Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.441

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 45.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas
dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos"
10. panta trešās daļas 1. un 2. punktu
(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" (turpmāk – konkurss) nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas, finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

2. Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.

3. Par konkursa īstenošanu atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Projekta īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds).

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.662)

4. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir 11 500 142,29 euro, tai skaitā:

4.1. Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm – 3 000 000 euro;

4.2. Latvijas Republikā reģistrētiem sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām – 8 500 142,29 euro.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1341 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4.1 Finanšu instrumenta finansējumu pievieno atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" pieejamam finanšu instrumenta finansējumam, ja:

4.1 1. projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) zaudējis tiesības slēgt projekta līgumu;

4.1 2. projekta iesniegumā, kas ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu, norādīto aktivitāšu īstenošanai nav pietiekams finansējuma atlikums un ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu;

4.1 3. konkursa īstenošanas laikā tiek izbeigts ar finansējuma saņēmēju noslēgtais projekta līgums;

4.1 4. projekta īstenošanas laikā, grozot ar finansējuma saņēmēju noslēgto projekta līgumu, tiek samazināta šā projekta līguma ietvaros pieejamā finanšu instrumenta finansējuma summa;

4.1 5. pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas un gala maksājuma pārskaitīšanas tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nav izmantojis visu projekta ietvaros pieejamo finanšu instrumenta finansējumu.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.662 redakcijā)

5. Finansējumu šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajiem projektu iesniedzējiem konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L214/3).

6. Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno līdz 2011.gada 1.decembrim.

7. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu projektam aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

8. Ja projekta iesniedzējs, kurš noslēdzis līgumu ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu par projekta īstenošanu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), konstatē, ka projektā paredzētās aktivitātes nav iespējams veikt līdz 2011.gada 1.decembrim, tas ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.novembrim var pieprasīt, lai līgums par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta līgums) tiktu pagarināts. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā iesniegumu, norādot apstākļus, kas kavē projekta līguma īstenošanu (piemēram, tehnoloģiju piegādes termiņš). Ja Vides investīciju fonds iesniegumā minētos apstākļus atzīst par pamatotiem, finansējuma saņēmējs, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds noslēdz rakstisku vienošanos par grozījumiem projekta līgumā, pagarinot to ne ilgāk kā uz gadu. Grozījumus par projekta līguma pagarinājumu drīkst izdarīt vienu reizi.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.662)

9. Lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta ieviešanu un tā rezultātu atbilstību iespējami lielākam oglekļa dioksīda emisiju samazinājumam, projekta iesniedzējs ievēro ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasības, tajā skaitā nosakot projektētāju un būvuzņēmēju atlases kritērijus.

10. Finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas līgumu sagatavošana, noslēgšana, grozīšana un laušana, projektu īstenošanas pārskatu pārbaude un projektu īstenošanas kontroles kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība".

11. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pilsētas vai novada pašvaldība, izglītības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

13. Komersants atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikumu, bet zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā iekļautajiem nosacījumiem sīkajam (mikro), mazajam vai vidējam komersantam.

14. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

15. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja:

15.1. projekta iesniedzējs ir pašvaldība, izglītības iestāde, zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija vai komersants, kura iekārtas ir iesaistītas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu";

15.2. projekta iesniedzējs ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā vai arī vides aizsardzības, konkurences vai darba tiesību pārkāpumā;

15.3. projekta iesniedzējs nav samaksājis nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

15.4. projekta iesniedzējs nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

15.5. projekta iesniedzējs ir nonācis finansiālās grūtībās:

15.5.1. ar tiesas lēmumu ir pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

15.5.2. tas zaudējis vairāk par pusi no pamatkapitāla un vairāk nekā ceturtdaļa no šiem pamatkapitāla zaudējumiem ir radušies pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Šo nosacījumu nepiemēro sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kas ir reģistrēti mazāk nekā pirms trim gadiem kopš projekta iesnieguma iesniegšanas;

15.6. pret projekta iesniedzēju ir vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

15.7. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

15.8. projektu plānots īstenot kādā no neatbalstāmajām nozarēm saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punktu;

15.9. projekta iesniedzējs par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņēmis vai plāno saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

15.10. projekta iesniedzējs nav ievērojis šo noteikumu nosacījumus.

III. Finansējuma apmēra noteikšana

16. Konkursa ietvaros vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 498 005,13 euro.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1341; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

17. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

17.1. 75 % – Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm, ja projektā notiek pāreja no fosilo kurināmo izmantojošām siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām uz tehnoloģijām, kas pašu vajadzībām ražo siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem;

17.2. 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām;

17.3. 55 % – vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām.

18. Šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar de minimis atbalstu.

19. Ja projekta īstenošanas gaitā projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja finanšu līdzekļiem.

IV. Konkursa ietvaros atbalstāmās projekta aktivitātes, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

20. Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:

20.1. siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu (turpmāk – tehnoloģiskās iekārtas) rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus varētu aizvietot ar atjaunojamiem energoresursiem atbilstoši šo noteikumu 21.punktam;

20.2. jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde, būvniecība un uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem atbilstoši šo noteikumu 21.punktam.

21. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas tehnoloģiju jomas:

21.1. saules elektrostacijas;

21.2. saules kolektoru sistēmas;

21.3. vēja elektrostacijas;

21.4. hidroelektrostacijas;

21.5. šķeldas, biomasas granulu un salmu katlumājas (lietderības koeficients ir noteikts šo noteikumu 2.pielikuma 3.tabulas 3.ailē) ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas nepārsniedz 3 MW;

21.6. energoavoti ar siltuma sūkņiem (ar transformācijas koeficientu, ne mazāku kā 4);

21.7. vairāku šajā punktā minētu tehnoloģiju kombinēta izmantošana.

22. Nomainot siltumenerģijas ražošanas iekārtas, kopējā uzstādāmā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu (kurās izmanto fosilos energoresursus) kopējo uzstādāmo siltuma jaudu vai arī jaudu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja. Ja siltumenerģija tiek izmantota ēkas apkurei, plānotais siltumenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 31.punktā minēto.

23. Finansējums tiek piešķirts:

23.1. ja īpašums, kurā tiek veikti sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai ja nomas līgumā par zemi, uz kuras plānota tehnoloģisko iekārtu būvniecība vai uzstādīšana un kura nav projekta iesniedzēja īpašumā, vai par ēku, kurā plānots būvēt vai uzstādīt tehnoloģiskās iekārtas un kura nav projekta iesniedzēja īpašumā, paredzēta nomas attiecību turpināšana uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas;

23.2. darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis pēc projekta līguma noslēgšanas. Projekta īstenošanai šo noteikumu 24.1.1. un 24.1.2.apakšpunktā minētajos gadījumos izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām pirms projekta līguma noslēgšanas, bet pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

23.3. hidroelektrostacijām, kurās projekta ietvaros ir paredzēts izveidot zivju ceļus vai nomainīt novecojošās turbīnas ar efektīvākām, videi draudzīgām (darbojošās upes caurteces režīmā) turbīnām vai kurās nav paredzēts veidot uzpludinājumu (brīvās plūsmas hidroelektrostacijas);

23.4. ja projekta iesniedzējs ir saņēmis visas vides aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai cita veida dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu tehnoloģisko iekārtu būvniecību vai uzstādīšanu;

23.5. ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē ir iesniedzis noteiktajā termiņā;

23.6. ja projekta iesniedzējs projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, atbildīgo iestādi vai citas konkursa vērtēšanā iesaistītās amatpersonas un ekspertus.

24. Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas projekta izmaksas atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajām aktivitātēm:

24.1. projekta dokumentācijas izstrāde, kas ietver:

24.1.1. būvprojektu un būvniecības tāmi;

24.1.2. tehnoloģisko iekārtu specifikāciju;

24.1.3. būvuzraudzību;

24.1.4. autoruzraudzību;

24.2. atjaunojamo energoresursu izmantošanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegādes, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar to darbības nodrošināšanu (tai skaitā tehnoloģisko iekārtu darbināšanas personāla apmācības izmaksas);

24.3. patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai;

24.4. būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm;

24.5. projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, ja tas nepieciešams jaunu tehnoloģisko iekārtu būvniecībai vai uzstādīšanai, kurās tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu uzsākšanas.

25. Projekta attiecināmajām izmaksām ir noteikti šādi ierobežojumi:

25.1. šo noteikumu 24.1. un 24.3.apakšpunktā minēto izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 7 % no projekta iesniegumā plānotajām attiecināmajām izmaksām;

25.2. šo noteikumu 24.2. un 24.4.apakšpunktā minēto izmaksu pozīcijām neparedzēto izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta iesniegumā plānotajām attiecināmajām izmaksām;

25.3. šo noteikumu 24.5.apakšpunktā noteiktās izmaksas nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta iesniegumā plānotajām attiecināmajām izmaksām.

26. Šo noteikumu 20.punktā minētajām aktivitātēm par attiecināmām izmaksām, kas noteiktas šo noteikumu 24.punktā, uzskata tikai projekta iesniedzēja papildu izmaksas, kas radušās no starpības starp jaunas fosilā kurināmā apkures sistēmas vai elektrostacijas izveidošanas izmaksām (bez atbalsta vides jomā) un izmaksām, pārejot uz apkures sistēmu vai elektrostaciju, kurā izmanto atjaunojamos energoresursus. Attiecināmajās izmaksās netiek iekļauti saimnieciskie ieguvumi un darbības izmaksas. Attiecināmās izmaksas aprēķina atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

27. Šo noteikumu 26.punkts neattiecas uz šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajiem projekta iesniedzējiem, bet, aprēķinot attiecināmās izmaksas šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajiem projekta iesniedzējiem, ir jāņem vērā atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, kas nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā noteiktos rādītājus.

28. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

28.1. atbilst šo noteikumu 24.punktā minētajām izmaksām, ievērojot šajos noteikumos noteiktos ierobežojumus;

28.2. ir nepieciešamas projekta ieviešanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā;

28.3. ir veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes, ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasības (ja attiecināms);

28.4. ir veiktas, ievērojot kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (ja attiecināms);

28.5. ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai dokumentu oriģinālu atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

28.6. ir norādītas projekta starpposma vai noslēguma pārskatā, pievienojot projekta līgumā noteikto attaisnojošo dokumentu kopijas;

28.7. ir iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas paliek finansējuma saņēmēja īpašumā.

29. Konkursa ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

29.1. izmaksas jaunas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai, esoša siltumavota pārbūvei par koģenerācijas elektrostaciju, kā arī esošas koģenerācijas elektrostacijas rekonstrukcijai;

29.2. izmaksas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, izmantojot biogāzi;

29.3. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie jebkādā veidā ir atgūstami no valsts budžeta;

29.4. muitas nodokļi un nodevas;

29.5. izmaksas, kas tiek segtas citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

29.6. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu, maksa par finanšu transakcijām un citi tiešie finansiālie izdevumi;

29.7. izmaksas, kas radušās pirms konkursa izsludināšanas vai arī pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, izņemot šo noteikumu 24.1.1. un 24.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

29.8. projekta iesniedzēja kārtējie uzturēšanas izdevumi;

29.9. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

29.10. līzinga izmaksas;

29.11. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma veidlapas un citu papildu dokumentu sagatavošanu, izņemot šo noteikumu 24.1.1. un 24.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

29.12. izmaksas, kas radušās, ja iepirkums nav veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā (ja attiecināms);

29.13. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minēto gadījumu;

29.14. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas, izņemot šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

29.15. tādu iekārtu iegādes izmaksas, kuras paredzētas personu pārvadāšanai vai kuras izmanto iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai, izņemot šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

29.16. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm;

29.17. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

29.18. efektivitātes paaugstināšanas izmaksas siltumavotam, kurā pirms projekta īstenošanas tika izmantoti atjaunojamie energoresursi, kā arī atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltuma ražošanas tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa ar citu atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģisko iekārtu;

29.19. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

30. Šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto iekārtu kopējā uzstādītā jauda ir 10 kW vai lielāka, 21.2.apakšpunktā minēto – 25 kW vai lielāka, 21.3., 21.4., 21.5., 21.6. un 21.7.apakšpunktā minēto – 50 kW vai lielāka (viena vai vairākas iekārtas, kuras paredzēts būvēt vai uzstādīt vienā objektā vai projekta iesniegumā norādītajā teritorijā).

31. Ēkām, kuru siltumapgādi paredzēts nodrošināt, rekonstruējot vai nomainot tehnoloģiskās iekārtas, kas minētas šo noteikumu 21.punktā, aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 150 kWh/m2 gadā. Siltumenerģijas patēriņu gadā aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par energoefektivitātes aprēķina metodi.

V. Konkursa izsludināšana

32. Konkursu izsludina 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 4.punktā noteikto finansējumu.

33. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes interneta vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1341)

34. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (atbildīgās iestādes adresi) un elektroniskā pasta adresi.

35. Projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma datumu nosaka ne agrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi.

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

36. Projekta iesniegumu (projekta iesnieguma veidlapu (3.pielikums) un šo noteikumu 37.punktā noteiktos papildus iesniedzamos dokumentus) var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu, pievienojot identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā elektronisko datu nesējā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā nosūta pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

37. Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts:

37.1. projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot kredītiestādi, kurā kredīts pieprasīts. Ja projekta līdzfinansējumu nodrošina juridiska vai fiziska persona, kura nav kredītiestāde, projekta pieteicējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms. Projekta iesniedzējs līdz dienai, kad tiek parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu, iesniedz atbildīgajā iestādē finansētāja lēmumu vai līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu;

37.2. projekta iesniedzēja lēmuma izraksts par projekta īstenošanu, kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms;

37.3. deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, vai deklarācija par zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms);

37.4. pilnvara par iesnieguma iesniedzēja pilnvarotās personas paraksta tiesībām (ja attiecināms);

37.5. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. Ja tehniskais projekts nav izstrādāts un tam tiek veikta atsevišķa iepirkuma procedūra, iesniedz tehniskā projekta izstrādei nepieciešamās tehniskās specifikācijas;

37.6. tehnoloģiskās iekārtas apraksts (brīvā formā) un principiālā shēma, pamatojot iesnieguma veidlapā iekļautos rādītājus un norādot informāciju par tehnoloģisko iekārtu – izmantojamo energoresursu veidu, atrašanās vietu, plānoto jaudu, izmantojamās tehnoloģijas, esošos vai plānotos darba režīmus;

37.7. būvniecības izmaksu tāme saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".

38. Iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai un īstenošanai, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

39. Projekta iesniedzējs aizpildīto projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 37.punktā minētos dokumentus iesniedz divos eksemplāros (oriģinālu un projekta iesniedzēja apliecinātu kopiju), pievienojot projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā (elektronisko datu nesējā).

