Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1065

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 55.§)
Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai

(Noteikumu nosaukums MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu un Attīstības finanšu
institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevuma veidā (turpmāk – aizdevums), lai veicinātu sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstību un tādu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstību, kuras atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji), kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas, atjaunojamo energoresursu veicināšanas, oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas un enerģijas izmaksu galapatērētājiem samazināšanas pasākumu (turpmāk – energoefektivitātes pasākumi) īstenošanai.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

2. Aizdevumus sniedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"). Minētie aizdevumi papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

3. Noteikumu mērķis ir uzlabot Latvijā reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju pieeju finansējumam, tādējādi veicinot Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstību un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

4. Sabiedrība "Altum" saimnieciskās darbības veicējiem sniedz apgrozāmo līdzekļu aizdevumus un investīciju aizdevumus.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

5. Kopējais aizdevumu apmērs ir 202 047 797,11 euro. Papildus sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums 5 000 000 euro apmērā garantiju un procentu likmju subsīdijas fonda izveidei. Finansējuma avots ir 2004.–2006. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 500 000 euro apmērā un 2007.–2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 500 000 euro apmērā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)
 

5.1 Ekonomikas ministrija slēdz līgumu ar sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 5. punktā minētā papildus pieejamā finansējuma izlietošanas, uzraudzības un piešķiršanas kārtību.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

5.2 Sabiedrība "Altum" izveido iekšēji nodalītu garantiju un procentu likmes subsīdijas fondu saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minēto papildus pieejamo finansējumu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

5.3 Sabiedrībai "Altum" investīciju aizdevumu finansēšanai piešķir valsts aizdevumu 20 000 000 euro apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, nepiemērojot aizdevuma riska procentu likmi. Valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā, un tā izmantošanas mērķis ir ilgtermiņa investīciju un energoefektivitātes pasākumu finansēšana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

6. Šo noteikumu 7. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumu līgumu un investīciju aizdevumu līgumu noslēgšanas beigu termiņš ir 2020. gada 31. decembris.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

7. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicēji ir:

7.1. sīkās (mikro), mazās un vidējās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kurām saskaņā ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem piešķirts atbilstības statuss;

7.2. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām;

7.3. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji (komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi), kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 1. panta 1. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem;

7.4. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji (komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi), kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1);

7.5. lielie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktam.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 772; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

8. Aizdevumus sniedz saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstināta riska dēļ.

8.1 Ja pieprasītā aizdevuma summa pārsniedz 100 000 euro, saimnieciskās darbības veicējs kopā ar aizdevuma pieteikumu iesniedz sabiedrībā "Altum" vienu no šādiem dokumentiem:

8.1 1. piekrišanas vēstuli vai e-pasta izdruku no finansētāja vai kredītiestādes, kurā saimnieciskās darbības veicējam ir saistības, bet, ja nav saistību, – piekrišanas vēstuli vai e-pasta izdruku no finansētāja vai kredītiestādes, kurā saimnieciskās darbības veicējam ir naudas līdzekļu apgrozījums;

8.1 2. saimnieciskās darbības veicēja vēstules kopiju šo noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minētajam finansētājam vai kredītiestādei par atteikšanos pieņemt finansētāja vai kredītiestādes piedāvātā aizdevuma nosacījumus.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā; sk. 47. punktu)

8.2 Finansētāja vai kredītiestādes piekrišanas vēstuli vai e-pasta izdruku var neiesniegt, ja finansētājs vai kredītiestāde 30 dienu laikā nav sniegusi rakstisku atbildi uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegto aizdevuma pieteikumu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

9. Saimnieciskās darbības veicēji var saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumu vai investīciju aizdevumu, vai abus minētos aizdevumus kopā.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1434; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278)

10. Aizdevumus nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja:

10.1. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (neattiecas uz gadījumiem, ja saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus);

10.2. tam, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 14., 15., 15.1 vai 21. punktā minētajam aizdevumam, ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

10.3. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 22. punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam:

10.3.1. kapitālsabiedrība – akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (izņemot mazo un vidējo uzņēmumu, kas ir pastāvējis mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējusi vairāk nekā pusi no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un citām pozīcijām, kas veido sabiedrības pašu kapitālu, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, ieskaitot kapitāldaļu uzcenojumu;

10.3.2. sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām, – pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība (izņemot mazo un vidējo uzņēmumu, kas ir pastāvējis mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējusi vairāk nekā pusi no sabiedrības grāmatvedības pārskatā norādītā kapitāla;

10.3.3. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

10.3.4. tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

10.3.5. tas neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0;

10.4. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 22.1 punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L 369) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1388/2014), 3. panta 5. apakšpunktu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 588; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

11. Neatkarīgi no šo noteikumu II un III nodaļā noteiktajiem ierobežo­jumiem atbalstu nepiešķir šādām nozarēm:

11.1. ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;

11.2. tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;

11.3. azartspēles un derības;

11.4. finanšu un apdrošināšanas darbības;

11.5. operācijas ar nekustamo īpašumu;

11.6. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

11.7. transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana;

11.8. ēdināšanas pakalpojumi;

11.9. administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība;

11.10. izglītība;

11.11. māksla, izklaide un atpūta;

11.12. sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība;

11.13. datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts un pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana;

11.14. mājsaimniecību kā darba devēju darbība;

11.15. elektroenerģija un siltumapgāde, izņemot gadījumu, ja projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds.

(Grozīts ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.184)

12. Šo noteikumu 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.13. un 11.14.apakšpunktā minētie nozaru ierobežojumi neattiecas uz aizdevumiem sīkajiem (mikro) un mazajiem saimnieciskās darbības veicējiem, ja aizdevumu kopējā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam šo noteikumu ietvaros nepārsniedz 43 000 euro.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.184 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

12.1 Šo noteikumu 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.13. un 11.15. apakšpunktā minētie nozaru ierobežojumi neattiecas uz energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

II. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi

13. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi paredzēti saimnieciskās darbības veicēju apgrozāmo līdzekļu papildināšanai.

14. Šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

14.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013);

14.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 588)

15. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

15.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013);

15.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

15.1 Šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

15.1 1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014);

15.1 2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. pantā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

16. Lai saņemtu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicēji iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

17. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegto biznesa plānu, kas satur plānoto pasākumu aprakstu saimnieciskās darbības veicēja attīstības veicināšanai un apgrozāmo līdzekļu aizdevuma atmaksas nodrošināšanai, kā arī mārketinga stratēģiju, produktu aprakstu, plānoto saimnieciskās darbības veicēja naudas plūsmu un citu sabiedrības "Altum" norādīto informāciju.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

18. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālais apmērs vienam šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam ir 1 000 000 euro. Atkārtotu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu tā paša projekta ietvaros saimnieciskās darbības veicējs var saņemt ar nosacījumu, ka kārtējā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto maksimālo aizdevuma summu un kopējais aizdevuma termiņš nepārsniedz maksimālo termiņu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

18.1 Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālais apmērs vienam šo noteikumu 7.1., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam ir 285 000 euro. Atkārtotu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu tā paša projekta ietvaros saimnieciskās darbības veicējs var saņemt ar nosacījumu, ka kārtējā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto maksimālo aizdevuma summu un kopējais aizdevuma termiņš nepārsniedz maksimālo termiņu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

19. Piešķirot apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, vienam saimnieciskās darbības veicējam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt:

19.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu;

19.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu;

19.3. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto apjomu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278)

19.1 Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

III. Investīciju aizdevumi

20. Investīciju aizdevumi ir paredzēti ieguldījumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

21. Šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem investīciju aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 588)

21.1 Šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem kopā ar šo noteikumu III nodaļā minēto investīciju aizdevumu līdz 430 000 euro ir pieejama procentu likmes subsīdija 50 % apmērā no kopējā procentu maksājumos paredzētā maksājuma, ja tie aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā nav uzsākuši saimniecisko darbību vai to ir uzsākuši ne agrāk kā pirms pieciem gadiem. Procentu likmes subsīdija tiek aprēķināta aizdevuma piešķiršanas brīdī uz maksājuma periodu, kas nepārsniedz piecus gadus.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

22. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

22.1. investīciju aizdevumus sniedz kā atbalstu ieguldījumiem lauksaimniecības uzņēmumos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 14. pantu;

22.2. investīciju aizdevumus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. panta 3., 4., 5., 6. un 7. punktā.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.184 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.772)

22.1 Šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

22.1 1. investīciju aizdevumus sniedz kā atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1388/2014 17., 19., 23., 27., 31. vai 42. pantu;

22.1 2. investīciju aizdevumus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1388/2014 1. panta 3. un 4. punktā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

23. Lai saņemtu investīciju aizdevumu, pirms uzsākta biznesa plāna īstenošana, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu. Aizdevums netiek piešķirts, ja biznesa plānā paredzētās darbības saimnieciskās darbības veicējs ir uzsācis pirms aizdevuma pieteikuma un biznesa plāna iesniegšanas sabiedrībā "Altum".

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

24. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par investīciju aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegto biznesa plānu, kas satur īstenojamā biznesa projekta aprakstu, kā arī mārketinga stratēģiju, produktu aprakstu, plānoto saimnieciskās darbības veicēja naudas plūsmu un citu sabiedrības "Altum" norādīto informāciju.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

25. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

26. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

27. Investīciju aizdevuma maksimālais apmērs šo noteikumu 7. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir 2 850 000 euro. Investīciju aizdevumu termiņš – līdz 15 gadiem ar iespēju atmaksas termiņu pagarināt līdz pieciem gadiem, ja saņemta pamatota informācija. Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt atkārtotu investīciju aizdevumu ar nosacījumu, ka kārtējā investīciju aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā investīciju aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto maksimālo aizdevuma summu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

27.1 (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278)

28. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

28.1 Ja saimnieciskās darbības veicēja ieguldījums projektā no saviem resursiem vai ārējā finansējuma, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, ir mazāks par 10 % no projekta kopējām izmaksām, tad saistību nodrošinājuma koeficients nepārsniedz 75 % un attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs piesaista saimnieciskās darbības veicēja biedru, akcionāru vai dalībnieku galvojumus 100 % apmērā no aizdevuma apjoma.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1434 redakcijā)

29. Piešķirot investīciju aizdevumus:

29.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem de minimis kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu;

29.2. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 702/2014 14. panta 12. punktā noteiktos ierobežojumus;

29.3. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1388/2014 17. panta "b" apakšpunktā, 19. panta "b" apakšpunktā, 23. panta "b" apakšpunktā, 27. panta "b" apakšpunktā, 31. panta "b" apakšpunktā vai 42. panta "b" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1434 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 772; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278)

30. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

III.1 Aizdevumi energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

(Nodaļa MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.1 Aizdevumi ir paredzēti ar energoefektivitātes pasākumiem saistītu projektu īstenošanai Latvijas Republikas teritorijā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.2 Šo noteikumu 7.2. un 7.5. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. pantā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.3 Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.4 Sabiedrība "Altum" lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēja, iesniegto biznesa plānu, kas satur īstenojamā biznesa projekta, tostarp energoefektivitātes pasākumu, aprakstu, plānoto saimnieciskās darbības veicēja, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēja, naudas plūsmu un citu sabiedrības "Altum" norādīto informāciju, izņemot šo noteikumu 30.punktā minētos gadījumus.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.5 Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji energoefektivitātes pasākumu īstenošanai sabiedrībā "Altum" papildus šo noteikumu 30.4 punktā minētajam biznesa plānam iesniedz aprēķinus, kas pamato, ka aizdevuma atmaksa tiks veikta no energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju klientu maksājumiem, kas tiek veikti no ietaupītajiem finanšu resursiem, īstenojot energoefektivitātes pasākumus (ja attiecināms).

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.6 Ja energoefektivitātes pasākumu īstenošana nerada papildu finansiālo slogu saimnieciskās darbības veicējam, tas ir, plānotais enerģijas izmaksu ietaupījums aizdevuma atmaksas periodā ir lielāks par aizdevuma pamatsummas, komisijas maksas un aizdevuma procentu maksājumiem, saimnieciskās darbības veicējs var neiesniegt sabiedrībā "Altum" biznesa plānu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.7 Saimnieciskās darbības veicēja, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēja, ieguldījums energoefektivitātes pasākumos no saviem resursiem vai ārējā finansējuma, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, ir vismaz 10 % no energoefektivitātes pasākumu kopējām izmaksām.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.8 Aizdevuma maksimālais apmērs saimnieciskās darbības veicējam, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējam, ir 2 850 000 euro. Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.9 Piešķirot aizdevumu saimnieciskās darbības veicējam, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējam, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

IV. Atbalsta intensitāte un summēšana

31. Subsīdijas ekvivalentu euro saimnieciskās darbības veicējiem aprēķina, faktiski samaksāto procentu summu atskaitot no procentu summas, kura jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi, kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta mājaslapā internetā).

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.184 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

32. Lai saņemtu atbalstu, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā "Altum" iesniedz šādu informāciju:

32.1. ja uz aizdevumu pretendē šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, – informāciju par jebkādu citu saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī, kā arī citu piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

32.2. ja uz apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pretendē šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, – informāciju par jebkādu citu saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013;

32.3. ja uz investīciju aizdevumu pretendē šo noteikumu 7.3. vai 7.4. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, – informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem, kā arī informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu;

32.4. ja uz apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pretendē šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, – informāciju par jebkādu citu saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1434; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278)

33. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

34. Šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu:

34.1. var apvienot ar citu de minimis saņemto atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados – apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;

34.2. par tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu, ja kopējā atbalsta intensitāte nepārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas apstiprinātajā atbalsta programmā, vai individuālajā atbalsta projektā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1434 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

35. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

36. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

V. Atbalsta uzskaite

37. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic viena vienota uzņēmuma līmenī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību zvejniecības un akvakultūras nozarē vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību lauksaimniecības nozarē.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

37.1 Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas arī Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā noteiktajā jomā, tas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu nodala nozaru darbības vai izmaksas.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

37.2 Sabiedrība "Altum" un saimnieciskās darbības veicējs informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 588 redakcijā)

VI. Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamās garantijas

(Nodaļa MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

38. Garantijas no šo noteikumu 5.2 punktā minētā fonda sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

38.1. kas darbojas apstrādes rūpniecības nozarē (NACE 2. red. C sadaļa). Garantijas minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem pieejamas šo noteikumu III nodaļā minētajiem investīciju aizdevumiem;

38.2. tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, kas plāno īstenot energoefektivitātes pasākumus. Garantijas minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem pieejamas šo noteikumu III1 nodaļā minētajiem aizdevumiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

38.1 Šo noteikumu 38. punktā minētās garantijas pieejamas investīciju aizdevumiem šādā apmērā:

38.1. ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanai, ja pieteicējs plāno ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošanas un pārbūves un pievadceļu būvniecības vai rekonstrukcijas darbus, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanu. Garantijas apjoms – 80 % no aizdevuma summas;

38.2. pārējiem investīciju aizdevumiem garantijas apjoms – 65 % no aizdevuma summas.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

39. Garantijas nepiešķir šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajos gadījumos.

40. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam nosaka, pamatojoties uz kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

41. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, atbalsta ekvivalents tiek diskontēts, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014) un kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

42. Garantiju saņēmējiem de minimis kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu.

43. Šo noteikumu VI nodaļā minētās garantijas drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

44. Ja šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu paredzēts apvienot ar reģionālo atbalstu ieguldījumiem, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas apstiprināto atbalsta programmu, vai individuālo atbalsta projektu, atbalsta saņēmējam projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

45. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu.

46. Garantiju kompensācijas izmaksu kārtību nosaka šo noteikumu 5.1 punktā minētajā līgumā.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

47. Aizdevumu pieteikumus, kas sabiedrībā "Altum" iesniegti pirms šo noteikumu 8.1 punkta spēkā stāšanās dienas, izskata saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1065
Pārskats par saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir saņēmuši finansējumu

(Pielikums svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 1065
Drošās zonas prēmijas likmes

(Pielikums MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

Kredītu kvalitāte

Standard and Poor's

Fitch

Moody's

Gada drošās zonas prēmija

Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,4 %

Ļoti augsta maksātspēja AA + AA + Aa 1

0,4 %

AA AA Aa 2
AA – AA – Aa 3
Augsta maksātspēja A + A + A 1

0,55 %

A A A 2
A – A – A 3
Pietiekama maksātspēja BBB + BBB + Baa 1

0,8 %

BBB BBB Baa 2
BBB – BBB – Baa 3
Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem BB + BB + Ba 1

2,0 %

BB BB Ba 2
BB – BB – Ba 3

3,8 %

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi B + B + B 1
B B B 2

6,3 %

B – B – B 3
Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC + CCC + Caa 1 Nevar nodrošināt gada drošās zonas prēmiju
CCC CCC Caa 2
CCC – CCC – Caa 3
CC CC  
  C  
Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD DDD Ca Nevar nodrošināt gada drošās zonas prēmiju
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1065Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 30.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154 (4140), 29.09.2009.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
198282
{"selected":{"value":"11.10.2017","content":"<font class='s-1'>11.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2017","iso_value":"2017\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2016","iso_value":"2016\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2016.-10.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2015","iso_value":"2015\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2015.-13.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2014","iso_value":"2014\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2014.-15.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-23.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2013","iso_value":"2013\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2012","iso_value":"2012\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2012.-16.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2010","iso_value":"2010\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2010.-27.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2009","iso_value":"2009\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2009.-13.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.10.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva