Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.644

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44 40.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto
protokola elastīgajos mehānismos
10.panta trešās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk –finanšu instruments) finansēto projektu (turpmāk – projekts) īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīgā iestāde par projektu īstenošanas līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un laušanu, projektu īstenošanas pārskatu pārbaudi un projektu īstenošanas kontroli.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 332)

3. Atbildīgā iestāde nodrošina šo noteikumu 2.punktā minēto funkciju izpildi, ievērojot spēkā esošos tiesību aktus un Latvijas Republikas valdības noslēgtos līgumus par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas vienību tirdzniecību (turpmāk – starptautiskie līgumi).

4. Projektu īstenošanas mērķis ir SEG emisijas ierobežošana un samazināšana (turpmāk – SEG emisijas samazinājums). SEG emisijas samazinājuma apjomu aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par projektu iesniegumu konkursa (turpmāk – konkurss) nolikumu.

5. Projektus finansē no finanšu instrumenta līdzekļiem un līdzfinansē no projekta īstenotāja (turpmāk – finansējuma saņēmējs) līdzekļiem. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs saņemt finanšu instrumenta finansējumu saskaņā ar atbildīgās iestādes organizētā konkursa rezultātiem, ja tas ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta līgums).

II. Projekta līguma sagatavošana, noslēgšana un grozīšana

6. Projekta līgumu sagatavo atbildīgā iestāde. Projekta līgumā ietver:

6.1. atbildīgās iestādes rekvizītus;

6.2. finansējuma saņēmēja rekvizītus;

6.3. projekta nosaukumu, mērķi, uzdevumus un finansējuma apmēru;

6.4. projekta aktivitātes, to īstenošanas laiku un projektā sasniedzamos rezultātus, tai skaitā sasniedzamo SEG emisijas samazinājumu;

6.5. līguma darbības termiņu un SEG emisijas samazinājuma monitoringa prasības;

6.6. atbildīgās iestādes atbildību, tiesības un pienākumus;

6.7. finansējuma saņēmēja atbildību, tiesības un pienākumus;

6.8. projekta īstenošanas pārskatu saturu un iesniegšanas termiņus;

6.9. strīdu izskatīšanas kārtību;

6.10. publicitātes nosacījumus;

6.11. citus nosacījumus.

7. Projekta līgumam kā neatņemamu tā sastāvdaļu pielikumā pievieno projekta iesniegumu, kuram atbilstoši atbildīgā iestāde saskaņā ar konkursa rezultātiem pieņēmusi lēmumu par projekta līguma noslēgšanu.

8. Projekta iesniedzējs projekta līgumu ar atbildīgo iestādi noslēdz normatīvajā aktā par konkursa nolikumu noteiktajos termiņos.

9. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē pieprasījumu par projekta līgumā nepieciešamajiem grozījumiem, pamatojot grozījumu nepieciešamību.

10. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus un grozījumu ierosinātājs ir atbildīgā iestāde, tā nosūta finansējuma saņēmējam sagatavotos projekta līguma grozījumus, kā arī pamato grozījumu nepieciešamību. Finansējuma saņēmējs par projekta līguma grozījumiem, kas saņemti no atbildīgās iestādes, sniedz atbildi 10 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas.

11. Ja projekta līgumā nepieciešams izdarīt grozījumus, jo mainījušies finansējuma saņēmēja dati (kontaktinformācija vai bankas rekvizīti), atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo atbilstošus projekta līguma grozījumus.

12. Ja projekta līgumā nepieciešams izdarīt grozījumus, jo mainījusies informācija, kas nav finansējuma saņēmēja dati, atbildīgā iestāde pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē projekta līguma grozījumu nepieciešamību un sniedz atbildi 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas.

III. Projekta pārskatu iesniegšana un pārbaude

13. Projekta īstenošanas monitoringā izmanto šādus pārskatus:

13.1. pārskats par projekta īstenošanas progresu iepriekšējā ceturksnī (turpmāk – starpposma pārskats);

13.2. pārskats par projekta īstenošanu kopumā (par visu projekta īstenošanas periodu) jeb galīgais starpposma pārskats (turpmāk – noslēguma pārskats);

13.3. pārskats par projekta rezultātu monitoringu (turpmāk – monitoringa pārskats).

14. Pārskatu iesniegšanas formu un termiņus nosaka projekta līgumā.

15. Finansējuma saņēmējs pārskatu iesniedz elektroniski un papīra formā kopā ar projekta līgumā minētajiem pamatojošajiem dokumentiem.

16. Atbildīgā iestāde pārbauda saņemto pārskatu un projekta līgumā minētos pamatojošos dokumentus un 20 darbdienu laikā sagatavo lēmumu par pārskata apstiprināšanu vai rakstiski pieprasa finansējuma saņēmējam noteiktā termiņā iesniegt papildu informāciju vai precizēt pārskatu. Termiņš papildu informācijas iesniegšanai un pārskata precizēšanai nedrīkst būt garāks par 10 darbdienām.

17. Atbildīgā iestāde pēc nejaušās selektīvās metodes pārbauda projektus projektu ieviešanas vietās. Lai pārbaudītu finansējuma saņēmēja sniegtās informācijas patiesumu un projekta īstenošanas atbilstību projekta iesniegumam un projekta līgumam, kā arī šiem noteikumiem, atbildīgajai iestādei ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

18. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas rakstiski informē finansējuma saņēmēju par projekta pārskata apstiprināšanu vai noraidīšanu.

19. Ja finansējuma saņēmējs konkursa nolikumā vai projekta līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz projekta pārskatu, atbildīgā iestāde ir tiesīga apturēt maksājumus no finanšu instrumenta līdzekļiem līdz dienai, kad finanšu saņēmējs projekta līgumā noteiktajā kārtībā izpilda attiecīgās saistības.

IV. Projektu īstenošanas kontrole un audits

20. Projektu īstenošanas kontrole un audits (turpmāk – projekta pārbaudes) šo noteikumu izpratnē ir:

20.1. izlases veida pārbaude par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – projekta progresa pārbaude);

20.2. izlases veida audits par projekta pārskatos norādīto izdevumu atbilstību (turpmāk – izdevumu atbilstības pār­baude);

20.3. izlases veida projekta īstenošanas pēcnovērtējums (turpmāk – projekta pēcnovērtējums).

21. Šo noteikumu 20.punktā minētās projekta pārbaudes veic atbildīgā iestāde vai atbildīgās iestādes pilnvaroti auditori.

22. Atbildīgā iestāde katru gadu līdz 31.janvārim sagatavo kārtējā gadā veicamo projektu pārbaužu plānu, kas pamatojas uz nejaušo selektīvo metodi.

23. Projekta progresa pārbaudē novērtē projekta progresa atbilstību plānotajam aktivitāšu ieviešanas grafikam un projekta īstenošanas nosacījumiem, kas noteikti projekta līgumā un normatīvajā aktā par konkursa nolikumu. Ja nepieciešams, projekta progresa pārbaudi veic projekta īstenošanas vietā.

24. Izdevumu atbilstības pārbaudē novērtē finansējuma saņēmēja iesniegtajos projekta pārskatos norādīto izdevumu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Ja nepieciešams, izdevumu atbilstības pārbaudi veic projekta īstenošanas vietā.

25. Projekta pēcnovērtējumā novērtē projekta īstenošanas atbilstību projekta iesniegumā norādītajiem projektā sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī novērtē projekta rezultātu ilgtspēju. Ja nepieciešams, projekta pēcnovērtējumu veic projekta īstenošanas vietā.

26. (Svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 332)

27. Finansējuma saņēmējs nodrošina atbildīgajai iestādei un tās pilnvarotiem auditoriem:

27.1. pieeju ar projektu saistītajiem dokumentiem, tai skaitā projekta līgumam un grozījumiem, citiem projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem, darbu pieņemšanas un nodošanas aktiem, rēķiniem, maksājuma uzdevumiem, starpposma pārskatiem un noslēguma pārskatam, monitoringa pārskatiem (elektroniski un papīra formā);

27.2. pieeju ar projektu saistītajām ēkām, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo pārbaudi;

27.3. nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu.

