Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.136

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 3.§)
Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka publisko atrakciju iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību, kā arī drošības prasības, kas jāievēro publisko atrakciju iekārtu valdītājiem, personālam un juridiskajām personām, lai, uzstādot, lietojot un remontējot attiecīgās iekārtas vai veicot to tehniskās pārbaudes, neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

2. Publisko atrakciju iekārta (turpmāk – atrakciju iekārta) ir mehāniska iekārta, kas paredzēta cilvēku pārvietošanai vertikālā plaknē, kā arī divās vai vairākās plaknēs un paredzēta atrakcijas dalībniekiem publiskai lietošanai izklaides pasākumos (izņemot atrakciju iekārtas, kuru vienīgais enerģijas avots ir tieši pielikts roku spēks).

3. Lai uzstādītu atrakciju iekārtu, nepieciešama vietējās pašvaldības izsniegta atļauja. Atrakciju iekārtu uzstāda tās ierīkošanai paredzētā vietā saskaņā ar projektu un izvietojuma shēmu, kā arī ievērojot ražotāja noteiktās prasības.

4. Projektā paredz atrakciju iekārtu laukuma iekārtojumu, piebraucamo un pieejas ceļu un nožogojumu izvietojumu, kā arī pasažieru iekāpšanas laukumu iekārtojumu, apgaismošanu, brīdinājuma un informācijas zīmju izvietojumu.

5. Izvietojuma shēmā paredz atrakciju iekārtas izvietojumu un norāda konstrukciju apkalpošanas un atrakciju iekārtas vadības pults atrašanās vietu.

6. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" standartu sarakstu, kas izstrādājami, adaptējami un piemērojami saistībā ar šiem noteikumiem.

7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs publicē mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk − piemērojamie standarti).

8. Atrakciju iekārtu tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – inspicēšanas institūcija), ja tā ir:

8.1. akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu" noteiktajiem kritērijiem un šiem noteikumiem;

8.2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un ir aprēķināti inspicēšanas institūcijas darbības jomas risku novērtējumā sadarbībā ar inspicēšanas institūcijas izvēlēto apdrošinātāju.

9. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām.

II. Atrakciju iekārtas lietošana

10. Lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, atrakciju iekārtas valdītājs nodrošina tās atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un uzraudzību saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos par bīstamajām iekārtām, kā arī atbilstoši atrakciju iekārtas lietošanas dokumentācijai.

11. Katrai atrakciju iekārtai ir nepieciešama tehniskā pase (pielikums). Tehnisko pasi konkrētajai atrakciju iekārtai izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot atrakciju iekārtas reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

12. Nododot vai iznomājot atrakciju iekārtu citam valdītājam, nodod arī iekārtas tehnisko pasi kopā ar šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā minēto dokumentāciju.

13. Atrakciju iekārtas valdītājs nodrošina, ka katrai atrakciju iekārtai ir šāda lietošanas dokumentācija:

13.1. atrakciju iekārtas ražotāja sastādīta lietošanas instrukcija, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

13.1.1. atrakciju iekārtas montāžas un uzstādīšanas kārtība, kā arī atrakciju iekārtas principiālā shēma, kurā norādīts vadības un drošības slēdžu izvietojums;

13.1.2. atrakciju iekārtas lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

13.1.3. atrakciju iekārtas tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība;

13.1.4. atrakciju iekārtas rasējumi, specifikācijas, diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz izprast instrukcijā sniegtās norādes;

13.2. atrakciju iekārtas darbu uzskaites un pārbaužu žurnāls, kurā tiek norādīti visi dati par atrakciju iekārtai veiktajām tehniskajām apkopēm (tai skaitā par remontiem vai rekonstrukciju), kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm (tai skaitā par šo noteikumu V nodaļā minētajām pārbaudēm);

13.3. vietējās pašvaldības izsniegta atļauja iekārtas uzstādīšanai.

14. Atrakciju iekārtas valdītājam aizliegts uzsākt atrakciju iekārtas lietošanu, ja tā nav reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā un tai nav tehniskās pases un šo noteikumu 13.punktā minēto dokumentu.

15. Atrakciju iekārtas valdītājam ir šādi pienākumi:

15.1. norīkot kompetentu speciālistu, kas ir atbildīgs par atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību (turpmāk – atbildīgais speciālists);

15.2. nodrošināt, ka atrakciju iekārtu vada persona, kas apmācīta atrakciju iekārtas drošā lietošanā un normatīvajos aktos par darba aizsardzību noteiktajā kārtībā instruēta darbam ar konkrēto iekārtu (turpmāk – atrakciju iekārtas operators);

15.3. nodrošināt atrakciju iekārtas pases un šo noteikumu 13.punktā minētās dokumentācijas uzturēšanu un uzrādīšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem normatīvajos aktos par bīstamajām iekārtām noteiktajā kārtībā;

15.4. nodrošināt atrakciju iekārtas tehniskās pārbaudes (tās veic inspicēšanas institūcija šo noteikumu V nodaļā minētajā kārtībā);

15.5. nekavējoties ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram par avārijām vai nelaimes gadījumiem, kas notikuši saistībā ar atrakciju iekārtas lietošanu;

15.6. nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ja atrakciju iekārtas darbības laikā radies apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai;

15.7. atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajām prasībām nodrošināt sabiedrisko kārtību atrakciju iekārtas laukumā.