40. Projekta iesniedzējs, gatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

40.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

40.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 2.2.2.apakšpunktu;

40.3. papildus iesniedzamos dokumentus sagatavo datorrakstā latviešu valodā. Ja tas nav iespējams, tiem pievieno dokumentu tulkojumus latviešu valodā, kas apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

40.4. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmantā naudas vienība ir euro, finanšu instrumenta finansējumu un attiecināmo izmaksu kopsummu norādot pilnos euro;

40.5. projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunātu svītrojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, labojumu un papildinājumu;

40.6. projekta iesniegumam pievieno papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus vai kopijas, uz kurām ir projekta iesniedzēja apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam;

40.7. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona;

40.8. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

40.8.1. projekta iesnieguma veidlapa ir identiska ar projekta iesniegumam pievienoto projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā;

40.8.2. projekta iesniegumam pievieno projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā (elektronisko datu nesējā), kas sagatavota DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datnes formātā;

40.9. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā formā:

40.9.1. to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

40.9.2. to izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datnes formātā;

40.9.3. to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1341; grozījumi 40.4.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

41. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai nosūta elektroniski uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā, vai nosūta pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), uz tā norādot:

41.1. adresātu – Latvijas Republikas Vides ministrija, Peldu iela 26/28, Rīga, LV-1494, Latvija;

41.2. konkursa nosaukumu – "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem";

41.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

41.4. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

42. Atbildīgā iestāde reģistrē projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numurus un septiņu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma identifikācijas numurs tiek piešķirts un paziņots projekta iesniedzējam uzreiz.

43. Atbildīgā iestāde izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti atbildīgajā iestādē vai nodoti pasta iestādē (pasta zīmogs) līdz konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām.

44. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā iestāde informē iesnieguma iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neatvērtu var saņemt atpakaļ.

VII. Projekta iesnieguma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu

45. Projektu iesniegumu vērtēšanai atbildīgā iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

46. Vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar atbildīgās iestādes rīkojumu.

47. Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis. Vērtēšanas komisijā ir iekļauti trīs atbildīgās iestādes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas.

48. Projektu iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 4.pielikumā. Atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā", "Nē" vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms).

49. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina projekta iesniegumu precizēt. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no atbildīgās iestādes informācijas saņemšanas par projekta iesnieguma atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

50. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes vērtēšanas kritēriju izvērtēšanai.

51. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai arī pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma tālāk nevērtē.

52. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

53. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanu veic atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 5.pielikumā. Maksimālais vienam projektam piešķiramais punktu skaits ir 55 punkti.

54. Vērtēšanas komisija, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, kas izvēlēti atklātā konkursā, pārbauda projekta iesniegumā (šo noteikumu 3.pielikuma 2.10.apakšpunkts) norādīto sasniedzamo rādītāju atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai dokumentācijai. Pārbaudes ietvaros vērtēšanas komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietas – zemi vai ēkas, kurās plānots īstenot projekta aktivitātes, un projekta iesniedzējs ekspertiem nodrošina piekļuvi tām.

55. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, atbildīgā iestāde rakstiski piedāvā projekta iesniedzējam precizēt plānotās projekta aktivitātes, kā arī atbilstoši precizēt projekta iesniegumu un tā pielikumus. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no atbildīgās iestādes pieprasījuma saņemšanas.

56. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, atbildīgajai iestādei ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

57. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes kritērijiem vērtēšanas komisija tos sarindo dilstošā secībā atbilstoši kvalitātes kritērijos iegūtajam punktu skaitam.

58. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu gadā saskaņā ar projekta iesnieguma 2.10.apakšpunkta 1.rādītāju.

59. Atbildīgā iestāde lemj par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

59.1. projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

59.2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 57.punktā minētajā secībā ir pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

60. Projektu vērtēšanas termiņš ir divi mēneši no projektu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas. Vērtēšanas komisijai ir tiesības termiņu pagarināt, bet ne vairāk kā par vienu mēnesi.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un ieviešanas nosacījumi

61. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, nosūta attiecīgo lēmumu projekta iesniedzējam. Ja iesniegums ir apstiprināts, projekta iesniedzēju uzaicina noslēgt projekta līgumu.

62. Projekta iesniedzējs 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz projekta līgumu.

63. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu 30 dienu laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.

64. Ja šo noteikumu 63.punktā minēto iemeslu dēļ projekta līgums ar projekta iesniedzēju netiek noslēgts, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to iesnieguma iesniedzēju, kura iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

65. Ja finansējuma saņēmējs iepirkumu nav izsludinājis pirms projekta līguma noslēgšanas, pirmo iepirkumu tas izsludina sešu mēnešu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas. Ja iepirkums netiek izsludināts minētajā termiņā, atbildīgā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par projekta līguma pārtraukšanu.

66. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs:

66.1. informāciju par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu ievieto savā interneta vietnē, ja tāda ir;

66.2. projekta īstenošanas laikā noorganizē vismaz vienu pasākumu (piemēram, seminārs), kurā tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem;

66.3. pie katras ēkas (objekta), kurā veiktas projekta aktivitātes, piestiprina informatīvu plāksni atbilstoši projekta līgumā noteiktajām prasībām.

67. Līguma darbības laikā par katru triju mēnešu periodu (turpmāk – projekta ceturksnis) līdz projekta ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – starpposma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai formai. Starpposma pārskatam pievieno projekta aktivitāšu izpildi un samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

68. Mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par visu projekta īstenošanas periodu (turpmāk – noslēguma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam. Noslēguma pārskatam pievieno projekta aktivitāšu izpildi un samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

69. Piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām (turpmāk – monitoringa periods) finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Finansējuma saņēmējs iesniedz monitoringa pārskatu par monitoringa gadu, kas sākas kārtējā kalendāra gada 1. janvārī un ilgst līdz kārtējā kalendāra gada 31. decembrim. Finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu par nepilnu monitoringa gadu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

70. Vides investīciju fondam ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksāšanas kārtība

71. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi:

71.1. avansa maksājums līdz 15 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ja finansējuma saņēmējs ir Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniska institūcija;

71.2. avansa maksājums līdz 50 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ja finansējums saņēmējs ir pašvaldība vai izglītības iestāde;

71.3. viens starpposma maksājums, kura summa nav lielāka par 75 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas;

71.4. noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposmu maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprinātā kopējā finansējuma summu.

72. Finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 71.1.apakšpunktam var saņemt avansa maksājumu, ja tas iesniedzis maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam, un iesniedzis Vides investīciju fondā kredītiestādes avansa maksājuma garantijas vēstuli par summu, kas atbilst finansējuma saņēmēja pieprasītajam avansam, un kredītiestādes garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu.

73. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma maksājumu, ja tas:

73.1. iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma maksājuma pieprasījumu;

73.2. iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo ceturksni un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

73.3. pievienojis starpposma maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu attaisnojošos dokumentus atbilstoši projekta līgumam.

74. Finansējuma saņēmējs var saņemt noslēguma maksājumu, ja tas:

74.1. iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma maksājuma pieprasījumu;

74.2. iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

74.3. pievienojis noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu attaisnojošos dokumentus atbilstoši projekta līgumam.

75. Maksājumus veic atbildīgā iestāde, pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu un apliecinājumu par finansējuma saņēmēja pārskata apstiprināšanu.

X. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

(Nodaļa MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

76. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai skaitā par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

77. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par iepriekšējo monitoringa gadu (izņemot pēdējo monitoringa gadu) konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju plānotais samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto samazinājumu, nav sasniegts, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc monitoringa pārskata saņemšanas aprēķina neatbilstības apmēru (turpmāk – oglekļa dioksīda emisijas neatbilstība) par pilnu monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

78. Finansējuma saņēmējs 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 77. punktā minētās informācijas saņemšanas par oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības apmēru iesniedz Vides investīciju fondā pasākumu plānu oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības novēršanai (turpmāk – plāns). Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu vai plānu šajos noteikumos minētajā termiņā, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

79. Finansējuma saņēmējs plānā ietver:

79.1. nepieciešamos oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas organizatoriskos un tehniskos pasākumus;

79.2. ja nepieciešams, – papildu energoefektivitātes pasākumus (turpmāk – papildu pasākumi), izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finanšu instrumenta finansējumu vai ir saņēmis vai plāno saņemt finansējumu jebkuru citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Papildu pasākumus var īstenot ēkās un uz zemes, kas atbilst šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētajām prasībām, ja tās ir izpildītas projekta monitoringa periodā. Papildu pasākumus apstiprina neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;

79.3. pamatotu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu. Pēc projekta īstenošanas aprēķinot oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu projektā, kurā īstenotas aktivitātes šo noteikumu 21.5., 21.6. vai 21.7. apakšpunktā minētajās jomās, var ņemt vērā oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, kas radies, īstenojot pasākumus ēkās, kurām bija paredzēts nodrošināt siltumenerģiju ar projektā uzstādītajām tehnoloģiskajām iekārtām, kā arī klimatiskos apstākļus. Lai aprēķinā iekļautu oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu pēc pasākumu īstenošanas minētajās ēkās, finansējuma saņēmējs par katru monitoringa gadu iesniedz Vides investīciju fondā apstiprināšanai neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā apstiprinātu aprēķinu par oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, kas radies, īstenojot pasākumus minētajās ēkās.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

80. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas pārbauda tā atbilstību šo noteikumu 79. punktam un apstiprina to. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka plāns neatbilst šo noteikumu 79. punktam, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas rakstiski informē finansējuma saņēmēju, un finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas novērš konstatētos trūkumus. Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz plānu vai nenovērš minētos trūkumus, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Ja plāns atbilst šo noteikumu 79. punktam, finansējuma saņēmējs īsteno plānu saskaņā ar šo noteikumu 81. punktu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

81. Finansējuma saņēmējs plānu īsteno par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. decembrim no dienas, kad plānu ir apstiprinājis Vides investīciju fonds. Monitoringa periodā neieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 79.2. apakšpunktā minētie papildu pasākumi. Monitoringa periodā ieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 79.1. apakšpunktā minētie pasākumi, ja tādā veidā tiek sasniegts projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā. Pēc plāna īstenošanas finansējuma saņēmējs monitoringu nodrošina attiecībā uz esošajām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un plānā īstenotajiem pasākumiem.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

82. Ja Vides investīciju fonds pēc monitoringa perioda pēdējā monitoringa gada monitoringa pārskata konstatē, ka projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa perioda monitoringa gadu vidējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstību un atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu saskaņā ar šo noteikumu 83. punktu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu 83. un 84. punktu, pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

83. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai nosaka:

83.1. izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒ (CO2_1.gads + CO2_2.gads + CO2_3.gads + CO2_4.gads + CO2_n.gads) / n) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
CO2_Līgums

KPFIn.l.  – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums– projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas;

CO2_1.gads; CO2_2.gads; CO2_3.gads; CO2_4.gads; CO2_n.gads – piecu gadu monitoringa periodā katrā monitoringa gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

n – gadu skaits;

KPFI – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

83.2. ja monitoringa periods tiek pagarināts un ir ilgāks par pieciem gadiem, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l. = (1 ‒ (CO2_max1 + CO2_max2 + CO2_max3 + CO2_max4 + CO2_max5) /5) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
CO2_Līgums

KPFIn.l. – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

CO2_Līgums – projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas;

CO2_max1; CO2_max2; CO2_max3; CO2_max4; CO2_max5 – no kopējā monitoringa perioda pieci monitoringa gadi, kuros ir lielākais sasniegtais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

KPFI – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro.

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

84. Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu atbilstoši konstatētajai oglekļa dioksīda emisijas neatbilstībai, ņem vērā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma apjomu no papildu pasākumiem, kas veikti pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, un finansējuma saņēmēja sniegto pamatoto informāciju par oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, ja ir radušies iepriekš neparedzami vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgi ārēji apstākļi, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

85. Finansējuma saņēmējam, kura projekta monitoringa periods vai pēdējais monitoringa gads ir beidzies un projekta līgumā un projekta iesniegumā noteiktais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā monitoringa periodā nav sasniegts, ir tiesības lūgt Vides investīciju fondu pagarināt šo noteikumu 69. punktā minēto monitoringa periodu, bet ne ilgāk kā par trim gadiem, iesniegt plānu un veikt projekta monitoringu par attiecīgi pagarināto periodu atbilstoši šajā nodaļā minētajām prasībām. Atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds izdara projekta līgumā attiecīgus grozījumus. Ja projekta monitoringa periodu pagarina, šo noteikumu 69. punktā minētās prasības izpilda par attiecīgi pagarināto projekta monitoringa periodu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 454 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.441
Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisijas samazinājumu raksturo attiecība starp CO2 emisijas ietaupījumu, kas sasniedzams, īstenojot projektu, un gada laikā saražoto enerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

2. CO2 emisijas samazinājuma aprēķinā izmanto šādus emisijas faktorus:

2.1. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, siltumenerģijas ražošanā pārejot no fosilos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,264 tCO2/MWh (turpmāk – vidējais emisijas faktors);

2.2. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, elektrotīklā nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,397 tCO2/MWh, kas raksturo CO2 samazinājumu, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību uz fosilajiem energoresursiem un pārvadītu saražoto elektroenerģiju gala patērētājam elektrotīklā.

3. Vidējais emisijas faktors raksturo, cik daudz CO2 tiek emitēts atmosfērā, saražojot 1 MWh siltumenerģijas. Vidējais emisijas faktors ir aprēķināts atbilstoši kopējām emisijām Latvijā pārveidošanas sektorā (katlumājas un koģenerācijas stacijas), kas attiecinātas pret centralizētās siltumenerģijas gala patēriņu – vidējo vērtību laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam –, koriģējot indikatora vērtību par koģenerācijas stacijās izmantoto kurināmā daudzumu, kas patērēts elektroenerģijas ražošanai, t.i., neņemot vērā CO2 emisijas, kas radušās, ražojot elektroenerģiju.

4. Ja konkrētās ēkas autonomā apkure vai centralizētā siltumapgāde tika nodrošināta ar kurināmo, kam ir augstāks emisijas faktors nekā norādītā vidējā emisijas faktora vērtība un kas, īstenojot projektu, tiek aizvietots ar siltumenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, projekta iesniedzējs var izmantot attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru atbilstoši šā pielikuma tabulai.

5. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, siltumenerģijas ražošanā pārejot no fosilos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2 ×Q, kur
η

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

ECO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) atbilstoši šā pielikuma tabulai;

Q – saražotais siltumenerģijas apjoms (MWh/gadā). Aizvietojamā siltumenerģijas ražošanas avotā aprēķina pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju;

η – aizvietojamās sadedzināšanas iekārtas (katlumājas) lietderības koeficients, kas ir 0,9, ja izmanto dabasgāzi vai dīzeļdegvielu, un 0,85, ja izmanto citus kurināmā veidus. Projekta iesniedzējs var izmantot zemāku lietderības koeficienta vērtību, ja tas tiek pierādīts ar dokumentāri apstiprinātu informāciju.

6. Ja uzstādītā iekārta aizvieto siltumenerģiju, kas pievadīta no centralizētās siltumapgādes, CO2 emisijas samazinājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = 0,264 × Q , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

Q – plānotais siltumenerģijas apjoms (MWh/gadā).

7. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = 0,397 × Qee , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

Qee – plānotais elektroenerģijas apjoms, kas saražots no atjaunojamiem energoresursiem (MWh/gadā).

8. Aizvietojamā elektroenerģijas ražošanas iekārtā aprēķina pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju.

9. Ja projekta ietvaros ir paredzēta elektroenerģijas ražošanas iekārtu modernizācija (aizvietošana), par oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu uzskata starpību starp plānotās elektroenerģijas ražošanas iekārtas sagaidāmo CO2 emisiju un esošo elektroenerģijas ražošanas iekārtas CO2 emisiju.

10. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, saražojot siltumenerģiju ar siltumsūkņiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2siltumsuknis × Q, kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

ECO2siltumsuknis – siltumenerģijas ražošanas CO2 emisijas faktors siltum­sūkņiem (tCO2/MWh);

Q – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas saražots ar siltumsūkņiem (MWh/gadā).

11. Siltumenerģijas ražošanas emisijas faktoru siltumsūkņiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ECO2siltumsuknis = (k × ECO2silt.ECO2ee. ) / k, kur

ECO2siltumsuknis – siltumenerģijas ražošanas CO2 emisijas faktors siltum­sūkņiem (tCO2/MWh);

ECO2silt – CO2 emisijas faktors saskaņā ar šā pielikuma tabulu vai 0,264 tCO2/MWh;

ECO2ee – elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors (0,397 t/MWh);

k – siltumsūkņa transformācijas koeficients.

Oglekļa dioksīda emisijas faktors

tabula

Nr.p.k.

Enerģijas iegūšanā izmantotā kurināmā veids

ECO2 (tCO2/MWh)

1.Dabasgāze

0,201

2.Sašķidrinātā gāze (propāns, butāns)

0,225

3.Kūdra (40 % mitrums)

0,374

4.Kūdras briketes

0,342

5.Akmeņogles

0,332

6.Kokss

0,313

7.Dīzeļdegviela

0,266

8.Degvieleļļa (mazuts)

0,276

9.Degakmens eļļa

0,272

10.Autobenzīns

0,247

11.Petroleja

0,257

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.441
Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju investīciju izmaksas

(Pielikums MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1341 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

1. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju vidējās investīciju izmaksas:

1.1. siltumenerģijas ražošana

1.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, euro/kWth*

Uzstādītās jaudas diapazons, MWth

1.1.1.Gāzes katls

116,68

no 0,025 līdz 0,05 (neieskaitot)
1.1.2.Gāzes katls

110,99

no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot)
1.1.3.Gāzes katls

85,37

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)
1.1.4.Gāzes katls

81,10

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)
1.1.5.Gāzes katls

59,76

no 1,0 līdz 3,0 (ieskaitot)

Piezīme. * Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.

1.2. elektroenerģijas ražošana

2.tabula

Nr.
p.k.

Kombinētā cikla gāzes turbīna

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, euro/kWel**

1.2.1.Tehnoloģija

711,44

Piezīme. ** Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi. Atsauce attiecas uz saules, vēja un hidroelektrostacijām.

2. Atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas:

2.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

3.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Investīcijas,
euro
/kWth

Lietderības koeficients

Uzstādītās jaudas diapazons, MWth

2.1.1.Šķeldas vai salmu biomasas katls

426,86

≥ 0,80

no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot)
2.1.2.Biomasas granulu katls

449,63

≥ 0,80

no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot)
2.1.3.Šķeldas vai salmu biomasas katls

398,4

≥ 0,80

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)
2.1.4.Biomasas granulu katls

426,86

≥ 0,80

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)
2.1.5.Šķeldas vai salmu biomasas katls

348,6

≥ 0,80

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)
2.1.6.Biomasas granulu katls

362,83

≥ 0,82

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)
2.1.7.Šķeldas vai salmu biomasas katls

298,80

≥ 0,82

≥ 1,0

2.1.8.Biomasas granulu katls

305,92

≥ 0,82

≥ 1,0

2.1.9.Saules kolektori

1799,93

 

≥ 0,025

2.1.10.Siltumsūkņi

1252,13

≥ 4
(transformācijas koeficients)

≥ 0,05

2.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas

4.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Investīcijas,
euro
/kWel

Uzstādītās jaudas diapazons, Mwel

2.2.1.Vēja elektrostacijas

1707,45

no 0,05 līdz 0,5 (neieskaitot)

2.2.2.Vēja elektrostacijas

1351,73

≥ 0,5

2.2.3.Saules elektrostacija

3984,04

≥ 0,01

2.2.4.HES (brīvas plūsmas)

3884,44

≥ 0,05

2.2.5.HES (ar uzpludinājumu un zivju ceļu)

3272,61

≥ 0,05

3. Projekta izmaksas, kuras ir lielākas par atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kas norādītas šā pielikuma 3. un 4.tabulā, norāda kā neattiecināmas izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.

4. Saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu, kā arī 24.punktu projekta attiecināmās izmaksas (I) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = (IRESIfos) × P, kur

IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel), kas nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, atbilstoši jaudas diapazonam (3. un 4.tabula);

Ifos – fosilo energoresursu investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel) atbilstoši jaudas diapazonam (1. un 2.tabula);

P – tehnoloģiskās iekārtas plānotā uzstādāmā jauda (kW).

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.441

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1341; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" iesnieguma veidlapa
Projekta nosaukumsProjekta iesniedzējsAizpilda atbildīgā iestāde

Projekta identifikācijas numurs

Projekta iesniegšanas datums

Projekta apstiprināšanas datums


1.sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1.Projekta iesniedzēja nosaukums
1.1.2.Projekta iesniedzēja darbības forma sīkais (mikro) komersants

mazais komersants

vidējais komersants

pašvaldība

izglītības iestāde

zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija

1.1.3.PVN maksātājs

1.1.4.Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
1.1.5.Juridiskā adreseIela, mājas nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona

1.2.1.Vārds, uzvārds
1.2.2.Amats
1.2.3.Tālrunis
1.2.4.Fakss
1.2.5.E-pasts

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona

1.3.1.Vārds, uzvārds
1.3.2Amats
1.3.3.Tālrunis
1.3.4.Fakss
1.3.5.E-pasts


2.sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta mērķis

Formulēt projekta mērķi (ne vairāk kā 500 zīmes)

2.2. Projekta kopsavilkums

2.2.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā

Īsi aprakstīt projekta nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 1500 zīmes)

2.2.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā

Angļu valodā īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes (ne vairāk kā 1500 zīmes)

2.3. Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums

Nosaukt būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas, un pamatot to risināšanas aktualitāti. Nosaukt būtiskākās projekta aktivitātes, raksturot projektā izmantojamās tehnoloģijas un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus un pamatojot to piemērotību projekta mērķu sasniegšanai (ne vairāk kā 6000 zīmes)

2.4. Projekta aktivitāšu īstenošanai izmantojamie iepirkumi

Nosaukt un aprakstīt projekta ietvaros plānotos iepirkumus un tajos izmantojamos kritērijus (ne vairāk kā 2000 zīmes)

2.5. Norādīt galveno iekārtu specifikāciju

(katli, turbīnas, ģeneratori, tīklu ūdens sildītāji, tīklu ūdens sūkņi, kurināmā padeves iekārtas, saules kolektori, saules paneļi, vēja ģeneratori, hidroturbīnas, siltumsūkņi, palīgiekārtas pamatiekārtu darbināšanai)

Nr.p.k.

Iekārtas

Skaits

Kopējā cena bez PVN, euro

Svarīgākie tehniskie rādītāji

1.

2.

...

2.6. Aprakstīt energoavota tehniskos risinājumus un darbības procesu

Projektam pievienot tehnoloģiju principiālo shēmu (ne vairāk kā 2000 zīmes) (ja attiecināms)

2.7. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 6000 zīmes)

2.8. Ēku raksturojums, kuras nodrošina ar siltumenerģiju no rekonstruētā vai nomainītā siltumenerģijas ražošanas avota (dati jānorāda katrai ēkai atsevišķi) (ja nepieciešams, tabulu var paplašināt)

Nr.p.k.

