Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Latvijas Bankas noteikumi Nr.36

Rīgā 2009.gada 13.maijā
Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Banku11.panta otro daļu un 39. panta otro daļu
(Grozīts ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118; sk. 97.3 punktu)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Latvijas Banka izsniedz, pārreģistrē, pārraksta, aptur un anulē licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai (tālāk tekstā – licence);

1.2. prasības kapitālsabiedrībām ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai;

1.3. kapitālsabiedrību, kuras saņēmušas licenci, darbības kontroles kārtību;

1.4. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas darbības kārtību;

1.5. sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā piemērošanas kārtību.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr. 59; LB 30.10.2017. noteikumiem Nr. 157)

2. Noteikumi neattiecas uz krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm. Šo noteikumu izpratnē kredītiestāde ir Latvijas Republikā un citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle.

3. Licencēšanas mērķis ir nodrošināt speciālo prasību izpildi, kas izvirzītas ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai kā finanšu pakalpojumam, t.sk. klientu fiziskās drošības un darījumu konfidencialitātes jomā, patērētāju tiesību ievērošanas jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, kā arī nodrošināt Latvijas Republikas finanšu darījumu tirgus reputāciju komercdarbības jomā, kas saistīta ar ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu.

4. Licenci izsniedz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai kapitālsabiedrībai.

5. Licence dod tiesības veikt ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu komercdarbības veidā.

6. Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu komercdarbības veidā Latvijas Republikā drīkst uzsākt tikai pēc licences saņemšanas.

7. Katrai kapitālsabiedrības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai tiek izsniegta atsevišķa licence. Licenci aizliegts nodot citai kapitālsabiedrībai.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

8. Licenci noformē uz Latvijas Bankas veidlapas, tajā norādot:

8.1. licences numuru;

8.2. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

8.3. ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietas adresi;

8.4. licences izsniegšanas, pārreģistrēšanas vai pārrakstīšanas datumu un vietu;

8.5. licences derīguma termiņu.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

9. Licenci paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, un to apzīmogo ar Latvijas Bankas reljefa zīmogu.

10. Licence stājas spēkā dienā, kad kapitālsabiedrības pārstāvis saņem licenci Latvijas Bankā, bet ne agrāk kā licencē norādītajā datumā. Licences darbības termiņš ir pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu, mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adresei, bet, ja licence tiek pārreģistrēta, beidzoties licences derīguma termiņam, – pieci gadi no licencē norādītās licences pārreģistrēšanas spēkā stāšanās dienas.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā)

11. Par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu kapitālsabiedrība maksā valsts nodevu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Licences pārrakstīšana un kapitālsabiedrības dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja un prokūrista maiņas saskaņošana tiek veikta bez maksas.

12. Latvijas Banka nodrošina izsniegto, apturēto un anulēto licenču saraksta publiskošanu.

II. Latvijas Bankaslicencēšanas komisija

13. Licenci izsniedz, pārreģistrē, pārraksta, aptur, atjauno un anulē Latvijas Bankas licencēšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Latvijas Bankas prezidents.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

14. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un trīs komisijas locekļi.

15. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas uzdevumi:

15.1. izskatīt kapitālsabiedrības iesniegumu par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu, pārrakstīšanu vai anulēšanu un tam pievienotos dokumentus un pieņemt attiecīgu lēmumu;

15.2. izskatīt kapitālsabiedrības iesniegumu par tās dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu un pieņemt attiecīgu lēmumu;

15.3. izskatīt informāciju par pārkāpumiem kapitālsabiedrības darbībā un pieņemt attiecīgu lēmumu;

15.4. izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības par pārkāpumiem ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietās un pieņemt attiecīgu lēmumu.

16. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas sēdi sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā, komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

17. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

18. Latvijas Bankas licencēšanas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju vai komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Latvijas Bankas licencēšanas komisija sēdēs balso atklāti un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

III. Dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

19. Kapitālsabiedrība iesniegumu licences izsniegšanai, pārreģistrēšanai, pārrakstīšanai vai anulēšanai, ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārtraukšanai vai atsākšanai, kā arī kapitālsabiedrības dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņai un tam pievienotos dokumentus iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisijā.

20. Kapitālsabiedrības iesniegums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad Latvijas Bankas licencēšanas komisija saņēmusi atbilstoši šo noteikumu prasībām noformētu iesniegumu un visus šajos noteikumos minētos attiecīgā lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šajos noteikumos minētie attiecīgā lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti vai tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Latvijas Bankas licencēšanas komisija par to rakstiski paziņo kapitālsabiedrībai un atliek iesnieguma izskatīšanu līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai.

