Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.118

Rīgā 2010.gada 31.martā (prot. Nr.14, 6.p.)

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 17.februāra lēmuma Nr.60 piemērošanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija), pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Komisija konstatē un secina:

1. Komisija 2010.gada 29.janvārī saņēma akciju sabiedrības "Latvenergo", vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk - AS "Latvenergo"), 2010.gada 29.janvāra iesniegumu Nr.01VL00-19/514 ar pielikumiem un aprēķinātu AS "Latvenergo" diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējo svērto vērtību.

2. AS "Latvenergo" iesniegto diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējo svērto vērtību bija aprēķinājusi un iesniegusi saskaņā ar Komisijas 2009.gada 19.augusta lēmuma Nr.1/2 "Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 10.punktu.

3. AS "Latvenergo" ir iesniegusi Komisijai visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Metodikas 8.1.3.apakšpunktam un 8.3.apakšpunktam un Komisijas 2009.gada 11.novembra lēmuma Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju" 31.3.punktam un 32.2.punktam.

4. Komisija 2010.gada 17.februārī pieņēma lēmumu Nr.60 "Par obligātā iepirkuma komponentēm un diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējo svērto vērtību no 2010.gada 1.aprīļa" ("Latvijas Vēstnesis", 2010, 31.nr., turpmāk - Lēmums Nr.60), kura lemjošās daļas 3.punkts noteica elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem, kas attiecas uz Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumu Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 58. punktā minētajiem komersantiem, kas elektroenerģiju ražo vēja elektrostacijās - 0,0654 Ls/kWh. Saskaņā ar Lēmuma Nr.60 lemjošās daļas 4.punktu apstiprinātais elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

5. Komisija, pieņemot Lēmumu Nr.60 un elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem nosakot tikai Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumu Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 58.punktā minētajiem ražotājiem, vadījās no minētajā tiesību normā ietvertā regulējuma.

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 57.pantu iestāde, kurai lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais akts, kā arī tad, ja iestādei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt.

7. Pēc Lēmuma Nr.60 pieņemšanas ir konstatēti jauni fakti, kas izriet no Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 11.marta sprieduma Lietā Nr.42379306 SKA-6/2010, kā arī Satversmes tiesas 2010.gada 20.janvāra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2009-14-02 "Par Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam" (turpmāk - Satversmes tiesas lēmums).

8. Satversmes tiesas lēmuma 9.punktā norādīts, ka "Elektroenerģijas tirgus likuma 30.pants paredz vienādas garantijas visiem ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus un darbību uzsākuši pirms šā likuma spēkā stāšanās. Likumdevējs nav nošķīris ražotājus, kuri elektroenerģiju ražo vēja elektrostacijās, un nav pārējiem ražotājiem paredzējis nelabvēlīgāku tiesisko regulējumu. Savukārt Ministru kabinets ar saviem noteikumiem [Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumu Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 26. un 58.punkts] nevar sašaurināt tās tiesiskās garantijas, kuras likumdevējs ir noteicis likumā. Turklāt attiecībā uz Elektroenerģijas tirgus likuma 30.pantā ietvertajām garantijām atšķirībā no tām garantijām, kas paredzētas tā paša likuma 28., 28.1, 29. un 29.1 pantā, Ministru kabinetam nav piešķirta kompetence detalizēt cenas noteikšanas kārtību.".

9. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 11.marta sprieduma 11.punktā ir ietverta atziņa, ka Senāta ieskatā Satversmes tiesas lēmumā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija seku ziņā ir pielīdzināma Satversmes tiesas spriedumā sniegtajai interpretācijai, tātad - obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

10. Ministru kabinets 2010.gada 16.martā pieņēma noteikumus Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību". Minēto noteikumu 94.punkts noteic, ka no tiem komersantiem, kas elektroenerģiju ražo šo noteikumu 3.1. vai 3.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošās elektrostacijās (t.i., hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās) un kuru ekspluatācija tika uzsākta pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju atbilstoši tiem pašiem cenas veidošanās, darbības režīma un iepirkuma termiņu nosacījumiem, kādi bija spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā.

11. Komisijai, ievērojot Satversmes tiesas lēmumā ietverto interpretāciju, ir pienākums elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem apstiprināt visiem elektroenerģijas ražotājiem, kas atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, nesašaurinot minētajā tiesību normā noteikto ražotāju loku.

12. Ievērojot minēto, Komisija 2010.gada 24.martā pieņēma grozījumus Metodikā ("Latvijas Vēstnesis", 2010, 49.nr.), saskaņā ar kuriem Komisija apstiprina un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem, kas aprēķināts un iesniegts regulatoram atbilstoši metodikas 10.punktam, ne vēlāk kā līdz katra gada februāra un augusta mēneša beigām, un tas stājas spēkā no 1.aprīļa un 1.oktobra. Apstiprinātais elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem piemērojams kā elektroenerģijas realizācijas vidējais tarifs attiecībā uz Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem atbilstošajiem elektroenerģijas ražotājiem (Metodikas 12.punkts). Savukārt Metodikas Noslēguma noteikums paredz, ka metodikas 12.punkta noteikumi attiecināmi arī uz elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem, kuru regulators apstiprinājis ar 2010.gada 17.februāra lēmumu Nr.60 un kurš stājas spēkā no 2010.gada 1.aprīļa.

13. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajai daļai valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Ievērojot minēto principu, Komisijai ir jāievēro privātpersonu (šajā gadījumā - visu to elektroenerģijas ražotāju, kas atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem) tiesiskās intereses, īstenojot taisnīgu procedūru saprātīgā laikā.

14. Komisijas rīcībā ir visa nepieciešamā informācija, kas bija par pamatu ar Lēmumu Nr.60 apstiprinot elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem un kas stājas spēkā no 2010.gada 1.aprīļa (lemjošās daļas 3.punkts). Ņemot vērā minēto, Komisijas ieskatā ir samērīgi elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem vienādi attiecināt uz visiem Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem atbilstošajiem elektroenerģijas ražotājiem šajā periodā (t.i., no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim), attiecīgi nodrošinot ražotāju, kas elektroenerģiju ražo vēja elektrostacijās un uz kuriem attiecināms Lēmuma Nr.60 lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātais tarifs, tiesiskās paļāvības principa ievērošanu.

Saskaņā ar Metodikas 12.punktu un Noslēguma noteikumu, un pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, un Administratīvā procesa likuma 4., 6., 10., 13., 57.pantu, 65.panta trešo daļu un 66.pantu,

padome nolemj:

Noteikt, ka no 2010.gada 1.aprīļa Komisijas 2010.gada 17.februāra lēmuma Nr.60 "Par obligātā iepirkuma komponentēm un diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējo svērto vērtību no 2010.gada 1.aprīļa" ("Latvijas Vēstnesis", 2010, 31.nr.) lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātais elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem attiecas uz Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem atbilstošajiem elektroenerģijas ražotājiem.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 17.februāra lēmuma Nr.60 piemērošanu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 118Pieņemts: 31.03.2010.Stājas spēkā: 31.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 01.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
207547
31.03.2010
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)