Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.137

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 4.§)
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju (turpmāk – pacēlājs) tehniskās uzraudzības kārtību, kā arī drošības prasības, kas jāievēro pacēlāja valdītājam, organizējot un veicot darbus, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un apkārtējai videi.

2. Pacēlājs ir cikliskas darbības celšanas mehānisms ar grozu (platformu), kas paredzēts cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai un darbu veikšanai, tai skaitā ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai augstumā, kas pārsniedz trīs metrus, gan horizontālā, gan vertikālā plaknē.

3. Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:

3.1. pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:

3.1.1. ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);

3.1.2. ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;

3.1.3. netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);

3.1.4. netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;

3.2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:

3.2.1. tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);

3.2.2. visos virzienos.

4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 766)

5. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 766 redakcijā)

6. Pacēlāju tehniskās pārbaudes veic inspicēšanas institūcija, kas ir:

6.1. akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā;

6.2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 766 redakcijā)

7. Nacionālā akreditācijas institūcija novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 6. punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 766)

II. Pacēlāja lietošana

8. Par pacēlāja izvietojumu, atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un uzraudzību saskaņā ar šajos noteikumos un lietošanas dokumentācijā noteiktajām prasībām ir atbildīgs pacēlāja valdītājs.

9. Katram pacēlājam nepieciešama pase. Pasi pacēlāja valdītājam saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā noteikto pases paraugu izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot pacēlāja reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

10. Pacēlāja nodošana lietošanā citai personai par atlīdzību vai bez tās nav uzskatāma par valdītāja maiņu līdz brīdim, kad attiecīgās izmaiņas ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā.

11. Nododot pacēlāju lietošanā citai personai, tai nodod arī pacēlāja pasi un šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakšpunktā minēto dokumentāciju.

12. Atsavinot vai citādi nododot pacēlāju citas personas valdījumā, tai nodod arī pacēlāja pasi un visu šo noteikumu 13.punktā minēto dokumentāciju.

13. Pacēlāja valdītājs nodrošina, ka katram pacēlājam ir šāda lietošanas dokumentācija:

13.1. pacēlāja ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādīta pacēlāja lietošanas instrukcija, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

13.1.1. pacēlāja montāžas un uzstādīšanas kārtība, arī pacēlāja principiālā shēma, kurā norādīts vadības un kontroles ierīču izvietojums;

13.1.2. pacēlāja lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

13.1.3. pacēlāja tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība, arī lietotāja veicamās pārbaudes;

13.1.4. pacēlāja rasējumi, specifikācijas, diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz izprast instrukcijā sniegtās norādes;

13.2. pacēlāja periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāls, kurā norāda visus datus par veiktajām pacēlāja tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukciju, kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu V nodaļā minētajām pārbaudēm.

14. Ja pacēlāja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ir nodrošinājis lietošanas dokumentāciju elektroniskā formā, pacēlāja valdītājam ir tiesības šo noteikumu 13.1.3., 13.1.4. un 13.2.apakšpunktā minētos dokumentus lietot un aktualizēt arī elektroniski.

15. Ja pacēlāja valdītājam nav pieejami ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādītie šo noteikumu 13.punktā minētie dokumenti, valdītājs ir atbildīgs par attiecīgu dokumentu sagatavošanu.

16. Pacēlāja valdītājs nodrošina pacēlāja pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšanu un uzrādīšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem normatīvajos aktos par bīstamajām iekārtām noteiktajā kārtībā.

17. Pacēlāja valdītājs nodrošina, ka pacēlāju lieto un vada persona (turpmāk – pacēlāja operators), kas attiecīgi apmācīta un apguvusi attiecīgās konstrukcijas (saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minēto klasifikāciju) pacēlāju drošu lietošanu, ievērojot arī konkrētā pacēlāja ražotāja norādījumus, un attiecīgā apmācība ir dokumentāri apliecināta.

18. Nododot pacēlāju lietošanā citai personai, pacēlāja valdītājs pārliecinās, ka attiecīgā persona atbilst šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām.

