Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1293

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 61.§)
Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 8. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. un 10. punktu
(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 851 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) apsaimniekotājs iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esošajā iestādē dokumentus, kas apliecina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas (turpmāk – apsaimniekošanas sistēma) piemērošanu un iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekotāja (turpmāk – apsaimniekotājs) līgum­partneru piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

1.2. kārtību, kādā dabas resursu nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā ministrijas padotībā esošajā iestādē dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja izveidotās apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

1.3. prasības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī prasības nodokļa maksātājam, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā dabas resursu nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem (turpmāk – nodoklis), un prasības apsaimniekotājam, kuru līgumpartneri nemaksā nodokli;

1.4. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, un apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli, iesniedz auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.5. šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minētā pārskata paraugu un pārskatā iekļaujamo informāciju;

1.6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.7. šo noteikumu 1.6.apakšpunktā minētā pārskata paraugu un pārskatā iekļaujamo informāciju;

1.8. iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līguma (turpmāk – apsaimniekošanas līgums) būtiskos nosacījumus;

1.9. kārtību, kādā ministrijas padotībā esošā iestāde pieņem lēmumu piemērot atbrīvojumu no nodokļa samaksas par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem;

1.10. kārtību, kādā ministrijas padotībā esošā iestāde izskata pārskatu un auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

2. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina:

2.1. izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku reģenerāciju (tai skaitā pārstrādi) – apjomos, kas nav mazāki par iepakojuma apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem;

2.2. mājsaimniecībās radītā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu 50 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Latvijas pilsētās vai ciemos – ar nosacījumu, ka katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā atrodas ne mazāk kā trīs šķiroto atkritumu savākšanas laukumi un katrs no šiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem atrodas savā attiecīgā reģiona pilsētā vai ciemā. Dalīto izlietotā iepakojuma savākšanu papildus var veikt, organizējot izlietotā iepakojuma pieņemšanu īpaši tam izveidotos izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktos;

2.3. (svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267);

2.4. ne mazāk kā četrus komunikācijas pasākumus kalendāra gadā (tai skaitā informatīvie pasākumi, izglītojošie pasākumi, sabiedrības līdzdalības pasākumi) sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanā.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

2.1 Ja šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidē ir ieguldīti valsts vai pašvaldību līdzekļi, tā īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs ar visiem apsaimniekotājiem vai nodokļa maksātājiem slēdz līgumus par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu ar vienādiem noteikumiem.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

4. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānā (turpmāk – apsaimniekošanas plāns) iekļauj tikai tos šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kuri ir tā īpašumā vai valdījumā vai ar kuru īpašniekiem, valdītājiem vai apsaimniekotājiem nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs tieši vai pastarpināti noslēdzis līgumu par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu.

5. Lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem (turpmāk – atbrīvojums), nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, iesniedz Valsts vides dienestā (turpmāk – dienests) šādus dokumentus:

5.1. iesniegumu (1.pielikums) par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

5.2. apsaimniekošanas plānu (2.pielikums), kurā noteikts pasākumu komplekss laikposmam līdz trim gadiem, paredzot, ka nodokļa maksātāja realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojumu vai mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizētos vienreiz lietojamos traukus savāc, pārstrādā un reģenerē atbilstoši vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

6. Lai nodokļa maksātājs, kurš noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu par apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, saņemtu atbrīvojumu, apsaimniekotājs dienestā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu (1.pielikums) par atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

6.2. apsaimniekošanas plānu (2.pielikums) laikposmam līdz trim gadiem;

6.3. zvērināta revidenta apliecinājumu par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju lielumu 2 % apmērā no aprēķinātā nodokļa apmēra pusgadam vai bankas izsniegtas garantijas vai galvojuma vēstules vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par attiecīgo summu. Šajā punktā minētajam finansiālajam nodrošinājumam jābūt spēkā visā ar dienestu noslēgtā apsaimniekošanas līguma darbības laikā un četrus mēnešus pēc minētā līguma darbības izbeigšanas.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

7. Nodokļa maksātājs un apsaimniekotājs visus dokumentus dienestā iesniedz elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtus) un elektroniskā formā, ierakstītus ārējā datu nesējā vai nosūtītus uz dienesta oficiālo e-pasta adresi.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

8. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, iesniedzot dienestā apsaimniekošanas plānu, neiesniedz šo noteikumu 2.pielikuma 6. un 9.punktā norādīto tabulu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

9. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomi apsaimniekošanas sistēmas ietvaros atbilst vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjomiem. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomus, kuri ir savākti līdz pusgada vai kalendāra gada beigām, bet kurus reģenerē vai pārstrādā attiecīgi nākamā pusgada vai kalendāra gada pirmo triju mēnešu laikā, apsaimniekotājs pieskaita iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerētajiem vai pārstrādātajiem izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomiem. Apsaimniekotājs katru gadu līdz 1.maijam un 30.oktobrim iesniedz dienestā informāciju par precizēto iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerēto vai pārstrādāto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 267 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

10. Dienests šo noteikumu 5. vai 6.punktā minētos dokumentus izvērtē piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas. Dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šo noteikumu 5. vai 6.punktā noteiktajām prasībām, dienests nosūta izvērtēšanai Iepakojuma apsaimniekošanas padomei (turpmāk – padome). Padome triju nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas sagatavo un iesniedz dienestā ieteikumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

11. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārliecinās par apsaimniekošanas sistēmas atbilstību iesniegtajam apsaimniekošanas plānam (tai skaitā par plānā norādīto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un šķirošanas vietu esību, šo vietu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par līgumu par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu esību, ja tādi norādīti apsaimniekošanas plānā). Mēneša laikā pēc šo noteikumu 5. vai 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests izvērtē padomes ieteikumu un pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

12. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 5. vai 6.punktā minētie dokumenti ir nepil­nīgi, dienests informē par to nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā trūkstošā informācija dienestā netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, dienests pieņem lēmumu par atteikumu noslēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

12.1 Dienests sagatavo apsaimniekošanas līgumu un noslēdz to ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 267 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

12.2 Apsaimniekošanas līgumā norāda:

12.2 1. līgumslēdzējus;

12.2 2. apsaimniekošanas līguma priekšmetu;

12.2 3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņu;

12.2 4. nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja pienākumus un tiesības;

12.2 5. dienesta pienākumus un tiesības;

12.2 6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz dienestā pārskatus par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu;

12.2 7. kārtību, kādā apsaimniekotājs iesniedz dienestā informāciju par saviem līgumpartneriem un izmaiņām līgumpartneru sarakstā;

12.2 8. kārtību, kādā izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā;

12.2 9. apsaimniekošanas līguma izbeigšanas kārtību.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 267 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

12.3 Apsaimniekošanas līguma priekšmets ir nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja plānotā apsaimniekošanas sistēmas īstenošana, norādot tās ietvaros apsaimniekoto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidus.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

12.4 Apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir apsaimniekošanas plāns, ko nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs ir iesniedzis dienestā.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 267 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

13. Lēmumā par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu norāda, kuriem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem atbrīvojums piemērojams, kā arī laikposmu, uz kādu tas piešķirts.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

14. Apsaimniekošanas līgums un atbrīvojums stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc attiecīgā apsaimniekošanas līguma parakstīšanas.

15. Ja mainās nodokļa maksātāji, kuri ar attiecīgo apsaimniekotāju noslēguši apsaimniekošanas līgumu, ar dienestu noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara attiecīgus grozījumus. Apsaimniekošanas līguma pielikumā jaunus nodokļa maksātājus norāda tikai pēc atsevišķa lēmuma pieņemšanas. Jaunajiem apsaimniekošanas sistēmas līgumpartneriem atbrīvojumu piemēro ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc minētā atsevišķā lēmuma pieņemšanas un grozījumu izdarīšanas attiecīgajā apsaimniekošanas līgumā. Grozījumus apsaimnie­košanas līguma pielikumā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

16. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir saņēmuši atbrīvojumu, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz dienestā:

16.1. informāciju par izmaiņām līgumpartneru sarakstā, attiecībā uz jaunajiem līgumpartneriem norādot noslēgtā līguma datumu, numuru un iepakojuma materiālu vai vienreiz lietojamo trauku veidus, par kuriem līgums ir noslēgts;

16.2. precizētu informāciju par izmaiņām līgumpartneru plānotajos iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidos, izlietojuma un reģenerācijas apjomos (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punkta tabulām).

