Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr.1494

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 176.§)
Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbilstības novērtēšanas kārtību mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, autobusiem, kravas automobiļiem un šo transportlīdzekļu piekabēm (puspiekabēm) (turpmāk – transportlīdzekļi), kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas tiek piedāvātas tirgū vai ko paredzēts ekspluatēt Latvijā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apstiprinātāja iestāde – dalībvalsts iestāde, kuras kompetencē ir transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšana, transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana, atļauju piešķiršana, apstiprinājuma sertifikātu izsniegšana un anulēšana, sadarbība ar citu dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm, tehnisku dienestu norīkošana, kā arī izgatavotāja uzraudzība, lai tas pildītu savus pienākumus attiecībā uz ražošanas atbilstību;

2.2. atbilstības sertifikāts – dokuments, ko izsniedz izgatavotājs un ar ko apliecina, ka attiecīgas sērijas transportlīdzeklis, kas pieder pie tipa, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, ražošanas laikā atbilst normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi;

2.3. bāzes transportlīdzeklis – jebkurš transportlīdzeklis, ko izmanto vairākposmu tipa apstiprināšanas procesa pirmajā posmā;

2.4. EK tipa apstiprinājuma sertifikāts – šajos noteikumos vai arī direktīvas vai regulas attiecīgajā pielikumā paredzēts sertifikāts – paziņojuma veidlapa, kas ietverta minētajā pielikumā kādā no noteikumiem, kas pievienoti Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtajam Nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" (turpmāk – ANO noteikumi) un ko atzīst par tam līdzvērtīgu;

2.5. hibrīda elektrotransportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas par mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no abiem transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas (jaudas) avotiem – no patērētās degvielas un elektroenerģijas (dzinējspēka) glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulatora, kondensatora, spararata (ģeneratora));

2.6. hibrīda mehāniskais transportlīdzeklis – transportlīdzeklis ar vismaz diviem dažādiem enerģijas pārveidotājiem un divām dažādām enerģijas glabāšanas sistēmām, kas kalpo par transportlīdzekļa dzinējspēku;

2.7. individuālas apstiprināšanas sertifikāts – dokuments, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis ir apstiprināts;

2.8. informācijas mape – pieteikuma iesniedzēja iesniegtie dokumenti – tehniskais apraksts kopā ar transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu datiem, rasējumiem vai fotogrāfijām –, ko izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz sertificēšanas institūcijā vai tehniskajā dienestā, lai veiktu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas atbilstības novērtēšanu. Informācijas mapi atļauts iesniegt elektroniski;

2.9. informācijas pakete – informācijas mape, kurai pievienoti testu ziņojumi un citi tehniskā dienesta vai apstiprinātājas iestādes dokumenti. Informācijas paketi atļauts iesniegt elektroniski;

2.10. izgatavotājs – persona vai struktūra, kas apstiprinātājai iestādei atbild par visiem tipa apstiprināšanas vai atļauju piešķiršanas procesa aspektiem un par ražošanas atbilstības nodrošināšanu. Šī persona vai struktūra var nebūt tieši iesaistīta visos apstiprināšanas procesā iesaistītā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavošanas posmos;

2.11. izgatavotāja pārstāvis – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Kopienā un ko izgatavotājs ir pilnvarojis, lai tā viņu pārstāvētu apstiprinātājā iestādē un viņa vārdā darbotos jomās, uz ko attiecas šie noteikumi. Atsauci uz terminu "izgatavotājs" uzskata par norādi uz izgatavotāju vai viņa pārstāvi;

2.12. jauns transportlīdzekļa vai sastāvdaļu tips – transportlīdzekļa vai sastāvdaļu tips, kam nav veikta atbilstības novērtēšana atbilstoši attiecīgām tehnisko normatīvu prasībām;

2.13. kompetentā iestāde – apstiprinātāja iestāde vai atbildīgā iestāde, vai akreditācijas struktūra, kas darbojas to vārdā. Šo noteikumu izpratnē pilnvarotā Latvijas apstiprinātāja iestāde ir Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk – CSDD);

2.14. lietots transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas iepriekš ir bijis pastāvīgi reģistrēts un kam izsniegts reģistrācijas dokuments;

2.15. lietota transportlīdzekļa sastāvdaļa – transportlīdzekļa sastāvdaļa, kas ir bijusi ekspluatācijā;

2.16. nepabeigts transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas ir jāpabeidz vēl vismaz vienā posmā, lai tas atbilstu šo noteikumu attiecīgajām tehnisko normatīvu prasībām;

2.17. sērijas beigu transportlīdzeklis – jebkurš transportlīdzeklis no tādiem krājumiem, ko nevar reģistrēt vai pārdot, vai nodot ekspluatācijā, jo spēkā stājušās jaunas tehniskās prasības, attiecībā uz kurām šis transportlīdzeklis nav apstiprināts;

2.18. tehniskais dienests – organizācija vai struktūra, ko apstiprinātāja iestāde ir norīkojusi par testu laboratoriju vai atbilstības izvērtētāju struktūru, lai apstiprinātājas iestādes uzdevumā veiktu pirmo izvērtēšanu un citus testus vai pārbaudes, pastāvot iespējai, ka apstiprinātāja iestāde pati var veikt šīs funkcijas;

2.19. tehniskais normatīvs – Eiropas Savienības direktīva, Eiropas Savienības regula, ANO noteikumi, standarti, kas attiecas uz šo noteikumu darbības sfēru un kas iekļauti šo noteikumu pielikumos;

2.20. tipa apstiprināšana – procedūra, ar ko dalībvalsts apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst attiecīgiem tehniskiem normatīviem un šo noteikumu prasībām;

2.21. tipa apstiprinājuma marķējums – piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas ir daļa no tipa apstiprinājuma numura un kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes un papildu apzīmējumiem atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

2.22. tipa apstiprinājuma numurs – piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes, tehnisko normatīvu numura(-iem), tipa apstiprinājuma kārtas numura un, ja piemērojams, tipa apstiprinājuma pagarinājuma numura un papildu apzīmējumiem atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

2.23. tipa apstiprinājuma sertifikāts – dokuments, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka transportlīdzekļa tips, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība ir apstiprināta;

2.24. tipa apstiprinājuma turētājs – izgatavotājs vai tā pārstāvis, kuram pēc atbilstības novērtēšanas izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts;

2.25. transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana – procedūra, ar ko dalībvalsts apliecina, ka konkrēts transportlīdzeklis atbilst attiecīgiem tehniskiem normatīviem un šo noteikumu prasībām;

2.26. transportlīdzekļa sastāvdaļa – ierīce, uz ko attiecas normatīvā akta prasības un ko paredzēts izmantot kā transportlīdzekļa daļu, un kam tipa apstiprinājumu var piešķirt atsevišķi no transportlīdzekļa, ja tas tieši paredzēts normatīvajā aktā;

2.27. transportlīdzekļa tips – noteiktas kategorijas transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām būtiskajām pazīmēm. Transportlīdzekļa tipam var būt varianti un versijas (2.pielikums);

2.28. transportlīdzekļa vai sastāvdaļas prototips – transportlīdzekļa vai sastāvdaļas tipa paraugs, kuru izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz testēšanai;

2.29. transportlīdzekļa vairākposmu tipa apstiprināšana – procedūra, ar ko viena vai vairākas dalībvalstis apliecina, ka atkarībā no pabeigšanas pakāpes nepabeigta vai vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa tips atbilst attiecīgiem tehniskajiem normatīviem un šo noteikumu prasībām;

2.30. vairākos posmos pabeigts transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas iegūts vairākposmu tipa apstiprināšanas procesā un kas atbilst šo noteikumu attiecīgajām tehniskajām prasībām;

2.31. valsts tipa apstiprināšana – tipa apstiprināšanas procedūra, kas noteikta ar attiecīgas valsts tiesību aktiem un kas ir spēkā vienīgi šīs valsts teritorijā;

2.32. vienā posmā pabeigts transportlīdzeklis – jebkurš transportlīdzeklis, kas nav jāpabeidz, lai tas atbilstu šo noteikumu attiecīgajām tehniskajām prasībām;

2.33. M, M1, M2, M3, N, N1, N2, N3, O, O1, O2, O3, O4, L, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e kategorijas transportlīdzeklis – minēto kategoriju transportlīdzekļu definīcijas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.151)

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. sniega motocikliem;

3.2. sporta mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās motociklistu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēti uz Latvijas Motosporta federācijas licencētu sportistu vai Latvijas Motosporta federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.3. vieglajiem sporta automobiļiem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās automobiļu federācijas prasībām vai Latvijas Automobiļu federācijas tehniskajiem noteikumiem un kas reģistrēti uz Latvijas Automobiļu federācijas licencētu sportistu vai Latvijas Automobiļu federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto automobiļu sastāvdaļām;

3.4. velosipēdiem ar pedāļiem un palīgelektromotoru, kura nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 250 W un kurš izslēdzas, ja velosipēdists pārtrauc mīt pedāļus, un citā gadījumā pakāpeniski samazinās un visbeidzot izslēdzas, pirms transportlīdzekļa ātrums sasniedz 25 km/h;

3.5. transportlīdzekļiem, kas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā pastāvīgi reģistrēti Latvijā;

3.6. transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim;

3.7. no ārvalstīm uz laiku ievestiem transportlīdzekļiem;

3.8. transportlīdzekļiem, kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, tricikliem un kvadricikliem, kurus paredzēts lietot izklaidei vai sacensībām slēgtās teritorijās un ārpus koplietošanas ceļiem), un minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.9. transportlīdzekļiem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 25 km/h, un minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.10. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas nav minētas šo noteikumu 3.pielikumā;

3.11. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas tika ievestas Latvijā līdz 2001.gada 31.decembrim;

3.12. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas izgatavotas Latvijā līdz 2002.gada 31.decembrim;

3.13. lietotām transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.14. traktortehniku, tās piekabēm un šo transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.15. speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

3.16. trolejbusiem.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 477)

4. Tirgū atļauts piedāvāt tikai tādus transportlīdzekļus un to sastāvdaļas, kam veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar šo noteikumu prasībām un kas atbilst attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām, un kas ir atbilstoši marķēti.

5. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu veic CSDD. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu testēšanu veic CSDD vai tehniskie dienesti, kas akreditēti nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotie tehniskie dienesti.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.365 redakcijā)

6. Gadījumos, kad transportlīdzekli nav iespējams identificēt vai tiek konstatētas viltojuma pazīmes transportlīdzekļa agregātu numerācijā, reģistrāciju pamatojošos dokumentos vai tipa apstiprinājuma dokumentos, CSDD rīcību nosaka CSDD un Valsts policijas vienošanās.

II. Transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanas kārtība

7. Izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz CSDD iesniegumu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanai. Iesniegumam noteiktā secībā pievieno:

7.1. informācijas paketi, kas ietver:

7.1.1. dokumentu, kurā norādīts informācijas paketes saturs un tajā izdarītās izmaiņas (turpmāk - informācijas paketes satura rādītājs);

7.1.2. informācijas mapi, kas satur attiecīgu šo noteikumu 4.pielikuma I, II un III sadaļā minēto informāciju un transportlīdzekļa prototipa rasējumus vai fotogrāfijas (uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, izņemot, ja informācijas mapi iesniedz elektroniski) tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju (transportlīdzekļa tipam);

7.1.3. informācijas mapi atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām (transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam);

7.2. tehnisko dienestu ziņojumus par M un N kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma prasībām;

7.3. citus tehnisko dienestu ziņojumus vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu (pēc CSDD pieprasījuma);

7.4. ja paredzēta transportlīdzekļa vairākposmu tipa apstiprināšana:

7.4.1. EK tipa apstiprinājumam:

7.4.1.1. pirmajā posmā – tās informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas raksturo nepabeigta transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi;

7.4.1.2. otrajā un nākamajos posmos – informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas atbilst attiecīgajam izgatavošanas posmam, kā arī iepriekšējos tipa apstiprināšanas posmos piešķirto transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma sertifikātu kopijas;

7.4.2. valsts tipa apstiprinājumam mazām sērijām:

7.4.2.1. pirmajā posmā – tās informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas raksturo nepabeigta transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi;

7.4.2.2. otrajā un nākamajos posmos – informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas atbilst attiecīgajam izgatavošanas posmam, kā arī iepriekšējos tipa apstiprināšanas posmos piešķirto transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātu kopijas;

7.5. izgatavotāja pilnvaru, kurā norādītas personas (vārds, uzvārds un amats), kas būs tiesīgas parakstīt atbilstības sertifikātus, kā arī šo personu parakstu paraugus;

7.6. izgatavotāja pilnvaru tā pārstāvim, ja izgatavotājs pārstāvi pilnvaro izsniegt šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto dokumentu;

7.7. atbilstības sertifikāta paraugu atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma prasībām;

7.8. CSDD var lūgt izgatavotāju iesniegt papildu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu par veicamajiem testiem. Izgatavotājs CSDD dara pieejamus tik daudzus transportlīdzekļus, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, cik nepieciešams saskaņā ar atsevišķiem tehniskiem normatīviem, lai veiktu attiecīgus testus.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

8. Pēc izgatavotāja lūguma apstiprinātāja iestāde var piešķirt EK tipa apstiprinājumu mazās sērijās izgatavotiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ievērojot kvantitātes ierobežojumus viena tipa transportlīdzekļu skaitam, ko gadā reģistrē, pārdod vai pieļauj lietošanai Kopienā, nepārsniedzot 1 000 vienības. Apstiprinātāja iestāde saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā noteiktajām prasībām piešķir EK tipa apstiprinājumus tādu tipu transportlīdzekļiem, kas atbilst vismaz šo noteikumu 7.pielikuma I sadaļas 6.punkta prasībām.

(MK 28.02.2012. noteikumu Nr.151 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.709)

9. Mazās sērijas EK tipa apstiprināšanu nepiemēro speciālajiem transportlīdzekļiem. EK tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar Komisijas 2012.gada 10.decembra Regulu (ES) Nr. 1229/2012, ar kuru groza IV un XII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (turpmāk – Regula Nr. 1229/2012), numurē saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.709 redakcijā)

10. Par katru transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu izgatavotājs vai tā pārstāvis CSDD iesniedz atsevišķu iesniegumu.

11. CSDD mēneša laikā izskata izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtos dokumentus, veicot Komisijas 2010.gada 16.aprīļa Regulā (ES) Nr. 371/2010, ar kuru aizstāj V, X, XV un XVI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (turpmāk – Regula Nr. 371/2010), noteiktās darbības, un pieņem lēmumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt tipa apstiprinājumu. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza vai nepilnīga, lēmumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu atliek uz laiku līdz dokumentācijas precizēšanai vai pilnveidošanai, bet ne ilgāk kā uz četriem mēnešiem.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1018)

12. CSDD pēc iesniegtās dokumentācijas, kā arī atbilstības novērtēšanas institūciju ziņojumu un atbilstības apliecinājumu izvērtēšanas piešķir:

12.1. transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu:

12.1.1. transportlīdzekļu tipam, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 11.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām;

12.1.2. speciālo transportlīdzekļu tipam, kas minēts šo noteikumu 11.pielikuma I un II sadaļā un kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 11.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 7.pielikumā paredzētos atvieglojumus;

12.1.3. specifiskam transportlīdzeklim vai sastāvdaļai, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam, taču tā konceptuālo, tehnoloģisko vai specifisko īpašību dēļ nevar nodrošināt atbilstību šo noteikumu 11.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu (viena vai vairāku) prasībām. Šādā gadījumā atvieglojumi nav attiecināmi uz tehnisko normatīvu prasībām, kuru izpilde nav saistīta ar transportlīdzekļa specifiskajām ekspluatācijas īpašībām;

12.2. vairākposmu tipa apstiprinājumu nepabeigtam vai vairākos posmos pabeigtam transportlīdzekļu tipam, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 11.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ņemot vērā transportlīdzekļa tipa pabeigtības pakāpi;

12.3. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam attiecībā uz sastāvdaļu uzstādīšanu, ja tas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 11.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām;

12.4. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļu sastāvdaļu tipam, ja tas atbilst informācijas mapē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 3. un 11.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.709)

13. CSDD, pamatojoties uz izgatavotāja vai tā pārstāvja rakstisku iesniegumu, šo noteikumu 12.punktā minētos apstiprinājumus piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem, ja atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām tiek pierādīta nevis ar tipa apstiprinājuma sertifikātu vai marķējumu, bet ar cita veida atbilstības apliecinājumu (piemēram, tehniskā dienesta ziņojumu, kas neietver visas tehniskā normatīva prasības, inspicēšanas protokolu).

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.151)

14. Ja CSDD konstatē, ka transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tips neatbilst šo noteikumu prasībām, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

15. Par katru transportlīdzekļa tipu, ko CSDD apstiprinājusi, piešķirot EK tipa apstiprinājumu, tā 20 darbdienu laikā nosūta pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem. Papīra versiju var aizstāt ar elektronisku kopiju. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju nosūtīšanu var aizstāt ar tipa apstiprinājuma dokumentācijas ievietošanu vienotajā apstiprinātāju iestāžu elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.151)

16. CSDD 20 dienu laikā informē pārējo dalībvalstu apstiprinātājas iestādes par jebkādu EK transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, norādot lēmuma pamatojumu.

17. CSDD reizi trijos mēnešos pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm nosūta sarakstu ar sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību EK tipa apstiprinājumiem, ko tā iepriekšējā posmā piešķīrusi, grozījusi, atteikusi vai anulējusi (12.pielikums).

18. CSDD pēc citas dalībvalsts apstiprinātājas iestādes lūguma 20 darbdienu laikā pēc lūguma saņemšanas nosūta EK tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem.

19. Ja transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam piešķirts apstiprinājums, CSDD apstiprinātajam tipam izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām. Izsniedzot attiecīgi aizpildītu tipa apstiprinājuma sertifikātu, CSDD piešķir tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši šo noteikumu 9. pielikuma prasībām.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

20. Ja izgatavotājs vai tā pārstāvis lūdz piešķirt atvieglojumus transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikuma prasībām, iesniegtajā informācijas mapē jābūt attiecīgām norādēm. Piešķirot tipa apstiprinājumu, CSDD tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda šāda tipa transportlīdzekļu vai sastāvdaļu lietošanas ierobežojumus un piemērotos atvieglojumus, kā arī piešķir speciālu tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši šo noteikumu 9.pielikuma prasībām.

21. Ja apstiprināmā tipa sastāvdaļas attiecīgās funkcijas var veikt tikai savienojumā ar citām transportlīdzekļa daļām, izgatavotājs vai tā pārstāvis to norāda informācijas mapē, bet CSDD – tipa apstiprinājuma sertifikātā.

22. CSDD, ievērojot transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi, var aizliegt nepabeigta transportlīdzekļa pastāvīgu reģistrāciju un ekspluatācijas uzsākšanu līdz laikam, kad tas tiks pabeigts.

23. Tipa apstiprināšanas izdevumus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajām pakalpojuma izmaksām, sedz persona, kas iesniegusi CSDD iesniegumu par attiecīgā transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanu.

24. Pēc citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai 1958.gada Nolīguma līgumslēdzējpuses sertificēšanas institūcijas pieprasījuma CSDD nosūta tai informāciju par piešķirtajiem un atteiktajiem tipa apstiprinājumiem.

25. Par konkrēta tipa sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību izgatavotājs var iesniegt tikai vienu pieteikumu apstiprinātājai iestādei EK tipa apstiprināšanai, un to var iesniegt tikai vienā dalībvalstī. EK tipa apstiprināšana ir procedūra, ar ko dalībvalsts apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst attiecīgajiem tehniskajiem normatīviem, šo noteikumu prasībām un 11.pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1018)

III. Tipa apstiprinājuma derīgums

26. Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma derīgums beidzas šādos gadījumos:

26.1. ir stājušās spēkā jaunas, obligātas prasības jaunu transportlīdzekļu reģistrācijai, pārdošanai vai nodošanai ekspluatācijā, un transportlīdzekļa apstiprinājumu nevar attiecīgi atjaunināt;

26.2. apstiprināto transportlīdzekli beidz izgatavot;

26.3. apstiprinājuma derīgums beidzas īpaša ierobežojuma dēļ, kad CSDD piešķīrusi tipa apstiprinājumu atbilstoši šo noteikumu 13.punkta prasībām.

27. Ja no visa tipa apstiprinājuma anulē tikai vienu variantu vai vienu kāda varianta versiju, attiecīgā transportlīdzekļa tipa apstiprinājums vairs nav derīgs tikai attiecībā uz konkrēto variantu vai versiju.

28. Ja beidz izgatavot konkrēta tipa transportlīdzekli, izgatavotājs informē apstiprinātāju iestādi, kas piešķīrusi attiecīgā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu. Ja ticis piešķirts EK tipa apstiprinājums, apstiprinātāja iestāde 20 darbdienu laikā informē apstiprinātājas iestādes citās dalībvalstīs.

29. Ja transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma derīgums tuvojas beigām, izgatavotājs vai tā pārstāvis par to informē apstiprinātāju iestādi, kas izsniegusi EK tipa apstiprinājumu. Apstiprinātāja iestāde attiecīgo informāciju bez liekas kavēšanās dara zināmu apstiprinātājām iestādēm pārējās dalībvalstīs, lai piemērotu šo noteikumu 51.punkta prasības (ja nepieciešams).

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1018)

IV. Tipa apstiprinājuma grozījumu izdarīšana

30. Iesniegumu grozījumu izdarīšanai tipa apstiprinājumā tipa apstiprinājuma turētājs iesniedz apstiprinātājai iestādei, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu. Iesniegumā tipa apstiprinājuma turētājs norāda grozījumu izdarīšanas iemeslu.

31. Iesniegumu grozījumu izdarīšanai tipa apstiprinājumā iesniedz:

31.1. ja tipa apstiprinājuma turētājs lūdz pagarināt tipa apstiprinājuma derīguma termiņu un saņemt jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu;

31.2. ja tipa apstiprinājuma turētājs lūdz veikt CSDD apstiprinātā tipa izmaiņas.

32. Tipa apstiprinājuma grozījumus uzskata par pagarinājumu, ja:

32.1. nepieciešamas jaunas pārbaudes vai jauni testi;

32.2. grozīta informācija apstiprinājuma sertifikātā, bet ne tā pielikumos;

32.3. kādam apstiprinātā transportlīdzekļa tipam stājas spēkā jaunas prasības atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem;

32.4. kādam normatīvajam aktam, ko piemēro apstiprinātajai sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, stājas spēkā jaunas prasības.

33. Šo noteikumu 32.punktā minētajos gadījumos apstiprinātāja iestāde izsniedz pārskatītu tipa apstiprinājuma sertifikātu, kurā norādīts pagarinājuma numurs, to papildinot saskaņā ar jau piešķirto secīgo pagarinājumu skaitu. Apstiprinājuma sertifikātā norāda pagarinājuma iemeslu un atkārtotas izsniegšanas dienu.

34. Ja mainās dati informācijas paketē, tipa apstiprinājuma turētājs CSDD iesniedz jaunu informācijas paketes satura rādītāju un to informācijas paketes daļu, kurā ir izmaiņas, norādot izdarītos grozījumus. Ja grozījumu dēļ rodas būtiskas izmaiņas informācijas paketē, kā arī ja grozījumi ir izdarīti vairākkārt un informācijas pakete kļuvusi nepārskatāma, tipa apstiprinājuma turētājs iesniedz visus grozījumus apkopojošu (konsolidējošu) informācijas paketi.

35. Ja CSDD konstatē, ka grozījumu dēļ ir nepieciešams veikt papildu testus vai pārbaudes, tā informē par to tipa apstiprinājuma turētāju un jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz tikai pēc sekmīgas papildu testu vai pārbaužu veikšanas.

36. Pēc citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijas pieprasījuma CSDD nosūta tai informāciju par izmaiņām tipa apstiprinājumā.

V. Apstiprinājumu atzīšana un reģistrēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

37. Latvijā tiek atzīti dalībvalstu sertificēšanas institūciju piešķirtie:

37.1. tipa apstiprinājumi M1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvai 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju modeļa apstiprinājumu (turpmāk – Direktīva 70/156/EEK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.–15. lpp.), ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar Komisijas 1998. gada 6. februāra Direktīvu 98/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (turpmāk – Direktīva 98/14/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 091, 1.–61. lpp.), un Komisijas 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (turpmāk – Direktīva 2001/116/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 1.–115. lpp.);

37.2. tipa apstiprinājumi M, N, O kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (turpmāk – Direktīva 2007/46/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 09.10.2007., L 263, 1.–160. lpp.);

37.3. tipa apstiprinājumi L kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīvai 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (turpmāk – Direktīva 2002/24/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.–44. lpp.), vai Direktīvai 2002/24/EK, ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar Komisijas 2005. gada 22. aprīļa Direktīvu 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (turpmāk – Direktīva 2005/30/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.04.2005., L 106, 17.–31. lpp.), vai Komisijas 2013. gada 27. novembra Direktīvu 2013/60/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.12.2013., L 329, 15.–38. lpp.), vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regulai (ES) Nr.  168/2013 par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (turpmāk – Regula Nr.  168/2013);

37.4. tipa apstiprinājumi sastāvdaļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumā minēto tehnisko normatīvu prasībām;

37.5. tipa apstiprinājumi transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu, kas piešķirti atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumā minēto tehnisko normatīvu prasībām;

37.6. individuālie EK apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 24. pantu, ja transportlīdzeklis atbilst Direktīvas 2007/46/EK IV vai XI pielikumā norādītajiem normatīvajiem aktiem vai šo noteikumu prasībām.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

38. Atzītos transportlīdzekļa tipa un individuālos EK apstiprinājumus importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis reģistrē CSDD. Importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz CSDD iesniegumu, kuram noteiktā secībā pievieno šādus dokumentus, ja tie nav pieejami vienotajā apstiprinātāju iestāžu elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā:

38.1. transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu tipa vai individuālā EK apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;

38.2. informācijas paketi, kas ietver:

38.2.1. informācijas paketes satura rādītāju;

38.2.2. informācijas mapi, kas satur šo noteikumu 4.pielikuma I, II un III sadaļā minēto informāciju un transportlīdzekļa prototipa rasējumus vai fotogrāfijas (uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, izņemot, ja informācijas mapi iesniedz elektroniski) tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju (transportlīdzekļa tipam);

38.2.3. informācijas mapi atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām (transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam);

38.2.4. tehnisko dienestu ziņojumus par M vai N kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma prasībām;

38.2.5. citus tehnisko dienestu ziņojumus vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu (pēc CSDD pieprasījuma);

38.3. attiecīgā atbilstības sertifikāta paraugu atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma prasībām;

38.4. M, N, O kategorijas transportlīdzekļiem – izgatavotāja pilnvaru, kurā norādītas personas (vārds, uzvārds un amats), kuras būs tiesīgas parakstīt atbilstības sertifikātus, kā arī šo personu parakstu paraugus.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

39. Par katru transportlīdzekļa tipa vai individuālo EK apstiprinājumu persona, kura lūdz veikt tipa apstiprinājuma atzīšanu un reģistrēšanu, iesniedz atsevišķu iesniegumu.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

40. Ja šo noteikumu 38.punktā minētie dokumenti tiek iesniegti svešvalodā, izņemot angļu un krievu valodu, CSDD, ja nepieciešams, var pieprasīt tiem pievienot šo dokumentu tulkojumu valsts valodā.

41. Ja M, N vai O kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši Direktīvai 70/156/EEK, ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar Direktīvu 98/14/EK un Direktīvu 2001/116/EK, vai atbilstoši Direktīvai 2007/46/EK, dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām. Ja L kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši Direktīvai 2002/24/EK vai Direktīvai 2002/24/EK, ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar Direktīvu 2005/30/EK, dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām.

42. Tipa un individuālo EK apstiprinājumu reģistrēšanas izdevumus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajām pakalpojuma izmaksām, sedz tā persona, kas CSDD iesniegusi iesniegumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma reģistrēšanai.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

43. CSDD 10 darbdienu laikā izskata izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par transportlīdzekļa tipa vai individuālā EK apstiprinājuma reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

44. Ja izgatavotāja, tā pārstāvja vai importētāja iesniegtā dokumentācija neatbilst šo noteikumu 38. punktā minētajām prasībām, CSDD pieņem lēmumu neatzīt transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu, vai individuālo EK apstiprinājumu un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot iesniegtās dokumentācijas nepilnības vai trūkumus.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

45. Ja CSDD konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļa, kam piešķirts tipa apstiprinājums, var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu nereģistrēt tipa apstiprinājumu un 30 darbdienu laikā par to informē iesniedzēju un citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas, pamatojot lēmumu.

46. Transportlīdzekļa tipam attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu piešķirtos apstiprinājumus un transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājumus nereģistrē.

VI. Atbilstības sertifikāts un tipa apstiprinājuma marķējums

47. Transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā pārstāvis katra transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam vai atzītajam tipam apliecina ar atbilstības sertifikātu (6.pielikums). Atbilstību EK apstiprinātajam (atzītajam) transportlīdzekļa tipam izgatavotājs papildus apliecina ar tipa apstiprinājuma marķējumu (9.pielikums).

48. Ja atbilstības apliecinājums nepieciešams nepabeigtam vai vairākos posmos pabeigtam transportlīdzeklim, izgatavotājs vai tā pārstāvis, izsniedzot atbilstības sertifikātu, apliecina tikai to parametru atbilstību apstiprinātajam tipam, kas attiecas uz attiecīgo izgatavošanas posmu, kā arī pievieno iepriekšējos posmos izsniegtos atbilstības apliecinājumus.

49. Otrajā un nākamajos izgatavošanas posmos papildus obligātajai izgatavotāja plāksnītei katrs izgatavotājs labi redzamā un pieejamā vietā uz transportlīdzekļa daļas, kas nav paredzēta nomaiņai visā tā ekspluatācijas laikā, noturīgi piestiprina papildu plāksnīti, kas atbilst šo noteikumu 13.pielikumā noteiktajām prasībām.

50. Transportlīdzekļu sastāvdaļu izgatavotājs katras transportlīdzekļa sastāvdaļas atbilstību apstiprinātajam tipam apliecina ar tipa apstiprinājuma marķējumu, ja tas noteikts attiecīgajos tehniskajos normatīvos. Tipa apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšami iestrādātam uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes vai katras sastāvdaļas ārējās virsmas. Turklāt sastāvdaļu marķējumam jāatrodas tādā vietā, kas viegli saredzama arī tad, ja sastāvdaļa uzstādīta transportlīdzeklī.

51. Atbilstības sertifikāts (6.pielikums) ir derīgs līdz tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām. Tas neattiecas uz sēriju beigu transportlīdzekļiem, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

51.1. izgatavotājs vai tā pārstāvis līdz tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām ir iesniedzis CSDD sarakstu, norādot sēriju beigu transportlīdzekļu marku, modeli, tipa apstiprinājuma numuru, transportlīdzekļa identifikācijas numuru;

51.2. šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētie transportlīdzekļi saraksta iesniegšanas dienā atrodas Eiropas Savienības teritorijā;

51.3. atbilstības sertifikāts izsniegts pirms tipa apstiprinājuma termiņa beigām;

51.4. šo noteikumu 51.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļauto M1 un L kategorijas vienas markas transportlīdzekļu skaits nepārsniedz 10 % un citu kategoriju transportlīdzekļiem – 30 % no iepriekšējā kalendāra gadā reģistrēto M, N un O kategorijas šīs pašas markas transportlīdzekļu skaita un iepriekšējos divos kalendāra gados reģistrēto L kategorijas šīs pašas markas transportlīdzekļu skaita. Ja šo attiecīgi 10 % vai 30 % transportlīdzekļu skaits nepārsniedz 100, tad maksimālais pieļaujamais skaits var tikt palielināts līdz 100 transportlīdzekļiem;

51.5. šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētajā sarakstā norādītie sēriju beigu transportlīdzekļi tiek reģistrēti:

51.5.1. 12 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir pabeigts M, N vai O kategorijas transportlīdzeklis;

51.5.2. 18 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir vairākos posmos pabeigts M, N vai O kategorijas transportlīdzeklis;

51.5.3. 24 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir pabeigts L kategorijas transportlīdzeklis;

51.5.4. 30 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir vairākos posmos pabeigts L kategorijas transportlīdzeklis.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

52. Atbilstības sertifikāts tiek izgatavots no papīra, kas aizsargāts ar krāsu grafiku vai ūdenszīmēm, kurās atspoguļota izgatavotāju raksturojoša simbolika. Latvijā piešķirtajiem tipa apstiprinājumiem tiek izmantota vienota simbolika.

53. Transportlīdzekļu sastāvdaļu izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs glabā transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājuma dokumentāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības institūcijas darbiniekiem pēc viņu pieprasījuma.

54. Vienīgi izgatavotājs vai tipa apstiprinājuma turētājs var izsniegt tipa apstiprinājuma atbilstības sertifikāta dublikātus. Katra dublikāta pirmajā lappusē jābūt skaidri salasāmam vārdam "dublikāts".

VII. Ražošanas atbilstības nodrošināšana

55. CSDD pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārliecinās, vai izgatavotājs var veikt nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai kontrolētu ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam. CSDD nav jāpārliecinās par izgatavotāja gatavību veikt šādus pasākumus un procedūras attiecībā uz sastāvdaļām, kam piešķirts tipa apstiprinājums citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijā.

56. Pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas izgatavotājs:

56.1. nodrošina katra transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas atbilstību apstiprinātajam tipam;

56.2. kontrolē ražošanas procesā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam;

56.3. nodrošina pieejamību testēšanas aprīkojumam, lai varētu periodiski pārbaudīt ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam;

56.4. nodrošina testu rezultātu reģistrāciju un pieejamību laikposmā, kas saskaņots ar CSDD;

56.5. pastāvīgi analizē testu rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu parametru stabilitāti;

56.6. nodrošina, lai katra parauga vai paraugu sērijas testiem, kuros konstatēta neatbilstība apstiprinātajam tipam, sekotu jaunu paraugu atkārtoti testi līdz neatbilstības novēršanai;

56.7. iespējami īsā laikā nodrošina visu trūkumu novēršanu un ražošanas atbilstības atjaunošanu apstiprinātajam tipam.

57. Izgatavotājs nav atbildīgs par transportlīdzekļa vairākposmu tipa apstiprināšanas iepriekšējos posmos apstiprināto transportlīdzekļa sastāvdaļu un parametru atbilstību apstiprinātajam tipam, izņemot gadījumus, ja izgatavotājs attiecīgajā izgatavošanas posmā ir veicis tādas izmaiņas, ka iepriekšējie tipa apstiprinājumi kļuvuši nederīgi.

58. CSDD periodiski pārbauda izgatavotāju noteiktās atbilstības kontroles metodes, ko izgatavotājs piemēro katram apstiprinātā tipa transportlīdzeklim vai tā sastāvdaļai, un, izmantojot nejaušās atlases paņēmienu, izvēlas paraugus, kuru atbilstību apstiprinātajam tipam pārbauda tehniskajā dienestā vai izgatavotāja laboratorijā.

(MK 28.02.2012. noteikumu Nr.151 redakcijā)

59. Pārbaudes laikā izgatavotājs nodrošina pieejamību dokumentācijai attiecībā uz testu rezultātiem un ražošanu, kā arī iespēju veikt ražošanas kontroli.

VIII. Rīcība neatbilstības gadījumos

60. Ja CSDD konstatē transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu neatbilstību tipa apstiprinājuma sertifikātā vai informācijas paketē norādītajiem datiem, uzskatāms, ka atbilstība apstiprinātajam tipam nav ievērota, izņemot gadījumus, ja atsevišķie tehniskie normatīvi pieļauj atkāpes un tās ir ievērotas.

61. Ja CSDD konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa neatbilstību piešķirtajam tipa apstiprinājumam, tā atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

61.1. izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu izgatavotājam vai tā pārstāvim par konstatētajiem pārkāpumiem un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

61.2. atzīst par nederīgiem atsevišķu transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus, kamēr izgatavotājs vai tā pārstāvis pierāda transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

61.3. atzīst par nederīgiem visu attiecīgā tipa transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus, kamēr izgatavotājs vai tā pārstāvis pierāda transportlīdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

61.4. atzīst par nederīgu CSDD izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību līdz neatbilstības novēršanai;

61.5. anulē CSDD izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

62. Ja CSDD konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa sastāvdaļu neatbilstību piešķirtajam tipa apstiprinājumam, tā atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

62.1. izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu izgatavotājam vai tā pārstāvim par konstatētajiem pārkāpumiem un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

62.2. atzīst par nederīgu CSDD izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību līdz neatbilstības novēršanai;

62.3. anulē CSDD izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

63. Šo noteikumu 60., 61. un 62.punktā minētajos gadījumos CSDD par pieņemto lēmumu informē izgatavotāju vai tā pārstāvi. Pēc informācijas saņemšanas izgatavotājs vai tā pārstāvis veic šo noteikumu 56.6. un 56.7.apakšpunktā minētos pasākumus.

64. Ja citas dalībvalsts sertificēšanas institūcija norāda, ka Latvijā apstiprinātā tipa transportlīdzekļi vai to sastāvdaļas, kam ir atbilstības sertifikāts vai kas ir atbilstoši marķēti, neatbilst apstiprinātajam tipam, CSDD veic nepieciešamās pārbaudes. Ja tiek konstatēta neatbilstība, CSDD informē izgatavotāju, kurš iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc informācijas saņemšanas veic pasākumus, lai atjaunotu atbilstību apstiprinātajam tipam.

65. Ja CSDD secina, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomas normatīvo aktu prasībām un ir atbilstoši marķētas, tomēr tās rada nopietnu apdraudējumu ceļu satiksmes drošībai vai nopietnu kaitējumu apkārtējai videi vai veselības aizsardzībai, CSDD var līdz sešiem mēnešiem atteikt tos reģistrēt, aizliegt pārdot vai nodot ekspluatācijā. Tādos gadījumos CSDD pieņem pamatotu lēmumu, par ko 10 dienu laikā informē izgatavotāju, citas dalībvalstis un Eiropas Komisiju, izklāstot lēmuma iemeslus. Ja CSDD konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kam piešķirts tipa apstiprinājums vai uz kā ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā vēršas pie tipa apstiprinājumu piešķīrušās dalībvalsts ar lūgumu pārbaudīt, vai izgatavotie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības atbilst apstiprinātajam tipam.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā)

IX. Valsts tipa apstiprinājums mazām sērijām

66. Valsts tipa apstiprinājumu mazām sērijām nosaka ražošanas kvantitātes ierobežojumi viena tipa transportlīdzekļiem, ko gadā dalībvalstī reģistrē, pārdod vai pieļauj lietošanai, bet nepārsniedzot šādu skaitu attiecīgajai transportlīdzekļu kategorijai:

66.1. M1 kategorijas transportlīdzekļi – 100 vienības;

66.2. M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi – 250 vienības;

66.3. N1 kategorijas transportlīdzekļi – 500 vienības līdz 2016.gada 31.oktobrim, 250 vienības no 2016.gada 1.novembra;

66.4. N2, N3 kategorijas transportlīdzekļi – 250 vienības;

66.5. O1, O2 kategorijas transportlīdzekļi – 500 vienības;

66.6. O3, O4 kategorijas transportlīdzekļi – 250 vienības;

66.7. transportlīdzekļi, kuru gabarīti pārsniedz Komisijas 2012.gada 12.decembra Regulas (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (turpmāk – Regula Nr. 1230/2012), I pielikuma B daļas 1.1.apakšpunktā, C daļas 1.1.apakšpunktā un D daļas 1.1.apakšpunktā noteiktos maksimālos izmērus:

66.7.1. M2, M3 kategorijas transportlīdzekļi – 1000 vienības;

66.7.2. N2, N3 kategorijas transportlīdzekļi – 1200 vienības;

66.7.3. O3, O4 kategorijas transportlīdzekļi – 2000 vienības.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.709)

67. Šo noteikumu 66.punktā minētajiem transportlīdzekļiem nepiemēro vienu vai vairākas prasības, kas ietvertas vienā vai vairākos 7. vai 11.pielikumā minētajos normatīvos aktos, ja ir paredzētas attiecīgas alternatīvas prasības.

68. Valsts mazo sēriju tipa apstiprināšanai pieņem arī sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kam tipa apstiprinājums piešķirts saskaņā ar 11.pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem.

69. Tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda, kādi atbrīvojumi ir piešķirti saskaņā ar šo noteikumu 66.punktu. Tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu.

70. Latvijā piešķirto valsts mazo sēriju tipa apstiprinājuma derīgums attiecas uz Latvijas teritoriju. Citu valstu piešķirtie valsts mazo sēriju tipa apstiprinājumi Latvijā nav derīgi.

71. Pēc izgatavotāja vai tā pārstāvja lūguma CSDD ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pasta vēstulē nosūta tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikumu kopijas izgatavotāja norādītām apstiprinātājām iestādēm. CSDD pēc citas apstiprinātājas iestādes nosūtīto tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikumu kopiju saņemšanas 60 dienu laikā pieņem lēmumu par tipa apstiprinājuma atzīšanu vai atteikšanu. Ja CSDD pieņēmusi lēmumu atteikt tipa apstiprinājumu, tā minēto lēmumu nosūta tipa apstiprinājuma piešķīrējai apstiprinātājai iestādei. CSDD neatsaka tipa apstiprinājumu, ja nav pamatotu iemeslu uzskatīt, ka tehniskie noteikumi, saskaņā ar kuriem transportlīdzeklis apstiprināts, nav līdzvērtīgi šo noteikumu prasībām.

X. Transportlīdzekļu individuālā apstiprināšana

72. Transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu veic katram no ārvalstīm ievestam vai Latvijā izgatavotam transportlīdzeklim, ja uz to nav attiecināms EK tipa apstiprinājums vai valsts tipa apstiprinājums.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā)

73. No 2012.gada 26.februāra jauniem pabeigtiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas izgatavoti lielās sērijās trešajās valstīs vai trešo valstu tirgum, pēc transportlīdzekļa īpašnieka, izgatavotāja vai tā pārstāvja izvēles veic individuālo valsts apstiprināšanu vai individuālo EK apstiprināšanu atbilstoši Komisijas 2011.gada 22.februāra Regulai (ES) Nr. 183/2011, ar kuru groza IV un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (turpmāk – Regula Nr. 183/2011).

(MK 07.08.2012. noteikumu Nr.544 redakcijā)

74. Transportlīdzekļa īpašnieks, izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz CSDD (noteiktā secībā) šādus dokumentus:

74.1. iesniegumu transportlīdzekļa individuālai apstiprināšanai;

74.2. informācijas paketi, kas ietver:

74.2.1. informācijas paketes satura rādītāju;

74.2.2. informācijas mapi, kas satur attiecīgu šo noteikumu 4.pielikuma IV sadaļā minēto informāciju, transportlīdzekļa rasējumus un fotogrāfijas (uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, izņemot gadījumu, ja informācijas mapi iesniedz elektroniski), turklāt tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju par transportlīdzekli, veicot:

74.2.2.1. individuālo valsts apstiprināšanu. Šādā gadījumā informācijas mapē iekļauj arī tehnisko dienestu vai sertificēšanas institūciju izsniegto atbilstības apliecinājumu kopijas par transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 11.pielikumā minēto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 7.pielikumā noteiktos atvieglojumus;

74.2.2.2. individuālo EK apstiprināšanu. Šādā gadījumā informācijas mapē iekļauj arī izgatavotāja, tehnisko dienestu vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa atbilstību Regulas Nr. 183/2011 prasībām;

74.3. citus tehnisko dienestu vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekli pēc CSDD pieprasījuma.

(MK 28.02.2012. noteikumu Nr.151 redakcijā)

75. CSDD 10 darbdienu laikā izskata transportlīdzekļa īpašnieka iesniegto dokumentāciju un pieņem lēmumu par tās atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza, nepilnīga vai CSDD uzskata, ka nepieciešams iesniegt papildu dokumentāciju, lēmuma pieņemšana par dokumentācijas atbilstību tiek atlikta līdz dokumentācijas precizēšanai un pilnveidošanai, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem.

76. Ja iesniegtā dokumentācija atbilst šo noteikumu prasībām, transportlīdzeklim tiek veikta pārbaude CSDD noteiktajā tehniskās apskates stacijā. Par veikto pārbaudi tiek sastādīts pārbaudes protokols atbilstoši šo noteikumu 14.pielikumam.

77. Ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajai dokumentācijai un šo noteikumu 11.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, transportlīdzeklim, ievērojot 7.pielikumā noteiktos atvieglojumus, tiek piešķirts individuālais valsts apstiprinājums.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.151)

78. Ja transportlīdzeklim tiek piešķirts individuālais apstiprinājums, CSDD:

78.1. individuālo apstiprinājumu numurē atbilstoši šo noteikumu 9.pielikuma IV sadaļas prasībām;

78.2. individuālā valsts apstiprinājuma gadījumā veic vienu no šādām darbībām:

78.2.1. atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma III sadaļas prasībām elektroniski izsniedz individuālās apstiprināšanas sertifikātu;

78.2.2. pēc transportlīdzekļa īpašnieka, izgatavotāja vai tā pārstāvja izvēles rakstiski izsniedz individuālās apstiprināšanas sertifikātu;

78.3. individuālā EK apstiprinājuma gadījumā atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma III sadaļas prasībām izsniedz individuālās apstiprināšanas sertifikātu.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.709 redakcijā)

79. Transportlīdzekļa individuālo apstiprinājumu nepiešķir, ja:

79.1. transportlīdzeklis pēc tā konstrukcijas nav paredzēts izmantošanai ceļu satiksmē;

79.2. transportlīdzekļa izgatavotājam nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods (WMI). Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem un tehnoloģiskajiem agregātiem;

79.3. transportlīdzeklis pēc tā konstrukcijas ir paredzēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi, bet nav pielāgots braukšanai pa ceļa labo pusi atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa vai normatīvajā aktā par transportlīdzekļu pārbūvi. Šī prasība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi un noteikti Ceļu satiksmes likuma 10. panta astotās daļas 1. punkta "c", "d" vai "e" apakšpunktā;

79.4. transportlīdzeklis neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati vai transportlīdzekļu pārbūvi.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 483)

XI. Lietotu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšana

80. Lietotam transportlīdzeklim, ņemot vērā tā izgatavošanas datumu, jāatbilst šo noteikumu 7. un 11.pielikumā noteiktajām prasībām un prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati.

81. Lietotam L, M1, N vai O kategorijas transportlīdzeklim par atbilstības apliecinājumu tiek uzskatīta transportlīdzekļa pastāvīgās reģistrācijas apliecība, ja tā izdota kādā no šīm valstīm:

81.1. pēc 2001.gada 1.janvāra – Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Īslandē, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā vai Zviedrijā;

81.2. pēc 2001. gada 1. janvāra – Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā vai Horvātijā reģistrētam transportlīdzeklim, kam piešķirts EK tipa vai individuālais apstiprinājums, valsts tipa vai individuālais apstiprinājums. Piešķirto valsts tipa vai individuālo apstiprinājumu apliecina ar:

81.2.1. atzīmi Latvijā ievestā transportlīdzekļa izcelsmes vai iepriekšējās pastāvīgās reģistrācijas valsts transportlīdzekļu reģistra centrālajā datubāzē, ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram;

81.2.2. transportlīdzekļa atbilstības sertifikātu vai tā apliecinātu kopiju;

81.2.3. apstiprinātājas vai attiecīgās valsts reģistra iestādes apliecinājumu par apstiprinājuma piešķiršanu;

81.2.4. atzīmi iepriekšējās reģistrācijas valsts reģistrācijas apliecībā.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 365; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

82. Lietotam M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim, ja tā pastāvīgās reģistrācijas apliecība izsniegta kādā no šo noteikumu 81.1. apakšpunktā minētajām valstīm, kā arī kādā no šo noteikumu 81.2. apakšpunktā minētajām valstīm, ja tajā piešķirts valsts tipa vai individuālais apstiprinājums, atbilstības novērtēšana tiek veikta individuāli saskaņā ar šo noteikumu X nodaļā minēto kārtību, piemērojot šādus atvieglojumus:

82.1. šo noteikumu 4.pielikuma IV sadaļas 3.nodaļas informatīvā dokumenta iesniegšana ir brīvprātīga;

82.2. atsevišķo atbilstības apliecinājumu kopijas iesniedzamas tikai pēc CSDD pieprasījuma, ja rodas šaubas par transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 7. un 11.pielikumā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 365; MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 451; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

83. Ja lietots L, M, N vai O kategorijas transportlīdzeklis iepriekš bijis pastāvīgi reģistrēts valstī, kas nav minēta šo noteikumu 81.punktā, tā atbilstības novērtēšana tiek veikta:

83.1. saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā noteikto kārtību, ja transportlīdzeklis atbilst CSDD apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam, kam ir derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts, vai tipam, kuram bija derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzekļa izgatavošanas dienā. Izsniedzot šādam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu, tā izsniedzējs atbilstības sertifikāta daļā "Piezīmes" norāda – "Lietots transportlīdzeklis. Iepriekšējā reģistrācijas valsts: ...";

83.2. individuāli saskaņā ar šo noteikumu X nodaļā noteikto kārtību, ja transportlīdzeklis neatbilst CSDD apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, kam ir derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts, vai tipam, kuram bija derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzekļa izgatavošanas dienā.

XII. Tirgus uzraudzība

84. Tirgus uzraudzības institūcijas funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.

85. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū (pārdot, dāvināt, nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās) vai pastāvīgi reģistrēt transportlīdzekli, ja tam ir derīgs atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, kā arī ja tam ir CSDD izsniegts individuālas apstiprināšanas sertifikāts. Individuālas apstiprināšanas sertifikāts ir dokuments, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka konkrēts transportlīdzeklis ir apstiprināts.

86. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū transportlīdzekļu sastāvdaļas vai sākt to ekspluatāciju, ja attiecīgās sastāvdaļas atbilst apstiprinātam transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam un ir marķētas atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu vai šo noteikumu noteiktajām prasībām.

87. Ja centrs konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi, kam ir atbilstības sertifikāts, vai to sastāvdaļas neatbilst apstiprinātajam vai atzītajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, centrs par to informē CSDD. Minēto transportlīdzekļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū vai ekspluatācija Latvijā tiek aizliegta līdz neatbilstības novēršanai.

88. Ja centrs konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi, kam ir atbilstības sertifikāts, vai to sastāvdaļas var radīt nopietnus draudus satiksmes drošībai, centrs par to informē CSDD. Minēto transportlīdzekļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū vai ekspluatācija Latvijā ir aizliegta.

XIII. Lēmumu pieņemšana izņēmuma gadījumos un lēmumu apstrīdēšana

89. CSDD lēmumu par tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, tipa atzīšanas atteikumu vai transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas atteikumu sniedz rakstiski, pamatojot atteikumu un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams apstrīdēt. CSDD pieņemto lēmumu personai ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt Satiksmes ministrijā.

XIV. Atbrīvojumi jaunām tehnoloģijām vai jaunām koncepcijām, kas nav saderīgas ar atsevišķām direktīvām

90. Apstiprinātāja iestāde, saņēmusi izgatavotāja pieteikumu, piešķir EK tipa apstiprinājumu noteikta tipa sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, kurā ir izmantotas tehnoloģijas vai koncepcijas, kas ir videi drošas un ekoloģiskas un kas nav saderīgas ar vienu vai vairākiem šo noteikumu 11.pielikuma I sadaļā minētajiem normatīviem aktiem, ja Eiropas Komisija to atļauj saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK noteikto komitoloģijas procedūru.

91. Līdz Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanai, apstiprinātāja iestāde piešķir provizorisku, tās teritorijā derīgu apstiprinājumu tā tipa transportlīdzekļiem, uz ko attiecas izgatavotāja pieteikums, un par to informē Eiropas Komisiju un citu dalībvalstu apstiprinātājas iestādes, dokumentā norādot:

91.1. iemeslus, kāpēc attiecīgas tehnoloģijas vai koncepcijas dēļ sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība nesader ar prasībām;

91.2. attiecīgu drošības un vides apsvērumu, kā arī veikto pasākumu aprakstu;

91.3. testu, arī to rezultātu aprakstu, kas rāda, ka, salīdzinot ar prasībām, uz ko attiecas paredzētais atbrīvojums, ir nodrošināta vismaz tikpat augsta līmeņa drošība un vides aizsardzība.

92. CSDD var pieņemt lēmumu Latvijā atzīt šo noteikumu 91.punktā minēto citu dalībvalstu provizorisko apstiprinājumu.

93. Eiropas Komisija saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK noteikto komitoloģijas procedūru pieņem lēmumu, vai ļaut apstiprinātājai iestādei piešķirt EK tipa apstiprinājumu attiecīgā tipa transportlīdzeklim. Lēmumā norāda, vai uz tipa apstiprinājuma derīgumu attiecina kādus ierobežojumus, piemēram, termiņus. Apstiprinājuma derīguma termiņš nav īsāks par 36 mēnešiem. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu nepiešķirt atļauju, apstiprinātāja iestāde šo noteikumu 91.punktā minētā provizoriskā tipa apstiprinājuma turētājam dara zināmu, ka provizorisko apstiprinājumu atcels sešus mēnešus pēc dienas, kad Eiropas Komisijas pieņēmusi lēmumu. Ja CSDD ir atzinusi provizorisko apstiprinājumu, Latvijā drīkst reģistrēt, pārdot vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekļus, kuri pirms provizoriskā tipa apstiprinājuma atcelšanas ir izgatavoti atbilstoši provizoriskajam apstiprinājumam.