16. Atrakciju iekārtas valdītājs nodrošina atbildīgo speciālistu ar šādu dokumentāciju, kas nepieciešama atrakciju iekārtas lietošanā:

16.1. atrakciju iekārtas tehniskā pase;

16.2. atrakciju iekārtas darbu uzskaites un pārbaužu žurnāls. Atrakciju iekārtas lietošanas laikā atbildīgais speciālists tajā norāda visus veiktos uzturēšanas un apkalpošanas pasākumus, kas ietekmē iekārtas drošu lietošanu;

16.3. atrakciju iekārtas lietošanas instrukcija.

17. Atbildīgajam speciālistam ir šādi pienākumi:

17.1. organizēt atrakciju iekārtas drošu montāžu, demontāžu un remontu atbilstoši lietošanas dokumentācijai un šajos noteikumos minētajām prasībām;

17.2. sastādīt aktu par atrakciju iekārtas uzstādīšanas atbilstību lietošanas dokumentācijai un šajos noteikumos minētajām prasībām;

17.3. nodrošināt šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai atbilstošu atrakciju iekārtas tehnisko stāvokli;

17.4. norīkot un regulāri pārbaudīt, vai atrakciju iekārtas operators ir apmācīts un instruēts par atrakciju iekārtas drošu darbību, kā arī apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā;

17.5. instruēt atrakciju iekārtas operatoru darba vietās un veikt atkārtotas un ārkārtas zināšanu pārbaudes;

17.6. nodrošināt atrakciju iekārtas darba uzskaites un pārbaužu žurnāla noformēšanu un aktualizēšanu;

17.7. sagatavot atrakciju iekārtu šo noteikumu V nodaļā minētajām tehniskajām pārbaudēm;

17.8. ja konstatēti nepieļaujami defekti vai instrukciju pārkāpumi darbā ar atrakciju iekārtu, nodrošināt attiecīgo trūkumu novēršanu.

18. Atrakciju iekārtas valdītājs, atbildīgais speciālists vai atrakciju iekārtas operators pārtrauc atrakciju iekārtas darbību, ja:

18.1. atrakciju iekārtas un tās aprīkojuma bojājumu dēļ ir apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums vai vide;

18.2. atrakciju iekārtai paredzētajos termiņos nav veiktas šo noteikumu V nodaļā minētās pārbaudes;

18.3. ir beidzies vietējās pašvaldības izsniegtās atļaujas derīguma termiņš;

18.4. atrakciju iekārtas laukumā nav nodrošināta sabiedriskā kārtība.

19. Atrakciju iekārtas operatoram ir šādi pienākumi:

19.1. darbā ar atrakciju iekārtu ievērot visas darba drošības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību un ugunsdrošību, darba instrukcijām, kā arī atbildīgā speciālista rīkojumiem un norādījumiem;

19.2. ziņot atbildīgajam speciālistam par atrakciju iekārtas tehnisko stāvokli un pārtraukt atrakciju iekārtas darbību, ja tā apdraud cilvēku dzīvību un veselību.

III. Drošības prasības atrakciju iekārtai un tās aprīkojumam

20. Atrakciju iekārtu, ievērojot lietošanas dokumentācijas prasības un paredzamos lietošanas apstākļus, uzstāda tā, lai atrakciju iekārtas konstrukcija un tehniskais stāvoklis visā atrakciju iekārtas lietošanas laikā būtu drošs un neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību.

21. Atrakciju iekārtu izvietojumu nosaka atkarībā no to daudzuma, izmēriem un maksimāli iespējamā cilvēku skaita, kuri vienlaikus izmanto atrakciju iekārtu. Aprīkojot atrakciju iekārtu, nodrošina šādu prasību izpildi:

21.1. ir novērsta iekārtas patvarīga iedarbināšana;

21.2. atrakciju iekārtai ir bremzēšanas un apstādināšanas ierīce un, ja nepieciešams, arī automātiska avārijas ierīce, kas apstādina iekārtu, ja bojāta galvenā bremzēšanas un apstādināšanas ierīce;

21.3. atrakciju iekārtai ir aizsargierīces vai aizsargi;

21.4. atrakciju iekārtai ir aktīvās un pasīvās drošības ierīces cilvēka ķermeņa imobilizēšanai drošā un ērtā stāvoklī;

21.5. atrakciju iekārtai, kurā mehānismu piedziņai izmanto elektroenerģiju, ir arī cita veida piedziņa, ja elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ nepieciešama cilvēku evakuācija no atrakciju iekārtas;

21.6. pie atrakciju iekārtas atrodas pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļi.

