Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.538

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 17.§)
Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību3.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar piestiprinātām cisternām (autocisternām), cisternkonteineriem, noņemamām cisternām, portatīvām cisternām, ar vakuumu darbināmām atkritumu cisternām vai citām cisternām, kas noteiktas Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk — ADR nolīgums), 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. vai 9.klases bīstamo vielu pārvadāšanai ar autotransportu (turpmāk – cisterna), kā arī cisternu tehniskās uzraudzības kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. 2.klases (saskaņā ar ADR nolīguma klasifikāciju) bīstamo vielu pārvadāšanai paredzētām cisternām, cisternkonteineriem, daudzelementu gāzes konteineriem, baterijtransportlīdzekļiem, spiedtvertnēm un aerosolu izsmidzinātājiem;

2.2. transportlīdzekļu motora barošanas sistēmu tvertnēm un tvertnēm, kas paredzētas transportlīdzekļu autonomo apsildes (dzesēšanas) sistēmu darbības nodrošināšanai.

3. Cisternu pirmreizējo pārbaudi un tehniskās pārbaudes veic inspicēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 741 redakcijā)

4. Atļauts lietot tikai tādas cisternas, kuras ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā un kurām ir veiktas tehniskās pārbaudes šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ADR nolīgumā noteiktajā apjomā un saskaņā ar ADR nolīgumā noteikto periodiskumu.

5. Katrai cisternai nepieciešama cisternas pase (1.pielikums) un cisternas tehniskā dokumentācija (2.pielikums) valsts valodā. Cisternas pasi izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot cisternas reģistrāciju vai pārreģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju. Cisternas tehnisko dokumentāciju sastāda cisternas valdītājs (turpmāk – valdītājs).

6. Valdītājs nodrošina visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai cisterna atbilstu šajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī nodrošina šādu prasību izpildi:

6.1. cisternu izmanto atbilstoši ražotāja noteiktajam mērķim;

6.2. cisternu uzpilda atbilstoši ražotāja instrukcijām un normatīvajos aktos par bīstamo kravu pārvadājumiem noteiktajām prasībām;

6.3. cisterna ir apkopta un atbilstoši uzturēta (tai skaitā ir atbilstošs krāsojums);

6.4. cisterna tiek periodiski pārbaudīta atbilstoši ADR nolīgumā noteiktajām prasībām.

7. Valdītājs cisternas tehniskajā dokumentācijā dokumentē ziņas par cisternai veiktajiem remontiem un tehniskajām pārbaudēm, kā arī uzglabā un nodrošina šo dokumentu pieejamību uzraudzības un kontroles institūcijām un inspicēšanas institūcijām, kamēr cisterna ir lietošanā, kā arī vismaz 15 mēnešus pēc cisternas lietošanas izbeigšanas.

8. Valdītājs nodrošina cisternas pirmreizējās pārbaudes veikšanu atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām, kā arī šādu cisternas tehnisko pārbaužu veikšanu:

8.1. sākotnējā pārbaude;

8.2. hermētiskuma pārbaude (starppārbaude);

8.3. periodiskā pārbaude;

8.4. ārpuskārtas pārbaude.

9. Inspicēšanas institūcija sastāda un izsniedz pārbaudes protokolu par katru veikto cisternas tehnisko pārbaudi neatkarīgi no tās rezultāta (pozitīvs vai negatīvs) un veida. Datus par katru veikto cisternas tehnisko pārbaudi inspicēšanas institūcija ievada bīstamo iekārtu reģistrā.

10. Valdītājs un inspicēšanas institūcija glabā pārbaužu protokolus, kamēr cisterna ir lietošanā.

II. Cisternas pirmreizējā pārbaude

11. Cisternas pirmreizējo pārbaudi veic pirms cisternas lietošanas uzsākšanas un reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu reģistrāciju noteiktajā kārtībā.

12. Lai cisternai veiktu pirmreizējo pārbaudi pirms tās reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā, valdītājs vēršas inspicēšanas institūcijā, iepriekš vienojoties par pārbaudes veikšanas laiku un vietu.

13. Veicot cisternas pirmreizējo pārbaudi, inspicēšanas institūcija pārliecinās par cisternas tehniskajā dokumentācijā norādīto datu atbilstību faktiskajiem cisternas datiem un nosaka nepieciešamo pārbaudes apjomu saskaņā ar ADR nolīgumu.

14. Ja pirms cisternas reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā valdītājs uzrāda spēkā esošus pārbaudes rezultātus (protokolus) par cisternas atbilstību ADR nolīguma prasībām, uzskata, ka cisternas tehniskā pārbaude saskaņā ar ADR nolīguma prasībām ir veikta attiecīgajā valstī, un cisternas tehnisko pārbaudi (sākotnējo pārbaudi, periodisko pārbaudi vai hermētiskuma pārbaudi) neveic.

15. Cisternas pirmreizējā pārbaudē iegūtos datus par cisternu inspicēšanas institūcija ievada bīstamo iekārtu reģistrā un izsniedz valdītājam cisternas pasi.

16. Ja cisternas pirmreizējā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi, valdītājs tos novērš un veic atkārtotu pārbaudi inspicēšanas institūcijā.

III. Cisternas sākotnējā pārbaude

17. Cisternas sākotnējo pārbaudi veic, lai pārliecinātos par katras cisternas atbilstību ADR nolīgumā noteiktajām konstruktīvajām, tehniskajām un drošības prasībām.

18. Cisternas sākotnējās pārbaudes apjoms un nosacījumi ir noteikti ADR nolīgumā.

19. Cisternas sākotnējās pārbaudes rezultātus inspicēšanas institūcija apkopo pārbaudes protokolā. Pārbaudes protokolu inspicēšanas institūcija noformē divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru nodod valdītājam, bet otru glabā savā arhīvā.

20. Ja cisternas sākotnējās pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi, valdītājs tos novērš un veic atkārtotu pārbaudi inspicēšanas institūcijā.

IV. Cisternas hermētiskuma pārbaude (starppārbaude)

21. Cisternas hermētiskuma pārbaudi veic, lai pārliecinātos par cisternas atbilstību ADR nolīgumā noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām attiecībā uz cisternas hermētiskumu un visa aprīkojuma drošu darbību.

22. Cisternas hermētiskuma pārbaudes apjoms, biežums un nosacījumi ir noteikti ADR nolīgumā.

23. Lai pārbaudītu cisternas hermētiskumu, valdītājs vēršas inspicēšanas institūcijā un vienojas par pārbaudes laiku un vietu.

24. Cisternas hermētiskuma pārbaudes rezultātus inspicēšanas institūcija apkopo pārbaudes protokolā. Pārbaudes protokolu inspicēšanas institūcija noformē divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru nodod valdītājam, bet otru glabā savā arhīvā.

25. Ja cisternas hermētiskuma pārbaudē tiek konstatēti trūkumi, valdītājs tos novērš un veic atkārtotu pārbaudi inspicēšanas institūcijā.

V. Cisternas periodiskā pārbaude

26. Cisternas periodisko pārbaudi veic, lai pārliecinātos par katras cisternas atbilstību ADR nolīgumā noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām.

27. Cisternas periodiskās pārbaudes apjoms, biežums un nosacījumi ir noteikti ADR nolīgumā.

28. Lai cisternai veiktu periodisko pārbaudi, valdītājs vēršas inspicēšanas institūcijā, iepriekš vienojoties par pārbaudes laiku un vietu.

29. Cisternas periodiskās pārbaudes rezultātus inspicēšanas institūcija apkopo pārbaudes protokolā. Pārbaudes protokolu inspicēšanas institūcija noformē divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru nodod valdītājam, bet otru glabā savā arhīvā.

30. Ja cisternas periodiskajā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi, valdītājs tos novērš un veic atkārtotu pārbaudi inspicēšanas institūcijā.

VI. Cisternas ārpuskārtas pārbaude

31. Cisternas ārpuskārtas pārbaudi veic, lai pārliecinātos par tās atbilstību ADR nolīgumā noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām šādos gadījumos:

31.1. cisterna cietusi ceļu satiksmes negadījumā, un līdz ar to zaudējis spēku iepriekšējās pārbaudes protokols;

31.2. veikti cisternas remontdarbi vai detaļu vai aprīkojuma elementu nomaiņa, kas var ietekmēt cisternas drošību vai atbilstību apstiprinātajam tipam;

31.3. uzraudzības un kontroles institūcijai rodas pamatotas aizdomas, ka attiecīgā cisterna neatbilst ADR nolīgumā noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām.

32. Cisternas ārpuskārtas pārbaudes apjomu nosaka inspicēšanas institūcija atkarībā no cisternas bojājumiem un veiktajiem remontdarbiem.

33. Lai veiktu cisternas ārpuskārtas pārbaudi, valdītājs vēršas inspicēšanas institūcijā un vienojas par pārbaudes laiku un vietu.

34. Cisternas ārpuskārtas pārbaudes rezultātus apkopo pārbaudes protokolā. Pārbaudes protokolu inspicēšanas institūcija noformē divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru nodod valdītājam, bet otru glabā savā arhīvā.

35. Ja cisternas ārpuskārtas pārbaudē tiek konstatēti trūkumi, valdītājs tos novērš un veic atkārtotu pārbaudi inspicēšanas institūcijā.

VII. Cisternu uzraudzība un kontrole

36. Cisternu uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei veic Valsts būvinspekcija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Valsts policija un citas normatīvajos aktos par autopārvadājumu kontroles kārtību noteiktās institūcijas.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.218)

VIII. Noslēguma jautājumi

37. Cisternām, kurām ir veiktas tehniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 “Noteikumi par transportējamām spiedien-iekārtām”, pirmreizējo tehnisko pārbaudi veic līdz datumam, kad ir spēkā pēc minētās pārbaudes izsniegtais protokols.

38. Cisternām, kuras reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā kā atbilstošas Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”, pārreģistrāciju par atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām veic līdz datumam, kad ir spēkā šo noteikumu 37.punktā minētais protokols.

39. Līdz 2010.gada 1.jūlijam pirmreizējo pārbaudi un tehniskās pārbaudes saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām papildus šo noteikumu 3.punktā minētajai inspicēšanas institūcijai var veikt inspicēšanas institūcijas, kuras veic cisternu tehniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 “Noteikumi par transportējamām spiedien­iekārtām”.

40. Cisternām, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā un kurām ir sastādīta cisternas pase saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”, šo noteikumu 2.pielikumā minētā tehniskā dokumentācija nav jāsa-stāda, kamēr valdītājs nodrošina iepriekš sastādītās pases uzturēšanu.

41. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.538
Cisternas pase

1.

Bīstamās iekārtas nosaukums

Cisterna

2.

Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā

3.

Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā

4.

Valdītājs

5.

Valdītāja adrese

6.

Cisternas tips

7.

Tipa apstiprinājuma numurs

8.

Ražotāja nosaukums

9.

Ražotāja piešķirtais numurs

10.

Izgatavošanas gads

11.

Cisternas kods

12.

Cisternas tilpums

13.

Pārbaudes spiediens

14.

Pieļaujamais darba spiediens

15.

Pieļaujamā darba temperatūra

16.

Speciālie nosacījumi

17.

Cita informācija

18.

Paraksts un zīmogs

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.538
Cisternas tehniskā dokumentācija

(dokumenta vāks)

Cisternas nosaukums

Ziņas par cisternai veiktajiem remontiem un tehniskajām pārbaudēm

 

(pirmā lapa)

Ražotāja nosaukums

Valsts, kurā cisterna izgatavota

Cisternas nosaukums, tips, modelis

Ražotāja piešķirtais cisternas numurs

Cisternas izgatavošanas mēnesis un gads

(jauna lapa)

I. Vispārīgas ziņas

1. Cisternas ražotājs un tā adrese

2. Cisternas valdītājs un tā adrese

 

(jauna lapa)

II. Cisternas raksturojums

3. Tipa apstiprinājuma numurs

4. Cisternas kods

5. Vielas vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna paredzēta

6. Pārbaudes spiediens(-i) (manometriskais) (bar)

7. Ārējais aprēķina spiediens (bar)

8. Cisternas sekciju un kopējā ietilpība (litri)

9. Ekspluatācijas temperatūra

10. Pirmreizējās tehniskās pārbaudes mēnesis un datums

11. Cisternas korpusa materiāls, biezums (korpuss, gala sienas, starpsienas, viļņu slāpētāji) un atsauce uz materiālu standartiem

12. Cisternas aizsargapšuvuma (ja attiecināms) materiāls un atsauce uz materiālu standartiem

13. Ar spiedienu uzpildāmām vai iztukšojamām cisternām – maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar)

14. Pievienoto dokumentu uzskaitījums

 

Cisternas valdītājs, pilnvarotās personas amats, uzvārds, paraksts

Datums

(jauna lapa)

III. Ziņas par drošības ierīcēm

Drošības ierīces tips un ražotāja nosaukums

Ražotāja piešķirtais numurs

Uzstādīšanas vieta

Vārsta šķērsgriezuma laukums, mm2

Caurplūdes koeficients

Atvēršanās sākuma spiediens un atvēršanās sākuma spiediena diapazons, bar

      

(jauna lapa)

IV. Ziņas par slēgierīcēm

Nosaukums

Raksturojums

Nominālais atvērums, mm

Nominālais spiediens, bar

Darba parametri

Korpusa materiāls

Uzstādīšanas vieta

Skaits

darba spiediens, bar

darba temperatūra, oC

        

(jauna lapa)

V. Ziņas par mērīšanas, vadības, signalizācijas un automātiskās aizsardzības aprīkojumu

Aprīkojuma nosaukums

Atbildīgā speciālista amats, uzvārds

Atbildīgā speciālista paraksts

   

(jauna lapa)

VI. Atbildīgais speciālists par cisternas tehnisko stāvokli

Rīkojuma numurs un izdošanas datums

Atbildīgā speciālista amats, uzvārds

Atbildīgā speciālista paraksts

   

(jauna lapa)

VII. Ziņas par cisternas remontdarbiem, rekonstrukciju, ierīču nomaiņu

Datums

Veiktās darbības apraksts

Atbildīgā darbinieka paraksts

   

(Šai nodaļai paredz vismaz 10 lapas).


Piezīme.

Pievieno tehnisko dokumentāciju par izmaiņām konstrukcijā un materiālos.

(jauna lapa)

VIII. Ziņas par cisternas pārbaudēm

Pārbaudes datums

Protokola datums un numurs

Pārbaudes veids

Pārbaudes rezultāts

Nākamās pārbaudes datums

     

(Šai nodaļai paredz vismaz 3 lapas).


Piezīme.

Pārbaudes veidu apzīmē ar P, ja tā ir sākotnējā (periodiskā) pārbaude, un ar L, ja tā ir hermētiskuma pārbaude (starppārbaude).

(jauna lapa)

IX. Cisternas reģistrācija

Cisterna reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā ar Nr.

Dokumentā ir ______________________________________ numurētas lapas

Pielikumi uz ___________________________ lapām

Dokumentā kopā ir _________________________________ cauršūtas lapas

Inspicēšanas institūcijas atbildīgās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums

Vieta, datums

X. Norādījumi dokumenta aizpildīšanai un noformēšanai

1. Pielikumā pievieno:

1.1. cisternas funkcionālo shēmu;

1.2. cisternas kopsalikuma rasējumu;

1.3. cisternas materiālu sertifikātus;

1.4. cisternas tehnisko pārbaužu protokolus.

2. Ja nepieciešams, dokumentu papildina ar citām nodaļām.

3. Dokumenta tekstuālo daļu noformē kā datorizdruku.

4. Dokumenta formāts ir A4.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 538Pieņemts: 17.06.2009.Stājas spēkā: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 26.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
193724
{"selected":{"value":"07.12.2018","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2011","iso_value":"2011\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2011.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.12.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)