94. Šo sadaļu nepiemēro, ja sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība atbilst ANO EEK noteikumiem, kuriem Latvija ir pievienojusies.

XV. Tehnisko dienestu paziņošana

95. Tehnisko dienestu izvērtējuma un pilnvarojuma procedūras veic atbilstoši Regulai Nr. 371/2010.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1018 redakcijā)

96. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1018)

97. CSDD paziņo Eiropas Komisijai katra pilnvarota tehniskā dienesta nosaukumu, adresi, arī elektroniskā pasta adresi, atbildīgo personu vārdus un uzvārdus, darbības kategoriju, kā arī visas turpmākās izmaiņas šajos datos. Paziņojuma aktā norāda, attiecībā uz kuriem normatīvajiem aktiem ir pilnvaroti tehniskie dienesti.

98. Tehniskais dienests veic aprakstītās tipa apstiprināšanas darbības tikai tad, ja par to iepriekš ir paziņots Eiropas Komisijai.

99. Vienu un to pašu tehnisko dienestu var paziņot (pilnvarot) vairākas apstiprinātājas iestādes neatkarīgi no tehniskā dienesta darbību kategorijas.

100. Visi akreditētie un paziņotie tehniskie dienesti ir publicēti Eiropas Komisijas interneta vietnē (http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/ pagesbackground/technical_services.htm).

XVI. Noslēguma jautājumi

101. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumus Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 104.nr.).

102. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piešķirtie tipa apstiprinājumi ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk par šo noteikumu 15.pielikuma 4.ailē norādītajiem termiņiem.

103. Pabeigtiem M, N vai O kategorijas sēriju beigu transportlīdzekļiem atbilstības sertifikāts (6. pielikums) ir derīgs 16 mēnešus pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja šis termiņš iestājies Covid-19 pandēmijas laikā un ja tiek ievēroti šo noteikumu 51. punktā minētie nosacījumi.

(MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 543 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.262; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.365)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1970.gada 6.februāra Direktīvas 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu;

2) Padomes 1970.gada 6.februāra Direktīvas 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu;

3) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem;

4) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām;

5) Padomes 1970.gada 20.marta Direktīvas 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

6) Padomes 1970.gada 8.jūnija Direktīvas 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu;

7) Padomes 1970.gada 27.jūlija Direktīvas 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm;

8) Padomes 1970.gada 27.jūlija Direktīvas 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm;

9) Padomes 1971.gada 1.marta Direktīvas 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem;

10) Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīvas 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

11) Padomes 1972.gada 20.jūnija Direktīvas 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji;

12) Padomes 1972.gada 2.augusta Direktīvas 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem;

13) Padomes 1973.gada 17.decembra Direktīvas 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām);

14) Padomes 1973.gada 17.decembra Direktīvas 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm;

15) Padomes 1974.gada 4.jūnija Direktīvas 74/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakcija uz triecienu);

16) Padomes 1974.gada 22.jūlija Direktīvas 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem);

17) Padomes 1974.gada 17.septembra Direktīvas 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem;

18) Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīvas 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci;

19) Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīvas 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi;

20) Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīvas 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem;

21) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

22) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem;

23) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem;

24) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem;

25) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem;

26) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos;

27) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos;

28) Padomes 1977.gada 17.maija Direktīvas 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm;

29) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem;

30) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem;

31) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem;

32) Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām;

33) Padomes 1977.gada 27.septembra Direktīvas 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku;

34) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

35) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm;

36) Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm;

37) Komisijas 1978.gada 19.maija Direktīvas 78/507/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi;

38) Padomes 1978.gada 12.jūnija Direktīvas 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm;

39) Padomes 1978.gada 12.jūnija Direktīvas 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargiem;

40) Komisijas 1978.gada 19.maija Direktīvas 78/632/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām);

41) Padomes 1978.gada 16.oktobra Direktīvas 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem;

42) Komisijas 1979.gada 18.aprīļa Direktīvas 79/488/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem;

43) Padomes 1980.gada 16.decembra Direktīvas 80/1268/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu;

44) Padomes 1980.gada 16.decembra Direktīvas 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu;

45) Komisijas 1981.gada 13.aprīļa Direktīvas 81/333/EEK, ar kuru groza Direktīvu 79/490/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām;

46) Padomes 1981.gada 20.jūlija Direktīvas 81/577/EEK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem);

47) Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm;

48) Padomes 1987.gada 3.decembra Direktīvas 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no dīzeļmotoriem, kurus izmanto transportlīdzekļos;

49) Komisijas 1988.gada 24.marta Direktīvas 88/195/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu;

50) Komisijas 1988.gada 16.maija Direktīvas 88/321/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem;

51) Komisijas 1988.gada 17.maija Direktīvas 88/366/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku;

52) Komisijas 1989.gada 28.marta Direktīvas 89/277/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem;

53) Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīvas 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm);

54) Komisijas 1989.gada 17.jūlija Direktīvas 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

55) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/516/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem;

56) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/517/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos;

57) Komisijas 1989.gada 1.augusta Direktīvas 89/518/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem;

58) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/628/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām;

59) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/629/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem;

60) Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīvas 90/630/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku;

61) Padomes 1991.gada 27.marta Direktīvas 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm;

62) Komisijas 1991.gada 15.jūlija Direktīvas 91/422/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

63) Padomes 1991.gada 1.oktobra Direktīvas 91/542/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gāzveida izmešu emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem;

64) Komisijas 1991.gada 6.decembra Direktīvas 91/662/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/297/EEK attiecībā uz stūres rata un statņa reakciju uz triecienu;

65) Komisijas 1991.gada 10.decembra Direktīvas 91/663/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

66) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/21/EEK par M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem;

67) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem;

68) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām;

69) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos;

70) Padomes 1992.gada 30.jūnija Direktīvas 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu motorizēto transportlīdzekļu tipveida apstiprināšanu;

71) Komisijas 1992.gada 2.jūlija Direktīvas 92/62/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu;

72) Padomes 1992.gada 10.novembra Direktīvas 92/97/EEK, ar ko groza Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu;

73) Padomes 1992.gada 17.decembra Direktīvas 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa;

74) Komisijas 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

75) Komisijas 1993.gada 17.decembra Direktīvas 93/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu;

76) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīvas 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu;

77) Komisijas 1994.gada 15.novembra Direktīvas 94/53/EK, ar kuru groza 2.pantu Komisijas Direktīvā 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija);

78) Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem;

79) Komisijas 1994.gada 16.decembra Direktīvas 94/68/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm;

80) Komisijas 1994.gada 21.decembra Direktīvas 94/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/549/EEK par mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem;

81) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību;

82) Komisijas 1995.gada 20.septembra Direktīvas 95/48/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/21/EEK attiecībā uz M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (teksts attiecas uz EEZ);

83) Komisijas 1995.gada 31.oktobra Direktīvas 95/54/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, kurus rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji, un ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu;

84) Komisijas 1995.gada 8.novembra Direktīvas 95/56/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ);

85) Eiropas Parlamenta 1996.gada 22.janvāra Direktīvas 96/1/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotājvielu izmešus no kompresijas aizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK;

86) Komisijas 1996.gada 27.marta Direktīvas 96/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK par mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu (teksts attiecas uz EEZ);

87) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 20.maija Direktīvas 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK;

88) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/36/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

89) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/37/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (dokuments attiecas uz EEZ);

90) Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīvas 96/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ);

91) Komisijas 1996.gada 2.oktobra Direktīvas 96/64/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ);

92) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 8.oktobra Direktīvas 96/69/EK, ar ko groza Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu motorizēto transportlīdzekļu radīto gaisa piesārņojumu;

93) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvas 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK;

94) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ);

95) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (dokuments attiecas uz EEZ);

96) Komisijas 1997.gada 18.aprīļa Direktīvas 97/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (dokuments attiecas uz EEZ);

97) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīvas 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK;

98) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/28/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (dokuments attiecas uz EEZ);

99) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/29/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/757/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (dokuments attiecas uz EEZ);

100) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/30/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

101) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/760/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

102) Komisijas 1997.gada 11.jūnija Direktīvas 97/32/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/539/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

103) Komisijas 1997.gada 24.jūnija Direktīvas 97/39/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīvu 75/443/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (dokuments attiecas uz EEZ);

104) Komisijas 1998.gada 27.janvāra Direktīvas 98/12/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (dokuments attiecas uz EEZ);

105) Komisijas 1998.gada 6.februāra Direktīvas 98/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

106) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra Direktīvas 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK;

107) Komisijas 1998.gada 2.oktobra Direktīvas 98/77/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

108) Komisijas 1998.gada 30.novembra Direktīvas 98/90/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (dokuments attiecas uz EEZ);

109) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 14.decembra Direktīvas 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu;

110) Komisijas 1999.gada 26.janvāra Direktīvas 1999/7/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (dokuments attiecas uz EEZ);

111) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

112) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/15/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (dokuments attiecas uz EEZ);

113) Komisijas 1999.gada 16.marta Direktīvas 1999/16/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (dokuments attiecas uz EEZ);

114) Komisijas 1999.gada 18.marta Direktīvas 1999/17/EK, kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un atiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (dokuments attiecas uz EEZ);

115) Komisijas 1999.gada 18.marta Direktīvas 1999/18/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/762/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (dokuments attiecas uz EEZ);

116) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra Direktīvas 1999/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, un par grozījumiem Padomes Direktīvā 88/77/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

117) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/98/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā (dokuments attiecas uz EEZ);

118) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/99/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (dokuments attiecas uz EEZ);

119) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/100/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK par oglekļa dioksīda emisiju no mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to degvielas patēriņu (dokuments attiecas uz EEZ);

120) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (teksts attiecas uz EEZ);

121) Komisijas 1999.gada 15.decembra Direktīvas 1999/102/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

122) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 28.februāra Direktīvas 2000/4/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām);

123) Komisijas 2000.gada 22.februāra Direktīvas 2000/3/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

124) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20.marta Direktīvas 2000/8/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām;

125) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 26.jūnija Direktīvas 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK;

126) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.janvāra Direktīvas 2001/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

127) Komisijas 2001.gada 10.aprīļa Direktīvas 2001/27/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

128) Komisijas 2001.gada 8.maija Direktīvas 2001/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (dokuments attiecas uz EEZ);

129) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija Direktīvas 2001/43/EK ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu;

130) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK;

131) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 20.novembra Direktīvas 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EEK;

132) Komisijas 2001.gada 30.oktobra Direktīvas 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

133) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 7.decembra Direktīvas 2001/100/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar emisijām no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

134) Komisijas 2001.gada 20.decembra Direktīvas 2001/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

135) Komisijas 2002.gada 1.oktobra Direktīvas 2002/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

136) Komisijas 2002.gada 3.oktobra Direktīvas 2002/80/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

137) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 18.marta Direktīvas 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

138) Komisijas 2003.gada 21.marta Direktīvas 2003/19/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

139) Komisijas 2003.gada 11.augusta Direktīvas 2003/76/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

140) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 10.novembra Direktīvas 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (dokuments attiecas uz EEZ);

141) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra Direktīvas 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīvas 70/156/EEK grozījumiem;

142) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/3/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 80/1268/EEK attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijas mērījumiem un degvielas patēriņu N1 kategorijas transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

143) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos;

144) Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

145) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 2.februāra Direktīvas 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu;

146) Komisijas 2002.gada 17.maija Direktīvas 2002/41/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu;

147) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 17.jūnija Direktīvas 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem;

148) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/93/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem;

149) Komisijas 2004.gada 5.jūlija Direktīvas 2004/86/EK, ar ko, nolūkā sekot tehnikas progresam, groza Padomes Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transportlīdzekļu masu un izmēriem;

150) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Direktīvas 2002/51/EK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisijas līmeņa samazināšanu, ar ko groza Direktīvu 97/24/EK (dokuments attiecas uz EEZ);

151) Komisijas 2003.gada 11.augusta Direktīvas 2003/77/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

152) Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm;

153) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

154) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/73/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

155) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/30/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm;

156) Padomes 1993.gada 29.oktobra Direktīvas 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

157) Komisijas 1999.gada 20.aprīļa Direktīvas 1999/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

158) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām;

159) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/72/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (dokuments attiecas uz EEZ);

160) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu;

161) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/23/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu (dokuments attiecas uz EEZ);

162) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem;

163) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/24/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

164) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20. marta Direktīvas 2000/7/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem paredzētiem spidometriem un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu;

165) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju;

166) Komisijas 2000.gada 22.novembra Direktīvas 2000/74/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (dokuments attiecas uz EEZ);

167) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu;

168) Komisijas 1999.gada 9.aprīļa Direktīvas 1999/25/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (dokuments attiecas uz EEZ);

169) Komisijas 2004.gada 14.oktobra Direktīvas 2004/104/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz autotransporta un tā piekabju tipizāciju (dokuments attiecas uz EEZ);

170) Komisijas 2005.gada 16.februāra Direktīvas 2005/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

171) Komisijas 2005.gada 7.marta Direktīvas 2005/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (dokuments attiecas uz EEZ);

172) Komisijas 2005.gada 29.marta Direktīvas 2005/27/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ);

173) Komisijas 2005.gada 22.aprīļa Direktīvas 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

174) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/39/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem (dokuments attiecas uz EEZ);

175) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/40/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (dokuments attiecas uz EEZ);

176) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ);

177) Komisijas 2005.gada 25.jūlija Direktīvas 2005/49/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam (dokuments attiecas uz EEZ);

178) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 28.septembra Direktīvas 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

179) (svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265);

180) Komisijas 2005.gada 14.novembra Direktīvas 2005/78/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu (dokuments attiecas uz EEZ);

181) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK;

182) Komisijas 2005.gada 23.novembra Direktīvas 2005/83/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 72/245/EEK I, VI, VII, VIII, IX un X pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) (dokuments attiecas uz EEZ);

183) Komisijas 2006.gada 17.februāra Direktīvas 2006/20/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ);

184) Komisijas 2006.gada 3.marta Direktīvas 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (dokuments attiecas uz EEZ);

185) Komisijas 2006.gada 6.marta Direktīvas 2006/28/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (dokuments attiecas uz EEZ);

186) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa un kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK;

187) Komisijas 2006.gada 6.jūnija Direktīvas 2006/51/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem;

188) Komisijas 2006.gada 18.augusta Direktīvas 2006/72/EK par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai;

189) Komisijas 2006.gada 27.novembra Direktīvas 2006/119/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

190) Komisijas 2006.gada 27.novembra Direktīvas 2006/120/EK par labojumiem un grozījumiem Direktīvā 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu;

191) Komisijas 2007.gada 18.jūnija Direktīvas 2007/35/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

192) Komisijas 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/15/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 74/483/EEK I pielikumu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai;

193) Komisijas 2007.gada 14.jūnija Direktīvas 2007/34/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/157/EEK par dalīvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

194) Komisijas 2007.gada 21.jūnija Direktīvas 2007/37/EK, ar ko groza I un III pielikumu Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalīvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu;

195) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 5.septembra Direktīvas 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ);

196) Komisijas 2008.gada 24.septembra Direktīvas 2008/89/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ);

197) Komisijas 2008.gada 18.jūlija Direktīvas 2008/74/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK un Direktīvu 2005/78/EK attiecībā uz tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ);

198) Komisijas 2009.gada 7.janvāra Direktīvas 2009/1/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

199) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/62/EK par stiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

200) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

201) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija 2009/79/EK Direktīvas par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

202) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/80/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

203) Komisijas 2009.gada 17.augusta Direktīvas 2009/108/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojot to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ);

204) Komisijas 2009.gada 12.marta Direktīvas 2009/19/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētiskā savietojamība), lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

205) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/78/EK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

206) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Direktīvas 2009/139/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

207) Komisijas 2010.gada 9.marta Direktīvas 2010/19/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/226/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, lai dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīces pielāgotu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ);

208) Komisijas 2013. gada 27. novembra Direktīvas 2013/60/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Riteņu transportlīdzekļu klasifikācija, kategoriju definīcijas un noteikšanas kritēriji, transportlīdzekļu virsbūvju veidi un to definīcijas

(Pielikums MK 28.02.2012. noteikumu Nr. 151 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 451; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

1. L kategorijas transportlīdzekļu definīcijas noteiktas Regulas Nr. 168/2013 I pielikumā.

2. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu definīcijas noteiktas Komisijas 2011.gada 14.jūlija Regulas (ES) Nr. 678/2011, ar kuru aizstāj II pielikumu un groza IV, IX un XI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (turpmāk – Regula Nr. 678/2011), I pielikuma A daļas 1. un 3.punktā.

3. M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļus, kuros nav vairāk par 22 pasažieru vietām (neskaitot vadītāja vietu), iedala divās klasēs:

3.1. A klase – autobusi, kuros ir sēdvietas, bet kuru konstrukcija un aprīkojums paredz arī stāvošu pasažieru pārvadāšanu;

3.2. B klase – autobusi, kuros ir tikai sēdvietas un kuru konstrukcija neparedz stāvošu pasažieru pārvadāšanu.

4. M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļus, kuros ir vairāk nekā 22 pasažieru vietas (neskaitot vadītāja vietu), iedala trīs klasēs:

4.1. I klase – ar pasažieru stāvvietām aprīkoti autobusi, kuru konstrukcija paredz biežu pasažieru pārvietošanos. Šīs klases autobusi parasti tiek paredzēti pasažieru pārvadāšanai pilsētas un piepilsētas maršrutos. Autobuss uzskatāms par I klases autobusu, ja tas atbilst šādām galvenajām konstruktīvajām prasībām:

4.1.1. pirmās ass noslodze ir vismaz 20 % (neslogotā stāvoklī) vai 25 % (slogotā stāvoklī) no kopējās transportlīdzekļa masas;

4.1.2. minimālais darba durvju skaits atkarībā no pasažieru skaita ir šāds:

4.1.2.1. no 9 līdz 45 pasažieriem – 1 gab.;

4.1.2.2. no 46 līdz 70 pasažieriem – 2 gab.;

4.1.2.3. no 71 līdz 100 pasažieriem – 3 gab.;

4.1.2.4. vairāk par 100 pasažieriem – 4 gab.;

4.1.3. darba durvju augstums ir vismaz 1800 mm;

4.1.4. galvenās ejas slīpums garenvirzienā nepārsniedz 8 %;

4.1.5. sēdekļa dziļums ir vismaz 35 cm;

4.1.6. attālums garenvirzienā starp sēdekļu atzveltnēm ir vismaz 65 cm;

4.1.7. autobuss ir aprīkots ar stingriem un siksnveida rokturiem stāvošiem pasažieriem;

4.1.8. pirmā pakāpiena augstums nepārsniedz 36 cm (43 cm, ja ir mehāniskā balstiekārta);

4.1.9. pārējo pakāpienu augstums ir no 12 līdz 25 cm un dziļums ir vismaz 20 cm;

4.1.10. stāvvietu skaits autobusā nav mazāks par 20 % no kopējā pasažieru skaita;

4.2. II klase – autobusi, kas galvenokārt paredzēti sēdošu pasažieru pārvadāšanai, tomēr to konstrukcija paredz arī stāvošu pasažieru pārvadāšanu galvenajā ejā vai platībā, kas nepārsniedz divu dubultsēdvietu laukumu. Šīs klases autobusi parasti tiek paredzēti pasažieru pārvadāšanai starppilsētu maršrutos;

4.3. III klase – autobusi, kas konstruktīvi paredzēti tikai sēdošu pasažieru pārvadāšanai. Šīs klases autobusi parasti tiek paredzēti tūrisma pārvadājumos.

5. Bezceļu transportlīdzekļu apakškategorijas (simbols G) definīcijas noteiktas Regulas Nr. 678/2011 I pielikuma A daļas 2. un 4.punktā un 1.papildinājumā.

6. Speciālo transportlīdzekļu definīcijas noteiktas Regulas Nr.  678/2011 I pielikuma A daļas 5. punktā un Komisijas 2014. gada 25. februāra Regulas (ES) Nr.  214/2014, ar ko groza II, IV, XI, XII un XVIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (turpmāk – Regula Nr.  214/2014), pielikumā.

7. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu virsbūvju veidu definīcijas un apzīmējumi noteikti Regulas Nr. 678/2011 I pielikuma C daļā un 2.papildinājumā.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22. decembra noteikumiem Nr.1494
Transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā)

1. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu tipu, variantu un versiju definīcijas noteiktas Regulas Nr. 678/2011 I pielikuma B daļā.

2. L kategorijas transportlīdzekļu tipu, variantu un versiju definīcijas noteiktas Regulas Nr. 168/2013 3. pantā.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Obligātai atbilstības novērtēšanai pakļautās transportlīdzekļu sastāvdaļas (parametri) un piemērojamo tehnisko normatīvu saraksts

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

Nr.
p.k.

Sastāvdaļas (parametri)

Transportlīdzekļu kategorijas

L

M, N, O

Direktīvas/ANO Noteikumi

Direktīvas/Regulas/ANO Noteikumi

1.Dzirksteļaizdedzes un kompresijas aizdedzes iekšdedzes motori attiecībā uz: 
1.1.to izmešiem un cietajām daļiņām

97/24/EK 5. nod.

88/77/EEK;
2005/55/EK;
Regula Nr. 595/2009

49

1.2.lietderīgās jaudas mērījumiem

95/1/EK

85

1.3.maksimālā griezes momenta mērījumiem

2.Kompresijas aizdedzes motoru dūmainība

24

3.Speciāls barošanas sistēmas aprīkojums: 
3.1.tvertnes motoriem, kas darbināmi ar sašķidrinātu naftas gāzi (SNG)

67

3.2.saspiestas dabasgāzes tvertnes

110

4.Pasākumi pret motoru forsēšanu

97/24/EK 7. nod.

5.Izplūdes gāzu trokšņu slāpēšanas ierīces

97/24/EK 9. nod.

92

70/157/EEK

59

6.Atgāzu katalītiskie neitralizatori

70/220/EEK

103

7.Drošības konstrukcijas: 
7.1.priekšējās

93

7.2.aizmugurējās

70/221/EEK

58

7.3.sānu

89/297/EEK

73

8.Skaņas signālierīces

93/30/EEK

28

70/388/EEK

28

9.Atpakaļskata spoguļi un netiešās redzamības ierīces: 
9.1.atpakaļskata spoguļi

97/24/EK 4. nod.

81/46

71/127/EEK

46

9.2.netiešās redzamības ierīces  

2003/97/EK

10.Bremžu loki, kluči un uzlikas

90

71/320/EEK

90

11.Pretaizbraukšanas ierīces

93/33/EEK

12.Imobilaizeri

74/61/EEK

116

13.Trauksmes signalizācijas ierīces

97

14.Sēdekļu izturība

74/408/EEK

17
80

15.Sēdekļu pagalvji

78/932/EEK

25

16.Jumta bagāžnieki un radio antenas

74/483/EEK

26

17.Transportlīdzekļu ārējie izvirzījumi

97/24/EK 3. nod.

18.Atstarotāji

76/757/EEK

3

76/757/EEK

3

19.Lukturi: 
19.1.dienas gaitas lukturi

76/758/EEK

87

19.2.gabarītu, bremzēšanas un kontūrlukturi

97/24/EC 2. nod.

50

7

19.3.sānu gabarītlukturi

50

91

19.4.virzienrādītāji

50

76/759/EEK

6

19.5.aizmugurējās numura zīmes lukturīši

50

76/760/EEK

4

19.6.priekšējie miglas lukturi

19

76/762/EEK

19

19.7.aizmugurējie miglas lukturi

38

77/538/EEK

38

19.8.atpakaļgaitas lukturi

23

77/539/EEK

23

19.9.stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

77

20.Galvenie lukturi: 
20.1.galvenie lukturi

97/24/EK 2. nod.

56/57
76

76/761/EEK

1

20.2.hermetizētie galvenie lukturi (SB)

5

20.3.galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

97/24/EK 2. nod.

72/82

8/20

20.4.halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

31

20.5.gāzu lokizlādes galvenie lukturi

98

20.6.galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

112

20.7.adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

123

21.Gaismas avoti:   
21.1.gāzu lokizlādes lukturu gaismas avoti

99

21.2.kvēlspuldzes

97/24/EK 2. nod.

37

37

22.Personu noturošās ierobežotājsistēmas: 
22.1.pieaugušo drošības jostas un to sistēmas

97/24/EK 11. nod.

16

77/541/EEK

16

22.2.bērna aizsargsistēmas (jostas, sēdeklīši)

44

23.Bākugunis

65

24.Galveno lukturu tīrītāji un apskalotāji

45

25.Pretšļakatu ierīces

91/226/EEK;
Regula Nr. 109/2011

26.Neplīstoši stikli, stiklu materiāli

92/22/EEK

43

92/22/EEK

43

27.Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

97/24/EK 2. nod.

75

92/23/EEK

30

28.Riepas komerciālajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

75

54

29.Ātruma ierobežotājierīces

92/24/EEK

89

30.Mehāniskās sakabes ierīces

97/24/EK 10. nod.

 

94/20/EK

55

31.Saīsinātā tipa sakabes ierīces

102

32.Interjera materiāli

95/28/EK

118

33.Aizsargķiveres un to stikli

22

34.Avārijas zīmes

27

35.Atstarojošās pazīšanas zīmes

70

36.Atstarojošie materiāli

104

37.Elektromagnētiskā savietojamība

97/24/EK 8. nod.

10

38.Degvielas tvertnes

97/24/EK 6. nod.

34

39.Tahogrāfi

3821/85

40.Vadības ierīču identifikācija

93/29/EEK

78/316/EEK

121

41.Stāvbalsti

93/31/EEK

42.Pasažieru rokturi

93/32/EEK

43.Pneimatiskās riepas ar atjaunotu protektoru

108
109

44.Priekšējās aizsardzības sistēmas

(EK) Nr. 78/2009

45.Piesārņojuma kontroles aizstājējiekārtas

103

Piezīme. Sastāvdaļas var tikt iedalītas oriģinālā vai neoriģinālā aprīkojuma sastāvdaļās. Par oriģinālā aprīkojuma sastāvdaļām uzskata sastāvdaļas, kas uzstādītas transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšanas laikā. Par neoriģināla aprīkojuma sastāvdaļām uzskatāmas sastāvdaļas, kas paredzētas oriģinālo sastāvdaļu nomaiņai transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Transportlīdzekļu tehniskie apraksti

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr. 1018; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 709; MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 451; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

I. M, N, O un L kategorijas transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts

M, N un O kategorijas transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts EK tipa apstiprinājumam, EK tipa apstiprinājumam mazām sērijām un valsts tipa apstiprinājumam mazām sērijām jāiesniedz atbilstoši Komisijas 2008. gada 7. oktobra Regulas (EK) Nr. 1060/2008, ar kuru aizstāj I, III, IV, VI, VII, XI un XV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva), II pielikumam.

L kategorijas transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts EK tipa apstiprinājumam jāiesniedz atbilstoši Komisijas 2014. gada 18. jūlija Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 901/2014, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai (turpmāk – Regula Nr. 901/2014), prasībām.

II. L kategoriju transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts
(Sadaļa svītrota ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.451)

III. Individuāla transportlīdzekļa tehniskais apraksts

1.nodaļa

L kategoriju transportlīdzekļa individuālais tehniskais apraksts

A Kopīgais tehniskais apraksts visu L kategoriju transportlīdzekļiem

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1. Marka: ………..…………………..….…..…………..……………….

0.2. Tips (ja pieejams): ....................................................................………

0.2.1. Modelis: …….………..………………………………...…………….

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……....…....………

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..…….…………………….……………………

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ……..……………………….…………

38. Transportlīdzekļa krāsa: ...................…................................….………

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĪGĀ KONSTRUKCIJA

11.2. Transportlīdzekļa fotogrāfijas vai kopsalikuma rasējums ar gabarītizmēriem: …………………………..….

1.2.1. Garenbāze: .....................................................…..….............................

1.2.2. Garums: ...........................................................…...…….......................

1.2.3. Platums: ........................................................................……................

1.2.4. Augstums: ........….................................................................…….........

1.3. Asu un riteņu skaits: …………………………………..............………

1.4. Motora atrašanās vieta un novietojums: ....................................………

2. MASAS

2.1. Transportlīdzekļa pašmasa: ..............................………........................

2.3. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: …….…………….………..............

3. MOTORS

3.0. Izgatavotājs: .............................................................................……….

3.1. Izgatavotāja motora kods: ...........................................................….….

3.2.1. Motora parametri:

3.2.1.1. Darbības cikls: dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes, četras/divas taktis (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ............................………………….....

3.2.1.3. Darba tilpums: ..................... cm3

3.2.1.7. Maksimālā lietderīgā jauda: ...................... kW pie .................... min-1

3.2.1.8. Maksimālais lietderīgais griezes moments: ........... Nm pie ....... min-1

3.2.2. Degvielas veids: dīzeļdegviela/ benzīns/ maisījums/ sašķidrināta naftas gāze/ cita (1)

3.2.3.1. Degvielas tvertnes tilpums: ..................................................................

3.2.4. Degvielas padeve

3.2.4.1. Ar karburatora palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē(1):

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes gadījumā): jā/ nē (1):

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1):

3.2.13. Absorbcijas koeficienta simbola atrašanās vieta (tikai uz kompresijas aizdedzes motoriem): ……………………………………..……….....

3.3.1. Elektriskā transportlīdzekļa konfigurācija: pilnībā elektriska/hibrīda elektriska/cilvēkspēka un elektriska(1):

3.3.3.1. Spēkiekārtas elektromotoru skaits: …………………………..….

3.3.5.1. Motors vai motoru kombinācija (elektromotora(-u) un/vai iekšdedzes dzinēja(-u)/citu motoru skaits(1)): …………………………..….

3.3.5.2. Elektriskā hibrīdtransportlīdzekļa kategorija: uzlādēšana ārpus transportlīdzekļa/nav uzlādējams ārpus transportlīdzekļa(1)

3.3.6.1. Enerģijas uzkrāšanas ierīce: (akumulators, kondensators, spararats/ģenerators)(1)

4. TRANSMISIJA

4.2. (Svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

4.4. Pārnesumu kārba:

4.4.1. Tips: automātiska/rokas (1)

4.4.2. Pārnesumu pārslēgšanas veids: ar roku/ ar kāju (1)

4.6. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums un pārnesums, kurā tas sasniegts (km/h): ……………………………...……….…….

5. BALSTIEKĀRTA

5.1. Balstiekārtas attēls vai rasējums: ..........................................................

5.2. Riepas (kategorija, izmēri un maksimālā noslodze) un diski:

6. STŪRES IEKĀRTA

6.1. Mehānisms un vadība:

6.1.1. Mehānisma tips: ...................................................................................

7. BREMŽU IEKĀRTA

7.1. Bremžu iekārtas īss apraksts: ...............................................................

7.1.1. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir / nav (1)

7.2. Priekšējie un pakaļējie bremžu mehānismi: ..…

8. GAISMAS UN GAISMAS SIGNALIZĀCIJAS IERĪCES

8.1. Visu ierīču uzskaitījums (norādot skaitu, krāsu, sastāvdaļu tipa apstiprinājumu marķējumu):

Lukturu veids

Skaits

Krāsa

Tipa apstiprinājuma marķējums

    

8.2. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.451)

9. APRĪKOJUMS

9.3. Transportlīdzekļa identifikācija:

9.3.1. Izgatavotāja plāksnītes un šasijas numura atrašanās vietu fotogrāfijas: …………………………..….

C Papildus tehniskais apraksts L2e, L5e, L6e un L7e kategoriju transportlīdzeklim

2. APRĪKOJUMS

2.1. Virsbūve

2.1.1. Virsbūves veids: ..................................................….............................

2.1.6. Durvju izvietojums un atvēršanās virziens: ………….……………....

2.7. Sēdvietas:

2.7.1. Skaits: ...................................................................................................

2.7.2. Izvietojums: ..........................................................................................

2.9. Drošības jostas:

2.9.1. Uzstādīto drošības jostu skaits un novietojums: ……………………..

10. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)

10.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:

Kustībā (dB(A)/E): ............…..

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): …...…

10.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):

10.2.1. Dīzeļmotors:

CO.....……………........ HC ........…………....... NOx ....…….......…..

HC + NOx.....................................Cietās daļiņas ........................……..

10.2.2. Benzīnmotors

CO (I tips) ...........………...... CO % (II tips) .............................…......

HC .............….... NOx ...………............ HC + NOx……...............…...

10.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): .............………...........

11. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

   

(1) Nevajadzīgo svītrot.

2.nodaļa

M1 kategorijas transportlīdzekļa tehniskais apraksts

0.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):………..…....……….

0.2. Tips (ja pieejams): ................................................................................

0.2.1. Modelis: ……………………..………………………………...……...

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……...............…......

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..……….………………………………………..

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ………..……………………….….…...

0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: …………………………………..

38. Transportlīdzekļa krāsa: ................…........…................................…...

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa fotoattēli (rasējumi, ja nepieciešami):…..................

1.3. Asu un riteņu skaits: .............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ......................................................

1.3.3. Dzenošās asis (skaits, novietojums, savstarpējais savienojums): ........

1.6. Motora atrašanās vieta un izvietojums: ...............................................

1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2. MASAS UN GABARĪTI (kg un mm)

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas slodzes): ......……............................………

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s):……….........................………………….

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): …………….....................................………

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:……………………………………………

2.4.2.1. Garums: .. …………….........................................................................

2.4.2.2. Platums: ….....….....................................................................…….…

2.4.2.3. Augstums:…………….……................................................................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa: …………………………………………..

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ………………………………….....

2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa:

2.11.1. Piekabei ar bremzēm: ………………………………………………...

2.11.6. Piekabes bez bremzēm: ………………….....................................…...

3. MOTORS

3.1. Izgatavotājs: ……………….................................................................

3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): .…….

3.2. Iekšdedzes motors:

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un novietojums: ..………………………......................

3.2.1.3. Darba tilpums: … cm3

3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: …kW pie …. min-1

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/dabasgāze vai biometāns/etanols (E 85)/biodīzeļdegviela/ ūdeņradis (1) ….…….

3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): ……………………..…..

3.2.4. Degvielas padeve:

3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)

3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:

3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)

3.2.12.2.2. Skābekļa devējs: ir/ nav (1)

3.2.12.2.4. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.13.1. Absorbcijas koeficienta simbola atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem) ………………………….…...........……….…

3.3. Elektromotors:

3.3.1. Tips (tinumi, ierosme): …………………………..….

3.3.1.1. Maksimālā jauda stundā: …………… kW

3.3.1.2. Darba spriegums: …………… V

3.3.2. Akumulators: …………………………..….

3.3.2.4. Novietojums: …………………………..….

3.4. Iekšdedzes vai citu motoru kombinācija …………………………..….

3.4.1. Hibrīdveida elektromobilis: ir/nav(1)

3.4.2. Hibrīdveida elektromobiļa kategorija: uzlāde ārpus transportlīdzekļa/nav uzlādes ārpus transportlīdzekļa(1)

4. TRANSMISIJA

4.2. (Svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

4.5. Pārnesumu kārba:

4.5.1. Tips (rokas vadības/automātiska/ variators) (1)

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h)…….....

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija:................................

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņiem loka izmēru(-s):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1.1. ass: ............................................................................................……

6.6.1.1.2.2. ass: ...........................................................................................…utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………...

7. STŪRES IEKĀRTA

7.2. Mehānisms un vadība:

7.2.1. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

7.2.2. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: .....................…………………………..

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts: .....................………………………......

Darba bremze(-s): .................................................................................

Stāvbremze(-s): ....................................................................................

Avārijas bremze(-s): .............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............

Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves veids atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.punkta prasībām: .................................................................

9.3.1. Durvju izvietojums un durvju skaits (1): .….....................................…

9.10. Iekšējais aprīkojums:

9.10.3. Sēdvietas:

9.10.3.1. Skaits: ...........................................................................................……

9.10.3.1.1. Stāvoklis un izvietojums:…………………………………………….

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips: ..........……...…………….....

12. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)

12.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:

Kustībā (dB(A)/E): .........................

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): …...…

12.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka atbilstoši pārbaudes metodei un atbilstošās mērvienībās):

12.2.1. Dīzeļmotors (I tipa tests)

CO 
HC 
NOx 
HC+NOx /THC+NOx(1) 
NMHC(1) 
CH4(1) 
Cieto daļiņu masa 
Cieto daļiņu skaits(1) 

12.2.2. Benzīnmotors (I tipa tests)

CO 
HC/THC(1) 
NOx 
HC+NOx(1) 
NMHC(1) 
Cieto daļiņu masa(1) 

12.3. CO2 masas emisija pilsētas ciklā (g/km)………….....................………

CO2 masas emisija ārpilsētas ciklā (g/km)………….....................….…

CO2 masas emisija (kombinētā) (g/km)………….....................…….…

Degvielas patēriņš pilsētas ciklā (l/100 km): ……………………….....

Degvielas patēriņš ārpilsētas ciklā (l/100 km): ………………..............

Degvielas patēriņš (kombinētais) (l/100 km): ........................................

Piezīme. Transportlīdzekļiem, kuru motori tiek darbināti ar dabasgāzi degvielas patēriņš tiek norādīts m3 /100 km.

12.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): .............………...........

13. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

   

(1) Nevajadzīgo svītrot.

3.nodaļa

M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka: (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)……………...……….

0.2. Tips (ja pieejams): ...............................................................................

0.2.1. Modelis: ……………………..………………………………...……...

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN):……………...….......

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..……….………………………………………..

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ………………………………….……...

0.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese: …………………………………..

38. Transportlīdzekļa krāsa: ................…........…................................…...

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa fotoattēli (rasējumi, ja nepieciešami): ………........

1.3. Asu un riteņu skaits: .............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ......................................................

1.3.3. Dzenošās asis (skaits, novietojums, savstarpējais savienojums): ........

1.6. Motora atrašanās vieta un izvietojums: ................................................

1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2. MASAS UN GABARĪTI (kg un mm)

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas slodzes): ......................................………....

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): .....................................………….

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): ………….....................................…………

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1. Garums: ……….........................................................................….......

2.4.2.2. Platums: ...............................................................................……….…

2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (balstiekārtām ar regulējamu augstumu norādīt normālo darba stāvokli): ……….............................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa kopā ar virsbūvi un kopā ar sakabes ierīci, ja izgatavotājs neuzstāda virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, 100% citu šķidrumu, izņemot izmantoto ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju; autobusu gadījumā- apkalpes locekļa masa (75 kg), ja transportlīdzeklī ir tam paredzēta sēdvieta): ………………………………………………..…

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: .........................................................

2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ………………………………………..

2.9. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: ........…

2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa

2.11.1. Piekabes gadījumā: ...............................................................................

2.11.6. Piekabes bez bremzēm maksimālā masa: ......................................…...

2.12. Tehniski pieļaujamā maksimālā vertikālā statiskā slodze/masa uz transportlīdzekļa sakabes punktu:.........................................................

2.12.1. Uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīci: …………….……......

3. MOTORS

3.1. Izgatavotājs: ………………....................................................

3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): .……..

3.2. Iekšdedzes motors:

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un novietojums: ..………………………......................

3.2.1.3. Darba tilpums: .................... cm³

3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ...kW pie ... min-1

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/dabasgāze-H/NG-L/NG-HL/etanols (1) ….…………………………………….

3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): …………………………

3.2.4. Degvielas padeve:

3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

3.2.4.2.2. Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera(1)

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)

3.2.9.5. Atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta:………………….....

3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:

3.2.12.2. Papildus ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja ir, bet nav aprakstītas citā sadaļā)

3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)

3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)

3.2.12.2.3. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.12.2.4. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.12.2.5. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.12.2.6. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.12.2.7. Iebūvētā diagnostikas sistēma (OBD): ir/ nav (1)

3.2.12.2.8. Citas sistēmas (apraksts un darbība): .............................................…..

3.2.13.1. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem): ...............................................................………

3.3. Elektromotors:

3.3.1. Tips (tinumi, ierosme): …………………………..….

3.3.1.1. Maksimālā jauda stundā: …………… kW

3.3.1.2. Darba spriegums: …………… V

3.3.2. Akumulators: …………………………..….

3.3.2.4. Novietojums: …………………………..….

3.4. Iekšdedzes vai citu motoru kombinācija …………………………..….

3.4.1. Hibrīdveida elektromobilis: ir/nav(1)

3.4.2. Hibrīdveida elektromobiļa kategorija: uzlāde ārpus transportlīdzekļa/nav uzlādes ārpus transportlīdzekļa(1)

4. TRANSMISIJA

4.2. (Svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

4.5. Pārnesumu kārba:

4.5.1. Tips (rokas vadības/automātiska/ variators) (1)

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): .....…...

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ……………...................

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/ nav (1)

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņu loka izmēru(-s)):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1.1. ass: ............................................................................................……

6.6.1.1.2.2. ass: ...........................................................................................…utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………...

7. STŪRES IEKĀRTA

7.2. Mehānisms un vadība:

7.2.1. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

7.2.2. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...........................................................…

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts:

Darba bremze(-s): .................................................................................

Stāvbremze(-s): ....................................................................................

Avārijas bremze(-s): .............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............

Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves veids atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.punkta prasībām: .................................................................

9.3.1. Durvju izvietojums un skaits: .….................................................……

9.10. Iekšējais aprīkojums:

9.10.3. Sēdvietas:

9.10.3.1. Sēdvietu skaits: ............................................................................……

9.10.3.1.1. Stāvoklis un izvietojums: .........................................................………

9.10.3.2. Sēdvieta(-s), kuras nav paredzēts izmantot braukšanas laikā: …...…..

9.10.4.1. Pagalvju veids (-i): integrēts/ demontējams/ atsevišķs (1)

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādīto sakabes ierīču klase un tips: ..........…........................….......

13. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA TIKAI UZ M2 UN M3 KATEGORIJU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

13.1. Autobusa klase (I, II, III, A, B): …....................………..……

13.1.0. Apkalpes locekļu sēdvietu skaits: .............................................……...

13.3. Pasažieru skaits (sēdvietas un stāvvietas):

13.3.1. Kopējais (N): ........................................................................................

13.3.5. Pasažieru stāvvietu skaits: ....................................................................

13.4. Pasažieru sēdvietu skaits:

13.4.1. Kopējais (A): ........................................................................................

13.4.2. Augšējais klājs (1):................................................................................

13.4.3. Apakšējais klājs (1):...............................................................................

13.5. Darba durvju skaits: .............................................................................

13.6. Avārijas izeju skaits (durvis, logi, lūkas):

13.6.1. Kopējais: ..............................................................................................

13.6.2. Augšējais klājs:.....................................................................................

13.6.3. Apakšējais klājs:....................................................................................

13.7. Bagāžas nodalījuma (-u) tilpums: ................................................... m3

13.8. Bagāžas pārvadāšanai paredzētais jumta laukums: ........................ m2

13.9. Ierīces, kas paredzētas pasažieru iekāpšanas atvieglošanai (traps, paceļama platforma, atbalstu sistēmas): ..........................................…

14. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)

14.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:

Kustībā (dB(A)/E): ..........................…..

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): …...…

14.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka atbilstoši pārbaudes metodei un atbilstošās mērvienībās):

14.2.1. Dīzeļmotors

CO 
HC 
NOx 
HC+NOx /THC+NOx(1) 
NMHC(1) 
CH4(1) 
Cieto daļiņu masa 
Cieto daļiņu skaits(1) 

14.2.2. Benzīnmotors

CO 
HC/THC(1) 
NOx 
HC+NOx(1) 
NMHC(1) 
Cieto daļiņu masa(1) 

14.3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti:

CO2 (g/km)…………........…………………………………………....

Pilsētas ciklā (l/100 km)......……………………………………….….

Ārpilsētas ciklā (l/100 km) ……………………………………...….

Kombinētais (l/100 km) ....…......…………………………………….

14.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): .............………...........

15. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

   

(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

4.nodaļa

N kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): ……….….…………

0.2. Tips (ja pieejams): ...............................................................................

0.2.1. Modelis: ……………………..………………………………...…….

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……………....…….

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..……………………….…….………………….

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ………………………………..……….

0.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese: ……………….....…………….....

38. Transportlīdzekļa krāsa: ................….....................................……..…

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa fotoattēli (rasējumi, ja nepieciešami): ...................

1.3. Asu un riteņu skaits: .............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ......................................................

1.3.3. Dzenošās asis (skaits, novietojums, savstarpējais savienojums): ........

1.6. Motora atrašanās vieta un izvietojums: ................................................

1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)

1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi

2. MASAS UN GABARĪTI (kg un mm)

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas slodzes): ......................................…………

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): ………………….....................………….

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): ………….....................................…………

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1. Garums: ……….............................................................................…...

2.4.2.2. Platums: ...............................................................................…………

2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (balstiekārtām ar regulējamu augstumu norādīt normālo darba stāvokli): ……….............

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa kopā ar virsbūvi un sakabes ierīci (ja tas ir vilcējs) vai šasijas masa kopā ar kabīni (ja izgatavotājs neuzstāda virsbūvi un (vai) sakabes ierīci), ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, citus šķidrumus (izņemot izmantoto ūdeni), instrumentus un rezerves riteni, kā arī vadītāju .........................................................

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa : ……..........................…..................

2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm : ……………………………..…….….

2.9. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: .........…

2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ……………….

2.11.1. Piekabes gadījumā: ...............................................................................

2.11.2. Puspiekabes gadījumā: .........................................................................

2.11.6. Piekabes bez bremzēm maksimālā masa: ......................................…...

2.12. Tehniski pieļaujamā maksimālā vertikālā statiskā slodze/masa uz transportlīdzekļa sakabes punktu:.........................................................

2.12.1. Uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīci: ……………………...

3. MOTORS

3.1. Izgatavotājs: ……………….................................................................

3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): .……..

3.2. Iekšdedzes motors:

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)

3.2.1.2. Cilindru skaits un novietojums: ..……........................…………..........

3.2.1.3. Darba tilpums: .................................... cm³

3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ..kW pie …. min-1

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ dabasgāze vai biometāns/etanols (E 85)/biodīzeļdegviela/ ūdeņradis (1)

3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): …………………………

3.2.4. Degvielas padeve:

3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)

3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)

3.2.4.2.2. Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera(1)

3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)

3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)

3.2.8. Ieplūdes sistēma:...................................................................................

3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)

3.2.9.5. Atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta:………………….…

3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:

3.2.12.2. Papildus ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja ir, bet nav aprakstītas citā sadaļā)

3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)

3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)

3.2.12.2.3. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.12.2.4. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.12.2.5. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.12.2.6. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

3.2.12.2.7. Iebūvētā diagnostikas sistēma (OBD): ir/ nav (1) ...........................…..

3.2.12.2.8. Citas sistēmas (apraksts un darbība): .............................................…..

3.2.13.1. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem):…………………………………………………….………

3.3. Elektromotors:

3.3.1. Tips (tinumi, ierosme): …………………………..….

3.3.1.1. Maksimālā jauda stundā: …………… kW

3.3.1.2. Darba spriegums: …………… V

3.3.2. Akumulators: …………………………..….

3.3.2.4. Novietojums: …………………………..….

3.4. Iekšdedzes vai citu motoru kombinācija …………………………..….

3.4.1. Hibrīdveida elektromobilis: ir/nav(1)

3.4.2. Hibrīdveida elektromobiļa kategorija: uzlāde ārpus transportlīdzekļa/nav uzlādes ārpus transportlīdzekļa(1)

4. TRANSMISIJA

4.2. (Svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

4.5. Pārnesumu kārba:

4.5.1. Tips (rokas vadības/automātiska/ variators) (1)....................................

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): .…......

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ……………...................

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/ nav (1)

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņiem loka izmēru(-s):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1.1. ass: ............................................................................................……

6.6.1.1.2.2. ass: ...........................................................................................…utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………...

7. STŪRES IEKĀRTA

7.2. Mehānisms un vadība:

7.2.1. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

7.2.2. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...........................................................…

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts: .....................………………………......

Darba bremze(-s): .................................................................................

Stāvbremze(-s): ....................................................................................

Avārijas bremze(-s): .............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............

Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves veids atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.punkta prasībām: .................................................................

9.3.1. Durvju izvietojums un skaits: .............................………………..…...

9.10. Iekšējais aprīkojums:

9.10.3. Sēdvietas:

9.10.3.1. Skaits: ...........................................................................................……

9.10.3.1.1. Stāvoklis un izvietojums: .........................................................………

9.10.3.2. Sēdvieta(-s), kuras nav paredzēts izmantot braukšanas laikā: …...…..

9.10.4.1. Pagalvju veids (-i): integrēts/ demontējams/ atsevišķs (1)

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādīto sakabes ierīču klase un tips: ..........……...............................

12. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)

12.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:

Kustībā (dB(A)/E): ............…..

Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): …...…

12.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi (rezultāti jāizsaka atbilstoši pārbaudes metodei un atbilstošās mērvienībās):

12.2.1. Dīzeļmotors

CO 
HC 
NOx 
HC+NOx /THC+NOx(1) 
NMHC(1) 
CH4(1) 
Cieto daļiņu masa 
Cieto daļiņu skaits(1) 

12.2.2. Benzīnmotors

CO 
HC/THC(1) 
NOx 
HC+NOx(1) 
NMHC(1) 
Cieto daļiņu masa(1) 

12.3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti:

CO2 (g/km)…………........…………………………………………....

Pilsētas ciklā (l/100 km)......……………………………………….….

Ārpilsētas ciklā (l/100 km) ……………………………………...…..

Kombinētais (l/100 km) ....…......…………………………………….

12.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā

Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): .............………...........

13. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

   

(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

5.nodaļa

O kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka: (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):…..………...……….

0.2. Tips (ja pieejams):................................................................................

0.2.1. Modelis: ……………………..………………………………...……..

0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……………...…......

0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..………………………………….……………..

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: …………………………………….…...

0.7. Izgatavotāja nosaukums un adrese: …………………………………..

38. Transportlīdzekļa krāsa: ................…........…................................…...

1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa fotoattēli (rasējumi, ja nepieciešami): …...………..

1.3. Asu un riteņu skaits: .............................................................................

1.3.2. Vadāmo asu skaits un novietojums: .....................................................

2. MASAS UN GABARĪTI (kg un mm)

2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas slodzes): ..........................................………

2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): ………………….....................…………

2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): ………….........................................………

2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1. Garums: ………....................................................................................

2.4.2.2. Platums: ....................................................................................………

2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (balstiekārtām ar regulējamu augstumu norādīt normālo darba stāvokli): ………..............................

2.6. Transportlīdzekļa pašmasa: …………………………………………..

2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ..………..............................…….....

2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm, bet puspiekabēm vai piekabēm ar centrāli novietotu asi- slodze uz sakabes punktu: ………………..…..

2.9. Maksimālā tehniski pieļaujamā masa uz katru asi (ja norādīts):……..

4. TRANSMISIJA

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais ekspluatācijas ātrums (km/h): ...….....

6. BALSTIEKĀRTA

6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ……………...................

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/ nav (1)

6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņu loka izmēru(-s)):

6.6.1.1. Asis:

6.6.1.1.1.1. ass: ............................................................................................……

6.6.1.1.2.2. ass: ...........................................................................................…utt.

6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………...

8. BREMZES

8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav (1)

8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts:…………………………………………

Darba bremze(-s): .................................................................................

Stāvbremze(-s): .........................................................................….......

Avārijas bremze(-s): .............................................................................

Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............

Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................

Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves veids (izmantojot 1.pielikuma II.sadaļas 9.punktā izklāstītos kodus): .....…….……………………………………….….

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU UN PUSPIEKABJU SAKABES IERĪCES

11.1. Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips: ..……………….......…….....

12. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:

Sastāvdaļas/ parametri

Tipa apstiprinājuma numurs un marķējums atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām

Tehnisko normatīvu nosaukums un numurs

   

(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Testu rezultātu protokols

1. Visos gadījumos informācijai ir jābūt tādai, no kuras ir skaidri saprotams, uz kuru variantu un versiju tā attiecas. Vienai versijai nevar būt vairāk kā viens rezultāts. Atsevišķu rezultātu kombinācija vienai versijai, norādot sliktākos rezultātus, tomēr ir pieļaujama. Šai gadījumā ar piezīmi jānorāda, ka ar (*) apzīmētajām vienībām ir uzrādīti vienīgi vissliktākie rezultāti.

2. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti (Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas attiecas uz apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem, norāda arī īstenošanas posmu):

Variants / versija:………….………….....................
Kustībā (dB(A)/E):………………………......................
Statiskā stāvoklī (dB(A)/E):............................................................
Pie apgriezieniem (min-1):………….........................................

3. Izplūdes gāzu emisiju testu rezultāti:

3.1. Emisijas no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Norāda normatīvo aktu, ar ko izdarīti jaunākie grozījumi, kas piemērojami apstiprinājumam. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem, norāda arī īstenošanas posmu):

Degviela(-as) (1) … (dīzeļdegviela, benzīns, sašķidrināta naftas gāze, dabasgāze, Bi degviela: benzīns/sašķidrināta naftas gāze, Bi degviela: benzīns/dabasgāze, etanols …):

(1) Ja ir piemērojami degvielas ierobežojumi, norādīt tos (piem., dabasgāzei L un H diapazons).

3.1.1. I tipa tests (1) – transportlīdzekļa emisijas pārbaudes ciklā pēc aukstās palaišanas

Variants / versija:............................................................
CO  ....................
HC  ....................
NOx  ....................
HC + NOx ........................... 
Cietās daļiņas ........................................