22. Atrakciju iekārtas aprīkojums nodrošina iekārtas drošu un pareizu darbību. Atrakciju iekārta ir aprīkota ar šādām ierīcēm:

22.1. atsaites un stiprinājumi;

22.2. kontroles un signalizācijas ierīces;

22.3. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un dzēšanas iekārtas, kā arī ugunsdzēsības līdzekļi;

22.4. iezemēšanas un zibens novadīšanas ierīces;

22.5. kāpnes un norobežojumi.

IV. Remonts un rekonstrukcija

23. Atrakciju iekārtas remonts ir pamatelementu nomaiņa, nemainot atrakciju iekārtas konstrukciju un tehniskos raksturojumus, vai to elementu metināšana vai nomaiņa, kuru robežvērtības ir izmantotas slodžu aprēķinos (turpmāk – remonts).

24. Atrakciju iekārtas rekonstrukcija ir atrakciju iekārtas:

24.1. galveno darba parametru – atrakciju iekārtas garuma, vilcējierīču tipa, pacelšanas ātruma, attāluma starp vilcējierīcēm, apkalpojamo pasažieru skaita, dzinēja jaudas – maiņa;

24.2. vadības ierīču maiņa;

24.3. drošības sastāvdaļas nomaiņa ar citu drošības sastāvdaļu;

24.4. ieeju un izeju skaita palielināšana vai pārvietošana.

25. Remontējot atrakciju iekārtu, ievēro ražotāja norādījumus un šajos noteikumos minētās prasības.

26. Atrakciju iekārtas remontu vai rekonstrukciju atļauts sākt tikai pēc tam, kad atrakciju iekārta ir pilnībā apstādināta.

27. Atrakciju iekārtas elementus atļauts metināt tikai metinātājiem, kuri ir apliecinājuši savu kompetenci šādu darbu izpildē atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju reglamentētajā sfērā.

28. Atrakciju iekārtas elementus un metinātos savienojumus atbilstoši piemērojamiem standartiem pārbauda ar nesagraujošām kontroles metodēm tikai laboratorijas, kas akreditētas normatīvajos aktos par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditāciju noteiktajā kārtībā.

29. Visus datus par atrakciju iekārtas remontu vai rekonstrukciju, kā arī pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, dokumentē atrakciju iekārtas darbu uzskaites un pārbaužu žurnālā.

30. Atrakciju iekārtas metāla konstrukciju remontā izmanto ražotāja noteiktos materiālus vai tādus materiālus, kuru īpašības un savienojamība atbilst konstrukcijas izgatavošanā izmantotajiem materiāliem. Materiālus izmanto saskaņā ar ražotāja norādēm atrakciju iekārtas lietošanas dokumentācijā. Atsevišķiem konstrukciju elementiem un detaļām izmanto metālu, kura kvalitāti apstiprina ražotāja kvalitātes sertifikāti.

V. Atrakciju iekārtas tehniskās pārbaudes

31. Inspicēšanas institūcijas pēc atrakciju iekārtas valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic atrakciju iekārtu pirmreizējās tehniskās pārbaudes, kārtējās tehniskās pārbaudes un ārpuskārtas tehniskās pārbaudes saskaņā ar piemērojamo standartu un šajā nodaļā minētajām prasībām.

32. Atrakciju iekārtai veic šādas tehniskās pārbaudes:

32.1. pirmreizējā tehniskā pārbaude (veic pirms atrakciju iekārtas reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā);

32.2. kārtējā tehniskā pārbaude (veic atrakciju iekārtas lietošanas laikā ne retāk kā reizi 12 mēnešos);

32.3. ārpuskārtas tehniskā pārbaude (veic šo noteikumu 36.punktā minētajos gadījumos).

33. Pirmreizējā tehniskā pārbaude ietver šo noteikumu 34.punktā minēto tehnisko pārbaudi, kā arī:

33.1. atrakciju iekārtas konstrukcijas un konstrukcijā izmantoto materiālu pārbaudi;

33.2. šo noteikumu 13.punktā minētās dokumentācijas pārbaudi.

