Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.353

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.13 22.§)
Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 11.panta piekto daļu un 16.panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka tūrisma aģentu un tūrisma operatoru reģistrēšanas kārtību tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē, kārtību, kādā sagatavo un īsteno kompleksu tūrisma pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums) un sniedz informāciju klientam, kā arī tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesības un pienākumus un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību.

II. Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāze

2. Tūrisma aģentus un tūrisma operatorus reģistrē tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē (turpmāk – datubāze). Datubāze ir Ekonomikas ministrijas pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kuru izveido, uztur un reģistrāciju nodrošina Ekonomikas ministrija (turpmāk – reģistrētājs).

3. Reģistrētājs:

3.1. reģistrē tūrisma aģentus un tūrisma operatorus;

3.2. uzkrāj un aktualizē informāciju par tirgū esošajiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem, kā arī tūrisma operatoru klienta iemaksātās naudas drošības garantijas nodrošināšanu.

4. Tūrisma aģents un tūrisma operators nedēļas laikā pēc komercdarbības uzsākšanas iesniedz reģistrētājam iesniegumu (pielikums) papīra formā vai elektroniski.

4.1 Tūrisma operators papildus iesniegumam iesniedz reģistrētājam arī garantijas izsniedzēja apstiprinātu informāciju par klientu iemaksātās naudas drošības garantiju, norādot garantijas izsniedzēju, derīguma termiņu un garantēto summu. Datubāzē tiek reģistrēts tikai tāds tūrisma operators, kas ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

4.2 Tūrisma aģents papildus iesniegumam iesniedz reģistrētājam arī apstiprinātu līguma kopiju vai rakstisku apliecinājumu no tūrisma operatora, kas apliecina tūrisma aģenta tiesības tūrisma operatora vārdā piedāvāt un pārdot tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

5. Par reģistrētājam iesniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu ir atbildīgs tās iesniedzējs.

6. Reģistrētājs 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un papildus dokumentu (ja attiecināms) saņemšanas izdod administratīvo aktu par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora reģistrēšanu datubāzē un reģistrācijas numura piešķiršanu vai par atteikumu reģistrēt tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru datubāzē.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

6.1 Reģistrētājs 10 darbdienu laikā pēc nepilnīgi aizpildīta iesnieguma saņemšanas vai papildus iesniegumam iesniedzamo dokumentu trūkuma konstatēšanas informē tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru par nepieciešamo papildu informāciju un norāda, ka reģistrētājs nodrošinās tūrisma aģenta vai tūrisma operatora reģistrēšanu datubāzē 10 darbdienu laikā pēc pilnībā aizpildīta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

6.2 Ja tūrisma aģents vai tūrisma operators 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas reģistrētājam nav saņēmis informāciju par reģistrācijas atteikumu vai šo noteikumu 6.1 punktā minēto informāciju, uzskatāms, ka tūrisma aģents vai tūrisma operators tiks reģistrēts tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē šajos noteikumos minētajā kārtībā, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 79)

8. Tūrisma aģents vai tūrisma operators 10 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu rašanās, pamatojoties uz iesniegumu, informē reģistrētāju par jebkurām izmaiņām datubāzē iekļaujamajās ziņās. Šādos gadījumos reģistrētājs nodrošina iekļautās informācijas aktualizēšanu piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

9. Reģistrētājs ir tiesīgs aktualizēt datubāzē iekļauto informāciju, pamatojoties uz publiski pieejamo no citām valsts informācijas sistēmām saņemto informāciju, par to triju darbdienu laikā rakstiski paziņojot arī konkrētajam tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram.