3.1.2. II tipa tests (1) – emisiju dati, kas vajadzīgi tehniskajai kontrolei:

II tips, maza apgriezienu skaita tukšgaitas tests (2)

Variants / versija:............................................................
CO %  ....................
Motora apgriezieni  ....................
Motora eļļas temperatūra  ....................

II tips, liela apgriezienu skaita tukšgaitas tests (2):

Variants / versija:............................................................
CO %  ....................
Lambda vērtība  ....................
Motora apgriezieni  ....................
Motora eļļas temperatūra   

3.1.3. III tipa testa rezultāti (2): …

3.1.4. IV tipa testa rezultāti (iztvaikošanas tests) (2): … g/testā.

3.1.5. V tipa tests rezultāts – izturīgums (2):

3.1.5.1. izturīguma veids: 80 000 km/100 000 km/nav attiecināms (3),

3.1.5.2. pasliktināšanās faktors (DF): aprēķināts/fiksēts (3),

3.1.5.3. specifikācijas vērtība:

CO: …

HC: …

NOx: …

(1) Atkārtot benzīnam un gāzveida degvielai, ja transportlīdzekli var darbināt gan ar benzīnu, gan gāzveida degvielu. Transportlīdzekļos kā degvielu var izmantot gan benzīnu, gan gāzveida degvielu, bet, ja benzīnu lieto tikai ārkārtas situācijā vai dzinēja iedarbināšanai un ja benzīna tvertnē var iepildīt ne vairāk kā 15 litrus benzīna, testa vajadzībām šādus transportlīdzekļus uzskata par tikai ar gāzveida degvielu darbināmiem transportlīdzekļiem.

(2) Valsts tipa apstiprinājuma gadījumā norādāms brīvprātīgi

(3) Svītrot, ja nav attiecināms.

3.1.6. VI tipa testa rezultāts – emisijas zemā apkārtējā temperatūrā (1)

Variants / versija:............................................................
CO g/km  ....................
HC g/km  ....................

3.1.7. OBD: jā/nē (2)

3.2. Emisijas no motoriem, kurus izmanto transportlīdzekļos (Norāda normatīvo, ar ko izdarīti jaunākie grozījumi, kas piemērojami apstiprinājumam. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem, norāda arī īstenošanas posmu):

Degviela(-as) (3) … (dīzeļdegviela, benzīns, sašķidrināta naftas gāze, dabasgāze, etanols …)

3.2.1. ESC testa rezultāti (4)

CO:g/kWh
THC:g/kWh
NOx:g/kWh
PT:g/kWh

3.2.2. ELR testa rezultāti (4)

Dūmainība: … m–1

3.2.3. ETC testa rezultāti (4)

CO:g/kWh
THC:g/kWh (4)
NMHC:g/kWh (4)
CH4:g/kWh (4)
NOx:g/kWh (4)
PT:g/kWh (4)

(1) Valsts tipa apstiprinājuma gadījumā norādāms brīvprātīgi

(2) Svītrot, ja nav attiecināms.

(3) Ja ir piemērojami degvielas ierobežojumi, norādīt tos (piem., dabasgāzei L un H diapazons).

(4) Ja ir attiecināms.

3.3. Emisijas no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Norāda normatīvo aktu, ar ko izdarīti jaunākie grozījumi, kas piemērojami apstiprinājumam. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem, norāda arī īstenošanas posmu):

3.3.1. Brīvā paātrinājuma testa rezultāti

Variants/versija:…………
Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m–1):  
Normālie motora tukšgaitas apgriezieni (1)  
Maksimālie motora apgriezieni (1)  
Eļļas temperatūra (min/maks) (1)  

4. CO2 emisijas/degvielas patēriņa testa rezultāti (2)(3) (Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas piemērojami apstiprinājumam):

Variants/versija:..........
CO2 emisiju masa (pilsētas apstākļos) (g/km)  
CO2 emisiju masa (ārpilsētas apstākļos) (g/km)  
CO2 emisiju masa (kombinētā) (g/km)  
Degvielas patēriņš (pilsētas apstākļos) (l/100 km) (4)  
Degvielas patēriņš (ārpilsētas apstākļos) (l/100 km) (4)  
Degvielas patēriņš (kombinētais) (l/100 km) (4)  

(1) Valsts tipa apstiprinājuma gadījumā norādāms brīvprātīgi

(2) Ja ir attiecināms.

(3) Atkārtot benzīnam un gāzveida degvielai, ja transportlīdzekli var darbināt gan ar benzīnu, gan gāzveida degvielu. Transportlīdzekļos kā degvielu var izmantot gan benzīnu, gan gāzveida degvielu, bet, ja benzīnu lieto tikai ārkārtas situācijā vai dzinēja iedarbināšanai un ja benzīna tvertnē var iepildīt ne vairāk kā 15 litrus benzīna, testa vajadzībām šādus transportlīdzekļus uzskata par tikai ar gāzveida degvielu darbināmiem transportlīdzekļiem.

(4) Transportlīdzekļiem, ko darbina ar dabasgāzi, vienību “1/100 km” aizstāj ar “m3/100 km”.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr. 1018; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr. 262; MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 365; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

Atbilstības sertifikātu paraugi

I. Atbilstības sertifikātu paraugi M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem valsts tipa apstiprinājumam(1)

Vienā vai vairākos etapos pabeigtiem / nepabeigtiem(2) M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem.

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
vienā / vairākos(2) etapos pabeigtam / nepabeigtam(2) transportlīdzeklim

1. puse
Es, apakšā parakstījies, 
 (vārds, uzvārds)
ar šo apliecinu, ka transportlīdzeklis:
0.1.Marka: 
  (Izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)
0.2.Tips: 
 variants(3): 
 versija(3): 
0.2.1.Komercnosaukums (-i): 
0.4.Kategorija: 
0.5.Bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese: 
 Transportlīdzekļa pēdējā ražošanas etapa izgatavotāja 
 nosaukums un adrese(2):  
0.6.Izgatavotāja plāksnīšu atrašanās vietas:  
 Transportlīdzekļa identifikācijas numurs:  
 Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta uz šasijas: 
pamatojoties uz transportlīdzekļa daudzetapu tipa apstiprinājumu(2)
___________________________________
(1) EK atbilstības sertifikātu paraugi norādīti Regulas (EK) Nr. 385/2009 pielikuma I un II daļā.
(2) Svītrot, ja nav attiecināms.
(3) Norādīt to identifikācijas apzīmējumu (maksimālais simbolu skaits 25 variantam un 35 versijai).
Bāzes transportlīdzeklim:Izgatavotājs: 
 Tipa apstiprinājuma numurs: 
 Datums: 
2. etaps:Izgatavotājs: 
 Tipa apstiprinājuma numurs: 
 Datums: 
atbilst transportlīdzekļa tipam, kam piešķirts tipa apstiprinājums Nr.: 

Transportlīdzeklis var tikt pastāvīgi reģistrēts Latvijā bez papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām.

……………………… ………………………
(izdošanas vieta) (datums)
……………………… ………………………
(paraksts) (ieņemamais amats)

Pielikumā: daudzetapu tipa apstiprināšanas atbilstības sertifikāts (1).

2. puse

1. Asu skaits: ........................ riteņu skaits: .....................................................

2. Dzenošās asis: ....................

3. Garenbāze: .................... mm

5. Šķērsbāze: 1. .................... mm; 2. .................... mm; 3. .................... mm

6.1. Garums (tikai pabeigtiem transportlīdzekļiem): .................... mm

6.2. Pabeigta transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamais garums (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): .........…....... mm

7.1. Platums (tikai pabeigtiem transportlīdzekļiem): .................... mm

7.2. Pabeigta transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamais platums (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem) : ................... mm

8. Augstums: .................... mm

12.1. Transportlīdzekļa pašmasa: ......................... kg

13.1. Pabeigta transportlīdzekļa minimālā pašmasa (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): ........kg

13.2. Šīs masas sadalījums pa asīm (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): 1. .......... kg;
2. .......... kg; 3. .............. kg

14.1. Pilnā masa: ............................................... kg

14.3. Tehniski pieļaujamā maksimālā slodze pa asīm: 1.... kg; 2. ... kg; 3. ... kg

17. Piekabes (puspiekabes) maksimālā masa: (ar bremzēm): .................... kg;
(bez bremzēm): .......... kg

18. Tehniski pieļaujamā maksimālā autovilciena masa: ……………………....kg

19.1. Maksimālā vertikālā slodze uz sakabes punktu: ..…………..................... kg

21. Motora kods un numurs, norādot izmešu līmeni (EURO III, IV): ...........

23. Motora cilindru skaits un izvietojums: .............................................................

24. Motora darba tilpums: ............................................................................... cm³

25. Degvielas veids: ...............................................................................................

25.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): .....................................................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ...................... kW pie ............................... min-1

28. Pārnesumu kārbas tips: .....................................................................................

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ..............; 2. ass: .................; 3. ass: ....................

37. Virsbūves veids: ..............................................................................................

38. Transportlīdzekļa krāsa(2): ..............................................................................

41. Durvju skaits un izvietojums: ...........................................................................

42.1. Sēdvietu skaits un izvietojums: ........................................................................

42.3. Stāvvietu skaits (tikai M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļiem): ...................

43.1. Sakabes ierīces marķējums (ja sakabes ierīce uzstādīta ): ...............................

44. Maksimālais konstruktīvais ātrums (ja attiecināms): .................... km/h

50. Piezīmes: ..........................................................................................................

51. Izņēmumi: .........................................................................................................

___________________________________
(1) Svītrot, kur nav attiecināms.
(2) Norādīt tikai sekojošas pamatkrāsas: balta, dzeltena, oranža, sarkana, violeta, zila, zaļa, pelēka, brūna vai melna.

II. Atbilstības sertifikāta paraugs L kategorijas transportlīdzekļiem
(Sadaļa svītrota ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

III. Individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanas sertifikāts

1.puse

Sertifikāta kārtas numurs_______

INDIVIDUĀLA TRANSPORTLĪDZEKĻA VALSTS APSTIPRINĀŠANAS SERTIFIKĀTS(1)

L, M, N un O kategoriju transportlīdzeklim(2)

 Sertificēšanas
institūcijas zīmogs
Es, , apliecinu, ka transportlīdzeklis
 (vārds, uzvārds) 
0.1.Marka 
  (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)
0.2.1.Modelis 
0.3.Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) 
0.3.1.VIN atrašanās vieta 
0.4.Transportlīdzekļa kategorija 
3.1.1.Motora: 
3.1.1.1.izgatavotājs 
3.1.1.2.izgatavotāja noteiktais motora apzīmējums (kods) 
3.1.1.3.numurs 
38.Transportlīdzekļa krāsa(3) 
1.8.1.Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/kreiso(2) pusi 

2.puse

1.3.Asu un riteņu skaits 
1.3.3.Dzenošās asis, skaits un izvietojums 
2.1.Garenbāze(-s) (ar pilnu masu) 
2.4.Transportlīdzekļa gabarīti: 
2.4.2.1.garums 
2.4.2.2.platums 
2.4.2.3.augstums 
2.6.Transportlīdzekļa pašmasa 
2.8.Izgatavotāja norādītā pilnā masa 
2.11.Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa:
2.11.1.piekabes ar bremzēm 
2.11.6.piekabes bez bremzēm 
3.2.1.1.Motora darbības princips 
3.2.1.3.Darba tilpums ___________  cm3
3.2.1.8.Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda ________  kW, ja   _________  min-1
3.2.2.Degviela 
3.2.3.1.1.Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros) 
3.2.4.Degvielas padeve:
3.2.4.1.ar karburatora(-u) palīdzību jā/nē(2)
3.2.4.2.iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes motoriem) jā/nē(2)
3.2.4.3.iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem) jā/nē(2)
3.2.7.Dzeses sistēma (šķidruma/gaisa)(2)
3.2.8.1.Turbopūte ir/nav(2)
3.2.12.2.1.Katalītiskais atgāzu neitralizators ir/nav(2)
3.2.12.2.2.Skābekļa zonde ir/nav(2)
3.2.12.2.4.(Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)
3.2.13.Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta 
4.2.Transmisijas tips 
4.5.1.Pārnesumu kārbas tips 
4.7.Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h) 
6.6.1.Riepas/diska kombinācija(-s): 
6.6.1.1.1.1.ass 
6.6.1.1.2.2.assutt.
6.6.1.2.Rezerves ritenis, ja ir 
7.2.(Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)
7.2.3.Pastiprināšanas metode, ja ir 
8.5.Antibloķēšanas sistēma (ABS) ir/nav(2)
9.1.Virsbūves veids 
9.3.1.Durvju izvietojums un skaits 
9.10.3.Sēdvietu skaits un izvietojums 
11.1.Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips 
13.1.Autobusa klase 
13.3.5.Pasažieru stāvvietu skaits 
13.4.1.Kopējais pasažieru sēdvietu skaits 
45.Trokšņu līmenis:
 statiskā stāvoklī dB(A), ja motora apgriezieni min-1
 kustībā dB(A)
46.1.Izplūdes gāzes:
 CO ; HC ; NOx 
 HC+NOx ; cietās daļiņas 
46.2.CO2 /degvielas patēriņš:
 CO2 g/km
 pilsētas ciklā l/100 km
 ārpilsētas ciklā l/100 km
 kombinētais l/100 km
50.Piezīmes 

atbilst tam pievienotajam tehniskajam aprakstam un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" prasībām.

Šim transportlīdzeklim piešķirts individuāla transportlīdzekļa apstiprinājums ar numuru __________________________ , un transportlīdzekli var pastāvīgi reģistrēt Latvijā bez papildu atbilstības novērtēšanas procedūrām.

   
(izdošanas vieta) (datums)
   
(paraksts) (amats)
___________________________________
Piezīmes.
(1) Transportlīdzekļa individuālā EK apstiprinājuma sertifikāta paraugs norādīts Regulas (EK) Nr. 183/2011 pielikumā.
(2) Svītrot, ja nav attiecināms.
(3) Norādīt tikai šādas pamatkrāsas: balta, dzeltena, oranža, sarkana, violeta, zila, zaļa, pelēka, brūna vai melna.
Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Atsevišķu tehnisko priekšrakstu prasību izpilde

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr. 1018; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr. 262; MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 151; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 709; MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 451; 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

I. Tehnisko normatīvu saraksts speciālo transportlīdzekļu apstiprināšanai

1. Veicot dzīvojamo transportlīdzekļu, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu un katafalkautomobiļu atbilstības novērtēšanu, piemēro Regulas Nr. 214/2014 pielikumā noteiktos atvieglojumus.

2. Veicot bruņoto transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, piemēro Regulas Nr. 214/2014 pielikumā noteiktos atvieglojumus.

3. Veicot ratiņkrēsliem piekļūstamo transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, piemēro Regulas Nr. 214/2014 pielikumā noteiktos atvieglojumus.

4. Veicot citu speciālo transportlīdzekļu, tai skaitā īpašās grupas speciālo transportlīdzekļu, dažādu iekārtu vedēju un dzīvojamo piekabju, atbilstības novērtēšanu, piemēro Regulas Nr. 214/2014 pielikumā noteiktos atvieglojumus. Šos izņēmumus piemēro vienīgi tad, ja izgatavotājs CSDD pierāda, ka transportlīdzeklis īpašo funkciju dēļ nevar atbilst visām prasībām.

5. Veicot autoceltņu atbilstības novērtēšanu, piemēro Regulas Nr. 214/2014 pielikumā noteiktos atvieglojumus. Attiecībā uz motora izmešiem iespējams piemērot Direktīvas 97/68/EK prasības.

5.1 Veicot sevišķi lielas kravnesības mehānisko transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, piemēro Regulas Nr. 214/2014 pielikumā noteiktos atvieglojumus.

6. Veicot tipa apstiprinājumu mazās sērijās ražotiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, piemēro Regulas (ES) Nr. 1229/2012 pielikumā noteiktos atvieglojumus.

II. Atvieglojumi individuāli apstiprināmiem M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem

7. Transportlīdzekļu individuālas atbilstības novērtēšanas gadījumā kā atbilstības apliecinājums var tikt uzskatīts kāds no šādiem dokumentiem:

7.1. kāds no 11.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem dokumentiem;

7.2. konkrēta transportlīdzekļa pārbaudes protokols atbilstoši atsevišķām ANO Noteikumu, ES direktīvu vai regulu prasībām, ja protokolu izsniedzis CSDD atzīts tehniskais dienests;

7.3. izgatavotāja apliecinājums (deklarācija, izgatavotāja plāksnīte vai uzlīme uz transportlīdzekļa) par konkrētā transportlīdzekļa atbilstību Eiropas Savienības direktīvu, regulu, ANO Noteikumu vai tādu standartu prasībām, kuru prasības šo noteikumu izpratnē tiek uzskatītas par līdzvērtīgām attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu, regulu vai ANO Noteikumu prasībām;

7.4. izgatavotāja rakstveida apliecinājums (vēstule) par konkrētā transportlīdzekļa atsevišķu sastāvdaļu (parametru) identiskumu tāda transportlīdzekļa tipa attiecīgajām sastāvdaļām (parametriem), kam veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām. Šāda veida apliecinājums var tikt atzīts tikai gadījumos, ja izpildās vismaz visi zemāk minētie nosacījumi:

7.4.1. konkrētais transportlīdzeklis ir sasaistāms (identificējams) ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma atsevišķo sastāvdaļu dokumentāciju;

7.4.2. konkrētā transportlīdzekļa montāža ir veikta rūpnīcā, kas minēta Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā;

7.4.3. konkrētā transportlīdzekļa marka un komercnosaukums (modelis vai tips) sakrīt ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā minēto marku un komercnosaukumu (modeli vai tipu).

7.5. Viens no šādiem CSDD noteiktas personas atzinumiem, kas apliecina, ka:

7.5.1. konkrētais transportlīdzeklis ir identisks vienam no šādiem transportlīdzekļiem:

7.5.1.1. transportlīdzeklim, uz kura atbilstību pamatojoties izsniegts CSDD atzīta tehniskā dienesta apliecinājums;

7.5.1.2. transportlīdzeklim, kam Latvijā jau ir veikta atbilstības novērtēšana un par kuru CSDD ir iesniegti attiecīgi atbilstības apliecinājumi. Atzinumam pievieno attiecīgā atbilstības apliecinājuma kopiju, kuras autentiskumu apliecinājis transportlīdzekļa izgatavotājs, tā pārstāvis vai atbilstības apliecinājuma turētājs;

7.5.2. konkrētais transportlīdzeklis atbilst Regulas Nr.  183/2011 Pielikuma 4. punkta nosacījumiem.

7.6. CSDD atzīta tehniskā dienesta izsniegts noteikta parauga apliecinājums konkrētam transportlīdzeklim, kurā norādīti akreditēta tehniskā dienesta izsniegtie pārbaudes protokoli atbilstoši atsevišķu tehnisko noteikumu prasībām, kā norādīts šī pielikuma 11.punktā. Apliecinājumu izsniegušais tehniskais dienests nodrošina CSDD pieeju atsevišķiem pārbaudes protokoliem. Pārbaudes protokolos un minētajiem transportlīdzekļiem izsniegtajā apliecinājumā jāsakrīt šādiem to parametriem:

7.6.1. transportlīdzekļa markai;

7.6.2. transportlīdzekļa kategorijai;

7.6.3. transportlīdzekļa tipam, komercnosaukumam vai modelim;

7.6.4. motora izgatavotājam un kodam (motoru saimei);

7.6.5. transmisijai (pārnesumu kārbas tips un vadības veids (rokas vadība/automātiskā)).

7.7. CSDD atzīta tehniskā dienesta izsniegts noteikta parauga apliecinājums konkrētam transportlīdzeklim kopā ar transportlīdzekļa izgatavotāja apliecinājumu par atsevišķu sastāvdaļu (parametru) atbilstību Eiropas Savienības direktīvu vai regulu, vai ANO noteikumu prasībām. Izgatavotāja apliecinājumā jābūt norādītam konkrētajam transportlīdzeklim vai līdzvērtīgam transportlīdzekļa prototipam, ar kuru var identificēt atbilstošo transportlīdzekli.

8. Izsniedzot 7.5.apakšpunktā minēto atzinumu jāievēro šādi nosacījumi:

8.1. lai uzskatītu, ka automobiļa motora izplūdes gāzu raksturlielumi ir identiski transportlīdzeklim, kam iesniegts motora izplūdes gāzu atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

8.1.1. transportlīdzekļa marka;

8.1.2. transportlīdzekļa kategorija;

8.1.3. transportlīdzekļa tips un modelis;

8.1.4. koriģētās pašmasas (pašmasa, kurai pieskaitīti 25kg) intervālam:

Piezīme: Konkrētā transportlīdzekļa koriģētajai pašmasai jāietilpst tajā pašā tabulā norādītajā intervālā, kurā ir testētais automobilis, vai arī blakus esošajā intervālā.

8.1.5. transmisijai (pārnesumkārbas tips un vadības veids (rokas vadība/automātiskā); kopējo pārnesuma skaitļu atšķirība ± 8%);

8.1.6. motora:

8.1.6.1. izgatavotājam;

8.1.6.2. kodam;

8.1.6.3. darbības principam (divtaktu/ četrtaktu, dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes);

8.1.6.4. cilindru un vārstu skaitam un izvietojumam;

8.1.6.5. darba tilpumam (±0 cm3);

8.1.6.6. degvielas veidam (izņemot gadījumu, ja papildus transportlīdzekļa izgatavotāja uzstādītajai degvielas padeves sistēmai uzstādīta gāzes iekārta un ja tā tiek izmantota paralēli pamatdegvielai) un padevei cilindrā (piemēram, inžektors, karburators);

8.1.6.7. maksimālai lietderīgai jaudai … kW pie …. min-1;

8.1.6.8. maksimālajam griezes momentam … Nm pie … min-1;

8.1.6.9. degvielas ieplūdes un izplūdes sistēmām (gaisa filtrs, ieplūdes kolektors, degkamera, izplūdes kolektors, trokšņu slāpētāji);

8.1.6.10. aizdedzes sistēmai un tās vadībai (sistēmas veids, λ- zonde, katalizators);

8.2. lai uzskatītu, ka automobiļa bremžu iekārta ir identiska transportlīdzeklim, kam iesniegts bremžu iekārtas atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

8.2.1. transportlīdzekļa marka;

8.2.2. transportlīdzekļa kategorija;

8.2.3. transportlīdzekļa tips vai modelis;

8.2.4. transportlīdzekļa pilnā un pašmasa (abām ± 10%);

8.2.5. tehniski pieļaujamā masa uz asīm (± 6%);

8.2.6. transmisijai (pārnesumkārbas tips un vadības veids (rokas vadība/automātiskā); kopējo pārnesuma skaitļu atšķirība ± 8%);

8.2.7. maksimālā lietderīgā jauda … kW pie …. min-1( ± 10%);

8.2.8. bremžu iekārtas mehānisma tips (mehānisks/ hidraulisks/ elektrisks) un veids (disku/ trumuļu), pievads (mehānisks/ hidraulisks/ pneimatisks/ elektrisks/ kombinēts), pastiprināšanas veids (hidraulisks/ pneimatisks/ elektrisks/ kombinēts), kontūru skaits un dalījuma veids (diagonāldalījuma/ pa asīm/ kombinētais,) un vadība (ABS/ EBD), bremžu kluču vai loku forma, materiāli un izgatavotājs;

8.3. lai uzskatītu, ka automobilis attiecībā uz tā trokšņu līmeni ir identisks transportlīdzeklim, kam iesniegts trokšņu līmeņa atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

8.3.1. transportlīdzekļa marka;

8.3.2. transportlīdzekļa kategorija;

8.3.3. transportlīdzekļa tips vai modelis;

8.3.4. virsbūves veids (sedans/universāls/kabriolets/kravas kaste u.c.) un pilna masa ±10%;

8.3.5. atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta (aizmugurē/ sānos/ vidū/ zem transportlīdzekļa pa vidu);

8.3.6. transportlīdzekļa garums un platums (±50mm);

8.3.7. motora:

8.3.7.1. izgatavotājs;

8.3.7.2. kods;

8.3.7.3. darbības princips (divtaktu/ četrtaktu, dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes);

8.3.7.4. cilindru un vārstu skaits un izvietojums;

8.3.7.5. darba tilpums (±0 cm3);

8.3.7.6. degvielas veids (izņemot gadījumu, ja papildus transportlīdzekļa izgatavotāja uzstādītajai degvielas padeves sistēmai uzstādīta gāzes iekārta un ja tā tiek izmantota paralēli pamatdegvielai) un padeve cilindrā (piemēram, inžektors, karburators);

8.3.7.7. maksimālā lietderīgā jauda … kW pie …. min-1;

8.3.7.8. maksimālais griezes moments … Nm pie … min-1;

8.3.7.9. degvielas ieplūdes un izplūdes sistēmas (gaisa filtrs, ieplūdes kolektors, degkamera, izplūdes kolektors, trokšņu slāpētāji);

8.3.7.10. aizdedzes sistēma un tās vadība (sistēmas veids, λ- zonde, katalizators).

9. Individuālas transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas gadījumā par līdzvērtīgiem standartiem tiek uzskatīti izgatavotājvalsts standarti, ja CSDD to prasības atzīst par līdzvērtīgām šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām un ja to paredz 11.punktā norādītās pieļaujamās atkāpes. Lai veiktu izgatavotājvalsts standartu izvērtēšanu, persona tā kopija kopā ar tā notariāli apstiprinātu tulkojumu iesniedz CSDD.

10. Pēc CSDD pieprasījuma papildus nepieciešams iesniegt dokumentāciju (fotogrāfijas, aprēķinus, rasējumus), kas pierāda konkrētā transportlīdzekļa atbilstību iepriekš minētajām prasībām.

11. CSDD iesniedzamas dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus.

Punkts

Priekšmets

Transportlīdzekļu kategorijas

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Atļautais skaņas līmenis

H,5

H,5

    

2.

Emisijas

H,5
A

H,5
A

    

2. a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem un informācijas pieejamība

3.

Degvielas tvertnes

B,1

B,1

1

1

1

1

Aizmugurējās drošības konstrukcijas

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vieta

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

5.

Stūres iekārtas

E,3

  

E,3

  

1

1

1

1

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

4

  

4

4

4

    

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana

F,2

2

2

F,2

2

2

    

F,3

3

3

F,3

3

3

    

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana.
Netiešās redzamības ierīces

G,2

2

2

G,2

2

2

    

H,3

3

3

H,3

3

3

    

9.

Bremžu iekārtas

H,5

H,5

J,1

J,1

J,1

J,1

I

I

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5,6

6

6

5,6

6

5

12.

Iekšējais aprīkojums

H,3

         

13.

Pretaizbraukšanas ierīces un imobilaizeri

4

  

4

      

14.

Trieciendroša stūres iekārta

4

  

4

      

15.

Sēdekļu izturība

K,1

X

X

K,1

X

X

    

16.

