Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.730

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 34.§)
Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma 3.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma (turpmāk – uzņēmums) reģistrācijas un atzīšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz uzņēmumiem, kas minēti:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 183/2005), 2.panta 2.punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā;

2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 2.panta 2.punkta “d” apakšpunktā, ja uzņēmuma veikto tiešo piegāžu apjoms nepārsniedz 10 tonnas gadā un piegādes veic tikai uz Latvijas teritorijā esošām saimniecībām izmantošanai šajās saimniecībās.

(Grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.245)

3. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu atzīst uzņēmumu, kas nodarbojas ar:

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 10.panta 1.punktā minētajām darbībām;

3.2. Komisijas 2012.gada 15.marta Regulas (ES) Nr. 225/2012, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 183/2005 attiecībā uz to uzņēmumu apstiprināšanu, kas laiž tirgū no augu eļļām iegūtus produktus un tauku maisījumus izmantošanai barībā, un attiecībā uz īpašām prasībām eļļu, tauku un no tiem atvasinātu produktu ražošanai, uzglabāšanai, transportēšanai un dioksīna testēšanai (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 225/2012), pielikuma 2.punktā minētajām darbībām;

3.3. Komisijas 2007.gada 14.februāra Regulas (EK) Nr. 141/2007 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 183/2005 noteikto apstiprināšanas prasību barības nozares uzņēmumiem, kuri izgatavo vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas "Kokcidiostati un histomonostati", 1.pantā minētajām darbībām;

3.4. ārstnieciskās barības ražošanu vai laišanu tirgū vai ārstnieciskās barības ražošanu savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

4. Dienests vai Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu reģistrē uzņēmumu, kas nodarbojas ar:

4.1. Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulas (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, VI pielikuma II nodaļā minētajām darbībām un vēlas iesaistīties dzīvnieku barības apritē;

4.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Regulas (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 999/2001), 7.pantā un IV pielikumā minētajām darbībām un vēlas iesaistīties dzīvnieku barības apritē;

4.3. darbībām, kuras saistītas ar dzīvnieku barības apriti pārtikas uzņēmumā;

4.4. tehnisko produktu ražošanu un ražošanas produktus vai blakusproduktus laiž tirgū kā dzīvnieku barību;

4.5. dzīvnieku barības pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu;

4.6. dzīvnieku barības tranzīta pakalpojuma sniegšanu (ar uzglabāšanu vai bez tās);

4.7. dzīvnieku barības importu no trešajām valstīm;

4.8. dzīvnieku barības eksportu uz trešajām valstīm;

4.9. citām ar dzīvnieku barības apriti saistītām darbībām, kas nav minētas šo noteikumu 3.punktā.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

5. Atzītos un reģistrētos uzņēmumus iekļauj Dzīvnieku barības apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrā (turpmāk – reģistrs).

6. Datu centrs savā mājas lapā internetā par reģistrēto vai atzīto uzņēmumu publisko šādu informāciju:

6.1. piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas numuru;

6.2. nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu);

6.3. uzņēmuma reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

6.4. juridisko adresi (fiziskai personai – deklarēto dzīvesvietas adresi), faktisko adresi un tālruņa numuru;

6.5. uzņēmuma darbības veidus (izņemot primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumu).

II. Uzņēmuma reģistrācijas kārtība

7. Par uzņēmumu, kas nodarbojas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 5.panta 1.punktā minētajām dzīvnieku barības primārās ražošanas darbībām, dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona (turpmāk – persona) datu centrā iesniedz iesniegumu primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācijai (1.pielikums).

8. Šo noteikumu 7.punktā minētā prasība neattiecas uz:

8.1. dzīvnieku novietni, kas ir iekļauta datu centra dzīvnieku novietņu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību un ir uzskatāma par reģistrētu dzīvnieku barības primārajā ražošanā iesaistītu uzņēmumu;

8.2. augu izcelsmes produktu pirmap­strādes un uzglabāšanas uzņēmumu, kas ir iekļauts dienesta uzraudzībai pakļauto objektu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtību un ir uzskatāms par reģistrētu dzīvnieku barības primārajā ražošanā iesaistītu uzņēmumu.

9. Datu centrs triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē uzņēmumu un paziņo par to personai.

10. Par uzņēmumu, kas dzīvnieku barības apritē veic tādas darbības, kuras nav minētas šo noteikumu 7.punktā, persona dienestā iesniedz iesniegumu dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai (2.pielikums).

11. Dienests 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda uzņēmuma atbilstību dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, ja tas veic šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta II sadaļā minētās darbības, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. reģistrēt uzņēmumu;

11.2. atteikt uzņēmuma reģistrāciju.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

12. Dienests triju darbdienu laikā pēc pārbaudes paziņo personai pieņemto lēmumu un reģistrē uzņēmumu, ja pieņemts lēmums par uzņēmuma reģistrāciju.

13. Dienests piecu darbdienu laikā pēc personas pieprasījuma izsniedz uzņēmuma reģistrācijas apliecību, kurā norāda:

13.1. uzņēmumam piešķirto reģistrācijas numuru;

13.2. uzņēmuma reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

13.3. uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu), juridisko adresi, deklarēto dzīvesvietas adresi un faktisko adresi;

13.4. uzņēmuma darbības veidus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta prasībām.

14. Persona, kas darbojas kā dzīvnieku barības tirgotājs un dzīvnieku barību neuzglabā savās telpās, dienestā iesniedz deklarāciju (3.pielikums) par dzīvnieku barības atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 un citu dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

15. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētās deklarācijas saņemšanas to izvērtē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1. reģistrēt uzņēmumu;

15.2. noteikt, ka uzņēmumu nepieciešams atzīt.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

15.1 Dienests triju darbdienu laikā:

15.1 1. paziņo personai pieņemto lēmumu un informē par nepieciešamību iesniegt dienestā iesniegumu dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanai, ja pieņemts šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētais lēmums;

15.1 2. reģistrē uzņēmumu, ja pieņemts lēmums par uzņēmuma reģistrāciju.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

16. Ja radušās izmaiņas, persona 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz datu centrā vai dienestā (atkarībā no šo noteikumu 7., 10. vai 14.punktā minētā dokumenta iesniegšanas vietas) informāciju par:

16.1. uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu vai uzvārdu);

16.2. juridisko adresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi), faktisko adresi;

16.3. uzņēmuma pārstāvi;

16.4. uzņēmuma darbības veidiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta prasībām;

16.5. uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai reorganizāciju, vai pārreģistrāciju.

17. Datu centrs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas saņemšanas izdara izmaiņas reģistrā un paziņo par to personai.

18. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas saņemšanas to izvērtē, izdara izmaiņas reģistrā un paziņo par to personai.

19. Dienests piecu darbdienu laikā pēc personas pieprasījuma izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību.

III. Uzņēmuma atzīšanas kārtība

20. Persona par šo noteikumu 3.punktā minēto uzņēmumu dienestā iesniedz iesniegumu dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanai (2.pielikums).

21. Dienests pēc iesnieguma saņemšanas sāk uzņēmuma atzīšanu un 15 darbdienu laikā pārbauda, vai uzņēmuma darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 183/2005 un citu dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

22. Dienests pēc pārbaudes atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 183/2005 13.panta prasībām pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

22.1. atzīt uzņēmumu un piešķirt atzīšanas numuru, ja uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

22.2. atzīt uzņēmumu ar nosacījumu – uz laiku līdz trim mēnešiem un piešķirt pagaidu numuru, ja uzņēmums daļēji atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

22.3. atteikt uzņēmuma atzīšanu, ja uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.245)

23. Šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakšpunktā minētajā gadījumā dienests uzņēmumu iekļauj reģistrā, norādot piešķirto atzīšanas vai pagaidu atzīšanas numuru.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24. Ja dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts ar nosacījumu, triju mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas ir novērsusi protokolā norādītās neatbilstības, tā paziņo dienestam par gatavību turpināt atzīšanas procedūru.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.1 Ja atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests:

24.1 1. triju darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu atzīt uzņēmumu un paziņo personai pieņemto lēmumu;

24.1 2. reģistrā nomaina pagaidu atzīšanas numuru pret atzīšanas numuru.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.2 Ja dienests atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests triju darbdienu laikā pieņem lēmumu nepagarināt pagaidu atzīšanas termiņu, paziņo personai pieņemto lēmumu un svītro uzņēmumu no reģistra.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.3 Pagaidu atzīšanas termiņu dienests var pagarināt uz laiku līdz trim mēnešiem, ja dienests, veicot pārbaudi, konstatē, ka dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona ir novērsusi lielāko daļu protokolā noteikto neatbilstību. Kopumā pagaidu atzīšanu piešķir uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus no dienas, kad veikta pirmā uzņēmuma pārbaude.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.4 Ja pēc pagaidu atzīšanas termiņa pagarinājuma dienests pārbaudē konstatē, ka uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests pieņem lēmumu atteikt uzņēmuma atzīšanu.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.5 Ja pēc pagaidu atzīšanas termiņa pagarinājuma dienests pārbaudē konstatē, ka uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests:

24.5 1. triju darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu atzīt uzņēmumu un paziņo personai pieņemto lēmumu;

24.5 2. reģistrā nomaina pagaidu atzīšanas numuru pret atzīšanas numuru.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

25. Dienests piecu darbdienu laikā pēc personas pieprasījuma izsniedz uzņēmuma atzīšanas apliecību. Apliecībā norāda:

25.1. uzņēmumam piešķirto atzīšanas numuru;

25.2. uzņēmuma reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

25.3. uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu), juridisko adresi, deklarēto dzīvesvietas adresi un faktisko adresi;

25.4. uzņēmuma darbības veidus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta prasībām.

26. Ja radušās izmaiņas, persona 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz dienestā informāciju par:

26.1. uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu vai uzvārdu);

26.2. juridisko adresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi), faktisko adresi;

26.3. uzņēmuma pārstāvi;

26.4. uzņēmuma darbības veidiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta prasībām;

26.5. uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai reorganizāciju, vai pārreģistrāciju.

27. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minētās informācijas saņemšanas to izvērtē, izdara izmaiņas reģistrā un paziņo par to personai.

28. Dienests piecu darbdienu laikā pēc personas pieprasījuma izsniedz jaunu atzīšanas apliecību.

IV. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumus Nr.557 “Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 138.nr.).

30. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai reģistrētie un atzītie uzņēmumi atkārtoti nav reģistrējami un atzīstami.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.730
Iesniegums primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācijai

KN730P1_PAGE_1.JPG (81350 bytes)

KN730P1_PAGE_2.JPG (12088 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.730
Iesniegums dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai

(Pielikums grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.245)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.730
Dzīvnieku barības tirgotāja (kurš dzīvnieku barību neuzglabā savās telpās) deklarācija par dzīvnieku barības atbilstību normatīvo aktu prasībām

KN730P3_PAGE_1.JPG (86510 bytes)

KN730P3_PAGE_2.JPG (29049 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 730Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 10.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107 (4093), 09.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194611
{"selected":{"value":"10.05.2013","content":"<font class='s-1'>10.05.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.05.2013","iso_value":"2013\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-09.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.05.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva