Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumus Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1294

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 62.§)
Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likuma
9. panta otrās daļas
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktu
(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 854 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājs (turpmāk – apsaim­niekotājs) iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esošajā iestādē dokumentus, kas apliecina videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas sistēma) piemērošanu un apsaimniekotāja līgumpartneru piedalīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbībā;

1.2. kārtību, kādā dabas resursu nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā ministrijas padotībā esošajā iestādē dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja izveidotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

1.3. prasības atkritumu apsaimniekošanas sistēmu izveidei un piemērošanai, kā arī prasības nodokļa maksātājam, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā dabas resursu nodokli par videi kaitīgām precēm (turpmāk – nodoklis), un prasības apsaimniekotājam, kura līgumpartneri nemaksā nodokli;

1.4. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, un apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli, iesniedz auditētu pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.5. šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minētā pārskata paraugu un tajā iekļaujamo informāciju;

1.6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.7. videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas apjomu noteikšanas kārtību atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ietvaros, ja šo preču atkritumu reģenerācijas apjomi nav noteikti citos normatīvajos aktos;

1.8. videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līguma (turpmāk – apsaimniekošanas līgums) būtiskos nosacījumus;

1.9. kārtību, kādā ministrijas padotībā esošā iestāde pieņem lēmumu par atbrīvojumu no nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;

1.10. kārtību, kādā ministrijas padotībā esošā iestāde izskata pārskatu un auditētu pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

2. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina:

2.1. videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem apjomā, kas nav mazāks par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto apjomu, un videi kaitīgu preču atkritumu pārvadājumu uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

2.2. mājsaimniecībās radīto apsaimniekotāja pārziņā esošo visu veidu videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu visos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionos ne mazāk kā trijās videi kaitīgu preču savākšanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Apsaimniekotājs nodrošina, ka katra atkritumu savākšanas un šķirošanas vieta atrodas citā attiecīgā reģiona pilsētā vai ciemā. Papildus minētajam apsaimniekotājs var nodrošināt mājsaimniecībās radīto videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu videi kaitīgu preču tirdzniecības vietās, tehniskās apkopes darbnīcās un remontdarbnīcās, kā arī ar pieņemšanas transporta vai mobilo pieņemšanas punktu starpniecību;

2.3. vismaz četrus komunikācijas pasākumus kalendāra gadā sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanā – divus informatīvos pasākumus (publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos, informatīvie plakāti) un divus izglītojošos pasākumus ar plašu sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi), organizējot šos pasākumus visā Latvijas teritorijā vai arī katru citā atkritumu apsaimniekošanas reģionā;

2.4. informācijas ievietošanu savā mājaslapā internetā par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, kā arī par tirdzniecības vietām, tehniskās apkopes darbnīcām un remontdarbnīcām, kurās pieņem nolietotas videi kaitīgas preces, un to darba laiku. Apsaimniekotājs savā mājaslapā internetā norāda tikai tās videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas, tirdzniecības vietas, tehniskās apkopes darbnīcas un remontdarbnīcas, kurās nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs patstāvīgi nodrošina noteikta veida videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai par kurām apsaimniekotājs ir noslēdzis līgumu par noteikta veida videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu. Paziņojumu par to, kur pieejama informācija par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, apsaimniekotājs nosūta Valsts vides dienestam (turpmāk – dienests) un attiecīgām pašvaldībām, kas nodrošina paziņojumā norādītās informācijas ievietošanu savās mājaslapās internetā. Informāciju mājaslapā ievieto 10 darbdienu laikā pēc tam, kad izdots rīkojums par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

2.1 Atbrīvojumu no nodokļa samaksas nodokļa maksātājam vai apsaimniekotāja līgumpartnerim, kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai bateriju vai akumulatoru ražotājs atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam, piemēro tikai pēc to reģistrācijas attiecīgajā reģistrā (elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā atbilstoši normatīvajam aktam par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību).

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

3. Ja videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ir izveidojusi pašvaldība vai cits apsaimniekotājs, apsaimniekotājs slēdz līgumu ar attiecīgās vietas īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanu vai pieņemšanu.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391)

4. (Svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391)

5. Videi kaitīgu atkritumu pieņemšanas vietas ir attiecīgi aprīkotas, lai tur varētu pieņemt noteikta veida videi kaitīgu preču atkritumus.

6. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānā (turpmāk – apsaimniekošanas plāns) norāda tikai tās videi kaitīgu preču tirdzniecības vietas un tehniskās apkopes un remontdarbu vietas, kurās pieņem videi kaitīgu preču atkritumus vai, sniedzot pakalpojumu, veic attiecīgu videi kaitīgu preču vai to sastāvdaļu nomaiņu un kuras ir nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja īpašumā vai valdījumā vai par kurām nodokļa maksātājs vai apsaim­niekotājs tieši vai pastarpināti noslēdzis līgumu par videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu.

7. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt, lai attiecīgajā apsaimniekošanas plānā norādītajās videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās tiktu pieņemti (darba laikā) tie videi kaitīgu preču atkritumu veidi, par kuriem saņemts atbrīvojums no nodokļa samaksas.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

8. Lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas (turpmāk – atbrīvojums), nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ja viņš izmanto no citām valstīm ievestas videi kaitīgas preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un nerealizē tās, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina tikai šo noteikumu 2.1.apakš­punktā minēto prasību izpildi.

9. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

10. Lai saņemtu atbrīvojumu, nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, iesniedz dienestā šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu (2.pielikums) par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

10.2. apsaimniekošanas plānu (3.pielikums), kurā noteikts pasākumu komplekss iesniegumā (2.pielikums) norādītajam laikposmam, bet ne vairāk kā trim gadiem, paredzot, ka nodokļa maksātāja realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču atkritumus pieņem vai savāc, reģenerē (tai skaitā atkārtoti izmanto un pārstrādā) atbilstoši vides normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

11. Lai nodokļa maksātājs, kurš noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, saņemtu atbrīvojumu, apsaimniekotājs iesniedz dienestā šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu (2.pielikums) par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

11.2. apsaimniekošanas plānu (3.pieli­kums) iesniegumā (2.pielikums) norādītajam laikposmam, bet ne vairāk kā trim gadiem;

11.3. zvērināta revidenta apliecinājumu par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju summas 2 % apmērā atbilstību aprēķinātajai nodokļa summai pirmā kalendāra gada pusgadā (periods no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai no 1. jūlija līdz 31. decembrim) pēc apsaimniekošanas plāna darbības sākuma vai bankas izsniegtās garantijas vai galvojuma vēstules, vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par attiecīgo summu. Šajā punktā minētajam finansiālajam nodrošinājumam jābūt spēkā visā ar dienestu noslēgtā apsaimniekošanas līguma darbības laikā un četrus mēnešus pēc minētā līguma darbības izbeigšanas.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

11.1 Nodokļa maksātājs un apsaimniekotājs visus dokumentus dienestā iesniedz elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtus) un elektroniskā formā, ierakstītus ārējā datu nesējā vai nosūtītus uz dienesta oficiālo e-pasta adresi.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 268 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

12. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

13. Dienests šo noteikumu 10. vai 11.punktā minētos dokumentus izvērtē piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas. Dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šo noteikumu 10. vai 11.punktā noteiktajām prasībām, dienests nosūta izvērtēšanai Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomei (turpmāk – padome). Padome triju nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas sagatavo un iesniedz dienestā ieteikumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

14. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. vai 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārliecinās par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas atbilstību iesniegtajam apsaimniekošanas plānam (tai skaitā par plānā norādīto videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu esību, šo vietu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, par attiecīgu līgumu esību par videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu, ja tādi norādīti apsaimniekošanas plānā, kā arī par plānā norādīto pārstrādes un reģenerācijas jaudu pietiekamību). Mēneša laikā pēc šo noteikumu 10.1. vai 11.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas dienests izvērtē padomes ieteikumu un pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 854 redakcijā)

15. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 10. vai 11.punktā minētie dokumenti ir nepilnīgi, dienests rakstiski informē par to nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā trūkstošā informācija dienestā netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, dienests pieņem lēmumu par atteikumu noslēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

15.1 Dienests sagatavo apsaimniekošanas līgumu un noslēdz to ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 268 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

15.2 Apsaimniekošanas līgumā norāda:

15.2 1. līgumslēdzējus;

15.2 2. apsaimniekošanas līguma priekšmetu;

15.2 3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņu;

15.2 4. nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja pienākumus un tiesības;

15.2 5. dienesta pienākumus un tiesības;

15.2 6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz dienestā pārskatus par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu;

15.2 7. kārtību, kādā apsaimniekotājs iesniedz dienestā informāciju par saviem līgumpartneriem un izmaiņām līgumpartneru sarakstā;

15.2 8. kārtību, kādā izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā;

15.2 9. apsaimniekošanas līguma izbeigšanas kārtību.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 268 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

15.3 Apsaimniekošanas līguma priekšmets ir nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja plānotā apsaimniekošanas sistēmas īstenošana, norādot tās ietvaros apsaimniekoto videi kaitīgu preču veidus.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

15.4 Apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir apsaimniekošanas plāns, ko nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs ir iesniedzis dienestā.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 268 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

16. Lēmumā par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu norāda, kuriem videi kaitīgo preču veidiem atbrīvojums piemērojams, kā arī laikposmu, uz kādu tas piešķirts.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

17. Apsaimniekošanas līgums un atbrīvojums stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc attiecīgā apsaimniekošanas līguma parakstīšanas.