Ārējie izvirzījumi

H,3

         

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums

L,3

L,3

L,3

L,3

L,3

L,3

    

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

M,3
N,3

M,3

M,3

M,3
N,3

M,3

M,3

M,3
N,3

M,3
N,3

M,3
N,3

M,3
N,3

19.

Drošības jostu stiprinājumi

O,1

X

X

O,1

X

X

    

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

P,2

2

2

P,2

2

2

2

2

2

2

P,3

3

3

P,3

3

3

3

3

3

3

27.

Jūgkāši

4

1

1

4

1

1

    

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana

Q,2

X

X

Q,2

X

X

    

3

3

32.

Priekšējā redzamība

4

         

33.

Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

3

3

3

3

3

3

    

34.

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

    

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/tīrītāji

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

    

36.

Apsildīšanas ierīces

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

37.

Dubļu sargi

H,3

         

38.

Pagalvji

S,1

X

X

S,1

X

X

    

39.

CO2 emisija/degvielas patēriņš

T,1

  

T,1

      

T,5

T,5

40.

Motora jauda

U,1

1

1

U,1

1

1

    

42.

Sānu drošības konstrukcijas    

C,3

C,3

  

C,3

C,3

44.

Vieglo automobiļu masas un gabarīti

3

         

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana

V,2

2

2

V,2

2

2

V,2

V,2

V,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

46.

Riepas

W,2

2

2

W,2

2

2

W,2

W,2

W,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

50.

Sakabes ierīces un to uzstādīšana

Z,2

2

2

Z,2

2

2

Z,2

Z,2

Z,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

52.

Autobusi un tālsatiksmes autobusi 

µ,3

µ,3

       
 

Y,1

Y,1

       

53.

Frontālā sadursme

4

         

54.

Sānu sadursme

4

  

4

      

58.

Gājēju aizsardzība

4

  

4

      

59.

Pārstrādājamība

4

  

4

      

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas

4

  

4

      

64.

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

4

         

68.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas

4

  

4

      

69.

Elektrodrošība

5,7

7

7

5,7

7

7

    

71.

Kabīnes izturība   

4

4

4

   

 

Piezīmes:

1. Tabula atspoguļo tikai atkāpes no prasībām, kas noteiktas 11.pielikumā un tajā norādīti tikai tie parametri (sastāvdaļas) par kuriem var tikt piemēroti atvieglojumi, veicot atbilstības novērtēšanu individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem. Ja tabulas ailē ir simbols “-“, tad konkrētās kategorijas transportlīdzekļiem veicot individuālu atbilstības novērtēšanu atvieglojumi nav paredzēti.

2. Cipari norāda, kādā veidā var tikt pierādīta konkrētā transportlīdzekļa atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

3. Burti norāda atvieglojumus, kādi var tikt piemēroti papildus tiem atvieglojumiem, kas minēti 11.pielikumā.

Ciparu nozīme:

1 Atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām var tikt pierādīta ar šīs sadaļas 7.3.apakšpunktā minēto izgatavotāja apliecinājumu.

2 Atbilstība var tikt pierādīta ar sastāvdaļas marķējumu atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

3 Atbilstība noteiktajām prasībām tiek pārbaudīta transportlīdzekļa inspicēšanas (pārbaudes) laikā CSDD nozīmētā tehniskās apskates stacijā.

4 Prasību izpilde individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem ir brīvprātīga.

5 Prasību izpilde brīvprātīga:

a) vienam automobilim, kas pirms tā reģistrēšanas Latvijā ir bijis tādas fiziskas personas īpašumā, kam Latvijā ir repatrianta statuss. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

b) transportlīdzeklim, ko, beidzoties dienestam ārvalstī, Latvijā ieved ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā strādājis diplomāts, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

c) transportlīdzeklim, kurš pirms reģistrēšanas Latvijā bija reģistrēts ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz Ārlietu ministrijas vārda.

6 Prasības attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem. Pieļaujams CSDD atzīta tehniskā dienesta vai izgatavotāja apliecinājums par atbilstību ANO 10. noteikumu vai Regulas Nr.  183/2011 pielikuma 4. punkta nosacījumiem.

7 Prasības attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2012. gada 1. janvāra. Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par elektrodrošību vai saņemts CSDD atzīta tehniskā dienesta atbilstības apliecinājums.

Burtu nozīme:

A  Obligāti veicams I tipa tests, kas nosaka vidējās transportlīdzekļa atgāzu (CO, HC, NOX, HC+NOX un cieto daļiņu) robežvērtības saskaņā ar 11. pielikuma II sadaļā noteiktajām prasībām. Pārējo tipu testu (II, III, IV, V, VI, un OBD) veikšana nav obligāta. Tests nav jāveic, ja transportlīdzeklis atbilst Regulas Nr.  183/2011 pielikuma 4. punkta nosacījumiem.

B Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par degvielas tvertnēm.

C Pārbaudes laikā nav obligāti drošības konstrukcijām paredzētā spēka mērījumi, ja ar inspicēšanas metodēm iespējams noteikt, ka konstrukcijas šo slodzi iztur. Pieļaujamas atkāpes drošības konstrukciju izmēriem un novietojumam G kategoriju speciālajiem operatīvajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti speciālu darbu veikšanai.

D Numura zīmes vietai jābūt atbilstošai kādam no Latvijas standartā LVS 20:2009 “Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes” noteiktajiem numura zīmju tipiem.

E  Pārbaudes laikā nav obligāta stūres iekārtas pārbaude, transportlīdzeklim braucot ar maksimālo ātrumu. Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par stūres iekārtu.

F Pieļaujama nemarķētu skaņu signalizācijas ierīču uzstādīšana. Tomēr, šādos gadījumos skaņas spiediena līmenim atsevišķai signālierīcei jābūt robežās no 105 dB (A) līdz 118 dB (A), bet vismaz 93 dB (A) tad, kad ierīce uzstādīta transportlīdzeklī.

G Nemarķētu spoguļu uzstādīšana pieļaujama tikai ASV vai Kanādas tirgum izgatavotiem transportlīdzekļiem.

H Jāatbilst normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem noteiktajām prasībām.

I  Par atbilstības apliecinājumu var atzīt jebkuras Eiropas Kopienas vai Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas dalībvalsts tehniskā dienesta protokolu vai apliecinājumu par transportlīdzekļa bremžu iekārtas atbilstību to nacionālo standartu prasībām, kurus dalībvalsts noteikusi par līdzvērtīgiem direktīvas 71/320/EEK prasībām (ietverot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvu 88/194/EEK). Bremžu iekārtas tests nav jāveic, ja transportlīdzeklis atbilst Regulas Nr.  183/2011 pielikuma 4. punkta nosacījumiem.

J Izgatavotāja deklarācijā norādāma atsauce uz konkrētu direktīvu vai ANO Noteikumu prasībām, kā arī pievienojama bremžu iekārtas un piekabes atbilstoša dokumentācija (aprēķini, diagrammas, shēmas u.c.).

O1 un O2 kategoriju transportlīdzekļiem par izgatavotāja deklarāciju uzskatāms bremžu iekārtas un inerces mehānismu pārbaudes protokols konkrētajam bremžu iekārtas tipam.

O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem izgatavotāja deklarācijai jāpievieno tāds bremžu iekārtas aprēķins, kas būtu sasaistāms (identificējams) ar konkrēto piekabi (transportlīdzekļa tips, bremžu iekārtas tips, masas, gabarīti, VIN u.c.).

Ja transportlīdzekļa izgatavotājs ir arī bremžu iekārtas izgatavotājs (nevis uzstādītājs), pievienojams atsevišķs apliecinājums par to, ka piekabes bremžu kluči vai loki nesatur azbestu.

O2 kategorijas piekabēm – laivu vedējiem, kuriem nav uzstādīta darba bremžu iekārta, – pilna masa var tikt samazināta līdz 750 kg un atbilstības novērtēšana var tikt veikta kā O1 kategorijas piekabēm, ja tiek izpildīti abi minētie nosacījumi:

1) piekabes pašmasa nepārsniedz 500 kg;

2) transportlīdzekļa īpašnieks apliecina (deklarē), ka pārvadājamās laivas masas un piekabes pašmasas summa ekspluatācijas laikā nepārsniegs 750 kg.

Ja O2 un O3 kategoriju speciālajām piekabēm un piekabēm – laivu vedējiem – ar pilnu masu līdz 5000 kg nav uzstādīta darba bremžu iekārta vai arī tā neatbilst tehnisko normatīvu prasībām, tās pārbaude tiek veikta CSDD nozīmētajā tehniskās apskates stacijā. Šādos gadījumos piekabei transport­līdzekļa individuālais apstiprinājums tiek piešķirts ar maksimālā ekspluatācijas ātruma ierobežojumu – 40 km/h.

K Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par sēdekļu izturību.

L Spidometra ātruma skalas iedalījumam jābūt norādītam kilometros stundā (km/h). Pieļaujama arī dublējošā skala jūdzēs stundā (mph).

M Pieļaujama atbilstība Latvijas standarta LVS 88:1997 „Transportlīdzekļu marķēšana” prasībām. Papildus pieļaujama norādāmās informācijas simbolu augstuma atkāpe par 2 mm no noteiktajām prasībām.

N Pieļaujams nepilns transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), t. i., VIN, kura simbolu skaits ir mazāks par 17. Pieļaujams, ka VIN kods var atrasties transportlīdzekļa kreisajā pusē un M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem var nebūt norādīts uz virsbūves vai rāmja.

O Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par drošības jostu stiprinājumu vietām.

P Uzstādītajām gaismas ierīcēm un gaismas signalizācijas ierīcēm jāatbilst direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, t. i., gaismas ierīču skaitam, krāsai, novietojumam, redzamībai, izgaismojumam (gaismas stiprumam) un atstarošanas īpašībām pilnībā jāatbilst noteiktajām prasībām, kā arī normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem noteiktajām prasībām.

Aizliegta tādu gaismas ierīču un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana, kas nav sertificētas un marķētas.

Nav pieļaujama sarkanu gaismu izstarojošu virzienrādītāju un dzeltenu gaismu izstarojošu priekšējo gabarītlukturu uzstādīšana.

Saskaņā ar ārvalstu standartu prasībām sertificētu un marķētu (DOT vai SAE) gaismas ierīču uzstādīšana pieļaujama tikai tad, ja tie ir oriģinālie (izgatavotāja paredzētie) transportlīdzekļa lukturi un transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum.

Ja transportlīdzeklim, kas nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum, uzstādīti gāzu lokizlādes galvenie lukturi, šiem lukturiem jābūt aprīkotiem ar automātiskajām lukturu augstuma regulēšanas ierīcēm.

Ja izgatavotājrūpnīca nav paredzējusi uzstādīt automātiskās lukturu augstuma regulēšanas ierīces un šo lukturu darbība tiek vadīta ar programmu, kas ir integrēta transportlīdzekļa kopējās vadības programmā, un tādējādi iejaukšanās šajā programmā varētu radīt neparedzamas sekas visā transportlīdzekļa darbībā, atļauts izmantot izgatavotāja paredzētās manuālās lukturu augstuma regulēšanas ierīces.

Visiem papildus uzstādāmajiem lukturiem ir jābūt ar atbilstošo "e" vai "E" marķējumu.

Q Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par drošības jostām un to uzstādīšanu.

S Pieļaujama atbilstība izgatavotājvalsts standartiem, ja to prasības ir līdzvērtīgas šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām par sēdekļu pagalvjiem.

T Prasības piemērojamas jauniem, iepriekš nereģistrētiem transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 01.01.2008.

U Pieļaujama atbilstība ISO, SAE un citu atbilstošu standartu prasībām.

V Saskaņā ar ārvalstu standartu prasībām sertificētu un marķētu (DOT vai SAE) neplīstošo stiklu, stiklu materiālu uzstādīšana pieļaujama tikai tad, ja tie ir oriģinālie (izgatavotāja paredzētie) un transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum.

W Saskaņā ar ārvalstu standartu prasībām sertificētu un marķētu (DOT vai SAE) riepu uzstādīšana pieļaujama tikai tad, ja transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum. Aprīkojot transportlīdzekli ar ziemas riepām, pieļaujama riepu ātruma kategorija, kas mazāka par transportlīdzekļa maksimālo konstruktīvo ātrumu.

X Var tikt piemērotas tikai tās atkāpes, kas noteiktas noteikumos par transportlīdzekļu pārbūvi.

Y Prasību izpilde attiecībā uz ANO 66. noteikumiem ir brīvprātīga iepriekš ārvalstīs reģistrētiem autobusiem. Jauniem, iepriekš nereģistrētiem transportlīdzekļiem pieļaujama izgatavotāja deklarācija.

Z Pieļaujama atbilstība SAE J 684 prasībām, ja transportlīdzekļa pilna masa nepārsniedz 5000 kg.

µ Autobusiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pirms 2006.gada 13.februāra, piemēro šādus atvieglojumus:

1. Nav nepieciešams avārijas slēdzis atbilstoši ANO 36. un 52.noteikumu 5.5.5.punkta prasībām, ja autobusa elektroinstalācijas voltāža nepārsniedz 100 V.

2. Nav obligāts slēdzis (vadības ierīce), kas avārijas gadījumā nodrošinātu pasažieru durvju atvēršanu no autobusa ārpuses, neatkarīgi no strāvas padeves (atbilstoši ANO 36. un 52.noteikumu 5.6.5.1.punkta prasībām).

3. Ja sēdekļi ir orientēti vienā virzienā, attālumam starp sēdekļu atzveltnes priekšpusi un tam priekšā esošā sēdekļa atzveltnes aizmuguri, mērot pa horizontāli jebkurā augstumā virs grīdas starp sēdekļa spilvena augstāko punktu un punktu 62 cm augstumā virs grīdas, jābūt ne mazākam par 65 cm II un III klases autobusiem.

4. Sēdekļa spilvena platumam, mērot no vertikālas plaknes, kas šķērso sēdvietas centru, jābūt ne mazākam par 20 cm III klases autobusiem.

5. Brīvā telpa katra pasažieru sēdekļa priekšā pirms sēdekļa spilvena aiz šķērssienas vai cita stingra konstrukcijas elementa, kas nav sēdeklis, nedrīkst būt mazāka par 25 cm II un III klases autobusiem.

6.Skaņas signālu, kas, uzsākot kustību, brīdina par atvērtam darba durvīm, uzstāda brīvprātīgi (uzstādīšana nav obligāti).

7. Pasažieru vajadzībām paredzētais pirmais pakāpiens pie avārijas durvīm nedrīkst būt augstāks par 75 cm attiecībā pret ceļa virsmu.

8. Autobusiem, kuriem stāvvietas norādītas iepriekšējās reģistrācijas valsts reģistrācijas apliecībā, par stāvošu pasažieru rokturiem var uzskatīt augšējo bagāžas plauktu malas, ja to šķērsgriezums ir tāds, lai pasažieri varētu viegli tās satvert un stingri turēties tajās, un neviens šķērsgriezuma izmērs nav mazāks par 20 mm vai lielāks par 45 mm. Šādu rokturu virsmai jākontrastē ar to tuvāko apkārtni un jābūt neslīdīgai.

9. Ja autobusa kravnesība nenodrošina iepriekšējās reģistrācijas valsts reģistrācijas apliecībā norādīto pasažieru skaitu, kravnesību iespējams palielināt, samazinot pieļaujamās bagāžas masu.

III. Atvieglojumi individuāli apstiprināmiem L kategorijas transportlīdzekļiem

12. Transportlīdzekļu individuālas atbilstības novērtēšanas gadījumā kā atbilstības apliecinājums var tikt uzskatīts kāds no šādiem dokumentiem:

12.1. kāds no 11. pielikuma 1. un 2. punktā minētajiem dokumentiem;

12.2. konkrēta transportlīdzekļa pārbaudes protokols atbilstoši atsevišķām tehnisko normatīvu prasībām, ja protokolu izsniedzis CSDD atzīts tehniskais dienests;

12.3. CSDD noteiktas personas atzinums, kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis ir identisks vienam no šādiem transportlīdzekļiem:

12.3.1. transportlīdzeklim, uz kura atbilstību pamatojoties izsniegts CSDD atzīta tehniskā dienesta apliecinājums;

12.3.2. transportlīdzeklim, kam Latvijā jau ir veikta atbilstības novērtēšana un CSDD ir iesniegti attiecīgi atbilstības apliecinājumi. Atzinumam pievienojama attiecīgā atbilstības apliecinājuma kopija, kuras autentiskumu apliecinājis transportlīdzekļa izgatavotājs, tā pārstāvis vai atbilstības apliecinājuma turētājs;

12.4. izgatavotāja rakstveida apliecinājums (vēstule) par konkrētā transportlīdzekļa atsevišķu sastāvdaļu (parametru) identiskumu tāda transportlīdzekļa tipa attiecīgajām sastāvdaļām (parametriem), kam veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām. Šāda veida apliecinājums var tikt atzīts tikai gadījumos, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

12.4.1. konkrētais transportlīdzeklis ir sasaistāms (identificējams) ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma atsevišķo sastāvdaļu dokumentāciju;

12.4.2. konkrētā transportlīdzekļa montāža ir veikta rūpnīcā, kas minēta Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā;

12.4.3. konkrētā transportlīdzekļa marka un komercnosaukums (modelis vai tips) sakrīt ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā minēto marku un komercnosaukumu (modeli vai tipu);

12.5. CSDD atzīta tehniskā dienesta izsniegts noteikta parauga apliecinājums konkrētam transportlīdzeklim par atsevišķu sastāvdaļu (parametru) atbilstību Eiropas Savienības direktīvu vai regulu vai ANO noteikumu prasībām.

13. Pēc CSDD pieprasījuma papildus nepieciešams iesniegt dokumentāciju (fotogrāfijas, aprēķinus, rasējumus), kas pierāda konkrētā transportlīdzekļa atbilstību iepriekš minētajām prasībām.

14. CSDD iesniedzamas dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus.

Punkts

Priekšmets

L kategorija

1.

Maksimālā lietderīgā motora jauda

1

5

Griezes moments

4

2.

Mopēdu un motociklu motoru pretforsāžas pasākumi

4

3.

Degvielas tvertnes

A, 3

4.

Maksimālais ātrums

1

5

5.

Gabarīti un masas

3

6.

Sakabes ierīces

2

7.

Gaisa piesārņojuma kontrole

1

5

8.

Riepas un to instalācija

H, 2

3

9.

Bremžu iekārtas

1

5

10.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

G, 3

11.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces

2

12.

Skaņu signālierīces

B, 2

3

13.

Reģistrācijas numura zīmes vieta

3

14.

Elektromagnētiskā savietojamība

4

5,6

15.

Trokšņu līmenis un izplūdes sistēma

A, 1

5

16.

Atpakaļskata spoguļi

C, 2

A, 3

17.

Ārējie izvirzījumi

3

18.

Stāvbalsti (divriteņu transportlīdzekļiem)

A, 3

19.

Pretaizbraukšanas ierīces

4

20.

Stikli un to tīrītāji;
stiklu apskalotāji, pretaizsalšanas, pretaizsvīšanas ierīces

J, 2

21.

Pasažieru rokturi (divriteņu transportlīdzekļiem)

A, 3

22.

Drošības jostas un to stiprinājumu vietas

F, 2

23.

Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri)

D, 3

24.

Vadības ierīču identifikācija

3

25.

Izgatavotāja plāksnītes

E, 3

Ciparu nozīme:

1 Atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām var tikt pierādīta ar šīs sadaļas 12.5. apakšpunktā minēto apliecinājumu.

2 Atbilstība var tikt pierādīta ar sastāvdaļas marķējumu atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

3 Atbilstība noteiktajām prasībām tiek pārbaudīta transportlīdzekļa inspicēšanas (pārbaudes) laikā CSDD norādītā tehniskās apskates stacijā.

4 Prasību izpilde individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem ir brīvprātīga.

5 Prasību izpilde brīvprātīga:

a) vienam transportlīdzeklim, kas pirms tā reģistrēšanas Latvijā ir bijis tādas fiziskas personas īpašumā, kurai Latvijā ir repatrianta statuss. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

b) transportlīdzeklim, ko, beidzoties dienestam ārvalstī, Latvijā ieved ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā strādājis diplomāts, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

c) transportlīdzeklim, kurš pirms reģistrēšanas Latvijā bija reģistrēts ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz Ārlietu ministrijas vārda.

6 Prasības par elektromagnētisko savietojamību un elektrodrošību attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem. Pieļaujams CSDD atzīta tehniskā dienesta atbilstības apliecinājums.

Burtu nozīme:

A Jāatbilst normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem noteiktajām prasībām.

B Pieļaujama nemarķētu skaņu signalizācijas ierīču uzstādīšana. Tomēr šādos gadījumos skaņas spiediena līmenim atsevišķai signālierīcei jābūt robežās no 105 dB (A) līdz 118 dB (A), bet vismaz 93 dB (A) tad, kad ierīce uzstādīta transportlīdzeklī.

C Nemarķētu spoguļu uzstādīšana pieļaujama tikai ASV vai Kanādas tirgum izgatavotiem transportlīdzekļiem.

D Spidometra ātruma skalas iedalījumam jābūt norādītam kilometros stundā (km/h). Pieļaujama arī dublējošā skala jūdzēs stundā (mph).

E Izgatavotāja plāksnītei pieļaujama atbilstība Latvijas standarta LVS 88:1997 "Transportlīdzekļu marķēšana" prasībām. Papildus pieļaujama norādāmās informācijas simbolu augstuma atkāpe par 2 mm no noteiktajām prasībām.

Pieļaujams nepilns transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), t. i., VIN, kura simbolu skaits ir mazāks par 17. Pieļaujams, ka VIN kods var nebūt norādīts arī uz rāmja (virsbūves) un var atrasties transportlīdzekļa kreisajā pusē.

F Pieļaujamas atkāpes atbilstoši 7. pielikuma 11. punkta daļas "Burtu nozīme" nosacījumiem attiecībā uz burtiem O un Q.

G Uzstādītajām gaismas ierīcēm un gaismas signalizācijas ierīcēm jāatbilst Komisijas 2013. gada 24. oktobra Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai, IX pielikuma vai ANO noteikumu prasībām, t. i., gaismas ierīču skaitam, krāsai, novietojumam, redzamībai, izgaismojumam (gaismas stiprumam) un atstarošanas īpašībām pilnībā jāatbilst noteiktajām prasībām.

Tādu gaismas ierīču un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana, kas nav sertificētas un marķētas, atļauta tikai L1e un L2e kategorijas transportlīdzeklim, ja tas tiek reģistrēts uz tādas personas vārda, kurai Latvijā ir repatrianta statuss, vai ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā strādājuša diplomāta vārda, par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa.

Ja transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum, tā oriģinālajiem (izgatavotāja paredzētiem) lukturu marķējumiem pieļaujamas atkāpes atbilstoši 7. pielikuma 11. punkta daļas "Burtu nozīme" nosacījumiem attiecībā uz burtu P.

Visiem papildus uzstādāmajiem lukturiem jābūt ar atbilstošo "e" vai "E" marķējumu.

H Pieļaujamas atkāpes atbilstoši 7. pielikuma 11. punkta daļas "Burtu nozīme" nosacījumiem attiecībā uz burtu W.

J Pieļaujamas atkāpes atbilstoši 7. pielikuma 11. punkta daļas "Burtu nozīme" nosacījumiem attiecībā uz burtu V.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494

(Pielikums svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 651)

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu tipa apstiprinājumu numurēšana un marķēšana

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1018)

I. EK tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma

1. EK tipa apstiprinājuma numurā ir četras daļas gatavu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumos un piecas daļas – sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumos. Daļas vienmēr atdala ar zīmi “*”:

1.1. pirmā daļa sastāv no mazā burta “e”, kam seko tās dalībvalsts numurs, kura izsniegusi EK tipa apstiprinājumu;

1.2. otrā daļa sastāv no pamatdirektīvas vai regulas numura. Gatavu transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumos otro daļu izlaiž;

1.3. trešā daļa sastāv no direktīvas vai regulas numura, ar ko izdarīti jaunākie EK tipa apstiprinājuma grozījumi:

1.3.1. gatavu transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumos tas nozīmē jaunāko direktīvu vai regulu, ar ko grozīta kāda no Direktīvas 2007/46/EK (M, N vai O kategorijas transportlīdzekļiem) vai 2002/24/EK (L kategorijas transportlīdzekļiem) prasībām;

1.3.2. gatavu transportlīdzekļu mazo sēriju EK tipa apstiprinājumos pirmos divus ciparus (piemēram, 20) aizstāj ar lieliem drukātiem burtiem “KS”;

1.3.3. attiecīgā sistēma, sastāvdaļa vai tehniska vienība atbilst jaunāko direktīvu vai regulu prasībām, kurās ietvertas spēkā esošās normas;

1.3.4. ja direktīvā vai regulā ir ietverti atšķirīgi tehniskie priekšraksti, kas jāpiemēro, sākot no konkrētiem datumiem, 3. pozīcijai seko alfabēta burts, lai skaidri identificētu, kuri tehniskie priekšraksti attiecas uz piešķirto apstiprinājumu. Ja attiecas uz atšķirīgām transportlīdzekļu kategorijām, burts var attiekties arī uz atsevišķu transportlīdzekļa kategoriju;

1.4. ceturtā daļa sastāv no četrzīmju kārtas numura (kas vajadzības gadījumā sākas ar nullēm) gatavu transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumiem vai četru vai piecu zīmju numurs EK apstiprinājumiem saskaņā ar atsevišķu direktīvu vai regulu, norādot galvenā apstiprinājuma numuru. Numerācija sākas no 0001 katrai direktīvai vai regulai;

1.5. piektā daļa sastāv no divciparu kārtas numura (kas vajadzības gadījumā sākas ar nullēm) pagarinājuma apzīmēšanai. Numerācija sākas no 00 katram pamata apstiprinājuma numuram. Sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības marķē saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu noteikumiem. Piekto daļu izlaiž vienīgi uz transportlīdzekļa obligātās(-ām) izgatavotāja plāksnītes(-ēm);

Piemērs:

           1. Francijā piešķirts trešais tipa apstiprinājums (kurš vēl nav attiecināts uz citu tipu) bremžu iekārtai atbilstoši Direktīvai 71/320/EEK:

e2*71/320*2002/78*00003*00

2. Francijā piešķirts tipa apstiprinājums atbilstoši Direktīvai 2005/55/EK,  ja ir direktīva vai regula ar atšķirīgiem tehniskiem priekšrakstiem:

e2*2005/55*2006/51 D*00003*00

3. Apvienotā Karalistē piešķirts tipa apstiprinājums otrajam pagarinājumam, ko piešķir ceturtajam transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam:

e11*2007/46*0004*02

4. Luksemburgā piešķirts transportlīdzekļa tipa apstiprinājums mazās sērijās ražotam transportlīdzeklim, saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu:

e13*KS07/46*0001*00

5. EK tipa apstiprinājuma numurs, ko marķē uz transportlīdzekļa obligātās(-ajām) ražotāja plāksnītes(-ēm):

e11*2007/46*0004.

2. Minēto numerācijas kārtību nepiemēro ANO noteikumiem. Tipa apstiprinājumiem, kas izsniegti saskaņā ar ANO noteikumiem, joprojām ir attiecīga numerācija, kas ir paredzēta atbilstošajos noteikumos.

II. Latvijā piešķirtu valsts tipa apstiprinājumu numurēšana

3. Latvijā piešķirta transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs sastāv no piecām daļām, kas tiek atdalītas ar simbolu “*”(zvaigznīti):

           3.1. pirmā daļa sastāv no Latvijas valsts koda “LV”;

           3.2. otrajā daļā tiek norādīts šo noteikumu numurs. Ja šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi, tad pēc daļsvītras tiek norādīts grozījumu numurs atbilstoši kuriem piešķirts tipa apstiprinājums;

           3.3. trešajā daļā tiek norādīta transportlīdzekļa kategorija atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām;

           3.4. ceturtā daļa sastāv no četriem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma kārtas numuru. Ja tipa apstiprinājums piešķirts piemērojot atvieglojumus, tad pirms šiem cipariem atrodošās zvaigznītes vietā norādāms attiecīgs burts:

3.4.1. D- dzīvojamiem transportlīdzekļiem;

3.4.2. B- bruņotiem transportlīdzekļiem;

3.4.3. M- neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem;

3.4.4. K- katafalkautomobiļiem;

3.4.5. L- Latvijā izgatavotiem transportlīdzekļiem;

3.4.6. S- specifiskiem transportlīdzekļiem;

3.5. piektā daļa sastāv no diviem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma pagarinājuma numuru.

Piemērs:

1. Latvijā piešķirts motocikla tipa apstiprinājuma numurs atbilstoši šo noteikumu prasībām:

LV*30*L3*0001*00

2. Latvijā piešķirts tipa apstiprinājuma numurs (piektais pagarinājums) Latvijā izgatavotai piekabei atbilstoši šo noteikumu prasībām, ievērojot grozījumus, ko izdara noteikumi Nr.77:

LV*30/77*O4L7123*05

           4. Piešķirot tipa apstiprinājuma numuru G kategorijas transportlīdzeklim, tipa apstiprinājumā tiek norādīts pilns kategorijas apzīmējums, taču tipa apstiprinājuma kārtas numurs tiek piešķirts atbilstoši attiecīgās pamatkategorijas transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma kārtas numuram.

Piemērs:

1. Latvijā piešķirts tipa apstiprinājums N2 kategorijas transportlīdzeklim:

LV*30*N2*0077*00

2. Latvijā piešķirts tipa apstiprinājuma numurs paaugstinātas pārgājības transportlīdzeklim:

LV*30*N2G*0078*00

III. Latvijā piešķirtu valsts mazo sēriju tipa apstiprinājumu numurēšana

5. Valsts mazo sēriju tipa apstiprinājuma numurā ir četras daļas. Daļas vienmēr atdala ar zīmi “*”:

5.1. pirmā daļa sastāv no apzīmējuma “e32”;

5.2. otrā daļa sastāv no apzīmējuma “NKS”;

5.3. trešā daļa sastāv no četrzīmju kārtas numura, kas vajadzības gadījumā sākas ar nullēm;

5.4. ceturtā daļa sastāv no divciparu kārtas numura, kas vajadzības gadījumā sākas ar nullēm, pagarinājuma apzīmēšanai. Numerācija sākas no 00 katram pamata apstiprinājuma numuram. Ceturto daļu izlaiž vienīgi uz transportlīdzekļa obligātās(-ām) izgatavotāja plāksnītes(-ēm).

Piemērs.

Latvijā piešķirts valsts tipa apstiprinājums, ko direkcija saskaņā ar šo noteikumu IX sadaļu ir piešķīrusi mazās sērijās ražotam transportlīdzeklim:

e32*NKS*0001*00

IV. Latvijā piešķirtu apstiprinājumu numurēšana individuāli apstiprinātiem transportlīdzekļiem

6. Transportlīdzekļa individuālas apstiprināšanas gadījumā tiek ievēroti tie paši nosacījumi (principi), kas tiek lietoti piešķirot tipa apstiprinājumus, izņemot:

6.1.  pirmajā daļā valsts kods “LV” tiek aizstāts ar simbolu “IND”;

6.2.  ceturtā daļa sastāv no pieciem cipariem;

6.3.  nav piektās daļas.

Piemērs:

1. Motocikla individuālas apstiprināšanas numurs:

IND*30*L3*00123

2. Latvijā izgatavotas piekabes individuālas apstiprināšanas numurs:

IND*30*O1L00035

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

10.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Procedūras transportlīdzekļu tipa vai individuālai apstiprināšanai

(Pielikums svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1018)

11.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494
Tehnisko normatīvu saraksts

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 651 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 12)

1. Ar atbilstību šajā pielikumā noteiktajiem tehniskajiem normatīviem tiek saprasta visu attiecīgās direktīvas, regulas vai ANO Noteikumos noteikto tehnisko un administratīvo prasību ievērošana, kā rezultātā transportlīdzekļa izgatavotājs ir saņēmis transportlīdzekļa tipa vai tā sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts vai 1958. gada Nolīguma līgumslēdzējpuses sertificēšanas institūcija.

2. Atsevišķos gadījumos pēc izgatavotāja vai tā pārstāvja pamatota lūguma (piemēram, speciālu vai specifisku transportlīdzekļu tipiem), piešķirot tipa apstiprinājumu vai veicot individuālu transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanu, par apliecinājumu attiecīgas direktīvas, regulas vai ANO Noteikumu prasību izpildei uzskata:

2.1. tehniskā dienesta izsniegtu pārbaudes protokolu;

2.2. CSDD norīkotas (deleģētas) personas izdotu pārbaudes protokolu.

3. Visos gadījumos, kad ir uzstādītas tādas ierīces (aprīkojums), kuru uzstādīšana ir brīvprātīga, to atbilstībai jābūt novērtētai, t.i., tām jābūt sertificētām, marķētām (ja attiecināms) un uzstādītām atbilstoši attiecīgās direktīvas, regulas vai ANO Noteikumu prasībām.

4. M, N un O kategoriju transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājuma gadījumā piemērojami tehniskie normatīvi atbilstoši Regulas Nr. 1229/2012 pielikumam.

I. Piemērojamo tehnisko normatīvu saraksts M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.
p.k.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas

Direktīva/Regula

Pilns direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Transportlīdzekļu kategorijas1

ANO
Nr.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Atļautais skaņas līmenis

70/157/EEK

Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 16.–20.lpp.)

    

51

1. a

Skaņas līmenis

Regula (ES) Nr. 540/2014

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.–195. lpp.)

    

2.

Emisijas2

70/220/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 1.–22.lpp.)

    

83

2. a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem/informācijas pieejamība2

Regula (EK) Nr. 715/2007

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.–16.lpp.)

 

     

3.

Degvielas tvertnes370/221/EEKPadomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 23.–24. lpp.)34
Aizmugurējās drošības konstrukcijas458

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vieta

70/222/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.–26.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.–30.lpp.)

5.

Stūres iekārtas5

70/311/EEK

Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīva 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 10.–13.lpp.)

79

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

70/387/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.–11.lpp.)

  

    

11

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (pakāpieni, kāpšļi un rokturi)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012. , L 43, 6.–14.lpp.)

  

    

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana6

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.–17.lpp.)

    

28

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana36

71/127/EEK

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.–17.lpp.)

    

46

Netiešās redzamības ierīces

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.–45.lpp.)

    

9.

Bremžu iekārtas7

71/320/EEK

Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 202, 37.–74.lpp.)

13

  

      

13-H

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)8

72/245/EEK

Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīva 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 152, 15.–24.lpp.)

10

11.

Dīzeļmotoru dūmainība48

72/306/EEK

Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīva 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 190, 1.–23.lpp.)

    

24

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 2.–21.lpp.)

         

21

13.

Pretaizbraukšanas ierīces9

74/61/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 22.–28.lpp.)

    

18

Imobilaizeri10

    

116

14.

Trieciendroša stūres iekārta12

74/297/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīva 74/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakcija uz triecienu) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 165, 16.–25.lpp.)

  

      

12

15.

Sēdekļu izturība13

74/408/EEK

Padomes 1974. gada 22. jūlija Direktīva 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 221, 1.–9.lpp.)

    

17

Sēdekļu stiprība (autobusi un tālsatiksmes autobusi)13 

       

80

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

Padomes 1974. gada 17. septembra Direktīva 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 4.–13.lpp.)

         

26

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums14

75/443/EEK

Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.–5.lpp.)

    

39

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (atpakaļgaitas pārnesums)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.–14.lpp.)

    

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 1.–5.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.–13.lpp.)

19.

Drošības jostu stiprinājumi15

76/115/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 6.–20.lpp.)

    

14

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

76/756/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 1.–31.lpp.)

48

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.–53.lpp.)

3

22.

Kontūrlukturi, priekšējie (sānu) gabarītlukturi, aizmugurējie (sānu) gabarītlukturi, bremžu lukturi

76/758/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 33.–70.lpp.)

7

Dienas gaitas lukturi

    

87

Sānu gabarītlukturi

91

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 71.–84.lpp.)

6

24.

Aizmugurējās numura zīmes lukturi

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.–95.lpp.)

4

25.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 96.–121.lpp.)

    

1

Hermetizētie galvenie lukturi

    

5

Galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

    

8/20

Halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

    

31

Kvēlspuldzes, ko izmanto apstiprinātos apgaismes ķermeņos

37

Gāzu lokizlādes galvenie lukturi

    

98

Gāzu lokizlādes gaismas avoti, ko izmanto apstiprinātos gāzu lokizlādes lukturos

    

99

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

    

112

Adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

    

123

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.–134.lpp.)

    

19

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.–42.lpp.)

    

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.–42.lpp.)

28.

Aizmugurējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 60.–71.lpp.)

38

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.–82.lpp.)

23

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.–94.lpp.)

    

77

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana16

77/541/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 95.–143.lpp.)

    

16

Bērna aizsargsistēmas45

    

44

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

Padomes 1977. gada 27. septembra Direktīva 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 1.–22.lpp.)

         

125

33.

Vadības ierīču signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

78/316/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 3.–26.lpp.)

    

121

34.

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana44

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.–48.lpp.)

    

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.–20.lpp.)

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/ tīrītāji44

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.–71.lpp.)

    

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.–20.lpp.)

36.

Apsildīšanas ierīces17

78/548/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.–44.lpp.)

          

2001/56/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.–40.lpp.)

122

37.

Dubļu sargi

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.–50.lpp.)

         

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.–29.lpp.)

38.

Pagalvji (kopā ar sēdekļiem)18

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.–15.lpp.)

    

17

Pagalvji18

    

25

39.

CO2 emisija un degvielas patēriņš19

80/1268/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1268/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 36.–45.lpp.)

  

      

101

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 46.–67.lpp.)

    

85

41.

Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas20; 4088/77/EEKPadomes 1987. gada 3. decembra Direktīva 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no dīzeļmotoriem, kurus izmanto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 036, 33.–61. lpp.)

49

Lieljaudas transportlīdzekļu

emisijas (Euro IV un Euro V)40

2005/55/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.–32. lpp.)    

41.a

Emisijas (Euro VI), ko rada lielas celtspējas/ kravnesības transportlīdzekļi/piekļuve informācijai49Regula (EK)
Nr.  595/2009
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)

    

41.b

CO2 simulācijas rīka licence (lielas noslodzes transportlīdzekļi)55Regula (EK) Nr.  595/2009Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)

Regula (ES) 2017/2400Komisijas 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2400, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.12.2017., L 349, 1.–247. lpp.)

42.

Sānu drošības konstrukcijas4

89/297/EEK

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.–7.lpp.)    

  

73

43.

Pretšļakatu ierīces21

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.–28.lpp.)   

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.–28.lpp.)

44.

Vieglo automobiļu masas un gabarīti

92/21/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.–10.lpp.)

         

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana23

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.–94.lpp.)

43

46.

Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm2492/23/EEKPadomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.–153. lpp.)30
Riepas komerciālajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm2454
Pagaidu lietošanas rezerves riteņi/riepas         64
Riepu spiediena kontroles sistēma        141
Rites troksnis46      117
Riepu uzstādīšanaRegula (ES)
Nr.  458/2011
Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr.  458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr.  661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 11.–20. lpp.)
          142

47.

Ātruma ierobežošanas ierīces25

92/24/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154.–174.lpp.) 

 

    

89

48.

Masas un gabarīti (izņemot M1 kat.)22

97/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.–31.lpp.) 

Masas un gabarīti

Regula (ES) Nr. 1230/2012

Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.–79.lpp.)

49.

Kabīņu ārējie izvirzījumi21

92/114/EEK

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17.–30.lpp.)   

    

61

50.

Sakabes ierīces un to uzstādīšana26

94/20/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1.–60.lpp.)

55/
102

51.

Tālsatiksmes autobusu interjera materiālu uzliesmojamība27

95/28/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1.–30.lpp.)  

       

118

52.

Autobusi un tālsatiksmes autobusi28

2001/85/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīva 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.–102.lpp.) 

       

107

Virsbūves izturīgums (autobusi un tālsatiksmes autobusi)29 

       

66

Autobusu (>22 pasažieru) konstrukcija28; 47 

       

36

Autobusu (≤22 pasažieru) konstrukcija28; 47 

       

52

53.

Frontālā sadursme30; 31

96/79/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7.–50.lpp.)

         

94

54.

Sānu sadursme31; 32

96/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīva 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1.–38.lpp.)

  

      

95

56.

Transportlīdzekļi, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadāšanai (ADR)21

98/91/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīva 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25.–36.lpp.)   

105

57.

Priekšējās drošības konstrukcijas33

2000/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīva 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar , kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9.–28.lpp.)    

    

93

58.

Gājēju aizsardzība34

2003/102/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīva 70/156/EEK grozījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15.–25.lpp.)

  

      

127

Regula (EK) Nr. 78/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 1.–31.lpp.)

59.

Pārstrādājamība41

2005/64/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10.–27.lpp.)

  

      

133

60.

Numerācija netiek izmantota             

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas42

2006/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12.–18.lpp.)

  

      

62.

Ūdeņraža sistēma43

Regula (EK) Nr. 79/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 32.–46.lpp.)

    

63.

Vispārēja drošība50

Regula (EK) Nr. 661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.–24.lpp.)

64.

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori52

Regula (ES) Nr. 65/2012

Komisijas 2012. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 65/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 24.–38.lpp.)

         

65.

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma53

Regula (ES) Nr. 347/2012

Komisijas 2012. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.04.2012., L 109, 1.–17.lpp.) 

 

    

131

66.

Joslu uzraudzības sistēma54

Regula (ES) Nr. 351/2012

Komisijas 2012. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.04.2012., L 110, 18.–30.lpp.) 

 

    

130

67.

Sastāvdaļas sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

 

    

67

68.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas11

 

  

      

97

69.

Elektrodrošība

 

    

100

70.

Sastāvdaļas saspiestai dabasgāzei (SDG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

 

    

110

71.

Kabīnes izturība

    

    

29

72.

eZvana sistēma51

Regula (ES) Nr. 2015/758

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.05.2015., L 123, 77.–89. lpp.)

  

      

73.

Atstarojošās pazīšanas zīmes37

  

  

70

Atstarojošie materiāli38

  

 

104

74.

Bākugunis (zilās un dzeltenās)39

 

    

65

75.

ADR cisterntransportlīdzekļu šķērstabilitāte21

     

  

111

76.

Tahogrāfi35

Regula (EEK) Nr. 3821/85

Padomes 1985. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.12.1985., L 370/8.–21.lpp.) 

 

    

Apzīmējumi:
● – atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām;
– atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai regulas prasībām;
– atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām.

Piezīmes:
1 Ja nepieciešams precizēt tehnisko prasību piemērošanas sfēru attiecībā uz konkrētu attiecīgās kategorijas transportlīdzekli vai transportlīdzekļa (sastāvdaļu) tipu, CSDD vadās pēc norādēm attiecīgajā direktīvā vai līdzvērtīgajos ANO Noteikumos.
2 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuriem atbilstības novērtēšana nav veikta saskaņā ar Direktīvu 88/77/EEK, 2005/55/EK, Regulu (EK) Nr. 595/2009 vai ANO Noteikumu Nr.49 prasībām un kuriem koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 610 kg vai 2840 kg pēc atsevišķa izgatavotāja pieprasījuma.
3 Atbilstības novērtēšana nav jāveic tiem O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kam nav uzstādītas degvielas tvertnes.
4 Atbilstības novērtēšana nav jāveic tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kuru konstrukcija nodrošina tehnisko prasību izpildi, kā arī seglu vilcējiem, piekabēm garu un nedalāmu kravu pārvadāšanai un specifiskiem transportlīdzekļiem (tipiem), kam drošības konstrukciju uzstādīšana nav savietojama ar to ekspluatācijas īpatnībām.
5 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuru vadāmajiem riteņiem ir pilnībā hidraulisks stūres iekārtas pievads.
6 Transportlīdzekļiem (tipiem) jābūt aprīkotiem ar sertificētām un marķētām skaņu signālierīcēm. Atbilstības novērtēšana attiecībā uz skaņu signālierīču uzstādīšanu veicama tikai M1 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem).
7 O1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) bremžu iekārtas uzstādīšana nav obligāta, tomēr, ja tā ir uzstādīta, transportlīdzeklim (tipam) atbilstības novērtēšana veicama tādā pat kārtībā, kā O2 kategorijas transportlīdzeklim (tipam).
8 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kā arī visiem pārējiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru elektriskās (elektroniskās) sistēmas rada elektromagnētiskus traucējumus.
9 Pretaizbraukšanas ierīču uzstādīšana obligāta M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem). Tomēr, ja tās uzstādītas citu kategoriju transportlīdzekļiem, tām jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
10 Imobilaizeru uzstādīšana obligāta M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), ja tie ir uzstādīti citu kategoriju transportlīdzekļiem, tiem jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
11 Trauksmes signalizācijas ierīču uzstādīšana obligāta visiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) un tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilna masa nav lielāka par 2 tonnām. Tomēr, ja tās ir uzstādītas citu kategoriju transportlīdzekļiem, tām jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
12 Prasības nav attiecināmas uz tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilnā masa pārsniedz 1500kg.
13 Prasības nav attiecināmas uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu (tipu), kas uzskatāmi par I, II un A klases autobusiem, sēdvietām, izņemot to priekšējās sēdvietas, kā arī uz visu M un N kategoriju transportlīdzekļu papildus sēdvietām ar atvāžamiem spilveniem un perpendikulāri vai pretēji braukšanas virzienam vērstām sēdvietām. Visu M1, N1 un M2 kategorijas transportlīdzekļu (ar pilnu masu līdz 3500 kg) priekšējo malējo sēdvietu atzveltnēm jābūt ar pagalvjiem.
14 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kam atbilstības novērtēšana veikta saskaņā ar Regulas Nr. 3821/85 prasībām.
15 Prasības nav attiecināmas uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu (tipu), kas uzskatāmi par I un A klases autobusiem, sēdvietām, izņemot to priekšējās sēdvietas, kā arī uz visu M un N kategorijas transportlīdzekļu bērnu sēdekļiem un uz sēdvietām, kas vērstas perpendikulāri braukšanas virzienam.
16 Prasības nav attiecināmas uz sāniem vērstām sēdvietām. Pārējām sēdvietām drošības jostas uzstādāmas, ievērojot šādas minimālās prasības:

Transportlīdzeklis

Braukšanas virzienā vērstās sēdvietas

Pretēji braukšanas virzienam vērstās sēdvietas

kategorija

klase

izgatavošanas laiks

malējās sēdvietas

centrālās sēdvietas

priekšējās

pārējās

priekšējās

pārējās

M1

no 01.01.2001.
līdz 30.09. 2005.

3(.)

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

pēc 01.10.2005.

3(.)

3(.)

3(.)

3(.)

2(.)

M2 līdz 3,5t

A

pēc 01.01.2001.

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12. 2002.

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

pēc 01.01.2003.

3(.)

2(.)

3(.)

2(.)

2(.)

M2 virs 3,5t

A

pēc 01.01.2001.

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2006.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

M3

A

pēc 01.01.2001.

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2006.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

I

pēc 01.01.2001.

II

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

III

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

N1

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2002.

3(.)

2(.)

pēc 01.01.2003.

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

N2 un N3

no 01.01.2001.
pēc 31.12.2006.

2(.)

2(.)

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

Apzīmējumi:
2(·) divpunktu drošības jostas
3(·) trīspunktu drošības jostas
– drošības jostas var tikt uzstādītas brīvprātīgi
* prasības attiecināmas uz vadītāja sēdvietu.
17 Saskaņā ar Direktīvas 2001/56/EK prasībām atbilstības novērtēšana, sākot ar 2004. gada 9. maiju veicama visiem tiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kam ir uzstādītas pasažieru salona, vadītāja guļvietas nodalījuma vai kravas telpas apsildīšanas ierīces.
18 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kam, veicot sēdekļu un to stiprinājumu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvas 74/408/EEK vai ANO Noteikumu Nr.17 vai Nr.80 prasībām, nav veikta sēdekļu atzveltņu un pagalvju atbilstības novērtēšana. Atbilstības novērtēšanu I un A klases autobusiem veic brīvprātīgi.
19 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2005. gada 1. janvāri, tiek attiecināta arī uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem.
Veicot transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas:
1) I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem – sākot ar 2005. gada 1. janvāri;
2) II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem – sākot ar 2008. gada 1. janvāri.
Veicot transportlīdzekļu individuālu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas:
1) I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem – sākot ar 2006. gada 1. janvāri;
2) II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem – sākot ar 2008. gada 1. janvāri.
Šīs direktīvas prasības netiek attiecinātas uz tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:
1) ir veikta šo transportlīdzekļu (tipu) atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 88/77/EEK vai Direktīvas 2005/55/EK prasībām;
2) kopējais šī tipa N1 kategorijas transportlīdzekļu tirdzniecības apjoms visā pasaulē gada laikā nepārsniedz 2000 vienību.
20 Direktīva spēkā līdz 2006. gada 8. novembrim.
21 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2011. gada 9. aprīli. Veicot individuālo apstiprinājumu, transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā noteiktajām tehniskajām prasībām, atbilstības apliecinājuma (tipa apstiprinājuma sertifikāta vai pārbaudes protokola) iesniegšana ir brīvprātīga.
22 Atbilstības apliecinājuma (tipa apstiprinājuma sertifikāta vai pārbaudes protokola) iesniegšana ir brīvprātīga. Transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā noteiktajām tehniskajām prasībām. Atkāpes no šīm prasībām var tikt piemērotas tikai speciāliem transportlīdzekļiem, kas konstruktīvi nevar izpildīt konkrētās prasībās specifisko funkciju dēļ, kā arī specializētiem transportlīdzekļiem nedalāmu lielgabarīta vai smagsvara kravu pārvadāšanai.
23 Visiem uzstādītajiem stikliem un stiklu materiāliem jābūt sertificētiem un marķētiem saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām.
24 Visām riepām jābūt sertificētām un marķētām saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, kā arī uzstādītām saskaņā ar Direktīvas 92/23/EEK II un IV pielikuma prasībām. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/43/EK prasībām attiecībā uz riepu uzstādīšanu veicama, sākot ar 2004. gada 4. februāri. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/43/EK V pielikuma (riepu/ceļa trokšņu līmenis) prasībām, veicama, sākot ar 2005. gada 4. februāri, t.i., tām jābūt marķētām ar papildmarķējumu "s".
25 Līdz 2004. gada 31. decembrim prasības tiek attiecinātas uz M3 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) ar pilnu masu virs 10 000kg, kā arī visiem N3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem).
Sākot ar 2005. gada 1. janvāri, prasības tiek attiecinātas arī uz visiem M2, M3 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem).
Atbilstības novērtēšana nav attiecināma uz transportlīdzekļiem, kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir mazāks par Direktīvā 92/6/EEK noteikto, kā arī uz tiem, kas saskaņā ar normatīvajos aktos par transportlīdzekļu aprīkošanu ar ātruma ierobežotājierīcēm noteiktajām prasībām, ir atbrīvoti no šādu ierīču uzstādīšanas.
26 M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) sakabes ierīču uzstādīšana ir brīvprātīga.
27 Atbilstības novērtēšana veicama tikai II un III klases autobusiem (tipiem).
28 Prasības nav attiecināmas uz speciālajiem un specializētajiem M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem): transportlīdzekļiem paaugstinātas drošības pārvadājumiem (piem., cietumnieku pārvadājumiem), neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem, paaugstinātas pārgājības transportlīdzekļiem (M2G un M3G kategorijas transportlīdzekļiem).
29 Atbilstības novērtēšana veicama:
1) visiem vienstāva II un III klases autobusiem;
2) B klases autobusu tipiem ar pasažieru skaitu vairāk par 16 no 2014. gada 1. novembra;
3) jauniem B klases autobusiem ar pasažieru skaitu vairāk par 16 no 2017. gada 9. novembra.
30 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilnā masa pārsniedz 2500kg.
31 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2003. gada 1. oktobri, veicama obligāti.
32 Prasības nav attiecināmas uz tiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru zemākās sēdvietas "R" punkts atrodas augstāk par 700mm no transportlīdzekļa atbalsta virsmas (zemes).
33 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2003. gada 10. augustu, veicama visiem N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), izņemot:
1) N2G un N3G kategorijas transportlīdzekļus (tipus);
2) N2 kategorijas transportlīdzekļus (tipus), kuru pilnā masa nepārsniedz 7500kg un kuriem klīrenss nav lielāks par 400mm;
3) transportlīdzekļus, kam priekšējo drošības konstrukciju uzstādīšana nav savietojama ar to ekspluatācijas īpatnībām.
34 Regulas (EK) Nr. 78/2009 prasības piemērojamas atbilstoši 9. panta nosacījumiem.
Direktīva 2003/102/EK atcelta no 2009. gada 24. novembra, direktīvas prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2009. gada 23. novembrim.
35 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no tahogrāfu uzstādīšanas.
36 Direktīva 71/127/EEK aizvietota ar Direktīvu 2003/97/EK no 2010. gada 24. janvāra.
37 Visiem N3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), posmainajiem II un III klases autobusiem (tipiem), kā arī tiem O1, O2 un O3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru garums pārsniedz 8 m, jābūt aprīkotiem ar sertificētām un marķētām pazīšanas zīmēm.
38 Atstarojošo materiālu uzstādīšana ir obligāta no 2012. gada 9. jūlija N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 7500kg, N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem.
39 Atbilstības novērtēšana saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām veicama tikai to M un N kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem ir uzstādītas dzeltenas (oranžas) vai zilas krāsas bākugunis.
40 Atbilstības novērtēšanu veic M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3500 kg, M2, M3 un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuri aprīkoti ar dīzeļmotoriem vai dzirksteļaizdedzes motoriem, kas darbināmi ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi.
Atbilstības novērtēšana nav attiecināma uz N1, N2 un M2 kategorijas transportlīdzekļiem ar kompresijas aizdedzes motoriem un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kas darbināmi ar dabasgāzi vai sašķidrinātās naftas gāzi un kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 70/220/EEK vai ANO Noteikumu Nr.83 prasībām.
41 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2008. gada 15. decembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2010. gada 15. jūliju.
42 Sākot ar 2008. gada 5. janvāri, atbilstības novērtēšana veicama M1 un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmām.
43 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2011. gada 24. februāri, transportlīdzekļiem, kurus darbina ar ūdeņradi. Sākot ar 2012. gada 24. februāri, prasības piemērojamas visiem transportlīdzekļiem, kurus darbina ar ūdeņradi.
44 Veicot transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem). Citu kategoriju transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā vai regulā noteiktajām tehniskajām prasībām.
45 Atbilstības novērtēšana veicam transportlīdzekļiem (tipiem), kuri aprīkoti ar bērnu aizsargsistēmām.
46 Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2009. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums nepārsniedz 185 mm, kā arī C2 un C3 klases riepām. Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2010. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums lielāks par 185 mm, bet nepārsniedz 215 mm. Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2011. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums lielāks par 215 mm.
47 Veicot individuālu apstiprināšanu transportlīdzekļiem, kuriem nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/85/EK vai ANO Noteikumu Nr.107 prasībām.
48 Atbilstības novērtēšana nav jāveic, ja tā veikta saskaņā ar Direktīvas 2008/74/EK II pielikuma vai Regulas (EK) Nr. 692/2008 IV pielikuma prasībām.
49 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem, kuru koriģētā pašmasa pārsniedz 2 610 kg un kuriem nav tipa apstiprinājuma (pēc izgatavotāja pieprasījuma un ja to koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 840 kg), saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007. prasības piemērojamas, sākot ar 2012. gada 31. decembri. Sākot ar 2013. gada 31. decembri, prasības piemērojamas visiem transportlīdzekļiem, kuru koriģētā pašmasa pārsniedz 2 610 kg un kuriem nav tipa apstiprinājuma (pēc izgatavotāja pieprasījuma un ja to koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 840 kg), saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.
50 Regulas (EK) Nr. 661/2009 prasības piemērojamas atbilstoši 13., 19. un 20. pantā norādītajiem nosacījumiem.
51 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2018. gada 31. martu.
52 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2012. gada 1. novembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2014. gada 1. novembri.
53 Regulas (ES) Nr. 347/2012 prasības piemērojamas atbilstoši 3. pantā norādītajiem nosacījumiem.
54 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2013. gada 1. novembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2015. gada 1. novembri.
55 Regula (ES) Nr.  2017/2400 attiecas uz N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā maksimālā masa pārsniedz 7 500 kg. Tās prasības piemērojamas, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, atbilstoši 24. panta nosacījumiem.

