Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumus Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.299

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 33.§)
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par trūcīgu, un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

2. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja:

2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto;

2.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

2.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

2.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr. 1140; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr. 366; MK 01.10.2013. noteikumiem Nr. 1018; MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 356; Satversmes tiesas 16.07.2020. spriedumu)

II. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšana

3. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.

4. Parakstot šo noteikumu 3. punktā minēto iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

5. Lai novērtētu ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, ģimene (persona) deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā (1. pielikums) (turpmāk – deklarācija).

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

6. Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un šo noteikumu 13.2 un 13.punktā minētos dokumentus. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu. Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists apliecina deklarācijas pieņemšanu.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

7. Ja nepieciešams, pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā, un sastāda aktu par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā (2. pielikums).

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

8. Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi pārsniedz šo noteikumu 2. punktā minēto ienākumu līmeni, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, vai nav ievēroti citi šajos noteikumos minētie nosacījumi, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 356)

9. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldības sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (3.pielikums). Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

10. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

10.1 Ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz šo noteikumu 2. punktā minēto ienākumu līmeni, bet nav ievēroti citi šajos noteikumos minētie nosacījumi, pašvaldības sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam uz laiku – vienu kalendāra mēnesi. Šajā gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr. 366 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 356)

11. Beidzoties šo noteikumu 10.punktā minētajam periodam, ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma un 5.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

12. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam un pieņem atbilstošu lēmumu.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

III. Nosacījumi ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai

13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus un saņemtos maksājumus:

13.1. ienākumus no darba un saimnieciskās darbības un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar deklarācijas 2.1. apakšpunktā norādītajiem ienākumu veidiem;

13.2. neregulāra rakstura ienākumus (tai skaitā ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas) un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar deklarācijas 2.2. apakšpunktā norādītajiem ienākumu veidiem.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

13.1 Vidējo ienākumu apmēru mēnesī no šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajiem ienākumiem (tai skaitā no ienākumiem no īpašuma atsavināšanas) aprēķina, dalot ienākumu summu ar kalendāra mēnešu skaitu no ienākuma saņemšanas vai darījuma veikšanas dienas līdz šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienai, izņemot summu, kas izlietota iesniedzēja vienīgā mājokļa iegādei.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

13.2 Iesniedzējs, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, deklarācijai pievieno izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (4. pielikums). Iesniedzējs, kurš ir darba ņēmējs, deklarācijai pievieno darba devēja izziņu par darba samaksu. Izziņā norāda informāciju par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

13.3 Iesniedzējs deklarācijai pievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem pirms šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

14. Par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.

15. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

16. Aprēķinot vidējos ienākumus, pašvaldības sociālais dienests ienākumu apmēru samazina par to summu, kuru persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam, bet nepārsniedzot valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti pēc izpildu raksta.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.366)

17. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 356)

18. Ja deklarācijas iesniegšanas laikā kādam ģimenes loceklim (personai) nav ienākumu, izņemot ģimenes valsts pabalstu, bet iepriekšējo triju kalendāra mēnešu laikā šīs personas vidējie ienākumi bija vienādi ar vai mazāki par attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēru, novērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, šīs personas ienākumus neņem vērā.

19. Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

19.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

19.1.1 zemes īpašums, kas kopā ar šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi nepārsniedz 5 ha ģimenei (personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes;

19.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

19.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;

19.4. kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – ne vairāk kā viena vienība ģimenei (personai);

19.5. kapitāla daļas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no šā īpašuma vai rīkoties ar to vai ja 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ;

19.6. skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas līdzekļu uzkrājums vai atlikums kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kas veidojies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem maksājumiem (tai skaitā atgūtais parāds, citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim), kas pārskata perioda beigās nepārsniedz 128,06 euro ģimenei (personai).

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr. 366 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.05.2015. noteikumiem Nr. 212; MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 356)

19.1 Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepiešķir, ja persona vai kāds no ģimenes locekļiem sešu mēnešu periodā pirms šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas ir uzdāvinājis savu nekustamo īpašumu citai personai.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

IV. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

20. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 356)

21. Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam var apstrīdēt pašvaldības domē vai citā pašvaldības domes noteiktā institūcijā. Pašvaldības domes vai citas pašvaldības domes noteiktās institūcijas pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumus Nr.214 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42.nr.).

23. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja ģimene (persona) nepieprasa no jauna izvērtēt tās materiālos resursus.

24. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

25. (Svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.366)

26. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz 2012.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.366 redakcijā)

27. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz 2017. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 299

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

Iztikas līdzekļu deklarācija Nr. ____

Iesniegta 20__. gada ___. ______________

1Personas dati 
A. Personas vārds, uzvārds 
  
personas kods      

      

dzīvesvietas adrese

faktiskā 
deklarētā 
personas tālrunis, e-pasta adrese 

Pārējās personas

P. k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzīvesvieta

faktiskā

deklarētā

B

    

C

    

D

    

E

    

2Personas ienākumi
A. Persona

Personas ienākumi pa ienākumu veidiem

Summa, euro

2.1Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas 
2.1.1. Darba samaksa un atlīdzība – regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu (tai skaitā darba alga un normatīvajos aktos, darba koplīgumā un darba līgumā noteiktās piemaksas), kā arī prēmijas un jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu vai dienestu – slimības nauda, pamatojoties uz darbnespējas lapas A daļu, ikgadējā atvaļinājuma nauda 
2.1.2. Sezonas laukstrādnieka ienākumi 
2.1.3. Ienākumi no saimnieciskās darbības (preču ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas par atlīdzību, profesionālās darbības u. c.): 

Ienākumi no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas
(ražota piemājas saimniecībā, personiskajā palīgsaimniecībā)

 

Ienākumi no ievāktu savvaļas velšu pārdošanas

 

Ienākumi no lauku tūrisma

 

Ienākumi no zemnieku vai zvejnieku saimniecības

 

Ienākumi no individuālā komersanta darbības

 

Ienākumi no individuālā darba

 

Ienākumi no komercaģenta un māklera darbības

 

Ienākumi no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
(ēku, ēku daļu, dzīvokļu vai zemes iznomāšanas vai izīrēšanas)

 

Citi

 
2.1.4. Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas 
2.1.5. Loteriju, izložu un azartspēļu laimesti 
2.1.6. Ienākumi no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma 
2.1.7. Ienākumi no vērtspapīriem (akcijas, obligācijas, vekseļi, valsts parādzīmes, privatizācijas sertifikāti u. c.) 
2.1.8. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti un atlīdzības: 

Bezdarbnieka pabalsts

 

Slimības pabalsts (darbnespējas lapas B daļa)

 

Maternitātes pabalsts

 

Paternitātes pabalsts

 

Vecāku pabalsts

 

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

 

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

 
2.1.9. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība (darba devēja izmaksātā vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā, ja tā pārņēmusi darba devēja saistības) 
2.1.10. Valsts pensijas neatkarīgi no to veida un izmaksas avota, kā arī pensijām pielīdzināmie ienākumi: 

Vecuma pensija, ieskaitot piemaksu

 

Invaliditātes pensija, ieskaitot piemaksu

 

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā

 

Izdienas pensija

 

Speciālā pensija (bijušā Augstākās padomes deputāta pensija)

 

Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem

 

Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības regulām
vai starpvalstu līgumiem

 

Cits pensijai pielīdzināmais ienākums
(piemēram, kompensācija no obligātā militārā dienesta
atvaļinātajiem karavīriem par darbspēju zaudējumu u. c.)

 
2.1.11. Valsts sociālie pabalsti un atlīdzības: 

Ģimenes valsts pabalsts*

 

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu vai

bērna invalīda kopšanas pabalsts*

 

Bērna kopšanas pabalstspar bērna kopšanu līdz
bērna divu gadu vecuma sasniegšanai

 

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

 

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam,
kuram ir pārvietošanās grūtības*

 

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana*

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts,
t. sk. apgādnieka zaudējuma gadījumā

 

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

 

Pabalsts par asistenta izmantošanu*

 

Pabalsts ar celiakiju slimam bērnam*

 

Bērna piedzimšanas pabalsts*

 

Apbedīšanas pabalsts*

 

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā
cietušajai personai

 

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei

 

Cits

 
2.1.12. Pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 
2.1.13. Pabalsts par radošo darbu baleta māksliniekiem 
2.1.14. Pabalsti un atlīdzības audžuģimenei: 

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

 

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē

 

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas,
segas, spilvena, matrača) iegādei audžuģimenē*

 
2.1.15. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās: 

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai*

 

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei*

 

Pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai*

 

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības*

 

Atbalsts bērna integrēšanai sabiedrībā*

 

Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības*

 
2.1.16. Uzturlīdzekļi 
2.1.17. Atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts 
2.1.18. No juridiskās personas saņemtais dāvinājums (piemēram, no labdarības fondiem, sabiedriskā labuma organizācijas, labdarības vai filantropiskas organizācijas u. c.)* 
2.1.19. Ikmēneša finansiāls atbalsts bezdarbniekam par dalību aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, izņemot finanšu atbalstu bezdarbniekam transporta un izmitināšanas izdevumu segšanai reģionālās mobilitātes atbalsta ietvaros un komercdarbības dotāciju par biznesa plāna īstenošanu 
2.1.20. Stipendija 
2.1.21. Studiju kredīts* 
2.1.22. Studējošā kredīts* 
2.1.23. Uzturēšanās pabalsts bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai, pabalsts personām, kurām piešķirts repatrianta statuss 
2.1.24. Atlīdzība par asins vai asins komponentu nodošanu* 
2.1.25. Ātrā kredīta aizdevums 
2.1.26. Pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti* 
2.1.27. Citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim (piemēram, mācību maksai, transporta izmaksām, kredīta samaksai utt.)** 
2.1.28. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas 
2.1.29. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa saskaņā ar gada ienākumu deklarāciju 
2.1.30. Citi ienākumi 
2.2Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem 12 kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas 
2.2.1. Ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas 
2.2.2. Tiešie maksājumi lauksaimniekiem un atbalsts lauku attīstībai, tai skaitā kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 
2.2.3. Kompensācijas (uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata), kas ir saistītas ar darba vai dienesta attiecībām vai to pārtraukšanu 
2.2.4. Uz tiesas sprieduma pamata vai saskaņā ar notariālā akta veidā noslēgtu vienošanos piespriesta kompensācija saistībā ar laulības šķiršanu par otro nekustamo īpašumu un ekskluzīvām precēm, izņemot kompensāciju par kopīgās mantas sadali 
2.2.5. Kompensācija kriminālprocesā cietušai personai 
2.2.6. Citi ienākumi, izņemot regulārus ienākumus 

3. Personas naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri
3.1. Skaidras naudas līdzekļu uzkrājumi pārskata perioda beigās

Avots

Valūta

Summa

   
   

3.2. Naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestāžu maksājumu kontos vai pasta norēķinu sistēmā, piederošie vērtspapīri (akcijas, obligācijas, vekseļi, valsts parādzīmes, privatizācijas sertifikāti u. c.) pārskata perioda beigās

Avots

Veids

Summa/vērtība

   
   

4. Personai piederošie nekustamie īpašumi

Nekustamā īpašuma veids

Nekustamā īpašuma platība

Īpašuma adrese

   
   

5. Personai piederošie mehāniskie transportlīdzekļi

Veids, marka

Izlaides gads, pēdējais tehniskās apskates datums

  
  

6Personas noslēgtie uztura līgumi

Persona, ar kuru noslēgts uztura līgums, – vārds, uzvārds, personas kods

Līguma priekšmets

Līguma noslēgšanas datums

   

Pielikumā pievienoju šādus dokumentus

 
 
 

B. Persona ...............................

C. Persona ...............................

Persona vai pārstāvis 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

   
 

(datums)

 
Iztikas līdzekļu deklarāciju pieņēma*** 
 

(amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)

   
 

(datums)

 

Piezīmes.

1. * Neņem vērā ienākumos.

2. ** Izvērtējot var uzskatīt par pieļaujamo uzkrājumu.

3. *** Deklarācijā esošā informācija ir konfidenciāla, un uz to ir attiecināmas likuma "Par sociālo drošību" 16. pantā minētās prasības.

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 299

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

Akts Nr. ____
par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā

Apsekošanas datums:

 

Apsekošanas laiks:

           
  

.

  

.

    

.

  

:

  

  

:

  
Personas vārds, uzvārds 
Apsekojamās dzīvesvietas adrese 
Kontakttālrunis, durvju kods 

 

Apsekošanas iemesls 
 
 
 
 

Informācija par mājokli

mājokļa tips

atsevišķs dzīvoklis

komunālais dzīvoklis

istaba

privātā māja (daļa)

cits

mājokļa piederība

personas privātīpašums

īrēts no pašvaldības

īrēts no privātpersonas

sociālā māja (dzīvoklis)

servisa dzīvoklis

pielāgots mājoklis personai ar kustību traucējumiem

cits

istabu skaits ____

____ caurstaigājamas

Dzīvo ____ personas

 

Apsekošanā konstatētais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija par pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu (aizpilda, ja dati nepieciešami dzīvokļa pabalsta aprēķinam)

Apkure

Ūdensapgāde

Tualete

Ēdiena gatavošana

centralizētā apkure

individuāla gāzes apkure

ar malku kurināmas ____ (skaits) krāsnis

individuāla centrālapkure (ogles, granulas, šķelda, dīzeļdegviela u. tml.)

individuāla elektriskā apkure

cits

aukstais

karstais

ir skaitītāji

ir skaitītāji

mājoklī

kāpņu telpā

ārā

Vanna/duša

mājoklī

koplietošanas

nav

gāzes plīts (sašķidrinātā gāze)

balonu gāze (propāna gāze)

elektriskā plīts

malkas plīts

koplietošanas virtuve

akā ārpus dzīvojamās telpas

nav akas, cits piegādes veids (norādīt) ____________

Ūdens uzsildīšana

centralizēti

ar elektrību

ar gāzi

ar malku (vannai)

 

Personas sniegtā informācija par maksājumu parādiem par mājokli 
 
 
 

Sadzīves tehnika (aizpilda, ja nepieciešams)

ledusskapis automātiskā veļas mazgājamā mašīna televizors
piezīmes 
 

Apsekošanā sastapto mājoklī dzīvojošo pilngadīgo personu viedoklis par situāciju

 
 
 
 
 
 
 
 

Apsekošanā sastaptās mājoklī dzīvojošās pilngadīgās personas

Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

   
   
   

Pašvaldības sociālā dienesta darbinieki, kas piedalījās apsekošanā

Vārds, uzvārds

Amats

Paraksts

   
   

 

Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālista atzinums par apsekošanā konstatēto

Vai nepieciešama sadarbība ar sociālo darbinieku?
Nodota informācija sociālajam darbiniekam

Datums ____________

2.pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 299

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

Vidējais ienākumu apmērs vienai personai mēnesī
 

Kopējā summa, euro

Vidēji mēnesī, euro

Ģimenes (personas) ienākumi triju mēnešu periodā, izņemot ienākumus, kurus neņem vērā, nosakot atbilstību trūcīgā statusam (deklarācijas 2.1.1.–2.1.30. apakšpunkts) (atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk – noteikumi) 13.1. apakšpunktam)  
Ģimenes (personas) ienākumi 12 mēnešu periodā (deklarācijas 2.2.1.–2.2.6. apakšpunkts) (atbilstoši noteikumu 13.2. apakšpunktam un 13.punktam)  
Samaksātais uzturlīdzekļu apmērs bērnam mēnesī citā mājsaimniecībā, par kuru samazina kopējo ienākumu summu (atbilstoši noteikumu 16. punktam)  

Ģimenes (personas) ienākumi kopā

  
Personu skaits (norāda ģimenes locekļu skaitu vai "1", ja aprēķins ir par atsevišķi dzīvojošu personu)  

Vidējie ienākumi vienai personai mēnesī

  
3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 299
Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
Izsniegta 20___. gada _____________

Nr. ______

 

 

sociālais dienests

(pilsētas/novada domes)

 

apliecina, ka ģimenei (personai), kuras dzīvesvietas adrese ir ____________________________________ un ģimenes sastāvā ir šādi locekļi:

 

 1)

  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 2)  
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 3)

  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 4)

  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 5)

  

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 6)

  

 ,
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu".

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laikposmu

no ____.gada ____.___________ līdz ____.gada ____.___________.

     

(sociālā dienesta vadītāja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 299

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

Izziņa
par ienākumiem no saimnieciskās darbības

Iesniegta 20__. gada ___. ______________

Es, ,  ,
 

(vārds, uzvārds)

  

(personas kods)

 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._________________________, apliecinu, ka esmu guvis šādus ienākumus no saimnieciskās darbības pēdējo triju mēnešu laikā:

Periods

Ieņēmumi,
euro

Saimnieciskās darbības izdevumi*,
euro

Ienākumi,
euro

Samaksātā nodokļu summa,
euro

Ienākumi pēc nodokļu samaksas,
euro

      
      
      

Piezīme. * Izņemot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktos gadījumus.

Apliecinu, ka šajā izziņā sniegtās ziņas ir patiesas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tās ir vai tiks iesniegtas Valsts ieņēmumu dienestam.

 

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 299Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
207462
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2015","iso_value":"2015\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2015.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"