Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.448

Rīgā 2009.gada 19.maijā (prot. Nr.32 24.§)
Dabas parka “Embūte” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka “Embūte” (turpmāk – dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Dabas parks izveidots, lai aizsargātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamos biotopus un sugas, tajā skaitā nogāžu un gravu mežus, īpaši aizsargājamo putnu ligzdošanas vietas, kā arī lai nodrošinātu nozīmīgu dabas un kultūrvēsturisko ainavu aizsardzību un veicinātu teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

3. Dabas parka platība ir 481 hektārs. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona;

5.3. neitrālā zona.

5.1 Visā dabas parka teritorijā valsts autoceļi to zemes nodalījuma joslas platumā ir noteikti kā neitrālā zona.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.591 redakcijā)

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot gājēju pārvietošanos pa taku, kas norādīta šo noteikumu 1.pielikumā un paredzēta dabas parka apskatei.

6.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.6., 12.17., 13.2., 13.3., 16.7., 17.2., 17.3. un 23.2.apakšpunktā un 20.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.591 redakcijā)

7. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:

7.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

7.2. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591);

7.3. ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu;

7.4. mainīt dabisko virszemes ūdensobjektu krasta līniju, izņemot biotopu atjaunošanas pasākumus, kuru veikšanai saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

7.5. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām;

7.6. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

7.7. nosusināt purvus;

7.8. pļaut pļavas, ganības un tīrumus virzienā no malām uz centru;

7.9. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla ir 60 centimetru un lielāks.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

8. Visā dabas parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

8.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

8.2. veikt esošo hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu un to daļu renovāciju un rekonstrukciju;

8.3. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

8.4. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci);

8.5. veikt zinātniskos pētījumus;

8.6. ierīkot un paplašināt ūdenstransporta līdzekļu bāzes.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

9. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī vides aizsardzību un būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

10. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

III. Dabas lieguma zona

11. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu nogāžu un gravu mežu, Lankas un Kuiļupes palieņu pļavu, kā arī citu dabas parkā sastopamo īpaši aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzību.

12. Dabas lieguma zonā aizliegts:

12.1. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi šo noteikumu 13.2. un 13.4.apakš­punktā minēto darbību veikšanai;

12.2. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot biotopu atjaunošanas pasākumus, kuru veikšanai saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

12.3. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

12.4. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

12.4.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

12.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;

12.4.3. apšu audzēm – 30 gadu;

12.5. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus un bīstamo koku (koku, kas apdraud tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu, tos atstājot augšanas vietā;

12.6. mežaudzēs atzarot augošus kokus, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai un satiksmes drošībai uz ceļiem;

12.7. mežaudzēs cirst nokaltušus un dobumainus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centi­metriem, izņemot bīstamo koku novākšanu, tos atstājot audzē. No mežaudzes atļauts normatīvajos aktos par meža apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz 5 kubik­metrus uz hektāra un to atstāšana mežaudzē var veicināt kaitēkļu savairošanos;

12.8. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

12.9. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

12.10. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kas nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu, ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un tādu atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus, atjaunojot pļavas;

12.11. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

12.12. uzstādīt vēja elektrostacijas;

12.13. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot dzeramā ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

12.14. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces;

12.15. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

12.16. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

12.17. celt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu vai dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

13. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

13.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku;

13.2. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju rekonstrukciju;

13.3. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

13.4. veikt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumus;

13.5. vākt dabas materiālus kolekcijām.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

14. Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.591 redakcijā)

14.1 Lai novērstu apdraudējumu dabas parka apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.591 redakcijā)

IV. Dabas parka zona

15. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, kā arī Embūtes paugurainei raksturīgās nogāžu un gravu ainavas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

16. Dabas parka zonā aizliegts:

16.1. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot biotopu atjaunošanas pasākumus, kuru veikšanai saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

16.2. cirst kokus kailcirtē un rekon­struktīvajā cirtē;

16.2.1 veicot koku ciršanu galvenajā cirtē, samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus, un mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru;

