Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumus Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1620

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 175.§)
Noteikumi par būvju klasifikāciju

1. Noteikumi nosaka būvju klasifikāciju (turpmāk – klasifikācija) (pielikums) pēc lietošanas veida.

2. Klasifikācijas mērķis ir nodrošināt vienotu būvju uzskaiti Latvijas Republikā.

3. Klasifikācijas objekti ir būves un telpu grupas.

4. Klasifikācijas struktūru veido:

4.1. sekcijas (viena decimālzīme koda pirmajā pozīcijā);

4.2. nodaļas (divas decimālzīmes koda pirmajā un otrajā pozīcijā);

4.3. grupas (trīs decimālzīmes koda pirmajā, otrajā un trešajā pozīcijā);

4.4. klases (četras decimālzīmes koda pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā pozīcijā);

4.5. tipu grupas (sešas decimālzīmes koda pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā pozīcijā);

4.6. tipi (astoņas decimālzīmes koda pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā pozīcijā).

5. Būves un telpu grupas klasificē atbilstoši lietošanas veidam (funkcijai). Būves, kuras ekspluatē vai projektē vairākiem lietošanas veidiem, iekļauj vienā noteiktā klasifikācijas pozīcijā pēc to galvenā lietošanas veida.

6. Būves galveno lietošanas veidu un telpu grupas lietošanas veidu nosaka četru decimālzīmju līmenī, bet būves tipus – astoņu decimālzīmju līmenī.

7. Nosakot ēkas galveno lietošanas veidu, aprēķina kopējās platības procentuālo sadalījumu pa atsevišķiem telpu grupu lietošanas veidiem un iegūto rezultātu attiecina uz noteiktu klasifikācijas pozīciju, neņemot vērā šādu telpu grupu aizņemto platību:

7.1. koplietošanas telpu grupas (klases kods 1200);

7.2. garāžas telpu grupas (klases kods 1242), izņemot, ja ēka projektēta ar ēkas pamatfunkciju "Smagās tehnikas garāžas", "Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas", "Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām";

7.3. citas, iepriekš neklasificētas, telpu grupas (klases kods 1274), izņemot, ja ēka projektēta ar ēkas pamatfunkciju "Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas", "Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes", "Individuālās garāžas", "Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkas".

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.869 redakcijā)

8. Nosakot inženierbūves galveno lietošanas veidu, ņem vērā tās specifisko lietošanas veidu, kuru attiecina uz noteiktu klasifikācijas pozīciju.

9. Nosakot galveno lietošanas veidu, iegūto rezultātu izvērtē (attiecīgajā klasifikācijas pozīcijā ēkai ņemot vērā lielāko kopējo platības daļu, bet inženierbūvei – specifisko lietošanas veidu) vispirms klasifikācijas pozīcijā "sekcija" (ēkas vai inženierbūves), pēc tam – klasifikācijas pozīcijā "nodaļa" (piemēram, dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas, transporta infrastruktūras objekti), pēc tam – klasifikācijas pozīcijā "grupa" un visbeidzot – klasifikācijas pozīcijā "klase".

10. Nosakot galveno lietošanas veidu, ievēro būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu. Būves galvenajam lietošanas veidam un telpu grupas lietošanas veidam jāatbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un šo noteikumu pielikumā esošajiem skaidrojumiem.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.869 redakcijā)

11. Nosakot būves tipu, ņem vērā būves galveno lietošanas veidu un tās tehniskos rādītājus (konstruktīvo elementu materiālus, stāvu skaitu, apjomus). Inženierbūvju sastāvdaļām var noteikt dažādus būves tipus.

12. Šo noteikumu pielikumā minētā būvju klasifikācija kadastrālās uzmērīšanas, reģistrācijas un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām piemērojama ar 2010.gada 1.martu.

12.1 Līdz 2013.gada 1.septembrim Valsts zemes dienests nedzīvojamām ēkām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta vairāk nekā viena telpu grupa, nosaka ēkas galveno lietošanas veidu un tipu saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un aktualizē datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.869 redakcijā)

12.2 Gadījumos, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ēkai reģistrētā ēkas tipa pirmās četras decimālzīmes nesakrīt ar ēkai noteikto galveno lietošanas veidu, Valsts zemes dienests izvērtē, vai ēkai pamatoti ir noteikts tips vai galvenais lietošanas veids. Ja, pamatojoties uz dokumentiem, kas ir Valsts zemes dienesta rīcībā, nav iespējams noteikt ēkas tipu un galveno lietošanas veidu, Valsts zemes dienests rakstiski ēkas īpašniekam lūdz iesniegt papildus ēkas tipu vai lietošanas veidu pamatojošo dokumentāciju, kā arī fotoattēlus.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.869 redakcijā)

13. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620
Būvju klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.869)

Nr.p.k.

Kods

Nosaukums

Skaidrojošās piezīmes

1.1ĒKASĒkas ir atsevišķi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai.

Ja ēkām nav sienu, jābūt jumta projekcijas vai citādi iezīmētai robežai, kas nosaka patstāvīgi izmantojamas ēkas teritoriju.

Patstāvīga ēka ir jebkura brīvi stāvoša ēka; saistītās ēkās (piemēram, dvīņu vai terašu tipa mājās) par patstāvīgu ēku tiek uzskatīta jebkura to sekcija, kas atdalīta no citām sekcijām ar ugunsdrošu sienu, kas sniedzas no jumta līdz pagrabam. Ja šādas ugunsdrošas sienas nav, savstarpēji savienotas ēku sekcijas tiek uzskatītas par patstāvīgām ēkām, ja tām ir atsevišķa ieeja, kā arī sava labierīcību sistēma un tās ir patstāvīgi izmantojamas.

Par ēkām tiek uzskatītas arī patstāvīgi izmantojamas pazemes būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai (piemēram, pazemes patvertnes, pazemes slimnīcas, pazemes tirdzniecības centri un darbnīcas, pazemes garāžas).