21. Latvijas Bankas licencēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt kapitālsabiedrībai sniegt informāciju vai veikt darbības, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai.

22. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu viena mēneša laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas un divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pārbaudes akta sastādīšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ noteiktos termiņus nav iespējams ievērot, Latvijas Bankas licencēšanas komisija tos var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas vai pārbaudes akta sastādīšanas dienas, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai. Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai, var pagarināt ar Latvijas Bankas valdes motivētu lēmumu.

(LB 13.05.2010. noteikumu Nr.59 redakcijā)

23. (Svītrots ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

24. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmums, ja tajā nav noteikts citādi, stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots kapitālsabiedrībai.

(LB 13.05.2010. noteikumu Nr.59 redakcijā)

25. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmumu kapitālsabiedrība var apstrīdēt Latvijas Bankas valdē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzot Latvijas Bankas licencēšanas komisijā.

IV. Prasības licences pretendentam un licencētai kapitālsabiedrībai

26. Prasības kapitālsabiedrībai, kura vēlas saņemt licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai, un licencētai kapitālsabiedrībai licences darbības termiņā:

26.1. kapitālsabiedrība ir reģistrēta komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

26.2. kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;

26.3. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kuras tiešā vai netiešā īpašumā vai kontrolē ir vismaz 10% no kapitālsabiedrības pamatkapitāla vai kura citādā veidā kontrolē kapitālsabiedrības darbu, vai kuras labā un interesēs kapitālsabiedrība izveidota (tālāk tekstā – būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā), pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists nav krimināli sodīts vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;

26.4. kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists pēdējā gada laikā nav divas reizes administratīvi sodīts par komercdarbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem vai viņam nav noteikts aizliegums veikt komercdarbību.

(Grozīts ar LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

V. Licences izsniegšanas kārtība

27. Kapitālsabiedrība licences saņemšanai iesniedz Latvijas Bankā iesniegumu (1. pielikums vai 2. pielikums), norādot:

27.1. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu);

27.2. kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā kapitālsabiedrība reģistrēta;

27.3. kapitālsabiedrības juridisko adresi;

27.4. kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

27.5. pievienotos dokumentus.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

28. Pirmās licences saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība šo noteikumu 27. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

28.1. ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, norādot būtiskās līdzdalības daļu (pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona);

28.2. kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas;

28.3. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus;

28.4. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi;

28.5. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

28.6. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību:

28.6.1. par kapitālsabiedrību – no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā Sodu reģistra (tālāk tekstā – Sodu reģistrs);

28.6.2. par šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi, vai Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas, – no Sodu reģistra;

28.6.3. par šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas, – no ārzemnieka mītnes zemes vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

29. Pirmās licences saņemšanai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kapitālsabiedrība šo noteikumu 27. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

29.1. kapitālsabiedrības statūtu kopiju;

29.2. ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība, norādot būtiskās līdzdalības daļu;

29.3. ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem;

29.4. kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas;

29.5. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus;

29.6. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi;

29.7. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

29.8. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību:

29.8.1. par kapitālsabiedrību – no Sodu reģistra un valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas;

29.8.2. par šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi, vai Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas, – no Sodu reģistra;

29.8.3. par šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas, – no ārzemnieka mītnes zemes vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas;

29.9. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotu izziņu par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas;

29.10. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotu izziņu par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi no attiecīgās valsts kompetentās valsts institūcijas.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

30. Kapitālsabiedrība, kurai jau ir licence un kura vēlas saņemt licenci jaunai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai, iesniedz Latvijas Bankā šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu licences saņemšanai un pievieno tam:

30.1. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi;

30.2. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77)

31. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

31.1. pārbauda, vai kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks, juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis un prokūrists atbilst šo noteikumu 26.3. un 26.4. apakšpunkta prasībām, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu;

31.2. pārbauda, vai kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti atbilst normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasībām;

31.3. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas, vai kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;

31.4. pieprasa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ziņas par kapitālsabiedrības reģistrāciju, juridisko adresi, kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu, pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu;

31.5. pārbauda ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpu atbilstību šo noteikumu prasībām;

31.6. pārbauda, vai kapitālsabiedrība samaksājusi valsts nodevu licences izsniegšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

31.7. pieņem lēmumu izsniegt licenci vai atteikt tās izsniegšanu.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77)

32. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt licences izsniegšanu, ja:

32.1. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists neatbilst šo noteikumu 26.3. un 26.4. apakšpunkta prasībām;

32.2. ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpas neatbilst šo noteikumu prasībām;

32.3. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti neatbilst normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasībām;

32.4. kapitālsabiedrība nav samaksājusi valsts nodevu licences izsniegšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

32.5. kapitālsabiedrība vai tās dalībnieks, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists ir bijis vai ir tādas kapitālsabiedrības dalībnieks, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists, kurai gada laikā pirms šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas anulētas visas licences;

32.6. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai šai kapitālsabiedrībai gada laikā pirms iesnieguma saņemšanas ir anulēta licence par šo noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

32.7. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas vietai ir spēkā šai vai citai kapitālsabiedrībai izsniegta licence.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88; LB 24.01.2013. noteikumiem Nr.96)

33. Latvijas Bankas licencēšanas komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu atteikt licences izsniegšanu, ja:

33.1. kapitālsabiedrība ir divas reizes vai vairāk reižu administratīvi sodīta par komercdarbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

33.2. kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā neveic darbības vai nesniedz informāciju, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai;

33.3. kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas.

34. Kapitālsabiedrība saņem licenci divu mēnešu laikā no Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmuma par licences izsniegšanu paziņošanas dienas. Licences saņemšanu kapitālsabiedrības pilnvarotais pārstāvis apliecina ar parakstu.

35. Ja kapitālsabiedrība divu mēnešu laikā neierodas saņemt licenci, šo noteikumu 27. punktā minētais iesniegums iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

36. Ja licences darbības laikā šo noteikumu 28.1.–28.4. apakšpunktā vai 29.1.–29.6. apakšpunktā minētajos dokumentos tiek veikti grozījumi vai kāds no dokumentiem zaudē spēku, kapitālsabiedrībai ir pienākums par to informēt Latvijas Bankas licencēšanas komisiju, iesniedzot grozījumus apliecinošus dokumentus vai jaunus dokumentus 10 dienu laikā no dienas, kad veikti grozījumi vai dokuments zaudējis spēku.

VI. Licences pārreģistrēšanas kārtība

37. Licenci pārreģistrē šādos gadījumos:

37.1. beidzoties licences derīguma termiņam;

37.2. mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atrašanās vietai;

37.3. nozaudējot licenci.

(Grozīts ar LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

38. Lai pārreģistrētu licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisijai šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu.

39. Šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajā gadījumā iesniegumam pievieno:

39.1. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi;

39.2. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

40. (Svītrots ar LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

41. Šo noteikumu 37.3. apakšpunktā minētajā gadījumā dokumenti Latvijas Bankā iesniedzami nekavējoties pēc licences nozaudēšanas fakta konstatēšanas.

42. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

42.1. šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajā gadījumā pārbauda ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpu atbilstību šo noteikumu prasībām;

42.2. pārbauda, vai kapitālsabiedrība samaksājusi valsts nodevu licences pārreģistrēšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

42.2.1 pārbauda, vai kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;

42.3. pieņem lēmumu par licences pārreģistrēšanu vai pārreģistrēšanas atteikšanu.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88; LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118)

43. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt licences pārreģistrēšanu, ja:

43.1. šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajā gadījumā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpas neatbilst šo noteikumu prasībām;

43.2. kapitālsabiedrība nav samaksājusi valsts nodevu licences pārreģistrēšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

43.3. kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā neveic darbības vai nesniedz informāciju, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai;

43.4. kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas;

43.5. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai šai kapitālsabiedrībai gada laikā pirms iesnieguma saņemšanas ir anulēta licence par šo noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

43.5.1 šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas vietai ir spēkā šai vai citai kapitālsabiedrībai izsniegta licence;

43.6. kapitālsabiedrībai ir nodokļu parādi.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88; LB 24.01.2013. noteikumiem Nr.96)

44. Ja kapitālsabiedrība nav iesniegusi dokumentus licences pārreģistrēšanai līdz licences termiņa beigām, bet vēlas turpināt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu, kapitālsabiedrība iesniedz šajos noteikumos paredzētos dokumentus jaunas licences saņemšanai, maksājot valsts nodevu jaunas licences saņemšanai.

45. Kapitālsabiedrībai ir pienākums, saņemot pārreģistrēto licenci, iepriekš izsniegto licenci nodot Latvijas Bankā.

VII. Licences pārrakstīšanas kārtība

46. Licenci pārraksta, nemainot licences derīguma termiņu, šādos gadījumos:

46.1. mainoties kapitālsabiedrības juridiskajai adresei;

46.2. mainoties kapitālsabiedrības reģistrācijas numuram;

46.3. mainoties kapitālsabiedrības nosaukumam (firmai);

46.4. ja ugunsgrēka, plūdu vai citu stihisku nelaimju gadījumā licence ir iznīcināta vai sabojāta;

46.5. ja trešo personu prettiesisku darbību rezultātā licence izgājusi no kapitālsabiedrības valdījuma.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

47. Kapitālsabiedrība 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 46. punktā minēto apstākļu iestāšanās dienas iesniedz šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu Latvijas Bankas licencēšanas komisijai. Citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kapitālsabiedrība iesniegumam pievieno attiecīgās valsts kompetentās valsts institūcijas izsniegtu izziņu, kas apliecina attiecīgās pārmaiņas.

