Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1145

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 32.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzla­bošana” īstenošanai (turpmāk – pasākums).

2. Uz valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākuma īste­nošanai (turpmāk – atbalsts) attiecas arī normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.

5. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

5.1. fiziska persona – meža zemes īpašnieks;

5.2. juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk pro­centu un kura ir meža zemes īpašnieks;

5.3. pašvaldība – meža zemes īpašnieks;

5.4. pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

6. Pasākumā tiek atbalstītas investīcijas šādām aktivitātēm meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai:

6.1. jaunaudžu kopšana;

6.2. mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa;

6.3. jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1355)

7. Pretendents šo noteikumu 6.punktā minētās aktivitātes var īstenot vienā projektā.

8. Mazvērtīga mežaudze šo noteikumu izpratnē ir:

8.1. dabiski atjaunojies izcirtums vai mežaudze, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums meža apsaimniekošanas plāna (turpmāk – plāns) (1.pielikums) saskaņošanas dienā ir divi līdz seši metri un meža augšanas ap­stāk­ļiem piemērotu koku skaits saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu ir mazāks par koku skaitu, kas atbilst kritiskajam šķērs­laukumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs;

8.2. neproduktīva mežaudze saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs.

II. Atbalsta veids un apmērs

9. Projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

9.1. 299 euro par hektāru vienā kopšanas reizē šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minētajai aktivitātei;

9.2. 427 euro par hektāru, ja vienlaikus ar nākotnes koku kopšanu tos atza­ro, šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei;

9.3. 1195 euro par hektāru šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajai aktivi­tātei;

9.4. 5000 euro vienā izmaksas reizē vai 10 000 euro laikposmā līdz 2013.gadam šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei;

9.5. šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minēto vispārējo izmaksu summa nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 45.1., 45.2. un 45.3.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1355; MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.126)

10. Atbalsta intensitāte šo noteikumu 45.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām mazāk labvēlīgos apvidos ir 60 procentu, pārējās teritorijās – 50 procentu. Ja vismaz daļa projekta tiek īstenota mazāk labvēlīgā apvidū, piemēro lielāko atbalsta intensitāti.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.201 redakcijā)

11. Pretendents atbalstu par šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāti var saņemt, ja tā īpašumā ir vismaz divi hektāri meža vienas vai abu šo noteikumu 6.1. vai 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai. Minimālais projekta attiecināmo izmaksu apmērs šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā aktivitātē ir 500 euro.

(MK 09.11.2010. noteikumu Nr.1034 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.126)

12. (Svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1034)

13. Īstenojot šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minēto aktivitāti, atbalstu var saņemt:

13.1. divas reizes par tādas mežaudzes kopšanu, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir mazāks par sešiem metriem, kopšanu veicot ne biežāk kā reizi trijos gados;

13.2. vienu reizi par tādas mežaudzes kopšanu, kuras vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir seši līdz 10 metri;

13.3. par nākotnes koku kopšanu mež­audzē, kurā valdošās sugas koku vidējais augstums ir seši līdz 10 metri.

13.1 Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas nepārsniedz 20 hektāru.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.762 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1355)

III. Pieteikšanās un projekta iesniegumu vērtēšanas nosacījumi

15. Pretendents personīgi vai pa pastu vai elektronisko pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

15.1. projekta iesniegumu (2.pielikums);

15.2. Valsts meža dienestā ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas saskaņotu plānu;

15.3. kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības izziņu par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu un projekta attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 2135 euro, izņemot šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto pretendentu;

15.4. ja projekta iesniedzējs ir:

15.4.1. pašvaldības kapitālsabiedrība, – kapitālsabiedrības valdes lēmumu par piedalīšanos projektā un informāciju par visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, kopējām izmaksām un finansēšanas avotiem;

15.4.2. pašvaldība, – pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un informāciju par visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, kopējām izmaksām un finansēšanas avotiem;

15.5. meža īpašnieku biedrības izsniegtu izziņu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un kas apliecina, ka pretendents ir biedrības biedrs, ja pretendents ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs;

15.6. Mežu uzraudzības padomes (Forest Stewardship Council (FSC)) vai Mežu sertificēšanas shēmu veicināšanas programmas (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)) sertifikāta kopiju (atbilstību oriģinālam apliecina pretendents), ja meža īpašums sertificēts atbil­stoši meža apsaimniekošanas sertifikācijas shēmai;

15.7. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

15.8. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.126; MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.537)

16. Ja pretendents paredz šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu īste­nošanu vairāku pašvaldību teritorijās, plānotās darbības var apkopot vienā projekta iesniegumā.

17. Šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus iesniedz:

17.1. juridiska persona – Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaim­niecības pārvaldē, kuras teritorijā šī persona reģistrēta;

17.2. fiziska persona – Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaim­niecības pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts īstenot projektu vai tā daļu.

18. Lauku atbalsta dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanu, norādot aktivitāti, kurā pasākumu paredzēts īstenot.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.762 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.762)

20. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus izvērtē saskaņā ar projektu atlases kritērijiem (3.pielikums) un sarindo dilstošā secībā atbilstoši projektu vērtējumā iegūto punktu summai.

21. Ja vērtēšanā iegūto punktu summa ir vienāda, priekšroka atbalsta saņemšanai ir pretendentam, kurš plāno projekta īstenošanu pašvaldības teritorijā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksu.

22. Ja projektu paredzēts īstenot vairāku pašvaldību teritorijās, ņem vērā tās pašvaldības teritorijas attīstības indeksu, kurā atrodas lielākā mežaudžu platība.

22.1 Šo noteikumu 5. punktā minētajam pretendentam, kas veic saimniecisko darbību, atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1407/2013).

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.537 redakcijā)

22.2 Atbalstu nepiešķir pretendentam, kurš darbojas tajās nozarēs vai veic tās darbības, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.537 redakcijā)

22.3 Pirms atbalsta piešķiršanas pretendentam pārbauda fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalsta apjomu, nepārsniedzot Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.537 redakcijā)

22.4 Pēc atbalsta saņemšanas pretendents ievēro Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā noteiktās prasības.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.537 redakcijā)

22.5 Saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013 atbalstu nepiešķir, ja finansējuma saņēmējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.537 redakcijā)

IV. Plāna saturs un saskaņošanas kārtība

23. Plānā ietver informāciju par:

23.1. šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu;

23.2. pasākumu “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” un “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” īstenošanu, ja pretendents paredz to īstenošanu Lauku attīstības programmas ietvaros.

24. Plānam pievieno meža zemju plāna vai zemes robežu plāna kopiju vai abus minētos dokumentus ar iezīmētu šo noteikumu 23.punktā minēto aktivitāšu un pasākumu īstenošanas platību.

25. Pretendents plānu un šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus caurauklo (šī prasība neattiecas, ja dokumentus sagatavo atbilstoši normatīva­jiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) un personīgi vai pa pastu vai elektronisko pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko doku­mentu noformēšanu iesniedz Valsts meža dienestā.

26. Ja informācija pretendenta iesniegtajos dokumentos nav precīza vai plānotie pasākumi neatbilst plāna saskaņošanas nosacījumiem, Valsts meža dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju vai plāna precizēšanu. Pretendents 10 darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas iesniedz nepieciešamo papildu informāciju Valsts meža dienestā.

27. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc plāna vai šo noteikumu 26.punktā minētās informācijas saņemšanas pārbauda īpašumu dabā, pieņem lēmumu par plāna saskaņošanu vai noraidīšanu un informē par to pretendentu.

28. Valsts meža dienests šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās akti­vitātes īstenošanai plānu saskaņo, ja ievēroti šādi nosacījumi:

28.1. projekta īstenošanas platībā veikta meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti, un tā ir spēkā plāna saskaņošanas dienā;

28.2. kopšana ir nepieciešama atjaunotā vai ieaudzētā mežaudzē (tai skaitā plantāciju mežaudzē), kurā:

28.2.1. valdošās koku sugas koku vidējais augstums nepārsniedz divus metrus, ja augšanas telpa ap kokiem neatbilst šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam;

28.2.2. valdošās koku sugas koku vidējais augstums ir vismaz divi metri, ja vismaz 500 kokiem vienā hektārā nav atbrīvota augšanas telpa vismaz divu metru rādiusā ap katru;

28.2.3. koku skaitu plānots samazināt par vismaz 500 kokiem vienā hektārā, pamatojumu norādot plānā;

28.3. valdošās koku sugas koku vidējais augstums plāna saskaņošanas brīdī ir ne vairāk kā 10 metri;

28.4. ja pēc mežaudzes kopšanas iespējami abiotisku un biotisku faktoru izraisīti mežaudzes bojājumi, atļauti no šo noteikumu atbalsta piešķiršanas nosacījumiem atšķirīgi nosacījumi, tos paredzot plānā.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

29. Valsts meža dienests šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai plānu saskaņo, ja ievēroti šādi nosacījumi:

29.1. projekta īstenošanas platībā veikta meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti, un tā ir spēkā plāna saskaņošanas dienā;

29.2. mežaudze atbilst šo noteikumu 8.punktā minētajiem mazvērtīgas mežaudzes kritērijiem vai Valsts meža dienests konkrēto mežaudzi ir atzinis par mazvērtīgu.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

30. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai Valsts meža dienests vienlaikus ar plāna saskaņošanu izsniedz koku ciršanas apliecinājumu, ja to nav iesniedzis pretendents.

31. Valsts meža dienests nesaskaņo plānu, ja pretendents ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.1, 66.3, 66.4, 67., 67.1, 68., 71. vai 71.1pantu un nav samaksājis administratīvo sodu.

32. Izmaiņas plānā pretendents saskaņo ar Valsts meža dienestu un mēneša laikā pēc saskaņošanas rakstiski iesniedz Lauku atbalsta dienestā, ja paredzēts mainīt atjaunojamo vai ieaudzējamo koku sugu vai pasākumu izpildes termiņu (ja mainīts kalendāra gads) vai tos abus.

V. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

33. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē ir šādi:

33.1. atjaunotā vai ieaudzētā mežaudzē, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums nepārsniedz divus metrus, valdošā koku suga saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem atbilst attiecīgajam meža tipam un vismaz 50 centimetru rādiusā ir atbrīvota augšanas telpa (lakstaugu un konkurējošo koku augstums nepārsniedz pusi no atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes koku augstuma) ap katru atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes koku. Par savstarpēji konkurējošiem kokiem neuzskata skuju kokus, ozolu, osi, vīksnu, gobu, kļavu, dižskābardi un skābardi;

33.2. atjaunotā vai ieaudzētā mežaudze, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir vismaz divi metri, atbilst šādiem kritērijiem:

33.2.1. kopšana veikta atbilstoši normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajiem kritērijiem;

33.2.2. ne mazāk kā 500 kokiem vienā hektārā atbrīvota augšanas telpa vismaz divu metru rādiusā ap katru (koptos kokus neuzskata par savstarpēji konkurējošiem);

33.2.3. nākotnes koki ir kopti un vismaz viena trešdaļa no koka augstuma ir atzarota;

33.3. kopto koku skaits atbilst plānā noteiktajam, ja plānā saskaņoti atšķirīgi kopšanas kritēriji.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.609; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

34. Mežaudze, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, apse, vītols vai blīgzna, atbilst tādas mežaudzes kopšanas pārbaudes kritērijiem, kurā valdošā suga ir bērzs.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.609 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

35. (Svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

36. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē ir šādi:

36.1. mazvērtīgas mežaudzes nomaiņai izmantots piemērotas izcelsmes stādāmais materiāls, kas atbilst normatīvajos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām;

36.2. stādīto koku skaits ir vismaz 80 procentu no meža atjaunošanai minimāli noteiktā koku skaita;

36.3. izveidotā mežaudze atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu un šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.609)

37. Pārbaudes laikā projekta īstenošanas platībai ir skaidri redzamas iezīmētas ārējās robežas dabā un veiktās darbības ir identificējamas.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.35 redakcijā)

VI. Veikto darbību pārbaude

38. Atbalsta saņēmējs, kas pilnībā vai daļēji izpildījis projektā paredzētās darbības, personīgi vai pa pastu vai elektronisko pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (turpmāk – pārskats) (4.pielikums). Vienlaikus ar pārskatu iesniedz:

38.1. meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus) (šī prasība neattiecas, ja minētos doku­mentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), ja īsteno šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto akti­vitāti;

38.2. skici (projekta īstenošanas platību ārējo robežu grafisku attēlu ar piesaisti stigai, trasei, robežzīmei, grāvim, izcirtuma malai) mērogā 1 : 5000,1 : 10 000 vai 1 : 2000. Piesaisti nenorāda, ja vismaz vienai no platību ārējām robežām (virsotnēm) ir norādītas koordinātas LKS-92 koordināšu sistēmā. Skici var sagatavot arī elektroniski.

39. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas par vienas vai abu šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu pārbauda kopto vai atjaunoto (nomainīto) mežaudzi.

40. Valsts meža dienests, apstiprinot pārskatu, apliecina, ka viena vai abas šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenotas pārskatā norādītajā apjomā.

41. Valsts meža dienests 10 darbdienu laikā pēc pārskata apstiprināšanas iesniedz to Lauku atbalsta dienestā.

VII. Atbalsta saņemšana

42. Pēc pozitīva Valsts meža dienesta lēmuma saņemšanas atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

43. (Svītrots ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1355)

44. Atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumam pievieno šādus dokumentus:

44.1. apliecinājumu (5.pielikums) par veikto darbu, ja mežaudzi kopis, arī atzarojis, un kokus stādījis pats atbalsta saņēmējs;

44.2. kopijas, kas apliecina šo noteikumu 45.punktā minētās attiecināmās izmaksas un darījumus, ja tādi bijuši (uzrāda dokumentu oriģinālus).

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.201 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

VIII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

45. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

45.1. mežaudžu kopšanas izmaksas, tajā skaitā nākotnes koku atzarošanas izmaksas, ja to veic šo noteikumu 13.3.apakš­punktā minētajās mežaudzēs, – saistībā ar šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāti;

45.2. mežaudzes atjaunošanas izmaksas, tajā skaitā par augsnes sagatavošanu stādīšanai, stādāmā materiāla iegādi, stādīšanu un kopšanu mežaudzes ierīkošanas gadā, – saistībā ar šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minēto aktivitāti;

45.3. mežaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu, aprīkojuma un darba aizsardzības līdzekļu izmaksas – saistībā ar šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāti;

45.4. vispārīgās izmaksas – plāna izstrāde un skices sagatavošana, ja atbalsta saņēmējs iesniedz šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minētos maksājuma dokumentus;

45.5. pašrocīgā darba izmaksas, ja atbalsta saņēmējs iesniedz šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minēto apliecinājumu.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1355; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.201; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

46. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

46.1. mazvērtīgās mežaudzes novākšana – saistībā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāti;

46.2. mežizstrādes tehnikas un tās aprīkojuma izmaksas – saistībā ar šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāti;

46.3. bankas procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

46.4. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

46.5. instrumentu un aprīkojuma tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

46.6. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

IX. Noslēguma jautājumi

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumus Nr.753 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 148.nr.).

48. Šajos noteikumos minētās prasības par plānu nav attiecināmas uz plāniem, kas saskaņoti ar Valsts meža dienestu pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ievērojot šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto nosacījumu.

49. Šo noteikumu 10.punktu attiecībā uz atbalsta intensitāti mazāk labvēlīgos apvidos, kā arī 44.1. un 45.5.apakšpunktu attiecībā uz pašrocīgi veikto darbu piemēro arī projektu iesniegumiem, kas Lauku atbalsta dienestā apstiprināti līdz 2012.gada 31.martam.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.201 redakcijā)

50. Lauku atbalsta dienests datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus pēc atbalsta piešķiršanas.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.537 redakcijā)

51. Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 2. punktu de minimis atbalsts nedrīkst kumulēt ar valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, par kurām saņemts atbalsts citos atbalsta projektos vai programmās, ja šīs kumulācijas dēļ tiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda konkrētajam gadījumam noteikta Komisijas grupu atbrīvojuma regulā vai lēmumā.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.537 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145

(Pielikums MK 20.03.2012. noteikumu Nr.201 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

SASKAŅOJU
Valsts meža dienesta amatpersona

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

(datums*)

Meža apsaimniekošanas plāns

Īpašuma nosaukums
Zemes īpašuma kadastra reģ. Nr.
Īpašuma atrašanās vieta
Zemes īpašnieks:
fiziska persona

(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese)

vai
juridiska persona

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības numurs, adrese)

Attiecīgajā meža zemē, kurā paredzēts īstenot atbalsta pasākumus, meža inventarizācija bijusi ________. gadā.

Platība, kurā paredzēts īstenot atbalsta pasākumus (ierakstīt vajadzīgo):

1. Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana:

1.1. aktivitāte "Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē" ________ha;

1.2. aktivitāte "Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana un papildināšana lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs" ________ha.

2. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana

2.1. aktivitāte "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" ________ha.

3. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana

3.1. aktivitāte "Jaunaudžu kopšana" ________ha,

tostarp mākslīgi atjaunotas mežaudzes kopšana _____ha platībā;

3.2. aktivitāte "Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa" ________ha.

4. Situācijas raksturojums

Nr.
p.k.

Zemes īpašuma vai zemes vienības kadastra Nr.

Kvartāls1

Nogabals1

Platība, ha

Augšanas apstākļu tips1

Koku suga
(-as)

Koku vidējais augstums, m

Piezīmes

Piezīme. 1 Norāda, ja pasākumi plānoti meža zemēs.

5. Plānotie pasākumi

Nr.
p.k.

Zemes vienības kadastra Nr.

Platības atrašanās vieta

Pasākumi

Izmantojamie paņēmieni, materiāli, lai novērstu iespējamos abiotisku un biotisku faktoru izraisītus mežaudzes bojājumus2

Izpildes termiņš (gads, mēnesis) un rezultāts

kvartāls1

nogabals1

platība, ha

Piezīmes.

1 Norāda, ja pasākumi plānoti meža zemēs.

2 Aizpilda, ja tas nepieciešams.

6. Sugu sastāvs (ieaudzēšanai, atjaunošanai, nomaiņai)

Nr.p.k.

Nogabala Nr.

Platība, ha

Koku1 sugas nosaukums

Konkrētās1 sugas koku skaits, ha

Plānotais stādīšanas termiņš

Piezīme. 1 Ja vienā nogabalā plānots stādīt vairāku sugu kokus, informāciju par katru koku sugu raksta jaunā rindā.

Plānu sagatavoja

(fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese)

(datums*)

(paraksts*)

(tālruņa numurs)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145

(Pielikums MK 04.03.2014. noteikumu Nr.126 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.35)

Nr.
p.k.

Projekta atlases kritērijs

Maksimāli iespējamais punktu skaits

Rādītājs

Punktu skaits

1.

Pretendents ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs

5

5

0

2.

Paredzēta mākslīgi atjaunotas mežaudzes kopšana

20

20

0

3.

Attiecīgajai platībai, kurā paredzēta mežaudžu kopšana vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, ir piešķirts ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikāts

5

5

0

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145

(Pielikums grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1355; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr. 201; MK 04.03.2014. noteikumiem Nr. 126)

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā
"Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"

(pasākuma kods 122)

1. Vispārīgā informācija

Projekta iesnieguma numurs 
Projekta beigu termiņš 
Atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums 
Reģistrācijas Nr./personas kods 
Juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese 
LAD klienta numurs 

2. Informācija par projektu

Ieviešot projektu, sasniegts(-i) mērķis(-i) (atzīmēt vajadzīgo):
Palielināta meža ekonomiskā vērtība
Nodrošināta ilgtspējīga meža apsaimniekošana
Cits (norādīt, kāds) _________________________________

Projektā tika īstenotas šādas aktivitātes (aizpildīt nepieciešamo):

Nr.p.k.AktivitāteZemes īpašuma vai zemes vienības kadastra numursProjekta īstenošanas vietaTeritorijas veids*
kvartālsnogabalsplatība (ha)
1.Jaunaudžu kopšana:
1.1.mežaudzē, kurā koku vidējais augstums ir līdz 6 m     
1.2.mežaudzē, kurā koku vidējais augstums ir no 6 līdz 10 m     
1.3.nākotnes koku kopšana vienlaikus ar atzarošanu     
2.Mazvērtīgās mežaudzes nomaiņa:
2.1.izcirtumā, kas dabiski atjaunojas, un mežaudzē, kurā koku skaits ir mazāks par nepieciešamo     
2.2.neproduktīvā mežaudzē     
3.Instrumentu un aprīkojuma iegāde:
3.1.Instrumenti (atšifrē pa pozīcijām un norāda skaitu)
3.2.Aprīkojums

Piezīme.

* Norāda teritorijas veidu, kurā īstenots projekts (mazāk labvēlīgs apvidus, Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000) vai pārējā zeme).

3. Finansiālie rādītāji (aizpilda tikai juridiskās personas):

Finansējuma saņēmēja rīcībā esošie pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītājipar _________ gadu
 
Finansiālie rādītāji
Neto apgrozījums euro
Izmaksas euro
Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu samaksas euro
Saņemtais Eiropas Savienības un valsts atbalsts pārskata periodā euro

Pārskats iesniegts _____. gada ___. __________________

 
(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds un paraksts*)

APSTIPRINU, ka mežsaimnieciskie darbi notikuši pārskatā norādītajā apjomā un atbilstoši pasākuma īstenošanas nosacījumiem.

Valsts meža dienesta amatpersona

 
(amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145

(Pielikums MK 20.03.2012. noteikumu Nr.201 redakcijā)

Apliecinājums par veikto darbu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"

(pasākuma kods 122)

1. Vispārīgā informācija

1.1. LAD klienta numurs
1.2. Projekta iesnieguma numurs
1.3. Atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums
1.4. Projekta īstenošanas vieta
1.5. Zemes īpašuma vai zemes vienības kadastra numurs
1.6. Kvartāls
1.7. Nogabals
1.8. Kopējā platība (ha)

2. Īstenotās aktivitātes (vajadzīgo atzīmēt):

2.1. Jaunaudžu kopšana

Koku vidējais augstums – ne vairāk kā 6 metriPlatība (ha)

Koku vidējais augstums – 6 līdz 10 metriPlatība (ha)

Nākotnes koku kopšana vienlaikus ar atzarošanuPlatība (ha)
2.2. Mazvērtīgās mežaudzes nomaiņa

Izcirtums, kas dabiski atjaunojas, un mežaudze, kurā koku skaits ir mazāks par nepieciešamoPlatība (ha)

Neproduktīvā mežaudzePlatība (ha)

APLIECINU, ka mežsaimnieciskos darbus esmu veicis pašrocīgi apliecinājumā norādītajā apjomā un atbilstoši pasākuma nosacījumiem.

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1145Pieņemts: 06.10.2009.Stājas spēkā: 10.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 09.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
198898
{"selected":{"value":"18.09.2014","content":"<font class='s-1'>18.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.09.2014","iso_value":"2014\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2014","iso_value":"2014\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2014.-17.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2013","iso_value":"2013\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2013.-07.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2013","iso_value":"2013\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-17.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2012","iso_value":"2012\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2012.-17.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2012","iso_value":"2012\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2012.-07.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2010","iso_value":"2010\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2010.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2009","iso_value":"2009\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2009.-12.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2009","iso_value":"2009\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2009.-02.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.09.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"