34. Kārtējā tehniskā pārbaude ietver:

34.1. atrakciju iekārtas tehniskās pases un šo noteikumu 13.punktā minētās dokumentācijas pārbaudi;

34.2. vizuālo pārbaudi – atrakciju iekārtas apskati un novērtēšanu darbībā, pārbaudot atsevišķus elementus;

34.3. metālkonstrukciju un metinājuma savienojumu stāvokļa pārbaudi, nosakot deformācijas, plaisu, nodiluma, korozijas radīto pārmaiņu un citu defektu ietekmi uz ekspluatācijas drošību;

34.4. platformu un nožogojumu stāvokļa pārbaudi;

34.5. trošu un ķēžu stāvokļa un stiprinājumu pareizības pārbaudi;

34.6. pārbaudi ar statisko un dinamisko slodzi atbilstoši ražotāja norādījumiem lietošanas dokumentācijā vai piemērojamos standartos noteiktajām metodēm;

34.7. drošības ierīču un signālierīču apskati un darbības pārbaudi.

35. Ja atrakciju iekārtas lietošanas dokumentācijā nav atsauces uz ražotāja norādījumiem par statiskajām un dinamiskajām pārbaudēm, tās veic, ievērojot šādas prasības:

35.1. pārbaudēm izmanto kravu, kuru ir iespējams droši nostiprināt (maisi ar smiltīm vai citi kontroles smagumi). Aizliegts kravas vietā izmantot cilvēkus;

35.2. veicot pārbaudi, kravu izvieto vienmērīgi un simetriski;

35.3. dinamiskās pārbaudes laikā veic izmēģinājumus bez slodzes un ar pilnu noslogojumu;

35.4. izmēģinājumu laikā pārbauda apstādināšanas bremžu un drošības bremžu darbību;

35.5. pārbauda drošības slēdžu un citu drošības ierīču izvietojumu, pieslēgumu un darbības efektivitāti;

35.6. pārbauda drošas kustības telpas attālumus.

36. Ārpuskārtas tehniskās pārbaudes veic:

36.1. pēc atrakciju iekārtas pārvietošanas, ja tā saistīta ar demontāžu un montāžu;

36.2. pirms sezonas uzsākšanas un pēc ilgstošas glabāšanas (pieci mēneši un vairāk);

36.3. pēc atrakciju iekārtas rekonstrukcijas;

36.4. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu pamatota pieprasījuma.

37. Ārpuskārtas pārbaudes apjomu nosaka inspicēšanas institūcija.

38. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē datus par atrakciju iekārtu bīstamo iekārtu reģistrā un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz atrakciju iekārtas valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus no tehniskās pārbaudes dienas.

39. Ja tehniskajā pārbaudē konstatēts, ka atrakciju iekārta atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, inspicēšanas institūcija normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi noteiktajā kārtībā uz pārbaudītās atrakciju iekārtas redzamā vietā (blakus atrakciju iekārtas ražotāja datu plāksnei) piestiprina bīstamās iekārtas pārbaudes zīmi.

40. Ja tehniskajā pārbaudē konstatēts, ka atrakciju iekārta neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, atrakciju iekārtas valdītāja pienākums ir neatsākt atrakciju iekārtas darbību līdz neatbilstību novēršanai.

VI. Atrakciju iekārtu valsts uzraudzība un kontrole

41. Šo noteikumu prasību īstenošanas uzraudzību un kontroli veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

42. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot atrakciju iekārtu uzraudzību un kontroli, ir tiesīgs:

42.1. administratīvi sodīt par atrakciju iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

42.2. aizliegt atrakciju iekārtas lietošanu, ja tai nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu V nodaļā minētajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumus Nr.451 "Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 114.nr.; 2005, 68., 102.nr.; 2008, 150.nr.).

44. Atrakciju iekārtām, kas ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un kurām ir veiktas tehniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.451 "Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība", šo noteikumu 11.punktā minēto tehnisko pasi izsniedz un šo noteikumu V nodaļā minēto tehnisko pārbaudi veic līdz dienai, līdz kurai ir spēkā tehniskās pārbaudes protokols.

45. To inspicēšanas institūciju akreditācijas apliecības, kuras akreditētas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.451 "Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība", ir spēkā līdz tajās norādītajam datumam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.136
Publisko atrakciju iekārtas tehniskās pases paraugs

1. 

Bīstamās iekārtas nosaukums

Atrakciju iekārta

2. 

Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā 

3. 

Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā 

4. 

Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds 

5. 

Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods 

6. 

Valdītāja adrese 

7.

Iekārtas atrašanās vieta (adrese) 

8.

Iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas gads 

9. 

Iekārtas ražotājs un uzstādītājs 

10. 

Ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs 

11. 

Iekārtas tips 

12. 

Sēdvietu skaits, gb. 

13. 

Pārvietošanās ātrums, m/s 

14. 

Paātrinājums, m/s2 

15. 

Sēdvietu pacelšanas augstums, m 

16. 

Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums 

17. 

Īpašie nosacījumi 

18. 

Cita informācija 

19. 

Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds un uzvārds 

20. 

Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts 
Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 136Pieņemts: 16.02.2010.Stājas spēkā: 20.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 19.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
205410
20.02.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"