(Grozīts ar LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

48. Šo noteikumu 46.4. un 46.5. apakšpunktā minētajos gadījumos kapitālsabiedrība iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētos faktus.

49. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par licences pārrakstīšanu vai pārrakstīšanas atteikšanu.

50. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt licences pārrakstīšanu, ja:

50.1. kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā nesniedz informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

50.2. kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas.

51. Kapitālsabiedrībai, izņemot šo noteikumu 46.4. un 46.5.apakšpunktā noteiktos gadījumus, ir pienākums, saņemot pārrakstīto licenci, iepriekš izsniegto licenci nodot Latvijas Bankā.

(LB 13.05.2010. noteikumu Nr.59 redakcijā)

VIII. Kapitālsabiedrības dalībnieka vai pārvaldes institūciju pārstāvja maiņas saskaņošanas kārtība

52. Pirms dalībnieka, kurš pretendē uz būtisku līdzdalību kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņas kapitālsabiedrība saskaņo šo maiņu ar Latvijas Bankas licencēšanas komisiju.

53. Lai saskaņotu šo maiņu, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisijai iesniegumu brīvā formā, kuram pievieno:

53.1. dalībnieka, kurš pretendē uz būtisku līdzdalību kapitālsabiedrībā, jaunā pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista personu apliecinoša dokumenta kopiju;

53.2. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par šo noteikumu 53.1. apakšpunktā minētās personas kriminālo un administratīvo sodāmību:

53.2.1. ja šī persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona – no Sodu reģistra;

53.2.2. ja šī persona ir ārzemnieks vai ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona, – no ārzemnieka mītnes zemes vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas;

53.3. citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kapitālsabiedrība – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas Sodu reģistra un valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas izdotu izziņu par šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās personas kriminālo un administratīvo sodāmību.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59; LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

54. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pēc kapitālsabiedrības iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par dalībnieka, kurš pretendē uz būtisku līdzdalību kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu vai maiņas atteikšanu.

55. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt dalībnieka, kurš pretendē uz būtisku līdzdalību kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu, ja:

55.1. dalībnieks, kurš pretendē uz būtisku līdzdalību kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists neatbilst šo noteikumu 26.3. vai 26.4. apakšpunkta prasībām;

55.2. kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā nesniedz informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

55.3. kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas.

IX. Licences apturēšanas kārtība

56. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem aizliegt kapitālsabiedrībai veikt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu, apturot ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas licences vai visu licenču darbību, ja kapitālsabiedrība:

56.1. pārtraukusi darbību ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā ilgāk par 30 dienām un par to nav rakstiski informējusi Latvijas Bankas licencēšanas komisiju un nodevusi licenci glabāšanā Latvijas Bankā;

56.2. atzīstama par tādu kapitālsabiedrību, kuras dalībnieks, kam ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists neatbilst šo noteikumu 26.3. un 26.4. apakšpunkta prasībām;

56.3. nesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisijas pieprasītos dokumentus un informāciju kapitālsabiedrības pārbaudes veikšanai;

56.4. reģistrējusi kapitālsabiedrības dalībnieka, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu bez iepriekšēja Latvijas Bankas licencēšanas komisijas saskaņojuma;

56.5. neveic normatīvajos aktos paredzētos nodokļu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un nodevu maksājumus.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

57. Latvijas Bankas licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem aizliegt kapitālsabiedrībai veikt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu, apturot ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas licences vai visu licenču darbību, ja kapitālsabiedrība:

57.1. neievēro normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentu prasības;

57.1.1 neievēro normatīvo aktu prasības fizisko personu datu apstrādes jomā;

57.1.2 neievēro Euro ieviešanas kārtības likuma prasības;

57.2. nesniedz ziņas par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu Latvijas Bankai šo noteikumu 86. punktā noteiktajā termiņā;

57.3. nav iesniegusi Latvijas Bankas licencēšanas komisijai dokumentu, kurā veikti grozījumi, atbilstoši šo noteikumu 36. punkta prasībām;

57.4. neievēro citas šo noteikumu prasības.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118)

58. Ja kapitālsabiedrība novērsusi pārkāpumus un sniegusi pieprasīto informāciju, Latvijas Bankas licencēšanas komisija lemj attiecīgi par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas licences vai visu licenču darbības atjaunošanu.

X. Licences anulēšanas kārtība

59. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences vai visu licenču anulēšanu, ja:

59.1. kapitālsabiedrība nav saņēmusi licenci šo noteikumu 34. punktā minētajā termiņā;

59.2. kapitālsabiedrība divu mēnešu laikā kopš licences saņemšanas nav uzsākusi ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu licencē norādītajā adresē;

59.3. kapitālsabiedrība Latvijas Bankas licencēšanas komisijai iesniegusi iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci;

59.4. kapitālsabiedrība pasludināta par maksātnespējīgu vai likvidēta un par to izdarīts ieraksts komercreģistrā;

59.5. licence ir ugunsgrēka, plūdu vai citu stihisku nelaimju gadījumā iznīcināta vai sabojāta, trešo personu prettiesisku darbību rezultātā izgājusi no kapitālsabiedrības valdījuma vai nozaudēta;

59.6. ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana licencē norādītajā adresē nenotiek ilgāk par sešiem mēnešiem;

59.7. licences darbība apturēta ar Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmumu un kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus, kuru dēļ licence apturēta, un nav sniegusi Latvijas Bankas Licencēšanas komisijas pieprasīto informāciju.

60. Latvijas Bankas licencēšanas komisijai ir tiesības lemt par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas licences vai visu licenču anulēšanu, ja:

60.1. kapitālsabiedrība neievēro šo noteikumu prasības;

60.2. kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentu prasības;

60.3. kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu prasības patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

60.4. kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu prasības komercdarbības jomā;

60.4.1 kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu prasības fizisko personu datu apstrādes jomā;

60.4.2 kapitālsabiedrība neievēro Euro ieviešanas kārtības likuma prasības;

60.5. kapitālsabiedrības kases operāciju kabīnē atklātas viltotas naudas zīmes vai kapitālsabiedrība izsniegusi klientam viltotas vai no apgrozības izņemtas naudas zīmes;

60.6. kapitālsabiedrība Latvijas Bankai sniegusi nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118)

61. Kapitālsabiedrībai ir pienākums piecu darbadienu laikā pēc Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmuma par licences anulēšanu spēkā stāšanās nodot licenci Latvijas Bankā.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

62. Iestājoties šo noteikumu 59.5. punktā minētajiem gadījumiem, Latvijas Banka oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu, ka zaudētā licence ir nederīga.

(Grozīts ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118)

X.1 Sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā piemērošanas kārtība

(Nodaļa LB 30.10.2017. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

62.Latvijas Bankas licencēšanas komisijai, neskarot šo noteikumu 57.1. un 60.2. apakšpunktā paredzētās tiesības, par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā attiecībā uz kapitālsabiedrību, kura saņēmusi licenci, ir tiesības piemērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās sankcijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

(LB 30.10.2017. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

XI. Licencēto kapitālsabiedrību darbību regulējošās prasības

63. Licences oriģināls vai tā notariāli apliecināta kopija vienmēr glabājas attiecīgajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā, izlikta klientam redzamā vietā.

64. Kapitālsabiedrībai ir atļauts ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā veikt cita veida komercdarbību, ja tā neapdraud šajos noteikumos noteiktā licencēšanas mērķa sasniegšanu un normatīvo aktu prasību attiecībā uz ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu izpildi.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

65. Kapitālsabiedrība drīkst pirkt un pārdot ārvalstu valūtu šim nolūkam īpaši ierīkotā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā, kas sastāv no slēdzamas kases operāciju kabīnes un klientu zonas un atrodas sabiedrībai pieejamā nedzīvojamā telpā, kurā var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

66. Kases operāciju kabīnē ir nodrošināta:

66.1. naudas līdzekļu saglabāšana;

66.2. darījumu reģistrēšana kases apa­rātā vai kases sistēmā;

66.3. dokumentu kopēšana klientu identificēšanai;

66.4. klientu identifikācijas datu aizsardzība un saglabāšana;

66.5. naudas zīmju pārbaude;

66.6. fiziskā drošība, novēršot iespēju netraucēti iekļūt nepiederošai personai.

67. No klientu zonas puses kases operāciju lodziņš ir konstruktīvi norobežots tā, lai nodrošinātu darījuma konfidencialitāti.

68. Klientu zona ir:

68.1. norobežota no telpas, kurā notiek cita veida darbība;

68.2. norobežota tā, lai garāmgājēju plūsmai būtu liegta iespēja to šķērsot;

68.3. labi apgaismota, lai klients spētu atpazīt naudas zīmju drošības elementus un novērtēt naudas zīmju kvalitāti;

68.4. ne mazāka par 1 m2.

69. Kases operāciju kabīnē aizliegts glabāt kasiera personisko naudu, kuras apjoms pārsniedz trīs minimālās mēnešalgas. Kasiera naudu glabā speciālā šim mērķim paredzētā slēdzamā vietā.

70. Kases operāciju kabīnē aizliegts uzturēties nepiederošām personām.

71. Kapitālsabiedrība patstāvīgi izvēlas, kuras ārvalstu valūtas tā pērk un pārdod, un nosaka ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu attiecībā pret euro. Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu nosaka, izmantojot netiešo kotēšanas metodi, t.i., izsakot ārvalstu valūtas daudzumā par 1 euro.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. 97.3 punktu)

72. Ja kapitālsabiedrība dienas laikā maina ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu attiecībā pret euro, tā veic attiecīgos labojumus visās norādēs.

(Grozīts ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 97.3 punktu)

73. Kapitālsabiedrībai ir pienākums ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā klientam redzamā vietā novietot skaidri salasāmu un noturīgu norādi, kas ietver:

73.1. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu), juridisko adresi un tālruņa numuru;

73.2. ārvalstu valūtu kodus, izmantojot starptautisko standartu ISO 4217 “Valūtu un resursu kodi”;

73.3. ārvalstu valūtu nosaukumus;

73.4. (svītrots no 01.01.2014. ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118, sk. 97.3 punktu);

73.5. ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursus, t.i., kapitālsabiedrības noteiktos ārvalstu valūtas zemākos pārdošanas kursus un augstākos pirkšanas kursus (klientam neizdevīgākos kursus);

73.5.1 informāciju par ārvalstu valūtu pirkšanas vai pārdošanas darījuma komisijas maksu un citām papildu izmaksām, norādot to kopā ar šo noteikumu 73.5. apakšpunktā minēto informāciju;

73.6. informāciju, ka klientam par veikto darījumu jāsaņem kases čeks, kā arī, neizejot no klientu zonas, jāpārliecinās par kases čekā atspoguļotā darījuma atbilstību savstarpējās vienošanās noteikumiem un jāpārbauda darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība un kvalitāte;

73.6.1 informāciju par tiesībām atteikties no ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma šo noteikumu 85. punktā minētajos gadījumos;

73.7. informāciju par tiesībām iesniegt sūdzības par kapitālsabiedrības darbību Latvijas Bankas licencēšanas komisijai.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr. 59; LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 11.07.2013. noteikumiem Nr. 118; LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

74. Ja kapitālsabiedrība izvieto vairākas norādes, tajās visās ietver šo noteikumu 73.1.–73.5.1 apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

75. Informācija par pirkšanas un pārdošanas pamatkursiem vienai valūtai norādēs raksta ar vienāda izmēra un krāsas simboliem un skaidri redzamām decimālo atdalītāju zīmēm tā, lai nepieļautu iespēju trešām personām patvaļīgi veikt labojumus.

76. Informācija par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursiem, kas atšķiras no pamatkursiem, nedrīkst būt norādīta ar lielāka izmēra simboliem, citas krāsas simboliem, spilgtāk izgaismota vai kā citādi padarīta spilgtāka, labāk redzama un uztverama nekā informācija par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursiem.

77. Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietu telpu ārpusē novietotās norādes un izkārtnes saskaņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

78. Izvietojot norādes ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpu ārpusē, aizliegts tajās ietvert ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursus, kas nav pamatkursi.

(LB 13.05.2010. noteikumu Nr.59 redakcijā)

79. (Svītrots ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

80. Kapitālsabiedrība kā maksāšanas līdzekli no klienta drīkst pieņemt tikai skaidro naudu vai maksājumu kartes (debetkartes un kredītkartes).

81. (Svītrots no 01.01.2014. ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118, sk. 97.3 punktu)

81.1 (Svītrots no 01.01.2014. ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118, sk. 97.3 punktu)

82. Kapitālsabiedrībai aizliegts:

82.1. pieņemt no klienta un klientam izsniegt viltotas naudas zīmes;

82.2. izsniegt klientam no apgrozības izņemtas naudas zīmes.

(LB 12.05.2011. noteikumu Nr.77 redakcijā)

83. Kapitālsabiedrībai aizliegts pieņemt darījuma priekšsamaksu vai pēcsamaksu, tādējādi nodrošinot ārvalstu valūtu pirkšanas vai pārdošanas darījuma tūlītēju izpildi pie kases lodziņa.

