Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1375

Rīgā 2009.gada 30.novembrī (prot. Nr.85 26.§)
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 4.2 daļu

1. Noteikumi nosaka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos (turpmāk – piekraste) iedalāmo zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu, kas attiecas uz pašvaldībām, kuru administratīvā teritorija robežojas ar piekrastes ūdeņiem, kā arī šo limitu izmantošanas kārtību.

2. Ikgadējos kopējos nozvejas apjoma limitus piekrastē nosaka, pamatojoties uz tieši piemērojamiem Eiropas Savienības zvejniecību regulējošiem tiesību aktiem par Latvijas Republikai iedalīto daļu no kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma limita kārtējam gadam un Zvejniecības likuma 11. panta ceturtajā daļā noteikto par zvejai piekrastē iedalāmajiem nozvejas apjoma limitiem, ievērojot šādus nosacījumus:

2.1. ja specializētā mencu zveja piekrastes ūdeņos ir atļauta, mencu nozvejas apjoma limitu komerciālajai zvejai Baltijas jūras piekrastei saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu sadala procentuāli pa pašvaldībām, kuru administratīvās teritorijas robežojas ar Baltijas jūras piekrastes ūdeņiem, bet komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastē ar jebkura veida zvejas rīku, kad menca nav zvejas mērķsuga, – kā procentuāli nesadalītu apjomu no kopējā nozvejas apjoma tikai piezvejas vajadzībām kopumā pa visām pašvaldībām, kuru administratīvās teritorijas robežojas ar Rīgas jūras līča vai attiecīgi Baltijas jūras piekrastes ūdeņiem;

2.2. tīklu zvejai Rīgas jūras līča piekrastē iedala četrus procentus no kopējā Rīgas jūras līča piekrastei paredzētā reņģu nozvejas apjoma limita;

2.3. reņģu nozvejas pārējo apjoma limitu Rīgas jūras līča piekrastei pēc tīklu zvejai šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā limita nodalīšanas sadala saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu procentuāli pa ģeogrāfiskiem rajoniem, kuros ietilpst pašvaldības, kas robežojas ar Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem;

2.4. ja attiecīgajā gadā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē konkrētai zivju sugai noteiktais kopējais nozvejas apjoma limits tiek pārsniegts un saskaņā ar Eiropas Savienības zvejniecību regulējošajos tieši piemērojamos tiesību aktos noteikto Latvijai nākamā gada nozvejas apjoma limits tiek samazināts, Zemkopības ministrija to ņem vērā, aprēķinot konkrētās zivju sugas nākamā gada kopējo nozvejas apjoma limitu piekrastē.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 828 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 702; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 101)

3. Atbilstoši šiem noteikumiem un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) zinātniski pamatotām rekomendācijām pašvaldībām, kuru administratīvā teritorija robežojas ar piekrastes ūdeņiem, tiek noteikts zvejas rīku skaita limits (2. pielikums), kā arī aprēķināts mencu nozvejas apjoma limits (1. pielikums) un reņģu nozvejas apjoma limits attiecīgiem Rīgas jūras līča ģeogrāfiskiem rajoniem (3. pielikums), kurš ir izmantojams piekrastes zvejā.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.828 redakcijā)

4. Zemkopības ministrija līdz kārtējā gada 15. decembrim savā tīmekļa vietnē publisko un attiecīgajām pašvaldībām nosūta saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu aprēķināto attiecīgo zivju sugu kopējo nozvejas apjoma limitu piekrastē, kā arī pašvaldībām piekrastes zvejai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu aprēķinātos mencu nozvejas apjoma limitus un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu aprēķinātos reņģu nozvejas apjoma limitus attiecīgajos Rīgas jūras līča ģeogrāfiskajos rajonos.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.828 redakcijā)

4.1 Ja kādā šo noteikumu 3. pielikumā minētajā Rīgas jūras līča ģeogrāfiskajā rajonā ir sasniegts tam kārtējam gadam iedalītais reņģu nozvejas apjoma limits un zveja tikusi apturēta, institūts atbilstoši kompetencei veic attiecīgu nozvejas datu analīzi, kā arī sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā novērtējuma ziņojumu par reņģu nozvejas apjoma limita apguves prognozēm pa ģeogrāfiskiem rajoniem līdz reņģu piekrastes zvejas aktīvās sezonas vai kārtējā gada beigām. Ja ziņojumā norādīts, ka kādā Rīgas jūras līča ģeogrāfiskajā rajonā reņģu piekrastes nozvejas apjoma limits līdz reņģu piekrastes zvejas aktīvās sezonas vai kārtējā gada beigām netiks apgūts, Zemkopības ministrija limitu kārtējam gadam pārdala ģeogrāfiskajam rajonam, kurā reņģu nozvejas apjoma limits ir sasniegts un zveja tikusi apturēta. Lēmumu par limitu pārdali Zemkopības ministrija paziņo attiecīgajām Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.828 redakcijā)

5. Pašvaldība, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu, kā arī šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus piekrastē, veic šādas darbības:

5.1. fiziskajām un juridiskajām personām, ar kurām noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi (turpmāk – zvejnieki), iedala zvejas rīku skaitu un, ja tas ir noteikts un atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, – mencu nozvejas apjomu. Citām zivju sugām (izņemot mencas) atsevišķiem zvejniekiem nozvejas apjomu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā nenorāda;

5.2. nodrošina, ka kopējais zvejniekiem iedalītais zvejas rīku skaits vai mencu nozvejas apjoms nepārsniedz pašvaldībai noteikto piekrastes zvejas limitu, kā arī izskata to zvejnieku pieprasījumus, kas zvejo, ievērojot šo noteikumu 1. pielikuma 8. punktā minēto kopējo zvejas limitu, par iespēju saņemt mencu nozvejas apjoma limitu, ja gada laikā citu zivju sugu zvejā ir sasniegts 100 kilogramu liels mencu piezvejas apjoms;

5.3. saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu uz katru pašvaldības piekrastei noteikto tīklu limita skaita vienību iedala limitu – viens zivju vai reņģu tīkls, kas ir garāks par 50 metriem, bet nepārsniedz 100 metrus, vai divi līdz 50 metru gari zivju vai reņģu tīkli, ņemot vērā, ka līdz 50 metru gara tīkla limits var tikt iedalīts izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā (vienam zvejniekam viens tīkla limits);

5.4. iedalot rūpnieciskās zvejas limitus pašpatēriņa zvejniekiem, ievēro nosacījumu, ka vienu zvejas kuģi gada laikā zvejas darbībām var izmantot ne vairāk kā trīs pašpatēriņa zvejnieki.

(Grozīts ar MK 31.01.2012. noteikumiem Nr. 86; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 702; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 101; grozījums 5.2. apakšpunktā par vārda un skaitļa aizstāšanu "8. punktā" ar skaitli un vārdu "5. punktā" stājas spēkā 01.07.2021. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

5.1 Pašvaldība nedrīkst pārdalīt citiem zvejas tiesību nomniekiem to zvejas rīku limitu, kas bija iedalīts zvejas tiesību nomniekam, kurš nodevis sadalīšanai (tai skaitā sagriežot metāllūžņos) vai izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību, pēdējo viņa īpašumā esošo zvejas kuģi, kā arī stāvvada limitu, kas bija iedalīts zvejas tiesību nomniekam, kurš nodevis sadalīšanai (tai skaitā sagriežot metāllūžņos) vai izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību, zvejā ar stāvvadiem iesaistītu zvejas kuģi un saņēmis par to atbalstu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 6. maija noteikumiem Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"". Zemkopības ministrija apkopo minēto informāciju un attiecīgajai piekrastes pašvaldībai samazina šo noteikumu 2. pielikumā kopējo tai piešķirto zvejas rīku skaita limitu.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.828 redakcijā)

5.2 Pašvaldībām ir tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt kritērijus piekrastes zvejas limitu sadalei attiecībā uz pašpatēriņa zvejniekiem, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi, pēc nepieciešamības nosakot zvejas rīku skaita ierobežojumu vienai mājsaimniecībai.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 101 redakcijā)

6. Saskaņā ar pašvaldību savstarpēju vienošanos līdz kalendāra gada beigām pašvaldībai iedalīto mencu nozvejas apjoma limitu vai tā daļu var nodot citai šo noteikumu 1.pielikumā minētajai pašvaldībai, ja pēc kārtējā gada 1.jūnija pašvaldībai ir palicis zvejniekiem neiedalīts mencu nozvejas apjoma limits. Pašvaldība piecu dienu laikā pēc mencu nozvejas apjoma limita nodošanas citai pašvaldībai informē Zemkopības ministriju un Valsts vides dienestu par nozvejas limita nodošanu un nodotā limita apjomu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.549)

7. Katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai gadā var iedalīt ne vairāk kā vienu zivju tīklu, ne vairāk kā vienu reņģu tīklu, ne vairāk kā vienu lucīšu murdu un ne vairāk kā 100 āķu. Zvejniekam pašpatēriņa zvejai var iedalīt visu minēto zvejas rīku veidu limitu, bet vienlaikus zvejā var lietot tikai vienu zvejas rīku veidu.

(MK 03.01.2013. noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 702)

8. Pašvaldībai ir tiesības ar saistošajiem noteikumiem nodalīt pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai atsevišķu zvejas rīku vai nozvejas apjoma limita daļu no pašvaldībai noteiktā kopējā zvejas limita:

8.1. līdz pieciem procentiem no pašvaldībai noteiktā attiecīgā zvejas rīku veida limita vai ne mazāk kā vienu zvejas rīka vienību, vai līdz pieciem procentiem no pašvaldībai noteiktā attiecīgās zivju sugas nozvejas apjoma kopējā limita, ja, izmantojot Zvejniecības likumā komerciālajai zvejai paredzēto priekšroku, komercdarbībai zvejniecībā licencēto zvejnieku iesniegtie zvejas limitu pieprasījumi sasniedz attiecīgās pašvaldības piekrastei noteikto kopējo zvejas limitu, kas vairs nedod iespēju iedalīt zvejas limitus pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai;

8.2. vairāk nekā piecus procentus no pašvaldībai noteiktā attiecīgā zvejas rīku veida limita vai no pašvaldībai noteiktā attiecīgās zivju sugas nozvejas apjoma kopējā limita, ja, izmantojot Zvejniecības likumā komerciālajai zvejai paredzēto priekšroku, komercdarbībai zvejniecībā licencēto zvejnieku iesniegtie zvejas limitu pieprasījumi nesasniedz attiecīgās pašvaldības piekrastei noteikto kopējo zvejas limitu un arī pēc šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētā nodalītā limita tas vēl papildus būtu nepieciešams pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai. Par šo papildu limita daļu, kas pārsniedz piecus procentus, pašvaldība rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 101 redakcijā)

9. Institūts apkopo un uzskaita piekrastes nozvejas datus sadalījumā pa pašvaldībām un pēc katra zvejas mēneša līdz nākamā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz tos Zemkopības ministrijā. Attiecīgās zivju sugas zveja piekrastē tiek pārtraukta, kad tās kopējais zvejas limits, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu, ir pilnībā izmantots un Zemkopības ministrija savā mājaslapā internetā un plašsaziņas līdzekļos ir paziņojusi par konkrētās zivju sugas zvejas pārtraukšanu piekrastē.

10. Ja zvejnieks zvejo blakus esošās piekrastes pašvaldības administratīvajā teritorijā, iedalītais zvejas rīku limits izmantojams tikai tajā piekrastes daļā, kas robežojas ar pašvaldības administratīvo teritoriju, kurā attiecīgais zvejas rīku limits ir piešķirts, vienlaikus pieļaujot 200 metru pielaidi uz katru pusi no iedomāta krasta līnijas perpendikula, kas vilkts no blakus esošo piekrastes pašvaldību administratīvo teritoriju robežpunkta uz krasta līnijas, to turpinot jūras virzienā līdz 20 metru dziļuma izobatai.

11. Pašvaldības reizi gadā līdz 1. jūlijam iesniedz institūtā priekšlikumus par piekrastei noteikto zvejas limitu izmaiņām. Institūts mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus un iesniedz Zemkopības ministrijā zinātniski pamatotu rekomendāciju par pašvaldību priekšlikumiem, kā arī, ja nepieciešams, rekomendāciju par šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā minētajiem zvejas rīku un nozvejas apjomu limitiem. Zinātniski pamatotā rekomendācijā institūts ietver situācijas aprakstu, nozvejas datu un attiecīgo zivju sugu krājumu stāvokļa analīzi, kā arī secinājumus un rekomendāciju par konkrēto zvejas limitu izmaiņu iespējām vai nepieciešamību.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.828 redakcijā)

12. Zemkopības ministrija apkopo institūta izvērtētos un atbalstītos priekšlikumus par zvejas limitu izmaiņām un informāciju par limitu samazinājumu, ņemot vērā šo noteikumu 5.1 punktā minēto nosacījumu, un iesniedz Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.86 redakcijā)

13. Zveju saskaņā ar šo noteikumu 2. un 3.punktā noteiktajiem zvejas limitiem var uzsākt ar 2010.gada 1.janvāri.

14. Šo noteikumu 3., 9., 11. un 12.punktā minētās institūta funkcijas līdz 2009.gada 31.decembrim pilda valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra".

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1375

(Pielikums MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

Mencu nozvejas apjoma limita procentuālais sadalījums pa pašvaldībām piekrastē
Nr. p. k. Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Nozvejas limits (%) no piekrastei noteiktā kopējā pieļaujamā mencu nozvejas apjoma
1. Ventspils pilsēta 1,21
2. Ventspils novads Tārgales pagasts 1,29
Vārves pagasts 0,96
Užavas pagasts 2,54
Jūrkalnes pagasts 10,09
Kopā

14,87

3. Pāvilostas novads Sakas pagasts 20,62
Vērgales pagasts 7,74
Kopā

28,36

4. Grobiņas novads Medzes pagasts 0,67
5. Liepājas pilsēta 17,82
6. Nīcas novads Nīcas pagasts 28,76
7. Rucavas novads Rucavas pagasts 5,11
8. Baltijas jūras piekrastes pašvaldības Ventspils pilsēta, Ventspils novads, Pāvilostas novads, Grobiņas novads, Liepājas pilsēta, Nīcas novads, Rucavas novads

2,00*

9. Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldības Limbažu novads, Salacgrīvas novads, Saulkrastu novads, Carnikavas novads, Rīgas pilsēta, Jūrmalas pilsēta, Engures novads, Mērsraga novads, Rojas novads, Dundagas novads

1,20*

Piezīme.

* Nesadalīts apjoms no kopējā nozvejas apjoma tikai piezvejas vajadzībām kopumā pa visām pašvaldībām.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1375
Zvejas rīku skaita limits sadalījumā pa pašvaldībām piekrastē

(Pielikums MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 702 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 787; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 613: MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 101; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

Nr.
p. k.
Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Reņģu stāvvadi Zivju murdi1 Lucīšu murdi Sīkzivju murdi Zivju tīkli Reņģu tīkli Zivju āķi Zivju vadi Akmeņ-
plekstu tīkli2
Plekstu vadi Apaļo jūras-
grunduļu murdi3
1. Salacgrīvas novads 21 53 85 1 196 27 7500 NA NA NA 10
2. Limbažu novads 4 2 45 NA 30 5 500 NA NA NA 1
3. Saulkrastu novads 8 11 56 NA 95 53 1600 NA NA NA 1
4. Carnikavas novads 5 6 10 NA 10 NA 500 NA NA NA NA
5. Rīgas pilsēta 6 24 23 NA 95 20 500 NA NA NA NA
6. Jūrmalas pilsēta 13 12 40 NA 105 1154 1100 NA NA NA NA
7. Engures novads 16 10 260 2 308 152 3000 NA NA NA 6
8. Mērsraga novads 2 2 65 1 55 67 2000 NA NA NA 3
9. Rojas novads 10 11 105 5 90 45 2000 NA NA NA 10
10. Dundagas novads 325 15 28 5 150 45 1000 NA NA SN5 3
11. Ventspils pilsēta 1 NA 2 NA 35 10 500 NA 15 SN NA
12. Ventspils novads 8 20 50 NA 599 209 6500 2 121 SN 6
13. Pāvilostas novads 6 1 29 NA 2886 90 6900 1 85 SN 10
14. Grobiņas novads NA NA NA NA 13 5 500 NA 5 SN NA
15. Liepājas pilsēta 7 1 50 NA 1926 125 5000 1 30 SN 12
16. Nīcas novads 15 7 30 NA 2306 150 8000 3 45 SN 15
17. Rucavas novads 10 NA 2 NA 1806 62 4000 3 45 SN 10
  Kopā 166 177 880 14 2671 1153 51100 10 346 79

