Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.730

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 34.§)
Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma 3.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma (turpmāk – uzņēmums) reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtību, kā arī atzīšanas un atzīšanas anulēšanas kārtību

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 687)

2. Noteikumi neattiecas uz uzņēmumiem, kas minēti:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 183/2005), 2.panta 2.punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā;

2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 2.panta 2.punkta “d” apakšpunktā, ja uzņēmuma veikto tiešo piegāžu apjoms nepārsniedz 10 tonnas gadā un piegādes veic tikai uz Latvijas teritorijā esošām saimniecībām izmantošanai šajās saimniecībās.

(Grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.245)

3. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu atzīst uzņēmumu, kas nodarbojas ar:

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 10.panta 1.punktā minētajām darbībām;

3.2. Komisijas 2012.gada 15.marta Regulas (ES) Nr. 225/2012, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 183/2005 attiecībā uz to uzņēmumu apstiprināšanu, kas laiž tirgū no augu eļļām iegūtus produktus un tauku maisījumus izmantošanai barībā, un attiecībā uz īpašām prasībām eļļu, tauku un no tiem atvasinātu produktu ražošanai, uzglabāšanai, transportēšanai un dioksīna testēšanai (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 225/2012), pielikuma 2.punktā minētajām darbībām;

3.3. Komisijas 2007.gada 14.februāra Regulas (EK) Nr. 141/2007 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 183/2005 noteikto apstiprināšanas prasību barības nozares uzņēmumiem, kuri izgatavo vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas "Kokcidiostati un histomonostati", 1.pantā minētajām darbībām;

3.4. ārstnieciskās barības ražošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu vai laišanu tirgū, izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes Direktīvu 90/167/EEK, 13. panta 2. punktā minētos uzņēmumus;

3.5. piesārņotas barības detoksikāciju, izmantojot fiziskās, ķīmiskās vai bioloģiskās detoksikācijas procesu atbilstoši Komisijas 2015. gada 19. maija Regulas (ES) 2015/786, ar ko nosaka pieņemamības kritērijus detoksikācijas procesiem, kas piemēroti dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK (turpmāk – Regula 2015/786), 1. panta 1. punktam un 6. panta 1. punktam;

3.6. (svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 49);

3.7. tādas kompleksās barības ražošanu, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK, 8. panta 2. punktā.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr. 245 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 687)  

3.1 Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, atzīst tādus uzņēmumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, pārstrādā Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulas (ES) Nr.  142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.  1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, X pielikuma II nodaļas 1. iedaļas A daļas 2. punktā minētos lauksaimniecības kukaiņus to tālākai izmantošanai dzīvnieku barībā.  

(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 49 redakcijā)

4. Dienests saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu reģistrē uzņēmumu, kas darbojas jebkurā no barības ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas, transportēšanas vai izplatīšanas stadijām, tostarp nodarbojas ar:

4.1. Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulas (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, VI pielikuma II nodaļā minētajām darbībām un vēlas iesaistīties dzīvnieku barības apritē;

4.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Regulas (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 999/2001), 7.pantā un IV pielikumā minētajām darbībām un vēlas iesaistīties dzīvnieku barības apritē;

4.3. darbībām, kuras saistītas ar dzīvnieku barības apriti pārtikas uzņēmumā;

4.4. tehnisko produktu ražošanu un ražošanas produktus vai pārstrādes produktus laiž tirgū kā dzīvnieku barību;

4.5. dzīvnieku barības pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu;

4.6. dzīvnieku barības tranzīta pakalpojuma sniegšanu (ar uzglabāšanu vai bez tās);

4.7. dzīvnieku barības importu no trešajām valstīm;

4.8. dzīvnieku barības eksportu uz trešajām valstīm;

4.9. citām ar dzīvnieku barības apriti saistītām darbībām, kas nav minētas šo noteikumu 3.punktā;

4.10. cilvēku patēriņam neatbilstošas pārtikas laišanu dzīvnieku barības apritē;

4.11. trešajā valstī reģistrēta barības ražotāja pārstāvēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 183/2005 24. pantu, ja dzīvnieku barība ražota trešajā valstī un no tās importēta uz Latviju un ir aizpildīta šo noteikumu 1.1 pielikumā norādītā deklarācija;

4.12. mājas (istabas) dzīvniekiem paredzētas ārstnieciskās barības mazumtirdzniecību;

4.13. ārstnieciskās barības izbarošanu kažokzvēriem.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr. 245 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 688; 4.12. un 4.13. apakšpunkts stājas spēkā 28.01.2022., sk. 31. punktu)

4.1 Ja trešajā valstī reģistrēta dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma pārstāvis ir reģistrēts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, dienests to atkārtoti nereģistrē.

(MK 09.04.2019. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

4.2 Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu reģistrē uzņēmumus, kas dzīvnieku barības primārās ražošanas jomā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 5. panta 1. punktā noteiktās darbības, tostarp tur, audzē un pavairo dzīvnieku barībā izmantojamu olbaltumvielu ieguvei paredzētus lauksaimniecības kukaiņus.

(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 49 redakcijā)

5. Dienests atzītos un reģistrētos uzņēmumus iekļauj dienesta uzraudzības objektu reģistrā (turpmāk – dienesta reģistrs), bet datu centrs reģistrētos uzņēmumus iekļauj barības ražotāju reģistrā.

(MK 09.04.2019. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

6. Datu centrs savā mājas lapā internetā par reģistrēto vai atzīto uzņēmumu publisko šādu informāciju:

6.1. piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas numuru;

6.2. nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu);

6.3. uzņēmuma reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

6.4. juridisko adresi (fiziskai personai – deklarēto dzīvesvietas adresi), faktisko adresi un tālruņa numuru;

6.5. uzņēmuma darbības veidus.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 687)

II. Uzņēmuma reģistrācijas kārtība

7. Par uzņēmumu, kas nodarbojas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 5.panta 1.punktā minētajām dzīvnieku barības primārās ražošanas darbībām, dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona (turpmāk – persona) datu centrā iesniedz iesniegumu primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācijai (1.pielikums).

8. Šo noteikumu 7.punktā minētā prasība neattiecas uz:

8.1. dzīvnieku novietni, kas ir iekļauta datu centra dzīvnieku novietņu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību un ir uzskatāma par reģistrētu dzīvnieku barības primārajā ražošanā iesaistītu uzņēmumu;

8.2. augu izcelsmes produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas uzņēmumu, kā arī uz uzņēmumu, kas veic graudu termisko apstrādi un ir iekļauts dienesta reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtību.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149)

9. Datu centrs triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē uzņēmumu un paziņo par to personai.

10. Par uzņēmumu, kas dzīvnieku barības apritē veic tādas darbības, kuras nav minētas šo noteikumu 7.punktā, persona dienestā iesniedz iesniegumu dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai (2.pielikums).

11. Dienests 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda uzņēmuma atbilstību dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 prasībām, ja tas veic šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta II sadaļā minētās darbības, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. reģistrēt uzņēmumu;

11.2. atteikt uzņēmuma reģistrāciju.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr. 245 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149)

12. Dienests triju darbdienu laikā pēc pārbaudes paziņo personai pieņemto lēmumu un reģistrē uzņēmumu, ja pieņemts lēmums par uzņēmuma reģistrāciju.

13. Dienests piecu darbdienu laikā pēc personas pieprasījuma izsniedz uzņēmuma reģistrācijas apliecību, kurā norāda:

13.1. uzņēmumam piešķirto reģistrācijas numuru;

13.2. uzņēmuma reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

13.3. uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu), juridisko adresi, deklarēto dzīvesvietas adresi un faktisko adresi;

13.4. uzņēmuma darbības veidus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta prasībām.

14. Persona, kas darbojas kā dzīvnieku barības tirgotājs un dzīvnieku barību neuzglabā savās telpās, dienestā iesniedz deklarāciju (3.pielikums) par dzīvnieku barības atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 un citu dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

15. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētās deklarācijas saņemšanas to izvērtē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1. reģistrēt uzņēmumu;

15.2. noteikt, ka uzņēmumu nepieciešams atzīt.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

15.1 Dienests triju darbdienu laikā:

15.1 1. paziņo personai pieņemto lēmumu un informē par nepieciešamību iesniegt dienestā iesniegumu dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanai, ja pieņemts šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētais lēmums;

15.1 2. reģistrē uzņēmumu, ja pieņemts lēmums par uzņēmuma reģistrāciju.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

16. Ja radušās izmaiņas, persona 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz datu centrā vai dienestā (atkarībā no šo noteikumu 7., 10. vai 14.punktā minētā dokumenta iesniegšanas vietas) informāciju par:

16.1. uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu vai uzvārdu);

16.2. juridisko adresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi), faktisko adresi;

16.3. uzņēmuma pārstāvi;

16.4. uzņēmuma darbības veidiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta prasībām;

16.5. uzņēmuma darbības vai atsevišķa saimnieciskās darbības veida pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149)

17. Datu centrs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas saņemšanas izdara izmaiņas reģistrā un paziņo par to personai.

18. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas saņemšanas to izvērtē, izdara izmaiņas reģistrā un paziņo par to personai.

19. Dienests piecu darbdienu laikā pēc personas pieprasījuma izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību.

III. Uzņēmuma atzīšanas kārtība

20. Persona par šo noteikumu 3.punktā minēto uzņēmumu dienestā iesniedz iesniegumu dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanai (2.pielikums).

21. Dienests pēc iesnieguma saņemšanas sāk uzņēmuma atzīšanu un 15 darbdienu laikā pārbauda, vai uzņēmuma darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 183/2005 un citu dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

22. Dienests pēc pārbaudes atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 183/2005 13.panta prasībām pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

22.1. atzīt uzņēmumu un piešķirt atzīšanas numuru, ja uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

22.2. atzīt uzņēmumu ar nosacījumu – uz laiku līdz trim mēnešiem un piešķirt pagaidu atzīšanas numuru, ja uzņēmums daļēji atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

22.3. atteikt uzņēmuma atzīšanu, ja uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr. 245; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149)

23. Šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakšpunktā minētajā gadījumā dienests uzņēmumu iekļauj reģistrā, norādot piešķirto atzīšanas vai pagaidu atzīšanas numuru.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24. Ja dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts ar nosacījumu, triju mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas ir novērsusi protokolā norādītās neatbilstības, tā paziņo dienestam par gatavību turpināt atzīšanas procedūru.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.1 Ja atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests:

24.1 1. triju darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu atzīt uzņēmumu un paziņo personai pieņemto lēmumu;

24.1 2. reģistrā nomaina pagaidu atzīšanas numuru pret atzīšanas numuru.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.2 Ja dienests atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests triju darbdienu laikā pieņem lēmumu nepagarināt pagaidu atzīšanas termiņu, paziņo personai pieņemto lēmumu un svītro uzņēmumu no reģistra.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.3 Pagaidu atzīšanas termiņu dienests var pagarināt uz laiku līdz trim mēnešiem, ja dienests, veicot pārbaudi, konstatē, ka dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona ir novērsusi lielāko daļu protokolā noteikto neatbilstību. Kopumā pagaidu atzīšanu piešķir uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus no dienas, kad veikta pirmā uzņēmuma pārbaude.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.4 Ja pēc pagaidu atzīšanas termiņa pagarinājuma dienests pārbaudē konstatē, ka uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests pieņem lēmumu atteikt uzņēmuma atzīšanu.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

24.5 Ja pēc pagaidu atzīšanas termiņa pagarinājuma dienests pārbaudē konstatē, ka uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests:

24.5 1. triju darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu atzīt uzņēmumu un paziņo personai pieņemto lēmumu;

24.5 2. reģistrā nomaina pagaidu atzīšanas numuru pret atzīšanas numuru.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.245 redakcijā)

25. Dienests piecu darbdienu laikā pēc personas pieprasījuma izsniedz uzņēmuma atzīšanas apliecību. Apliecībā norāda:

25.1. uzņēmumam piešķirto atzīšanas numuru;

25.2. uzņēmuma reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

25.3. uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu), juridisko adresi, deklarēto dzīvesvietas adresi un faktisko adresi;

25.4. uzņēmuma darbības veidus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta prasībām.

26. Ja radušās izmaiņas, persona 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz dienestā informāciju par:

26.1. uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu vai uzvārdu);

26.2. juridisko adresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi), faktisko adresi;

26.3. uzņēmuma pārstāvi;

26.4. uzņēmuma darbības veidiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta prasībām;

26.5. uzņēmuma darbības vai atsevišķa saimnieciskās darbības veida pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149)

27. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minētās informācijas saņemšanas to izvērtē, izdara izmaiņas reģistrā un paziņo par to personai.

28. Dienests piecu darbdienu laikā pēc personas pieprasījuma izsniedz jaunu atzīšanas apliecību.

III1. Uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas anulēšanas kārtība

(Nodaļa MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

28.1 Datu centrs anulē reģistrāciju un svītro uzņēmumu no barības ražotāju reģistra, ja tas ir paziņojis par darbības pārtraukšanu.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

28.2 Dienests pieņem lēmumu anulēt vienu vai vairākus uzņēmuma darbības veidus un svītro tos no dienesta reģistra, ja uzņēmums gada laikā nav veicis attiecīgo darbību barības apritē.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

28.3 Dienests pieņem lēmumu anulēt uzņēmuma reģistrāciju vai atzīšanu un svītro uzņēmumu no dienesta reģistra, ja:

28.3 1. uzņēmums ir paziņojis par darbības pārtraukšanu;

28.3 2. ir pierādīts, ka uzņēmums gada laikā nav veicis darbības barības apritē;

28.3 3. ir pieņemts lēmums par uzņēmuma darbības apturēšanu un uzņēmums dienesta noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās neatbilstības vai ja uzņēmuma darbība ir apturēta atkārtoti;

28.3 4. uzņēmuma darbība ir apturēta Dzīvnieku barības aprites likuma 26. pantā noteiktajā gadījumā;

28.3 5. konstatē, ka uzņēmuma sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepatiesa.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumus Nr.557 “Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 138.nr.).

30. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai reģistrētie un atzītie uzņēmumi atkārtoti nav reģistrējami un atzīstami.

31. Šo noteikumu 4.12. un 4.13. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 28. janvārī.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 687 redakcijā)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.730

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149)

Iesniegums primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācijai

KN730P1_PAGE_1.JPG (81350 bytes)

KN730P1_PAGE_2.JPG (12088 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.1 pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 730

(Pielikums MK 09.04.2019. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

Uzņēmuma deklarācija trešajā valstī reģistrēta barības ražošanas uzņēmuma pārstāvēšanai

1. Informācija par trešajā valstī reģistrētu barības ražošanas uzņēmumu

 
(nosaukums)
 
(reģistrācijas numurs trešajā valstī)
 
(faktiskās atrašanās vietas adrese)
 
(juridiskā adrese)
 
(kontakttālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tīmekļvietne, ja ir)
 
(attiecīgais saimnieciskās darbības veids saistībā ar barības apriti)

2. Informācija par trešajā valstī reģistrēta barības ražošanas uzņēmuma pārstāvi – fizisku personu

 
(vārds, uzvārds)
 
(personas kods)
 
(deklarētā dzīvesvieta)
 
(telefona numurs, oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, vai elektroniskā pasta adrese)
 
(pasta adrese)

3. Informācija par trešajā valstī reģistrēta barības ražošanas uzņēmuma pārstāvi – juridisku personu

 
(nosaukums)
 
(reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā)
 
(faktiskās atrašanās vietas adrese)
 
(juridiskā adrese)
 
(uzņēmuma kontakttālruņa numurs, oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, vai elektroniskā pasta adrese,
 
tīmekļvietne, ja ir)
 
(cita informācija)
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.730

(Pielikums grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr. 245; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149)

Iesniegums dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.730

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 149)

Dzīvnieku barības tirgotāja (kurš dzīvnieku barību neuzglabā savās telpās) deklarācija par dzīvnieku barības atbilstību normatīvo aktu prasībām

KN730P3_PAGE_1.JPG (86510 bytes)

KN730P3_PAGE_2.JPG (29049 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 730Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 10.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 09.07.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
194611
{"selected":{"value":"19.01.2024","content":"<font class='s-1'>19.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.01.2024","iso_value":"2024\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2022","iso_value":"2022\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-18.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2020","iso_value":"2020\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2020.-27.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2019","iso_value":"2019\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-26.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2013","iso_value":"2013\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2013.-11.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-09.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"