Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.299

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 33.§)
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un ja:

2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto;

2.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

2.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

2.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1140; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.366; MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1018)

II. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšana

3. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.

4. Parakstot šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas pašvaldības sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).

5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju (1.pielikums) (turpmāk – deklarācija), kā arī iesniedz izziņas vai sniedz ziņas par šo noteikumu 13. un 13.1 punktā minētajiem ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

6. Deklarācijā iesniedzējs norāda ziņas par šo noteikumu 1.punktā minētajām personām. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

7. Pašvaldības sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā (2.pielikums).

8. Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

9. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldības sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (3.pielikums). Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

10. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

10.1 Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo noteikumu 2.punktā minēto summu, bet nav ievēroti citi šo noteikumu nosacījumi, pašvaldības sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam uz laiku – viens mēnesis. Šajā gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

11. Beidzoties šo noteikumu 10.punktā minētajam periodam, ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma un 5.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

12. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam un pieņem atbilstošu lēmumu.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

III. Nosacījumi ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai

13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:

13.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:

13.1.1. ienākumi no algota darba;

13.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;

13.1.3. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;

13.1.4. citi ienākumi, izņemot šo noteikumu 14.punktā minētos;

13.2. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.366)

13.1 Deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

14. Par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.

15. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

16. Aprēķinot vidējos ienākumus, pašvaldības sociālais dienests ienākumu apmēru samazina par to summu, kuru persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam, bet nepārsniedzot valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti pēc izpildu raksta.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.366)

17. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt ikmēneša kredītmaksājuma apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos ienākumus.

18. Ja deklarācijas iesniegšanas laikā kādam ģimenes loceklim (personai) nav ienākumu, izņemot ģimenes valsts pabalstu, bet iepriekšējo triju kalendāra mēnešu laikā šīs personas vidējie ienākumi bija vienādi ar vai mazāki par attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēru, novērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, šīs personas ienākumus neņem vērā.

19. Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

19.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

19.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

19.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;

19.4. pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums;

19.5. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;

19.6. naudas līdzekļu uzkrājums ģimenei (personai), kas nepārsniedz 128,06 euro.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.05.2015. noteikumiem Nr.212)

IV. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

20. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu 2.punktā noteikto ienākumu līmeni vai nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, izņemot šo noteikumu 10.1 punktā minēto gadījumu, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.366)

21. Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam var apstrīdēt pašvaldības domē vai citā pašvaldības domes noteiktā institūcijā. Pašvaldības domes vai citas pašvaldības domes noteiktās institūcijas pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumus Nr.214 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42.nr.).

23. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja ģimene (persona) nepieprasa no jauna izvērtēt tās materiālos resursus.

24. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

25. (Svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.366)

26. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz 2012.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299
Iztikas līdzekļu deklarācija

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1018)

Iesniegta 20___. gada ________________

Lūdzu novērtēt manu un deklarācijā norādīto personu atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Par sevi un pārējām personām, ar kurām man ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī

  , sniedzu šādas ziņas:

(dzīvesvietas adrese)

 

1. Iesniedzējs un personas, kuras dzīvo kopā ar iesniedzēju

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Radniecība attiecībā pret iesniedzēju

Nodarbošanās/ienākumu veids

Vidējie ienākumi mēnesī (euro)

        

X

    
                
                
                
                
                
           

2. Strādājošo darbavietas

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Darbavietas nosaukums, adrese

        
        
        

3. Atsevišķi dzīvojošs laulātais vai bērna atsevišķi dzīvojošs viens vai abi vecāki

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Radniecība attiecībā pret iesniedzēju

Nodarbošanās/ienākumu veids

Dzīvesvietas adrese

           
           

4. Nekustamais īpašums

Nr. p.k.

Īpašnieks (vārds, uzvārds)

Veids

Platība

Adrese

              
              
              

5. Kustamā manta (piemēram, transportlīdzekļi, ražošanas līdzekļi un iekārtas, tehnika, produktīvie mājlopi)

Nr. p.k.

Īpašnieks (vārds, uzvārds)

Kustamās mantas veids (transportlīdzeklim – marka)

Daudzums (transportlīdzeklim – izlaides un reģistrācijas gads)

           
           
       
           

6. Parādsaistības

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Parādsaistību veids un ilgums

Ikmēneša maksājumu summa (euro)

           
           

7. Noslēgtie uztura līgumi

Nr. p.k.

Kas noslēdzis līgumu (vārds, uzvārds)

Ar ko līgums noslēgts (vārds, uzvārds, personas kods)

Kad un par ko līgums noslēgts (līguma objekts)

           
           

8. Vērtspapīri un naudas līdzekļu uzkrājumi deklarācijas sastādīšanas laikā

Nr. p.k.

Īpašnieks (vārds, uzvārds)

Veids

Vērtība (euro)

       
       

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

     

(iesniedzēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

   

(datums)

Deklarāciju pieņēma sociālā darba speciālists

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

(datums)

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299
Akts ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā
Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 299
Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
Izsniegta 20___. gada _____________

Nr. ______

 

 

sociālais dienests

(pilsētas/novada domes)

 

apliecina, ka ģimenei (personai), kuras dzīvesvietas adrese ir ____________________________________ un ģimenes sastāvā ir šādi locekļi:

 

 1)

  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 2)   
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 3)

  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 4)

  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 5)

  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 6)

  

 ,
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu".

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laikposmu

no ____.gada ____.___________ līdz ____.gada ____.___________.

         

(sociālā dienesta vadītāja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 299Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 51/52 (4243/4244), 31.03.2010.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Tulkojums
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
207462
{"selected":{"value":"15.05.2015","content":"<font class='s-1'>15.05.2015.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"15.05.2015","iso_value":"2015\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2015.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.05.2015
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)