Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1494

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 176.§)
Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbilstības novērtēšanas kārtību mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, autobusiem, kravas automobiļiem un šo transportlīdzekļu piekabēm (puspiekabēm) (turpmāk – transportlīdzekļi), kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas tiek piedāvātas tirgū vai ko paredzēts ekspluatēt Latvijā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apstiprinātāja iestāde – dalībvalsts iestāde, kuras kompetencē ir transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšana, transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana, atļauju piešķiršana, apstiprinājuma sertifikātu izsniegšana un anulēšana, sadarbība ar citu dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm, tehnisku dienestu norīkošana, kā arī izgatavotāja uzraudzība, lai tas pildītu savus pienākumus attiecībā uz ražošanas atbilstību;

2.2. atbilstības sertifikāts – dokuments, ko izsniedz izgatavotājs un ar ko apliecina, ka attiecīgas sērijas transportlīdzeklis, kas pieder pie tipa, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, ražošanas laikā atbilst normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi;

2.3. bāzes transportlīdzeklis – jebkurš transportlīdzeklis, ko izmanto vairākposmu tipa apstiprināšanas procesa pirmajā posmā;

2.4. ES tipa apstiprinājuma sertifikāts – šajos noteikumos vai arī direktīvas vai regulas attiecīgajā pielikumā paredzēts sertifikāts – paziņojuma veidlapa, kas ietverta minētajā pielikumā kādā no noteikumiem, kas pievienoti Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtajam Nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" (turpmāk – ANO noteikumi) un ko atzīst par tam līdzvērtīgu;

2.5. hibrīda elektrotransportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas par mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no abiem transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas (jaudas) avotiem – no patērētās degvielas un elektroenerģijas (dzinējspēka) glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulatora, kondensatora, spararata (ģeneratora));

2.6. hibrīda mehāniskais transportlīdzeklis – transportlīdzeklis ar vismaz diviem dažādiem enerģijas pārveidotājiem un divām dažādām enerģijas glabāšanas sistēmām, kas kalpo par transportlīdzekļa dzinējspēku;

2.7. individuālas apstiprināšanas sertifikāts – elektronisks vai papīra dokuments, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis ir apstiprināts;

2.8. informācijas mape – pieteikuma iesniedzēja iesniegtie dokumenti – tehniskais apraksts kopā ar transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu datiem, rasējumiem vai fotogrāfijām –, ko izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz sertificēšanas institūcijā vai tehniskajā dienestā, lai veiktu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas atbilstības novērtēšanu. Informācijas mapi atļauts iesniegt elektroniski;

2.9. informācijas pakete – informācijas mape, kurai pievienoti testu ziņojumi un citi tehniskā dienesta vai apstiprinātājas iestādes dokumenti. Informācijas paketi atļauts iesniegt elektroniski;

2.10. izgatavotājs – persona vai struktūra, kas apstiprinātājai iestādei atbild par visiem tipa apstiprināšanas vai atļauju piešķiršanas procesa aspektiem un par ražošanas atbilstības nodrošināšanu. Šī persona vai struktūra var nebūt tieši iesaistīta visos apstiprināšanas procesā iesaistītā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavošanas posmos;

2.11. izgatavotāja pārstāvis – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Kopienā un ko izgatavotājs ir pilnvarojis, lai tā viņu pārstāvētu apstiprinātājā iestādē un viņa vārdā darbotos jomās, uz ko attiecas šie noteikumi. Atsauci uz terminu "izgatavotājs" uzskata par norādi uz izgatavotāju vai viņa pārstāvi;

2.12. jauns transportlīdzekļa vai sastāvdaļu tips – transportlīdzekļa vai sastāvdaļu tips, kam nav veikta atbilstības novērtēšana atbilstoši attiecīgām tehnisko normatīvu prasībām;

2.13. kompetentā iestāde – apstiprinātāja iestāde vai atbildīgā iestāde, vai akreditācijas struktūra, kas darbojas to vārdā. Šo noteikumu izpratnē pilnvarotā Latvijas apstiprinātāja iestāde ir Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk – CSDD);

2.14. lietots transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas iepriekš ir bijis pastāvīgi reģistrēts un kam izsniegts reģistrācijas dokuments;

2.15. lietota transportlīdzekļa sastāvdaļa – transportlīdzekļa sastāvdaļa, kas ir bijusi ekspluatācijā;

2.16. nepabeigts transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas ir jāpabeidz vēl vismaz vienā posmā, lai tas atbilstu šo noteikumu attiecīgajām tehnisko normatīvu prasībām;

2.17. sērijas beigu transportlīdzeklis – jebkurš transportlīdzeklis no tādiem krājumiem, ko nevar reģistrēt vai pārdot, vai nodot ekspluatācijā, jo spēkā stājušās jaunas tehniskās prasības, attiecībā uz kurām šis transportlīdzeklis nav apstiprināts;

2.18. tehniskais dienests – organizācija vai struktūra, ko apstiprinātāja iestāde ir norīkojusi par testu laboratoriju vai atbilstības izvērtētāju struktūru, lai apstiprinātājas iestādes uzdevumā veiktu pirmo izvērtēšanu un citus testus vai pārbaudes, pastāvot iespējai, ka apstiprinātāja iestāde pati var veikt šīs funkcijas;

2.19. tehniskais normatīvs – Eiropas Savienības direktīva, Eiropas Savienības regula, ANO noteikumi, standarti, kas attiecas uz šo noteikumu darbības sfēru un kas iekļauti šo noteikumu pielikumos;

2.20. tipa apstiprināšana – procedūra, ar ko dalībvalsts apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst attiecīgiem tehniskiem normatīviem un šo noteikumu prasībām;

2.21. tipa apstiprinājuma marķējums – piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas ir daļa no tipa apstiprinājuma numura un kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes un papildu apzīmējumiem atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

2.22. tipa apstiprinājuma numurs – piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes, tehnisko normatīvu numura(-iem), tipa apstiprinājuma kārtas numura un, ja piemērojams, tipa apstiprinājuma pagarinājuma numura un papildu apzīmējumiem atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

2.23. tipa apstiprinājuma sertifikāts – dokuments, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka transportlīdzekļa tips, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība ir apstiprināta;

2.24. tipa apstiprinājuma turētājs – izgatavotājs vai tā pārstāvis, kuram pēc atbilstības novērtēšanas izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts;

2.25. transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana – procedūra, ar ko dalībvalsts apliecina, ka konkrēts transportlīdzeklis atbilst attiecīgiem tehniskiem normatīviem un šo noteikumu prasībām;

2.26. transportlīdzekļa sastāvdaļa – ierīce, uz ko attiecas normatīvā akta prasības un ko paredzēts izmantot kā transportlīdzekļa daļu, un kam tipa apstiprinājumu var piešķirt atsevišķi no transportlīdzekļa, ja tas tieši paredzēts normatīvajā aktā;

2.27. transportlīdzekļa tips – noteiktas kategorijas transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām būtiskajām pazīmēm. Transportlīdzekļa tipam var būt varianti un versijas (2.pielikums);

2.28. transportlīdzekļa vai sastāvdaļas prototips – transportlīdzekļa vai sastāvdaļas tipa paraugs, kuru izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz testēšanai;

2.29. transportlīdzekļa vairākposmu tipa apstiprināšana – procedūra, ar ko viena vai vairākas dalībvalstis apliecina, ka atkarībā no pabeigšanas pakāpes nepabeigta vai vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa tips atbilst attiecīgiem tehniskajiem normatīviem un šo noteikumu prasībām;

2.30. vairākos posmos pabeigts transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas iegūts vairākposmu tipa apstiprināšanas procesā un kas atbilst šo noteikumu attiecīgajām tehniskajām prasībām;

2.31. nacionālā tipa apstiprināšana – tipa apstiprināšanas procedūra, kas noteikta ar attiecīgas valsts tiesību aktiem un kas ir spēkā vienīgi šīs valsts teritorijā;

2.32. vienā posmā pabeigts transportlīdzeklis – jebkurš transportlīdzeklis, kas nav jāpabeidz, lai tas atbilstu šo noteikumu attiecīgajām tehniskajām prasībām;

2.33. M, M1, M2, M3, N, N1, N2, N3, O, O1, O2, O3, O4, L, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e kategorijas transportlīdzeklis – minēto kategoriju transportlīdzekļu definīcijas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. sniega motocikliem;

3.2. sporta mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās motociklistu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēti uz Latvijas Motosporta federācijas licencētu sportistu vai Latvijas Motosporta federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.3. vieglajiem sporta automobiļiem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās automobiļu federācijas prasībām vai Latvijas Automobiļu federācijas tehniskajiem noteikumiem un kas reģistrēti uz Latvijas Automobiļu federācijas licencētu sportistu vai Latvijas Automobiļu federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto automobiļu sastāvdaļām;

3.4. velosipēdiem ar pedāļiem un palīgelektromotoru, kura nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 250 W un kurš izslēdzas, ja velosipēdists pārtrauc mīt pedāļus, un citā gadījumā pakāpeniski samazinās un visbeidzot izslēdzas, pirms transportlīdzekļa ātrums sasniedz 25 km/h;

3.5. transportlīdzekļiem, kas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā pastāvīgi reģistrēti Latvijā;

3.6. transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim;

3.7. no ārvalstīm uz laiku ievestiem transportlīdzekļiem;

3.8. transportlīdzekļiem, kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, tricikliem un kvadricikliem, kurus paredzēts lietot izklaidei vai sacensībām slēgtās teritorijās un ārpus koplietošanas ceļiem), un minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.9. transportlīdzekļiem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 25 km/h, un minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.10. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas nav minētas šo noteikumu 3.pielikumā;

3.11. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas tika ievestas Latvijā līdz 2001.gada 31.decembrim;

3.12. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas izgatavotas Latvijā līdz 2002.gada 31.decembrim;

3.13. lietotām transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.14. traktortehniku, tās piekabēm un šo transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.15. speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

3.16. trolejbusiem.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 477)

4. Tirgū atļauts piedāvāt tikai tādus transportlīdzekļus un to sastāvdaļas, kam veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar šo noteikumu prasībām un kas atbilst attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām, un kas ir atbilstoši marķēti.

5. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu veic CSDD. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu testēšanu veic CSDD vai tehniskie dienesti, kas akreditēti nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotie tehniskie dienesti.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.365 redakcijā)

6. Gadījumos, kad transportlīdzekli nav iespējams identificēt vai tiek konstatētas viltojuma pazīmes transportlīdzekļa agregātu numerācijā, reģistrāciju pamatojošos dokumentos vai tipa apstiprinājuma dokumentos, CSDD rīcību nosaka CSDD un Valsts policijas vienošanās.

II. Transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanas kārtība

7. ES tipa apstiprinājumu, nacionālo mazo sēriju tipa apstiprinājumu un sastāvdaļu tipa apstiprinājumu piešķir:

7.1. M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulai (ES) Nr.  2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr.  715/2007 un (EK) Nr.  595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (turpmāk – Regula Nr. 2018/858);

7.2.  L kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regulai (ES) Nr. 168/2013 par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (turpmāk – Regula Nr. 168/2013).

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

9. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

10. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

11. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

12. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

13. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

14. Ja CSDD konstatē, ka transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tips neatbilst tehnisko normatīvu prasībām, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

16. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

17. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

18. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

19. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

20. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

21. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

22. CSDD, ievērojot transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi, var aizliegt nepabeigta transportlīdzekļa pastāvīgu reģistrāciju un ekspluatācijas uzsākšanu līdz laikam, kad tas tiks pabeigts.

23. Tipa apstiprināšanas izdevumus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajām pakalpojuma izmaksām, sedz persona, kas iesniegusi CSDD iesniegumu par attiecīgā transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanu.

24. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

25. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

III. Tipa apstiprinājuma derīgums

(Nodaļa svītrota ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

26. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

27. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

28. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

29. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

IV. Tipa apstiprinājuma grozījumu izdarīšana

(Nodaļa svītrota ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

30. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

31. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

32. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

33. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

34. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

35. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

36. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

V. Apstiprinājumu atzīšana un reģistrēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

37. Latvijā tiek atzīti dalībvalstu sertificēšanas institūciju piešķirtie:

37.1. tipa apstiprinājumi M1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvai 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju modeļa apstiprinājumu (turpmāk – Direktīva 70/156/EEK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.–15. lpp.), ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar Komisijas 1998. gada 6. februāra Direktīvu 98/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (turpmāk – Direktīva 98/14/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 091, 1.–61. lpp.), un Komisijas 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (turpmāk – Direktīva 2001/116/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 1.–115. lpp.);

37.2. tipa apstiprinājumi M, N, O kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (turpmāk – Direktīva 2007/46/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 09.10.2007., L 263, 1.–160. lpp.);

37.2.1 tipa apstiprinājumi M, N, O kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Regulai Nr.  2018/858;

37.3. tipa apstiprinājumi L kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Regulai Nr. 168/2013;

37.4. tipa apstiprinājumi sastāvdaļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

37.5. tipa apstiprinājumi transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu, kas piešķirti atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

37.6. individuālie ES apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 24. pantu, ja transportlīdzeklis atbilst Direktīvas 2007/46/EK IV vai XI pielikumā norādītajiem normatīvajiem aktiem vai šo noteikumu prasībām;

37.7. individuālie ES apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar Regulu Nr.  2018/858, un individuālie nacionālie apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar Regulu Nr. 2018/858, ja tie atbilst prasībām, kas līdzvērtīgas šo noteikumu prasībām.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

38. Atzītos transportlīdzekļa tipa, individuālos ES un nacionālos apstiprinājumus importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis reģistrē CSDD. Importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz CSDD iesniegumu, kuram noteiktā secībā pievieno šādus dokumentus, ja tie nav pieejami vienotajā apstiprinātāju iestāžu elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā:

38.1. transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu tipa vai individuālā ES vai nacionālā apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;

38.2. informācijas paketi atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

38.3. attiecīgā atbilstības sertifikāta paraugu.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

39. Par katru transportlīdzekļa tipa, individuālo ES vai nacionālo apstiprinājumu persona, kura lūdz veikt tipa apstiprinājuma atzīšanu un reģistrēšanu, iesniedz atsevišķu iesniegumu.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

40. Ja šo noteikumu 38.punktā minētie dokumenti tiek iesniegti svešvalodā, izņemot angļu un krievu valodu, CSDD, ja nepieciešams, var pieprasīt tiem pievienot šo dokumentu tulkojumu valsts valodā.

41. Ja M, N vai O kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši Direktīvai 70/156/EEK, ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar Direktīvu 98/14/EK un Direktīvu 2001/116/EK, vai atbilstoši Direktīvai 2007/46/EK, vai atbilstoši Regulai Nr. 2018/858, dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām. Ja L kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši Regulai Nr.  168/2013, dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

42. Tipa un individuālo ES vai nacionālo apstiprinājumu reģistrēšanas izdevumus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajām pakalpojuma izmaksām, sedz tā persona, kas CSDD iesniegusi iesniegumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma reģistrēšanai.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

43. CSDD 10 darbdienu laikā izskata izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par transportlīdzekļa tipa vai individuālā ES vai nacionālā apstiprinājuma reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

44. Ja izgatavotāja, tā pārstāvja vai importētāja iesniegtā dokumentācija neatbilst šo noteikumu 38. punktā minētajām prasībām, CSDD pieņem lēmumu neatzīt transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu vai individuālo ES vai nacionālo apstiprinājumu un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot iesniegtās dokumentācijas nepilnības vai trūkumus.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

45. Ja CSDD konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļa, kam piešķirts tipa apstiprinājums, var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu nereģistrēt tipa apstiprinājumu un 30 darbdienu laikā par to informē iesniedzēju un citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas, pamatojot lēmumu.

46. Transportlīdzekļa tipam attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu piešķirtos apstiprinājumus un transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājumus nereģistrē.

VI. Atbilstības sertifikāts un tipa apstiprinājuma marķējums

47. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

48. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

49. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

50. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

51. Atbilstības sertifikāts ir derīgs līdz tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām. Minētais nosacījums neattiecas uz sēriju beigu transportlīdzekļiem, ja tiek ievērotas tehnisko normatīvu prasības.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

52. Atbilstības sertifikāts tiek izgatavots no papīra, kas aizsargāts atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

53. Transportlīdzekļu sastāvdaļu izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs glabā transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājuma dokumentāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības institūcijas darbiniekiem pēc viņu pieprasījuma.

54. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

VII. Ražošanas atbilstības nodrošināšana

(Nodaļa svītrota ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

55. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

56. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

57. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

58. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

59. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

VIII. Rīcība neatbilstības gadījumos

60. Ja CSDD konstatē transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu neatbilstību tipa apstiprinājuma sertifikātā vai informācijas paketē norādītajiem datiem, uzskatāms, ka atbilstība apstiprinātajam tipam nav ievērota, izņemot gadījumus, ja atsevišķie tehniskie normatīvi pieļauj atkāpes un tās ir ievērotas.

61. Ja CSDD konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības neatbilstību piešķirtajam tipa apstiprinājumam vai par to, ka dati vai informācija, kuras dēļ varētu tikt atsaukti transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības, ir viltota vai nav publiskota, tā informē tipa apstiprinājumu piešķīrušo tipa apstiprinātāju iestādi vai tirgus uzraudzības iestādi par konstatēto neatbilstību un atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

61.1. izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu izgatavotājam vai tā pārstāvim par konstatētajiem pārkāpumiem un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

61.2. atzīst par nederīgiem atsevišķu transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus, kamēr izgatavotājs vai tā pārstāvis pierāda transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

61.3. atzīst par nederīgiem visu attiecīgā tipa transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus, kamēr izgatavotājs vai tā pārstāvis pierāda transportlīdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

61.3.1 veic ārpuskārtas ražošanas atbilstības pārbaudes un, ja nepieciešams, apstiprinātā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības prototipa atkārtotu pārbaudi (testu). Ar pārbaudi saistītās izmaksas sedz izgatavotājs vai tā pārstāvis;

61.4. atzīst par nederīgu CSDD izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrāciju līdz neatbilstības novēršanai;

61.5. anulē CSDD izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

62. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

63. Šo noteikumu 60. un 61. punktā minētajos gadījumos CSDD par pieņemto lēmumu informē izgatavotāju vai tā pārstāvi un tipa apstiprinājumu piešķīrušo iestādi vai tirgus uzraudzības iestādi.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

64. Ja citas dalībvalsts sertificēšanas institūcija norāda, ka Latvijā apstiprinātā tipa transportlīdzekļi vai to sastāvdaļas, kam ir atbilstības sertifikāts vai kas ir atbilstoši marķēti, neatbilst apstiprinātajam tipam, CSDD veic nepieciešamās pārbaudes. Ja tiek konstatēta neatbilstība, CSDD informē izgatavotāju, kurš iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc informācijas saņemšanas veic pasākumus, lai atjaunotu atbilstību apstiprinātajam tipam.

65. Ja CSDD secina, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomas normatīvo aktu prasībām un ir atbilstoši marķētas, tomēr tās rada nopietnu apdraudējumu ceļu satiksmes drošībai vai nopietnu kaitējumu apkārtējai videi vai veselības aizsardzībai, CSDD var līdz sešiem mēnešiem atteikt tos reģistrēt, aizliegt pārdot vai nodot ekspluatācijā. Tādos gadījumos CSDD pieņem pamatotu lēmumu, par ko 10 dienu laikā informē izgatavotāju, citas dalībvalstis un Eiropas Komisiju, izklāstot lēmuma iemeslus. Ja CSDD konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kam piešķirts tipa apstiprinājums vai uz kā ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā vēršas pie tipa apstiprinājumu piešķīrušās dalībvalsts ar lūgumu pārbaudīt, vai izgatavotie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības atbilst apstiprinātajam tipam.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā)

65.1 Ja CSDD konstatē, ka norīkotais tehniskais dienests neatbilst norīkojuma prasībām, tā atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

65.11. veic ārpuskārtas auditu un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

65.12. aptur tehniskā dienesta norīkojumu;

65.13. atsauc tehniskā dienesta norīkojumu visās vai atsevišķās norīkojuma jomās.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

IX. Valsts tipa apstiprinājums mazām sērijām

(Nodaļa svītrota ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

66. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

67. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

68. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

69. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

70. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

71. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

X. Transportlīdzekļu individuālā apstiprināšana

72. Transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu veic katram no ārvalsts ievestam vai Latvijā izgatavotam transportlīdzeklim, ja uz to nav attiecināms ES tipa vai nacionālais tipa apstiprinājums, ES vai atzīts nacionālais individuālais apstiprinājums, kā arī vairākposmu individuālās apstiprināšanas gadījumā.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

73. Transportlīdzekļu individuālo apstiprinājumu piešķir:

73.1. jauniem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem – individuālo ES apstiprinājumu atbilstoši Regulas Nr.  2018/858 44. panta prasībām;

73.2. jauniem un lietotiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem – individuālo nacionālo apstiprinājumu atbilstoši Regulas Nr. 2018/858 45. panta prasībām;

73.3. L kategorijas transportlīdzekļiem – individuālo nacionālo apstiprinājumu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

74. Transportlīdzekļa īpašnieks, izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz CSDD (noteiktā secībā) šādus dokumentus:

74.1. iesniegumu transportlīdzekļa individuālai apstiprināšanai;

74.2. informācijas paketi, kas ietver:

74.2.1. (svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135);

74.2.2. M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem – informācijas mapi, kas satur attiecīgu transportlīdzekļu individuālā apstiprinājuma sertifikātā minēto informāciju atbilstoši Regulas Nr. 2018/858 prasībām (ievērojot punktu numerāciju), transportlīdzekļa fotogrāfijas (tādā kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju par transportlīdzekli), izgatavotāja, tehnisko dienestu vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa atbilstību Regulas Nr. 2018/858 prasībām ES vai nacionālās individuālās apstiprināšanas gadījumā vai par atbilstību šo noteikumu 11. pielikumā minēto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 7. pielikumā noteiktos atvieglojumus, nacionālās individuālās apstiprināšanas gadījumā;

74.2.3. L kategorijas transportlīdzekļiem – informācijas mapi, kas satur attiecīgu šo noteikumu 6. pielikuma III sadaļā minēto informāciju (ievērojot punktu numerāciju), transportlīdzekļa rasējumus un fotogrāfijas (uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, izņemot gadījumu, ja informācijas mapi iesniedz elektroniski, un tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju par transportlīdzekli), izgatavotāja, tehnisko dienestu vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 11. pielikumā minēto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 7. pielikumā noteiktos atvieglojumus;

74.3. citus tehnisko dienestu vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekli pēc CSDD pieprasījuma.

(MK 28.02.2012. noteikumu Nr. 151 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

75. CSDD 10 darbdienu laikā izskata transportlīdzekļa īpašnieka iesniegto dokumentāciju un pieņem lēmumu par tās atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza, nepilnīga vai CSDD uzskata, ka nepieciešams iesniegt papildu dokumentāciju, lēmuma pieņemšana par dokumentācijas atbilstību tiek atlikta līdz dokumentācijas precizēšanai un pilnveidošanai, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem.

76. Ja iesniegtā dokumentācija atbilst šo noteikumu vai Regulas Nr.  2018/858 prasībām, transportlīdzeklim tiek veikta pārbaude CSDD norādītajā vietā vai norīkotajā tehniskajā dienestā. Par CSDD norādītajā vietā veikto pārbaudi tiek sastādīts pārbaudes protokols atbilstoši šo noteikumu 14. pielikumam.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

77. Ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajai dokumentācijai un Regulas Nr.  2018/858 vai šo noteikumu 11. pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, transportlīdzeklim, ievērojot šo noteikumu 7. pielikumā noteiktos atvieglojumus, tiek piešķirts attiecīgi transportlīdzekļa individuālais ES vai nacionālais apstiprinājums.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

78. Ja transportlīdzeklim tiek piešķirts individuālais apstiprinājums, CSDD:

78.1. individuālo apstiprinājumu numurē atbilstoši Regulas Nr. 2018/858 prasībām:

78.1.1. individuālā ES apstiprinājuma 4. daļas sešu burtciparu zīmes norāda:

78.1.1.1. transportlīdzekļa kategoriju – 1. un 2. zīme;

78.1.1.2. kārtas numuru – 3. līdz 6. zīme;

78.1.2. individuālā nacionālā apstiprinājuma 4. daļas sešu burtciparu zīmes norāda:

78.1.2.1. transportlīdzekļa kategoriju – 1. un 2. zīme;

78.1.2.2. apstiprinājuma piešķiršanas gadu atbilstoši starptautisko tehnisko normatīvu prasībām (piemēram, M apzīmē 2021. gadu) – 3. zīme;

78.1.2.3. kārtas numuru atbilstoši transportlīdzekļa kategorijai un apstiprinājuma piešķiršanas gadam – 4. līdz 6. zīme;

78.2. individuālās apstiprināšanas sertifikātu izsniedz:

78.2.1. elektroniski:

78.2.1.1. atbilstoši Regulas Nr. 2018/858 prasībām M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem;

78.2.1.2. atbilstoši šo noteikumu 6. pielikuma III sadaļas prasībām L kategorijas transportlīdzekļiem.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

79. Transportlīdzekļa individuālo apstiprinājumu nepiešķir, ja:

79.1. transportlīdzeklis pēc tā konstrukcijas nav paredzēts izmantošanai ceļu satiksmē;

79.2. transportlīdzekļa izgatavotājam nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods (WMI). Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem un tehnoloģiskajiem agregātiem;

79.3. transportlīdzeklis pēc tā konstrukcijas ir paredzēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi, bet nav pielāgots braukšanai pa ceļa labo pusi atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa vai normatīvajā aktā par transportlīdzekļu pārbūvi. Šī prasība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi un noteikti Ceļu satiksmes likuma 10. panta astotās daļas 1. punkta "c", "d" vai "e" apakšpunktā;

79.4. transportlīdzeklis neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati vai transportlīdzekļu pārbūvi.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 483)

XI. Lietotu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšana

80. Lietotam transportlīdzeklim, ņemot vērā tā izgatavošanas datumu, jāatbilst šo noteikumu 7. un 11.pielikumā noteiktajām prasībām un prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati.

81. Lietotam L, M1, N vai O kategorijas transportlīdzeklim par atbilstības apliecinājumu tiek uzskatīta transportlīdzekļa pastāvīgās reģistrācijas apliecība, ja tā izdota kādā no šīm valstīm:

81.1. pēc 2001.gada 1.janvāra – Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Īslandē, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā vai Zviedrijā;

81.2. pēc 2001. gada 1. janvāra – Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā vai Horvātijā reģistrētam transportlīdzeklim, kam piešķirts ES tipa vai individuālais apstiprinājums, nacionālais tipa vai individuālais apstiprinājums. Piešķirto ES individuālo, nacionālo tipa vai individuālo apstiprinājumu apliecina ar:

81.2.1. atzīmi Latvijā ievestā transportlīdzekļa izcelsmes vai iepriekšējās pastāvīgās reģistrācijas valsts transportlīdzekļu reģistra centrālajā datubāzē, ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram;

81.2.2. transportlīdzekļa atbilstības sertifikātu vai tā apliecinātu kopiju;

81.2.3. apstiprinātājas vai attiecīgās valsts reģistra iestādes apliecinājumu par apstiprinājuma piešķiršanu;

81.2.4. atzīmi iepriekšējās reģistrācijas valsts reģistrācijas apliecībā.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 365; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

82. Lietotam M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim, ja tam nav piešķirts ES tipa vai individuālais apstiprinājums un tā pastāvīgās reģistrācijas apliecība izsniegta kādā no šo noteikumu 81.1. apakšpunktā minētajām valstīm, kā arī kādā no šo noteikumu 81.2. apakšpunktā minētajām valstīm, ja tajā piešķirts nacionālais tipa vai individuālais apstiprinājums, atbilstības novērtēšana tiek veikta individuāli saskaņā ar šo noteikumu X nodaļā minēto kārtību, piemērojot šādus atvieglojumus:

82.1. šo noteikumu 4.pielikuma IV sadaļas 3.nodaļas informatīvā dokumenta iesniegšana ir brīvprātīga;

82.2. atsevišķo atbilstības apliecinājumu kopijas iesniedzamas tikai pēc CSDD pieprasījuma, ja rodas šaubas par transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 7. un 11.pielikumā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 365; MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 451; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

83. Ja lietots L, M, N vai O kategorijas transportlīdzeklis iepriekš bijis pastāvīgi reģistrēts valstī, kas nav minēta šo noteikumu 81. punktā, vai neizpilda 81.2. apakšpunkta nosacījumus, tā atbilstības novērtēšana tiek veikta:

83.1. šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, ja transportlīdzeklis atbilst CSDD piešķirtajam nacionālajam tipa apstiprinājumam, kas bija derīgs transportlīdzekļa izgatavošanas dienā. Izsniedzot šādam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu, tā izsniedzējs atbilstības sertifikāta daļā "Piezīmes" norāda – "Lietots transportlīdzeklis. Iepriekšējā reģistrācijas valsts: ...";

83.2. individuāli saskaņā ar šo noteikumu X nodaļā noteikto kārtību, ja transportlīdzeklis neatbilst CSDD piešķirtam nacionālajam tipa apstiprinājumam, kas bija derīgs transportlīdzekļa izgatavošanas dienā.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

XII. Tirgus uzraudzība

84. Tirgus uzraudzības institūcijas funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.

85. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū (pārdot, dāvināt, nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās) vai pastāvīgi reģistrēt transportlīdzekli, ja tam ir derīgs atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, kā arī ja tam ir CSDD izsniegts individuālas apstiprināšanas sertifikāts vai atzīts individuālais ES vai nacionālais individuālais apstiprinājums. Individuālas apstiprināšanas sertifikāts ir dokuments, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka konkrēts transportlīdzeklis ir apstiprināts.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

86. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū transportlīdzekļu sastāvdaļas vai sākt to ekspluatāciju, ja attiecīgās sastāvdaļas atbilst apstiprinātam transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam un ir marķētas atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu vai šo noteikumu noteiktajām prasībām.

87. Ja centrs konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi, kam ir atbilstības sertifikāts, vai to sastāvdaļas neatbilst apstiprinātajam vai atzītajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, centrs par to informē CSDD. Minēto transportlīdzekļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū vai ekspluatācija Latvijā tiek aizliegta līdz neatbilstības novēršanai.

88. Ja centrs konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi, kam ir atbilstības sertifikāts, vai to sastāvdaļas var radīt nopietnus draudus satiksmes drošībai, centrs par to informē CSDD. Minēto transportlīdzekļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū vai ekspluatācija Latvijā ir aizliegta.

XIII. Lēmumu pieņemšana izņēmuma gadījumos un lēmumu apstrīdēšana

89. CSDD lēmumu par tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, tipa atzīšanas atteikumu vai transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas atteikumu sniedz rakstiski, pamatojot atteikumu un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams apstrīdēt. CSDD pieņemto lēmumu personai ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt Satiksmes ministrijā.

XIV. Atbrīvojumi jaunām tehnoloģijām vai jaunām koncepcijām, kas nav saderīgas ar atsevišķām direktīvām

(Nodaļa svītrota ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

90. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

91. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

92. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

93. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

94. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

XV. Tehnisko dienestu paziņošana

(Nodaļa svītrota ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

95. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

96. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1018)

97. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

98. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

99. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

100. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

XVI. Noslēguma jautājumi

101. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumus Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 104.nr.).

102. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piešķirtie tipa apstiprinājumi ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk par šo noteikumu 15.pielikuma 4.ailē norādītajiem termiņiem.

103. Pabeigtiem M, N vai O kategorijas sēriju beigu transportlīdzekļiem atbilstības sertifikāts (6. pielikums) ir derīgs 16 mēnešus pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja šis termiņš iestājies Covid-19 pandēmijas laikā un ja tiek ievēroti šo noteikumu 51. punktā minētie nosacījumi.

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 543 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.262; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.365)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1970.gada 6.februāra Direktīvas 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu;

2) Padomes 1970.gada 6.februāra Direktīvas 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu;

3) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem;

4) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām;

5) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

6) Padomes 1970.gada 8.jūnija Direktīvas 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu;

7) Padomes 1970.gada 27.jūlija Direktīvas 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm;

8) Padomes 1970.gada 27.jūlija Direktīvas 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm;

9) Padomes 1971.gada 1.marta Direktīvas 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem;

10) Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīvas 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

11) Padomes 1972.gada 20.jūnija Direktīvas 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji;

12) Padomes 1972.gada 2.augusta Direktīvas 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem;

13) Padomes 1973.gada 17.decembra Direktīvas 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām);

14) Padomes 1973.gada 17.decembra Direktīvas 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm;

15) Padomes 1974.gada 4.jūnija Direktīvas 74/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakcija uz triecienu);

16) Padomes 1974.gada 22.jūlija Direktīvas 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem);

17) Padomes 1974.gada 17.septembra Direktīvas 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem;

18) Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīvas 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci;

19) Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīvas 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi;

20) Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīvas 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem;

21) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

22) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem;

23) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem;

24) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem;

25) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem;

26) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos;

27) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos;

28) Padomes 1977.gada 17.maija Direktīvas 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm;

29) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem;

30) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem;

31) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem;

32) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām;

33) Padomes 1977.gada 27.septembra Direktīvas 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku;

34) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

35) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm;

36) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm;

37) Komisijas 1978.gada 19.maija Direktīvas 78/507/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi;

38) Padomes 1978.gada 12.jūnija Direktīvas 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm;

39) Padomes 1978.gada 12.jūnija Direktīvas 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargiem;

40) Komisijas 1978.gada 19.maija Direktīvas 78/632/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām);

41) Padomes 1978.gada 16.oktobra Direktīvas 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem;

42) Komisijas 1979.gada 18.aprīļa Direktīvas 79/488/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem;

43) Padomes 1980.gada 16.decembra Direktīvas 80/1268/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu;

44) Padomes 1980.gada 16.decembra Direktīvas 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu;

45) Komisijas 1981.gada 13.aprīļa Direktīvas 81/333/EEK, ar kuru groza Direktīvu 79/490/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām;

46) Padomes 1981.gada 20.jūlija Direktīvas 81/577/EEK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem);

47) Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm;

48) Padomes 1987.gada 3.decembra Direktīvas 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no dīzeļmotoriem, kurus izmanto transportlīdzekļos;

49) Komisijas 1988.gada 24.marta Direktīvas 88/195/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu;

50) Komisijas 1988.gada 16.maija Direktīvas 88/321/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem;

51) Komisijas 1988.gada 17.maija Direktīvas 88/366/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku;

52) Komisijas 1989.gada 28.marta Direktīvas 89/277/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem;

53) Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīvas 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm);

54) Komisijas 1989.gada 17.jūlija Direktīvas 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

55) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/516/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem;

56) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/517/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos;

57) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/518/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem;

58) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/628/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām;

59) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/629/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem;

60) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/630/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku;

61) Padomes 1991.gada 27.marta Direktīvas 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm;

62) Komisijas 1991.gada 15.jūlija Direktīvas 91/422/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

63) Padomes 1991.gada 1.oktobra Direktīvas 91/542/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gāzveida izmešu emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem;

64) Komisijas 1991.gada 6.decembra Direktīvas 91/662/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/297/EEK attiecībā uz stūres rata un statņa reakciju uz triecienu;

65) Komisijas 1991.gada 10.decembra Direktīvas 91/663/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

66) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/21/EEK par M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem;

67) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem;

68) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām;

69) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos;

70) Padomes 1992.gada 30.jūnija Direktīvas 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu motorizēto transportlīdzekļu tipveida apstiprināšanu;

71) Komisijas 1992.gada 2.jūlija Direktīvas 92/62/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu;

72) Padomes 1992.gada 10.novembra Direktīvas 92/97/EEK, ar ko groza Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu;

73) Padomes 1992.gada 17.decembra Direktīvas 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa;

74) Komisijas 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

75) Komisijas 1993.gada 17.decembra Direktīvas 93/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu;

76) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīvas 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu;

77) Komisijas 1994.gada 15.novembra Direktīvas 94/53/EK, ar kuru groza 2.pantu Komisijas Direktīvā 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

78) Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem;

79) Komisijas 1994.gada 16.decembra Direktīvas 94/68/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm;

80) Komisijas 1994.gada 21.decembra Direktīvas 94/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/549/EEK par mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem;

81) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību;

82) Komisijas 1995.gada 20.septembra Direktīvas 95/48/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/21/EEK attiecībā uz M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (teksts attiecas uz EEZ);

83) Komisijas 1995.gada 31.oktobra Direktīvas 95/54/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, kurus rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji, un ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu;

84) Komisijas 1995.gada 8.novembra Direktīvas 95/56/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ);

85) Eiropas Parlamenta 1996.gada 22.janvāra Direktīvas 96/1/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotājvielu izmešus no kompresijas aizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK;

86) Komisijas 1996.gada 27.marta Direktīvas 96/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK par mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu (teksts attiecas uz EEZ);

87) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 20.maija Direktīvas 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK;

88) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/36/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

89) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/37/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (dokuments attiecas uz EEZ);

90) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ);

91) Komisijas 1996.gada 2.oktobra Direktīvas 96/64/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ);

92) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 8.oktobra Direktīvas 96/69/EK, ar ko groza Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu motorizēto transportlīdzekļu radīto gaisa piesārņojumu;

93) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvas 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK;

94) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ);

95) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (dokuments attiecas uz EEZ);

96) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (dokuments attiecas uz EEZ);

97) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīvas 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK;

98) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/28/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (dokuments attiecas uz EEZ);

99) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/29/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/757/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (dokuments attiecas uz EEZ);

100) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/30/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

101) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/760/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

102) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/32/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/539/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

103) Komisijas 1997.gada 24.jūnija Direktīvas 97/39/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīvu 75/443/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (dokuments attiecas uz EEZ);

104) Komisijas 1998.gada 27.janvāra Direktīvas 98/12/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (dokuments attiecas uz EEZ);

105) Komisijas 1998.gada 6.februāra Direktīvas 98/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

106) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra Direktīvas 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK;

107) Komisijas 1998.gada 2.oktobra Direktīvas 98/77/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

108) Komisijas 1998.gada 30.novembra Direktīvas 98/90/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (dokuments attiecas uz EEZ);

109) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 14.decembra Direktīvas 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu;

110) Komisijas 1999.gada 26.janvāra Direktīvas 1999/7/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (dokuments attiecas uz EEZ);

111) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

112) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/15/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (dokuments attiecas uz EEZ);

113) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/16/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

114) Komisijas 1999.gada 18.marta Direktīvas 1999/17/EK, kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un atiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (dokuments attiecas uz EEZ);

115) Komisijas 1999.gada 18.marta Direktīvas 1999/18/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/762/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (dokuments attiecas uz EEZ);

116) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra Direktīvas 1999/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, un par grozījumiem Padomes Direktīvā 88/77/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

117) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/98/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā (dokuments attiecas uz EEZ);

118) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/99/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (dokuments attiecas uz EEZ);

119) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/100/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK par oglekļa dioksīda emisiju no mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to degvielas patēriņu (dokuments attiecas uz EEZ);

120) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (teksts attiecas uz EEZ);

121) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/102/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

122) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 28.februāra Direktīvas 2000/4/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām);

123) Komisijas 2000.gada 22.februāra Direktīvas 2000/3/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

124) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20.marta Direktīvas 2000/8/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām;

125) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 26.jūnija Direktīvas 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK;

126) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.janvāra Direktīvas 2001/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

127) Komisijas 2001.gada 10.aprīļa Direktīvas 2001/27/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

128) Komisijas 2001.gada 8.maija Direktīvas 2001/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (dokuments attiecas uz EEZ);

129) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija Direktīvas 2001/43/EK ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu;

130) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK;

131) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 20.novembra Direktīvas 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EEK;

132) Komisijas 2001.gada 30.oktobra Direktīvas 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

133) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 7.decembra Direktīvas 2001/100/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

134) Komisijas 2001.gada 20.decembra Direktīvas 2001/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

135) Komisijas 2002.gada 1.oktobra Direktīvas 2002/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

136) Komisijas 2002.gada 3.oktobra Direktīvas 2002/80/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

137) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 18.marta Direktīvas 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

138) Komisijas 2003.gada 21.marta Direktīvas 2003/19/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

139) Komisijas 2003.gada 11.augusta Direktīvas 2003/76/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

140) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 10.novembra Direktīvas 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

141) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra Direktīvas 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīvas 70/156/EEK grozījumiem;

142) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/3/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 80/1268/EEK attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijas mērījumiem un degvielas patēriņu N1 kategorijas transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

143) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos;

144) Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

145) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 2.februāra Direktīvas 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu;

146) Komisijas 2002.gada 17.maija Direktīvas 2002/41/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu;

147) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 17.jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem;

148) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/93/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem;

149) Komisijas 2004.gada 5.jūlija Direktīvas 2004/86/EK, ar ko, nolūkā sekot tehnikas progresam, groza Padomes Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transportlīdzekļu masu un izmēriem;

150) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Direktīvas 2002/51/EK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisijas līmeņa samazināšanu, ar ko groza Direktīvu 97/24/EK (dokuments attiecas uz EEZ);

151) Komisijas 2003.gada 11.augusta Direktīvas 2003/77/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

152) Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm;

153) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

154) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/73/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

155) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/30/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm;

156) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

157) Komisijas 1999.gada 20.aprīļa Direktīvas 1999/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

158) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām;

159) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/72/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (dokuments attiecas uz EEZ);

160) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu;

161) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/23/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu (dokuments attiecas uz EEZ);

162) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem;

163) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/24/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

164) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20. marta Direktīvas 2000/7/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem paredzētiem spidometriem un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu;

165) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju;

166) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/74/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (dokuments attiecas uz EEZ);

167) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu;

168) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/25/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (dokuments attiecas uz EEZ);

169) Komisijas 2004.gada 14.oktobra Direktīvas 2004/104/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz autotransporta un tā piekabju tipizāciju (dokuments attiecas uz EEZ);

170) Komisijas 2005.gada 16.februāra Direktīvas 2005/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

171) Komisijas 2005.gada 7.marta Direktīvas 2005/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (dokuments attiecas uz EEZ);

172) Komisijas 2005.gada 29.marta Direktīvas 2005/27/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

173) Komisijas 2005.gada 22.aprīļa Direktīvas 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

174) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/39/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem (dokuments attiecas uz EEZ);

175) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/40/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

176) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ);

177) Komisijas 2005.gada 25.jūlija Direktīvas 2005/49/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam (dokuments attiecas uz EEZ);

178) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 28.septembra Direktīvas 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

179) (svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265);

180) Komisijas 2005.gada 14.novembra Direktīvas 2005/78/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu (dokuments attiecas uz EEZ);

181) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK;

182) Komisijas 2005.gada 23.novembra Direktīvas 2005/83/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 72/245/EEK I, VI, VII, VIII, IX un X pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) (dokuments attiecas uz EEZ);

183) Komisijas 2006.gada 17.februāra Direktīvas 2006/20/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ);

184) Komisijas 2006.gada 3.marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (dokuments attiecas uz EEZ);

185) Komisijas 2006.gada 6.marta Direktīvas 2006/28/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

186) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa un kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK;

187) Komisijas 2006.gada 6.jūnija Direktīvas 2006/51/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem;

188) Komisijas 2006.gada 18.augusta Direktīvas 2006/72/EK par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai;

189) Komisijas 2006.gada 27.novembra Direktīvas 2006/119/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

190) Komisijas 2006.gada 27.novembra Direktīvas 2006/120/EK par labojumiem un grozījumiem Direktīvā 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu;

191) Komisijas 2007.gada 18.jūnija Direktīvas 2007/35/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

192) Komisijas 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/15/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 74/483/EEK I pielikumu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

193) Komisijas 2007.gada 14.jūnija Direktīvas 2007/34/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/157/EEK par dalīvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

194) Komisijas 2007.gada 21.jūnija Direktīvas 2007/37/EK, ar ko groza I un III pielikumu Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalīvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu;

195) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 5.septembra Direktīvas 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ);

196) Komisijas 2008.gada 24.septembra Direktīvas 2008/89/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ);

197) Komisijas 2008.gada 18.jūlija Direktīvas 2008/74/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK un Direktīvu 2005/78/EK attiecībā uz tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ);

198) Komisijas 2009.gada 7.janvāra Direktīvas 2009/1/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

199) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/62/EK par stiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

200) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

201) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija 2009/79/EK Direktīvas par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

202) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/80/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

203) Komisijas 2009.gada 17.augusta Direktīvas 2009/108/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojot to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ);

204) Komisijas 2009.gada 12.marta Direktīvas 2009/19/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētiskā savietojamība), lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

205) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/78/EK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

206) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Direktīvas 2009/139/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

207) Komisijas 2010.gada 9.marta Direktīvas 2010/19/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/226/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, lai dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīces pielāgotu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ);

208) Komisijas 2013. gada 27. novembra Direktīvas 2013/60/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Riteņu transportlīdzekļu kategoriju definīcijas

(Pielikums MK 28.02.2012. noteikumu Nr. 151 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 451; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

1. L kategorijas transportlīdzekļu definīcijas noteiktas Regulas Nr. 168/2013 I pielikumā.

2. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu definīcijas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulā (ES) Nr.  2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr.  595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK.

3. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

4. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

5. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

6. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

7. (Svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22. decembra noteikumiem Nr.1494
Transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

1. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu tipu, variantu un versiju definīcijas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulā (ES) Nr. 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK.

2. L kategorijas transportlīdzekļu tipu, variantu un versiju definīcijas noteiktas Regulas Nr. 168/2013 3. pantā.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Obligātai atbilstības novērtēšanai pakļautās transportlīdzekļu sastāvdaļas (parametri) un piemērojamo tehnisko normatīvu saraksts

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

Nr.
p.k.

Sastāvdaļas (parametri)

Transportlīdzekļu kategorijas

L

M, N, O

Direktīvas/ANO Noteikumi

Direktīvas/Regulas/ANO Noteikumi

1.Dzirksteļaizdedzes un kompresijas aizdedzes iekšdedzes motori attiecībā uz: 
1.1.to izmešiem un cietajām daļiņām

97/24/EK 5. nod.

88/77/EEK;
2005/55/EK;
Regula Nr. 595/2009

49

1.2.lietderīgās jaudas mērījumiem

95/1/EK

85

1.3.maksimālā griezes momenta mērījumiem

2.Kompresijas aizdedzes motoru dūmainība

24

3.Speciāls barošanas sistēmas aprīkojums: 
3.1.tvertnes motoriem, kas darbināmi ar sašķidrinātu naftas gāzi (SNG)

67

3.2.saspiestas dabasgāzes tvertnes

110

4.Pasākumi pret motoru forsēšanu

97/24/EK 7. nod.

5.Izplūdes gāzu trokšņu slāpēšanas ierīces

97/24/EK 9. nod.

92

70/157/EEK
Regula (ES) Nr.
540/2014

59

6.Atgāzu katalītiskie neitralizatori

70/220/EEK

103

7.Drošības konstrukcijas: 
7.1.priekšējās

93

7.2.aizmugurējās

70/221/EEK

58

7.3.sānu

89/297/EEK

73

8.Skaņas signālierīces

93/30/EEK

28

70/388/EEK

28

9.Atpakaļskata spoguļi un netiešās redzamības ierīces: 
9.1.atpakaļskata spoguļi

97/24/EK 4. nod.

81/46

71/127/EEK

46

9.2.netiešās redzamības ierīces  

2003/97/EK

10.Bremžu loki, kluči un uzlikas

90

71/320/EEK

90

11.Pretaizbraukšanas ierīces

93/33/EEK

12.Imobilaizeri

74/61/EEK

116

13.Trauksmes signalizācijas ierīces

97

14.Sēdekļu izturība

74/408/EEK

17
80

15.Sēdekļu pagalvji

78/932/EEK

25

16.Jumta bagāžnieki un radio antenas

74/483/EEK

26

17.Transportlīdzekļu ārējie izvirzījumi

97/24/EK 3. nod.

18.Atstarotāji

76/757/EEK

3

76/757/EEK

3

19.Lukturi: 
19.1.dienas gaitas lukturi

76/758/EEK

87

19.2.gabarītu, bremzēšanas un kontūrlukturi

97/24/EC 2. nod.

50

7

19.3.sānu gabarītlukturi

50

91

19.4.virzienrādītāji

50

76/759/EEK

6

19.5.aizmugurējās numura zīmes lukturīši

50

76/760/EEK

4

19.6.priekšējie miglas lukturi

19

76/762/EEK

19

19.7.aizmugurējie miglas lukturi

38

77/538/EEK

38

19.8.atpakaļgaitas lukturi

23

77/539/EEK

23

19.9.stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

77

20.Galvenie lukturi: 
20.1.galvenie lukturi

97/24/EK 2. nod.

56/57
76

76/761/EEK

1

20.2.hermetizētie galvenie lukturi (SB)

5

20.3.galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

97/24/EK 2. nod.

72/82

8/20

20.4.halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

31

20.5.gāzu lokizlādes galvenie lukturi

98

20.6.galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

112

20.7.adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

123

21.Gaismas avoti:   
21.1.gāzu lokizlādes lukturu gaismas avoti

99

21.2.kvēlspuldzes

97/24/EK 2. nod.

37

37

22.Personu noturošās ierobežotājsistēmas: 
22.1.pieaugušo drošības jostas un to sistēmas

97/24/EK 11. nod.

16

77/541/EEK

16

22.2.bērna aizsargsistēmas (jostas, sēdeklīši)

44

23.Bākugunis

65

24.Galveno lukturu tīrītāji un apskalotāji

45

25.Pretšļakatu ierīces

91/226/EEK;
Regula Nr. 109/2011

26.Neplīstoši stikli, stiklu materiāli

92/22/EEK

43

92/22/EEK

43

27.Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

97/24/EK 2. nod.

75

92/23/EEK

30

28.Riepas komerciālajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

75

54

29.Ātruma ierobežotājierīces

92/24/EEK

89

30.Mehāniskās sakabes ierīces

97/24/EK 10. nod.

 

94/20/EK

55

31.Saīsinātā tipa sakabes ierīces

102

32.Interjera materiāli

95/28/EK

118

33.Aizsargķiveres un to stikli

22

34.Avārijas zīmes

27

35.Atstarojošās pazīšanas zīmes

70

36.Atstarojošie materiāli

104

37.Elektromagnētiskā savietojamība

97/24/EK 8. nod.

10

38.Degvielas tvertnes

97/24/EK 6. nod.

34

39.Tahogrāfi

3821/85

40.Vadības ierīču identifikācija

93/29/EEK

78/316/EEK

121

41.Stāvbalsti

93/31/EEK

42.Pasažieru rokturi

93/32/EEK

43.Pneimatiskās riepas ar atjaunotu protektoru

108
109

44.Priekšējās aizsardzības sistēmas

(EK) Nr. 78/2009

45.Piesārņojuma kontroles aizstājējiekārtas

103

46.Vieglo automobiļu un to piekabju riteņi124
47.Gaismas diožu (LED) gaismas avoti izmantošanai apstiprinātos lukturos128
48.Emisiju kontroles modernizētas ierīces (REC) lielas noslodzes transportlīdzekļu kompresijaizdedzes motoriem132
49.Lielas noslodzes transportlīdzekļu duālās degvielas motora modernizētas sistēmas (HDDF-ERS)143
50.Gaismas signalizācijas ierīces148
51.Ceļa apgaismošanas ierīces (lukturi) un sistēmas149
52.Atstarojošās ierīces un marķējumi150

Piezīme. Sastāvdaļas var tikt iedalītas oriģinālā vai neoriģinālā aprīkojuma sastāvdaļās. Par oriģinālā aprīkojuma sastāvdaļām uzskata sastāvdaļas, kas uzstādītas transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšanas laikā. Par neoriģināla aprīkojuma sastāvdaļām uzskatāmas sastāvdaļas, kas paredzētas oriģinālo sastāvdaļu nomaiņai transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Transportlīdzekļu tehniskie apraksti

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Testu rezultātu protokols

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr. 1018; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr. 262; MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 365; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

Atbilstības sertifikātu paraugi

I. Atbilstības sertifikātu paraugi M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem valsts tipa apstiprinājumam(1)

Vienā vai vairākos etapos pabeigtiem / nepabeigtiem(2) M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem.

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
vienā / vairākos(2) etapos pabeigtam / nepabeigtam(2) transportlīdzeklim

1. puse
Es, apakšā parakstījies, 
 (vārds, uzvārds)
ar šo apliecinu, ka transportlīdzeklis:
0.1.Marka: 
  (Izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)
0.2.Tips: 
 variants(3): 
 versija(3): 
0.2.1.Komercnosaukums (-i): 
0.4.Kategorija: 
0.5.Bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese: 
 Transportlīdzekļa pēdējā ražošanas etapa izgatavotāja 
 nosaukums un adrese(2):  
0.6.Izgatavotāja plāksnīšu atrašanās vietas:  
 Transportlīdzekļa identifikācijas numurs:  
 Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta uz šasijas: 
pamatojoties uz transportlīdzekļa daudzetapu tipa apstiprinājumu(2)
___________________________________
(1) ES atbilstības sertifikātu paraugi norādīti Regulas (EK) Nr. 385/2009 pielikuma I un II daļā.
(2) Svītrot, ja nav attiecināms.
(3) Norādīt to identifikācijas apzīmējumu (maksimālais simbolu skaits 25 variantam un 35 versijai).
Bāzes transportlīdzeklim:Izgatavotājs: 
 Tipa apstiprinājuma numurs: 
 Datums: 
2. etaps:Izgatavotājs: 
 Tipa apstiprinājuma numurs: 
 Datums: 
atbilst transportlīdzekļa tipam, kam piešķirts tipa apstiprinājums Nr.: 

Transportlīdzeklis var tikt pastāvīgi reģistrēts Latvijā bez papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām.

……………………… ………………………
(izdošanas vieta) (datums)
……………………… ………………………
(paraksts) (ieņemamais amats)

Pielikumā: daudzetapu tipa apstiprināšanas atbilstības sertifikāts (1).

2. puse

1. Asu skaits: ........................ riteņu skaits: .....................................................

2. Dzenošās asis: ....................

3. Garenbāze: .................... mm

5. Šķērsbāze: 1. .................... mm; 2. .................... mm; 3. .................... mm

6.1. Garums (tikai pabeigtiem transportlīdzekļiem): .................... mm

6.2. Pabeigta transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamais garums (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): .........…....... mm

7.1. Platums (tikai pabeigtiem transportlīdzekļiem): .................... mm

7.2. Pabeigta transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamais platums (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem) : ................... mm

8. Augstums: .................... mm

12.1. Transportlīdzekļa pašmasa: ......................... kg

13.1. Pabeigta transportlīdzekļa minimālā pašmasa (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): ........kg

13.2. Šīs masas sadalījums pa asīm (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): 1. .......... kg;
2. .......... kg; 3. .............. kg

14.1. Pilnā masa: ............................................... kg

14.3. Tehniski pieļaujamā maksimālā slodze pa asīm: 1.... kg; 2. ... kg; 3. ... kg

17. Piekabes (puspiekabes) maksimālā masa: (ar bremzēm): .................... kg;
(bez bremzēm): .......... kg

18. Tehniski pieļaujamā maksimālā autovilciena masa: ……………………....kg

19.1. Maksimālā vertikālā slodze uz sakabes punktu: ..…………..................... kg

21. Motora kods un numurs, norādot izmešu līmeni (EURO III, IV): ...........

23. Motora cilindru skaits un izvietojums: .............................................................

24. Motora darba tilpums: ............................................................................... cm³

25. Degvielas veids: ...............................................................................................

25.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): .....................................................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ...................... kW pie ............................... min-1

28. Pārnesumu kārbas tips: .....................................................................................

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ..............; 2. ass: .................; 3. ass: ....................

37. Virsbūves veids: ..............................................................................................

38. Transportlīdzekļa krāsa(2): ..............................................................................

41. Durvju skaits un izvietojums: ...........................................................................

42.1. Sēdvietu skaits un izvietojums: ........................................................................

42.3. Stāvvietu skaits (tikai M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļiem): ...................

43.1. Sakabes ierīces marķējums (ja sakabes ierīce uzstādīta ): ...............................

44. Maksimālais konstruktīvais ātrums (ja attiecināms): .................... km/h

50. Piezīmes: ..........................................................................................................

51. Izņēmumi: .........................................................................................................

___________________________________
(1) Svītrot, kur nav attiecināms.
(2)

II. Atbilstības sertifikāta paraugs L kategorijas transportlīdzekļiem
(Sadaļa svītrota ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

III. Transportlīdzekļa individuāla apstiprinājuma sertifikāts

1. puse

TRANSPORTLĪDZEKĻA INDIVIDUĀLĀ NACIONĀLĀ APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

L kategorijas transportlīdzeklim

 Sertificēšanas institūcijas zīmogs
Es, , apliecinu, ka transportlīdzeklis
 (vārds, uzvārds) 
0.1.Marka 
  (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)
0.2.1.Modelis 
0.3.Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) 
0.3.1.VIN atrašanās vieta 
0.4.Transportlīdzekļa kategorija 
3.1.1.Motora: 
3.1.1.1.izgatavotājs 
3.1.1.2.izgatavotāja noteiktais motora apzīmējums (kods) 
38.Transportlīdzekļa krāsa(1) 
1.8.1.Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/kreiso(2) pusi
1.3.Asu un riteņu skaits 
2.4.Transportlīdzekļa gabarīti: 
2.4.2.1.garums 
2.4.2.2.platums 
2.4.2.3.augstums 
2.6.Transportlīdzekļa pašmasa 
2.8.Izgatavotāja norādītā pilnā masa 
3.2.1.1.Motora darbības princips 
3.2.1.3.Darba tilpums ...................... cm3 
3.2.1.8.Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda ................... kW, ja   .............. min-1
3.2.2.Degviela 
3.2.3.1.1.Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros) 
3.2.7.Dzeses sistēma (šķidruma/gaisa)(2)
3.2.8.1.Turbopūte ir/nav(2)
4.5.1.Pārnesumu kārbas tips 
4.7.Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h) 
6.6.1.Riepas/diska kombinācija(-s):
6.6.1.1.1.1. ass 
6.6.1.1.2.2. ass

utt.

7.2.Stūres iekārtas mehānisma tips 
8.5.Antibloķēšanas sistēma (ABS) ir/nav(2)
9.1.Virsbūves veids 
9.10.3.Sēdvietu skaits un izvietojums 
45.Trokšņu līmenis:
 statiskā stāvoklī dB(A), ja motora apgriezieni min-1
 kustībā dB(A)
47.Izplūdes emisijas līmenis:   
50.Piezīmes 
atbilst Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" prasībām.
 

Šim transportlīdzeklim piešķirts individuāls transportlīdzekļa apstiprinājums ar numuru ________________ , un transportlīdzekli var pastāvīgi reģistrēt Latvijā bez papildu atbilstības novērtēšanas procedūrām.

   
(izdošanas vieta) (datums)
   
(paraksts) (amats)

_________

Piezīmes.

(1) Norādīt tikai šādas pamatkrāsas: balta, dzeltena, oranža, sarkana, violeta, zila, zaļa, pelēka, brūna vai melna.

(2) Svītrot, ja nav attiecināms.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Atsevišķu tehnisko priekšrakstu prasību izpilde

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr. 1018; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr. 262; MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 709; MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 451; 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

I. Tehnisko normatīvu saraksts speciālo transportlīdzekļu apstiprināšanai
(Sadaļa svītrota ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)
 

II. Atvieglojumi individuāli apstiprināmiem M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem

7. Transportlīdzekļu individuālas atbilstības novērtēšanas gadījumā kā atbilstības apliecinājums var tikt uzskatīts kāds no šādiem dokumentiem:

7.1. kāds no 11.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem dokumentiem;

7.2. konkrēta transportlīdzekļa pārbaudes protokols atbilstoši atsevišķām ANO Noteikumu, ES direktīvu vai regulu prasībām, ja protokolu izsniedzis CSDD atzīts tehniskais dienests;

7.3. izgatavotāja apliecinājums (deklarācija, izgatavotāja plāksnīte vai uzlīme uz transportlīdzekļa) par konkrētā transportlīdzekļa atbilstību Eiropas Savienības direktīvu, regulu, ANO Noteikumu vai tādu standartu prasībām, kuru prasības šo noteikumu izpratnē tiek uzskatītas par līdzvērtīgām attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu, regulu vai ANO Noteikumu prasībām;

7.4. izgatavotāja rakstveida apliecinājums (vēstule) par konkrētā transportlīdzekļa atsevišķu sastāvdaļu (parametru) identiskumu tāda transportlīdzekļa tipa attiecīgajām sastāvdaļām (parametriem), kam veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām. Šāda veida apliecinājums var tikt atzīts tikai gadījumos, ja izpildās vismaz visi zemāk minētie nosacījumi:

7.4.1. konkrētais transportlīdzeklis ir sasaistāms (identificējams) ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma atsevišķo sastāvdaļu dokumentāciju;

7.4.2. konkrētā transportlīdzekļa montāža ir veikta rūpnīcā, kas minēta Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā;

7.4.3. konkrētā transportlīdzekļa marka un komercnosaukums (modelis vai tips) sakrīt ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā minēto marku un komercnosaukumu (modeli vai tipu).