10. Datubāzē iekļauj šādu informāciju:

10.1. komersanta firmu vai filiāles firmu, ja tā atšķiras no komersanta firmas, preču zīmi, komersanta reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontaktinformāciju, dibināšanas gadu, informāciju par pakalpojuma pārdošanas vietām;

10.2. klienta iemaksātās naudas drošības garantijas izsniedzēju, drošības garantijas izsniegšanas datumu un termiņu, garantijas summu;

10.3. tā komersanta firmu, komersanta reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kura vārdā tūrisma aģents ir pilnvarots piedāvāt un pārdot kompleksus tūrisma pakalpojumus, kā arī termiņu, līdz kuram pilnvarojums ir sniegts.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 79)

10.1 Reģistrētājs, sastādot attiecīgu administratīvo aktu, izslēdz tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru no datubāzes:

10.1 1. pamatojoties uz tūrisma aģenta vai tūrisma operatora iesniegumu;

10.1 2. pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" datubāzēs pieejamo informāciju par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora komercdarbības pārtraukšanu vai likvidāciju;

10.1 3. pamatojoties uz informāciju par normatīvo aktu neievērošanu, ko sniedzis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts ieņēmumu dienests vai cita institūcija, kuras kompetencē ir nodrošināt tādu personu aizsardzību, kas sniedz aizsargātu pakalpojumu;

10.1 4. ja tūrisma operators pēc klientu iemaksātās naudas drošības garantijas beigām nav nodrošinājis jaunu garantiju un nav informējis par to reģistrētāju, kā arī nav sniedzis reģistrētājam informāciju par izmaiņām, kas ietekmē viņa kā tūrisma operatora darbību;

10.1 5. ja tūrisma aģents nav iesniedzis reģistrētājam apstiprinātu līguma kopiju vai rakstisku apliecinājumu no tūrisma operatora, kas apliecina tūrisma aģenta tiesības tūrisma operatora vārdā piedāvāt un pārdot tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

III. Klienta informēšana par pakalpojumu

11. Ja klientam sniedz pakalpojumu programmu, tajā rakstiski norāda šādu informāciju:

11.1. ceļojuma galamērķis un uzturēšanās laiks;

11.2. sniedzamie pakalpojumi;

11.3. transportlīdzekļa (transportlīdzekļu) veids, kategorija un ērtību raksturojums;

11.4. tūristu mītnes klasifikācija attiecīgajā valstī, atrašanās vieta (reģions, pilsēta) un ērtību raksturojums;

11.5. paredzētās ēdienreizes, kas iekļautas pakalpojuma cenā;

11.6. ceļojuma maršruts;

11.7. pakalpojuma cena un samaksas kārtība;

11.8. ceļošanai nepieciešamie dokumenti (pase, vīza) un citas prasības, kas saistītas ar ieceļošanu attiecīgajā valstī un izceļošanu no tās;

11.9. medicīniskās formalitātes, kas saistītas ar ceļojumu un uzturēšanos attiecīgajā valstī;

11.10. termiņš, līdz kuram komersants paziņo klientam par ceļojuma atcelšanu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams;

11.11. cita informācija par pakalpojumu.

12. Pakalpojumu programma ir saistoša tūrisma operatoram un tūrisma aģentam, izņemot gadījumus, ja:

12.1. klients pirms līguma noslēgšanas ir rakstiski brīdināts par izmaiņām pakalpojumu programmā un šīs izmaiņas ir nepārprotami iekļautas programmā;

12.2. izmaiņas pakalpojumu programmā tiek izdarītas saskaņā ar rakstisku vienošanos starp līgumslēdzējām pusēm.

13. Tūrisma operators vai tūrisma aģents līdz līguma noslēgšanai rakstiski vai kādā citā klientam pieņemamā veidā (piemēram, izmantojot elektronisko pastu) sniedz šādu informāciju:

13.1. pasu un vīzu režīms valstīs, ar kurām ir saistīta pakalpojuma sniegšana, un vīzu saņemšanas laiks;

13.2. medicīniskās formalitātes, kas saistītas ar braucienu un uzturēšanos attiecīgajā valstī;

13.3. izdevumi, kas rodas, ja klients atsakās no pakalpojuma;