Ēkas parametri

Raksturlielumi

1.Ēkas nosaukums
1.1.Adrese un kadastra numurs
1.2.Ēkas funkcija
1.3.Nodošanas gads ekspluatācijā
1.4.Stāvu skaits, t.sk. pagrabsskaits
1.5.Kopējā apsildāmā platībam2
2.Kopējais siltumenerģijas patēriņš apkureiMWh/gadā
3.Siltumenerģijas patēriņš gadā uz 1 m2 apsildāmās platībaskWh/m2

2.9. Projekta īstenošanas laiks

Plānotais projekta ieviešanas laiks pilnos mēnešos

2.10. Projekta īstenošanas laika grafiks

Norādiet projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas laikus (ar "x" atzīmējiet atbilstošo gadu un mēnesi)

Nr.p.k.

Aktivitātes nosaukums

Gadi un mēneši

projekta īstenošanas pirmais gads (.........g.)

projekta īstenošanas otrais gads (.........g.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

2.

3.

...

2.11. Projektā sasniedzamie rādītāji

Nr.p.k.

Rādītājs

Rezultāts

Mērvienība

1.Projekta CO2 emisiju samazinājums gadātCO2/gadā
2.Attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gada laikā un projektā izveidotā enerģijas ražošanas avota jaudu, kurš izmanto atjaunojamos resursustCO2/MWgadā
3.Attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumutCO2/euro gadā
4.Tehnoloģiskās iekārtas darba stundas gadāh
5.Iekārtas plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms (ja attiecināms)MWh
6.Iekārtas plānotais saražotais elektroenerģijas apjoms (ja attiecināms)MWh

2.12. Projekta ietvaros sasniedzamā oglekļa dioksīda samazinājuma pamatojums un aprēķins

Pamatot projekta ietvaros sasniedzamo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu un parādīt tā aprēķinu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumā ietverto metodi (ne vairāk kā 3000 zīmes)


3.sadaļa – Projekta ieviešana

3.1. Projekta ieviešanas un vadības kapacitāte

Raksturot projekta iesniedzēja pieredzi atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju līdzīga mēroga un specifikas projektu ieviešanā, kā arī būvniecības darbu organizēšanā un vadīšanā. Norādīt iepriekšējo triju gadu finanšu apgrozījumu katrā gadā. Norādīt pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanas paaugstināšanas pasākumu īstenošanā un videi draudzīgas būvniecības darbu organizēšanā, ja tāda ir (ne vairāk kā 2500 zīmes)

3.2. Projekta ieviešanas riski

Identificēt un raksturot iespējamos projekta ieviešanas riskus (ne vairāk kā 1000 zīmes)

3.3. Pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai

Raksturot preventīvos pasākumus projekta ieviešanas risku mazināšanai (ne vairāk kā 1000 zīmes)

3.4. Projektā paredzētie avansa un starpposmu maksājumi

3.4.1. Avansa maksājums

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt avansa maksājumu

3.4.2. Starpposma maksājums

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu

 

4.sadaļa – Publicitāte

4.1. Publicitātes pasākumu plāns

Īsi aprakstīt publicitātes pasākumu veikšanas plānu, nosaucot to mērķauditoriju, īstenošanas laikus un būtiskākos satura elementus (ne vairāk kā 1000 zīmes)

4.2. Publicitātes pasākumu veidi

Atzīmēt, kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā

Norīkots par publicitātes pasākumiem atbildīgais speciālists

Informāciju par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī ievieto finanšu saņēmēja tīmekļa vietnē

Organizēti semināri

Informatīva plāksnīte

Cits (norādīt, kāds)


5.sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji

5.1. Finansēšanas rādītāji

Nr. p.k.

Finansēšanas rādītāji

Mērvienība

Dati

1.Attiecināmo izmaksu summa

euro

2.Finanšu instrumenta finansējums

euro

3.Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte

%

4.Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

euro

5.Projekta iesniedzēja atbalsta intensitāte

%

6.Neattiecināmo izmaksu summa

euro

7.Kopējais projekta finansējums (1 + 6), t.sk.

euro

7.1.projekta iesniedzēja līdzfinansējums (4 + 6)

euro

7.2.finanšu instrumenta finansējums (2)

euro

5.2. Projekta finansēšanas plāns

Sk. iesnieguma veidlapas 1.pielikumu

5.3. Projekta izmaksu tāme

Sk. iesnieguma veidlapas 2.pielikumu

5.4. Tehniskā analīze

Sk. iesnieguma veidlapas 3.pielikumu


 

6.sadaļa – Iesniedzamie dokumenti


 

Nr.p.k.

Dokumenta nosaukums

1.

Projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot kredītiestādi, kurā kredīts pieprasīts. Ja projekta līdzfinansējumu nodrošina juridiska vai fiziska persona, kura nav kredītiestāde, projekta iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamie līdzekļi. Projekta iesniedzējs līdz dienai, kad parakstīts finansējuma piešķiršanas līgums, iesniedz atbildīgajā iestādē finansētāja lēmumu vai līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu

2.

Projekta iesniedzēja lēmuma izraksts par projekta īstenošanu, kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms

3.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms)

4.

Pilnvara par projekta iesnieguma iesniedzēja pilnvarotās personas paraksta tiesībām (ja attiecināms)

5.

Iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. Ja tehniskais projekts nav izstrādāts un tam tiek veikta atsevišķa iepirkuma procedūra, iesniedz tehniskā projekta izstrādei nepieciešamās tehniskās specifikācijas

6.

Tehnoloģiskās iekārtas apraksts (brīvā formā) un principiāla shēma, pamatojot iesniegumā un tā 3.pielikumā iekļautos rādītājus un norādot informāciju par tehnoloģisko iekārtu – izmantojamo energoresursu veidu, atrašanās vietu, plānoto jaudu, izmantojamās tehnoloģijas, esošos vai plānotos darba režīmus

7.

Būvniecības izmaksu tāme saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""


7.sadaļa – Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies(-usies),

projekta iesniedzēja

(projekta iesniedzēja nosaukums)

atbildīgā amatpersona

,

(vārds, uzvārds)

(amats)

apliecinu, ka projekta iesniegšanas dienā

(dd.mm.gggg.)

 • projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un projekta ieviešanai pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
 • par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņemts un nav plānots saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;
 • projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu ar tiesas lēmumu, tajā skaitā neatrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;
 • projekta iesniedzējs nav grūtībās nonākušais uzņēmums atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), definīcijai;
 • projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu;
 • piekrītu, ka Vides ministrija pieprasa Valsts ieņēmumu dienestā izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu;
 • projekta iesniedzēja rīcībā ir un pēc pieprasījuma tiks uzrādīti dokumenti, kas apliecina, ka ēkas, kurās plānots īstenot projekta aktivitātes, ir projekta iesniedzēja īpašumā, vai arī tiks uzrādīti dokumenti par minēto ēku nomu (uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas), ieskaitot līgumā atrunātas nomnieka tiesības veikt būvniecību attiecīgajās ēkās (ja attiecināms);
 • projekta iesniedzēja rīcībā ir un pēc pieprasījuma tiks uzrādīti dokumenti, kas apliecina, ka zeme, uz kuras plānots īstenot projekta aktivitātes, ir projekta iesniedzēja īpašumā, vai arī tiks uzrādīti dokumenti par minētās zemes nomu (uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas), ieskaitot līgumā atrunātas nomnieka tiesības veikt būvniecību attiecīgajā zemesgabalā (ja attiecināms).

Apliecinu, ka tad, ja projekts tiks apstiprināts:

 • projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;
 • projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas nebūs radušās pirms līguma parakstīšanas, izņemot noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3. un 24.1.4.apakšpunktā minētos gadījumus;
 • projekta ieviešanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar noteikumu 68.punkta prasībām;
 • iepirkuma procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;
 • projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;
 • ja projekta īstenošanas gaitā projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniegs apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas, šī starpība tiks segta no projekta iesniedzēja finanšu līdzekļiem;
 • tiks saņemtas visas vides aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai cita veida dokumenti, kas nepieciešami, lai uzsāktu tehnoloģisko iekārtu būvniecību vai uzstādīšanu;
 • projekta ieviešanā tiks ievērotas ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasības un kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (ja attiecināms).

Apliecinu, ka pēc projekta ieviešanas:

 • ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču piegādes, attiecīgie projekta objekti atbilstoši projekta mērķiem tiks ekspluatēti ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta beigām;
 • turpmāko piecu gadu laikā projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona katru gadu līdz 31.janvārim iesniegs projekta rezultātu monitoringa pārskatu.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais līdzfinansējums projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots.

Apzinos, ka tad, ja apliecinājumā būs sniegta nepatiesa informācija, pret minēto projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās papildus iesniedzamo dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

Paraksts
Datums

(dd./mm./gggg.)

Zīmoga vieta


 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesnieguma veidlapas 1.pielikums

Projekta finansēšanas plāns, euro

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Finanšu instrumenta finansējums

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

%

1=2+3

2

3=4+6

4

5=4/3

6

7=6/3

2010

2011

Kopā

Iesnieguma veidlapas 2.pielikums

Projekta izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas,
euro
(ar PVN)

Izmaksas kopā, euro
(t.sk. PVN)

Izmaksas,
euro

attiecināmās

neattiecināmās

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

% no kopējām
attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN

1. Projekta dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas izmaksas un projekta uzraudzības izmaksas
1.1. būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde
1.2. tehnoloģisko iekārtu specifikācijas izstrāde
1.3. būvuzraudzības izmaksas
1.4. autoruzraudzības izmaksas

Kopā

2. Atjaunojamo energoresursu izmantošanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegādes, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar to darbības nodrošināšanu (tai skaitā tehnoloģisko iekārtu darbināšanas personāla apmācības izmaksas)
2.1.
...

Kopā

3. Patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai
3.1.
...

Kopā

4. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm
4.1.
...

Kopā

5. Projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, ja tas nepieciešams jaunu tehnoloģisko iekārtu būvniecībai vai uzstādīšanai, kurās tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu uzsākšanas
5.1.
...

Kopā

6. Neparedzētie izdevumi (izmaksu summa nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)
6.1.
...

Kopā

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīcijas.

Iesnieguma veidlapas 3.pielikums

Tehniskā analīze

Energoavota plānotie tehniskie rādītāji

1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtām

Nr. p.k.

Rādītājs

Mērvienība

Prognozētais lielums

Esošais lielums*

1.Uzstādītā siltuma jauda

MW

2.Lietderības koeficients
2.1.apkures periodā

%

2.2.vasarā

%

3.Pieslēgto vidējo siltumslodžu summa
3.1.apkures periodā

MW

3.2.vasarā

MW

4.Plānotie siltumnesēju parametri
4.1.tvaikam

4.1.1.spiediens

MPa

4.1.2.temperatūra

C

4.2.tīklu ūdenim
4.2.1.turpgaitas temperatūra

C

4.2.2.atgaitas temperatūra

C

5.Transformācijas koeficients siltumsūkņiem

6.Kurināmā veids

7.Kurināmā patēriņš

t vai m3

Piezīme. * Aizvietojamās siltuma ražošanas iekārtas pēdējo piecu gadu rādītāji

2. Elektroenerģijas ražošanas iekārtām

Nr. p.k.

Rādītājs

Mērvienība

Prognozētais lielums

Esošais lielums**

1.Uzstādītā elektriskā jauda

MW

2.Lietderības koeficients

%

3.Spriegums tīklā, kuram plānots pieslēgt energoavotu

kV

4.Saražotais elektroenerģijas daudzums

MWh

Piezīme. ** Aizvietojamās elektroenerģijas ražošanas iekārtas pēdējo piecu gadu rādītāji.

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.441
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

(Pielikums gozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1341; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.p.k.

Kritērijs

NA*

p/n**

1.Projekta iesnieguma noformējuma atbilstība
1.1.projekta iesniegums ir iesniegts:
1.1.1.papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi

n

1.1.2.elektroniska dokumenta formā

n

1.2.projekta iesniegums sagatavots un noformēts atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām

p

1.3.projekta iesnieguma veidlapa sagatavota datorrakstā latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 2.2.2.apakšpunktu

n

1.4.papildus iesniedzamie dokumenti sagatavoti datorrakstā latviešu valodā. Ja tas nav iespējams, tiem pievienoti dokumentu tulkojumi latviešu valodā, kas apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

p

1.5.projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro, finanšu instrumenta finansējuma un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos euro, aprēķinos nav aritmētisku kļūdu

p

1.6.projekta iesniegumā nav neatrunātu svītrojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, labojumu un papildinājumu

p

1.7.projekta iesniegumam pievienoti papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli vai kopijas, uz kurām ir projekta iesniedzēja apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam

p

1.8.projekta iesniegumu parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona

n

1.9.prasības, kas attiecas tikai uz tiem projektu iesniegumiem, kuri iesniegti papīra dokumenta formā:
1.9.1.ir iesniegts viens oriģināleksemplārs un viena kopija
1.9.2.projekta iesniegumam ir pievienots elektronisko datu nesējs ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā, kas ir sagatavota DOC, DOCX, XL, XLSX, JPG vai PDF datnes formātā

p

1.9.3.projekta iesnieguma veidlapa papīra formā ir identiska ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā

p

1.9.4.projekta iesniegums ir ievietots aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē)

n

1.9.5.projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots)

n

1.9.6.visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra lapas ir numurētas

p

1.10.prasības, kas attiecas tikai uz tiem projektu iesniegumiem, kuri iesniegti elektroniska dokumenta formā:
1.10.1.projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādi, noformēšanu, glabāšanu un apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

p

1.10.2.uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs, papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un ir apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām

p

1.10.3elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datnes formātā

p

2.Projekta atbilstība
2.1.projekts atbilst konkursa mērķim

n

2.2.projektā plānotās aktivitātes atbilst atbalstāmajām aktivitātēm saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 20.punktu

p

2.3.sniegts projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums

p

2.4.projektā iekļautās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumi atbilst noteikumu 24., 25., 26. un 27.punktam

p

2.5.projektā plānotās aktivitātes tiks īstenotas kādā no noteikumu 21.punktā minētajām tehnoloģiju jomām

n

2.6.projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz 2011.gada 1.decembrim

p

2.7.projekts tiks īstenots Latvijas Republikas teritorijā

n

2.8.projektam pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums nav lielāks kā 498 005,13 euro

p

2.9.pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz noteikumu 17.punktā noteikto lielumu

p

2.10.projekta iesniegums atbilst noteikumu 23.punktā noteiktajiem finansēšanas nosacījumiem

n

2.11.nomainot siltumenerģijas ražošanas iekārtas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, kopējā uzstādāmā siltuma jauda nepārsniedz esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu (kurās izmanto fosilos energoresursus) kopējo uzstādāmo siltuma jaudu vai arī jaudu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja

p

2.12.projektā paredzētās aktivitātes netiks īstenotas kādā no neatbalstāmajām nozarēm saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punktu

n

2.13.ēkām, kuru siltumapgādi paredzēts nodrošināt, rekonstruējot vai nomainot tehnoloģiskās iekārtas, kas minētas noteikumu 21.punktā, aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 150 kWh/m2 gadā

p

2.14.projekta iesniegumā ir raksturota projekta ieviešanas un vadības kapacitāte

p

2.15.projekta iesniegumā ir aprakstīti projekta aktivitāšu īstenošanai izmantojamie iepirkumi