7.5. Viens no šādiem CSDD noteiktas personas atzinumiem, kas apliecina, ka:

7.5.1. konkrētais transportlīdzeklis ir identisks vienam no šādiem transportlīdzekļiem:

7.5.1.1. transportlīdzeklim, uz kura atbilstību pamatojoties izsniegts CSDD atzīta tehniskā dienesta apliecinājums;

7.5.1.2. transportlīdzeklim, kam Latvijā jau ir veikta atbilstības novērtēšana un par kuru CSDD ir iesniegti attiecīgi atbilstības apliecinājumi. Atzinumam pievieno attiecīgā atbilstības apliecinājuma kopiju, kuras autentiskumu apliecinājis transportlīdzekļa izgatavotājs, tā pārstāvis vai atbilstības apliecinājuma turētājs;

7.5.2. konkrētais transportlīdzeklis atbilst Regulas Nr. 183/2011 Pielikuma 4. punkta nosacījumiem.

7.6. CSDD atzīta tehniskā dienesta izsniegts noteikta parauga apliecinājums konkrētam transportlīdzeklim, kurā norādīti akreditēta tehniskā dienesta izsniegtie pārbaudes protokoli atbilstoši atsevišķu tehnisko noteikumu prasībām, kā norādīts šī pielikuma 11.punktā. Apliecinājumu izsniegušais tehniskais dienests nodrošina CSDD pieeju atsevišķiem pārbaudes protokoliem. Pārbaudes protokolos un minētajiem transportlīdzekļiem izsniegtajā apliecinājumā jāsakrīt šādiem to parametriem:

7.6.1. transportlīdzekļa markai;

7.6.2. transportlīdzekļa kategorijai;

7.6.3. transportlīdzekļa tipam, komercnosaukumam vai modelim;

7.6.4. motora izgatavotājam un kodam (motoru saimei);

7.6.5. transmisijai (pārnesumu kārbas tips un vadības veids (rokas vadība/automātiskā)).

7.7. CSDD atzīta tehniskā dienesta izsniegts noteikta parauga apliecinājums konkrētam transportlīdzeklim kopā ar transportlīdzekļa izgatavotāja apliecinājumu par atsevišķu sastāvdaļu (parametru) atbilstību Eiropas Savienības direktīvu vai regulu, vai ANO noteikumu prasībām. Izgatavotāja apliecinājumā jābūt norādītam konkrētajam transportlīdzeklim vai līdzvērtīgam transportlīdzekļa prototipam, ar kuru var identificēt atbilstošo transportlīdzekli.

8. Izsniedzot 7.5.apakšpunktā minēto atzinumu jāievēro šādi nosacījumi:

8.1. lai uzskatītu, ka automobiļa motora izplūdes gāzu raksturlielumi ir identiski transportlīdzeklim, kam iesniegts motora izplūdes gāzu atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

8.1.1. transportlīdzekļa marka;

8.1.2. transportlīdzekļa kategorija;

8.1.3. transportlīdzekļa tips un modelis;

8.1.4. koriģētās pašmasas (pašmasa, kurai pieskaitīti 25kg) intervālam:

Piezīme: Konkrētā transportlīdzekļa koriģētajai pašmasai jāietilpst tajā pašā tabulā norādītajā intervālā, kurā ir testētais automobilis, vai arī blakus esošajā intervālā.

8.1.5. transmisijai (pārnesumkārbas tips un vadības veids (rokas vadība/automātiskā); kopējo pārnesuma skaitļu atšķirība ± 8%);

8.1.6. motora:

8.1.6.1. izgatavotājam;

8.1.6.2. kodam;

8.1.6.3. darbības principam (divtaktu/ četrtaktu, dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes);

8.1.6.4. cilindru un vārstu skaitam un izvietojumam;

8.1.6.5. darba tilpumam (±0 cm3);

8.1.6.6. degvielas veidam (izņemot gadījumu, ja papildus transportlīdzekļa izgatavotāja uzstādītajai degvielas padeves sistēmai uzstādīta gāzes iekārta un ja tā tiek izmantota paralēli pamatdegvielai) un padevei cilindrā (piemēram, inžektors, karburators);

8.1.6.7. maksimālai lietderīgai jaudai … kW pie …. min-1;

8.1.6.8. maksimālajam griezes momentam … Nm pie … min-1;

8.1.6.9. degvielas ieplūdes un izplūdes sistēmām (gaisa filtrs, ieplūdes kolektors, degkamera, izplūdes kolektors, trokšņu slāpētāji);

8.1.6.10. aizdedzes sistēmai un tās vadībai (sistēmas veids, λ- zonde, katalizators);

8.2. lai uzskatītu, ka automobiļa bremžu iekārta ir identiska transportlīdzeklim, kam iesniegts bremžu iekārtas atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

8.2.1. transportlīdzekļa marka;

8.2.2. transportlīdzekļa kategorija;

8.2.3. transportlīdzekļa tips vai modelis;

8.2.4. transportlīdzekļa pilnā un pašmasa (abām ± 10%);

8.2.5. tehniski pieļaujamā masa uz asīm (± 6%);

8.2.6. transmisijai (pārnesumkārbas tips un vadības veids (rokas vadība/automātiskā); kopējo pārnesuma skaitļu atšķirība ± 8%);

8.2.7. maksimālā lietderīgā jauda … kW pie …. min-1( ± 10%);

8.2.8. bremžu iekārtas mehānisma tips (mehānisks/ hidraulisks/ elektrisks) un veids (disku/ trumuļu), pievads (mehānisks/ hidraulisks/ pneimatisks/ elektrisks/ kombinēts), pastiprināšanas veids (hidraulisks/ pneimatisks/ elektrisks/ kombinēts), kontūru skaits un dalījuma veids (diagonāldalījuma/ pa asīm/ kombinētais,) un vadība (ABS/ EBD), bremžu kluču vai loku forma, materiāli un izgatavotājs;

8.3. lai uzskatītu, ka automobilis attiecībā uz tā trokšņu līmeni ir identisks transportlīdzeklim, kam iesniegts trokšņu līmeņa atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

8.3.1. transportlīdzekļa marka;

8.3.2. transportlīdzekļa kategorija;

8.3.3. transportlīdzekļa tips vai modelis;

8.3.4. virsbūves veids (sedans/universāls/kabriolets/kravas kaste u.c.) un pilna masa ±10%;

8.3.5. atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta (aizmugurē/ sānos/ vidū/ zem transportlīdzekļa pa vidu);

8.3.6. transportlīdzekļa garums un platums (±50mm);

8.3.7. motora:

8.3.7.1. izgatavotājs;

8.3.7.2. kods;

8.3.7.3. darbības princips (divtaktu/ četrtaktu, dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes);

8.3.7.4. cilindru un vārstu skaits un izvietojums;

8.3.7.5. darba tilpums (±0 cm3);

8.3.7.6. degvielas veids (izņemot gadījumu, ja papildus transportlīdzekļa izgatavotāja uzstādītajai degvielas padeves sistēmai uzstādīta gāzes iekārta un ja tā tiek izmantota paralēli pamatdegvielai) un padeve cilindrā (piemēram, inžektors, karburators);

8.3.7.7. maksimālā lietderīgā jauda … kW pie …. min-1;

8.3.7.8. maksimālais griezes moments … Nm pie … min-1;

8.3.7.9. degvielas ieplūdes un izplūdes sistēmas (gaisa filtrs, ieplūdes kolektors, degkamera, izplūdes kolektors, trokšņu slāpētāji);

8.3.7.10. aizdedzes sistēma un tās vadība (sistēmas veids, λ- zonde, katalizators).

9. Individuālas transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas gadījumā par līdzvērtīgiem standartiem tiek uzskatīti izgatavotājvalsts standarti, ja CSDD to prasības atzīst par līdzvērtīgām šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām un ja to paredz 11. punktā norādītās pieļaujamās atkāpes. Lai veiktu izgatavotājvalsts standartu izvērtēšanu, persona standarta kopiju kopā ar notariāli apliecinātu tulkojumu iesniedz CSDD.

10. Pēc CSDD pieprasījuma papildus nepieciešams iesniegt dokumentāciju (fotogrāfijas, aprēķinus, rasējumus), kas pierāda konkrētā transportlīdzekļa atbilstību iepriekš minētajām prasībām.

11. CSDD iesniedzamas dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus.

Punkts

Priekšmets

Transportlīdzekļu kategorijas

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Atļautais skaņas līmenis

H,5

H,5

    

2.

Emisijas

H,5
A

H,5
A

    

2. a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem un informācijas pieejamība

3.

Degvielas tvertnes

B,1

B,1

1

1

1

1

Aizmugurējās drošības konstrukcijas

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vieta

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

5.

Stūres iekārtas

E,3

  

E,3

  

1

1

1

1

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

4

  

4

4

4

    

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana

F,2

2

2

F,2

2

2

    

F,3

3

3

F,3

3

3

    

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana.
Netiešās redzamības ierīces

G,2

2

2

G,2

2

2

    

H,3

3

3

H,3

3

3

    

9.

Bremžu iekārtas

H,5

H,5

J,1

J,1

J,1

J,1

I

I

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5,6

6

6

5,6

6

5

12.

Iekšējais aprīkojums

H,3

         

13.

Pretaizbraukšanas ierīces un imobilaizeri

4

  

4

      

14.

Trieciendroša stūres iekārta

4

  

4

      

15.

Sēdekļu izturība

K,1

X

X

K,1

X

X

    

16.

Ārējie izvirzījumi

H,3

         

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums

L,3

L,3

L,3

L,3

L,3

L,3

    

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

M,3
N,3

M,3

M,3

M,3
N,3

M,3

M,3

M,3
N,3

M,3
N,3

M,3
N,3

M,3
N,3

19.

Drošības jostu stiprinājumi

O,1

X

X

O,1

X

X

    

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

P,2

2

2

P,2

2

2

2

2

2

2

P,3

3

3

P,3

3

3

3

3

3

3

27.

Jūgkāši

4

1

1

4

1

1

    

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana

Q,2

X

X

Q,2

X

X

    

3

3

32.

Priekšējā redzamība

4

         

33.

Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

3

3

3

3

3

3

    

34.

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

    

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/tīrītāji

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

    

36.

Apsildīšanas ierīces

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

37.

Dubļu sargi

H,3

         

38.

Pagalvji

S,1

X

X

S,1

X

X

    

39.

CO2 emisija/degvielas patēriņš

T,1

  

T,1

      

T,5

T,5

40.

Motora jauda

U,1

1

1

U,1

1

1

    

42.

Sānu drošības konstrukcijas    

C,3

C,3

  

C,3

C,3

44.

Vieglo automobiļu masas un gabarīti

3

         

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana

V,2

2

2

V,2

2

2

V,2

V,2

V,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

46.

Riepas

W,2

2

2

W,2

2

2

W,2

W,2

W,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

50.

Sakabes ierīces un to uzstādīšana

Z,2

2

2

Z,2

2

2

Z,2

Z,2

Z,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

52.

Autobusi un tālsatiksmes autobusi 

µ,3

µ,3

       
 

Y,1

Y,1

       

53.

Frontālā sadursme

4

         

54.

Sānu sadursme

4

  

4

      

58.

Gājēju aizsardzība

4

  

4

      

59.

Pārstrādājamība

4

  

4

      

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas

4

  

4

      

64.

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

4

         

68.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas

4

  

4

      

69.

Elektrodrošība

5,7

7

7

5,7

7

7

    

71.

Kabīnes izturība   

4

4

4

   

 

Piezīmes:

1. Tabula atspoguļo tikai atkāpes no prasībām, kas noteiktas 11.pielikumā un tajā norādīti tikai tie parametri (sastāvdaļas) par kuriem var tikt piemēroti atvieglojumi, veicot atbilstības novērtēšanu individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem. Ja tabulas ailē ir simbols “-“, tad konkrētās kategorijas transportlīdzekļiem veicot individuālu atbilstības novērtēšanu atvieglojumi nav paredzēti.

2. Cipari norāda, kādā veidā var tikt pierādīta konkrētā transportlīdzekļa atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

3. Burti norāda atvieglojumus, kādi var tikt piemēroti papildus tiem atvieglojumiem, kas minēti 11.pielikumā.

Ciparu nozīme:

1 Atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām var tikt pierādīta ar šīs sadaļas 7.3.apakšpunktā minēto izgatavotāja apliecinājumu.

2 Atbilstība var tikt pierādīta ar sastāvdaļas marķējumu atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

3 Atbilstība noteiktajām prasībām tiek pārbaudīta transportlīdzekļa inspicēšanas (pārbaudes) laikā CSDD nozīmētā tehniskās apskates stacijā.

4 Prasību izpilde individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem ir brīvprātīga.

5 Prasību izpilde brīvprātīga:

a) vienam automobilim, kas pirms tā reģistrēšanas Latvijā ir bijis tādas fiziskas personas īpašumā, kam Latvijā ir repatrianta statuss. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

b) transportlīdzeklim, ko, beidzoties dienestam ārvalstī, Latvijā ieved ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā strādājis diplomāts, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

c) transportlīdzeklim, kurš pirms reģistrēšanas Latvijā bija reģistrēts ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz Ārlietu ministrijas vārda.

6 Prasības attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem. Pieļaujams CSDD atzīta tehniskā dienesta vai izgatavotāja apliecinājums par atbilstību ANO 10. noteikumu vai Regulas (ES) Nr. 2018/858 nosacījumiem.
7 Prasības attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2012. gada 1. janvāra. Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par elektrodrošību vai saņemts CSDD atzīta tehniskā dienesta atbilstības apliecinājums.

Burtu nozīme:

A  Obligāti veicams I tipa tests, kas nosaka vidējās transportlīdzekļa atgāzu (CO, HC, NOX, HC+NOX un cieto daļiņu) robežvērtības saskaņā ar 11. pielikuma II sadaļā noteiktajām prasībām. Pārējo tipu testu (II, III, IV, V, VI, un OBD) veikšana nav obligāta. Tests nav jāveic, ja transportlīdzeklis atbilst Regulas Nr.  2018/858 nosacījumiem.

B Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par degvielas tvertnēm.

C Pārbaudes laikā nav obligāti drošības konstrukcijām paredzētā spēka mērījumi, ja ar inspicēšanas metodēm iespējams noteikt, ka konstrukcijas šo slodzi iztur. Pieļaujamas atkāpes drošības konstrukciju izmēriem un novietojumam G kategoriju speciālajiem operatīvajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti speciālu darbu veikšanai.

D Numura zīmes vietai jābūt atbilstošai kādam no Latvijas standartā LVS 20:2009 “Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes” noteiktajiem numura zīmju tipiem.

E  Pārbaudes laikā nav obligāta stūres iekārtas pārbaude, transportlīdzeklim braucot ar maksimālo ātrumu. Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par stūres iekārtu.

F Pieļaujama nemarķētu skaņu signalizācijas ierīču uzstādīšana. Tomēr, šādos gadījumos skaņas spiediena līmenim atsevišķai signālierīcei jābūt robežās no 105 dB (A) līdz 118 dB (A), bet vismaz 93 dB (A) tad, kad ierīce uzstādīta transportlīdzeklī.

G Nemarķētu spoguļu uzstādīšana pieļaujama tikai ASV vai Kanādas tirgum izgatavotiem transportlīdzekļiem.

H Jāatbilst normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem noteiktajām prasībām.

I  Par atbilstības apliecinājumu var atzīt jebkuras Eiropas Kopienas vai Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas dalībvalsts tehniskā dienesta protokolu vai apliecinājumu par transportlīdzekļa bremžu iekārtas atbilstību to nacionālo standartu prasībām, kurus dalībvalsts noteikusi par līdzvērtīgiem direktīvas 71/320/EEK prasībām (ietverot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvu 88/194/EEK). Bremžu iekārtas tests nav jāveic, ja transportlīdzeklis atbilst Regulas Nr. 183/2011 pielikuma 4. punkta nosacījumiem.

J Izgatavotāja deklarācijā norādāma atsauce uz konkrētu direktīvu vai ANO Noteikumu prasībām, kā arī pievienojama bremžu iekārtas un piekabes atbilstoša dokumentācija (aprēķini, diagrammas, shēmas u.c.).

O1 un O2 kategoriju transportlīdzekļiem par izgatavotāja deklarāciju uzskatāms bremžu iekārtas un inerces mehānismu pārbaudes protokols konkrētajam bremžu iekārtas tipam.

O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem izgatavotāja deklarācijai jāpievieno tāds bremžu iekārtas aprēķins, kas būtu sasaistāms (identificējams) ar konkrēto piekabi (transportlīdzekļa tips, bremžu iekārtas tips, masas, gabarīti, VIN u.c.).

Ja transportlīdzekļa izgatavotājs ir arī bremžu iekārtas izgatavotājs (nevis uzstādītājs), pievienojams atsevišķs apliecinājums par to, ka piekabes bremžu kluči vai loki nesatur azbestu.

O2 kategorijas piekabēm – laivu vedējiem, kuriem nav uzstādīta darba bremžu iekārta, – pilna masa var tikt samazināta līdz 750 kg un atbilstības novērtēšana var tikt veikta kā O1 kategorijas piekabēm, ja tiek izpildīti abi minētie nosacījumi:

1) piekabes pašmasa nepārsniedz 500 kg;

2) transportlīdzekļa īpašnieks apliecina (deklarē), ka pārvadājamās laivas masas un piekabes pašmasas summa ekspluatācijas laikā nepārsniegs 750 kg.

Ja O2 un O3 kategoriju speciālajām piekabēm un piekabēm – laivu vedējiem – ar pilnu masu līdz 5000 kg nav uzstādīta darba bremžu iekārta vai arī tā neatbilst tehnisko normatīvu prasībām, tās pārbaude tiek veikta CSDD nozīmētajā tehniskās apskates stacijā. Šādos gadījumos piekabei transport­līdzekļa individuālais apstiprinājums tiek piešķirts ar maksimālā ekspluatācijas ātruma ierobežojumu – 40 km/h.

K Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par sēdekļu izturību.

L Spidometra ātruma skalas iedalījumam jābūt norādītam kilometros stundā (km/h). Pieļaujama arī dublējošā skala jūdzēs stundā (mph).

M Pieļaujama atbilstība Latvijas standarta LVS 88:1997 „Transportlīdzekļu marķēšana” prasībām. Papildus pieļaujama norādāmās informācijas simbolu augstuma atkāpe par 2 mm no noteiktajām prasībām.

N Pieļaujams nepilns transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), t. i., VIN, kura simbolu skaits ir mazāks par 17. Pieļaujams, ka VIN kods var atrasties transportlīdzekļa kreisajā pusē un M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem var nebūt norādīts uz virsbūves vai rāmja.

O Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par drošības jostu stiprinājumu vietām.

P Uzstādītajām gaismas ierīcēm un gaismas signalizācijas ierīcēm jāatbilst direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, t. i., gaismas ierīču skaitam, krāsai, novietojumam, redzamībai, izgaismojumam (gaismas stiprumam) un atstarošanas īpašībām pilnībā jāatbilst noteiktajām prasībām, kā arī normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem noteiktajām prasībām.

Aizliegta tādu gaismas ierīču un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana, kas nav sertificētas un marķētas.

Nav pieļaujama sarkanu gaismu izstarojošu virzienrādītāju un dzeltenu gaismu izstarojošu priekšējo gabarītlukturu uzstādīšana.

Saskaņā ar ārvalstu standartu prasībām sertificētu un marķētu (DOT vai SAE) gaismas ierīču uzstādīšana pieļaujama tikai tad, ja tie ir oriģinālie (izgatavotāja paredzētie) transportlīdzekļa lukturi un transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum.

Ja transportlīdzeklim, kas nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum, uzstādīti gāzu lokizlādes galvenie lukturi, šiem lukturiem jābūt aprīkotiem ar automātiskajām lukturu augstuma regulēšanas ierīcēm.

Ja izgatavotājrūpnīca nav paredzējusi uzstādīt automātiskās lukturu augstuma regulēšanas ierīces un šo lukturu darbība tiek vadīta ar programmu, kas ir integrēta transportlīdzekļa kopējās vadības programmā, un tādējādi iejaukšanās šajā programmā varētu radīt neparedzamas sekas visā transportlīdzekļa darbībā, atļauts izmantot izgatavotāja paredzētās manuālās lukturu augstuma regulēšanas ierīces.

Visiem papildus uzstādāmajiem lukturiem ir jābūt ar atbilstošo "e" vai "E" marķējumu.

Q Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par drošības jostām un to uzstādīšanu.

S Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par sēdekļu pagalvjiem.

T Prasības piemērojamas jauniem, iepriekš nereģistrētiem transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 01.01.2008.

U Pieļaujama atbilstība ISO, SAE un citu atbilstošu standartu prasībām.

V Saskaņā ar ārvalstu standartu prasībām sertificētu un marķētu (DOT vai SAE) neplīstošo stiklu, stiklu materiālu uzstādīšana pieļaujama tikai tad, ja tie ir oriģinālie (izgatavotāja paredzētie) un transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum.

W Saskaņā ar ārvalstu standartu prasībām sertificētu un marķētu (DOT vai SAE) riepu uzstādīšana pieļaujama tikai tad, ja transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum. Aprīkojot transportlīdzekli ar ziemas riepām, pieļaujama riepu ātruma kategorija, kas mazāka par transportlīdzekļa maksimālo konstruktīvo ātrumu.

X Var tikt piemērotas tikai tās atkāpes, kas noteiktas noteikumos par transportlīdzekļu pārbūvi.

Y Prasību izpilde attiecībā uz ANO 66. noteikumiem ir brīvprātīga iepriekš ārvalstīs reģistrētiem autobusiem. Jauniem, iepriekš nereģistrētiem transportlīdzekļiem pieļaujama izgatavotāja deklarācija.

Z Pieļaujama atbilstība SAE J 684 prasībām, ja transportlīdzekļa pilna masa nepārsniedz 5000 kg.

µ Autobusiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pirms 2006.gada 13.februāra, piemēro šādus atvieglojumus:

1. Nav nepieciešams avārijas slēdzis atbilstoši ANO 36. un 52.noteikumu 5.5.5.punkta prasībām, ja autobusa elektroinstalācijas voltāža nepārsniedz 100 V.

2. Nav obligāts slēdzis (vadības ierīce), kas avārijas gadījumā nodrošinātu pasažieru durvju atvēršanu no autobusa ārpuses, neatkarīgi no strāvas padeves (atbilstoši ANO 36. un 52.noteikumu 5.6.5.1.punkta prasībām).

3. Ja sēdekļi ir orientēti vienā virzienā, attālumam starp sēdekļu atzveltnes priekšpusi un tam priekšā esošā sēdekļa atzveltnes aizmuguri, mērot pa horizontāli jebkurā augstumā virs grīdas starp sēdekļa spilvena augstāko punktu un punktu 62 cm augstumā virs grīdas, jābūt ne mazākam par 65 cm II un III klases autobusiem.

4. Sēdekļa spilvena platumam, mērot no vertikālas plaknes, kas šķērso sēdvietas centru, jābūt ne mazākam par 20 cm III klases autobusiem.

5. Brīvā telpa katra pasažieru sēdekļa priekšā pirms sēdekļa spilvena aiz šķērssienas vai cita stingra konstrukcijas elementa, kas nav sēdeklis, nedrīkst būt mazāka par 25 cm II un III klases autobusiem.

6.Skaņas signālu, kas, uzsākot kustību, brīdina par atvērtam darba durvīm, uzstāda brīvprātīgi (uzstādīšana nav obligāti).

7. Pasažieru vajadzībām paredzētais pirmais pakāpiens pie avārijas durvīm nedrīkst būt augstāks par 75 cm attiecībā pret ceļa virsmu.

8. Autobusiem, kuriem stāvvietas norādītas iepriekšējās reģistrācijas valsts reģistrācijas apliecībā, par stāvošu pasažieru rokturiem var uzskatīt augšējo bagāžas plauktu malas, ja to šķērsgriezums ir tāds, lai pasažieri varētu viegli tās satvert un stingri turēties tajās, un neviens šķērsgriezuma izmērs nav mazāks par 20 mm vai lielāks par 45 mm. Šādu rokturu virsmai jākontrastē ar to tuvāko apkārtni un jābūt neslīdīgai.

9. Ja autobusa kravnesība nenodrošina iepriekšējās reģistrācijas valsts reģistrācijas apliecībā norādīto pasažieru skaitu, kravnesību iespējams palielināt, samazinot pieļaujamās bagāžas masu.

III. Atvieglojumi individuāli apstiprināmiem L kategorijas transportlīdzekļiem

12. Transportlīdzekļu individuālas atbilstības novērtēšanas gadījumā kā atbilstības apliecinājums var tikt uzskatīts kāds no šādiem dokumentiem:

12.1. kāds no 11. pielikuma 1. un 2. punktā minētajiem dokumentiem;

12.2. konkrēta transportlīdzekļa pārbaudes protokols atbilstoši atsevišķām tehnisko normatīvu prasībām, ja protokolu izsniedzis CSDD atzīts tehniskais dienests;

12.3. CSDD noteiktas personas atzinums, kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis ir identisks vienam no šādiem transportlīdzekļiem:

12.3.1. transportlīdzeklim, uz kura atbilstību pamatojoties izsniegts CSDD atzīta tehniskā dienesta apliecinājums;

12.3.2. transportlīdzeklim, kam Latvijā jau ir veikta atbilstības novērtēšana un CSDD ir iesniegti attiecīgi atbilstības apliecinājumi. Atzinumam pievienojama attiecīgā atbilstības apliecinājuma kopija, kuras autentiskumu apliecinājis transportlīdzekļa izgatavotājs, tā pārstāvis vai atbilstības apliecinājuma turētājs;

12.4. izgatavotāja rakstveida apliecinājums (vēstule) par konkrētā transportlīdzekļa atsevišķu sastāvdaļu (parametru) identiskumu tāda transportlīdzekļa tipa attiecīgajām sastāvdaļām (parametriem), kam veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām. Šāda veida apliecinājums var tikt atzīts tikai gadījumos, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

12.4.1. konkrētais transportlīdzeklis ir sasaistāms (identificējams) ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma atsevišķo sastāvdaļu dokumentāciju;

12.4.2. konkrētā transportlīdzekļa montāža ir veikta rūpnīcā, kas minēta Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā;

12.4.3. konkrētā transportlīdzekļa marka un komercnosaukums (modelis vai tips) sakrīt ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā minēto marku un komercnosaukumu (modeli vai tipu);

12.5. CSDD atzīta tehniskā dienesta izsniegts noteikta parauga apliecinājums konkrētam transportlīdzeklim par atsevišķu sastāvdaļu (parametru) atbilstību Eiropas Savienības direktīvu vai regulu vai ANO noteikumu prasībām.

13. Pēc CSDD pieprasījuma papildus nepieciešams iesniegt dokumentāciju (fotogrāfijas, aprēķinus, rasējumus), kas pierāda konkrētā transportlīdzekļa atbilstību iepriekš minētajām prasībām.

14. CSDD iesniedzamas dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus.

Punkts

Priekšmets

L kategorija

1.

Maksimālā lietderīgā motora jauda

1

5

Griezes moments

4

2.

Mopēdu un motociklu motoru pretforsāžas pasākumi

4

3.

Degvielas tvertnes

A, 3

4.

Maksimālais ātrums

1

5

5.

Gabarīti un masas

3

6.

Sakabes ierīces

2

7.

Gaisa piesārņojuma kontrole

1

5

8.

Riepas un to instalācija

H, 2

3

9.

Bremžu iekārtas

1

5

10.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

G, 3

11.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces

2

12.

Skaņu signālierīces

B, 2

3

13.

Reģistrācijas numura zīmes vieta

3

14.

Elektromagnētiskā savietojamība

4

5,6

15.

Trokšņu līmenis un izplūdes sistēma

A, 1

5

16.

Atpakaļskata spoguļi

C, 2

A, 3

17.

Ārējie izvirzījumi

3

18.

Stāvbalsti (divriteņu transportlīdzekļiem)

A, 3

19.

Pretaizbraukšanas ierīces

4

20.

Stikli un to tīrītāji;
stiklu apskalotāji, pretaizsalšanas, pretaizsvīšanas ierīces

J, 2

21.

Pasažieru rokturi (divriteņu transportlīdzekļiem)

A, 3

22.

Drošības jostas un to stiprinājumu vietas

F, 2

23.

Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri)

D, 3

24.

Vadības ierīču identifikācija

3

25.

Izgatavotāja plāksnītes

E, 3

Ciparu nozīme:

1 Atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām var tikt pierādīta ar šīs sadaļas 12.5. apakšpunktā minēto apliecinājumu.

2 Atbilstība var tikt pierādīta ar sastāvdaļas marķējumu atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

3 Atbilstība noteiktajām prasībām tiek pārbaudīta transportlīdzekļa inspicēšanas (pārbaudes) laikā CSDD norādītā tehniskās apskates stacijā.

4 Prasību izpilde individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem ir brīvprātīga.

5 Prasību izpilde brīvprātīga:

a) vienam transportlīdzeklim, kas pirms tā reģistrēšanas Latvijā ir bijis tādas fiziskas personas īpašumā, kurai Latvijā ir repatrianta statuss. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

b) transportlīdzeklim, ko, beidzoties dienestam ārvalstī, Latvijā ieved ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā strādājis diplomāts, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

c) transportlīdzeklim, kurš pirms reģistrēšanas Latvijā bija reģistrēts ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz Ārlietu ministrijas vārda.

6 Prasības par elektromagnētisko savietojamību un elektrodrošību attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem. Pieļaujams CSDD atzīta tehniskā dienesta atbilstības apliecinājums.

Burtu nozīme:

A Jāatbilst normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem noteiktajām prasībām.

B Pieļaujama nemarķētu skaņu signalizācijas ierīču uzstādīšana. Tomēr šādos gadījumos skaņas spiediena līmenim atsevišķai signālierīcei jābūt robežās no 105 dB (A) līdz 118 dB (A), bet vismaz 93 dB (A) tad, kad ierīce uzstādīta transportlīdzeklī.

C Nemarķētu spoguļu uzstādīšana pieļaujama tikai ASV vai Kanādas tirgum izgatavotiem transportlīdzekļiem.

D Spidometra ātruma skalas iedalījumam jābūt norādītam kilometros stundā (km/h). Pieļaujama arī dublējošā skala jūdzēs stundā (mph).

E Izgatavotāja plāksnītei pieļaujama atbilstība Latvijas standarta LVS 88:1997 "Transportlīdzekļu marķēšana" prasībām. Papildus pieļaujama norādāmās informācijas simbolu augstuma atkāpe par 2 mm no noteiktajām prasībām.

Pieļaujams nepilns transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), t. i., VIN, kura simbolu skaits ir mazāks par 17. Pieļaujams, ka VIN kods var nebūt norādīts arī uz rāmja (virsbūves) un var atrasties transportlīdzekļa kreisajā pusē.

F Pieļaujamas atkāpes atbilstoši 7. pielikuma 11. punkta daļas "Burtu nozīme" nosacījumiem attiecībā uz burtiem O un Q.

G Uzstādītajām gaismas ierīcēm un gaismas signalizācijas ierīcēm jāatbilst Komisijas 2013. gada 24. oktobra Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai, IX pielikuma vai ANO noteikumu prasībām, t. i., gaismas ierīču skaitam, krāsai, novietojumam, redzamībai, izgaismojumam (gaismas stiprumam) un atstarošanas īpašībām pilnībā jāatbilst noteiktajām prasībām.

Tādu gaismas ierīču un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana, kas nav sertificētas un marķētas, atļauta tikai L1e un L2e kategorijas transportlīdzeklim, ja tas tiek reģistrēts uz tādas personas vārda, kurai Latvijā ir repatrianta statuss, vai ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā strādājuša diplomāta vārda, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa.

Ja transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum, tā oriģinālajiem (izgatavotāja paredzētiem) lukturu marķējumiem pieļaujamas atkāpes atbilstoši 7. pielikuma 11. punkta daļas "Burtu nozīme" nosacījumiem attiecībā uz burtu P.

Visiem papildus uzstādāmajiem lukturiem jābūt ar atbilstošo "e" vai "E" marķējumu.

H Pieļaujamas atkāpes atbilstoši 7. pielikuma 11. punkta daļas "Burtu nozīme" nosacījumiem attiecībā uz burtu W.

J Pieļaujamas atkāpes atbilstoši 7. pielikuma 11. punkta daļas "Burtu nozīme" nosacījumiem attiecībā uz burtu V.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494

(Pielikums svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu tipa apstiprinājumu numurēšana un marķēšana

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

10.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Procedūras transportlīdzekļu tipa vai individuālai apstiprināšanai

(Pielikums svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1018)

11.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Tehnisko normatīvu saraksts

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 135)

1. Ar atbilstību šajā pielikumā noteiktajiem tehniskajiem normatīviem tiek saprasta visu attiecīgās direktīvas, regulas vai ANO Noteikumos noteikto tehnisko un administratīvo prasību ievērošana, kā rezultātā transportlīdzekļa izgatavotājs ir saņēmis transportlīdzekļa tipa vai tā sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts vai 1958. gada Nolīguma līgumslēdzējpuses sertificēšanas institūcija.

2. Atsevišķos gadījumos pēc izgatavotāja vai tā pārstāvja pamatota lūguma (piemēram, speciālu vai specifisku transportlīdzekļu tipiem), piešķirot tipa apstiprinājumu vai veicot individuālu transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanu, par apliecinājumu attiecīgas direktīvas, regulas vai ANO Noteikumu prasību izpildei uzskata:

2.1. tehniskā dienesta izsniegtu pārbaudes protokolu;

2.2. CSDD norīkotas (deleģētas) personas izdotu pārbaudes protokolu.

3. Visos gadījumos, kad ir uzstādītas tādas ierīces (aprīkojums), kuru uzstādīšana ir brīvprātīga, to atbilstībai jābūt novērtētai, t.i., tām jābūt sertificētām, marķētām (ja attiecināms) un uzstādītām atbilstoši attiecīgās direktīvas, regulas vai ANO Noteikumu prasībām.

4. M, N un O kategoriju transportlīdzekļu ES tipa apstiprinājuma gadījumā piemērojami tehniskie normatīvi atbilstoši Regulas Nr. 1229/2012 pielikumam.

I. Piemērojamo tehnisko normatīvu saraksts M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.
p.k.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas

Direktīva/Regula

Pilns direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Transportlīdzekļu kategorijas1

ANO
Nr.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Atļautais skaņas līmenis

70/157/EEK

Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 16.–20.lpp.)

    

51

1. a

Skaņas līmenis

Regula (ES) Nr. 540/2014

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.–195. lpp.)

    

2.

Emisijas2

70/220/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 1.–22.lpp.)

    

83

2. a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem/informācijas pieejamība2

Regula (EK) Nr. 715/2007

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.–16.lpp.)

 

     

3.

Degvielas tvertnes370/221/EEKPadomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 23.–24. lpp.)34
Aizmugurējās drošības konstrukcijas458

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vieta

70/222/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.–26.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.–30.lpp.)

5.

Stūres iekārtas5

70/311/EEK

Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīva 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 10.–13.lpp.)

79

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

70/387/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.–11.lpp.)

  

    

11

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (pakāpieni, kāpšļi un rokturi)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012. , L 43, 6.–14.lpp.)

  

    

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana6

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.–17.lpp.)

    

28

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana36

71/127/EEK

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.–17.lpp.)

    

46

Netiešās redzamības ierīces

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.–45.lpp.)

    

9.

Bremžu iekārtas7

71/320/EEK

Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 202, 37.–74.lpp.)

13

  

      

13-H

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)8

72/245/EEK

Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīva 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 152, 15.–24.lpp.)

10

11.

Dīzeļmotoru dūmainība48

72/306/EEK

Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīva 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 190, 1.–23.lpp.)

    

24

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 2.–21.lpp.)

         

21

13.

Pretaizbraukšanas ierīces9

74/61/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 22.–28.lpp.)

    

18

Imobilaizeri10

    

116

14.

Trieciendroša stūres iekārta12

74/297/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīva 74/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakcija uz triecienu) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 165, 16.–25.lpp.)

  

      

12

15.

Sēdekļu izturība13

74/408/EEK

Padomes 1974. gada 22. jūlija Direktīva 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 221, 1.–9.lpp.)

    

17

Sēdekļu stiprība (autobusi un tālsatiksmes autobusi)13 

       

80

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

Padomes 1974. gada 17. septembra Direktīva 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 4.–13.lpp.)

         

26

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums14

75/443/EEK

Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.–5.lpp.)

    

39

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (atpakaļgaitas pārnesums)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.–14.lpp.)

    

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 1.–5.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.–13.lpp.)

19.

Drošības jostu stiprinājumi15

76/115/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 6.–20.lpp.)

    

14

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

76/756/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 1.–31.lpp.)

48

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.–53.lpp.)

3

22.

Kontūrlukturi, priekšējie (sānu) gabarītlukturi, aizmugurējie (sānu) gabarītlukturi, bremžu lukturi

76/758/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 33.–70.lpp.)

7

Dienas gaitas lukturi

    

87

Sānu gabarītlukturi

91

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 71.–84.lpp.)

6

24.

Aizmugurējās numura zīmes lukturi

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.–95.lpp.)

4

25.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 96.–121.lpp.)

    

1

Hermetizētie galvenie lukturi

    

5

Galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

    

8/20

Halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

    

31

Kvēlspuldzes, ko izmanto apstiprinātos apgaismes ķermeņos

37

Gāzu lokizlādes galvenie lukturi

    

98

Gāzu lokizlādes gaismas avoti, ko izmanto apstiprinātos gāzu lokizlādes lukturos

    

99

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

    

112

Adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

    

123

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.–134.lpp.)

    

19

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.–42.lpp.)

    

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.–42.lpp.)

28.

Aizmugurējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 60.–71.lpp.)

38

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.–82.lpp.)

23

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.–94.lpp.)

    

77

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana16

77/541/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 95.–143.lpp.)

    

16

Bērna aizsargsistēmas45

    

44

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

Padomes 1977. gada 27. septembra Direktīva 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 1.–22.lpp.)

         

125

33.

Vadības ierīču signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

78/316/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 3.–26.lpp.)

    

121

34.

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana44

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.–48.lpp.)

    

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.–20.lpp.)

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/ tīrītāji44

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.–71.lpp.)

    

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.–20.lpp.)

36.

Apsildīšanas ierīces17

78/548/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.–44.lpp.)

          

2001/56/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.–40.lpp.)

122

37.

Dubļu sargi

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.–50.lpp.)

         

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.–29.lpp.)

38.

Pagalvji (kopā ar sēdekļiem)18

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.–15.lpp.)

    

17

Pagalvji18

    

25

39.

CO2 emisija un degvielas patēriņš19

80/1268/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1268/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 36.–45.lpp.)

  

      

101

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 46.–67.lpp.)

    

85

41.

Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas20; 4088/77/EEKPadomes 1987. gada 3. decembra Direktīva 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no dīzeļmotoriem, kurus izmanto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 036, 33.–61. lpp.)

49

Lieljaudas transportlīdzekļu

emisijas (Euro IV un Euro V)40

2005/55/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.–32. lpp.)    

41.a

Emisijas (Euro VI), ko rada lielas celtspējas/ kravnesības transportlīdzekļi/piekļuve informācijai49Regula (EK)
Nr.  595/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)

    

41.b

CO2 simulācijas rīka licence (lielas noslodzes transportlīdzekļi)55Regula (EK) Nr.  595/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)

Regula (ES) 2017/2400Komisijas 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2400, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.12.2017., L 349, 1.–247. lpp.)

42.

Sānu drošības konstrukcijas4

89/297/EEK

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.–7.lpp.)    

  

73

43.

Pretšļakatu ierīces21

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.–28.lpp.)   

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.–28.lpp.)

44.

Vieglo automobiļu masas un gabarīti

92/21/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.–10.lpp.)

         

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana23

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.–94.lpp.)

43

46.

Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm2492/23/EEKPadomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.–153. lpp.)30
Riepas komerciālajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm2454
Pagaidu lietošanas rezerves riteņi/riepas         64
Riepu spiediena kontroles sistēma        141
Rites troksnis46      117
Riepu uzstādīšanaRegula (ES)
Nr.  458/2011
Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr.  458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr.  661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 11.–20. lpp.)
          142

47.

Ātruma ierobežošanas ierīces25

92/24/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154.–174.lpp.) 

 

    

89

48.

Masas un gabarīti (izņemot M1 kat.)22

97/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.–31.lpp.) 

Masas un gabarīti

Regula (ES) Nr. 1230/2012

Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.–79.lpp.)

49.

Kabīņu ārējie izvirzījumi21

92/114/EEK

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17.–30.lpp.)   

    

61

50.

Sakabes ierīces un to uzstādīšana26

94/20/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1.–60.lpp.)

55/
102

51.

Tālsatiksmes autobusu interjera materiālu uzliesmojamība27

95/28/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1.–30.lpp.)  

       

118

52.

Autobusi un tālsatiksmes autobusi28

2001/85/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīva 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.–102.lpp.) 

       

107

Virsbūves izturīgums (autobusi un tālsatiksmes autobusi)29 

       

66

Autobusu (>22 pasažieru) konstrukcija28; 47 

       

36

Autobusu (≤22 pasažieru) konstrukcija28; 47 

       

52

53.

Frontālā sadursme30; 31

96/79/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7.–50.lpp.)

         

94

54.

Sānu sadursme31; 32

96/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīva 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1.–38.lpp.)

  

      

95

56.

Transportlīdzekļi, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadāšanai (ADR)21

98/91/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīva 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25.–36.lpp.)   

105

57.

Priekšējās drošības konstrukcijas33

2000/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīva 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar , kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9.–28.lpp.)    

    

93

58.

Gājēju aizsardzība34

2003/102/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīva 70/156/EEK grozījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15.–25.lpp.)

  

      

127

Regula (EK) Nr. 78/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 1.–31.lpp.)

59.

Pārstrādājamība41

2005/64/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10.–27.lpp.)

  

      

133

60.

Numerācija netiek izmantota             

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas42

2006/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12.–18.lpp.)

  

      

62.

Ūdeņraža sistēma43

Regula (EK) Nr. 79/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 32.–46.lpp.)

    

63.

Vispārēja drošība50

Regula (EK) Nr. 661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.–24.lpp.)

64.

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori52

Regula (ES) Nr. 65/2012

Komisijas 2012. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 65/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 24.–38.lpp.)

         

65.

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma53

Regula (ES) Nr. 347/2012

Komisijas 2012. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.04.2012., L 109, 1.–17.lpp.) 

 

    

131

66.

Joslu uzraudzības sistēma54

Regula (ES) Nr. 351/2012

Komisijas 2012. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.04.2012., L 110, 18.–30.lpp.) 

 

    

130

67.

Sastāvdaļas sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

 

    

67

68.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas11

 

  

      

97

69.

Elektrodrošība

 

    

100

70.

Sastāvdaļas saspiestai dabasgāzei (SDG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

 

    

110

71.

Kabīnes izturība

    

    

29

72.

eZvana sistēma51

Regula (ES) Nr. 2015/758

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.05.2015., L 123, 77.–89. lpp.)

  

      

73.

Atstarojošās pazīšanas zīmes37

  

  

70

Atstarojošie materiāli38

  

 

104

74.

Bākugunis (zilās un dzeltenās)39

 

    

65

75.

ADR cisterntransportlīdzekļu šķērstabilitāte21

     

  

111

76.

Tahogrāfi35

Regula (EEK) Nr. 3821/85

Padomes 1985. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.12.1985., L 370/8.–21.lpp.) 

 

    

Apzīmējumi:
● – atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām;
– atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai regulas prasībām;
– atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām.

Piezīmes:
1 Ja nepieciešams precizēt tehnisko prasību piemērošanas sfēru attiecībā uz konkrētu attiecīgās kategorijas transportlīdzekli vai transportlīdzekļa (sastāvdaļu) tipu, CSDD vadās pēc norādēm attiecīgajā direktīvā vai līdzvērtīgajos ANO Noteikumos.
2 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuriem atbilstības novērtēšana nav veikta saskaņā ar Direktīvu 88/77/EEK, 2005/55/EK, Regulu (EK) Nr. 595/2009 vai ANO Noteikumu Nr.49 prasībām un kuriem koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 610 kg vai 2840 kg pēc atsevišķa izgatavotāja pieprasījuma.
3 Atbilstības novērtēšana nav jāveic tiem O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kam nav uzstādītas degvielas tvertnes.
4 Atbilstības novērtēšana nav jāveic tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kuru konstrukcija nodrošina tehnisko prasību izpildi, kā arī seglu vilcējiem, piekabēm garu un nedalāmu kravu pārvadāšanai un specifiskiem transportlīdzekļiem (tipiem), kam drošības konstrukciju uzstādīšana nav savietojama ar to ekspluatācijas īpatnībām.
5 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuru vadāmajiem riteņiem ir pilnībā hidraulisks stūres iekārtas pievads.
6 Transportlīdzekļiem (tipiem) jābūt aprīkotiem ar sertificētām un marķētām skaņu signālierīcēm. Atbilstības novērtēšana attiecībā uz skaņu signālierīču uzstādīšanu veicama tikai M1 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem).
7 O1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) bremžu iekārtas uzstādīšana nav obligāta, tomēr, ja tā ir uzstādīta, transportlīdzeklim (tipam) atbilstības novērtēšana veicama tādā pat kārtībā, kā O2 kategorijas transportlīdzeklim (tipam).
8 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kā arī visiem pārējiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru elektriskās (elektroniskās) sistēmas rada elektromagnētiskus traucējumus.
9 Pretaizbraukšanas ierīču uzstādīšana obligāta M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem). Tomēr, ja tās uzstādītas citu kategoriju transportlīdzekļiem, tām jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
10 Imobilaizeru uzstādīšana obligāta M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), ja tie ir uzstādīti citu kategoriju transportlīdzekļiem, tiem jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
11 Trauksmes signalizācijas ierīču uzstādīšana obligāta visiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) un tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilna masa nav lielāka par 2 tonnām. Tomēr, ja tās ir uzstādītas citu kategoriju transportlīdzekļiem, tām jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
12 Prasības nav attiecināmas uz tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilnā masa pārsniedz 1500kg.
13 Prasības nav attiecināmas uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu (tipu), kas uzskatāmi par I, II un A klases autobusiem, sēdvietām, izņemot to priekšējās sēdvietas, kā arī uz visu M un N kategoriju transportlīdzekļu papildus sēdvietām ar atvāžamiem spilveniem un perpendikulāri vai pretēji braukšanas virzienam vērstām sēdvietām. Visu M1, N1 un M2 kategorijas transportlīdzekļu (ar pilnu masu līdz 3500 kg) priekšējo malējo sēdvietu atzveltnēm jābūt ar pagalvjiem.
14 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kam atbilstības novērtēšana veikta saskaņā ar Regulas Nr. 3821/85 prasībām.
15 Prasības nav attiecināmas uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu (tipu), kas uzskatāmi par I un A klases autobusiem, sēdvietām, izņemot to priekšējās sēdvietas, kā arī uz visu M un N kategorijas transportlīdzekļu bērnu sēdekļiem un uz sēdvietām, kas vērstas perpendikulāri braukšanas virzienam.
16 Prasības nav attiecināmas uz sāniem vērstām sēdvietām. Pārējām sēdvietām drošības jostas uzstādāmas, ievērojot šādas minimālās prasības:

Transportlīdzeklis

Braukšanas virzienā vērstās sēdvietas

Pretēji braukšanas virzienam vērstās sēdvietas

kategorija

klase

izgatavošanas laiks

malējās sēdvietas

centrālās sēdvietas

priekšējās

pārējās

priekšējās

pārējās

M1

no 01.01.2001.
līdz 30.09. 2005.

3(.)

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

pēc 01.10.2005.

3(.)

3(.)

3(.)

3(.)

2(.)

M2 līdz 3,5t

A

pēc 01.01.2001.

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12. 2002.

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

pēc 01.01.2003.

3(.)

2(.)

3(.)

2(.)

2(.)

M2 virs 3,5t

A

pēc 01.01.2001.

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2006.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

M3

A

pēc 01.01.2001.

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2006.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

I

pēc 01.01.2001.

II

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

III

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

N1

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2002.

3(.)

2(.)

pēc 01.01.2003.

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

N2 un N3

no 01.01.2001.
pēc 31.12.2006.

2(.)

2(.)

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

Apzīmējumi:
2(·) divpunktu drošības jostas
3(·) trīspunktu drošības jostas
– drošības jostas var tikt uzstādītas brīvprātīgi
* prasības attiecināmas uz vadītāja sēdvietu.
17 Saskaņā ar Direktīvas 2001/56/EK prasībām atbilstības novērtēšana, sākot ar 2004. gada 9. maiju veicama visiem tiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kam ir uzstādītas pasažieru salona, vadītāja guļvietas nodalījuma vai kravas telpas apsildīšanas ierīces.
18 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kam, veicot sēdekļu un to stiprinājumu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvas 74/408/EEK vai ANO Noteikumu Nr.17 vai Nr.80 prasībām, nav veikta sēdekļu atzveltņu un pagalvju atbilstības novērtēšana. Atbilstības novērtēšanu I un A klases autobusiem veic brīvprātīgi.
19 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2005. gada 1. janvāri, tiek attiecināta arī uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem.
Veicot transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas:
1) I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem – sākot ar 2005. gada 1. janvāri;
2) II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem – sākot ar 2008. gada 1. janvāri.
Veicot transportlīdzekļu individuālu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas:
1) I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem – sākot ar 2006. gada 1. janvāri;
2) II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem – sākot ar 2008. gada 1. janvāri.
Šīs direktīvas prasības netiek attiecinātas uz tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:
1) ir veikta šo transportlīdzekļu (tipu) atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 88/77/EEK vai Direktīvas 2005/55/EK prasībām;
2) kopējais šī tipa N1 kategorijas transportlīdzekļu tirdzniecības apjoms visā pasaulē gada laikā nepārsniedz 2000 vienību.
20 Direktīva spēkā līdz 2006. gada 8. novembrim.
21 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2011. gada 9. aprīli. Veicot individuālo apstiprinājumu, transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā noteiktajām tehniskajām prasībām, atbilstības apliecinājuma (tipa apstiprinājuma sertifikāta vai pārbaudes protokola) iesniegšana ir brīvprātīga.
22 Atbilstības apliecinājuma (tipa apstiprinājuma sertifikāta vai pārbaudes protokola) iesniegšana ir brīvprātīga. Transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā noteiktajām tehniskajām prasībām. Atkāpes no šīm prasībām var tikt piemērotas tikai speciāliem transportlīdzekļiem, kas konstruktīvi nevar izpildīt konkrētās prasībās specifisko funkciju dēļ, kā arī specializētiem transportlīdzekļiem nedalāmu lielgabarīta vai smagsvara kravu pārvadāšanai.
23 Visiem uzstādītajiem stikliem un stiklu materiāliem jābūt sertificētiem un marķētiem saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām.
24 Visām riepām jābūt sertificētām un marķētām saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, kā arī uzstādītām saskaņā ar Direktīvas 92/23/EEK II un IV pielikuma prasībām. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/43/EK prasībām attiecībā uz riepu uzstādīšanu veicama, sākot ar 2004. gada 4. februāri. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/43/EK V pielikuma (riepu/ceļa trokšņu līmenis) prasībām, veicama, sākot ar 2005. gada 4. februāri, t.i., tām jābūt marķētām ar papildmarķējumu "s".
25 Līdz 2004. gada 31. decembrim prasības tiek attiecinātas uz M3 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) ar pilnu masu virs 10 000kg, kā arī visiem N3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem).
Sākot ar 2005. gada 1. janvāri, prasības tiek attiecinātas arī uz visiem M2, M3 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem).
Atbilstības novērtēšana nav attiecināma uz transportlīdzekļiem, kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir mazāks par Direktīvā 92/6/EEK noteikto, kā arī uz tiem, kas saskaņā ar normatīvajos aktos par transportlīdzekļu aprīkošanu ar ātruma ierobežotājierīcēm noteiktajām prasībām, ir atbrīvoti no šādu ierīču uzstādīšanas.
26 M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) sakabes ierīču uzstādīšana ir brīvprātīga.
27 Atbilstības novērtēšana veicama tikai II un III klases autobusiem (tipiem).
28 Prasības nav attiecināmas uz speciālajiem un specializētajiem M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem): transportlīdzekļiem paaugstinātas drošības pārvadājumiem (piem., cietumnieku pārvadājumiem), neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem, paaugstinātas pārgājības transportlīdzekļiem (M2G un M3G kategorijas transportlīdzekļiem).
29 Atbilstības novērtēšana veicama:
1) visiem vienstāva II un III klases autobusiem;
2) B klases autobusu tipiem ar pasažieru skaitu vairāk par 16 no 2014. gada 1. novembra;
3) jauniem B klases autobusiem ar pasažieru skaitu vairāk par 16 no 2017. gada 9. novembra.
30 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilnā masa pārsniedz 2500kg.
31 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2003. gada 1. oktobri, veicama obligāti.
32 Prasības nav attiecināmas uz tiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru zemākās sēdvietas "R" punkts atrodas augstāk par 700mm no transportlīdzekļa atbalsta virsmas (zemes).
33 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2003. gada 10. augustu, veicama visiem N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), izņemot:
1) N2G un N3G kategorijas transportlīdzekļus (tipus);
2) N2 kategorijas transportlīdzekļus (tipus), kuru pilnā masa nepārsniedz 7500kg un kuriem klīrenss nav lielāks par 400mm;
3) transportlīdzekļus, kam priekšējo drošības konstrukciju uzstādīšana nav savietojama ar to ekspluatācijas īpatnībām.
34 Regulas (EK) Nr. 78/2009 prasības piemērojamas atbilstoši 9. panta nosacījumiem.
Direktīva 2003/102/EK atcelta no 2009. gada 24. novembra, direktīvas prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2009. gada 23. novembrim.
35 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no tahogrāfu uzstādīšanas.
36 Direktīva 71/127/EEK aizvietota ar Direktīvu 2003/97/EK no 2010. gada 24. janvāra.
37 Visiem N3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), posmainajiem II un III klases autobusiem (tipiem), kā arī tiem O1, O2 un O3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru garums pārsniedz 8 m, jābūt aprīkotiem ar sertificētām un marķētām pazīšanas zīmēm.
38 Atstarojošo materiālu uzstādīšana ir obligāta no 2012. gada 9. jūlija N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 7500kg, N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem.
39 Atbilstības novērtēšana saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām veicama tikai to M un N kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem ir uzstādītas dzeltenas (oranžas) vai zilas krāsas bākugunis.
40 Atbilstības novērtēšanu veic M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3500 kg, M2, M3 un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuri aprīkoti ar dīzeļmotoriem vai dzirksteļaizdedzes motoriem, kas darbināmi ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi.
Atbilstības novērtēšana nav attiecināma uz N1, N2 un M2 kategorijas transportlīdzekļiem ar kompresijas aizdedzes motoriem un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kas darbināmi ar dabasgāzi vai sašķidrinātās naftas gāzi un kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 70/220/EEK vai ANO Noteikumu Nr.83 prasībām.
41 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2008. gada 15. decembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2010. gada 15. jūliju.
42 Sākot ar 2008. gada 5. janvāri, atbilstības novērtēšana veicama M1 un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmām.
43 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2011. gada 24. februāri, transportlīdzekļiem, kurus darbina ar ūdeņradi. Sākot ar 2012. gada 24. februāri, prasības piemērojamas visiem transportlīdzekļiem, kurus darbina ar ūdeņradi.
44 Veicot transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem). Citu kategoriju transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā vai regulā noteiktajām tehniskajām prasībām.
45 Atbilstības novērtēšana veicam transportlīdzekļiem (tipiem), kuri aprīkoti ar bērnu aizsargsistēmām.
46 Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2009. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums nepārsniedz 185 mm, kā arī C2 un C3 klases riepām. Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2010. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums lielāks par 185 mm, bet nepārsniedz 215 mm. Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2011. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums lielāks par 215 mm.
47 Veicot individuālu apstiprināšanu transportlīdzekļiem, kuriem nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/85/EK vai ANO Noteikumu Nr.107 prasībām.
48 Atbilstības novērtēšana nav jāveic, ja tā veikta saskaņā ar Direktīvas 2008/74/EK II pielikuma vai Regulas (EK) Nr. 692/2008 IV pielikuma prasībām.
49 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem, kuru koriģētā pašmasa pārsniedz 2 610 kg un kuriem nav tipa apstiprinājuma (pēc izgatavotāja pieprasījuma un ja to koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 840 kg), saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007. prasības piemērojamas, sākot ar 2012. gada 31. decembri. Sākot ar 2013. gada 31. decembri, prasības piemērojamas visiem transportlīdzekļiem, kuru koriģētā pašmasa pārsniedz 2 610 kg un kuriem nav tipa apstiprinājuma (pēc izgatavotāja pieprasījuma un ja to koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 840 kg), saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.
50 Regulas (EK) Nr. 661/2009 prasības piemērojamas atbilstoši 13., 19. un 20. pantā norādītajiem nosacījumiem.
51 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2018. gada 31. martu.
52 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2012. gada 1. novembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2014. gada 1. novembri.
53 Regulas (ES) Nr. 347/2012 prasības piemērojamas atbilstoši 3. pantā norādītajiem nosacījumiem.
54 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2013. gada 1. novembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2015. gada 1. novembri.
55 Regula (ES) Nr.  2017/2400 attiecas uz N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā maksimālā masa pārsniedz 7 500 kg. Tās prasības piemērojamas, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, atbilstoši 24. panta nosacījumiem.

II. Piemērojamo tehnisko normatīvu un to grozījumu saraksts M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.
p.k.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas

Eiropas Kopienas direktīvas/regulas

ANO
Nr.

Bāzes

Pilns bāzes direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Grozošās

Pilns grozošās direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

1.

Atļautais skaņas līmenis

70/157/EEK

Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 16.–20.lpp.)

92/97/EEK1

Padomes 1992. gada 10. novembra Direktīva 92/97/EEK, ar ko groza Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 371, 1.–31.lpp.)

51.011
51.02
51.03

96/20/EK26

Komisijas 1996. gada 27. marta Direktīva 96/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK par mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu (teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 092, 23.–35.lpp.)

1999/101/EK26

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 41.–42.lpp.)
    

2007/34/EK

Komisijas 2007. gada 14. jūnija Direktīva 2007/34/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.06.2007., L 155, 49.–67.lpp.) 

1.a

Skaņas līmenisRegula (ES) Nr.  540/2014Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr.  540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.–195. lpp.)Regula (ES) Nr.  540/2014Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr.  540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.–195. lpp.)51.03
Regula (ES) Nr.  2017/157637Komisijas 2017. gada 26. jūnija deleģētā Regula (ES) 2017/1576, ar ko attiecībā uz transportlīdzekļu akustiskās brīdināšanas sistēmas prasībām transportlīdzekļa ES tipa apstiprināšanai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  540/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.09.2017., L 239, 3.–7. lpp.)138.01

2.

Emisijas

70/220/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 1.–22.lpp.)

96/69/EK2

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 8. oktobra Direktīva 96/69/EK, ar ko groza Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu motorizēto transportlīdzekļu radīto gaisa piesārņojumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 282, 64.–67.lpp.)

83.032
83.042
83.054, 4A

98/77/EK2

Komisijas 1998. gada 2. oktobra Direktīva 98/77/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 286, 34.–52.lpp.)

98/69/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 350, 1.–57.lpp.) 

1999/102/EK3

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/102/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 43.–50.lpp.)

2001/1/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. janvāra Direktīva 2001/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 035, 34.–35.lpp.)

2001/100/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 7. decembra Direktīva 2001/100/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 016, 32.–34.lpp.)

2002/80/EK4, 4A

Komisijas 2002. gada 3. oktobra Direktīva 2002/80/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 291, 20.–56.lpp.)

2003/76/EK4, 4A

Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/76/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 206, 29.–30.lpp.)

2.a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem/informācijas pieejamībaRegula (EK) Nr.  715/2007Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.–16. lpp.)Regula (EK) Nr.  715/20074BEiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.–16. lpp.)

83.06

83.07

Regula (EK) Nr.  692/20084CKomisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr.  692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.07.2008., L 199, 1.–136. lpp.)
Regula (ES) Nr. 566/2011Komisijas 2011. gada 8. jūnija Regula (ES) Nr. 566/2011, ar ko attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.06.2011., L 158, 1.–24. lpp.)
Regula (ES) Nr.  459/2012Komisijas 2012. gada 29. maija Regula (ES) Nr.  459/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 1.06.2012., L 142, 16.–24. lpp.)
Regula (ES) Nr. 630/2012Komisijas 2012. gada 12. jūlija Regula (ES) Nr. 630/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto ūdeņradi un ūdeņraža un dabasgāzes maisījumus, saistībā ar emisijām un attiecībā uz konkrētas informācijas iekļaušanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko spēka piedziņas bloku, informācijas dokumentā transportlīdzekļu ES tipa apstiprinājumam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.07.2012., L 182, 14.–26. lpp.)
Regula (ES) Nr. 143/2013Komisijas 2013. gada 19. februāra Regula (ES) Nr. 143/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 groza attiecībā uz CO2 emisiju noteikšanu tiem transportlīdzekļiem, kurus nodod vairākposmu tipa apstiprināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.02.2013., L 47, 51.–55. lpp.)
Regula (ES)
Nr. 195/2013
Komisijas 2013. gada 7. marta Regula (ES) Nr. 195/2013, ar ko attiecībā uz inovatīvām tehnoloģijām CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2013., L 65, 1.–12. lpp.)
Regula (ES) Nr. 136/2014

Komisijas 2014. gada 11. februāra Regula (ES) Nr. 136/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ)

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.02.2014., L 43, 12.–46. lpp.)