13.4. klienta iemaksātās naudas drošības garantija attiecībā uz iemaksātās naudas atmaksāšanu un klienta nogādāšanu valstī, kurā sācies ceļojums (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 79)

14. Tūrisma operators vai tūrisma aģents pirms pakalpojuma sniegšanas rakstiski vai kādā citā klientam pieņemamā veidā (piemēram, izmantojot elektronisko pastu) sniedz šādu informāciju:

14.1. apstāšanās un pārsēšanās laiks un vieta, transportlīdzekļi, ar kuriem notiks pārvietošanās, un, ja iespējams, klientam paredzētā vieta un tās veids attiecīgajā transportlīdzeklī;

14.2. tūrisma operatora un tūrisma aģenta (ja tāds ir) pārstāvja tālruņa numurs attiecīgajā valstī, kur klients ārkārtas gadījumā var vērsties pēc palīdzības;

14.3. tālruņa numurs, pa kuru ārkārtas gadījumā iespējams sazināties ar tūrisma operatoru un tūrisma aģentu (ja tāds ir) 24 stundas diennaktī, ja attiecīgajā valstī nav tūrisma operatora un tūrisma aģenta pārstāvja;

14.4. iespējas sazināties ar nepilngadīgo personu vai nepilngadīgās personas vecākiem (aizbildni), vai to pilnvaroto personu, ja klients ir nepilngadīga persona;

14.5. iespējas iegādāties apdrošināšanas polisi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ārstniecības pakalpojumiem (arī nogādāšanu mājās nelaimes vai slimības gadījumā), kā arī polises izmantošanas kārtība;

14.6. informācija par iespējamiem riskiem, kas var apdraudēt tūrista veselību;

14.7. citas prasības (arī svarīgākās sabiedriskās kārtības normas), kas jāievēro, ceļojot pa attiecīgo valsti un uzturoties tajā;

14.8. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 79).

IV. Līgums

15. Tūrisma operators un klients par pakalpojumu slēdz līgumu.

16. Līgumā norāda:

16.1. tūrisma operatora nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru datubāzē;

16.2. tūrisma aģenta (ja tāds ir) nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru datubāzē;

16.3. klienta iemaksātās naudas apdrošinātāja vai garantētāja nosaukumu, adresi un līguma numuru, kā arī personu, pie kuras vērsties ceļojuma laikā, ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde;

16.4. ceļojuma galamērķi;

16.5. pakalpojuma sniegšanas laiku, kā arī konkrētus datumus uzturēšanās vietās saskaņā ar maršrutu;

16.6. datumu, līdz kuram tūrisma operators vai tūrisma aģents paziņo klientam par ceļojuma atcelšanu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams;

16.7. ceļojuma maršrutu, kā arī izbraukšanas un atgriešanās laiku un vietu;

16.8. transportlīdzekļa (transportlīdzekļu) veidu un ērtības;

16.9. tūristu mītnes klasifikāciju attiecīgajā valstī, atrašanās vietu (reģionu, pilsētu) un ērtību raksturojumu;

16.10. ekskursijas un citus pasākumus, kas iekļauti pakalpojuma cenā;

16.11. pakalpojuma cenu (norāda iespējamās izmaiņas), kā arī ziņas par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kas nav iekļauti pakalpojuma cenā;

16.12. pakalpojuma samaksas noteikumus;

16.13. datumu, līdz kuram iespējams atteikties no pakalpojuma, un ieturamos procentus no samaksātās summas;

16.14. klienta izvēlēto apdrošināšanas veidu;

16.15. īpašās klienta prasības, par kurām viņš ir informējis tūrisma operatoru (ar tūrisma aģenta starpniecību vai bez tās), izdarot pasūtījumu, un kuras abas līgumslēdzējas puses ir pieņēmušas;

16.16. informāciju par klienta pienākumu, pakalpojuma sniegšanas laikā konstatējot trūkumus līguma izpildē, par to nekavējoties uz vietas informēt attiecīgā pakalpojuma sniedzēju vai tūrisma operatora pārstāvi (ja tāds attiecīgajā valstī ir), kā arī pēc iespējas ātrāk informēt tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

16.17. kārtību, kādā līgums stājas spēkā.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 79)

17. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir informācija par kārtību, kādā atmaksā klienta iemaksāto naudu, kā arī par klienta nogādāšanu valstī, kurā sācies ceļojums (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde.

18. Ja klientam tiek sniegta pakalpojumu programma, tās apraksts ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Tūrisma operators ir tiesīgs līgumā atkārtoti nenorādīt pakalpojumu programmā iekļauto informāciju.

19. Tūrisma operators ir tiesīgs veikt rezervāciju un noslēgt ar klientu līgumu pēdējā brīdī pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma, ja tas spēj nodrošināt, ka klients pirms līguma noslēgšanas ir informēts par visiem līguma noteikumiem.

20. Pirms ceļojuma klients līdz līgumā noteiktajam termiņam var paziņot par pakalpojuma pāradresāciju citai personai. Klients un persona, kurai pāradresēts pakalpojums, ir solidāri atbildīgi par papildizdevumu samaksu, kas saistīti ar pāradresāciju.

21. Tūrisma operators nav tiesīgs mainīt līgumā noteikto cenu, ja šādas tiesības nav paredzētas līgumā un nav noteikta kārtība, kādā aprēķināma cenas starpība. Pakalpojuma cenu var mainīt gadījumā, ja mainās:

21.1. izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa izmantošanu (piemēram, degvielas cena);

21.2. nodevas, nodokļi vai līdzīgi maksājumi, ko iekasē par noteiktiem pakalpojumiem (piemēram, lidostas nodevas, ostas nodevas un citi nodokļi);

21.3. valūtas kurss, kas noteikts attiecīgajam pakalpojumam.

22. Līgumā noteikto pakalpojuma cenu nedrīkst paaugstināt, ja līdz ceļojuma sākumam palikušas mazāk par 20 dienām, izņemot šo noteikumu 30.punktā minēto gadījumu.

V. Tūrisma operatora tiesības un pienākumi

23. Atsevišķi rēķini par viena pakalpojuma dažādiem komponentiem neatbrīvo tūrisma operatoru no līgumā un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un atbildības par komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

24. Tūrisma operatori nodrošina pietiekamu garantiju attiecībā uz klienta iemaksātās naudas atmaksāšanu un klienta nogādāšanu valstī, kurā sācies ceļojums (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde.

25. (Svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 79)

26. Klienta iemaksātās naudas drošības garantiju nodrošina par laikposmu, kas nav mazāks par gadu, un tai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu šo noteikumu 24.punktā minēto nosacījumu izpildi, bet ne mazākai par 28457,44 euro.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.416)

27. Tūrisma operators ir atbildīgs, lai pakalpojumi tiktu nodrošināti atbilstoši līgumam, izņemot gadījumus, ja līguma neizpildē vai nepienācīgā izpildē nav vainojams tūrisma operators un līgums netiek pildīts:

27.1. klienta vainas dēļ;

27.2. trešās personas (kas nav saistīta ar līgumā paredzētajiem pakalpojumiem) neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ;

27.3. ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu dēļ;

27.4. tādu notikumu dēļ, kurus tūrisma operators nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.

28. Šo noteikumu 27.2., 27.3. un 27.4.apakšpunktā minētajā gadījumā tūrisma operatoram un tūrisma aģentam ir pienākums sniegt klientam nepieciešamo palīdzību.

29. Šo noteikumu 28.punktā minētos nosacījumus nevar mainīt ar līgumā ietvertu atrunu.

30. Ja pirms pakalpojuma sniegšanas tūrisma operatoram ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu būtisku līguma nosacījumu, to nekavējoties paziņo klientam un nodrošina viņam iespēju:

30.1. iepazīties ar līguma papildnosacījumiem un akceptēt tos;

30.2. pieprasīt pakalpojuma aizstāšanu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators to var nodrošināt). Klients un tūrisma operators savstarpēji vienojas par kārtību, kādā klients samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes pakalpojumu. Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, tūrisma operators attiecīgo cenas starpību izmaksā klientam;

30.3. vienpusēji atkāpties no līguma. Šādā gadījumā tūrisma operators izmaksā klientam visu klienta samaksāto naudas summu, kā arī dokumentāri apliecinātus klienta tiešos izdevumus, kas radušies sakarā ar nokļūšanu pakalpojuma uzsākšanas vietā.

31. Klients nekavējoties informē tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu par pieņemto lēmumu izmantot kādu no šo noteikumu 30.punktā minētajām iespējām.

32. Ja, izpildot līgumu, tūrisma operators nesniedz kādu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēs to sniegt, tūrisma operatora pienākums ir piedāvāt klientam piemērotu alternatīvu pakalpojumu, nepieprasot no klienta papildu samaksu, un kompensēt klientam cenas starpību, ja sniegtā alternatīvā pakalpojuma cena ir zemāka par aizvietotā pakalpojuma cenu.

33. Ja, izpildot līgumu, tūrisma operators nesniedz nozīmīgu daļu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēs to sniegt un nespēj piedāvāt šo noteikumu 32.punktā minētos alternatīvos pakalpojumus vai klients no tiem atsakās, tūrisma operators pēc vienošanās ar klientu bez papildmaksas nodrošina klientam līdzvērtīgu transportlīdzekli atpakaļ uz ceļojuma sākuma vietu vai uz citu ar klientu saskaņotu vietu, kā arī izmaksā viņam kompensāciju par neizmantoto vai daļēji izmantoto pakalpojumu.

34. Ja klientam ir sūdzības par pakalpojumu, tūrisma operatora vai tā pārstāvja (ja tāds attiecīgajā valstī ir) pienākums ir nekavējoties novērst attiecīgās nepilnības.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

35. Ja klients neievēro līgumā noteikto pakalpojuma samaksas kārtību, tūrisma operatoram ir tiesības atteikties no līguma izpildes, ja šādas tiesības ir paredzētas līgumā.

VI. Klienta tiesības un pienākumi

36. Ja tūrisma operators kāda no klienta neatkarīga iemesla dēļ atceļ pakalpojumu pirms noteiktā datuma, klientam ir tiesības izvēlēties vienu no šādām iespējām:

36.1. pieprasīt aizstāt pakalpojumu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators tādu var piedāvāt). Klients un tūrisma operators savstarpēji vienojas par kārtību, kādā klients samaksā par augstākas kvalitātes pakalpojumu, sedzot cenas starpību. Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, tūrisma operators attiecīgo cenas starpību izmaksā klientam;

36.2. saņemt atpakaļ visu samaksāto naudas summu.

37. Klientam ir tiesības saņemt no tūrisma operatora atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, izņemot šādus gadījumus:

37.1. pakalpojums tiek atcelts līgumā paredzētajā termiņā nepietiekama dalībnieku skaita dēļ;

37.2. pakalpojums tiek atcelts ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu vai notikumu dēļ, kurus tūrisma operators nevarēja paredzēt vai novērst, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.

38. Ja izbraukšanas dienā klients laikus neierodas noteiktajā izbraukšanas vietā vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto līgumā paredzēto pakalpojumu, viņam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu.

39. Klientam ceļojuma laikā ir šādi pienākumi:

39.1. ievērot normatīvajos aktos par personu robežšķērsošanas kārtību noteiktās prasības;

39.2. ierasties līgumā norādītajā laikā un vietā, kā arī ievērot viesnīcu, transportlīdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus;

39.3. pakalpojuma sniegšanas laikā konstatējot trūkumus līguma izpildē, par to nekavējoties uz vietas informēt attiecīgā pakalpojuma sniedzēju vai tūrisma operatora pārstāvi (ja tāds attiecīgajā valstī ir), kā arī pēc iespējas ātrāk informēt tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

39.4. nekavējoties informēt līgumā norādīto tūrisma operatora pārstāvi, ja klients ir paredzējis nepievienoties grupai pakalpojuma sniegšanas laikā;

39.5. nodrošināt, ka ceļojuma laikā ir pieejams par pakalpojuma sniegšanu noslēgtais līgums, kas kalpo kā saistību pierādījums.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 79)

VII. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumus Nr.67 "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientiem sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 16.nr.; 2008, 95.nr.; 2009, 53.nr.).

41. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās klientu iemaksātās naudas drošības garantijas ir spēkā līdz to termiņa beigām.

42. Tūrisma aģenti un tūrisma operatori, kuri uzsākuši komercdarbību līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās reģistrējas datubāzē.

43. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 14.jūnijā.

44. Tūrisma aģenti, kuri ir reģistrējušies tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē, līdz 2016. gada 1. maijam iesniedz reģistrētājam apstiprinātu līguma kopiju vai rakstisku apliecinājumu no tūrisma operatora, kas apliecina tūrisma aģenta tiesības tūrisma operatora vārdā piedāvāt un pārdot tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus. Minētajā līgumā vai apliecinājumā jābūt iekļautai šādai informācijai: komersanta firma, komersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un pilnvarojuma termiņš.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 05.02.2013. noteikumu Nr.76 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1990.gada 13.jūnija direktīvas 90/314/EEK par ceļojuma, atvaļinājuma un tūrisma braucienu kompleksiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Pielikums

Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 353

(Pielikums MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

Iesniegums reģistrācijai tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē

Iesniegums aizpildīts ____. gada ____. _________________

Darbības veids atbilstoši Tūrisma likumam(atzīmēt atbilstošo)
Tūrisma operators 
Tūrisma aģents 
Tūrisma operatora un tūrisma aģenta darbība 

 

Komersanta firma 
Filiāles firma1 
Komersanta preču zīme 
Reģistrācijas numurs 
NACE 2. red. kods 
Juridiskā adrese 
Faktiskā adrese 
Kontaktinformācija 
 tālruņa numurs 
 faksa numurs 
 elektroniskā pasta adrese 
 tīmekļvietnes adrese 
Dibināšanas gads 

Pakalpojumu pārdošanas vieta(-as) (adrese, kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts))

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Pārdošanas tīmekļvietņu adreses 
  
  

 

 
Aizpilda komersants, kas sniedz tūrisma aģenta pakalpojumus

Tūrisma operatori, kuru vārdā tūrisma aģents ir deleģēts piedāvāt un pārdot kompleksus tūrisma pakalpojumus

Nr.
p. k.
Komersanta firmaReģistrācijas numursJuridiskā adresePilnvarojuma termiņš

Aizpilda komersants, kas sniedz tūrisma operatora pakalpojumus (ja attiecināms) (atzīmēt atbilstošo(-os))

  nesniedzu kompleksus tūrisma pakalpojumus

  kompleksus tūrisma pakalpojumus sniedzu vienīgi juridiskām personām

 
Apliecinu, ka pret komersantu nav uzsākts maksātnespējas process un ka tas ir izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no nodokļus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Apstiprinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Atbildīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts2)

Z. v.2

Piezīmes.

1 Norāda, ja filiāles firma atšķiras no komersanta firmas.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 353Pieņemts: 13.04.2010.Stājas spēkā: 14.06.2010.Zaudē spēku: 01.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 16.04.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
208158
{"selected":{"value":"10.02.2016","content":"<font class='s-1'>10.02.2016.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.02.2016","iso_value":"2016\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2016.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2013","iso_value":"2013\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2010","iso_value":"2010\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2010.-07.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.02.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)