19. Pacēlāja lietošana ir aizliegta šādos gadījumos:

19.1. pacēlājs nav reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā atbilstoši šo noteikumu 9.punktam;

19.2. pacēlājam nav šo noteikumu 9.punktā minētās pases;

19.3. pacēlājam šajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā nav veiktas tehniskās pārbaudes vai pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka tas apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi;

19.4. pacēlāju vada persona, kura neatbilst šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām;

19.5. pacēlāja un tā aprīkojuma bojājumu dēļ ir apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums vai vide.

20. Pacēlāja valdītājam ir šādi pienākumi:

20.1. nodrošināt šo noteikumu un lietošanas dokumentācijas prasībām atbilstošu pacēlāja tehnisko stāvokli;

20.2. ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (turpmāk – atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi;

20.3. noteikt kārtību, kādā atbildīgais speciālists izsniedz norīkojumus darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos;

20.4. nodot atbildīgā speciālista rīcībā pacēlāja pasi un šo noteikumu 13.punktā minēto pacēlāja lietošanas dokumentāciju;

20.5. ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram par avārijām un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, lietojot pacēlāju.

21. Atbildīgajam speciālistam ir šādi pienākumi:

21.1. nodrošināt drošu celšanas darbu organizāciju un, ja nepieciešams, attiecīgu darba drošības instrukciju izstrādi;

21.2. sagatavot pacēlāju šo noteikumu V nodaļā minētajām tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā;

21.3. nodrošināt pacēlāja operatora zināšanu pārbaudi par pacēlāja lietošanu saskaņā ar šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām;

21.4. nodrošināt šo noteikumu 13.punktā minētās dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu, kā arī pieejamību personām, kurām tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai;

21.5. instruēt pacēlāja operatorus darba vietā un organizēt atkārtotas un ārpuskārtas zināšanu pārbaudes;

21.6. izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos (2.pielikums);

21.7. ja konstatēti defekti un instrukciju pārkāpumi darbā ar pacēlāju, pārtraukt pacēlāja darbību un nodrošināt atklāto trūkumu novēršanu.

22. Pacēlāja operatoram ir šādi pienākumi:

22.1. lietot tikai tādas konstrukcijas pacēlājus (saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minēto klasifikāciju), kuru lietošanā viņš ir apmācīts;

22.2. nodrošināt pacēlāja lietošanu saskaņā ar šo noteikumu 13.punktā minēto lietošanas dokumentāciju.

III. Pacēlāja uzstādīšana

23. Pārvietojamos pacēlājus uzstāda uz atbilstoši sagatavota laukuma, ievērojot grunts kategoriju un raksturojumu saskaņā ar pacēlāja lietošanas dokumentāciju.

24. Stacionāros pacēlājus nostiprina pie konstrukcijām vai būvju sienām, kas nodrošina pacēlāja lietošanas drošību, ievērojot maksimāli iespējamās slodzes kombinācijas, kas iedarbosies uz attiecīgajām konstrukcijām vai būvju sienām.

25. Lai uzstādītu pacēlāju darbu veikšanai, tā valdītājs:

25.1. nodrošina drošus darba apstākļus cilvēkiem grozā (uz platformas), ņemot vērā pacēlāja celtspēju, groza pacelšanas augstumu un izlici;

25.2. nodrošina, lai veicamie darbi neradītu papildu slodzi uz izlici;

25.3. paredz darba drošības pasākumus vietā, kur ir uzstādīts pacēlājs.

26. Pacēlāju uzstāda tā, lai attālums starp pacēlāja tālāk izbīdīto kustīgo daļu un celtnēm, krāvumiem un citiem priekšmetiem (iekārtām) nebūtu mazāks par metru.

27. Uzstādot pacēlāju nogāzes vai tranšejas tuvumā, pacēlāja valdītājs ievēro lietošanas dokumentācijā norādītos attālumus. Ja minētos attālumus nav iespējams ievērot, būvbedres vai tranšejas malas nostiprina saskaņā ar projektu.