18. Ja mainās nodokļa maksātāji, kuri ar attiecīgo apsaimniekotāju noslēguši apsaimniekošanas līgumu, ar dienestu noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara attiecīgus grozījumus. Apsaimniekošanas līguma pielikumā jaunus nodokļa maksātājus norāda tikai pēc atsevišķa lēmuma pieņemšanas. Jaunajiem apsaimniekošanas sistēmas līgumpartneriem atbrīvojumu piemēro ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc minētā atsevišķā lēmuma pieņemšanas un grozījumu izdarīšanas attiecīgajā apsaimniekošanas līgumā. Izmaiņas apsaimniekotāja līgumpartneru sarakstā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

19. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir saņēmuši atbrīvojumu, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz dienestā informāciju par izmaiņām līgumpartneru sarakstā, attiecībā uz jaunajiem līgumpartneriem norādot noslēgtā līguma datumu, numuru, videi kaitīgu preču veidus, par kuriem līgums ir noslēgts, kā arī līgumpartneru reģistrācijas numuru elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā un reģistrācijas datumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

20. Apsaimniekotājam vai nodokļa maksātājam, kas noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar dienestu, ir pienākums ziņot dienestam par apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildes izmaiņām. Dienests par apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja ierosinātajām izmaiņām apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildē rakstiski informē padomi. Dienests šo noteikumu 13. un 14. punktā minētajā kārtībā pārskata atbrīvojuma piemērošanu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā. Pēc lēmuma pieņemšanas dienests un nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

21. Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnā apmērā, vai neizpilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības, dienests 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības nav pildītas, sastāda attiecīgu aktu un rakstiski pieprasa no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja paskaidrojumu par apsaimniekošanas līguma saistību nepildīšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

22. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā iesniedz dienestā šo noteikumu 21.punktā minēto paskaidrojumu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 268 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

23. Nodokļa maksātājs līgumu par viena veida videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Ja dienests, izvērtējot apsaimniekotāju iesniegto informāciju, konstatē, ka nodokļa maksātājs līgumu par viena veida videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu ir noslēdzis ar vairākiem apsaimniekotājiem, attiecīgo nodokļa maksātāju rakstiski brīdina par konstatēto pārkāpumu un uzdod 10 darbdienu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas saglabāt līgumu tikai ar vienu apsaimniekotāju, vienlaikus pārtraucot līgumus ar pārējiem apsaimniekotājiem. Par minētajām izmaiņām nodokļa maksātājs rakstiski informē dienestu, pievienojot pārējo apsaimniekotāju parakstītus apliecinājumus par līgumu pārtraukšanu. Ja 10 darbdienu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas dienests nav saņēmis attiecīgo informāciju, tas pieņem lēmumu pārtraukt nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 268 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

24. Ja nodokļa maksātājs, kurš ar apsaimniekotāju noslēdzis līgumu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un uz šā līguma pamata ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs līgumu lauž, atbrīvojuma piemērošana tiek pārtraukta, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc lēmuma pieņemšanas un attiecīgā grozījuma izdarīšanas dienesta un apsaimniekotāja noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā. Apsaimniekotājs informē dienestu par attiecīgā līguma laušanu ar nodokļa maksātāju, norādot līguma laušanas datumu. Izmaiņas apsaimniekotāja līgumpartneru sarakstā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

25. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

26. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 30. oktobrim iesniedz dienestā pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli (turpmāk – pārskats) (4. pielikums) par laikposmu no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja iesniegto pārskatu par attiecīgo laikposmu pārstrāde un reģenerācija nav izpildīta vismaz 20 % apmērā no gada laikā pārstrādājamā un reģenerējamā apjoma, dienests veic šo noteikumu 31. un 32. punktā minētās darbības.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

27. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam. Pārskatam pievieno vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto auditora atzinumu par pārskatā minētās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par videi kaitīgu preču atkritumu uzskaiti un apsaimniekošanu.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

27.1 Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, šo noteikumu 26. un 27. punktā minētajam pārskatam pievieno precizētu apliecinājumu par šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minēto finansiālo nodrošinājumu atbilstoši faktiskajam līgumpartneru aprēķinātā nodokļa apmēram, ja nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma summa ir palielinājusies vismaz par 10 %.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

28. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam. Pārskatam pievieno vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto auditora atzinumu par pārskatā minētās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par videi kaitīgu preču atkritumu uzskaiti un apsaimniekošanu. Ja nodokļa maksātāja izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā citi nodokļa maksātāji nepiedalās, šo noteikumu 4. pielikuma 5. tabulu pārskatā neiekļauj.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 854 redakcijā)

29. Apsaimniekotājam ir pienākums pēc nodokli administrējošās valsts iestādes un dienesta amatpersonu (kuru kompetencē ir videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas kontrole) pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apstiprina apsaimniekošanas plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto videi kaitīgo preču atkritumu apjomu konkrētā laikposmā, dokumentus, kas apliecina lietotu videi kaitīgu preču realizāciju atkārtotai lietošanai).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 854 redakcijā)

30. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26., 27. vai 28. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību, kā arī informē padomi par apsaimniekošanas plāna izpildes gaitu. Padome izvērtē dienesta informāciju un, ja nepieciešams, sagatavo ieteikumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

31. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 26., 27. vai 28.punktā minētie do­kumenti ir nepilnīgi, dienests rakstiski informē par to nodokļa mak­sātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā trūkstošā informācija dienestā netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepil­nīga informācija, dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaim­nie­košanas līgumā un, ja nepieciešams, par nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

32. Ja šo noteikumu 27.punktā minētajā auditora atzinumā norādīts, ka plāna iz­pil­de neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par videi kaitīgu preču atkri­tumu uzskaiti un apsaimniekošanu, vai plāns netiek atbilstoši pildīts, dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu sa­ņem­šanas izvērtē iesniegto informāciju, rakstiski brīdina apsaimniekotāju par konsta­tēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas pār­kāpumu novērst. Apsaimniekotājs informē dienestu par pa­sā­ku­miem, kuru rezultātā pārkāpums ir novērsts vai, ja norādītajā termiņā pārkāpumu ne­varēja novērst, – par pārkāpuma novēršanas pa­sākumiem un to izpildes gaitu (gra­fiku), vai par objektīviem iemesliem, kāpēc pārkāpumu nav iespējams no­vērst. Ja triju darbdienu laikā pēc brīdinājumā norādītā termiņa beigām dienests attiecīgo informāciju nav saņēmis vai iesniegtā informācija nav objektīva, tas rakstiski informē padomi un pieņem lēmumu pārtraukt nodokļa maksātājiem, kas noslēguši līgumus ar konkrēto apsaimniekotāju, piešķirto atbrīvojumu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

33. Videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, kas ir savākts un pieņemts atpakaļ līdz pusgada vai kalendāra gada beigām, bet kuru reģenerē, pārstrādā vai atkārtoti izmanto attiecīgi nākamā pusgada vai kalendāra gada pirmo triju mēnešu laikā, apsaimniekotājs pieskaita iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerētajam, pārstrādātajam vai atkārtoti izmantotajam videi kaitīgu preču atkritumu apjomam. Apsaimniekotājs katru gadu līdz 30.oktobrim un 1.maijam iesniedz dienestā informāciju par precizēto iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerēto, pārstrādāto vai atkārtoti izmantoto videi kaitīgu preču atkritumu apjomu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 268 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

34. (Svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391)

35. Dienests savā mājaslapā internetā ievieto un regulāri at­jau­no to apsaimniekotāju sarakstu, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar dienestu, norādot apsaimniekošanas līguma noslēgšanas datumu un darbības ilgumu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

36. Videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas, pārstrādes un reģenerācijas apjoms atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ietvaros noteikts šo noteikumu 1. pielikumā:

36.1. videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomu nosaka, attiecīgajā kalendāra gadā pieņemto vai savākto videi kaitīgu preču atkritumu daudzumu attiecinot pret realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto videi kaitīgu preču daudzumu;

36.2. videi kaitīgu preču atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomu nosaka, attiecīgajā kalendāra gadā atkārtoti izmantoto, pārstrādāto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu daudzumu attiecinot pret savākto videi kaitīgu preču daudzumu. Atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai nogādā pilnīgi visus savāktos videi kaitīgu preču atkritumus;

36.3. elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas un pieņemšanas apjoms attiecas uz visu veidu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

37. Atbrīvojumi, par kuriem pieņemts lēmums līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to termiņa beigām, ja nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, nodrošina šajos noteikumos minēto prasību izpildi.

38. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2010.gada 15.novembrim iesniedz fonda administrācijā apliecinājumu par finansiālo nodrošinājumu atbilstoši šo noteikumu 11.3.apakšpunktam.

39. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas:

39.1. līdz 2009.gada 11.decembrim iesniedz fonda administrācijā atbilstoši šo noteikumu 2.punktam precizētu apsaimniekošanas plānu;

39.2. pārskatos un auditētajā pārskatā par 2009.gadu šo noteikumu 4.pielikuma 5.punktā norādīto tabulu neiekļauj, bet aprakstu par veiktajiem komunikācijas pasākumiem iesniedz brīvā formā.

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumus Nr.489 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 101.nr.).

41. Apsaimniekošanas līgums, kas ar fonda administrāciju ir noslēgts līdz 2013.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tā termiņa beigām.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumus Nr.562 "Noteikumi par iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.).

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.268 redakcijā)

43. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomu 2018. un 2021. gadā nosaka, attiecīgajā pusgadā pieņemto vai savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu attiecinot pret realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu.

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

44. Apsaimniekošanas līgums, kas ar fonda administrāciju ir noslēgts līdz 2016. gada 30. decembrim, ir spēkā līdz grozījumu izdarīšanai tajā vai līdz tā termiņa beigām.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 854 redakcijā)

45. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu:

45.1. iesniedz auditētu pārskatu par 2018. gadu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 3.1. apakšpunkta tabulā minētajām elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām;

45.2. nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, kā arī pārstrādi un reģenerāciju 2018. gadā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 3.1. tabulā laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam noteiktajiem apjomiem.