II. Piemērojamo tehnisko normatīvu un to grozījumu saraksts M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.
p.k.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas

Eiropas Kopienas direktīvas/regulas

ANO
Nr.

Bāzes

Pilns bāzes direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Grozošās

Pilns grozošās direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

1.

Atļautais skaņas līmenis

70/157/EEK

Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 16.–20.lpp.)

92/97/EEK1

Padomes 1992. gada 10. novembra Direktīva 92/97/EEK, ar ko groza Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 371, 1.–31.lpp.)

51.011
51.02
51.03

96/20/EK26

Komisijas 1996. gada 27. marta Direktīva 96/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK par mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu (teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 092, 23.–35.lpp.)

1999/101/EK26

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 41.–42.lpp.)
    

2007/34/EK

Komisijas 2007. gada 14. jūnija Direktīva 2007/34/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.06.2007., L 155, 49.–67.lpp.) 

1.a

Skaņas līmenisRegula (ES) Nr.  540/2014Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr.  540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.–195. lpp.)Regula (ES) Nr.  540/2014Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr.  540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.–195. lpp.)51.03
Regula (ES) Nr.  2017/157637Komisijas 2017. gada 26. jūnija deleģētā Regula (ES) 2017/1576, ar ko attiecībā uz transportlīdzekļu akustiskās brīdināšanas sistēmas prasībām transportlīdzekļa ES tipa apstiprināšanai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  540/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.09.2017., L 239, 3.–7. lpp.)138.01

2.

Emisijas

70/220/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 1.–22.lpp.)

96/69/EK2

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 8. oktobra Direktīva 96/69/EK, ar ko groza Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu motorizēto transportlīdzekļu radīto gaisa piesārņojumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 282, 64.–67.lpp.)

83.032
83.042
83.054, 4A

98/77/EK2

Komisijas 1998. gada 2. oktobra Direktīva 98/77/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 286, 34.–52.lpp.)

98/69/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 350, 1.–57.lpp.) 

1999/102/EK3

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/102/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 43.–50.lpp.)

2001/1/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. janvāra Direktīva 2001/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 035, 34.–35.lpp.)

2001/100/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 7. decembra Direktīva 2001/100/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 016, 32.–34.lpp.)

2002/80/EK4, 4A

Komisijas 2002. gada 3. oktobra Direktīva 2002/80/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 291, 20.–56.lpp.)

2003/76/EK4, 4A

Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/76/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 206, 29.–30.lpp.)

2.a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem/informācijas pieejamībaRegula (EK) Nr.  715/2007Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.–16. lpp.)Regula (EK) Nr.  715/20074BEiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.–16. lpp.)83.06

83.07

Regula (EK) Nr.  692/20084CKomisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr.  692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.07.2008., L 199, 1.–136. lpp.)
Regula (ES) Nr. 566/2011Komisijas 2011. gada 8. jūnija Regula (ES) Nr. 566/2011, ar ko attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.06.2011., L 158, 1.–24. lpp.)
Regula (ES) Nr.  459/2012Komisijas 2012. gada 29. maija Regula (ES) Nr.  459/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 1.06.2012., L 142, 16.–24. lpp.)
Regula (ES) Nr. 630/2012Komisijas 2012. gada 12. jūlija Regula (ES) Nr. 630/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto ūdeņradi un ūdeņraža un dabasgāzes maisījumus, saistībā ar emisijām un attiecībā uz konkrētas informācijas iekļaušanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko spēka piedziņas bloku, informācijas dokumentā transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.07.2012., L 182, 14.–26. lpp.)
Regula (ES) Nr. 143/2013Komisijas 2013. gada 19. februāra Regula (ES) Nr. 143/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 groza attiecībā uz CO2 emisiju noteikšanu tiem transportlīdzekļiem, kurus nodod vairākposmu tipa apstiprināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.02.2013., L 47, 51.–55. lpp.)
Regula (ES)
Nr. 195/2013
Komisijas 2013. gada 7. marta Regula (ES) Nr. 195/2013, ar ko attiecībā uz inovatīvām tehnoloģijām CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2013., L 65, 1.–12. lpp.)
Regula (ES) Nr. 136/2014Komisijas 2014. gada 11. februāra Regula (ES) Nr. 136/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ)

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.02.2014., L 43, 12.–46. lpp.)

Regula (ES) Nr.  2016/427Komisijas 2016. gada 10. marta Regula (ES) 2016/427, ar ko groza Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.03.2016., L 82, 1.–98. lpp.)
    Regula (ES) Nr.  2016/646Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula (ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 26.04.2016., L 109, 1.–22. lpp.) 
Regula (ES) Nr.  2017/1151Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr.  1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.07.2017., L 175, 1.–643. lpp.) 
Regula (ES) Nr.  2017/1154Komisijas 2017. gada 7. jūnija Regula (ES) 2017/1154, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr.  1230/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr.  692/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK attiecībā uz emisijām reālos braukšanas apstākļos no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.07.2017., L 175, 708.–732. lpp.) 
Regula (ES) Nr.  2017/1347Komisijas 2017. gada 13. jūlija Regula (ES) 2017/1347, ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 un Komisijas Regulu (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr.  1230/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr.  692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.07.2017., L 192, 1.–22. lpp.) 

3.

Degvielas tvertnes70/221/EEKPadomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 23.–24. lpp.)81/333/EEK1Komisijas 1981. gada 13. aprīļa Direktīva 81/333/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 131, 4.–5. lpp.)34.01

34.02

34.03

Aizmugurējās drošības konstrukcijas97/19/EK7; 23Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 1.–20. lpp.)58.01

58.02

58.03

2000/8/EK23; 32Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/8/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 106, 7.–20. lpp.)
2006/20/EK32Komisijas 2006. gada 17. februāra Direktīva 2006/20/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.02.2006., L 048, 16.–18. lpp.)

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vietas

70/222/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.–26.lpp.)

70/222/EEK32; 33

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.–26.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.–30.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.–30.lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.–39. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.–39. lpp.)

5.

Stūres iekārtas70/311/EEKPadomes 1970. gada 8. jūnija Direktīva 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 10.–13. lpp.)92/62/EEK8; 32Komisijas 1992. gada 2. jūlija Direktīva 92/62/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 199, 33.–47. lpp.)79.01

79.02

1999/7/EK32Komisijas 1999. gada 26. janvāra Direktīva 1999/7/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 040, 36.–45.lpp.)

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

70/387/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.–11.lpp.)

70/387/EEK17

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.–11.lpp.)

11.02
11.03
11.04

98/90/EK32

Komisijas 1998. gada 30. novembra Direktīva 98/90/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 337, 29.–39.lpp.)

2001/31/EK32

Komisijas 2001. gada 8. maija Direktīva 2001/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 130, 33.–34.lpp.)
Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (pakāpieni, kāpšļi un rokturi)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012. , L 43, 6.–14.lpp.)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.–14.lpp.)

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.–17.lpp.)

70/388/EEK32

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.–17.lpp.)

28.00

87/354/EEK32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana

71/127/EEK

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.–17.lpp.)

71/127/EEK11

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.–17.lpp.)

46.0111

88/321/EEK11

Komisijas 1988. gada 16. maija Direktīva 88/321/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 147, 77.–79.lpp.)
Netiešās redzamības ierīces

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.–45.lpp.)

2003/97/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.–45.lpp.)

46.0224
46.03
46.04

2005/27/EK32

Komisijas 2005. gada 29. marta Direktīva 2005/27/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.03.2005., L 081, 44.–47.lpp.)

9.

Bremžu iekārtas71/320/EEKPadomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 202, 37.–74. lpp.)91/422/EEK1Komisijas 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/422/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 21.–29. lpp.)13.071

13.081

13.09

13.10

13.11

98/12/EK32Komisijas 1998. gada 27. janvāra Direktīva 98/12/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 1.–146. lpp.)
2002/78/EK32Komisijas 2002. gada 1. oktobra Direktīva 2002/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 23.–26. lpp.)
 13H.00

13H.01

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

72/245/EEK

Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīva 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 152, 15.–24.lpp.)

89/491/EEK1

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.–49.lpp.)

10.011
10.02
10.03
10.04
10.05

95/54/EK18

Komisijas 1995. gada 31. oktobra Direktīva 95/54/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, kurus rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji, un ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 1.–66.lpp.)

2004/104/EK18; 32

Komisijas 2004. gada 14. oktobra Direktīva 2004/104/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz autotransporta un tā piekabju tipizāciju (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.11.2004., L 337, 13.–34.lpp.)

2005/49/EK18; 32

Komisijas 2005. gada 25. jūlija Direktīva 2005/49/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 26.07.2005., L 194, 12.–14.lpp.)

2005/83/EK32

Komisijas 2005. gada 23. novembra Direktīva 2005/83/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 72/245/EEK I, VI, VII, VIII, IX un X pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.11.2005., L 305, 32.–35.lpp.)

2006/28/EK32

Komisijas 2006. gada 6. marta Direktīva 2006/28/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.03.2006., L 065, 27.–29.lpp.)

2009/19/EK32

Komisijas 2009. gada 12. marta Direktīva 2009/19/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētiskā savietojamība), lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.03.2009., L 70, 17.–18.lpp.)

11.

Dīzeļmotoru dūmainība

72/306/EEK

Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīva 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 190, 1.–23.lpp.)

89/491/EEK1

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīva 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.–49.lpp.)

24.03

97/20/EK19

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem motoriem (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 21.–30.lpp.)

2005/21/EK

Komisijas 2005. gada 7. marta Direktīva 2005/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2005., L 061, 25.–27.lpp.)

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 2.–21.lpp.)

78/632/EEK9

Komisijas 1978. gada 19. maija Direktīva 78/632/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 206, 26.–42.lpp.)

21.01

2000/4/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 28. februāra Direktīva 2000/4/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 087, 22.–31.lpp.)

13.

Pretaizbraukšanas ierīces

74/61/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 22.–28.lpp.)

95/56/EK32

Komisijas 1995. gada 8. novembra Direktīva 95/56/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 286, 1.–44.lpp.)

18.02
18.03

Imobilaizeri

116.00

97.00
97.01

14.

Trieciendroša stūres iekārta

74/297/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīva 74/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakcija uz triecienu) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 165, 16.–25.lpp.)

91/662/EEK32

Komisijas 1991. gada 6. decembra Direktīva 91/662/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/297/EEK attiecībā uz stūres rata un statņa reakciju uz triecienu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 366, 1.–16.lpp.)

12.03
12.04

15.

Sēdekļu izturība13

74/408/EEK

Padomes 1974. gada 22. jūlija Direktīva 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 221, 1.–9.lpp.)

81/577/EEK1

Padomes 1981. gada 20. jūlija Direktīva 81/577/EEK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 209, 34.–34.lpp.)

17.061
17.07
17.08

96/37/EK20; 21

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/37/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 186, 28.–71.lpp.)

2005/39/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/39/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 143.–145.lpp.)
Sēdekļu stiprība (autobusi un tālsatiksmes autobusi) 13

80.001
80.01
80.02
80.03

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

Padomes 1974. gada 17. septembra Direktīva 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 4.–13.lpp.)

79/488/EEK25; 32

Komisijas 1979. gada 18. aprīļa Direktīva 79/488/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 128, 1.–11.lpp.)

26.02
26.03

87/354/EEK25; 32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

2007/15/EK32

Komisijas 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/15/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 74/483/EEK I pielikumu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.03.2007., L 075, 21.–23.lpp.)"

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums75/443/EEKPadomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.–5. lpp.)75/443/EEK17; 32Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.–5. lpp.)39.00

39.01

97/39/EK32Komisijas 1997. gada 24. jūnija Direktīva 97/39/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīvu 75/443/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 177, 15.–21. lpp.)
Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (atpakaļgaitas pārnesums)Regula (ES)
Nr.  130/2012
Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr.  130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012. , L 43, 6.–14. lpp.)

Regula (ES)

Nr.  130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr.  130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.–14. lpp.)

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 1.–5.lpp.)

78/507/EEK32; 33

Komisijas 1978. gada 19. maija Direktīva 78/507/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 155, 31.–33.lpp.)

87/354/EEK32; 33

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.–13.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.–13.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 249/2012

Komisijas 2012. gada 21. marta Regula (ES) Nr. 249/2012, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 19/2011 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes tipa apstiprināšanas prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 22.03.2012., L 82, 1.–2.lpp.)

19.

Drošības jostu stiprinājumi

76/115/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 6.–20.lpp.)

90/629/EEK1

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/629/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 14.–19.lpp.)

14.041
14.05
14.06
14.07

96/38/EK20; 21

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 187, 95.–105.lpp.)

2005/41/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 149.–151.lpp.)

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

76/756/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 1.–31.lpp.)

91/663/EEK1

Komisijas 1991. gada 10. decembra Direktīva 91/663/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 366, 17.–54.lpp.)

48.0110
48.0227
48.0328
48.04
48.05
48.06

97/28/EK27; 32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/28/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 1.–10.lpp.)
    

2007/35/EK28; 32

Komisijas 2007. gada 18. jūnija Direktīva 2007/35/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.06.2007., L 157, 14.–16.lpp.)" 

2008/89/EK32

Komisijas 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/89/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.09.2008., L257, 14. – 15.lpp.)

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.–53.lpp.)

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.–53.lpp.)

3.02

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

97/29/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/29/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/757/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 11.–24.lpp.)

22.

Kontūrlukturi, priekšējie (sānu) gabarītlukturi, aizmugurējie (sānu) gabarītlukturi, bremžu lukturi

76/758/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 33.–70.lpp.)

89/516/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/516/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 1.–14.lpp.)

7.02

97/30/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/30/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismas lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 25.–48.lpp.)
Dienas gaitas lukturi

87.00

Sānu gabarītlukturi

91.00

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 71.–84.lpp.)

89/277/EEK

Komisijas 1989. gada 28. marta Direktīva 89/277/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 109, 25.–37.lpp.)

6.01

1999/15/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/15/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 14.–32.lpp.)

24.

Aizmugurējās numura zīmes lukturi

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.–95.lpp.)

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.–95.lpp.)

4.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

97/31/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/760/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 49.–62.lpp.)

25.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 96.–121.lpp.)

89/517/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/517/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 15.–23.lpp.)

1.01
1.02

1999/17/EK32

Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīva 1999/17/EK , kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 45.–81.lpp.)
Hermetizētie galvenie lukturi

5.02
5.03

Galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

8.04
8.05
20.02
20.03

Halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

31.02
31.03

Kvēlspuldzes izmantošanai apstiprinātos apgaismes ķermeņos

37.0312

Gāzu lokizlādes galvenie lukturi

98.00
98.01

Gāzu lokizlādes gaismas avoti, ko izmanto apstiprinātos gāzu lokizlādes lukturos

99.00

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

 

 

112.00
112.01

Adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

 

 

123.00
123.01

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.–134.lpp.)

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.–134.lpp.)

19.02
19.03
19.04

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

1999/18/EK32

Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīva 1999/18/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/762/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 82.–97.lpp.)

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.–42.lpp.)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.–42.lpp.)

96/64/EK32; 33

Komisijas 1996. gada 2. oktobra Direktīva 96/64/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 258, 26.–31.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.–42.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.–42.lpp.)

28.

Aizmugurējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 60.–71.lpp.)

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

38.00

89/518/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/518/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 24.–29.lpp.)

1999/14/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 1.–13.lpp.)

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.–82.lpp.)

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.–82.lpp.)

23.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

97/32/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/32/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/539/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 63.–76.lpp.)

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.–94.lpp.)

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.–94.lpp.)

77.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)

1999/16/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/16/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 33.–44.lpp.)

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana77/541/EEKPadomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 95.–143. lpp.)90/628/EEK1Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/628/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 1.–13. lpp.)16.04

16.05

16.06

16.07

96/36/EK17Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/36/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 178, 15.–30. lpp.)
2000/3/EK20; 21Komisijas 2000. gada 22. februāra Direktīva 2000/3/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 053, 1.–76. lpp.)
2005/40/EK32Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/40/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 146.–148. lpp.)
Bērna aizsargsistēmas   44.04

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

Padomes 1977. gada 27. septembra Direktīva 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 1.–22.lpp.)

88/366/EEK1

Komisijas 1988. gada 17. maija Direktīva 88/366/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 181, 40.–44.lpp.)

125.00
125.01

90/630/EEK32

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/630/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 20.–29.lpp.)

33.

Vadības ierīču signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

78/316/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 3.–26.lpp.)

93/91/EEK32

Komisijas 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 284, 25.–44.lpp.)

121.00
121.01

94/53/EK32

Komisijas 1994. gada 15. novembra Direktīva 94/53/EK, ar kuru groza 2. pantu Komisijas Direktīvā 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 299, 26.–26.lpp.)

34.

Pretaizsalšana/ pretaizsvīšana

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.–48.lpp.)

78/317/EEK32; 33

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.–48.lpp.)

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.–20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.–20.lpp.)

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/ tīrītāji

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.–71.lpp.)

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.–71.lpp.)

94/68/EK32; 33

Komisijas 1994. gada 16. decembra Direktīva 94/68/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 354, 1.–9.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.–20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.–20.lpp.)

36.

Apsildīšanas ierīces

78/548/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.–44.lpp.)

78/548/EEK13

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.–44.lpp.)

2001/56/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.–40.lpp.)

2001/56/EK14; 32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.–40.lpp.)

122.00

2004/78/EK32

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK, ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 153, 103.–113.lpp.)

2006/119/EK32

Komisijas 2006. gada 27. novembra Direktīva 2006/119/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.11.2006., L 330, 12.–15.lpp.)

37.

Dubļu sargi

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.–50.lpp.)

78/549/EEK32; 33

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.–50.lpp.)

94/78/EK32; 33

Komisijas 1994. gada 21. decembra Direktīva 94/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/549/EEK par mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 354, 10.–15.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.–29.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.–29.lpp.)

38.

Sēdekļu atzveltnes ar pagalvjiem

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.–15.lpp.)

78/932/EEK32

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.–15.lpp.)

17.061
17.07
17.08

87/354/EEK32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.–35.lpp.)
Sēdekļu pagalvji

25.031
25.04

39.

CO2 emisija un degvielas patēriņš

80/1268/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1268/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 36.–45.lpp.)

93/116/EK1

Komisijas 1993. gada 17. decembra Direktīva 93/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 329, 39.–53.lpp.)

84.001
101.00
101.01

1999/100/EK15

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/100/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK par oglekļa dioksīda emisiju no mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to degvielas patēriņu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 36.–40.lpp.)

2004/3/EK35

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/3/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 80/1268/EEK attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijas mērījumiem un degvielas patēriņu N1 kategorijas transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 049, 36.–41.lpp.)

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 46.–67.lpp.)

88/195/EEK36

Komisijas 1988. gada 24. marta Direktīva 88/195/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 092, 50.–59.lpp.)

85.00

89/491/EEK36

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.–49.lpp.)

97/21/EK36

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 31.–40.lpp.)

1999/99/EK36

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/99/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 32.–35.lpp.)

41.

Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas

88/77/EEK

Padomes 1987. gada 3. decembra Direktīva 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no dīzeļmotoriem, kuru izmanto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 036, 33.–61.lpp.)

91/542B/EEK2

Padomes 1991. gada 1. oktobra Direktīva 91/542/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gāzveida izmešu emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 295, 1.–19.lpp.)

49.02B2
49.035; 6
49.045; 6
49.056A

96/1B/EEK2

Eiropas Parlamenta 1996. gada 22. janvāra Direktīva 96/1/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotājvielu izmeši no kompresijas aizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.02.1996., L 040, 1.–9.lpp.)

1999/96/EK5; 6

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, un par grozījumiem Padomes Direktīvā 88/77/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 044, 1.–155.lpp.)

2001/27/EK5; 6

Komisijas 2001. gada 10. aprīļa Direktīva 2001/27/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 107, 10.–23.lpp.)
Lieljaudas transportlīdzekļu emisijas (Euro IV un Euro V)

2005/55/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.–32.lpp.)

2005/55/EK36

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.–32.lpp.) 

2005/78/EK5; 6; 6A; 36

Komisijas 2005. gada 14. novembra Direktīva 2005/78/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.11.2005., L 313, 1.–91.lpp.)

2006/51/EK5; 6; 6A; 36

Komisijas 2006. gada 6. jūnija Direktīva 2006/51/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles un pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.06.2006., L 152, 11–21.lpp.)

2008/74/EK5; 6; 6A; 36

Komisijas 2008. gada 18. jūlija, Direktīva 2008/74/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK un Direktīvu 2005/78/EK attiecībā uz tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.07.2008., L 192, 51.–59.lpp.)

41.a

Emisijas (Euro VI) lielas noslodzes transportlīdzekļi/ piekļuve informācijaiRegula (EK)
Nr.  595/2009
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām
emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes
informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)
Regula (EK)
Nr.  595/20096B
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu
(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)
49.066B
  Regula (ES)
Nr. 582/2011
Komisijas 2011. gada 25. maija Regula (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.06.2011., L 167, 1.–168. lpp.)

 
Regula (ES)
Nr. 582/2011
Komisijas 2011. gada 25. maija Regula (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu
(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.06.2011., L 167, 1.–168. lpp.)
Regula (ES)
Nr. 64/2012
Komisijas 2012. gada 23. janvāra Regula (ES) Nr. 64/2012, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 1.–23. lpp.) 
  Regula (ES) Nr. 13 3/2014Komisijas 2014. gada 31. janvāra Regula (ES) Nr. 13 3/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai tās pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz emisiju robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.02.2014., L 47, 1.–57. lpp.) 
  Regula (ES) Nr. 136/2014Komisijas 2014. gada 11. februāra Regula (ES) Nr. 136/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.  692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.02.2014., L 43, 12.–46. lpp.) 
  Regula (ES) Nr. 627/2014Komisijas (ES) 2014. gada 12. jūnija Regula Nr. 627/2014, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz cieto daļiņu pārraudzību, ko veic iebūvētā diagnostikas sistēma (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.06.2014., L 174, 28.–30. lpp.) 
  Regula (ES) Nr.  2016/1718Komisijas 2016. gada 20. septembra Regula (ES) 2016/1718, ar ko Regulu (ES) Nr. 582/2011 saistībā ar lieljaudas transportlīdzekļu radītām emisijām groza attiecībā uz noteikumiem par testēšanu, izmantojot pārnēsājamas emisijas mērīšanas sistēmas (PEMS), un piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu ilgizturības testēšanas procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.09.2016., L 259, 1.–41. lpp.) 

41.b

CO2 simulācijas rīka licence (lielas noslodzes transportlīdzekļi)Regula (EK) Nr.  595/2009Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Eurouro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)

Regula (EK) Nr.  595/2009Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr.  595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr.  715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.–13. lpp.)

 

Regula (ES) 2017/2400Komisijas 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2400, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.12.2017., L 349, 1.–247. lpp.)Regula (ES)
2017/2400
Komisijas 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2400, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.12.2017., L 349, 1.–247. lpp.) 

42.

Sānu drošības konstrukcijas

89/297/EEK

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.–7.lpp.)

89/297/EEK32

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.–7.lpp.)

73.00
73.01

43.

Pretšļakatu ierīces

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.–28.lpp.)

91/226/EEK30; 32; 33

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.–28.lpp.)

2010/19/ES32; 33

Komisijas 2010. gada 9. marta Direktīva 2010/19/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/226/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, lai dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīces pielāgotu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.03.2010., L 72, 17.–37.lpp.)

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.–28.lpp.)

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.–28.lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.–39. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.–39. lpp.)

44.

Vieglo automobiļu gabarīti un masas

92/21/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.–10.lpp.)

92/21/EEK1

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.–10.lpp.)

95/48/EK32

Komisijas 1995. gada 20. septembra Direktīva 95/48/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/21/EEK attiecībā uz M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 73.–85.lpp.)

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.–94.lpp.)

92/22/EEK32

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.–94.lpp.)

43.00
43.01

2001/92/EK32

Komisijas 2001. gada 30. oktobra Direktīva 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 291, 24.–47.lpp.)

46.

Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm92/23/EEKPadomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.–153. lpp.)92/23/EEK16Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.–1