IV. Pacēlāja remonts vai rekonstrukcija

28. Pacēlāja pamatelementu nomaiņa, nemainot pacēlāja konstrukciju un tehniskos raksturojumus, vai to elementu metināšana vai nomaiņa, kuru robežvērtības ir izmantotas stiprības aprēķinos (turpmāk – remonts), kā arī pacēlāja konstrukcijas vai darba parametru maiņa (turpmāk – rekonstrukcija) atļauta, ievērojot normatīvajos aktos par mašīnu drošību noteiktās būtiskās nekaitīguma un drošības prasības.

29. Pirms atsākt pacēlāja lietošanu pēc rekonstrukcijas, pacēlāja valdītājs nodrošina ārpuskārtas tehnisko pārbaudi, ko veic inspicēšanas institūcija šo noteikumu 39.punktā noteiktajā kārtībā.

30. Pacēlāja elementus metina metinātāji, kuriem ir metinātāja sertifikāts, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtību reglamentētajā jomā.

31. Pacēlāja elementus un metinātos savienojumus atbilstoši piemērojamiem standartiem pārbauda ar nesagraujošām kontroles metodēm laboratorijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 766)

32. Visus datus par pacēlāja remontu vai rekonstrukciju, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, dokumentē un pievieno pacēlāja periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālam.

V. Pacēlāja tehniskās pārbaudes

33. Inspicēšanas institūcija pēc pacēlāja valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic pacēlāja pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārpuskārtas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 38.punktā norādītajos gadījumos saskaņā ar piemērojamiem standartiem un šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

34. Inspicēšanas institūcija pirms pacēlāja reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā veic pacēlāja pirmreizējo tehnisko pārbaudi šādā apjomā:

34.1. pacēlāja lietošanas dokumentācijas pārbaudi – tajā ietverto datu atbilstību konkrētajam pacēlājam un šo noteikumu 13.punktā minētajām prasībām;

34.2. pacēlāja tehnisko pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu.

35. Pacēlāja kārtējo tehnisko pārbaudi veic ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

36. Pacēlāja kārtējā tehniskā pārbaude ietver:

36.1. vizuālo pārbaudi – pacēlāja apskati un novērtēšanu darbībā, vizuāli pārbaudot atsevišķus elementus:

36.1.1. metālkonstrukciju un metinājuma savienojumu stāvokli (nosakot plaisas, deformācijas, sieniņu biezuma izmaiņas korozijas dēļ un citus defektus);

36.1.2. groza (platformas), hidrocilindru asu un pirkstu stiprinājumu, kā arī nožogojumu stāvokli;

36.1.3. trošu un ķēžu stāvokli un to stiprinājumu pareizību;

36.1.4. pacēlāja masas, pretsvara un izlices parametru atbilstību, salīdzinot ar pacēlāja pasē norādītajiem lielumiem;

36.2. statisko pārbaudi ar pārslodzi 1,5 nominālās slodzes;

36.3. dinamisko pārbaudi ar pārslodzi 1,1 nominālā slodze;

36.4. pacēlāja drošības ierīču darbības pārbaudi.

37. Ja pacēlāja ražotājs statiskās vai dinamiskās pārbaudes veikšanai lietošanas dokumentācijā norādījis slogojumu, kas atšķiras no šo noteikumu 36.2. vai 36.3.apakšpunktā minētā slogojuma, un šis slogojums ir norādīts pacēlāja pases (1.pielikums) 17.punktā, tehniskajā pārbaudē piemērojams ražotāja noteiktais slogojums.

38. Pacēlāja ārpuskārtas tehnisko pārbaudi veic šādos gadījumos:

38.1. pēc rekonstrukcijas;

38.2. pēc jaunas izlices iekārtas montāžas;

38.3. pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas;

38.4. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pamatota pieprasījuma.

39. Ārpuskārtas tehniskās pārbaudes apjomu nosaka inspicēšanas institūcija saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām.

40. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē bīstamo iekārtu reģistrā datus par pacēlāju un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz pacēlāja valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus no pārbaudes dienas.

41. Ja pacēlājs atbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi noteiktajā kārtībā uz pārbaudītā pacēlāja redzamā vietā piestiprina bīstamās iekārtas pārbaudes zīmi.