Ēkas tiek iedalītas dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās

2.11Dzīvojamās mājasDzīvojamās mājas ir ēkas, no kuru platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai. Ja dzīvošanai tiek izmantots mazāk par pusi ēkas kopējās platības, tā tiek klasificēta kā nedzīvojamā ēka saskaņā ar tās projektā noteikto lietošanas veidu
3.111Viena dzīvokļa mājas
4.1110Viena dzīvokļa mājas;
Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa
Brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml., arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Ēkā esošā vienīgā dzīvojamā telpu grupa
5.111001Viena dzīvokļa mājas
6.11100101Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)Dārza mājas, kuras galvenokārt izmantojamas vasaras periodā, ar dažādu materiālu ārsienām un kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)
7.11100102Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2
8.11100103Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām
9.112Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
10.1121Divu dzīvokļu mājas;
Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Brīvi stāvošas divu dzīvokļu mājas, arī dvīņu un rindu mājas, kurās ir divi dzīvokļi un kurām ir kopīgs jumts vai atsevišķa ieeja. Jebkura no ēkā esošajām dzīvojamām telpu grupām, ja tādas ir divas
11.112101Divu dzīvokļu mājas
12.11210101Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas
13.1122Triju vai vairāku dzīvokļu mājas;
Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Pārējās dzīvojamās mājas, tai skaitā sekciju tipa dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu mājas, kurās ir trīs un vairāk dzīvokļu. Jebkura no ēkā esošajām dzīvojamām telpu grupām, ja tādas ir trīs vai vairāk
14.112201Triju vai vairāku dzīvokļu mājas
15.11220101Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām
16.11220102Daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas
17.11220103Daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas
18.11220104Daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas
19.11220105Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
20.113Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
21.1130Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas;
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (telpu grupas) un veco ļaužu pansionāti, tai skaitā bāreņu nami, bezpajumtnieku patversmes u.tml.
22.113001Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
23.11300101Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
24.12Nedzīvojamās ēkasNedzīvojamās ēkas ir būves, kuras pamatā netiek izmantotas vai nav paredzētas dzīvošanai. Ja vismaz puse no ēkas kopējās platības tiek izmantota dzīvošanai, tā tiek klasificēta kā dzīvojamā māja
25.1200Koplietošanas telpu grupaKāpņu telpu kopējā platība, kurā ieskaita arī ārpus dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām esošo koridoru, galeriju, vestibilu, vējtveru un citu koplietošanas telpu, kā arī lifta un citu šahtu platību. Kāpņu telpu vai to daļu platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup. Ārējo atklāto kāpņu, lieveņu un terašu platību kāpņu telpu kopējā platībā neieskaita. Koplietošanas telpu grupa netiek klasificēta ne kā dzīvojamo, ne kā nedzīvojamo telpu grupa un sastāv vismaz no vienas telpas ar izeju uz āru
26.121Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas
27.1211Viesnīcu ēkas;
Viesnīcas telpu grupa
Viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas (telpu grupas) ar restorānu vai bez tā, kā arī atsevišķas restorānu un bāru ēkas (telpu grupas)
28.121101Viesnīcu ēkas
29.12110101Viesnīcu ēkasViesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās vietas ar restorānu vai bez tā
30.12110102Dienesta viesnīcasIzglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcas
31.12110103Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkasRestorāni, kafejnīcas un bāri, kuri izvietoti atsevišķās ēkās
32.1212Citas īslaicīgas apmešanās ēkas;
Cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa
Citur neklasificētas īrējamas ēkas (telpu grupas īslaicīgās apmešanās ēkās) atpūtai un brīvdienu pavadīšanai, tūristu apmetnes, bērnu vai ģimeņu brīvdienu apmetnes un kempingi
33.121201Citas īslaicīgas apmešanās ēkas
34.12120101Atpūtas ēkas
35.122Biroju ēkas
36.1220Biroju ēkas;
Biroja telpu grupa
Ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīviem mērķiem, tai skaitā bankas, pasta nodaļas, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu ēkas (telpu grupas), kā arī konferenču un kongresu centri, tiesu un parlamenta ēkas (telpu grupas)
37.122001Biroju ēkas
38.12200101Biroju ēkas
39.123Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
40.1230Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas;
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības centri, tirdzniecības bāzes, universālveikali, atsevišķi veikali, zāles, kas tiek izmantotas gadatirgiem, izsolēm un izstādēm, apjumtie tirgi vai tirgus paviljoni, degvielas uzpildes staciju ēkas (telpu grupas), kā arī pakalpojumu ēkas (telpu grupas) – frizētavas un cita veida skaistumkopšanas ēkas (solāriji, skaistumkopšanas saloni, ūdensprocedūru saloni, pirtis un saunas u.tml.), azartspēļu ēkas (telpu grupas) – kazino, bingo zāles un cita veida azartspēļu zāles, nomas punkti, lombardi, datorsaloni u.tml.

Šajā klasē neietilpst tādas individuālās pirtis, kuras neizmanto pirts kompleksa vai tā daļas nomas pakalpojumu sniegšanai, un sabiedriskās pirtis, kuras nodrošina tikai mazgāšanās pakalpojumus

41.123001Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
42.12300101Tirdzniecības ēkasVairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, izņemot tirdzniecības kioskus un segtos stendus
43.12300102Tirdzniecības kioski un segtie stendiVienstāva tirdzniecības ēkas bez apkures, ar apbūves laukumu līdz 25 m2 un segtās tirdzniecības vietas
44.124Satiksmes un sakaru ēkas
45.1241Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas;
Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa
Civilo un militāro lidostu, dzelzceļa un autobusu staciju un ostu termināļu ēkas (telpu grupas), trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas, radio un televīzijas pārraides ēkas (telpu grupas), telefona centrāles, telekomunikāciju centri u.tml., kā arī lidmašīnu angāri, signālposteņu ēkas (telpu grupas), lokomotīvju un vagonu depo, bāku ēkas, gaisa satiksmes vadības ēkas (telpu grupas)
46.124101Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas
47.12410101Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkasLidmašīnu angāri, gaisa satiksmes vadības ēkas, signālposteņu ēkas
48.12410102Dzelzceļa transporta apkopes ēkasLokomotīvju un vagonu depo un citas ar dzelzceļa transporta apkopi saistītas ēkas u.tml.
49.12410103Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkasPasažieru staciju ēkas neatkarīgi no transporta veida, trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas u.tml.
50.12410104Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru–studiju ēkasRadio un televīzijas pārraides ēkas, telefonu centrāles un telekomunikāciju centri u.tml., izņemot pasta nodaļas
51.12410105Kuģu ceļu bākasBāku ēkas, kuras paredzētas kuģu satiksmes nodrošināšanai
52.1242Garāžu ēkas;
Garāžas telpu grupa
Virszemes vai apakšzemes garāžu ēkas (telpu grupas) un apjumtas automobiļu novietnes
53.124201Garāžu ēkas
54.12420101Smagās tehnikas garāžasSmago automašīnu, traktoru, kombainu un citas tamlīdzīgas smagās tehnikas garāžas
55.12420102Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietasDivu un vairāk stāvu, kā arī pazemes autostāvvietas
56.12420103Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpāmVieglo automašīnu garāžu ēkas ar atsevišķiem boksiem un laivu garāžas (eliņi), izņemot individuālās garāžas
57.125Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
58.1251Rūpnieciskās ražošanas ēkas;
Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Apjumtas ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, piemēram, fabrikas, rūpnīcas, darbnīcas, kautuves un alus brūži, auto mazgātavas un u.tml.
59.125101Rūpnieciskās ražošanas ēkas
60.12510101Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot)
61.12510102Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir lielāks par 6 m
62.12510103Katlumājas
63.12510104Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkasĒkas, kuras paredzētas apgādei ar elektroenerģiju, izņemot slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
64.12510105Sūkņu un kompresoru staciju ēkasSūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola, dietilēnglikola u.c. sūkņi
65.12510106Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkasDzeramā vai tehniskā ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas
66.12510107Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkasSlēgto transformatoru apakšstaciju, sadales un vadības ēkas
67.12510108Gāzes regulēšanas stacijasTehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes sagatavošanai padevei gāzes sadales sistēmai (gāzes attīrīšanas, odorizācijas un spiediena pazemināšanas iekārtas)
68.12510109Gāzes mērīšanas stacijasTehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes kvalitātes un caurplūdes noteikšanai
69.12510110Gāzes savākšanas punktiTehnoloģiskās ēkas, kurās uzstādītas gāzes ieguves iekārtas
70.1252Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas;
Rezervuāra, bunkura, silosa, noliktavas telpu grupa
Ūdens, naftas, gāzes un citu šķidro ķīmisko vielu rezervuāru ēkas (telpu grupas), bunkuri un silosi graudiem, cementam un citām sausām beramām vielām, saldētavas un citas specializētās noliktavu ēkas (telpu grupas)
71.125201Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
72.12520101Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības noliktavas un saldētavas
73.12520102Noliktavas
74.12520103Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1 000 m3 (ieskaitot)
75.12520104Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1 000 līdz 5 000 m3 (ieskaitot)
76.12520105Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5 000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot)
77.12520106Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3
78.12520107Ūdens rezervuāri
79.12520108Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas
80.12520109Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes
81.126Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām
82.1261Ēkas plašizklaides pasākumiem;
Plašizklaides pasākumu telpu grupa
Kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas (telpu grupas), teātri, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, cirki, mūzikas un deju zāļu ēkas (telpu grupas), apjumtas estrādes u.tml.
83.126101Ēkas plašizklaides pasākumiem
84.12610101Apjumtas estrādesApjumtas vasaras estrādes, kuras netiek apkurinātas
85.12610102Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkasKinoteātri, koncertzāles, operu ēkas, teātri, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, kazino, cirki, mūzikas un deju zāles
86.1262Muzeji un bibliotēkas;
Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas, fondu glabāšanas un arhīvu ēkas (telpu grupas)
87.126201Muzeji un bibliotēkas
88.12620101Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas
89.1263Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas;
Izglītības iestāžu telpu grupa
Pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestāžu ēkas (telpu grupas) – mazbērnu novietnes, bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, koledžas, ģimnāzijas, speciālas skolas bērniem invalīdiem, tehniskās skolas, arodskolas u.tml., augstskolu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas (telpu grupas), zinātniskās pētniecības laboratorijas, tālākizglītības iestāžu ēkas (telpu grupas), meteoroloģiskās stacijas, observatoriju ēkas (telpu grupas)
90.126301Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas
91.12630101Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas
92.1264Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa
Iestādes medicīniskai ārstēšanai un aprūpei, tai skaitā slimnīcas un aprūpes ēkas (telpu grupas), universitātes slimnīcas, psihiatriskās slimnīcas, dispanseri, ambulances, soda izciešanas iestāžu un cietumu slimnīcas vai armijas hospitāļi, dzemdību nami, mātes un bērna veselības centri, asins pārliešanas un donoru centri, ēkas (telpu grupas) dzīvnieku ārstēšanai
93.126401Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
94.12640101Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
95.1265Sporta ēkas;
Sporta telpu grupa
Ēkas (telpu grupas) sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas (telpu grupas), slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi u.tml.
96.126501Sporta ēkas
97.12650101Sporta ēkas
98.127Citas nedzīvojamās ēkas
99.1271Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas;
Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas telpu grupa
Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu ēkas (telpu grupas)
100.127101Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
101.12710101Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkasĒkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi, tai skaitā noliktavas, skābbarības torņi u.tml.
102.12710102Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2Šķūņi siena, pakaišu u.c. materiālu novietošanai
103.12710103Saldētavas un pagrabiLauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saldētavas un pagrabi
104.12710104Lauksaimniecības nojumesNojumes materiālu un tehnikas novietošanai
105.12710105Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkasKūtis un staļļi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, zvērkopības ēkas, dzīvnieku vivāriji, inkubatori un cāļu sildīšanas mājas u.tml.
106.12710106Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2
107.12710107Lauksaimniecības tehnikas garāžas
108.12710108Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanaiNojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi)
109.12710109Kūtsmēslu un vircas krātuvesVirszemes, daļēji vai pilnībā iedziļinātas slēgta tipa krātuves
110.1272Kulta ēkas;
Kulta telpu grupa
Baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas, ar kapsētām saistītās ēkas (telpu grupas) – kapličas, sēru zāles, krematorijas u.tml.
111.127201Kulta ēkas
112.12720101Kulta ēkas
113.1273Kultūrvēsturiskie objekti;
Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa
Jebkura veida kultūrvēsturiskas ēkas (telpu grupas kultūrvēsturiskās ēkās), kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram, ēku drupas (telpu grupas (ārtelpas))
114.127301Kultūrvēsturiskie objekti
115.12730101Kultūrvēsturiskas ēkas
116.1274Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas;
Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
Soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas (telpu grupas) un šo iestāžu kazarmas, kā arī palīgēkas un telpu grupas palīgēkās
117.127401Cietumi un kazarmas
118.12740101Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmasSoda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas (telpu grupas) un šo iestāžu kazarmas
119.127402PalīgēkasPie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, pagrabi, nojumes, tualetes u.tml. ēkas
120.12740201Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetesKūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas (telpu grupas), pagrabi, kuriem nav lauksaimnieciskās ražošanas vai kāda cita funkcija, un sabiedriskās tualetes ar mūra vai mūra–koka ārsienām
121.12740202Individuālās garāžasBrīvi stāvošas atsevišķu garāžu ēkas
122.12740203Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkasSiltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas vieglas konstrukcijas palīgēkas
123.12740204Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumuDegvielas uzpildes staciju nojumes, muitas nojumes, transporta pieturu nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu
124.12740205NojumesPārējās nojumes, izņemot lauksaimniecības nojumes
125.2INŽENIERBŪVESInženierbūves ir visas būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, autoceļi un ielas, tilti un estakādes, lidostu skrejceļi, inženiertīkli, dambji u.tml.
126.21Transporta būves
127.211Autoceļi, ielas un ceļi
128.2111AutoceļiInženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei
129.211101Valsts autoceļi
130.21110101Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļiValsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi, tai skaitā ceļu mezgli ar asfaltbetona segumu
131.2112Ielas un ceļiIelas un ceļi pilsētās un apdzīvotās vietās, tai skaitā šķērsielas, lauku, meža, komersantu, māju ceļi, blakusceļi, pievedceļi, velosipēdistu un gājēju ceļi, kā arī laukumi ar cieto vai mīksto segumu
132.211201Ielas un ceļi
133.21120101Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumuIelas, ceļi un laukumi ar dzelzsbetona, betona, asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto segumu, tai skaitā laukumi, kas paredzēti ražošanas un transporta vajadzībām, izņemot valsts galvenos, 1. un 2.šķiras autoceļus
134.21120102Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumuIelas, ceļi un laukumi ar grants, smilts, šķembu, izdedžu, gumijas, tenisita vai citu līdzīgu materiālu mīksto segumu
135.212Sliežu ceļi
136.2121DzelzceļiDzelzceļa līnijas, tai skaitā rezerves sliežu ceļi, sliežu ceļu pārmijas un krustojumi, manevru un šķirošanas līnijas u.tml.
137.212101Platsliežu dzelzceļi
138.21210101Platsliežu dzelzceļiKatra atsevišķa vienceļa platsliežu dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas līnijām u.c.
139.212102Šaursliežu dzelzceļi
140.21210201Šaursliežu dzelzceļiKatra atsevišķa vienceļa šaursliežu dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas līnijām u.c.
141.2122Pilsētas sliežu ceļiPazemes padziļinātie vai virs zemes paceltie metropolitēna sliežu ceļi, iekārtie un estakādes sliežu ceļi, no pārējās dzelzceļa satiksmes nodalīti pilsētas sliežu ceļu tīkli u.tml.
142.212201Tramvaju ceļi
143.21220101Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa segumaTramvaja sliežu ceļš bez ceļa seguma starp sliedēm
144.21220102Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumuTramvaja sliežu ceļš ar betona, bruģa vai asfaltbetona ceļa segumu starp sliedēm
145.213Lidlauku skrejceļi
146.2130Lidlauku skrejceļiLidmašīnu pacelšanās un nolaišanās vajadzībām, kā arī lidmašīnu apkopei paredzēti pacelšanās un nolaišanās vai manevrēšanas joslas, stāvvietas, peroni u.c. laukumi
147.213001Lidlauku skrejceļi
148.21300101Lidlauku skrejceļi un stāvvietasLidlauku skrejceļi un stāvvietas ar betona, asfaltbetona vai densifalta segumu
149.214Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
150.2141Tilti un estakādesMetāla, betona vai cita materiāla ceļu vai sliežu ceļu tilti, tai skaitā ceļu pārvadi, viadukti, estakādes un gājēju tilti
151.214101Autoceļu un dzelzceļu tilti, viadukti un ceļa pārvadi
152.21410101Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tiltiAutoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona, mūra vai metāla laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads
153.21410102Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tiltiAutoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads
154.214102Kājāmgājēju tilti
155.21410201Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas
156.21410202Koka laidumu gājēju tilti
157.214103EstakādesKonstrukcijas kravu izkraušanai, transportlīdzekļu novietošanai un citām vajadzībām
158.21410301Dzelzceļu estakādes
159.21410302Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes
160.21410303Gaisa cauruļvadu pārvadu estakādes
161.2142Tuneļi un pazemes ceļiAutoceļu, ielu un dzelzceļu tuneļi u.c. pazemes ceļi
162.214201Transporta un gājēju tuneļi
163.21420101Transporta un gājēju tuneļiTransporta un gājēju tuneļi ar noejām
164.215Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
165.2151Ostas un kuģojamie kanāliJūras vai upju ostas (krastmalas, doki, moli u.c.), upju un kanālu hidrobūves, piestātnes, nostiprinātas krastmalas
166.215101Piestātnes un piestātņu krastmalas
167.21510101Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiemIzbūvēta krastmala ar laukakmeņu, dzelzsbetona, betona, pāļu, pakšu kastu, rievsienu krasta nostiprinājumu
168.21510102Iekšzemes ūdeņu piestātnesEstakādes tipa iekšzemes ūdeņu piestātnes uz dzelzsbetona pāļiem
169.215102Ostu akvatoriju būves
170.21510201Moli un viļņlaužiMoli un viļņlauži no betona, ar akmens sabērumu vai pakšu kastēm
171.21510202Jūras ostu piestātnesEstakādes tipa jūras ostu piestātnes
172.2152DambjiDambji un tiem līdzīgas ūdens uzkrāšanas būves dažādiem mērķiem – hidroelektriskajām spēkstacijām, apūdeņošanai, ūdens plūsmas regulēšanai, plūdu novēršanai, kā arī aizsprosti, krasta aizsargbūves
173.215201Dambji
174.21520101Dambji ar nostiprinātām nogāzēmDambji ar bruģi vai citu materiālu nostiprinātām nogāzēm
175.21520102Dambji bez nogāžu nostiprināšanasDambji bez nogāžu nostiprināšanas
176.2153Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūvesApūdeņošanas kanāli un citas zemes kultivēšanai paredzētas hidrobūves
177.215301Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves
178.21530101Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūvesBūves, kurām nav ēku pazīmju. Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm, piemēram, krasta nostiprinājumiem piemērojot tipu 21510101, bet akveduktiem piemērojot estakādes tipu 21410303
179.22Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas
180.221Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas
181.2211Maģistrālie naftas produktu un gāzes cauruļvadiMaģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens naftas produktu un gāzes cauruļvadi, maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens ķīmisko un citu produktu cauruļvadi
182.221101Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi
183.22110101Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku
184.221102Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmasAugsta spiediena pārvades sistēmas gāzesvadi (ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem) un gāzes urbumi
185.22110201Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot)
186.22110202Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)
187.22110203Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm
188.2212Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadiMaģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens cauruļvadi ūdens pārvadīšanai
189.221201Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi
190.22120101Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)
191.22120102Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)
192.22120103Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)
193.22120104Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm
194.2213Maģistrālās sakaru līnijasMaģistrālās virszemes, apakšzemes vai zemūdens sakaru līnijas, radio un televīzijas vai kabeļu tīkli, retranslācijas torņi, elektronisko sakaru masti
195.221301Masti un torņiSakaru, televīzijas, radio, un citiem mērķiem izmantojamie torņi un masti
196.22130101Režģotie torņi un masti
197.22130102Čaulveida torņi vai masti
198.22130103Torņi ar augstumu, lielāku par 300 m
199.221302Maģistrālās sakaru līnijas
200.22130201Maģistrālās sakaru līnijas
201.2214Maģistrālās elektropārvades līnijasMaģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades un sadales līnijas
202.221401Elektropārvades virszemes līnijas
203.22140101330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
204.22140102110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
205.221402Elektropārvades pazemes līnijas
206.22140201330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
207.22140202110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
208.221403Elektrosadales virszemes līnijas
209.22140301Vidussprieguma 6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
210.22140302Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijasZemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1,0 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
211.221404Elektrosadales pazemes līnijas
212.221404016, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
213.22140402Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijasZemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1,0 kilovoltu kabeļu elektrolīnijas
214.222Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi
215.2221Gāzes sadales sistēmasSadales sistēmas gāzesvadi ar darba spiedienu līdz 1,6 megapaskāliem (ieskaitot)
216.222101Sadales sistēmas gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (ieskaitot)
217.22210101Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot)
218.22210102Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot)
219.22210103Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm
220.222102Sadales sistēmas gāzesvadi ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem
221.22210201Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot)
222.22210202Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot)
223.22210203Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm
224.2222Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadiVietējie karstā ūdens un tvaika cauruļvadi, ūdenstorņi, akas
225.222201Ūdens ieguves urbumi un grodu akas
226.22220101Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas
227.222202Ūdenstorņi
228.22220201Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)
229.22220202Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību lielāku par 200 m3
230.222203Ūdensapgādes cauruļvadi
231.22220301Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)
232.22220302Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm
233.222204Siltumapgādes cauruļvadi
234.22220401Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju
235.22220402Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju
236.22220403Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju
237.22220404Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju
238.22220405Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju
239.222205Ūdens gradētavas
240.22220501Ūdens gradētavas
241.2223Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadiKanalizācijas tīkli un notekūdeņu kolektori, arī notekūdeņu attīrīšanas būves
242.222301Kanalizācijas tīklu cauruļvadi
243.22230101Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi
244.22230102Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm
245.22230103Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi
246.222302Notekūdeņu attīrīšanas būves
247.22230201Attīrīšanas iekārtu rezervuāri
248.22230202Attīrīšanas iekārtu baseini
249.22230203Dūņu lauki ar pamatni
250.2224Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļiVietējie virszemes vai apakšzemes elektrokabeļi un sakaru kabeļi, kā arī vietējie televīzijas kabeļi un ar tiem saistītās koplietošanas antenas
251.222401Vietējie sakaru kabeļi
252.22240101Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi
253.23Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumosBūves, kurām nav ēku pazīmju
254.230Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos
255.2301Ieguves rūpniecības vai iežieguves būvesIeguves rūpniecības vai iežieguves būves, kurām nav ēku pazīmju
256.230101Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves
257.23010101Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būvesBūves, kuras nav karjeri un kurām nav ēku pazīmju
258.2302Spēkstaciju būvesSpēkstaciju būves, kurām nav ēku pazīmju, tai skaitā vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa
259.230201Spēkstaciju būves
260.23020101Vēja elektrostacijasVēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa
261.2303Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būvesĶīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves, kurām nav ēku pazīmju
262.230301Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves
263.23030101Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būvesBūves, kurām nav ēku pazīmju. Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm, piemēram, laukumiem piemērojot tipu no tipu grupas 211201
264.2304Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būvesIepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves, kurām nav ēku pazīmju
265.230401Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves
266.23040101Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būvesBūves, kurām nav ēku pazīmju. Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm, piemēram, laukumiem piemērojot tipu no tipu grupas 211201
267.24Citas inženierbūves
268.241Sporta un atpūtas būves
269.2411Sporta laukumiBrīvdabas sporta laukumi un speciālas trases autosportam, motosportam, velosportam, jāšanas sportam u.tml.
270.241101Sporta laukumi, trases
271.24110101Sporta laukumi un trases ar cieto segumuSporta laukumi un trases ar asfalta, koka, dzelzsbetona, betona u.tml. segumu
272.24110102Sporta laukumi un trases ar mīksto segumuSporta laukumi un trases ar smilts, speciālā maisījuma, tenisita u.tml. segumu
273.2412Citas sporta un atpūtas būvesCitas atklātās sporta un atpūtas būves
274.241201Citas sporta un atpūtas būves
275.24120101Tribīnes
276.24120102Velotreki
277.24120103PeldbaseiniPeldbaseini ar lēkšanas torņiem vai bez tiem
278.242Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
279.2420Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūvesDūmeņi, baseini, elevatoru–noliktavu uzņēmumu būves, apgaismošanas līnijas, žogi, atkritumu poligoni vai izgāztuves, kultūrvēsturiskas inženierbūves
280.242001Dūmeņi
281.24200101Ķieģeļu dūmeņi
282.24200102Dzelzsbetona dūmeņi
283.24200103Metāla dūmeņi
284.242002BaseiniJebkura cita veida atklātie baseini, kas nav peldbaseini vai attīrīšanas iekārtu baseini
285.24200201Baseini
286.242003Elevatoru–noliktavu uzņēmumu būves
287.24200301Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem
288.242004Apgaismes būves
289.24200401Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām
290.242005Žogi
291.24200501Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai cita līdzīga materiāla pildījumu
292.24200502Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu
293.24200503Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai cita materiāla pildījumuŽogi, kas ir ar cokolu, bet bez mūra, betona vai dzelzsbetona pildījumu
294.24200504Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi
295.242006Kultūrvēsturiskas inženierbūvesJebkura veida kultūrvēsturiskas inženierbūves, kurām nav ēku pazīmju un kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram, pieminekļi
296.24200601Kultūrvēsturiskas inženierbūves
Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par būvju klasifikāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1620Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
202919
{"selected":{"value":"20.12.2012","content":"<font class='s-1'>20.12.2012.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.12.2012","iso_value":"2012\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2012.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-19.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.12.2012
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"