Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.600

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 43.§)
Kremācijas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. komersantu licencēšanas kārtību kremācijas veikšanai, kā arī kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, un valsts nodevas apmēru;

1.2. dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu miruša cilvēka kremāciju, dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veicama kremācija un kārtojama ar to saistītā lietvedība.

2. Tā komersanta nosaukumā, kurš veic kremāciju, iekļauj vārdu "krematorija".

3. Kremācija atļauta tikai šim nolūkam piemērotās ēkās – krematorijās.

II. Komersantu licencēšanas kārtība kremācijas veikšanai

4. Speciālo atļauju (licenci) kremācijas veikšanai (turpmāk – speciālā atļauja (licence)) izsniedz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija.

5. Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci), iesniedz iesniegumu (1.pielikums) pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija. Minētajā iesniegumā norāda:

5.1. komersanta veidu, firmu un vienoto reģistrācijas numuru;

5.2. komersanta juridisko adresi, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi;

5.3. krematorijas adresi.

6. Šo noteikumu 5.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

6.1. dokumentus, kas apliecina komersanta tiesības izmantot nekustamo īpašumu (ēku) kremācijas veikšanai, ja šis nekustamais īpašums nav komersanta īpašumā;

6.2. dokumentus, kas apliecina, ka ēkā, kurā komersants veiks kremāciju, ir:

6.2.1. atsevišķa telpa, kurā ir speciāla krāsns miruša cilvēka (turpmāk – mirušais) ķermeņa kremēšanai;

6.2.2. telpa, kurā mirušo sagatavo kremācijai, un vieta mirušā uzglabāšanai temperatūrā, kas nepārsniedz 4 °C;

6.2.3. atsevišķa telpa, kurā paredzēta atvadīšanās no mirušā;

6.3. dokumentus, kas apliecina, ka šo noteikumu 6.2.1., 6.2.2. un 6.2.3.apakšpunktā minētās telpas un telpa, kurā komersants kārto lietvedību, ir aprīkotas ar signalizāciju un piekļuves kontroles sistēmu un nodrošinātas pret nepiederošu personu neatļautu iekļūšanu;

6.4. valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju vai ar internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruku, kurā norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un kuru ir parakstījis maksātājs. Ja maksājums veikts ar internetbankas starpniecību un veiktā maksājuma dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, komersants to var nosūtīt uz attiecīgās pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi.

7. Pašvaldība pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas:

7.1. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka komersantam nav nodokļu parādu;

7.2. pieprasa no Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes informāciju par to, vai komersants ir saņēmis B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.

8. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētos dokumentus (ne vecākus par vienu mēnesi) komersants var iesniegt vienlaikus ar šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu.

9. Pašvaldība mēneša laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu. Minēto lēmumu komersants var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Pašvaldība var atteikt izsniegt speciālo atļauju (licenci), ja:

10.1. komersants nav iesniedzis šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos dokumentus;

10.2. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā izziņā norādīts, ka komersantam ir nodokļu parādi;

10.3. komersantam nav izsniegta šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā atļauja.

11. Pašvaldība triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta komersantam lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).

12. Speciālajā atļaujā (licencē) (2.pielikums) norāda komersanta veidu, firmu, vienoto reģistrācijas numuru, datumu, kad komersants reģistrēts komercreģistrā, juridisko adresi un krematorijas adresi.

13. Saņemot speciālo atļauju (licenci), komersanta pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību pamatojošu dokumentu un ar parakstu apliecina speciālās atļaujas (licences) saņemšanu.

14. Ja komersants izteicis vēlmi speciālo atļauju (licenci) saņemt elektroniska dokumenta veidā, pašvaldība triju darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas nosūta komersantam speciālo atļauju (licenci) elektroniskā veidā elektronisko dokumentu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Ja mainījušās speciālajā atļaujā (licencē) norādītās ziņas, komersants nekavējoties iesniedz pašvaldībā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) atkārtotai saņemšanai. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus un šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minēto dokumentu. Pašvaldība 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

16. Ja speciālā atļauja (licence) ir bojāta, nolaupīta vai nozaudēta, komersants ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē par to pašvaldību un iesniedz iesniegumu ar lūgumu izsniegt speciālās atļaujas (licences) dublikātu, kā arī šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minēto dokumentu. Pašvaldība izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

17. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci) vai speciālās atļaujas (licences) dublikātu, komersanta pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību pamatojošu dokumentu un ar parakstu apliecina atkārtotas speciālās atļaujas (licences) vai speciālās atļaujas (licences) dublikāta saņemšanu. Ja komersants izteicis vēlmi atkārtotu speciālo atļauju (licenci) vai speciālās atļaujas (licences) dublikātu saņemt elektroniska dokumenta veidā, pašvaldība nosūta komersantam atkārtotu speciālo atļauju (licenci) vai speciālās atļaujas (licences) dublikātu elektroniskā veidā elektronisko dokumentu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Speciālo atļauju (licenci) anulē, ja komersants pārkāpj šajos noteikumos noteiktās prasības. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pieņem pašvaldība, kas attiecīgo speciālo atļauju (licenci) izsniegusi. Minēto lēmumu komersants var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

19. Komersants nodrošina pašvaldības amatpersonai iespēju iekļūt krematorijas telpās un apsekot tās, lai pārliecinātos par šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu.

III. Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

20. Iesniedzot šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences), speciālās atļaujas (licences) dublikāta vai atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komersants maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus (ar pārskaitījumu) vai iemaksājot skaidru naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt maksājumu pakalpojumus, vai norēķinoties ar maksājumu karti.

21. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva 113,83 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.658)

22. Par speciālās atļaujas (licences) dublikāta vai atkārtotas speciālās atļaujas licences izsniegšanu maksājama valsts nodeva 14,23 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.658)

23. Ja šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu iesniedz un speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 21. un 22.punktā minētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

24. Valsts nodevu ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.

IV. Kremācijas izvēle

25. Mirušā laulātais, radinieki, vai cita persona, kura organizē mirušā apbedīšanu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai pašvaldība, ja mirušajam šajā punktā minēto personu nav (bezpiederīgs mirušais) (turpmāk – iesnieguma iesniedzējs), kas vēlas veikt mirušā kremāciju, iesniedz komersantam, kurš veic kremāciju, iesniegumu par kremācijas veikšanu (turpmāk – iesniegums). Minētajā iesniegumā norāda:

25.1. iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontakttālruņa numuru (ja tāds ir);

25.2. mirušā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

25.3. miršanas apliecības numuru un izsniegšanas datumu;

25.4. mirušā pēdējās dzīvesvietas adresi.

26. Šo noteikumu 25.2. un 25.4.apakšpunktā minēto informāciju iesniegumā nenorāda, ja mirušā persona nav noskaidrota, bet mirušais saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauts obligātai kremācijai.

27. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

27.1. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

27.2. izmeklēšanu uzraugošā prokurora izdotu atļauju mirušā kremācijai, ja par nāves faktu uzsākts kriminālprocess;

27.3. ārstniecības iestādes izsniegtu nosūtījumu obligātās kremācijas veikšanai mirušajam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauts obligātai kremācijai.

V. Kremācijas norise

28. Kremācijai mirušo pieņem, ja tam nav klāt priekšmetu, kuri sadegšanas procesā var izraisīt nevēlamu reakciju. To, ka mirušajam, kas pieņemts kremācijai, nav bijis klāt minēto priekšmetu, ar parakstu kremāciju reģistrācijas žurnālā apliecina iesnieguma iesniedzējs.

29. Mirušais kremējams labi degošā dabiska materiāla zārkā, kurā drīkst atrasties tikai labi degoši dabiski materiāli. Pirms kremācijas zārkā ieliek karstumizturīgu plāksnīti ar kremācijas reģistrācijas numuru un skaidri salasāmu tā komersanta nosaukumu, kurš veic kremāciju (turpmāk – karstumizturīga plāksnīte).

30. Kremācijas krāsnī vienlaikus kremē ne vairāk kā vienu mirušo.

31. Kremācija var notikt, ja komersantam ir iesniegti šo noteikumu 25. un 27.punktā minētie dokumenti.

32. Katra mirušā pelnus (arī karstumizturīgo plāksnīti) savāc un ievieto izturīgā, gaisu un ūdeni necaurlaidīgā kapsulā (turpmāk – kapsula), kuru aizvāko un apzīmē ar numuru.

33. Uz kapsulas salasāmi norāda šādus datus:

33.1. kremācijas reģistrācijas numurs (tam jāsaskan ar numuru kremāciju reģistrācijas žurnālā);

33.2. mirušā vārds un uzvārds;

33.3. mirušā dzimšanas datums;

33.4. mirušā nāves iestāšanās datums;

33.5. mirušā kremācijas vieta un datums.

34. Kapsulu ar mirušā pelniem izsniedz iesnieguma iesniedzējam vai tā pilnvarotai personai.

35. Kapsulu ar mirušā pelniem uzglabā krematorijā 45 dienas pēc kremācijas. Ja šajā laikā iesnieguma iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona kapsulu ar mirušā pelniem nepieprasa, to apglabā vietā, kas paredzēta bezpiederīgo mirušo apglabāšanai, vai mirušā pelnus izkaisa.

VI. Kārtība, kādā komersants kārto ar kremāciju saistīto lietvedību

36. Komersants kārto lietvedību par katra mirušā kremāciju. Šajos noteikumos minētos dokumentus komersants uzglabā 75 gadus un pēc tam nodod valsts arhīvā.

37. Par visām veiktajām kremācijām izdara ierakstus kremāciju reģistrācijas žurnālā.

38. Kremāciju reģistrācijas žurnālā ierakstus par katru komersanta veikto kremāciju numurē ar individuālu kārtas numuru, norādot šādas ziņas:

38.1. ziņas par mirušo:

38.1.1. vārds, uzvārds un personas kods;

38.1.2. dzimšanas vieta un datums;

38.1.3. miršanas vieta un datums;

38.1.4. pēdējā dzīvesvieta;

38.1.5. vai ir atzīts par bezpiederīgo mirušo;

38.1.6. kremācijas datums un laiks;

38.2. iesnieguma iesniedzēja vārds un uzvārds;

38.3. par konkrētās kremācijas veikšanu atbildīgā darbinieka vārds un uzvārds.

VII. Noslēguma jautājums

39. Noteikumi piemērojami ar 2010.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.600

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.600

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kremācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 600Pieņemts: 29.06.2010.Stājas spēkā: 03.07.2010.Piemērojams ar: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 02.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
212621
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2010","iso_value":"2010\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)