16.3. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

16.4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kas nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus māju pagalmos vai ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu un ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un tādu atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus, atjaunojot pļavas;

16.5. uzstādīt vēja elektrostacijas;

16.6. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

16.7. būvēt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu vai dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

16.8. izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus, izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus, kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

16.8.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

16.8.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;

16.8.3. apšu audzēm – 30 gadu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

17. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

17.1. mainīt zemes lietošanas kategoriju;

17.2. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju rekonstrukciju;

17.3. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

17.4. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

17.5. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

18. Dabas parka zonā, veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.591 redakcijā)

V. Neitrālā zona

19. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu videi draudzīga tūrisma attīstību, ilgtspējīgu saimniecisko darbību dabas parka teritorijā, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.591 redakcijā)

20. Neitrālajā zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

VI. Dabas pieminekļi

21. Parkā ir šādi dabas pieminekļi:

21.1. ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Embūtes gravas”;

21.2. aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem) un teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).

22. Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:

22.1. veikt jebkādu darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

22.2. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām.

23. Dabas pieminekļa teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

23.1. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākajai aizsardzībai un saglabāšanai;

23.2. celt un ekspluatēt tādas pazemes būves, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

24. Papildus šo noteikumu 22. un 23.punktā minētajām prasībām aizsargājamo koku teritorijā aizliegts:

24.1. mainīt zemes lietošanas kategoriju;

24.2. novietot jebkādas lietas (piemēram, būvmateriālus, malku, siena ruļļus), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

24.3. mainīt vides apstākļus – ūdens un koku barošanās režīmu;

24.4. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

25. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana, izņemot tādu ozolu, liepu, gobu, vīksnu, vītolu, kļavu, ošu un melnalkšņu izciršanu, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 25 centimetrus, kā arī jebkuras koku sugas koku izciršanu, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 50 centimetru.

26. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.591)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.448
Dabas parka “Embūte” funkcionālo zonu shēma
KN448P1.JPG (68290 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.448
Dabas parka "Embūte" funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.591 redakcijā)

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Zona

Koordinātu punkts

x koordināta

y koordināta

1.1.

1

1

267013

364974

1.2.

2

266935

364959

1.3.

3

266880

364966

1.4.

4

266835

365006

1.5.

5

266812

365146

1.6.

6

266793

365190

1.7.

7

266798

365218

1.8.

8

266829

365240

1.9.

9

266829

365257

1.10.

10

266808

365299

1.11.

11

266699

365378

1.12.

12

266672

365336

1.13.

13

266628

365322

1.14.

14

266465

365332

1.15.

15

266422

365353

1.16.

16

266396

365352

1.17.

17

266360

365364

1.18.

18

266356

365572

1.19.

19

266324

365568

1.20.

20

266263

365534

1.21.

21

266246

365640

1.22.

22

266134

365629

1.23.

23

266080

365655

1.24.

24

265969

365790

1.25.

25

265815

365955

1.26.

26

265796

366023

1.27.

27

265708

365820

1.28.

28

265610

365840

1.29.

29

265571

365763

1.30.

30

265246

365878

1.31.

31

265236

365894

1.32.

32

265244

365921

1.33.

33

265219

365940

1.34.

34

265188

365946

1.35.

35

265154

365883

1.36.

36

265114

365923

1.37.

37

265015

365962

1.38.

38

264954

365963

1.39.

39

264891

365919

1.40.

40

264968

365722

1.41.

41

265025

365721

1.42.

42

265064

365744

1.43.

43

265101

365743

1.44.

44

265101

365733

1.45.

45

265126

365718

1.46.

46

265167

365733

1.47.

47

265181

365727

1.48.

48

265181

365711

1.49.

49

265197

365706

1.50.

50

265213

365723

1.51.

51

265224

365728

1.52.

52

265265

365726

1.53.

53

265284

365708

1.54.

54

265344

365684

1.55.

55

265297

365495

1.56.

56

265311

365466

1.57.

57

265314

365440

1.58.

58

265305

365399

1.59.