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 267 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

17. Apsaimniekotājam vai nodokļa maksātājam, kas noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar dienestu, ir pienākums ziņot dienestam par apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildes izmaiņām. Dienests par apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja ierosinātajām izmaiņām apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildē rakstiski informē padomi.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

18. Dienests šo notei­kumu 10. un 11.punktā minētajā kārtībā pārskata atbrīvojuma piemērošanu, un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā. Pēc lēmuma pieņemšanas dienests un nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

19. Ja nodokļa maksātājs vai apsaim­niekotājs apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnā apmērā, vai neizpilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības, dienests 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības nav pildītas, sastāda attiecīgu aktu un rakstiski pieprasa no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja paskaidrojumu par apsaimniekošanas līguma saistību nepildīšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

20. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā iesniedz dienestā šo noteikumu 19.punktā minēto paskaidrojumu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 267 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

21. Nodokļa maksātājs līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku viena materiāla veida apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Ja dienests, izvērtējot apsaimniekotāju iesniegto informāciju, konstatē, ka nodokļa maksātājs līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku viena materiāla veida apsaimniekošanu ir noslēdzis ar vairākiem apsaimniekotājiem, attiecīgo nodokļa maksātāju rakstiski brīdina par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas saglabāt līgumu tikai ar vienu apsaimniekotāju, vienlaikus pārtraucot līgumus ar pārējiem apsaimniekotājiem. Par minētajām izmaiņām nodokļa maksātājs rakstiski informē dienestu, pievienojot iepriekšējā apsaimniekotāja parakstītu apliecinājumu par līguma pārtraukšanu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas dienests nav saņēmis attiecīgo informāciju, tas pieņem lēmumu pārtraukt nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 267 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

22. Ja nodokļa maksātājs, kurš ar apsaimniekotāju noslēdzis apsaimniekošanas līgumu un uz šā līguma pamata ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs līgumu lauž, atbrīvojuma piemērošanu pārtrauc, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc lēmuma pieņemšanas un attiecīgā grozījuma izdarīšanas dienesta un apsaimniekotāja noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā. Apsaimniekotājs informē dienestu par attiecīgā līguma laušanu ar nodokļa maksātāju, norādot līguma laušanas datumu. Grozījumus apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

23. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

24. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

25. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, divreiz gadā (par laikposmu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam – līdz attiecīgā gada 20.augustam un par laikposmu no 1.jūlija līdz 31.decembrim – līdz nākamā gada 20.februārim) iesniedz dienestā pārskatu par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaim­nie­ko­šanu (turpmāk – pārskats) (3.pielikums). Apsaimniekotājs pārskatam pievieno precizētu apliecinājumu par šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto finansiālo nodrošinājumu atbilstoši faktiskajam līgumpartneru aprēķinātā nodokļa apmēram, ja nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma summa ir palielinājusies vismaz par 10 %. Nodokļa maksātājs, kas pats izvei­do­jis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, pār­skatam nepievieno šo noteikumu 3.pielikuma 10.punktā norādīto tabulu. Pār­ska­tu iesniedz elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem ak­tiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtu) un elek­troniskā formā, ierakstītu ārējā datu nesējā. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar ap­saimniekotāja vai nodokļa maksātāja iesniegto pārskatu par attiecīgo laik­pos­mu reģenerācija nav izpildīta vismaz 40 % apmērā no laikposmā reģenerējamā ap­joma, dienests veic šo noteikumu 29. un 30.punktā minētās darbības.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

26. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, katru gadu līdz 1. maijam iesniedz dienestā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam. Pārskatam pievieno vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto auditora atzinumu par pārskatā minētās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzskaiti un apsaimniekošanu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 851 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

28. Nodokļa maksātājam un apsaimniekotājam ir pienākums pēc nodokli administrējošās valsts iestādes un dienesta amatpersonu (kuru kompetencē ir iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas kontrole) pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apstiprina apsaimniekošanas plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu pa materiālu veidiem konkrētā laikposmā, dokumentus, kas apliecina lietota iepakojuma realizāciju atkārtotai lietošanai).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 851 redakcijā)

29. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25. vai 26. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic to atbilstības izvērtēšanu, kā arī sagatavo un triju nedēļu laikā iesniedz padomei atzinumu par apsaimniekošanas plāna izpildi. Padome izvērtē dienesta atzinumu un, ja nepieciešams, sagatavo ieteikumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

30. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 25. vai 26. punktā minētie dokumenti ir nepilnīgi, dienests informē par to nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā trūkstošā informācija dienestā netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā un, ja nepieciešams, par nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanas pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

31. Ja šo noteikumu 26.punktā minētajā auditora atzinumā norādīts, ka apsaimniekošanas plāna izpilde neatbilst normatīvo aktu prasībām vai plāns netiek atbilstoši pildīts, dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē iesniegto informāciju, rakstiski brīdina apsaimniekotāju par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas pārkāpumu novērst. Apsaimniekotājs informē dienestu par pa­sā­ku­miem, kuru rezultātā pārkāpums ir novērsts vai, ja norādītajā termiņā pārkāpumu ne­varēja novērst, – par pārkāpuma novēršanas pa­sākumiem un to izpildes gaitu (gra­fiku), vai par objektīviem iemesliem, kāpēc pārkāpumu nav iespējams no­vērst. Ja triju darbdienu laikā pēc brīdinājumā norādītā termiņa beigām dienests attiecīgo informāciju nav saņēmis vai iesniegtā informācija nav objektīva, tas rakstiski informē padomi un pieņem lēmumu pārtraukt nodokļa maksātājiem, kas noslēguši līgumus ar konkrēto apsaimniekotāju, piešķirto atbrīvojumu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr .267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

32. Dienests savā mājaslapā internetā ievieto to apsaimniekotāju sarakstu, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar dienestu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

33. Atbrīvojumi, par kuriem pieņemts lēmums līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to termiņa beigām, ja nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaim­niekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, nodrošina šajos noteikumos minētās prasības.

34. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2009.gada 4.decembrim iesniedz fonda administrācijā apliecinājumu par finansiālo nodrošinājumu atbilstoši šo noteikumu 6.3.apakš­punktam.

35. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, vai apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas:

35.1. līdz 2009.gada 4.decembrim iesniedz fonda administrācijā atbilstoši šo noteikumu 2.punktam precizētu apsaimniekošanas plānu;

35.2. pārskatos un auditētajā pārskatā par 2009.gadu šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā norādīto tabulu neiekļauj, bet aprakstu par veiktajiem komunikācijas pasākumiem iesniedz brīvā formā.

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumus Nr.446 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 98.nr.).

37. Apsaimniekošanas līgums, kas ar fonda administrāciju ir noslēgts līdz 2013.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tā termiņa beigām.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.267 redakcijā)

38. Apsaimniekošanas līgums, kas ar fonda administrāciju ir noslēgts līdz 2016. gada 30. decembrim, ir spēkā līdz grozījumu izdarīšanai tajā vai līdz tā termiņa beigām.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 851 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1293

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

Iesniegums par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas

Valsts vides dienestam

Lūdzu Valsts vides dienestu piešķirt 
 (komersanta nosaukums)1
  
(vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par šādiem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem:
1.   
2.   
3.   
4.   
laikposmam no 20__.gada ___. __________ līdz 20__.gada ___.___________.
 
Apliecinu, ka izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas darbību veikšanai ir saņemta
 atļauja Nr._____.
(norāda, kādai darbībai saņemta vides normatīvajos aktos noteiktā attiecīgā atļauja) 
Atļauja izsniegta 20___.gada ____.____________ un ir derīga līdz 20__.gada ___._____________.2

Iesniegumam pievienotā plāna _______ daļā sniegtā informācija ir komercnoslēpums.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Pielikumā:

1. Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas plāns laikposmam no 20__.gada ___.________ līdz 20___.gada ___.________ uz ___ lapām.

2. Zvērināta revidenta apliecinājums par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju lielumu 2 % apmērā no aprēķinātā dabas resursu nodokļa pusgadam par izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem (vai bankas izsniegtas garantijas vai galvojuma vēstules vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija par attiecīgo summu) uz ___ lapām.

  
(datums)3 
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)3
Z.v.3

 

Piezīmes.

Tā nodokļa maksātāja nosaukums, kurš pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu, vai tā apsaimniekotāja nosaukums, ar kuru nodokļa maksātāji noslēguši līgumus par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, ar norādi, ka atbrīvojums piešķirams apsaimniekotāja līgumpartneriem, kuri norādīti izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas plānā.

2 Aizpilda, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs pats veic kādu no darbībām, kurām nepieciešama vides normatīvajos aktos noteikta atļauja.

3 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
2. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1293

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr. 612)

Apsaimniekošanas plāns
 

(komersanta nosaukums)
 

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas plāns
laikposmam no 20___.gada ___.__________
līdz 20___.gada ___.__________

1. Informācija par plānoto iepakojuma materiālu veidu un izlietojuma apjomu, plānoto vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) materiālu veidu un izlietojuma apjomu, aprēķināto dabas resursu nodokli

Laikposms no 20___.gada ____.___________ līdz 20___.gada ___._________

Nr.
p.k.
Iepakojuma vai vienreiz lietojamo
trauku materiāla veids1
Iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku
apjoms (kg)
Dabas resursu nodokļa likme (euro/kg)Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)
20__.gads20__.gads20__.gads20__.gads220__.gads20__.gads20__.gads20__.gads2
1.Iepakojuma materiāla veids:         
1.1.stikls         
1.2.plastmasa (izņemot bioplastmasu, oksi-sadalāmo plastmasu, polistirolu un plastmasas maisiņus3)         
1.3.bioplastmasa         
1.4.oksi-sadalāmā plastmasa         
1.5.polistirols         
1.6.plastmasas maisiņi (1000 gab. < 3 kg)3         
1.7.plastmasas maisiņi (1000 gab. > 3 kg)3         
1.8.metāls         
1.9.papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras         
1.10.koks         
1.11.KOPĀ (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8. + 1.9. + 1.10.)         
2.Vienreiz lietojamo trauku materiāla veids:         
2.1.plastmasa (izņemot bioplastmasu,
oksi-sadalāmo plastmasu un polistirolu)
         
2.2.bioplastmasa         
2.3.oksi-sadalāmā plastmasa         
2.4.polistirols         
2.5.metāla folija         
2.6.papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras         
2.7.KOPĀ (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6.)         

Piezīmes.

1 Iepakojums un vienreiz lietojamie trauki no kompozītmateriāliem (laminātiem) pieskaitāmi tam materiāla veidam, kas svara ziņā ir pārākumā.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.

3 Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta piektajā daļā minētie plastmasas maisiņi.

2. Informācija par plānotajiem reģenerētā (tai skaitā pārstrādātā) izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem un apjomu

Nr.
p.k.
Iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veidsIzlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem), ko plānots pārstrādāt un reģenerētIzlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem)
kopā
Latvijas Republikas teritorijācitās valstīs
pārstrādātais (kg)reģenerētais (kg)pārstrādātais (kg)reģenerētais (kg)pārstrādātais (kg)pārstrādātais (%)1reģenerētais (kg)reģenerētais (%)1
gadsgadsgadsgadsgadsgadsgadsgads
20__.20__.20__.20__.220__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.
1.Stikls                                
2.Plastmasa3                                
3.Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                                
4.Metāls                                
5.Koks                                
6.KOPĀ                                

Piezīmes.

1 Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomu aprēķina procentos pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču un izstrādājumu iepakojuma apjomu vai pret attiecīgajā gadā (līdz 31.decembrim) mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizēto vienreiz lietojamo trauku apjomu.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.

3 Ja bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas pārstrādes un reģenerācijas apjomus nevar izdalīt atsevišķi, tos ieskaita kopējā plastmasas pārstrādes vai reģenerācijas apjomā.

3. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas vispārīgs apraksts

3.1. Esošās un plānotās izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā iepakojuma savākšana, tai skaitā, kā tiks nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums

 
 
 
 
 

3.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas nepieciešami reģenerācijas normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā iepakojuma reģenerācija tādos apjomos, kas nav mazāki par vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem, kā arī norāda reģenerācijas darbības, par kuru veikšanu ir noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās reģenerācijas darbības (ja tās tiek veiktas)

 
 
 
 
 

4. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas organizācija

Nr.
p.k.
Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adreseKomersants, kurš savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)Līguma par atkritumu savākšanu noslēgšanas datums un
darbības termiņš
Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņšIzlietotā iepakojuma materiālu veidi, kas tiek vākti konkrētajā adresē
       
       
       

5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā vai reģenerē izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.
p.k.
Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adreseLīguma noslēgšanas datumsLīguma darbības periods (no–līdz)Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē, vai izved no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijaiKomersanta saņemtā vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš
            
            
            
            
            

6. Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku plūsmas auditēšanas apraksts

 
 
 
 
 

7. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr.
p.k.
Pasākuma veids
Pasākums
Mērķauditorija
Tēma
Īss satura izklāsts
Plānotais īstenošanas laiks
Plānotā pasākuma norises vieta, iespiedmateriālu izplatīšanas vieta
Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums
(euro)

 

 

 

1.
Informatīvie pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Izglītojošie pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Sabiedrības (klientu) līdzdalības pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopā:
 

8. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plāns

Nr.
p.k.
Izmaksas (euro)1.gads2.gads3.gads
1.Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un pieņemšanas izmaksas   
2.Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzglabāšanas izmaksas   
3.Savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)   
4.Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas   
5.Administratīvās izmaksas   
6.Komunikācijas pasākumu izmaksas   
7.Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas   
8.Risks 10 %   
9.Izmaksas kopā   
   
9. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar  
 (apsaimniekotāja nosaukums) 
noslēguši līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmā
 
Nr. p.k.Reģistrācijas numursNosaukumsAdrese
    
    

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa. 

  
(datums)* 
      
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)*
Informāciju sagatavoja     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
3. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1293

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 267; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr. 612; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 851)

Pārskata paraugs

Valsts vides dienestam

 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
 

Pārskats par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli
par laikposmu no 20___.gada ___.__________
līdz 20___.gada ___.__________

1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) apsaimniekošanas sistēmas apraksts

1.1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta izlietotā iepakojuma savākšana, tai skaitā norāda, kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums

 
 
 
 
 

1.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas tika īstenoti reģenerācijas normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināta izlietotā iepakojuma reģenerācija apjomos, kas nav mazāki par vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem, kā arī norāda reģenerācijas darbības, par kuru veikšanu tika noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās reģenerācijas darbības (ja tās tika veiktas)

 
 
 
 
 

2. Pārskata periodā realizēto un saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr.
p.k.
Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veidsIepakojuma un vienreiz lietojamo trauku svars
(kg)
Dabas resursu nodokļa likme (euro)Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)
1.Iepakojuma materiāla veids:   
1.1.stikls      
1.2.plastmasa (izņemot polistirolu, bioplastmasu, oksi-sadalāmo plastmasu un iepirkumu plastmasas maisiņus*)      
1.2.1polistirols   
1.3.bioplastmasa   
1.4.oksi-sadalāmā plastmasa   
1.5.plastmasas maisiņi*   
1.6.plastmasas maisiņi*   
1.7.metāls      
1.8.papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras      
1.9.koks      
1.10.KOPĀ  X  
2.Vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids:   
2.1.plastmasa (izņemot polistirolu, bioplastmasu un oksi-sadalāmo plastmasu)      
2.1.1polistirols   
2.2.bioplastmasa   
2.3.oksi-sadalāmā plastmasa   
2.4.metāla folija      
2.5.papīrs un kartons vai citas  dabiskās šķiedras      
2.6.KOPĀ  X  
3.PAVISAM KOPĀ (1.10. + 2.6.)  X  

Piezīme.

* Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta piektajā daļā minētie plastmasas maisiņi.

3. Informācija par iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un to apsaimniekošanu

3.1. Informācija par radīto, savākto un Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr. p.k.Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veidsRadītais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)Latvijas Republikas teritorijā savāktais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms pārskata gadā (kg)Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas reģenerēti Latvijas Republikas teritorijā, izmantojotIzlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas reģenerēti Latvijas Republikas teritorijā (kg)
(5 + 6 + 7 + 8)
pārstrādi1 (kg)citus reģenerācijas veidus3 (kg)sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu4 (kg)
materiālu pārstrādicita veida pārstrādi2
123456789
1.Stikls        
2.Plastmasa       
3.Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras        
4.Metāls        
5.Koks       
6.KOPĀ        

Piezīmes.

1 Pārstrāde ietver to pašu materiālu vai citu materiālu iegūšanu no izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamiem traukiem vai to materiāla (izņemot enerģiju, ko iegūst, dedzinot izlietoto iepakojumu, vienreiz lietojamos traukus vai to materiālu).

2 Citi pārstrādes veidi ietver organisko pārstrādi, bet neietver materiālu pārstrādi.

3 Citi reģenerācijas veidi ietver otrreizējo izejvielu iegūšanu no izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamiem traukiem vai to materiāla.

4 Ietver sadedzināšanu attiecīgās iekārtās (tai skaitā atkritumu sadedzināšanas iekārtās) ar enerģijas atgūšanu.

3.2. Informācija par ārpus Latvijas Republikas teritorijas pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un kopējo pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr. p.k.Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veidsIzlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas nosūtīti reģenerācijai uz citām valstīmIzlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas nosūtīti reģenerācijai uz citām valstīm (kg)
(12 + 13 + 14)
Kopējais pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)
(5 + 6 + 12)
Kopējais pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (%)
(16 / 3 X 100 %)
Kopējais reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)
(9 + 15)
Kopējais reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (%)
(18 / 3 X 100 %)
pārstrādei (kg)citiem reģenerācijas veidiem (kg)sadedzināšanai ar enerģijas atgūšanu (kg)
10111213141516171819
1.Stikls        
2.Plastmasa        
3.Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras        
4.Metāls        
5.Koks        
6.KOPĀ        

4. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus

Nr.
p.k.
Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adreseKomersants, kurš savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)Līguma par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņšAtkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņšIzlietotā iepakojuma materiālu veidi, kas tiek vākti konkrētajā adresē
       
       
       

5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā vai reģenerē izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.
p.k.
Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adreseLīguma noslēgšanas vai izbeigšanas datumsLīguma darbības periods (no–līdz)Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi, ko komersants pārstrādā vai reģenerē, vai izved no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijaiKomersanta saņemtā vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš
            
            

6. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr.
p.k.
Pasākuma veids
Pasākums
Mērķauditorija
Tēma
Īss satura izklāsts
Īstenošanas laiks
Pasākuma norises vieta, iespiedmateriālu izplatīšanas vieta
Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums
(euro)
1.
Informatīvie pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Izglītojošie pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Sabiedrības (klientu) līdzdalības pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopā
 

7. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamie trauki tiek izvesti reģenerācijai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ārpus Eiropas Savienības

Nr.
p.k.

 

 

 

Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veids1
Kravas pavadzīmes numurs2
Kravas pavadzīmes izdošanas datums3
Izlietotā iepakojuma materiāla veids
Apjoms (kg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piezīmes.

1 Norāda vienu no šādiem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veidiem:

1) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

2) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

3) atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

2 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

3 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

8. Komersanta (ar kuru noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu, pārstrādi vai reģenerāciju) apliecinājums par savākto, saņemto un pārstrādāto vai reģenerēto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr. p.k.Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adreseApliecinājumā norādītais savāktā, pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids un apjomsLaikposms, par kuru izsniegts apliecinājumsApliecinājuma izsniegšanas datums
     
     
     
     

9. Dokumentu saraksts, kas apliecina izlietotā iepakojuma realizāciju atkārtotai lietošanai

Nr.
p.k.

 

Tā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, kas izsniedzis dokumentuDokumentā norādītais izlietotā iepakojuma materiāla veids un apjoms, kas realizēts atkārtotai lietošanaiLaikposms, par kuru izsniegts apliecinājumsDokumenta izsniegšanas datums
     
     
     
     
     
 
10. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar  
 (apsaimniekotāja nosaukums) 
noslēguši līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmā
(Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.267)

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  
(datums)* 
Vadītājs     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)*
Z.v.*     
Informāciju sagatavoja     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1293Pieņemts: 03.11.2009.Stājas spēkā: 21.11.2009.Zaudē spēku: 19.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 20.11.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
200794
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-18.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-18.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2013","iso_value":"2013\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.11.2009","iso_value":"2009\/11\/21","content":"<font class='s-1'>21.11.2009.-31.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"