. pieprasītu no valsts institūcijām ar speciālo izmeklēšanu saistīto dokumentu un citu materiālu kopijas;

36.3. izmeklējot ceļu satiksmes negadījumu vai citu negadījumu, kas ir noticis ar karavīru ārpus viņa pastāvīgās dienesta vietas (vienības), iepazīties ar nepieciešamajiem dokumentiem Valsts policijas, Ceļu policijas vai Pašvaldības policijas pārvaldē (iestādē) (ar šo institūciju amatpersonu atļauju).

37. Speciālās izmeklēšanas komisija pēc speciālās izmeklēšanas beigšanas, pamatojoties uz izmeklēšanā iegūtajiem materiāliem, noformē aktu papīra formā piecos eksemplāros vai elektroniska dokumenta formā.

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

38. Ja nelaimes gadījumā ir cietuši vairāki karavīri, par katru cietušo vai bojāgājušo karavīru noformē atsevišķu aktu.

39. Speciālās izmeklēšanas materiāli ir:

39.1. akts;

39.2. notikuma vietas plāns, shēma, fotoattēli un videomateriāli;

39.3. cietušā karavīra, nelaimes gadījuma liecinieku un amatpersonu rakstiski paskaidrojumi;

39.4. pavēles, rīkojumi, lēmumi, instrukcijas un citi normatīvie akti, kas saistīti ar nelaimes gadījumu;

39.5. informācija par cietušā karavīra instruktāžu un apmācību;

39.6. objekta, ieroču, munīcijas, transportlīdzekļu, aparatūras un citu priekšmetu tehniskā stāvokļa atbilstības novērtēšanas dokumenti, kā arī vides bīstamo vai kaitīgo faktoru analīzes materiāli, kas attiecas uz vietu, kur noticis nelaimes gadījums;

39.7. ārstniecības iestādes izziņa par karavīra veselības bojājuma pakāpi vai karavīra nāvi apliecinoša dokumenta kopija, ko apstiprinājis komisijas vadītājs vai cita vienības komandiera (priekšnieka) pilnvarota amatpersona;

39.8. ja nepieciešams, ārstniecības iestādes izziņa par karavīra veselības stāvokli pirms nelaimes gadījuma;

39.9. tās tiesībaizsardzības institūcijas apstiprinājums, kuras kompetencē ir to izdot, ja karavīrs ir izdarījis pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu;

39.10. speciālistu un ekspertu atzinumi;

39.11. izraksti no pavēlēm, rīkojumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kuros paredzēti pasākumi, kas garantē dienesta drošības apstākļus, un noteiktas par pasākumu izpildi atbildīgās personas;

39.12. pavēles kopija (izraksts) par speciālās izmeklēšanas komisijas izveidošanu.

40. Speciālās izmeklēšanas komisijas vadītājs pēc akta un citu ar speciālo izmeklēšanu saistīto materiālu noformēšanas (pēc reģistrēšanas vienībā nelaimes gadījumos cietušo karavīru uzskaites žurnālā (3.pielikums)) triju darbdienu laikā nosūta:

40.1. ar speciālo izmeklēšanu saistīto materiālu oriģinālus tās vienības komandierim (priekšniekam), kuras sastāvā ir cietušais karavīrs;

40.2. aktu:

40.2.1. Aizsardzības ministrijai reģistrēšanai;

40.2.2. tās vienības komandierim, kas izdevis pavēli par speciālās izmeklēšanas komisijas izveidošanu;

40.2.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālei atbilstoši cietušā karavīra deklarētajai dzīvesvietai;

40.2.4. cietušajam karavīram vai personai, kas pārstāv viņa intereses.

(Grozīts ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.335)

41. Pēc speciālās izmeklēšanas materiālu saņemšanas vienības komandieris (priekšnieks) rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 29.punktā minētajām prasībām, kā arī rakstiski paziņo Aizsardzības ministrijai par pasākumiem, kas veikti nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai (ja tādi ir bijuši nepieciešami).

IV. Ārvalstī notikuša nelaimes gadījuma izmeklēšana

42. Ja nelaimes gadījumā ir cietis karavīrs, kas dienesta pienākumus pilda ārpus Latvijas, izmeklēšana notiek saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kuras teritorijā ir noticis nelaimes gadījums, ja starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība.

43. Ārvalstī izsniegtos dokumentus, kas apliecina nelaimes gadījumu, pielīdzina šo noteikumu 9.punktā minētajam aktam, ja ir ievērotas šādas prasības:

43.1. ietvertā informācija nepārprotami apliecina, ka karavīrs, kuram tie izsniegti, ir cietis nelaimes gadījumā;

43.2. dokumentiem pievienots notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā;

43.3. karavīrs, kuram dokumenti izsniegti, ir ievērojis starptautiskajos līgumos un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai.

44. Karavīrs vai persona, kas pārstāv viņa intereses, ārvalstī notikušā nelaimes gadījuma apliecinošo dokumentu kopijas iesniedz Aizsardzības ministrijā, bet to oriģinālus – vienībā, kurā viņš pilda (ir pildījis) dienestu. Vienība minēto dokumentu apliecinātas kopijas piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas nosūta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālei atbilstoši cietušā karavīra deklarētajai dzīvesvietai.

(Grozīts ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.335)

45. Lai noskaidrotu ar karavīru ārvalstī notikušā nelaimes gadījuma cēloņus un sekas, aizsardzības ministrs uz attiecīgo valsti var komandēt Aizsardzības ministrijas amatpersonu vai Nacionālo bruņoto spēku karavīru, kā arī lūgt, lai Aizsardzības ministrijas padotībā esošās iestādes deleģē amatpersonu nelaimes gadījuma izmeklēšanai.

V. Nelaimes gadījumu uzskaite

46. Nelaimes gadījumus, par kuriem ir noformēti akti, vienība, kuras karavīrs ir cietis (gājis bojā) nelaimes gadījumā, uzskaita un reģistrē nelaimes gadījumos cietušo karavīru uzskaites žurnālā (3. pielikums), bet Aizsardzības ministrija – veselības bojājumu, nelaimes gadījumu aktu un pabalstu izmaksas uzskaites žurnālā (3.1 pielikums).

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.354 redakcijā)

47. Vienība un Aizsardzības ministrija ārvalstī notikušo nelaimes gadījumu reģistrē pēc tam, kad karavīrs vai persona, kas pārstāv viņa intereses, ir uzrādījusi šo noteikumu 44.punktā minētos dokumentus.

VI. Noteikumu ievērošanas uzraudzība un atbildība par noteikumu neievērošanu

48. Šo noteikumu ievērošanu uzrauga Aizsardzības ministrija un Nacionālo bruņoto spēku komandieris, kā arī Zemessardzes komandieris, ja nelaimes gadījumā cietis zemessargs.

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

49. Par šo noteikumu neievērošanu vienību komandieri (priekšnieki) un citas vainīgās amatpersonas saucamas pie militārajos reglamentos un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.605

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864; MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.335)

Akts Nr.______ par nelaimes gadījumu, kurā cietis karavīrs dienesta laikā
1. Komisija:
1.1. vadītājs

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un amats)

1.2. komisijas locekļi:
1.2.1.

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un amats)

1.2.2.

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un amats)

1.2.3.

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un amats)

saskaņā ar 20___.gada ___.

(amatpersona, kas izdevusi pavēli, un pavēles numurs)

no 20__.gada __.________ līdz 20__.gada __._________ izmeklēja nelaimes gadījumu militārajā dienestā (turpmāk – nelaimes gadījums) un sastādīja šo aktu.

2. Vienība, kurā noticis nelaimes gadījums:
2.1. nosaukums
2.2. juridiskā adrese
2.3. komandieris

(dienesta pakāpe un vārds, uzvārds)

3. Vienība, kuras karavīrs cietis nelaimes gadījumā:
3.1. nosaukums
3.2. juridiskā adrese
3.3. komandieris

(dienesta pakāpe un vārds, uzvārds)

4. Amatpersonas, kas vadīja vai organizēja pasākumu, kura laikā noticis nelaimes gadījums

Nr.p.k.

Dienesta pakāpe

Vārds, uzvārds

Amats

Pavēle, ar kuru noteikta amatpersonas atbildība

numurs

datums

1.

2.

...

5. Nelaimes gadījums noticis 20____ .gada ____. _______________ plkst.
5.1. adrese
5.2. karavīrs nelaimes gadījumā guvis veselības bojājumu (norādīt smaguma pakāpi) vai gājis bojā (vajadzīgo ierakstīt)

(smaga, vidēji smaga, viegla; gājis bojā)

6. Cietušā karavīra dienesta pakāpe un vārds, uzvārds
6.1. personas kods
6.2. deklarētā dzīvesvieta
6.3. dzimums: vīrietis, sieviete (vajadzīgo pasvītrot)
6.4. vecums

(pilni gadi)

7. Pavēle par ieskaitīšanu struktūrvienības personālsastāvā

(amatpersona, kas izdevusi pavēli)

(pavēles numurs un datums)

8. Karavīra amats:
8.1. pēc štatu saraksta
8.2. amats, kuru pildot noticis nelaimes gadījums
8.3. izdienas stāžs amatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums

(pilni gadi)

9. Instruktāža un apmācība:
9.1. ievadinstruktāžas datums
9.2. dienesta vietā veiktā instruktāža par pasākumu, kura laikā noticis nelaimes gadījums

(datums)

9.3. apmācība un atestācija paaugstinātas bīstamības pasākumiem

(dokumenta numurs un datums)

10. Dokuments, kas apliecina profesionālo sagatavotību

(dokumenta nosaukums, izsniegšanas datums un izsniedzējs)

11. Objekta, dienesta pildīšanas vietas, ieroča, munīcijas, transportlīdzekļa, mehānisma un iekārtas raksturojums, kuru izmantojot noticis nelaimes gadījums
12. Nelaimes gadījuma apstākļu apraksts
13. Vides bīstamie vai kaitīgie faktori, kas izraisījuši nelaimes gadījumu
14. Nelaimes gadījuma cēloņi
15. Personas, kas pieļāvušas militāro reglamentu, pavēļu un citu normatīvo aktu pārkāpumus, kuri izraisījuši nelaimes gadījumu
16. Pasākumi nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai un to izpildes termiņš
17. Komisijas atzinums par nelaimes gadījuma cēloņu saistību ar tiešo dienesta pienākumu pildīšanu
18. Pievienoto izmeklēšanas materiālu saraksts:
18.1.
18.2.
18.3.
...

19. Akts sastādīts 20___.gada ____.____________ _________ eksemplāros*.

Komisijas vadītājs  
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts**)

Komisijas locekļi  
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts**)

   
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts**)

   
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts**)

Piezīmes.

1. * Neattiecas, ja dokumentu sagatavo elektroniska dokumenta formā.

2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20. Šo aktu var apstrīdēt mēneša laikā, vēršoties pie aizsardzības ministra (Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473), un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.605

Ārstniecības iestādes nosaukums, rekvizīti (spiedogs)

Izziņa par veselības bojājuma smaguma pakāpi

1. Izsniegta  
 

(izziņas pieprasītāja nosaukums un rekvizīti)

 
par to, ka cietušais  
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un personas kods)

sakarā ar nelaimes gadījumu  

(datums)

uzņemts un izmeklēts  
 

(ārstniecības iestādes nosaukums, datums un laiks)

 
2. Nelaimes gadījumā gūtais veselības bojājums atzīstams par smagu, vidēji smagu, vieglu (vajadzīgo pasvītrot)

3. Alkohola saturs asinīs __________ promiles.

Galvenais ārsts (nodaļas vadītājs)  
 

(vārds, uzvārds un paraksts)

Ārstējošais ārsts  
 

(vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v.

20___.gada ___.___________

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.605

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

Nelaimes gadījumos cietušo karavīru vai zemessargu uzskaites žurnāls

Nr.p.k.

Akta sastādīšanas datums

Karavīra vai zemessarga dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un personas kods

Vienības nosaukums un karavīra vai zemessarga amats

Īss nelaimes gadījuma un tā cēloņu apraksts

Nelaimes gadījuma sekas

1.

2.

...

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.605

(Pielikums MK 01.07.2014. noteikumu Nr.354 redakcijā)

Veselības bojājumu, nelaimes gadījumu aktu un pabalstu izmaksas uzskaites žurnāls

Nr.
p.k.

Aizsardzības
ministrijas akta
reģistrācijas

Izmaksājamā
pabalsta veids

Vienības
nosaukums

Nelaimes gadījuma

Karavīra/zemessarga

Veselības
bojājuma
smaguma
pakāpe

Nelaimes
gadījuma
cēlonis

Darbnespējas
ilgums

Karavīra/
zemessarga
iesnieguma
saņemšanas
datums

Aizsardzības ministrijas

Izmaksājamā
summa
(euro)

Izmaksas
datums

numurs

datums

datums

akta
sastādīšanas
datums

dienesta
pakāpe

personas
kods

vārds,
uzvārds

lēmums

lēmuma
datums

lēmuma
numurs

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.605

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.864)

Paziņojums par militārajā dienestā notikuša nelaimes gadījuma sekām
1. Nelaimes gadījums militārajā dienestā (turpmāk – nelaimes gadījums) noticis 20___.gada ____._____________ plkst.________

(adrese)

2. Vienība, kurā noticis nelaimes gadījums:

2.1. nosaukums
2.2. juridiskā adrese

3. Nelaimes gadījumu no 20___.gada ____.________ līdz 20___.gada ___.________ izmeklēja

(amatpersona, kas norīkojusi komisiju)

izveidotā komisija un 20___.gada ____.___________ sastādīja aktu Nr._______.
Akts reģistrēts Aizsardzības ministrijā 20___.gada ____.__________ ar Nr._____.

4. Cietušā karavīra dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un personas kods

4.1. karavīrs nelaimes gadījumā guvis veselības bojājumu (norādīt smaguma pakāpi – smaga, vidēji smaga, viegla) _________________ pakāpē. Karavīram nelaimes gadījumā konstatētais veselības bojājums gada laikā kļuvis smagāks, un viņam konstatēta (norādīt smaguma pakāpi – smaga, vidēji smaga) ________________ pakāpe vai viņš gājis bojā (norādīt);

4.2. pārejoša darbnespēja:

4.2.1. ilgst ___ dienas (no pirmās līdz pēdējai dienai ieskaitot) no 20___.gada ____.____________ līdz 20___.gada ___.___________

4.2.2. paziņojuma sniegšanas brīdī darbnespēja  
 

(turpinās, neturpinās (vajadzīgo ierakstīt))

 

Vienības komandieris      
 

(dienesta pakāpe)

 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Galvenais grāmatvedis      
 

(dienesta pakāpe)

 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Z.v.*

20____.gada ____._____________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.605

(Pielikums MK 14.09.2010. noteikumu Nr.864 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.335)

Akts Nr._________ par nelaimes gadījumu, kurā cietis zemessargs, pildot dienestu Zemessardzē
1. Komisija:  
1.1. vadītājs  
 

(dienesta pakāpe,

 

vārds, uzvārds un amats)

1.2. komisijas locekļi:
1.2.1.  
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un amats)

1.2.2.  
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un amats)

1.2.3.  
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un amats)

saskaņā ar 20___.gada ___.__________________________________________
 

(amatpersona, kas izdevusi pavēli, un pavēles numurs)

no 20___.gada ____.___________ līdz 20___.gada ____.___________  izmeklēja nelaimes gadījumu, kurā cietis zemessargs, pildot dienestu Zemessardzē (turpmāk – nelaimes gadījums), un sastādīja šo aktu.

2. Vienība, kurā noticis nelaimes gadījums:  
2.1. nosaukums  
2.2. juridiskā adrese  
2.3. komandieris  
 

(dienesta pakāpe un vārds, uzvārds)

3. Vienība, kuras zemessargs cietis nelaimes gadījumā:  
3.1. nosaukums  
3.2. juridiskā adrese  
3.3. komandieris  
 

(dienesta pakāpe un vārds, uzvārds)

4. Amatpersonas, kas vadīja vai organizēja pasākumu, kura laikā noticis nelaimes gadījums

Nr.p.k.

Dienesta pakāpe

Vārds, uzvārds

Amats

Pavēle, ar kuru noteikta amatpersonas atbildība

numurs

datums

1.

         

2.

         

....

         

 

5. Nelaimes gadījums noticis 20____ .gada ____.___________ plkst.  
5.1. adrese  
 

 

5.2. zemessargs nelaimes gadījumā guvis veselības bojājumu (norādīt smaguma pakāpi) vai gājis bojā  
 

(smaga, vidēji smaga, viegla; gājis bojā
(vajadzīgo ierakstīt))

6. Cietušā zemessarga dienesta pakāpe un vārds, uzvārds      
 
6.1. personas kods    
6.2. deklarētā dzīvesvieta    
 
6.3. dzimums: vīrietis, sieviete (vajadzīgo pasvītrot)  
6.4. vecums  
 

(pilni gadi)

 

7. Pavēle par zemessarga iecelšanu amatā  
 

(amatpersona, kas izdevusi pavēli, pavēles datums un numurs)

8. Zemessarga amats:  
8.1. pēc štatu saraksta  
8.2. amats, kuru pildot noticis nelaimes gadījums    
   
8.3. dienesta laiks amatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums    
 

(pilni gadi)

 
9. Instruktāža un apmācība:
9.1. ievadinstruktāžas datums  
9.2. dienesta vietā veiktā instruktāža par pasākumu, kura laikā noticis nelaimes gadījums  
 

(datums)

9.3. apmācība un atestācija paaugstinātas bīstamības pasākumiem
 
 

(dokumenta numurs un datums)

10. Dokuments, kas apliecina profesionālo sagatavotību  
 

(dokumenta nosaukums, izsniegšanas datums un izsniedzējs)

 
11. Objekta, dienesta pildīšanas vietas, ieroča, munīcijas, transportlīdzekļa, mehānisma un iekārtas raksturojums, kuru izmantojot noticis nelaimes gadījums  
 
 
 
12. Nelaimes gadījuma apstākļu apraksts  
 
 
 
 
 
13. Vides bīstamie vai kaitīgie faktori, kas izraisījuši nelaimes gadījumu  
 
 
 
14. Nelaimes gadījuma cēloņi  
 
 
 
15. Personas, kas pieļāvušas militāro reglamentu, pavēļu un citu normatīvo aktu pārkāpumus, kuri izraisījuši nelaimes gadījumu  
 
 
 
16. Pasākumi nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai un to izpildes termiņš
 
 
 

 

17. Komisijas atzinums par nelaimes gadījuma cēloņu saistību ar Zemessardzes uzdevumu pildīšanu vai dalību apmācībā  
 
18. Pievienoto izmeklēšanas materiālu saraksts  
18.1.
18.2.
18.3.
...

19. Akts sastādīts 20___.gada ____.____________ _________ eksemplāros*.

Komisijas vadītājs  
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts**)

Komisijas locekļi  
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts**)

   
 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts**)

   

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts**)

Piezīmes.

1. * Neattiecas, ja dokumentu sagatavo elektroniska dokumenta formā.

2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20. Šo aktu var apstrīdēt mēneša laikā Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 21.pantā noteiktajā kārtībā.

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.605

(Pielikums MK 14.09.2010. noteikumu Nr.864 redakcijā)

Paziņojums par sekām, ko zemessargam izraisījis nelaimes gadījums, pildot dienestu Zemessardzē

1. Nelaimes gadījums, pildot dienestu Zemessardzē (turpmāk – nelaimes gadījums), noticis 20___.gada ____._____________ plkst.________

(adrese)

2. Vienība, kurā noticis nelaimes gadījums:

2.1. nosaukums  
2.2. juridiskā adrese  

3. No 20___.gada ____.___________ līdz 20___.gada ___.__________

nelaimes gadījumu izmeklēja  
 

(amatpersona, kas izveidojusi komisiju)

izveidotā komisija un 20___.gada ____.___________ sastādīja aktu Nr._______, akts Aizsardzības ministrijā reģistrēts 20___.gada ____.__________ ar Nr._____.

4. Cietušā zemessarga dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un personas kods

 

4.1. zemessargs nelaimes gadījumā guvis veselības bojājumu (norādīt smaguma  pakāpi un vajadzīgo ierakstīt) _________________. Zemessargam nelaimes gadījumā konstatētais veselības bojājums gada laikā mainīts uz smagāku (norādīt smaguma pakāpi un vajadzīgo ierakstīt) ___________________ vai viņš gājis bojā;

4.2. pārejošas darbnespējas ilgums:

4.2.1. _____ dienas (no pirmās dienas līdz pēdējai dienai ieskaitot) no 20___.gada ____._______________ līdz 20___.gada ___._____________;

4.2.2. paziņojuma sniegšanas brīdī darbnespēja  
 

(turpinās, neturpinās (vajadzīgo ierakstīt))

Vienības komandieris      
 

(dienesta pakāpe)

 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Galvenais grāmatvedis      
 

(dienesta pakāpe)

 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Z.v.*

20____.gada ____._____________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 605Pieņemts: 29.06.2010.Stājas spēkā: 07.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 06.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
212776
{"selected":{"value":"04.07.2014","content":"<font class='s-1'>04.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.07.2014","iso_value":"2014\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2012","iso_value":"2012\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2012.-03.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2010","iso_value":"2010\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2010.-21.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2010","iso_value":"2010\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2010.-22.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)