59

265273

365351

1.60.

60

265234

365241

1.61.

61

265091

365266

1.62.

62

265035

365243

1.63.

63

264949

365252

1.64.

64

264916

365317

1.65.

65

264896

365321

1.66.

66

264884

365308

1.67.

67

264845

365292

1.68.

68

264829

365293

1.69.

69

264814

365289

1.70.

70

264805

365290

1.71.

71

264761

365302

1.72.

72

264741

365291

1.73.

73

264717

365295

1.74.

74

264672

365363

1.75.

75

264626

365411

1.76.

76

264599

365369

1.77.

77

264589

365366

1.78.

78

264560

365376

1.79.

79

264553

365374

1.80.

80

264549

365365

1.81.

81

264562

365352

1.82.

82

264587

365345

1.83.

83

264605

365328

1.84.

84

264612

365283

1.85.

85

264596

365275

1.86.

86

264588

365268

1.87.

87

264592

365255

1.88.

88

264526

365247

1.89.

89

264516

365255

1.90.

90

264506

365273

1.91.

91

264499

365275

1.92.

92

264491

365269

1.93.

93

264475

365245

1.94.

94

264454

365239

1.95.

95

264440

365255

1.96.

96

264429

365287

1.97.

97

264423

365288

1.98.

98

264418

365285

1.99.

99

264377

365287

1.100.

100

264371

365290

1.101.

101

264357

365286

1.102.

102

264253

365253

1.103.

103

264302

365237

1.104.

104

264190

365111

1.105.

105

264203

365101

1.106.

106

264125

364994

1.107.

107

264124

364942

1.108.

108

264141

364904

1.109.

109

264264

364912

1.110.

110

264404

364800

1.111.

111

264373

364727

1.112.

112

264404

364716

1.113.

113

264466

364870

1.114.

114

264559

365018

1.115.

115

264561

365085

1.116.

116

264548

365172

1.117.

117

264640

365220

1.118.

118

264651

365150

1.119.

119

264660

365135

1.120.

120

264689

365135

1.121.

121

264697

365126

1.122.

122

264705

365103

1.123.

123

264725

365097

1.124.

124

264738

365082

1.125.

125

264762

365069

1.126.

126

264762

365036

1.127.

127

264748

365007

1.128.

128

264696

364867

1.129.

129

264677

364839

1.130.

130

264639

364745

1.131.

131

264715

364442

1.132.

132

264806

364506

1.133.

133

264835

364427

1.134.

134

264876

364575

1.135.

135

265006

364902

1.136.

136

265106

364805

1.137.

137

265169

364793

1.138.

138

265253

364805

1.139.

139

265370

364724

1.140.

140

265412

364620

1.141.

141

265451

364572

1.142.

142

265572

364613

1.143.

143

265584

364758

1.144.

144

265618

364776

1.145.

145

265712

364786

1.146.

146

265764

364764

1.147.

147

265805

364813

1.148.

148

265816

364840

1.149.

149

265840

364860

1.150.

150

265863

364825

1.151.

151

265911

364860

1.152.

152

265972

364869

1.153.

153

265951

365016

1.154.

154

266148

365057

1.155.

155

266127

365211

1.156.

156

266165

365197

1.157.

157

266197

365231

1.158.

158

266265

365233

1.159.

159

266299

365241

1.160.

160

266335

365244

1.161.

161

266422

365279

1.162.

162

266497

365221

1.163.

163

266396

365072

1.164.

164

266393

365011

1.165.

165

266414

365002

1.166.

166

266413

364910

1.167.

167

266601

364824

1.168.

168

266649

364704

1.169.

169

266675

364700

1.170.

170

266713

364786

1.171.

171

266755

364803

1.172.

172

266976

364715

1.173.

2

173

265910

366359

1.174.

174

265913

366382

1.175.

175

265759

366398

1.176.

176

265567

366442

1.177.

177

265528

366437

1.178.

178

265537

366404

1.179.

179

265559

366378

1.180.

180

265562

366337

1.181.

181

265571

366322

1.182.