42. Ja inspicēšanas institūcija pārbaudē konstatē, ka pacēlājs neatbilst šajos noteikumos un piemērojamos standartos noteiktajām prasībām, pacēlāja valdītāja pienākums ir neatsākt pacēlāja darbību līdz neatbilstību novēršanai.

43. Ja pacēlājs pēc atkārtotas tehniskās pārbaudes neatbilst šajos noteikumos un piemērojamos standartos noteiktajām prasībām vai rada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina valdītāju un paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī, ja apdraudēta vide, – Valsts vides dienestam, ja konstatēta paaugstināta ugunsbīstamība, – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ja apdraudēta nodarbināto drošība un veselība, – Valsts darba inspekcijai, un dienas laikā nosūta minētajām institūcijām attiecīgu paziņojumu.

VI. Pacēlāju valsts uzraudzība un kontrole

44. Šo noteikumu prasību īstenošanas uzraudzību un kontroli veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

45. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot pacēlāja uzraudzību un kontroli, ir tiesīgs:

45.1. administratīvi sodīt par pacēlāja tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

45.2. aizliegt pacēlāja lietošanu, ja nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumus Nr.86 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 90./91.nr.; 2005, 73.nr.; 2008, 150.nr.).

47. Pacēlājiem, kas ir reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un kuriem ir veiktas tehniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.86 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība", šo noteikumu 9.punktā minēto pasi izsniedz un šo noteikumu V nodaļā minētās tehniskās pārbaudes veic līdz datumam, kamēr ir spēkā tehniskās pārbaudes protokols.

48. Saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumu Nr.86 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām akreditēto inspicēšanas institūciju akreditācijas apliecības ir spēkā līdz tajās norādītajam datumam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.137
Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja pases paraugs

1.

Bīstamās iekārtas nosaukums

Pacēlājs

2.

Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā 

3.

Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā 

4.

Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds 

5.

Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods 

6.

Valdītāja adrese 

7.

Bīstamās iekārtas atrašanās vieta (adrese) 

8.

Ražošanas gads 

9.

Ražotājs 

10.

Ražotāja piešķirtais numurs 

11.

Pacēlāja tips 

12.

Maksimāli pieļaujamā celtspēja, kg/cilvēki 

13.

Kravas celšanas ātrums, m/s 

14.

Izlices sniegums/celšanas augstums, m 

15.

Atbalsta kontūra izmēri, m 

16.

Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums 

17.

Īpašie nosacījumi 

18.

Cita informācija 

19.

Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds un uzvārds 

20.

Inspicēšanas institūcijas eksperta parakstss 
Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.137
Norīkojums darbam ar pacēlāju elektropārvades līniju aizsargjoslā
Izsniegts pacēlāja operatoram

  

 ,
  

 (vārds, uzvārds)

  

kas ar brigādi _______ cilvēku sastāvā norīkots šādu darbu veikšanai:

   

 (darbu raksturs un apjoms)

  

Lai veiktu minētos darbus, darbinieki jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī ir nepieciešami šādi organizatoriskie un tehniskie pasākumi:

  

     

       

Darbus sākt  20____.g. ____.______________

  

  

 (plkst.)

Darbus pabeigt  20____.g. ____.______________

  

  

 (plkst.)

Norīkojumu izsniedzis pacēlāja
atbildīgais speciālists 
 

(nosaukums, atbildīgā speciālista amats, vārds, uzvārds un paraksts)

   

20____.g. ____.______________

Ar darba apstākļiem esmu iepazinies un norīkojumu saņēmis:

  

 (pacēlāja operatora paraksts)

20____.g. ____.____________

Piezīme.
Norīkojumu aizpilda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz pacēlāja operatoram, otrs eksemplārs glabājas pie pacēlāja atbildīgā speciālista.

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 137Pieņemts: 16.02.2010.Stājas spēkā: 20.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 19.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
205411
{"selected":{"value":"14.12.2018","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2018","iso_value":"2018\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2010","iso_value":"2010\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2010.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"