(MK 03.07.2018. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294

(Pielikums MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 391 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 390)

1. Videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas apjomi (%) un termiņi

Nr. p. k.

 

Videi kaitīgas precesVidei kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto videi kaitīgu preču apjomuVidei kaitīgu preču atkritumu reģenerētie (tai skaitā atkārtoti izmantotie un pārstrādātie) apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) videi kaitīgu preču atkritumu apjomu
līdz 2016. gada 31. decembrimno 2017. gada 1. janvāra
1.Smēreļļas404580
2.Ozona slāni noārdošās vielas (piemēram, freoni, haloni), par kurām jāmaksā dabas resursu nodoklis10010080
3.Visu veidu riepas606580
4.Eļļas filtri253080

2. Bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas un pārstrādes apjomi (%) un termiņi

Nr. p. k.

 

Videi kaitīgas preces – elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avotiBateriju un akumulatoru atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto bateriju un akumulatoru apjomuPārstrādātais bateriju un akumulatoru atkritumu apjoms līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) bateriju un akumulatoru atkritumu apjomu1
līdz 2016. gada 31. decembrimno 2017. gada 1. janvāra
1.Svinu saturoši elektriskie akumulatori254565
2.Elektriskie akumulatori (Ni-Cd, Fe-Ni)254575
3.Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas254550
4.Citi elektriskie akumulatori254550

Piezīme. Bateriju un akumulatoru pārstrādes procesu efektivitāti nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas 2012. gada 11. jūnija Regulai Nr. 493/2012, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesu pārstrādes mērķlielumu aprēķināšanu.

3. Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošana

3.1. Elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas apjomi (%) līdz 2018. gada 30. jūnijam

Nr. p. k.

 

Videi kaitīgas preces – elektriskās un elektroniskās iekārtas1 atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanaiElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu apjomuElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomi, kas sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai pārstrādāti līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomuElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerētie (tajā skaitā atkārtotai izmantošanai sagatavotie un pārstrādātie) apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu
līdz 2016. gada 31. decembrimno 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijamlīdz 2016. gada 31. decembrimno 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijamlīdz 2016. gada 31. decembrimno 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam
1.Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus)2540,575808085
2.Liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji2540,575808085
3.Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas2540,550557075
4.Informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus un mobilos tālruņus)2540,570707580
5.Mobilie tālruņi2540,570707580
6.Monitori2540,570707580
7.Plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)2540,565707580
8.Televizori2540,565707580
9.Elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)2540,550557075
10.Gāzizlādes spuldzes5040,58080
11.Apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)2540,550557075
12.Monitoringa un kontroles instrumenti2540,550557075
13.Rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi2540,550557075
14.Medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)2540,550557075
15.Tirdzniecības automāti2540,575808085

Piezīmes.

1 Apsaimniekošanas plāna ietvaros elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju uzskata par izpildītu, ja nodrošināta visu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu grupu savākšana un reģenerācija un ja šo atkritumu savākšana un reģenerācija veikta šajā pielikumā noteiktajā termiņā un apjomos, kas nav mazāki par šajā pielikumā noteiktajiem apjomiem vidēji šādu grupu ietvaros:

1. grupai (liela izmēra mājsaimniecības iekārtas, izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) un 15. grupai (tirdzniecības automāti) kopā;

2. grupai (liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji);

4. grupai (informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru iekārtas, izņemot monitorus un mobilos tālruņus), 6. grupai (mobilie tālruņi) un 7. grupai (plašam patēriņam paredzētās iekārtas, izņemot televizorus) kopā;

5. grupai (monitori) un 8. grupai (televizori) kopā;

3. grupai (maza izmēra mājsaimniecības iekārtas), 9. grupai (elektriskie un elektroniskie instrumenti), 11. grupai (apgaismes ķermeņi), 12. grupai (monitoringa un kontroles instrumenti) un 13. grupai (rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi) kopā;

14. grupai (medicīniskās ierīces);

10. grupai (gāzizlādes spuldzes).

3.2. Elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas apjomi (%) no 2018. gada 1. jūlija

Nr. p. k.

Videi kaitīgas preces – elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu apjomu

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomi, kas sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai pārstrādāti līdz 31. decembrim (%), attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu

(no 2018. gada 1. jūlija)

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerētie (tajā skaitā atkārtotai izmantošanai sagatavotie un pārstrādātie) apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu

(no 2018. gada 1. jūlija)

no 2018. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam

no 2021. gada 1. jūlija

1.Temperatūras maiņas iekārtas

40,5

65

80

85

2.Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2

40,5

65

70

80

3.Spuldzes

40,5

65

80

4.Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tostarp mājsaimniecības preces; IT un telesakaru iekārtas; patērētāju iekārtas; gaismekļi; skaņu vai attēlu demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces; elektriski un elektroniski instrumenti; rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti; automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai. Šai kategorijai nepieder iekārtas, kas minētas 1. līdz 3. kategorijā

40,5

65

80

85

5.Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tostarp mājsaimniecības preces; patērētāju iekārtas; gaismekļi; skaņu vai attēlu demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces; elektriski un elektroniski instrumenti; rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti; automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai. Šai kategorijai nepieder iekārtas, kas minētas 1. līdz 3. un 6. kategorijā

40,5

65

55

75

6.Mazas IT un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)

40,5

65

55

75

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

Iesniegums par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas

Valsts vides dienestam

Lūdzu Valsts vides dienestu piešķirt

(komersanta nosaukums)1

(vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par šādām videi kaitīgām precēm (norāda atsevišķi visas videi kaitīgu preču grupas, par kurām nodokļa maksātājs vai apsaimniekotāja līgumpartneri vēlas saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas):

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

laikposmam no 20__.gada __.______ līdz 20__.gada __._______.

Apliecinu, ka videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai ir saņemta

(norāda, kādai darbībai saņemta normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja)

atļauja Nr.___. Atļauja izsniegta 20___.gada __._____ un ir derīga līdz 20__.gada __._______.2

Iesniegumam pievienotā plāna ____ daļā sniegtā informācija ir komercnoslēpums.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Pielikumā:

1. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plāns laikposmam no 20___.gada ___._________ līdz 20___.gada ___.__________ uz ___ lapām.

2. Zvērināta revidenta apliecinājums par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju lielumu 2 % apjomā no aprēķinātā dabas resursu nodokļa

pusgadam par videi kaitīgām precēm (vai bankas izsniegtas garantijas vai galvojuma vēstules vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija par attiecīgo summu) uz ____ lapām.

(datums)3


Vadītājs vai paraksttiesīgā persona

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts3)

Z.v.3

Piezīmes.

1 Tā nodokļa maksātāja nosaukums, kurš pats izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmu, vai tā apsaimniekotāja nosaukums, ar kuru nodokļa maksātāji noslēguši līgumus par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, ar norādi, ka atbrīvojums piešķirams apsaimniekotāja līgumpartneriem, kuri norādīti videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plānā.

2 Aizpilda, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs pats veic kādu no darbībām, kurām nepieciešama normatīvajos aktos vides jomā noteiktā atļauja.

3 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 526; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391)

Apsaimniekošanas plāns

(komersanta nosaukums)

Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plāns
laikposmam no 20___.gada ___.__________
līdz 20___.gada ___.__________

1. Videi kaitīgu preču veidi un apjomi, kurus plānots realizēt vai ievest saimnieciskās darbības nodrošināšanai no citām valstīm, un plānotais dabas resursu nodoklis

Laikposms no 20___.gada ___.__________ līdz 20___.gada ___.__________

Nr. p.k.

Videi kaitīgas preces

Videi kaitīgu preču apjoms (kg vai gab.)1

Dabas resursu nodokļa likme (euro)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KOPĀ

X

X

X

X

X

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.

2. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošana

2.1. Videi kaitīgu preču atkritumu veidi un apjomi, kurus plānots pieņemt vai savākt

Laikposms no 20___. gada ___.__________ līdz 20___. gada ___.__________

Nr.
p. k.
Videi kaitīgas precesVidei kaitīgu preču atkritumu apjoms, ko plānots pieņemt vai savākt Latvijas Republikas teritorijā
kg vai gab. (pa gadiem)1

 

% (pa gadiem)2
20__.20__.20__.20__.320__.20__.20__.20__.3
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

2.2. Videi kaitīgu preču atkritumu veidi un apjomi, kurus plānots reģenerēt

(tai skaitā atkārtotai izmantošanai sagatavot un pārstrādāt)

Laikposms no 20___. gada ___.__________ līdz 20___. gada ___.__________

Nr. p.k.

 

Videi kaitīgas precesVidei kaitīgu preču atkritumu apjoms, ko plānots sagatavot atkārtotai izmantošanai un pārstrādātVidei kaitīgu preču atkritumu apjoms, ko plānots reģenerētVidei kaitīgu preču atkritumu kopējais apjoms, ko plānots reģenerēt (tai skaitā sagatavot atkārtotai izmantošanai un pārstrādāt)
Latvijas Republikas teritorijācitās Eiropas Savienības dalībvalstīsārpus Eiropas SavienībasLatvijas Republikas teritorijācitās Eiropas Savienības dalībvalstīsārpus Eiropas Savienības
kg vai gab.
(pa gadiem)

 

kg vai gab.
(pa gadiem)

 

kg vai gab.
(pa gadiem)

 

kg vai gab.
(pa gadiem)

 

kg vai gab.
(pa gadiem)

 

kg vai gab.
(pa gadiem)

 

kg vai gab.
(pa gadiem)

 

%
(pa gadiem)2
20__.20__.20__.20__.320__.20__.20__.20__.320__.20__.20__.20__.320__.20__.20__.20__.320__.20__.20__.20__.320__.20__.20__.20__.320__.20__.20__.20__.320__.20__.20__.20_.3
1.                                 
2.                                 
3.                                 
4.                                 
5.                                 
6.                                 

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

2 Plānotos videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomus aprēķina procentos attiecībā pret videi kaitīgu preču apjomu, ko līdz attiecīgā gada 31. decembrim plānots realizēt vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievest no citām valstīm. Videi kaitīgu preču atkritumu apjomus, ko plānots reģenerēt (tai skaitā atkārtoti izmantot un pārstrādāt), aprēķina procentos attiecībā pret videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, ko attiecīgajā gadā plānots pieņemt vai savākt.

3 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1. janvāri.

3. Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts*

Piezīme.

* Aprakstu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm":

1) 2.punktu - nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, un apsaimniekotājs, kas veic līgumpartneru videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu (aprakstā norāda, kā tiks veikts līgumpartneru audits par videi kaitīgu preču uzskaiti);

2) 8.punktu - nodokļa maksātājs, kas izmanto no citām valstīm ievestas videi kaitīgas preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tās nerealizē;

3) (svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268).

4. Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšana vai savākšana

Nr.p.k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vieta*

Adrese

Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Pieņemamo atkritumu veids

Piezīme. * Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vietu norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajiem atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidiem.

5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā vai reģenerē videi kaitīgu preču atkritumus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr. p. k.

 

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adreseLīguma noslēgšanas datumsLīguma darbības periods
(no–līdz)
Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē Latvijas Republikas teritorijāVidei kaitīgu preču veids, ko komersants izved no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai (norādot saņēmēju)Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē ārvalstīs (norādot valsti)Komersanta saņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš
        
        
        
        

6. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr.p. k.Pasākuma veidsAtkritumu apsaimniekošanas reģionsPasākumsMērķauditorijaTēmaĪss saturisks izklāstsPlānotais īstenošanas laiksPlānotā pasākuma norises vieta, informācijas izplatīšanas vietaPasākuma īstenošanai plānotais finansējums
(euro)

 

1.Informatīvie pasākumi (publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos, informatīvie plakāti)        
        
2.Izglītojošie pasākumi ar plašu sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi)        
        
Kopā 

7. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plāns

Nr.p.k.

Izmaksas (euro)

1.gads

2.gads

3.gads

1.Videi kaitīgu preču savākšanas un pieņemšanas izmaksas
2.Videi kaitīgu preču uzglabāšanas izmaksas
3.Savākto videi kaitīgu preču pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)
4.Videi kaitīgu preču apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas
5.Administratīvās izmaksas
6.Komunikācijas pasākumu izmaksas
7.Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas
8.Risks 10 %
9.Izmaksas kopā

8. Nodokļa maksātāji, kuri ar __________________________________________________________________________________
(apsaimniekotāja nosaukums)

noslēguši līgumu par piedalīšanos videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

Nr.p. k.Reģistrācijas numursNosaukumsAdreseReģistrācijas numurs un datums elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā*Videi kaitīgu preču veidi, par kuriem ir saņemts atbrīvojums no nodokļa samaksas
      
      

Piezīme. * Aili aizpilda, ja reģistrācija nepieciešama atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

(datums)*

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Z.v.*

Informāciju sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 268; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 526; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 391; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 854)

Pārskata paraugs

Valsts vides dienestam

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

Pārskats par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli
par laikposmu no 20___.gada ___.__________
līdz 20___.gada ___.__________

1. Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apsaimniekošanas sistēmas apraksts

1.1. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta videi kaitīgu preču atkritumu savākšana. Apsaimniekotāji, kuriem ir līgumpartneri, norāda, kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums

1.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas tika īstenoti reģenerācijas normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināta videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācija apjomos, kas nav mazāki par vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem, kā arī norāda reģenerācijas darbības, par kuru veikšanu tika noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās reģenerācijas darbības (ja tās tika veiktas)

2. Pārskata periodā realizētie un no citām valstīm ievestie un saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotie videi kaitīgu preču veidi un apjomi un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr.p.k.

Videi kaitīgu preču veids

Videi kaitīgu preču apjoms
(kg vai gab.*)

Dabas resursu nodokļa likme (euro)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

Piezīme.

* Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

3. Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšana vai savākšana

Nr.p.k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vieta*

Adrese

Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai vietas apsaimniekotājs (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Pieņemamo atkritumu veids

Piezīme. * Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vietu norāda atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajiem atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidiem.

4. Informācija par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu

Nr. p. k.Videi kaitīgu preču veidsVidei kaitīgu preču apjoms

(kg vai gab2)

Latvijas teritorijā pieņemtais vai savāktais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg)

Pārstrādātais un atkārtotai izmantošanai sagatavotais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg)

Reģenerētais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg)Apglabātais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg)
Mājsaim-
niecības
Citi (izņemot mājsaim-
niecības)
Kopā (4 + 5)Latvijas teritorijāCitā Eiropas Savienības dalībvalstīĀrpus Eiropas SavienībasNedalītu ierīču veidā atkārtoti izmantotie atkritumiKopā
(7 + 8 + 9)
Latvijas teritorijāCitā Eiropas Savienības dalībvalstīĀrpus Eiropas SavienībasKopā
(12 + 13 + 14)
Latvijas teritorijāCitā Eiropas Savienības dalībvalstīĀrpus Eiropas SavienībasKopā
(16 + 17 + 18)
12345678910111213141516171819
1.Svinu saturoši elektriskie akumulatori
2.Elektriskie akumulatori
(Ni-Cd, Fe-Ni)
3.Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
4.Citi elektriskie akumulatori
5.Visu veidu riepas
6.Smēreļļas
7.Eļļas filtri
8.Elektriskās un elektroniskās iekārtas3:
8.1.liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus)
8.2.liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji
8.3.maza izmēra mājsaimniecības iekārtas
8.4.informācijas tehnoloģiju un elektrosakaru iekārtas (izņemot personālo datoru monitorus un mobilos telefonus)
8.5.personālo datoru monitori
8.6.mobilie telefoni
8.7.plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)
8.8.televizori
8.9.elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionāras iekārtas)
8.10.gāzizlādes spuldzes
8.11.apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)
8.12.monitoringa un kontroles instrumenti
8.13.rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi
8.14.medicīniskās ierīces (izņemot visas implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)
8.15.tirdzniecības automāti

Piezīmes.

1 Iesvītrotos laukus neaizpilda.

2 Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

3 Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktam un normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību.

5. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr. p. k.Pasākuma veidsAtkritumu apsaimniekošanas reģionsPasākumsMērķauditorijaTēmaĪss saturisks izklāstsĪstenošanas laiksPasākuma norises vieta, informācijas izplatīšanas vietaPasākuma īstenošanai izlietotais finansējums
(euro)
1.Informatīvie pasākumi (publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos, informatīvie plakāti)
2.Izglītojošie pasākumi ar plašu sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi)
Kopā

6. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā un reģenerē videi kaitīgu preču atkritumus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei un reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.
p. k.
Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adreseLīguma noslēgšanas vai izbeigšanas datumsLīguma darbības periods
(no–līdz)
Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē Latvijas Republikas teritorijāVidei kaitīgu preču veids, ko komersants izved no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai (norādot valsti)Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē ārvalstīs (norādot valsti)Komersanta saņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

7. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja videi kaitīgu preču atkritumi tiek izvesti reģenerācijai citā Eiropas Savienības dalībvastī vai ārpus Eiropas Savienības

Nr. p. k.Videi kaitīgu preču atkritumu kravas pārvadājuma pavadzīmes veids1Kravas pavadzīmes numurs2Kravas pavadzīmes izdošanas datums3Videi kaitīgu preču veidi un apjomiNosūtītājsSaņēmējs

Piezīmes.

1 Norāda vienu no šādiem videi kaitīgu preču atkritumu kravas pārvādajuma pavadzīmes veidiem:

1) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

2) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

3) atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

2 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

3 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

8. Komersantu apliecinājumi par savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto videi kaitīgu preču atkritumu apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr. p. k.Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adreseApliecinājumā norādītais savākto un pieņemto konkrēto videi kaitīgu preču atkritumu veids un apjomsApliecinājumā norādītais pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto videi kaitīgu preču atkritumu veids un apjomsLaikposms, par kuru izsniegts apliecinājumsApliecinājuma izsniegšanas datums

9. Dokumentu saraksts, kuri apliecina videi kaitīgu preču realizāciju atkārtotai lietošanai

Nr.p.k.

Tā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, kas izsniedzis dokumentu

Dokumentā norādītais videi kaitīgu preču veids un apjoms, kas realizēts vai nodots bez atlīdzības atkārtotai lietošanai

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Dokumenta izsniegšanas datums

10. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar

(apsaimniekotāja nosaukums)

noslēguši līgumu par piedalīšanos videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmā

(Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.268)

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

(datums)*

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Z.v.*

Informāciju sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1294Pieņemts: 03.11.2009.Stājas spēkā: 21.11.2009.Zaudē spēku: 03.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 20.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
200795
{"selected":{"value":"06.07.2018","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-02.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.07.2018","iso_value":"2018\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-02.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-05.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2016","iso_value":"2016\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2013","iso_value":"2013\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2013","iso_value":"2013\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2013.-12.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.11.2009","iso_value":"2009\/11\/21","content":"<font class='s-1'>21.11.2009.-31.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.07.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"