182

265587

366323

1.183.

183

265592

366352

1.184.

184

265602

366363

1.185.

185

265650

366380

1.186.

186

265823

366349

1.187.

187

265874

366348

1.188.

3

188

264840

366288

1.189.

189

264830

366303

1.190.

190

264767

366289

1.191.

191

264723

366240

1.192.

192

264674

366215

1.193.

193

264635

366208

1.194.

194

264645

366196

1.195.

195

264661

366191

1.196.

196

264685

366173

1.197.

197

264708

366132

1.198.

198

264717

366100

1.199.

199

264787

366138

1.200.

200

264781

366159

1.201.

201

264779

366198

1.202.

202

264800

366240

1.203.

203

264830

366265

1.204.

4

204

264629

366178

1.205.

205

264590

366180

1.206.

206

264519

366180

1.207.

207

264516

366104

1.208.

208

264552

366104

1.209.

209

264552

366097

1.210.

210

264629

366090

1.211.

5

211

264320

365359

1.212.

212

264429

365513

1.213.

213

264423

365596

1.214.

214

264438

365612

1.215.

215

264481

365619

1.216.

216

264492

365632

1.217.

217

264521

365665

1.218.

218

264522

365685

1.219.

219

264502

365711

1.220.

220

264485

365717

1.221.

221

264409

365700

1.222.

222

264349

365699

1.223.

223

264329

365708

1.224.

224

264315

365731

1.225.

225

264310

365732

1.226.

226

264261

365820

1.227.

227

264260

365828

1.228.

228

264232

365846

1.229.

229

264195

365864

1.230.

230

264124

365886

1.231.

231

264124

365890

1.232.

232

264076

365902

1.233.

233

264042

365870

1.234.

234

264050

365774

1.235.

235

264030

365666

1.236.

236

263970

365658

1.237.

237

263955

365510

1.238.

238

264104

365512

1.239.

239

264211

365572

1.240.

240

264221

365511

1.241.

241

264239

365465

1.242.

6

242

264042

365090

1.243.

243

263999

365135

1.244.

244

263987

365177

1.245.

245

263930

365201

1.246.

246

263930

365216

1.247.

247

263954

365245

1.248.

248

263924

365286

1.249.

249

263917

365356

1.250.

250

263894

365360

1.251.

251

263887

365361

1.252.

252

263875

365355

1.253.

253

263758

365377

1.254.

254

263686

365359

1.255.

255

263661

365364

1.256.

256

263644

365377

1.257.

257

263628

365406

1.258.

258

263628

365440

1.259.

259

263712

365441

1.260.

260

263711

365542

1.261.

261

263693

365539

1.262.

262

263641

365562

1.263.

263

263576

365547

1.264.

264

263535

365555

1.265.

265

263452

365539

1.266.

266

263394

365575

1.267.

267

263313

365585

1.268.

268

263272

365538

1.269.

269

263280

365490

1.270.

270

263327

365430

1.271.

271

263394

365390

1.272.

272

263420

365257

1.273.

273

263449

364736

1.274.

274

263510

364748

1.275.

275

263558

364767

1.276.

276

263649

364835

1.277.

277

263678

364822

1.278.

278

263716

364741

1.279.

279

263749

364733

1.280.

280

263767

364717

1.281.

281

263784

364713

1.282.

282

263928

364965

II. Neitrālā zona

2. Neitrālās zonas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Zona

Koordinātu punkts

x koordināta

y koordināta

2.1.

1

1

264984

366315

2.2.

2

264990

366343

2.3.

3

265010

366374

2.4.

4

265051

366475

2.5.

5

265070

366515

2.6.

6

265079

366524

2.7.

7

265111

366544

2.8.

8

265129

366564

2.9.

9

265121

366578

2.10.

10

265111

366570

2.11.

11

265098

366565

2.12.

12

265064

366575

2.13.

13

265023

366579

2.14.

14

264991

366593

2.15.

15

264929

366645

2.16.

16

264911

366637

2.17.

17

264936

366521

2.18.

18

264942

366463

2.19.