p

2.16.projekta iesniegumā ir aprakstīti energoavota tehniskie risinājumi, darbības process un norādītas galvenās iekārtu specifikācijas

p

2.17.projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

p

2.18.ir raksturotas ēkas, kurās paredzēts īstenot projekta aktivitātes

p

2.19.projekta iesniegumā ir norādīts projekta īstenošanas laiks (mēnešos) un īstenošanas laika grafiks

p

2.20projekta iesnieguma veidlapā ir norādīti sasniedzamie rādītāji un sniegts oglekļa dioksīda samazinājuma pamatojums un aprēķins

p

2.21.projekta iesniegumā ir identificēti un raksturoti iespējamie projekta ieviešanas riski un preventīvie pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai

p

2.22.projekta iesniegumā ir norādīts publicitātes pasākumu plāns un atzīmēti pasākumu veidi

p

2.23.iesniegti papildus iesniedzamie dokumenti:
2.23.1.projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot kredītiestādi, kurā kredīts pieprasīts. Ja projekta līdzfinansējumu nodrošina juridiska vai fiziska persona, kura nav kredītiestāde, projekta pieteicējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamie līdzekļi. Projekta iesniedzējs līdz dienai, kad parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu, iesniedz atbildīgajā iestādē finansētāja lēmumu vai līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu

p

2.23.2.projekta iesniedzēja lēmuma izraksts par projekta īstenošanu, kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms

n

2.23.3.deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, vai deklarācija par zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms)

n

2.23.4.pilnvara par iesnieguma iesniedzēja pilnvarotās personas paraksta tiesībām (ja attiecināms)

n

2.23.5.iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. Ja tehniskais projekts nav izstrādāts un tam tiek veikta atsevišķa iepirkuma procedūra, iesniedz tehniskā projekta izstrādei nepieciešamās tehniskās specifikācijas

p

2.23.6.tehnoloģiskās iekārtas apraksts (brīvā formā) un principiālā shēma, pamatojot iesniegumā iekļautos rādītājus un norādot informāciju par tehnoloģisko iekārtu – izmantojamo energoresursu veidu, atrašanās vietu, plānoto jaudu, izmantojamās tehnoloģijas, esošos vai plānotos darba režīmus

p

2.23.7.būvniecības izmaksu tāme saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

p

2.24.projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

n

3.Projekta iesniedzēja atbilstība
3.1.projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pilsētas vai novada pašvaldība, izglītības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija

n

3.2.uz projekta iesniedzēju neattiecas noteikumu 15.punkta nosacījumi

n

3.3.projekta iesnieguma iesniedzējs ir apliecinājis gatavību sniegt līdzfinansējumu nepieciešamajā apmērā un, ja projekta īstenošanas gaitā projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniegs projektam piešķirto finanšu instrumenta finansējumu, šo starpību segs no saviem līdzekļiem

n

Piezīmes.

1. * Nav attiecināms.

2. ** p – kritērijs ir precizējams; n – kritērijs nav precizējams.

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.441
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1341; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

1.CO2 emisijas samazinājums 

0–20

 
1.1. attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektā izveidotā enerģijas ražošanas avota jaudu, kurš izmanto atjaunojamos resursus, (tCO2/MWgadā)

0–10

 
1.2. attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu (tCO2/euro gadā)

0–10

 
2.Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no attiecināmajām izmaksām 

0–5

 
2.1. no 20 līdz 25 % un vairāk zem maksimāli pieļaujamā

5

 
2.2. no 15 līdz 20 % zem maksimāli pieļaujamā

4

 
2.3. no 10 līdz 15 % zem maksimāli pieļaujamā

3

 
2.4. no 5 līdz 10 % zem maksimāli pieļaujamā

2

 
2.5. no 0 līdz 5 % zem maksimāli pieļaujamā

1

 
3.Projekta iesniedzēja finansiālais stāvoklis 

0–2

 
3.1. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir vairāk nekā trīs reizes lielāks par projekta kopējām izmaksām

2

 
3.2. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir līdz trim reizēm lielāks par projekta kopējām izmaksām

1

 
3.3. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir mazāks nekā projekta kopējās izmaksas vai projekta iesniedzējs ir izveidots pēdējo divu gadu laikā

0

 
4.Tehnisko ilgtspēju izvērtējums (riski tehnoloģijas darbības pārtraukumam tehnoloģijas dzīves laikā) 

1–5

 
4.1. tehnoloģiskai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā virs 20 gadiem

5

 
4.2. tehnoloģiskai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā no 15 līdz 20 gadiem

4

 
4.3. tehnoloģiskai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā no 10 līdz 15 gadiem

3

 
4.4. tehnoloģiskai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā no 5 līdz 10 gadiem

2

 
4.5. tehnoloģiskai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā līdz 5 gadiem

1

 
5.Projekta iesniedzēja kapacitātes izvērtējums 

0–3

 
5.1. projekta iesniedzējam ir vairāk nekā 5 gadu pieredze projekta iesniegumā norādīto atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektu īstenošanas jomā

3

 
5.2. projekta iesniedzējam ir 3–5 gadu pieredze projekta iesniegumā norādīto atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektu īstenošanas jomā

2

 
5.3. projekta iesniedzējam ir 1–3 gadu pieredze projekta iesniegumā norādīto atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektu īstenošanas jomā

1

 
5.4. projekta iesniedzējam nav pieredzes vai tā ir mazāka par gadu iesniegumā norādīto atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektu īstenošanas jomā

0

 
6.Papildpunkti projekta vērtējumam vienas tehnoloģijas jomāja projekts tehnoloģijas jomā saņēmis 1., 2., 3., 4. vai 5.augstāko vērtējumu 1.–4.kritērijā, tam tiek piešķirti attiecīgi 20, 16, 12, 8 vai 4 papildpunkti. Ja kombinēti izmantotas vairākas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 21.punktā minētās tehnoloģijas, piederību konkrētai tehnoloģiju jomai nosaka iekārta ar plānoto lielāko saražoto enerģijas apjomu (MWh) gadā

0–20

 

KOPĀ

55

Piezīmes.

1. Projekta CO2 emisiju samazinājumu gadā (tCO2) aprēķina atbilstoši noteikumu 1.pielikumam.

2. Vērtējumu par šā pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem aprēķina šādi:

2.1. aprēķina vidējo rādītāju (vidējo aritmētisko), kas norādīts projektu iesniegumos, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem un nodoti kvalitātes vērtēšanai:

Rvid (1.1. vai 1.2.) = R(1.projekts) + …….+R(n projekts)/n

2.2. nosaka projekta R nobīdi no vidējā aritmētiskā rādītāja:

Nobīde no vidējā = ((R (projekta)/Rvid) – 1) x 100 %

2.3. piešķir vērtējumu pēc skalas:

Nr.p.k.

Nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja

Punktu skaits

2.3.1.Mazāk par –95 %

0

2.3.2.No –95 % līdz –75 %

1

2.3.3.No –75 % līdz –55 %

2

2.3.4.No –55 % līdz –35 %

3

2.3.5.No –35 % līdz –15 %

4

2.3.6.No –15 % līdz 15 %

5

2.3.7.No 15 % līdz 35 %

6

2.3.8.No 35 % līdz 55 %

7

2.3.9.No 55 % līdz 75 %

8

2.3.10.No 75 % līdz 95 %

9

2.3.11.Vairāk par 95 %

10

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 441Pieņemts: 12.05.2010.Stājas spēkā: 28.05.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 27.05.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Izdoti saskaņā ar
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
210697
{"selected":{"value":"01.09.2017","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2013","iso_value":"2013\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2012","iso_value":"2012\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2012.-22.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2010","iso_value":"2010\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2010.-04.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2017
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)