Saīsinājumi.

1. NA – attiecīgo zvejas rīku limits nav attiecināms.

2. SN – attiecīgo zvejas rīku skaits nav ierobežots.

Piezīmes.

1 Laikposmā no 1. decembra līdz 15. aprīlim zvejas limitam iedalītos zivju murdus atļauts aizvietot ar attiecīgu skaitu sīkzivju murdu salaku zvejai.

2 Laikposmā no 1. jūnija līdz 31. jūlijam akmeņplekstu zvejas limitam iedalītos tīklus atļauts aizvietot ar attiecīgu skaitu zivju tīklu citu zivju sugu zvejai.

3 Apaļo jūrasgrunduļu murdus izmanto laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.

4 Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijas piekrastē no kopējā reņģu tīklu limita 30 reņģu tīklus var izmantot salaku zvejai laikposmā no 1. decembra līdz 15.  aprīlim.

5 Dundagas novada pašvaldības teritorijas piekrastē:

1) posmā no Kolkasraga līdz Sīkragam reņģu stāvvadu skaits nepārsniedz 26, pārējā pašvaldības teritorijas piekrastē reņģu stāvvadu skaits nepārsniedz 6;

2) plekstu vadus atļauts izmantot Irbes jūras šaurumā uz rietumiem no līnijas, kas savieno Kolkasragu (57° 45' 60'' N; 22° 36' 40'' E) ar Kāvinina bāku (57° 58' 95'' N; 22° 11' 77'' E).

6 No kopējā zivju tīklu limita laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam apaļā jūrasgrunduļa zvejai ir izmantojami grunts tīkli ar acs izmēru 60–70 mm:

1) Pāvilostas novada pašvaldības teritorijas piekrastē – 100 gabalu;

2) Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas piekrastē – 100 gabalu;

3) Nīcas novada pašvaldības teritorijas piekrastē – 100 gabalu;

4) Rucavas novada pašvaldības teritorijas piekrastē – 50 gabalu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1375
Rīgas jūras līča reņģu nozvejas apjoma limita procentuālais sadalījums pa piekrastes ģeogrāfiskajiem rajoniem

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 828 redakcijā)

Nr.
p. k.
Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits Rīgas jūras līča piekrastes dalījums ģeogrāfiskos rajonos Rīgas jūras līča reņģu nozvejas apjoma limits (%)
pa piekrastes ģeogrāfiskiem rajoniem pēc šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā limita nodalīšanas
1. Limbažu novads Austrumu rajons 21,7
2. Salacgrīvas novads
3. Saulkrastu novads Dienvidu rajons 35,1
4. Carnikavas novads
5. Rīgas pilsēta
6. Jūrmalas pilsēta
7. Engures novads Rietumu rajons 43,2
8. Mērsraga novads
9. Rojas novads
10. Dundagas novads
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1375Pieņemts: 30.11.2009.Stājas spēkā: 11.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 10.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
201804
{"selected":{"value":"19.02.2021","content":"<font class='s-1'>19.02.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"19.02.2021","iso_value":"2021\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-18.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2013","iso_value":"2013\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2013.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2013","iso_value":"2013\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2013.-06.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2013","iso_value":"2013\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2013.-16.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2012","iso_value":"2012\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2012.-07.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2011","iso_value":"2011\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2011.-02.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-06.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2009","iso_value":"2009\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.02.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)