Regula (ES) Nr.  2016/427Komisijas 2016. gada 10. marta Regula (ES) 2016/427, ar ko groza Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.03.2016., L 82, 1.–98. lpp.)
    Regula (ES) Nr.  2016/646Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula (ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 26.04.2016., L 109, 1.–22. lpp.) 
Regula (ES) Nr.  2017/1151Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr.  1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.07.2017., L 175, 1.–643. lpp.) 
Regula (ES) Nr.  2017/1154Komisijas 2017. gada 7. jūnija Regula (ES) 2017/1154, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr.  1230/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr.  692/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK attiecībā uz emisijām reālos braukšanas apstākļos no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.07.2017., L 175, 708.–732. lpp.) 
Regula (ES) Nr.  2017/1347Komisijas 2017. gada 13. jūlija Regula (ES) 2017/1347, ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 un Komisijas Regulu (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr.  1230/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr.  692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.07.2017., L 192, 1.–22. lpp.) 

3.

Degvielas tvertnes70/221/EEKPadomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 23.–24. lpp.)81/333/EEK1Komisijas 1981. gada 13. aprīļa Direktīva 81/333/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 131, 4.–5. lpp.)

34.01

34.02

34.03

Aizmugurējās drošības konstrukcijas97/19/EK7; 23Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 1.–20. lpp.)

58.01

58.02

58.03

2000/8/EK23; 32Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/8/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 106, 7.–20. lpp.)
2006/20/EK32Komisijas 2006. gada 17. februāra Direktīva 2006/20/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.02.2006., L 048, 16.–18. lpp.)

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vietas

70/222/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.–26.lpp.)

70/222/EEK32; 33

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.–26.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.–30.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.–30.lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.–39. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.–39. lpp.)

5.

Stūres iekārtas70/311/EEKPadomes 1970. gada 8. jūnija Direktīva 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 10.–13. lpp.)92/62/EEK8; 32Komisijas 1992. gada 2. jūlija Direktīva 92/62/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 199, 33.–47. lpp.)

79.01

79.02

1999/7/EK32Komisijas 1999. gada 26. janvāra Direktīva 1999/7/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 040, 36.–45.lpp.)

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

70/387/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.–11.lpp.)

70/387/EEK17

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.–11.lpp.)

11.02
11.03
11.04

98/90/EK32

Komisijas 1998. gada 30. novembra Direktīva 98/90/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 337, 29.–39.lpp.)

2001/31/EK32

Komisijas 2001. gada 8. maija Direktīva 2001/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 130, 33.–34.lpp.)
Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (pakāpieni, kāpšļi un rokturi)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012. , L 43, 6.–14.lpp.)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.–14.lpp.)

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.–17.lpp.)

70/388/EEK32

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.–17.lpp.)

28.00

87/354/EEK32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana

71/127/EEK

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.–17.lpp.)

71/127/EEK11

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.–17.lpp.)

46.0111

88/321/EEK11

Komisijas 1988. gada 16. maija Direktīva 88/321/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 147, 77.–79.lpp.)
Netiešās redzamības ierīces

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.–45.lpp.)

2003/97/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.–45.lpp.)

46.0224
46.03
46.04

2005/27/EK32

Komisijas 2005. gada 29. marta Direktīva 2005/27/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.03.2005., L 081, 44.–47.lpp.)

9.

Bremžu iekārtas71/320/EEKPadomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 202, 37.–74. lpp.)91/422/EEK1Komisijas 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/422/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 21.–29. lpp.)

13.071

13.081

13.09

13.10

13.11

98/12/EK32Komisijas 1998. gada 27. janvāra Direktīva 98/12/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 1.–146. lpp.)
2002/78/EK32Komisijas 2002. gada 1. oktobra Direktīva 2002/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 23.–26. lpp.)
 

13H.00

13H.01

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

72/245/EEK

Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīva 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 152, 15.–24.lpp.)

89/491/EEK1

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.–49.lpp.)

10.011
10.02
10.03
10.04
10.05

95/54/EK18

Komisijas 1995. gada 31. oktobra Direktīva 95/54/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, kurus rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji, un ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 1.–66.lpp.)

2004/104/EK18; 32

Komisijas 2004. gada 14. oktobra Direktīva 2004/104/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz autotransporta un tā piekabju tipizāciju (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.11.2004., L 337, 13.–34.lpp.)

2005/49/EK18; 32

Komisijas 2005. gada 25. jūlija Direktīva 2005/49/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 26.07.2005., L 194, 12.–14.lpp.)

2005/83/EK32

Komisijas 2005. gada 23. novembra Direktīva 2005/83/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 72/245/EEK I, VI, VII, VIII, IX un X pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.11.2005., L 305, 32.–35.lpp.)

2006/28/EK32

Komisijas 2006. gada 6. marta Direktīva 2006/28/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.03.2006., L 065, 27.–29.lpp.)

2009/19/EK32

Komisijas 2009. gada 12. marta Direktīva 2009/19/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētiskā savietojamība), lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.03.2009., L 70, 17.–18.lpp.)

11.

Dīzeļmotoru dūmainība

72/306/EEK

Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīva 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 190, 1.–23.lpp.)

89/491/EEK1

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīva 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.–49.lpp.)

24.03

97/20/EK19

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem motoriem (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 21.–30.lpp.)

2005/21/EK

Komisijas 2005. gada 7. marta Direktīva 2005/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2005., L 061, 25.–27.lpp.)

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 2.–21.lpp.)

78/632/EEK9

Komisijas 1978. gada 19. maija Direktīva 78/632/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 206, 26.–42.lpp.)

21.01

2000/4/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 28. februāra Direktīva 2000/4/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 087, 22.–31.lpp.)

13.

Pretaizbraukšanas ierīces

74/61/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 22.–28.lpp.)

95/56/EK32

Komisijas 1995. gada 8. novembra Direktīva 95/56/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 286, 1.–44.lpp.)

18.02
18.03

Imobilaizeri

116.00

97.00
97.01

14.

Trieciendroša stūres iekārta

74/297/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīva 74/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakcija uz triecienu) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 165, 16.–25.lpp.)

91/662/EEK32

Komisijas 1991. gada 6. decembra Direktīva 91/662/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/297/EEK attiecībā uz stūres rata un statņa reakciju uz triecienu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 366, 1.–16.lpp.)

12.03
12.04

15.

Sēdekļu izturība13

74/408/EEK

Padomes 1974. gada 22. jūlija Direktīva 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 221, 1.–9.lpp.)

81/577/EEK1

Padomes 1981. gada 20. jūlija Direktīva 81/577/EEK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 209, 34.–34.lpp.)

17.061
17.07
17.08

96/37/EK20; 21

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/37/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 186, 28.–71.lpp.)

2005/39/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/39/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 143.–145.lpp.)
Sēdekļu stiprība (autobusi un tālsatiksmes autobusi) 13

80.001
80.01
80.02
80.03

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

Padomes 1974. gada 17. septembra Direktīva 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 4.–13.lpp.)

79/488/EEK25; 32

Komisijas 1979. gada 18. aprīļa Direktīva 79/488/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 128, 1.–11.lpp.)

26.02
26.03

87/354/EEK25; 32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

2007/15/EK32

Komisijas 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/15/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 74/483/EEK I pielikumu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.03.2007., L 075, 21.–23.lpp.)"

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums75/443/EEKPadomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.–5. lpp.)75/443/EEK17; 32Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.–5. lpp.)

39.00

39.01

97/39/EK32Komisijas 1997. gada 24. jūnija Direktīva 97/39/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīvu 75/443/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 177, 15.–21. lpp.)
Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (atpakaļgaitas pārnesums)Regula (ES)
Nr.  130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr.  130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012. , L 43, 6.–14. lpp.)

Regula (ES)

Nr.  130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr.  130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.–14. lpp.)

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 1.–5.lpp.)

78/507/EEK32; 33

Komisijas 1978. gada 19. maija Direktīva 78/507/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 155, 31.–33.lpp.)

87/354/EEK32; 33

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.–13.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.–13.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 249/2012

Komisijas 2012. gada 21. marta Regula (ES) Nr. 249/2012, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 19/2011 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes tipa apstiprināšanas prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 22.03.2012., L 82, 1.–2.lpp.)

19.

Drošības jostu stiprinājumi

76/115/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 6.–20.lpp.)

90/629/EEK1

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/629/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 14.–19.lpp.)

14.041
14.05
14.06
14.07

96/38/EK20; 21

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 187, 95.–105.lpp.)

2005/41/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 149.–151.lpp.)

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

76/756/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 1.–31.lpp.)

91/663/EEK1

Komisijas 1991. gada 10. decembra Direktīva 91/663/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 366, 17.–54.lpp.)

48.0110
48.0227
48.0328
48.04
48.05
48.06

97/28/EK27; 32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/28/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 1.–10.lpp.)
    

2007/35/EK28; 32

Komisijas 2007. gada 18. jūnija Direktīva 2007/35/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.06.2007., L 157, 14.–16.lpp.)" 

2008/89/EK32

Komisijas 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/89/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.09.2008., L257, 14. – 15.lpp.)

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.–53.lpp.)

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.–53.lpp.)

3.02

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

97/29/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/29/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/757/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 11.–24.lpp.)

22.

Kontūrlukturi, priekšējie (sānu) gabarītlukturi, aizmugurējie (sānu) gabarītlukturi, bremžu lukturi

76/758/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 33.–70.lpp.)

89/516/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/516/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 1.–14.lpp.)

7.02

97/30/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/30/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismas lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 25.–48.lpp.)
Dienas gaitas lukturi

87.00

Sānu gabarītlukturi

91.00

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 71.–84.lpp.)

89/277/EEK

Komisijas 1989. gada 28. marta Direktīva 89/277/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 109, 25.–37.lpp.)

6.01

1999/15/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/15/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 14.–32.lpp.)

24.

Aizmugurējās numura zīmes lukturi

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.–95.lpp.)

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.–95.lpp.)

4.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

97/31/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/760/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 49.–62.lpp.)

25.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 96.–121.lpp.)

89/517/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/517/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 15.–23.lpp.)

1.01
1.02

1999/17/EK32

Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīva 1999/17/EK , kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 45.–81.lpp.)
Hermetizētie galvenie lukturi

5.02
5.03

Galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

8.04
8.05
20.02
20.03

Halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

31.02
31.03

Kvēlspuldzes izmantošanai apstiprinātos apgaismes ķermeņos

37.0312

Gāzu lokizlādes galvenie lukturi

98.00
98.01

Gāzu lokizlādes gaismas avoti, ko izmanto apstiprinātos gāzu lokizlādes lukturos

99.00

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

 

 

112.00
112.01

Adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

 

 

123.00
123.01

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.–134.lpp.)

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.–134.lpp.)

19.02
19.03
19.04

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

1999/18/EK32

Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīva 1999/18/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/762/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 82.–97.lpp.)

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.–42.lpp.)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.–42.lpp.)

96/64/EK32; 33

Komisijas 1996. gada 2. oktobra Direktīva 96/64/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 258, 26.–31.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.–42.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.–42.lpp.)

28.

Aizmugurējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 60.–71.lpp.)

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

38.00

89/518/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/518/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 24.–29.lpp.)

1999/14/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 1.–13.lpp.)

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.–82.lpp.)

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.–82.lpp.)

23.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

97/32/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/32/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/539/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 63.–76.lpp.)

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.–94.lpp.)

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.–94.lpp.)

77.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

1999/16/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/16/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 33.–44.lpp.)

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana77/541/EEKPadomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 95.–143. lpp.)90/628/EEK1Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/628/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 1.–13. lpp.)

16.04

16.05

16.06

16.07

96/36/EK17Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/36/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 178, 15.–30. lpp.)
2000/3/EK20; 21Komisijas 2000. gada 22. februāra Direktīva 2000/3/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 053, 1.–76. lpp.)
2005/40/EK32Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/40/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 146.–148. lpp.)
Bērna aizsargsistēmas   44.04

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

Padomes 1977. gada 27. septembra Direktīva 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 1.–22.lpp.)

88/366/EEK1

Komisijas 1988. gada 17. maija Direktīva 88/366/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 181, 40.–44.lpp.)

125.00
125.01

90/630/EEK32

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/630/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 20.–29.lpp.)

33.

Vadības ierīču signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

78/316/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 3.–26.lpp.)

93/91/EEK32

Komisijas 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 284, 25.–44.lpp.)

121.00
121.01

94/53/EK32

Komisijas 1994. gada 15. novembra Direktīva 94/53/EK, ar kuru groza 2. pantu Komisijas Direktīvā 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 299, 26.–26.lpp.)

34.

Pretaizsalšana/ pretaizsvīšana

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.–48.lpp.)

78/317/EEK32; 33

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.–48.lpp.)

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.–20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.–20.lpp.)

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/ tīrītāji

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.–71.lpp.)

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.–71.lpp.)

94/68/EK32; 33

Komisijas 1994. gada 16. decembra Direktīva 94/68/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 354, 1.–9.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.–20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.–20.lpp.)

36.

Apsildīšanas ierīces

78/548/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.–44.lpp.)

78/548/EEK13

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.–44.lpp.)

2001/56/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.–40.lpp.)

2001/56/EK14; 32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.–40.lpp.)

122.00

2004/78/EK32

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK, ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 153, 103.–113.lpp.)

2006/119/EK32

Komisijas 2006. gada 27. novembra Direktīva 2006/119/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.11.2006., L 330, 12.–15.lpp.)

37.

Dubļu sargi

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.–50.lpp.)

78/549/EEK32; 33

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.–50.lpp.)

94/78/EK32; 33

Komisijas 1994. gada 21. decembra Direktīva 94/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/549/EEK par mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 354, 10.–15.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.–29.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.–29.lpp.)

38.

Sēdekļu atzveltnes ar pagalvjiem

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.–15.lpp.)

78/932/EEK32

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.–15.lpp.)

17.061
17.07
17.08

87/354/EEK32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)
Sēdekļu pagalvji

25.031
25.04

39.

CO2 emisija un degvielas patēriņš

80/1268/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1268/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 36.–45.lpp.)

93/116/EK1

Komisijas 1993. gada 17. decembra Direktīva 93/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 329, 39.–53.lpp.)

84.001
101.00
101.01

1999/100/EK15

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/100/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK par oglekļa dioksīda emisiju no mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to degvielas patēriņu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 36.–40.lpp.)

2004/3/EK35

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/3/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 80/1268/EEK attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijas mērījumiem un degvielas patēriņu N1 kategorijas transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 049, 36.–41.lpp.)

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 46.–67.lpp.)

88/195/EEK36

Komisijas 1988. gada 24. marta Direktīva 88/195/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 092, 50.–59.lpp.)

85.00

89/491/EEK36

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.–49.lpp.)

97/21/EK36

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 31.–40.lpp.)

1999/99/EK36

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/99/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 32.–35.lpp.)

41.

Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas

88/77/EEK

Padomes 1987. gada 3. decembra Direktīva 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no dīzeļmotoriem, kuru izmanto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 036, 33.–61.lpp.)

91/542B/EEK2

Padomes 1991. gada 1. oktobra Direktīva 91/542/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gāzveida izmešu emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 295, 1.–19.lpp.)

49.02B2
49.035; 6
49.045; 6
49.056A

96/1B/EEK2

Eiropas Parlamenta 1996. gada 22. janvāra Direktīva 96/1/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotājvielu izmeši no kompresijas aizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.02.1996., L 040, 1.–9.lpp.)

1999/96/EK5; 6

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, un par grozījumiem Padomes Direktīvā 88/77/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 044, 1.–155.lpp.)

2001/27/EK5; 6

Komisijas 2001. gada 10. aprīļa Direktīva 2001/27/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 107, 10.–23.lpp.)
Lieljaudas transportlīdzekļu emisijas (Euro IV un Euro V)

2005/55/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.–32.lpp.)

2005/55/EK36

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.–32.lpp.) 

2005/78/EK5; 6; 6A;36

Komisijas 2005. gada 14. novembra Direktīva 2005/78/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.11.2005., L 313, 1.–91.lpp.)

2006/51/EK5; 6; 6A; 36

Komisijas 2006. gada 6. jūnija Direktīva 2006/51/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles un pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.06.2006., L 152, 11–21.lpp.)

2008/74/EK5; 6; 6A; 36

Komisijas 2008. gada 18. jūlija, Direktīva 2008/74/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK un Direktīvu 2005/78/EK attiecībā uz tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.07.2008., L 192, 51.–59.lpp.)

41.a

Emisijas (Euro VI) lielas noslodzes transportlīdzekļi/ piekļuve informācijaiRegula (EK)
Nr.  595/2009
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām
emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes
informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)
Regula (EK)
Nr.  595/20096B
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu
(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)
49.066B
  Regula (ES)
Nr. 582/2011

Komisijas 2011. gada 25. maija Regula (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.06.2011., L 167, 1.–168. lpp.)

 
Regula (ES)
Nr. 582/2011
Komisijas 2011. gada 25. maija Regula (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu
(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.06.2011., L 167, 1.–168. lpp.)
Regula (ES)
Nr. 64/2012
Komisijas 2012. gada 23. janvāra Regula (ES) Nr. 64/2012, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 1.–23. lpp.) 
  Regula (ES) Nr. 13 3/2014Komisijas 2014. gada 31. janvāra Regula (ES) Nr. 13 3/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai tās pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz emisiju robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.02.2014., L 47, 1.–57. lpp.) 
  Regula (ES) Nr. 136/2014Komisijas 2014. gada 11. februāra Regula (ES) Nr. 136/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.02.2014., L 43, 12.–46. lpp.) 
  Regula (ES) Nr. 627/2014Komisijas (ES) 2014. gada 12. jūnija Regula Nr. 627/2014, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz cieto daļiņu pārraudzību, ko veic iebūvētā diagnostikas sistēma (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.06.2014., L 174, 28.–30. lpp.) 
  Regula (ES) Nr.  2016/1718Komisijas 2016. gada 20. septembra Regula (ES) 2016/1718, ar ko Regulu (ES) Nr. 582/2011 saistībā ar lieljaudas transportlīdzekļu radītām emisijām groza attiecībā uz noteikumiem par testēšanu, izmantojot pārnēsājamas emisijas mērīšanas sistēmas (PEMS), un piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu ilgizturības testēšanas procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.09.2016., L 259, 1.–41. lpp.) 

41.b

CO2 simulācijas rīka licence (lielas noslodzes transportlīdzekļi)Regula (EK) Nr.  595/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Eurouro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)

Regula (EK) Nr.  595/2009Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)

 

Regula (ES) 2017/2400Komisijas 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2400, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.12.2017., L 349, 1.–247. lpp.)Regula (ES)
2017/2400
Komisijas 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2400, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.12.2017., L 349, 1.–247. lpp.) 

42.

Sānu drošības konstrukcijas

89/297/EEK

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.–7.lpp.)

89/297/EEK32

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.–7.lpp.)

73.00
73.01

43.

Pretšļakatu ierīces

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.–28.lpp.)

91/226/EEK30; 32; 33

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.–28.lpp.)

2010/19/ES32; 33

Komisijas 2010. gada 9. marta Direktīva 2010/19/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/226/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, lai dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīces pielāgotu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.03.2010., L 72, 17.–37.lpp.)

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.–28.lpp.)

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.–28.lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.–39. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.–39. lpp.)

44.

Vieglo automobiļu gabarīti un masas

92/21/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.–10.lpp.)

92/21/EEK1

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.–10.lpp.)

95/48/EK32

Komisijas 1995. gada 20. septembra Direktīva 95/48/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/21/EEK attiecībā uz M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 73.–85.lpp.)

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.–94.lpp.)

92/22/EEK32

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.–94.lpp.)

43.00
43.01

2001/92/EK32

Komisijas 2001. gada 30. oktobra Direktīva 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 291, 24.–47.lpp.)

46.

Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm92/23/EEKPadomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.–153. lpp.)92/23/EEK16Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.–153. lpp.)30.02
2001/43/EK34Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/43/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 211, 25.–46. lpp.)
2005/11/EK34Komisijas 2005. gada 16. februāra Direktīva 2005/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.02.2005., L 046, 42.–43. lpp.)
Riepas komerciālajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm54.00
Pagaidu lietošanas rezerves riteņi/riepas

64.00

64.01

64.02

64.03

Riepu spiediena kontroles sistēma141.00
Rites troksnis

117.01

117.02

Riepu uzstādīšana

Regula (ES)

Nr.  458/2011

Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr.  458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr.  661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 11.–20. lpp.)

Regula (ES)

Nr.  458/2011

Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr.  458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr.  661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 11.–20. lpp.)
  142.00

47.

Ātruma ierobežošanas ierīces

92/24/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154.–174.lpp.)

92/24/EEK32

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154.–174.lpp.)

89.00

2004/11/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 044, 19.–20.lpp.)

48.

Gabarīti un masas (izņemot M1 kategoriju)

97/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.–31.lpp.)

97/27/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.–31.lpp.)

2001/85/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīva 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.–102.lpp.)

2003/19/EK32

Komisijas 2003. gada 21. marta Direktīva 2003/19/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 079, 6.–13.lpp.);
 Masa un gabarīti

Regula (ES) Nr. 1230/2012

Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.–79.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1230/2012

Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.–79.lpp.) 