28. Ar projektu ieviešanu saistītos dokumentus atbildīgā iestāde, finansējuma saņēmējs un trešās personas, ar kurām finansējuma saņēmējs slēdzis līgumu par darbu veikšanu un kuras saņēmušas finansējumu no finanšu instrumenta līdzekļiem projekta ieviešanai, glabā 10 gadus pēc projekta līguma beigām.

V. Projektu konkursu īstenošanas uzraudzība un novērtēšana

29. Atbildīgā iestāde katru gadu līdz 31.janvārim sagatavo konkursu uzraudzības pasākumu plānu kārtējam gadam.

30. Konkursu īstenošanas uzraudzība šo noteikumu izpratnē ir:

30.1. finanšu instrumenta līdzekļu izlietojuma atbilstības uzraudzība;

30.2. atbildīgās iestādes finanšu audits;

30.3. finanšu instrumenta darbības audits;

30.4. finanšu instrumenta vadības un kontroles sistēmas audits.

31. Šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minēto uzraudzību veic Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvā padome saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto nolikumu.

32. Šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minēto auditu veic Valsts kontrole gada revīzijas ietvaros.

33. Šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minēto auditu veic starptautiski atzīts neatkarīgs auditors. Šāda audita veikšanu nodrošina atbildīgā iestāde saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

34. Šo noteikumu 30.4.apakšpunktā minēto auditu veic atbildīgās iestādes iekšējā audita struktūrvienība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekšējo auditu.

35. Konkursu īstenošanu saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem novērtē pārstāvji, ar kuriem Latvijas Republikas valdība ir noslēgusi starptautiskos līgumus, pamatojoties uz:

35.1. pārskatiem par finansējuma piešķiršanu un konkursu ieviešanas nosacījumiem atbilstoši katram atsevišķam konkursam (turpmāk – pārskats par projektu finansēšanu);

35.2. ikgadējo informatīvo ziņojumu par progresu projektu ieviešanā (turpmāk – progresa ziņojums).

36. Pārskatus par projekta finansēšanu atbildīgā iestāde sagatavo 10 darbdienu laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas saskaņā ar normatīvajā aktā par konkursa nolikumu noteiktajiem termiņiem.

37. Pārskatā par projektu finansēšanu iekļauj šādu informāciju:

37.1. konkursa ietvaros saņemtie projektu iesniegumi;

37.2. noraidītie projektu iesniegumi;

37.3. apstiprinātie projektu iesniegumi;

37.4. kopējās finansēto projektu izmaksas;

37.5. kopējais SEG emisijas samazinājums, īstenojot projektus.

38. Progresa ziņojumu atbildīgā iestāde sagatavo atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajām prasībām attiecībā uz katru starptautisko līgumu atsevišķi. Progresa ziņojumā iekļauj:

38.1. informāciju par īstenotajiem konkursiem, tai skaitā uzsāktajiem konkursiem un pabeigtajiem konkursiem;

38.2. informāciju par īstenotajiem projektiem, tai skaitā uzsāktajiem projektiem un pabeigtajiem projektiem;

38.3. informāciju par projektu ietvaros plānoto un sasniegto SEG emisijas samazinājumu;

38.4. informāciju par veiktajiem projekta maksājumiem un neizmantoto finansējumu;

38.5. finanšu instrumenta darbības audita rezultātus.

39. Atbildīgā iestāde nodrošina audita veicējam:

39.1. pieeju ar finanšu instrumenta īstenošanu saistītajiem dokumentiem, tai skaitā projekta līgumiem un grozījumiem, starpposma pārskatiem un noslēguma pārskatam, monitoringa pārskatiem (elektroniski un papīra formā);

39.2. pieeju ar finanšu instrumentu sais­tītajām ēkām, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo pārbaudi;

39.3. nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu.

VI. Noslēguma jautājumi

40. Atbildīgā iestāde 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un ievieš finanšu instrumenta īstenošanas iekšējās kontroles sistēmu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

41. Atbildīgā iestāde 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumus.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 644Pieņemts: 25.06.2009.Stājas spēkā: 18.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 17.07.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194940
{"selected":{"value":"04.06.2016","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.06.2016","iso_value":"2016\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-03.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2009","iso_value":"2009\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.06.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)