19

264934

366393

2.20.

2

20

264124

365890

2.21.

21

264124

365886

2.22.

22

264214

365857

2.23.

23

264260

365828

2.24.

24

264261

365820

2.25.

25

264310

365732

2.26.

26

264321

365724

2.27.

27

264329

365708

2.28.

28

264349

365699

2.29.

29

264409

365700

2.30.

30

264485

365717

2.31.

31

264502

365711

2.32.

32

264522

365685

2.33.

33

264521

365665

2.34.

34

264492

365632

2.35.

35

264486

365622

2.36.

36

264438

365612

2.37.

37

264423

365596

2.38.

38

264429

365513

2.39.

39

264238

365258

2.40.

40

264253

365253

2.41.

41

264358

365288

2.42.

42

264371

365290

2.43.

43

264377

365287

2.44.

44

264418

365285

2.45.

45

264423

365288

2.46.

46

264429

365287

2.47.

47

264440

365255

2.48.

48

264454

365239

2.49.

49

264475

365245

2.50.

50

264491

365269

2.51.

51

264499

365275

2.52.

52

264506

365273

2.53.

53

264516

365255

2.54.

54

264526

365247

2.55.

55

264592

365255

2.56.

56

264588

365268

2.57.

57

264596

365275

2.58.

58

264612

365283

2.59.

59

264605

365328

2.60.

60

264587

365345

2.61.

61

264562

365352

2.62.

62

264549

365365

2.63.

63

264553

365374

2.64.

64

264560

365376

2.65.

65

264589

365366

2.66.

66

264599

365369

2.67.

67

264626

365411

2.68.

68

264608

365467

2.69.

69

264610

365476

2.70.

70

264626

365494

2.71.

71

264639

365496

2.72.

72

264651

365561

2.73.

73

264585

365545

2.74.

74

264566

365546

2.75.

75

264515

365568

2.76.

76

264530

365585

2.77.

77

264552

365621

2.78.

78

264555

365654

2.79.

79

264580

365656

2.80.

80

264619

365647

2.81.

81

264647

365647

2.82.

82

264682

365636

2.83.

83

264716

365638

2.84.

84

264797

365688

2.85.

85

264811

365690

2.86.

86

264819

365703

2.87.

87

264785

365724

2.88.

88

264743

365727

2.89.

89

264702

365756

2.90.

90

264700

365765

2.91.

91

264702

365773

2.92.

92

264720

365804

2.93.

93

264572

365873

2.94.

94

264577

365882

2.95.

95

264561

365888

2.96.

96

264554

365893

2.97.

97

264541

365913

2.98.

98

264541

365924

2.99.

99

264552

365937

2.100.

100

264586

365972

2.101.

101

264587

365990

2.102.

102

264567

366020

2.103.

103

264570

366053

2.104.

104

264531

366059

2.105.

105

264512

366052

2.106.

106

264440

366048

2.107.

107

264424

366036

2.108.

108

264383

366023

2.109.

109

264370

366013

2.110.

110

264339

365994

2.111.

111

264332

366004

2.112.

112

264268

366047

2.113.

113

264242

366020

2.114.

114

264226

365968

2.115.

115

264173

365906

3. Neitrālajā zonā ietilpst valsts autoceļi to zemes nodalījuma joslas platumā.

III. Dabas parka zona

4. Dabas parka "Embūte" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā, ir dabas parka zona.

Piezīme. Par kartogrāfisko pamatu izmantoti 2007.gada kadastra dati un ortofotouzņēmumi mērogā 1:10000. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no noteikumos noteiktajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.448
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

1. Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

OZOLLAPA.JPG (10491 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību. 

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.448
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.591 redakcijā)

Nr.
p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 m augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

10.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

11.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

14.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

15.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

16.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

17.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

18.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

19.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

20.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

21.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

PapelePopulus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka “Embūte” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 448Pieņemts: 19.05.2009.Stājas spēkā: 27.05.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 26.05.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
192365
{"selected":{"value":"01.09.2012","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2009","iso_value":"2009\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2009.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)