84. Pirms ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma veikšanas kasieris pārliecinās, vai klients ir informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

85. Klientam ir tiesības atteikties no ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma jebkurā brīdī līdz tā izpildei. Ja darījums noticis un klients, neizejot no klientu zonas, konstatējis, ka atbilstoši šo noteikumu 84. punkta prasībām netika informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām, darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst klienta prasībām, klientam ir tiesības pieprasīt darījuma anulēšanu un kapitālsabiedrībai ir pienākums izpildīt šo prasību.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

86. Triju darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz informāciju par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu un mēneša vidējiem svērtajiem kursiem saskaņā ar veidlapu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats" (3. pielikums):

86.1. kapitālsabiedrība pārskatu sagatavo un nosūta elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami statistikas pārskati. Kapitālsabiedrības vadītājs atbild par datu pareizību un pārskata savlaicīgu iesniegšanu Latvijas Bankā;

86.2. kapitālsabiedrība "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskatā":

86.2.1. nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas apjomu uzrāda veselos skaitļos. Ārvalstu valūtas apjomu euro aprēķina, ārvalstu valūtas apjomu dalot ar tās mēneša vidējo svērto kursu attiecībā pret euro;

86.2.2. ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz komata.

(LB 12.05.2011. noteikumu Nr.77 redakcijā, kas grozīta ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118; 86.2.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. 97.3 punktu

86.1 Šo noteikumu 86. punktā minētā informācija izmantojama šo noteikumu 3. punktā noteiktajam licencēšanas mērķim un statistikas vajadzībām.

(LB 24.01.2013. noteikumu Nr.96 redakcijā)

86.2 Ja kapitālsabiedrība veic latu skaidrās naudas maiņu pret euro, kapitālsabiedrība triju darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām sagatavo un iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisijā informāciju par iepriekšējā mēnesī pret euro apmainīto latu summu.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 97.3 punktu)

87. Kapitālsabiedrībai ir tiesības pārtraukt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu ilgāk par 30 dienām, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam un Latvijas Bankas licencēšanas komisijai attiecīgu iesniegumu brīvā formā un nododot licenci glabāšanā Latvijas Bankā.

88. Ja kapitālsabiedrība vēlas atsākt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu, tā Latvijas Bankas licencēšanas komisijai iesniedz attiecīgu iesniegumu brīvā formā un saņem atpakaļ licenci.

XII. Licencēto kapitālsabiedrību darbības kontrole

(Nodaļas nosaukums grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

89. Latvijas Bankai ir tiesības veikt kapitālsabiedrības pārbaudi par normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu.

90. Pārbaudes kapitālsabiedrībās Latvijas Bankas uzdevumā veic Latvijas Bankas pilnvarotas personas.

91. Pārbaude tiek veikta bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas. Pārbaude var tikt veikta kapitālsabiedrības juridiskajā adresē, ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā vai attālināti, pārbaudot kapitālsabiedrības iesniegtos dokumentus.

92. Latvijas Bankas pilnvarotajām personām ir tiesības pieprasīt jebkurus dokumentus vai informāciju, kas saistīta ar kapitālsabiedrības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas darbību, un kapitālsabiedrībai ir pienākums sniegt Latvijas Bankas pilnvarotajām personām pieprasītos dokumentus un informāciju.

93. Latvijas Banka pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veic informācijas apmaiņu ar citām uzraudzības un kontroles institūcijām Latvijas Republikā vai ārvalstīs, lai nodrošinātu licencēšanas mērķa sasniegšanu un samazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespējas.

(LB 24.01.2013. noteikumu Nr.96 redakcijā)

XIII. Noslēguma jautājumi

94. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās licences ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

95. Kapitālsabiedrības, kuras saņēmušas licenci līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2010. gada 1. jūnijam:

95.1. nodrošina kapitālsabiedrības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atbilstību šo noteikumu prasībām;

95.2. iesniedz aktualizētu telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi.

96. Kapitālsabiedrības, kuras iesniedz iesniegumus licences pārreģistrēšanai, mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adresei, šo noteikumu 95. punkta prasību izpildi nodrošina ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

97. Kapitālsabiedrības līdz 2009. gada 1. septembrim pārskata iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus un nodrošina to atbilstību normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasībām.

97.1 Šo noteikumu 81.1 punkts stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.

(LB 12.05.2011. noteikumu Nr.77 redakcijā)

97.2 Kapitālsabiedrība no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 31. decembrim papildus šo noteikumu 73. punktā minētajai informatīvajai norādei klientam redzamā vietā novieto skaidri salasāmu un noturīgu norādi, kurā ietver informāciju, ka, no 2014. gada 1. janvāra lati pret euro tiks mainīti bez maksas pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa – 0.702804 lati par 1 euro.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā)

97.3 Grozījumi izdošanas tiesiskajā pamatojumā, 64., 71.–73., 81. un 81.1 punktā, 86.2. apakšpunktā un 3. pielikumā un 86.2 punkts stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā)

98. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2006. gada 14. marta lēmumu Nr. 125/6 “Par “Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumu” apstiprināšanu jaunā redakcijā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr. 45).

99. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumiem Nr.36

(Pielikums LB 13.05.2010. noteikumu Nr.59 redakcijā, kas grozīta ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

. gada

(aizpilda Latvijas Republikā
reģistrētas kapitālsabiedrības

(vieta)

(gads)

(datums)

(mēnesis)

Nr. _______________

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)

(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)

lūdz

izsniegt pirmo licenci
izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai
pārreģistrēt licences termiņa beigas
ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas maiņa
licences nozaudēšana
pārrakstīt kapitālsabiedrības reģistrācijas numura maiņa
kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņa
kapitālsabiedrības nosaukuma (firmas) maiņa
stihisku nelaimju gadījumā bojāta vai iznīcināta licence
trešo personu prettiesisku darbību rezultātā no kapitālsabiedrības valdījuma izgājusi licence

licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā (pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona)

Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti

Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdota izziņa no Sodu reģistra vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu kriminālo un administratīvo sodāmību

Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs

(vārds, uzvārds; paraksts)


Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts ________. gada ____. ___________ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks

(vārds, uzvārds; paraksts)

2.pielikums
Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumiem Nr.36

(Pielikums LB 13.05.2010. noteikumu Nr.59 redakcijā, kas grozīta ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr.77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr.88)

. gada

(aizpilda citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kapitālsabiedrības)

(vieta)

(gads)

(datums)

(mēnesis)

Nr. _______________

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas valsts, juridiskā adrese

(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., elektroniskā pasta adrese)

lūdz

izsniegt pirmo licenci
izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai
pārreģistrēt licences termiņa beigas
ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas maiņa
licences nozaudēšana
pārrakstīt kapitālsabiedrības reģistrācijas numura maiņa
kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņa
kapitālsabiedrības nosaukuma (firmas) maiņa
stihisku nelaimju gadījumā bojāta vai iznīcināta licence
trešo personu prettiesisku darbību rezultātā no kapitālsabiedrības valdījuma izgājusi licence

licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

Kapitālsabiedrības statūtu kopija

Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, norādot būtiskās līdzdalības daļu

Ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem

Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti

Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotas izziņas no Sodu reģistra vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu kriminālo un administratīvo sodāmību

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi no attiecīgās dalībvalsts kompetentās valsts institūcijas

Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs

(vārds, uzvārds; paraksts)


Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts ________. gada ____. ___________ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks

(vārds, uzvārds; paraksts)

3.pielikums
Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumiem Nr.36

(Pielikums LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. noteikumu 97.3 punktu)

VSPARK 27002043
Iesniedz līdz nākamā mēneša
3. darbadienai

   
Kapitālsabiedrības nosaukums (firma)  
     
Licence Nr.    
     
   
Juridiskā adrese  
   
Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats  
par 20____. gada    
 

(pārskata mēnesis)

 
     

Valūtas
kods

X

Nopirkta ārvalstu valūta

Pārdota ārvalstu valūta

 

Apjoms1

Vidējais svērtais kurss2

Apjoms euro3

Apjoms1

Vidējais svērtais kurss2

Apjoms euro3

01

02

03

04

05

06

07

08

 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           

x

 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
 

x

           
Kontrolsumma4              

1 Nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas apjomu uzrāda veselos skaitļos.

2 Ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz komata.

3 Ārvalstu valūtas apjomu euro aprēķina, ārvalstu valūtas apjomu dalot ar attiecīgās ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu attiecībā pret euro.

4 Kontrolsumma ir aritmētiska ailes rādītāju summa.

Kapitālsabiedrības vadītājs  

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

   
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

       
Iesniegšanas datums      
       
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Latvijas BankaVeids: noteikumiNumurs: 36Pieņemts: 13.05.2009.Stājas spēkā: 01.06.2009. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 77 (4063), 19.05.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
192010
{"selected":{"value":"09.11.2017","content":"<font class='s-1'>09.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.11.2017","iso_value":"2017\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2016","iso_value":"2016\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2016.-08.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2013","iso_value":"2013\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-31.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2011","iso_value":"2011\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2010","iso_value":"2010\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2010.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2009","iso_value":"2009\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2009.-31.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.11.2017
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)