49.

Kabīņu ārējie izvirzījumi

92/114/EEK

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17.–30.lpp.)

92/114/EEK32

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17.–30.lpp.)

61.00

50.

Sakabes ierīces un to uzstādīšana

94/20/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1.–60.lpp.)

94/20/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1.–60.lpp.)

55.00
55.01/
102.00

51.

Tālsatiksmes autobusu interjera materiālu uzliesmojamība95/28/EKEiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1.–30. lpp.)95/28/EK32Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1.–30. lpp.)

118.00

 

118.01

118.02

118.03

52.

Autobusi un tālsatiksmes autobusi2001/85/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.–102. lpp.)2001/85/EK32Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.–102. lpp.)

107.00

 

107.01

107.02

107.03

107.04

107.05

107.06

107.07

Virsbūves izturīgums (autobusi un tālsatiksmes autobusi)

66.00

 

66.01

66.02

Autobusu (>22 pasažieri) konstrukcija36.03
Autobusu (≤22 pasažieri) konstrukcija52.01

53.

Frontālā sadursme96/79/EKEiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7.–50. lpp.)96/79/EK32Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7.–50. lpp.)

94.00

 

94.01

94.02

94.03

1999/98/EK32Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/98/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 009, 14.–21. lpp.)

54.

Sānu sadursme

96/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīva 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1.–38.lpp.)

96/27/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīva 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1.–38.lpp.)

95.00
95.01
95.02
95.03

56.

Transportlīdzekļi, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadāšanai (ADR)98/91/EKEiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīva 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25.–36. lpp.)98/91/EK32Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīva 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25.–36. lpp.)

105.01

105.02

105.03

105.04

105.05

105.06

57.

Priekšējās drošības konstrukcijas

2000/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīva 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9.–28.lpp.)

2000/40/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīva 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9.–28.lpp.)

93.00

58.

Gājēju aizsardzība2003/102/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīvas 70/156/EEK grozījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15.–25. lpp.)2003/102/EK31Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīvas 70/156/EEK grozījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15.–25. lpp.)

127.00

 

127.01

127.02

 

Regula (EK)

Nr.  78/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr.  78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 1.–31. lpp.)

Regula (EK)

Nr.  78/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr.  78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 1.–31. lpp.) 

Regula (EK)

Nr. 631/2009

Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 631/2009, ar ko nosaka detalizētus I pielikuma īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.  78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu saistībā ar gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.07.2009., L 195, 1.–60. lpp.) 

Regula (ES)

Nr. 459/2011

Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr. 459/2011, ar kuru groza pielikumu Regulā (EK) Nr. 631/2009, ar ko nosaka detalizētus I pielikuma īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.  78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu saistībā ar gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 21.–22. lpp.) 

59.

Pārstrādājamība

2005/64/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10.–27.lpp.)

2005/64/EK22

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10.–27.lpp.)

133.00

2009/1/EK

Komisijas 2009. gada 7. janvāra Direktīva 2009/1/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.01.2009., L 9, 31.–32.lpp.)

60.

Numerācija netiek izmantota     

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas

2006/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12–18.lpp.)

2006/40/EK29

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12–18.lpp.)

Regula (EK) Nr. 706/200729

Komisijas 2007. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 706/2007, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/40/EK nosaka administratīvos noteikumus transportlīdzekļu ES tipa apstiprinājumam un saskaņotu testu, lai mērītu noplūdes no konkrētām gaisa kondicionēšanas sistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 22.06.2007., L 161, 33. 52.lpp.)

62.

Ūdeņraža sistēma

Regula (EK) Nr. 79/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 32.–46.lpp.)

Regula (EK) Nr. 79/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 32.–46.lpp.)

Regula (ES) Nr. 406/2010

Komisijas 2010. gada 26. aprīļa Regula (ES) Nr. 406/2010, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 79/2009 par tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.05.2010., L 122, 1.–107.lpp.)

63.

Vispārēja drošība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.– 24.lpp.)

Regula (EK) Nr. 661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.– 24.lpp.)

Regula (ES) Nr. 407/2011

Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Regula (ES) Nr. 407/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009, lai iekļautu konkrētus Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.04.2011., L 108, 13.20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 523/2012

Komisijas 2012. gada 20. jūnija Regula (ES) Nr. 523/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009, lai iekļautu konkrētus Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.06.2012., L 160, 8.12.lpp.)

Regula (ES) Nr. 2016/1004

Komisijas 2016. gada 22. jūnija Regula (ES) 2016/1004, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 23.06.2016., L 165, 1.–3.lpp.)

64.

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

Regula (ES) Nr. 65/2012

Komisijas 2012. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 65/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 24.–38.lpp.)

Regula (ES) Nr. 65/2012

Komisijas 2012. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 65/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 24.–38.lpp.)

65.

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) Nr. 347/2012

Komisijas 2012. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.04.2012., L 109, 1.–17.lpp.)

Regula (ES) Nr. 347/2012

Komisijas 2012. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.04.2012., L 109, 1.–17.lpp.)

131.01

Regula (ES) Nr. 2015/562

Komisijas 2015. gada 8. aprīļa Regula (ES) 2015/562, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.04.2015., L 93, 35.–38.lpp.)

66.

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (ES) Nr. 351/2012

Komisijas 2012. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.04.2012., L 110, 18.–30.lpp.)

Regula (ES) Nr. 351/2012

Komisijas 2012. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.04.2012., L 110, 18.–30.lpp.)

130.00

67.

Sastāvdaļas sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

 

 

67.01

68.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas11

 

 

97.00
97.01

69.

Elektrodrošība

 

 

100.01
100.02

70.Sastāvdaļas saspiestai dabasgāzei (SDG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos  

110.00

110.01

71.

Kabīnes izturība

 

 

29.03

72.eZvana sistēmaRegula (ES) Nr.  2015/758Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.05.2015., L 123, 77.–89. lpp.)Regula (ES) Nr.  2015/758Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.05.2015., L 123, 77.–89. lpp.)
Regula (ES) Nr.  2017/78Komisijas 2016. gada 15. jūlija īstenošanas Regula (ES) 2017/78, ar ko izveido administratīvos noteikumus ES tipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz "112" izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām un vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/758 īstenošanai attiecībā uz šādu sistēmu lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.01.2017., L 12,
26.–43. lpp.)
 
Regula (ES) Nr.  2017/79Komisijas 2016. gada 12. septembra deleģētā Regula (ES) 2017/79, ar ko nosaka sīki izstrādātas tehniskās prasības un testa procedūras ES tipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz "112" izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, "112" izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana atsevišķām tehniskām vienībām un sastāvdaļām un papildina un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/758 attiecībā uz atbrīvojumiem un piemērojamajiem standartiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.01.2017., L 12, 44.–85. lpp.) 

73.

Atstarojošās pazīšanas zīmes

 

 

70.01

Atstarojošie materiāli

 

 

104.00

74.

Bākugunis (zilās un dzeltenās)

 

 

65.00

75.

ADR cisterntransportlīdzekļu šķērsstabilitāte

 

 

111.00

76.

Tahogrāfi

EEK Regula Nr. 3821/85

 

EEK Regula 3688/92
EEK Regula 2479/95
EEK Regula 1056/97
EEK Regula 2135/98
EEK Regula 1360/2002
EEK Regula 432/2004

 

1. Veicot atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem (tipiem) saskaņā ar direktīvu prasībām, CSDD par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar bāzes direktīvu prasībām, ievērojot tabulā norādīto grozošo direktīvu prasības. Šis nosacījums nav attiecināms, ja direktīvai nav grozošās direktīvas.

2. Veicot atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem (tipiem) saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām, CSDD par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar attiecīgajiem ANO Noteikumiem un tabulā norādītajām grozījumu sērijām.

3. Ja individuāli apstiprināmam transportlīdzeklim ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar spēkā neesošiem tehniskajiem normatīviem, t.i., normatīviem, kas nav minēti šajā tabulā, CSDD šādus apstiprinājumus var atzīt tikai speciāliem un specifiskiem transportlīdzekļiem.

4. Veicot atbilstības novērtēšanu lietotiem transportlīdzekļiem, CSDD attiecīgajam transportlīdzeklim piemēro tādas prasības, kādas bija attiecināmas šādam transportlīdzeklim laikā, kad tas tika izgatavots.

Piezīmes:
1 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 28.02.2003. Sākot ar 01.03.2003., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.03.2003.
2 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 31.12.2003. (EURO-2). Sākot ar 01.01.2004., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2004.
3 Direktīvas piemērojamas līdz:
1) 2005. gada 31. decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un jauniem I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem;
2) 2006. gada 31. decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 2500 kg un jauniem II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem.
Pēc minētajiem datumiem prasības piemērojamas tikai attiecīgajiem lietotiem transportlīdzekļiem.
4 Sastāvdaļu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti atbilstoši Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas A rindā vai ANO Noteikumu Nr.83 5.3.1.4. punkta tabulas A rindā noteiktajām robežvērtībām, ir spēkā līdz:
1) 2005. gada 31. decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un jauniem I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem;
2) 2006. gada 31. decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 2500 kg un jauniem II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem.
4A Jauniem M kategorijas transportlīdzekļu tipiem un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 31.08.2009., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.
Jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot M1 kategorijas transportlīdzekļus, kuri atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 2. daļai uzskatāmi par īpašām sociālajām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 31.12.2010., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.
Sākot ar 01.01.2011., prasības piemērojamas tikai lietotiem M kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot M1 kategorijas transportlīdzekļus, kuri atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 2. daļai uzskatāmi par īpašām sociālajām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2011.
Jauniem II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ir spēkā līdz 31.08.2010., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.
Jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem, kuri atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 2. daļai uzskatāmi par īpašām sociālajām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ir spēkā līdz 31.12.2011., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.
Sākot ar 01.01.2012., prasības piemērojamas tikai lietotiem M kategorijas transportlīdzekļiem, kuri atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 2. daļai uzskatāmi par īpašām sociālajām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2012.
4B Motoru izmešu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 prasībām un atbilst šīs Regulas 1. pielikuma 1. tabulā (Euro 5) un 2. tabulā (Euro 6) norādītajām pieļaujamām robežvērtībām, piemērojami atbilstoši Regulas (ES) Nr. 459/2012 II pielikumā norādītajiem nosacījumiem.
4C Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2011. gada 1. septembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.
5 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 30.09.2005., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas A (2000) rindai. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2006., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas A (2000) rindai. Sākot ar 01.10.2006., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2006.
6 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 9.11.2006., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 (2005) 6.5. prasībām rindai, neņemot vērā ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 1.10.2007., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 (2005) rindai, neņemot vērā ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus. Sākot ar 01.10.2007., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2007."
6A Jauniem transportlīdzekļu tipiem, sākot ar 01.10.2008., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B2 (2008) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, kā arī nodrošinot Direktīvas 2005/78/EK 4. pielikuma 3.3. apakšpunkta (2. pakāpes OBD) prasību izpildi. Visiem transportlīdzekļu tipiem, sākot ar 01.10.2009., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. punkta 1. un 2. tabulas B2 (2008) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, kā arī nodrošinot Direktīvas 2005/78/EK 4. pielikuma 3.3. apakšpunkta (2. pakāpes OBD) prasību izpildi. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2009., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 (2005) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus. Sākot ar 01.10.2009., Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 (2005) rindas prasības, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2007.
6B Jauniem transportlīdzekļu tipiem, sākot ar 31.12.2012., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikuma prasībām (Euro VI). Jauniem transportlīdzekļiem, sākot ar 31.12.2013., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikuma prasībām.
7 Transportlīdzekļiem attiecībā uz plastmasas degvielas tvertņu uzstādīšanu ir spēkā līdz 02.05.2003.
8 Tiem jaunajiem M2, M3, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuriem ir vairāk kā viens vadāmais tilts ir spēkā līdz 28.02.2003.
9 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 07.04.2003. Sākot ar 08.04.2003. prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 07.04.2003.
10 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2003. Sākot ar 01.10.2003. prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 30.09.2003.
11 Direktīva vai ANO Noteikumi piemērojama līdz:
1) 25.01.2006. jauniem transportlīdzekļu tipiem;
2) 25.01.2007. eksistējošiem transportlīdzekļu tipiem un individuāli apstiprināmiem M2, M3, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 25.01.2007.;
3) 2010. gada 25. janvārim eksistējošiem transportlīdzekļu tipiem un individuāli apstiprināmiem M1, un N1 kategoriju transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 25.01.2010.
12 Kvēlspuldžu marķējums tāds pats kā saskaņā ar 02 grozījumu sērijas prasībām apstiprinātām kvēlspuldzēm.
13 Jauniem transportlīdzekļu tipiem spēkā līdz 08.05.2004. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim piešķirtajiem transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem spēkā līdz 08.05.2005. Individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem, kuru apsildes sistēmā tiek izmantots vienīgi motora dzesēšanas šķidrums, spēkā līdz 08.05.2006. Pēc minētajiem datumiem prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 08.05.2006.
14 Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) apsildīšanas ierīcēm, ir spēkā līdz 31.12.2006.
15 Jauniem N1 kategorijas transportlīdzekļiem ir spēkā līdz šī pielikuma I daļas 19. piezīmē noteiktajiem datumiem. Pēc šajā piezīmē norādītajiem datumiem spēkā tikai lietotiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kā arī visiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz I daļas 19. piezīmē noteiktajiem datumiem.
16 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 03.02.2005. Sākot ar 04.02.2005., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 03.02.2005.
17 Prasības piemēro tikai tiem transportlīdzekļu tipiem, kuriem sākotnējais sastāvdaļu tipa apstiprinājums saskaņā ar bāzes direktīvas prasībām piešķirts pirms attiecīgo direktīvas grozījumu pieņemšanas.
18 Sākot ar 01.01.2009., atsaka reģistrāciju transportlīdzekļiem, kas neatbilst direktīvas 2004/104/EK prasībām. Sākot ar 01.07.2013, atsaka reģistrāciju transportlīdzekļiem, kam piešķirts apstiprinājums saskaņā ar direktīvu 2005/49/EK, bet ir aprīkota ar 24GHz maza darbības rādiusa radioiekārtu.
19 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 08.03.2006.
20 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 19.10.2006.
21 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 19.10.2007. Sākot ar 20.10.2007., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 20.10.2007.
22 Jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanai prasības piemērojamas līdz 2012. gada 1. janvārim.
23 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz pakaļējo drošības konstrukciju ir spēkā līdz 11.09.2007. Sākot ar 11.03.2010., prasības attiecībā uz pakaļējo drošības konstrukciju piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem.
24 Atbilstības novērtēšanu saskaņā ar ANO Noteikumiem veic visu M un N kategoriju transportlīdzekļiem.
25 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz ārējiem izvirzījumiem ir spēkā līdz 03.04.2009.
26 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu ir spēkā līdz 05.07.2008. Par jaunu transportlīdzekļa tipu uzskata tipu, kas atšķiras pēc ANO Noteikumu Nr.51.02. 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. vai 2.2.6. apakšpunktā minētajām pazīmēm.
27 Jauniem transportlīdzekļiem attiecībā uz pieļaujamo apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm ir spēkā līdz 09.07.2011. Sākot ar 10.07.2011., prasības attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 10.07.2011.
28 Jauniem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem prasības piemērojamas līdz 7.02.2011. Jauniem M2, M3, N2, N3 un O kategorijas transportlīdzekļu tipiem prasības piemērojamas līdz 7.08.2012.
29 Sākot ar 21.06.2009., atbilstības novērtēšana pieļaujama tikai transportlīdzekļiem, kuri saskaņā ar projektu satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu zemāku par 150, kā arī augstāku par 150, ja vien šādas sistēmas noplūdes intensitāte nepārsniedz 40 gramus fluorētas siltumnīcefekta gāzes gadā viena iztvaicētāja sistēmai vai 60 gramus fluorētas siltumnīcefekta gāzes gadā – divu iztvaicētāju sistēmai.
Sākot ar 1.01.2011., atbilstības novērtēšana pieļaujama tikai transportlīdzekļu tipiem un ar 2017. gada 1. janvāri visiem transportlīdzekļiem, kuri satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu zemāku par 150.
30 Veicot atbilstības novērtēšanu jauniem transportlīdzekļu tipiem vai atsevišķām sastāvdaļām, ir spēkā līdz 08.04.2011.
31 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz gājēju aizsardzību ir spēkā līdz 24.11.2009. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 23.02.2011. Sākot ar 24.02.2011., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 23.02.2011.
32 Sākot ar 1.11.2014., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 30.10.2014.
33 Jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanai Direktīvas prasības piemērojamas līdz 30.10.2012.
34 Direktīva tiek atcelta no 1.11.2017. atbilstoši Regulas (EK) Nr. 661/2009 19. panta prasībām. Sākot ar 1.11.2017., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 30.10.2017.
35 Sākot ar 2.01.2013., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 31.12.2012.
36 Sākot ar 31.12.2013., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 30.12.2013.
37 Regulas (ES) Nr.  2017/1576 prasības piemērojamas, sākot ar 1.07.2019., atbilstoši pielikuma nosacījumiem.

III. Piemērojamo tehnisko normatīvu un to grozījumu saraksts L kategoriju transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.
p.k.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie elementi un sastāvdaļas

Eiropas Kopienas direktīvas

ANO
Nr.

bāzes direktīva vai tās nodaļa

pilns bāzes direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

grozošās

pilns grozošās direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

1.

Maksimālā lietderīgā motora jauda un griezes moments

95/1/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 2. februāra Direktīva 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 052, 1.–14.lpp.)

2002/41/EK

Komisijas 2002. gada 17. maija Direktīva 2002/41/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 17.–20.lpp.)

2.

Mopēdu un motociklu motoru pretforsāžas pasākumi

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.–454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.–15.lpp.)

3.

Degvielas tvertnes

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.–454.lpp.)

 

4.

Maksimālais ātrums

95/1/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 2. februāra Direktīva 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 052, 1.–14.lpp.)

2002/41/EK

Komisijas 2002. gada 17. maija Direktīva 2002/41/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 17.–20.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.–15.lpp.)

5.

Gabarīti un masas

93/93/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/93/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 311, 76.–82.lpp.)

2004/86/EK

Komisijas 2004. gada 5. jūlija Direktīva 2004/86/EK, ar ko, nolūkā sekot tehnikas progresam, groza Padomes Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transportlīdzekļu masu un izmēriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.07.2004., L 236, 12.–14.lpp.)

6.

Sakabes ierīces

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.–454.lpp.)

 

7.

Gaisa piesārņojuma kontrole

97/24/EK1

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.–454.lpp.)

2002/51/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Direktīva 2002/51/EK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisijas līmeņa samazināšanu, ar ko groza Direktīvu 97/24/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 252, 20.–32.lpp.)

47.00
40.00
40.01

2009/108/EK

Komisijas 2009. gada 17. augusta Direktīva 2009/108/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojot to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.08.2009., L 213, 10.–25.lpp.)

2003/77/EK

Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/77/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 211, 24.–48.lpp.)

2005/30/EK

Komisijas 2005. gada 22. aprīļa Direktīva 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.04.2005., L 110, 36.–39.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.–15.lpp.)

2006/72/EK

Komisijas 2006. gada 18. augusta Direktīva par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.08.2006., L 227, 43–45.lpp.)

2006/120/EK

Komisijas 2006. gada 27. novembra Direktīva 2006/120/EK par labojumiem un grozījumiem Direktīvā 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.11.2006., L 330, 16.–17.lpp.)

2013/60/ES

Komisijas 2013. gada 27. novembra Direktīva 2013/60/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.12.2013., L 329, 15.–38. lpp.)

8.

Riepas un to instalācija

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.–454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.–15.lpp.)

75.00

9.

Bremžu iekārtas

93/14/EEK

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 121, 1.–19.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.–15.lpp.)

78.02
78.03

10.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

93/92/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 311, 1.–75.lpp.)

2000/73/EK

Komisijas 2000. gada 22. novembra Direktīva 2000/73/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 300, 20.–23.lpp.)

53.01
53.02
74.01

2009/67/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.08.2009., L 222, 1.–91.lpp.)

2013/60/ES

Komisijas 2013. gada 27. novembra Direktīva 2013/60/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.12.2013., L 329, 15.–38. lpp.)

11.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.–454.lpp.)

 

50.00
56.00
56.01
76.00
76.01
57.01
57.02
72.00
72.01
82.00
82.01

12.

Skaņu signālierīces

93/30/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/30/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 11.–18.lpp.)

 

28.00

13.

Reģistrācijas numura zīmes vieta

93/94/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 311, 83.–88.lpp.)

1999/26/EK

Komisijas 1999. gada 20. aprīļa Direktīva 1999/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu