Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.138

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 5.§)
Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības, kas jāievēro, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, organizējot un veicot darbus ar sadedzināšanas iekārtām, kurās kurināmā ķīmiskā enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā karstā ūdens iegūšanai ar temperatūru līdz 110 oC (turpmāk – katliekārtas);

1.2. katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz darbībām ar:

2.1. iekārtām, kas normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju noteiktas par spiedieniekārtām un to kompleksiem un atbilst III vai IV kategorijas spiedieniekārtu kompleksiem;

2.2. katliekārtām ar cieto vai šķidro kurināmo, kurām ražotāja norādītā jauda ir 500 kilovatu vai mazāka;

2.3. katliekārtām ar gāzveida kurināmo, kurām ražotāja norādītā jauda ir 1000 kilovatu un mazāka.

3. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai standartu sarakstu, kas izstrādājami, adaptējami un piemērojami saistībā ar šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 765)

4. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

5. Katliekārtu tehniskās pārbaudes veic inspicēšanas institūcija, kas ir:

5.1. akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā;

5.2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un ir aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

6. Nacionālā akreditācijas institūcija novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 765)

2. Vispārīgās prasības katliekārtu lietošanai

7. Katliekārtas izvietojumu, atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu, piemērojamo standartu un šo noteikumu 10.punktā minēto dokumentu prasībām nodrošina katliekārtas valdītājs, lai nepieļautu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

8. Katrai katliekārtai nepieciešama pase. Pasi (pielikums) katliekārtas valdītājam izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot katliekārtas reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

9. Atsavinot vai citādi nododot katliekārtu citas personas īpašumā, tiek nodota arī pase un šo noteikumu 10.punktā minētā dokumentācija.

10. Katliekārtas valdītājs nodrošina, ka katrai katliekārtai ir šāda katliekārtas lietošanas dokumentācija valsts valodā:

10.1. katliekārtas ražotāja sastādīta lietošanas instrukcija, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

10.1.1. katliekārtas uzstādīšanas un pārvietošanas kārtība, kā arī katliekārtas principiālā shēma, kurā norādīts vadības un slēgierīču izvietojums;

10.1.2. barošanas ūdens kvalitātes prasības un to kontrolēšanas kārtība;

10.1.3. katliekārtas lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

10.1.4. katliekārtas tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība un lietotāja veicamās pārbaudes;

10.1.5. katliekārtas tehniskā dokumentācija, rasējumi, diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz izprast lietošanas instrukcijā dotās norādes;

10.2. katliekārtas apskates un tehnisko apkopju žurnāls, kurā tiek ievadīti visi dati par katliekārtai veiktajām tehniskajām apkopēm (tai skaitā par remontiem vai rekonstrukciju), kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm (tai skaitā par šo noteikumu 4.nodaļā minētajām pārbaudēm).

11. Ja katliekārtas ražotājs ir nodrošinājis katliekārtas lietošanas dokumentāciju elektroniskā formā, katliekārtas valdītājam ir tiesības šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus lietot un aktualizēt elektroniski.

12. Ja katliekārtas valdītājam nav pieejami šo noteikumu 10.punktā minētie ražotāja sastādītie dokumenti, valdītājs ir atbildīgs par attiecīgu dokumentu sagatavošanu.

13. Katliekārtas valdītājs nodrošina katliekārtas pases un katliekārtas lietošanas dokumentācijas uzturēšanu un uzrādīšanu Patērētāju tiesības aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem normatīvajos aktos par bīstamajām iekārtām noteiktajā kārtībā.

14. Katliekārtas lietošana ir aizliegta, ja:

14.1. katliekārta nav reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā;

14.2. katliekārtai nav šo noteikumu 8.punktā minētās pases;

14.3. katliekārtai šajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā nav veiktas tehniskās pārbaudes vai ja pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka katliekārta apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi;

14.4. katliekārtas un tās aprīkojuma bojājumu dēļ ir apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums vai vide.

15. Katliekārtas lietošanas laikā tās valdītājam ir šādi pienākumi:

15.1. nodrošināt šo noteikumu un katliekārtas lietošanas dokumentācijas prasībām atbilstošu katliekārtas tehnisko stāvokli;

15.2. ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi (turpmāk – atbildīgais speciālists);

15.3. ja konstatēti defekti un instrukciju pārkāpumi darbā ar katliekārtu, nodrošināt katliekārtas darbības pārtraukšanu un konstatēto defektu novēršanu;

15.4. nodrošināt kārtību, kādā izsniedz norīkojumus (atļaujas) paaugstinātas bīstamības darbiem;

15.5. nodrošināt katliekārtas savlaicīgas tehniskās pārbaudes (tās veic inspicēšanas institūcija šo noteikumu 4.nodaļā minētajā kārtībā);

15.6. ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram par avārijām vai nelaimes gadījumiem, kas notikuši, lietojot katliekārtu.

16. Katliekārtas valdītājs nodrošina atbildīgo speciālistu ar šo noteikumu 8. un 10.punktā minēto dokumentāciju.

17. Atbildīgajam speciālistam ir šādi pienākumi:

17.1. nodrošināt katliekārtas un tās sastāvdaļu atbilstošu tehnisko stāvokli;

17.2. nodrošināt šo noteikumu 10.punktā minētās dokumentācijas uzturēšanu un aktualizāciju, kā arī pieejamību apkalpojošajam personālam;

17.3. nodrošināt katliekārtu apkalpojošā personāla apmācību un zināšanu pārbaudes, kā arī instruktāžu darba vietā par katliekārtas lietošanas dokumentāciju un katliekārtas lietošanas apstākļiem;

17.4. sagatavot katliekārtu šo noteikumu 4.nodaļā minētajām tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā;

17.5. izsniegt apkalpojošajam personālam norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos;

17.6. nodrošināt katliekārtas darbības pārtraukšanu līdz atklāto trūkumu novēršanai:

17.6.1. ja bojāts drošības vārsts;

17.6.2. ja spiediens palielinājies par 10 % virs pieļaujamā darba spiediena un veiktie pasākumi nespēj apturēt tā palielināšanos;

17.6.3. ja katliekārtai atklāti plīsumi, izspiedumi, neblīvumi, pārrautas stiprības saites;

17.6.4. ja bojāts manometrs un ar citiem mēraparātiem nevar noteikt spiedienu;

17.6.5. ja nav elektriskās strāvas automātiskajai vadībai, kontroles mēraparātiem, signalizācijai un drošības automātikai;

17.6.6. ja kameru kurtuvēs nodzisusi liesma (izņemot gadījumu, ja deglis strādā pozicionālā režīmā);

17.6.7. ja sprādzis kurināmā un gaisa maisījums kurtuvē vai dūmejās;

17.6.8. ja šķidruma cirkulācija caur ūdens vai šķidruma sildāmo katliekārtu ir mazāka par pieļaujamo;

17.6.9. ja spiediens un temperatūra ūdens vai šķidruma sildāmajā katliekārtā ir zem vai virs pieļaujamajiem parametriem;

17.6.10. ja izcēlies ugunsgrēks vai stihiska nelaime, kas apdraud katliekārtu;

17.6.11. citos gadījumos, kas paredzēti apkalpojošā personāla darba instrukcijās.

18. Katliekārtas valdītājs, pamatojoties uz rakstisku līgumu, atbildīgā speciālista pienākumus attiecībā uz katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi var nodot komersantam, kas specializējies attiecīgo katliekārtu tehniskajā apkopē un uzturēšanā.

19. Atļauts darbināt katliekārtu bez apkalpojošā personāla tiešas klātbūtnes, ja katliekārta aprīkota ar automātiku, signalizāciju un aizsardzību, kas nodrošina tās drošu lietošanu un darbības pārtraukšanu, ja darba parametru novirzes no pieļaujamās normas apdraud katliekārtu.

3. Drošības prasības katliekārtas lietošanai
3.1. Izvietojums

20. Katliekārtu novieto atsevišķā ēkā vai speciāli tam pielāgotā telpā (turpmāk – katlumāja) saskaņā ar projektu, kas izstrādāts būvniecības nozares normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un katliekārtas lietošanas instrukciju.

21. Ražošanas telpās katliekārtu drīkst novietot, ja tā ietilpst ražošanas tehnoloģiskajā iekārtā. Šādā gadījumā katliekārtas atrašanās vietu norobežo no pārējām ražošanas telpām ar atbilstošas stiprības nedegošām starpsienām. Starpsienu augstums nedrīkst būt zemāks par katliekārtas augstumu, bet ne zemāks par diviem metriem.

22. Dzīvojamās un publiskās ēkās katliekārtu drīkst novietot, ja negadījumā, kas saistīts ar katliekārtas darbību, netiks apdraudēta klātesošo personu veselība un drošība.

23. Katliekārtu novieto saskaņā ar katliekārtas lietošanas instrukciju un šo noteikumu 20.punktā minēto projektu. Katliekārtu novieto tā, lai tās apskate, remonts un tehniskā apkope būtu droša, un, ja nepieciešams, ierīko attiecīgas platformas un kāpnes.

24. Katlumājā ierīko atbilstošu apgaismojumu, lai apkalpojošais personāls droši varētu veikt savus pienākumus.

25. Katliekārtu katlumājā novieto tā, lai:

25.1. katliekārtas apskati, remontu un tehnisko apkopi būtu iespējams veikt droši;

25.2. tiktu ievēroti lietošanas instrukcijā noteiktie attālumi:

25.2.1. no katliekārtas vai tās izvirzītajām detaļām līdz katlumājas sienām;

25.2.2. starp katliekārtu un blakus esošajām iekārtām;

25.2.3. starp katliekārtas pārejām vai starp katliekārtas augšējās virsmas un katlumājas pārsedzi vai zemākajām pārseguma konstrukcijām.

3.2. Aprīkojums un apzīmējumi

26. Katliekārtas atkarībā no to konstrukcijas un paredzētā lietošanas veida apgādā ar šādu aprīkojumu:

26.1. drošības vārstiem, kas aizsargā katliekārtu no spiediena paaugstināšanās virs pieļaujamā spiediena;

26.2. manometriem;

26.3. ierīcēm temperatūras mērīšanai;

26.4. slēgierīcēm un regulēšanas ierīcēm;

26.5. drošības ierīcēm;

26.6. šķidruma cirkulācijas un sagatavošanas ierīcēm.

27. Katliekārtas aizsardzībai no spiediena paaugstināšanās virs pieļaujamā spiediena drīkst lietot šādus drošības vārstus:

27.1. tiešās darbības atsperu drošības vārstus;

27.2. tiešās darbības atsvaru drošības vārstus.

28. Drošības vārstus visā to lietošanas laikā nodrošina ar pietiekamu caurlaides spēju tā, lai spiediens ilgstoši nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo spiedienu. Ja to paredz katliekārtas lietošanas instrukcija, pieļaujama īslaicīga spiediena paaugstināšana ne vairāk kā par 10 % virs maksimāli pieļaujamā spiediena.

29. Aizliegts tieši izmantot šķidrumu no īscaurulēm, uz kurām uzstādīts drošības vārsts.

30. Šķidrumu, kas izplūst no drošības vārsta, novada ārpus katlumājas telpām vai vietā, kas neietekmē apkalpojošā personāla drošību. Uz cauruļvadiem pēc drošības vārsta nedrīkst būt uzstādītas slēgierīces, un tā šķērsgriezuma laukums nedrīkst būt mazāks par drošības vārsta šķērsgriezuma laukumu.

31. Katliekārtas atsperes drošības vārstu katliekārtas lietošanas laikā nedrīkst nospriegot vairāk par vārsta ražotāja noteikto lielumu. Ja darba vide kaitīgi iedarbojas uz atsperes materiālu, veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai kontrolētu šādu ietekmi.

32. Drošības vārstu pārbauda, atverot to katliekārtas darbības laikā.

33. Drošības vārstu katliekārtas lietošanas laikā apkalpo saskaņā ar lietošanas instrukciju.

34. Katliekārtas manometrus:

34.1. apkalpo saskaņā ar lietošanas instrukciju;

34.2. uztur tā, lai nodrošinātu to rādījumu labu redzamību (īpaši – attiecībā uz maksimāli pieļaujamo darba spiedienu);

34.3. pārbauda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību.

35. Manometrs ir nederīgs lietošanai, ja:

35.1. tas nav pārbaudīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību vai nav atkārtoti pārbaudīts noteiktajā termiņā;

35.2. mērījuma bultiņa pēc manometra atslēgšanas neatgriežas nulles iedaļā;

35.3. sasists manometra mērījuma skalas stikls vai ir citi bojājumi, kas var ietekmēt mērījuma rezultātu.

36. Katliekārtas temperatūras mērītājus uzstāda saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

37. Katliekārtas temperatūras mērītājus apkalpo saskaņā ar lietošanas instrukciju un pārbauda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību.

38. Katliekārtām ar šķidro kurināmo kurināmā temperatūru nosaka pirms kurināmā izsmidzināšanas sprauslām.

39. Katliekārtas slēgierīces un regulēšanas ierīces apkalpo saskaņā ar lietošanas instrukciju, un tās nodrošina katliekārtas elementu noslēgšanu vai atvēršanu.

40. Katliekārtas drošības ierīces visā to lietošanas laikā nodrošina savlaicīgu un drošu katliekārtas un tās elementu atslēgšanu, ja saskaņā ar lietošanas instrukciju radušās nepieļaujamas novirzes no katliekārtas lietošanas režīma. Katliekārtai nepieciešamās drošības ierīces nosaka katliekārtas ražotājs.

41. Katliekārtas ūdens sagatavošanas un karsējamā šķidruma cirkulācijas iekārtas visā katliekārtas lietošanas laikā uztur saskaņā ar lietošanas instrukciju.

42. Katliekārtas valdītājs nodrošina ūdens kvalitātes prasības atbilstoši ražotāja norādījumiem katliekārtas lietošanas instrukcijā.

43. Katliekārtas valdītājs visā tās lietošanas laikā nodrošina katliekārtas barošanu ar ūdeni vai citu šķidrumu, kas neizraisa katliekārtas elementu un barošanas sistēmas bojāšanu katlakmens, duļķu nosēdumu vai metāla korozijas dēļ.

44. Šķidruma sildāmajām katliekārtām tiek nodrošināta barošanas šķidruma sagatavošana katliekārtas ārpusē.

45. Katliekārtas valdītājs nodrošina, lai uz katliekārtas redzamā vietā būtu norādīts katliekārtas reģistrācijas numurs, ražotāja noteiktais darba spiediens, kā arī nākamās iekšējās un hidrauliskās pārbaudes datums.

3.3. Remonts vai rekonstrukcija

46. Katliekārtas pamatelementu nomaiņa vai to elementu metināšana, kuru robežvērtības ir izmantotas stiprības aprēķinos (turpmāk – remonts), kā arī katliekārtas konstrukcija vai bīstamo iekārtu reģistrā norādīto darba parametru izmaiņas (turpmāk – rekonstrukcija) ir atļautas, ievērojot katliekārtas lietošanas instrukciju un piemērojamo standartu prasības.

47. Katliekārtas elementus metina metinātāji, kuri ir apliecinājuši savu kompetenci šādu darbu izpildē atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtību reglamentētajā sfērā.

48. Katliekārtas elementus un metinātos savienojumus atbilstoši piemērojamiem standartiem, izmantojot nesagraujošas kontroles metodes, pārbauda laboratorijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 765)

49. Katliekārtas remontu vai rekonstrukciju drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad atbildīgais speciālists ir izsniedzis šo noteikumu 17.5.apakšpunktā minēto norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos.

50. Pirms remonta vai rekonstrukcijas uzsākšanas katliekārtu atvieno no spiediena, temperatūras, šķidruma un gāzes avotiem.

51. Starp katliekārtas savienojošajiem cauruļvadiem ar atloku savienojumiem novieto atbilstošas stiprības slēgplāksnes. Slēgplāksnei ir attiecīgs izcilnis, lai to varētu atšķirt no blīvēm.

52. Katliekārtas cauruļvadus bez atloku savienojumiem noslēdz ar divām noslēgierīcēm, starp kurām ir drenāžas līnija, kas tieši savienota ar atmosfēru.

53. Visus datus par katliekārtas remontu vai rekonstrukciju, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, dokumentē un pievieno katliekārtas apskates un tehnisko apkopju žurnālam.

4. Katliekārtas tehniskās pārbaudes

54. Inspicēšanas institūcija pēc katliekārtas valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic šo noteikumu 55.punktā minētās katliekārtu tehniskās pārbaudes saskaņā ar piemērojamiem standartiem un šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

55. Katliekārtu tehniskās pārbaudes ir šādas:

55.1. pirmreizējā tehniskā pārbaude (veic pirms katliekārtas reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā);

55.2. kārtējās tehniskās pārbaudes (veic periodiski katliekārtas lietošanas laikā);

55.3. ārpuskārtas tehniskās pārbaudes (veic šo noteikumu 65.punktā minētajos gadījumos).

56. Katliekārtas pirmreizējās tehniskās pārbaudes laikā inspicēšanas institūcija veic:

56.1. šo noteikumu 10.punktā minēto katliekārtas lietošanas dokumentācijas pārbaudi un dokumentācijā ietverto datu atbilstības pārbaudi konkrētajai katliekārtai;

56.2. katliekārtas tehnisko pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 57.punktu.

57. Katliekārtas kārtējās tehniskās pārbaudes ir šādas:

57.1. iekšējā tehniskā pārbaude, lai konstatētu katliekārtas un tās iekšējo elementu stāvokli, atklātu plaisas, izspiedumus un koroziju uz iekšējām un ārējām virsmām, bojājumus metinātos, kniedētos, valcētos, skrūvju un blīvju savienojumos, kā arī apmūrējuma bojājumus, kas var radīt katliekārtas pārkaršanu;

57.2. hidrauliskā pārbaude, lai noteiktu katliekārtas izturību, tās elementu un savienojumu blīvumu. Hidraulisko pārbaudi veic tikai tad, ja iekšējās tehniskās pārbaudes rezultāti ir pozitīvi. Hidraulisko pārbaudi veic katliekārtai kopā ar tās aprīkojumu;

57.3. ārējā tehniskā pārbaude, kas ietver katliekārtas darbības pārbaudi, lai noteiktu katliekārtas un tās aprīkojuma, barošanas ierīču, drošības ierīču, automātikas, mēraparatūras, šķidruma sagatavošanas iekārtu stāvokli un izvietojuma atbilstību ražotāja norādījumiem katliekārtas lietošanas dokumentācijā, šiem noteikumiem un darbināšanas režīmam.

58. Katliekārtas valdītājam ir pienākums visā katliekārtas lietošanas laikā nodrošināt šādas kārtējās tehniskās pārbaudes:

58.1. ārējo tehnisko pārbaudi – ne retāk kā reizi 12 mēnešos;

58.2. iekšējo tehnisko pārbaudi – atbilstoši katliekārtas lietošanas dokumentācijā minētajam katliekārtas ražotāja noteiktajam termiņam, bet ne retāk kā reizi četros gados;

58.3. hidraulisko pārbaudi – atbilstoši katliekārtas lietošanas dokumentācijā minētajam katliekārtas ražotāja noteiktajam termiņam, bet ne retāk kā reizi astoņos gados.

59. Ņemot vērā katliekārtas tehnisko stāvokli un lietošanas (kalpošanas) laiku, inspicēšanas institūcijai ir tiesības iekšējās un hidrauliskās pārbaudes noteikt biežāk, nekā paredzēts šo noteikumu 58.punktā.

60. Katliekārtas elementus, kuri nav pieejami iekšējai vai ārējai tehniskajai pārbaudei, novērtē saskaņā ar katliekārtas lietošanas dokumentāciju, kurā norādītas to pārbaudes metodes, apjomi un periodiskums.

61. Pirms iekšējās tehniskās pārbaudes katliekārtu nepieciešams atdzesēt un neitralizēt, attīrīt no katlakmens, kvēpiem, izdedžiem un citiem nosēdumiem, kas traucē veikt pārbaudi. Katliekārtas iekšējos elementus, kas traucē veikt pārbaudi, demontē.

62. Katliekārtas hidrauliskās pārbaudes spiedienu un laiku nosaka inspicēšanas institūcija atbilstoši katliekārtas ražotāja norādījumiem katliekārtas lietošanas dokumentācijā, ņemot vērā, ka:

62.1. pārbaudes spiediens (PT) nedrīkst būt zemāks par

PT = 1,25 PS x Rm/20/Rm/t, kur

PS – maksimāli pieļaujamais spiediens (bāros);

Rm/20 – katliekārtas stiprības robežas minimālā vērtība 20 oC;

Rm/t – katliekārtas stiprības robeža aprēķina temperatūrā;

62.2. pārbaudes laiks, kurā uztur pārbaudes spiedienu, nedrīkst būt īsāks par 10 minūtēm.

63. Ja katliekārtas ražotājs katliekārtas lietošanas dokumentācijā nav noteicis, cik ilgā laikā sasniedz pārbaudes spiedienu, spiedienu katliekārtā palielina lēni un vienmērīgi.

64. Veicot katliekārtas hidraulisko pārbaudi, spiediena palielināšanai aizliegts izmantot saspiestu gaisu vai gāzi.

65. Katliekārtas ārpuskārtas tehniskā pārbaude nepieciešama:

65.1. pēc katliekārtas atkārtotas montāžas, kas saistīta ar katliekārtas pārvietošanu uz citu vietu (attiecināma tikai uz reģistrētām katliekārtām);

65.2. pēc katliekārtas rekonstrukcijas;

65.3. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pamatota pieprasījuma.

66. Ārpuskārtas tehniskā pārbaude ietver visas šo noteikumu 57.punktā minētās tehniskās pārbaudes. Ņemot vērā iekārtas tehnisko stāvokli, inspicēšanas institūcija var samazināt ārpuskārtas tehniskās pārbaudes apjomu.

67. Ja katliekārtas tehniskajā pārbaudē inspicēšanas institūcija konstatē defektus vai pazīmes, kas liecina par pazeminātu katliekārtas izturību vai funkcionālo drošību, tā izvērtē iespēju darbināt katliekārtu, pazeminot parametrus (spiedienu, temperatūru).

68. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē datus par katliekārtu bīstamo iekārtu reģistrā un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz katliekārtas valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc tehniskās pārbaudes dienas.

69. Ja katliekārta atbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija uz katliekārtas labi redzamā vietā piestiprina bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi noteiktajā kārtībā.

70. Ja inspicēšanas institūcija pārbaudē konstatē, ka katliekārta neatbilst šo noteikumu prasībām, katliekārtas valdītāja pienākums ir mēneša laikā novērst neatbilstību un pieaicināt inspicēšanas institūciju atkārtotas pārbaudes veikšanai.

71. Ja katliekārta pēc atkārtotās pārbaudes neatbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina katliekārtas valdītāju un ziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī Valsts vides dienestam (ja apdraudēta vide), Valsts darba inspekcijai (ja apdraudēta nodarbināto drošība) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (ja konstatēta paaugstināta ugunsbīstamība).

5. Katliekārtu valsts uzraudzība un kontrole

72. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic valsts uzraudzību un kontrolē, vai katliekārtas tiek lietotas atbilstoši šo noteikumu prasībām.

73. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot katliekārtu uzraudzību un kontroli, ir tiesīgs:

73.1. administratīvi sodīt par katliekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

73.2. aizliegt lietot katliekārtu, ja tai nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu 4.nodaļā minētajā kārtībā.

6. Noslēguma jautājumi

74. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumus Nr.241 "Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 93.nr.; 2004, 207.nr.; 2008, 150.nr.).

75. Par katliekārtu, kas atbilst šo noteikumu 1.punktā minētajai katliekārtas definīcijai, bet līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nav reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā, pieteikumu reģistrācijai bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju katliekārtas valdītājs iesniedz ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.augustam.

76. Katliekārtām, kas ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un kurām ir veiktas tehniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.241 "Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība", šo noteikumu 8.punktā minēto tehnisko pasi izsniedz un šo noteikumu 4.nodaļā minēto tehnisko pārbaudi veic līdz dienai, līdz kurai ir spēkā tehniskās pārbaudes protokols.

77. Inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.241 "Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība", veic šajos noteikumos minētās katliekārtu tehniskās pārbaudes, kamēr ir spēkā to akreditācijas apliecības.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.138
Katliekārtas pases paraugs

1. 

Bīstamās iekārtas nosaukums

Katliekārta

2. 

Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā

3. 

Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā

4. 

Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds

5. 

Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods

6. 

Valdītāja adrese

7.

Iekārtas atrašanās vieta (adrese)

8.

Iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas gads

9. 

Ražotājs un montāžas organizācija

10. 

Ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs

11. 

Katliekārtas tips

12. 

Maksimālais pieļaujamais spiediens, bar

13. 

Maksimāli pieļaujamā temperatūra, ºC

14. 

Katliekārtas siltuma ražība, MW

15. 

Katliekārtas tilpums, l

16. 

Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums

17. 

Īpašie nosacījumi

18. 

Cita informācija

19. 

Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds, uzvārds

20. 

Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts
Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 138Pieņemts: 16.02.2010.Stājas spēkā: 20.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 19.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
205412
{"selected":{"value":"14.12.2018","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2018","iso_value":"2018\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2010","iso_value":"2010\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2010.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"