Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.332

Rīgā 2009.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 18.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, lai īstenotu:

1.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam ass “LEADER pieejas īstenošana” pasākumu “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana” (turpmāk – Lauku attīstības programmas pasākums);

1.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam prioritārā virziena “Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” pasākumu “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana” (turpmāk – Rīcības programmas pasākums).

2. Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei, teritorijas aktivizēšanai un vietējās attīstības stratēģijas atjaunošanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības nepārtrauktību.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

3. Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai (turpmāk – vietējā rīcības grupa).

4. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā atbalsta šādas aktivitātes, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un atjaunošanu:

4.1. vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumus;

4.2. publicitātes pasākumus, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbības teritoriju un vietējo attīstības stratēģiju;

4.3. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un atjaunošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju mācības;

4.4. pasākumus, kas palielina potenciālo projektu iesniedzēju kapacitāti;

4.5. vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanu.

5. Maksimālais atbalsta apmērs vietējai rīcības grupai no 2009.gada līdz 2013.gadam:

5.1. Lauku attīstības programmas pasākumā – līdz 20 procentiem no pub­liskā finansējuma, kas apgūts, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju;

5.2. Rīcības programmas pasākumā – līdz 10 procentiem no publiskā finansējuma, kas apgūts, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju.

6. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajai aktivitātei attiecināmo iz­mak­su summa no 2009.gada līdz 2013.gadam ir līdz 50 procentiem no šo noteikumu 5.punktā minētā atbalsta apmēra.

7. Atbalsta apmērs vietējai rīcības grupai pirmajā atbalsta saņemšanas kalendāra gadā nepārsniedz 30 procentu:

7.1. no 20 procentiem vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma Lauku attīstības programmas pasākumā;

7.2. no 10 procentiem vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma Rīcības programmas pasākumā.

8. Atbalsta apmērs vietējai rīcības grupai no 2009.gada līdz 2011.gadam, kā arī no 2009.gada līdz 2012.gadam nepārsniedz:

8.1. Lauku attīstības programmas pasākumā – 20 procentu no apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsummas saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju;

8.2. Rīcības programmas pasākumā – 10 procentu no apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsummas saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju.

9. Vietējā rīcības grupa, kas īsteno gan Lauku attīstības programmas pasā­kumu, gan Rīcības programmas pasākumu, gan citu Eiropas Savienības fondu, valsts vai pašvaldību finansēto programmu pasākumus, nodrošina, ka attiecīgo aktivitāšu īstenošana un ar to saistītā dokumentācija un grāmatvedības uzskaite ir nodalīta. Vietējā rīcības grupa par šo noteikumu 4.punktā minētajām aktivitātēm nevar saņemt at­balstu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākumā “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”.

III. Pieteikšanās kārtība

10. Lai saņemtu atbalstu, vietējā rīcības grupa pēc šo noteikumu 3.punktā minētā atbalsta piešķiršanas triju mēnešu laikā iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) šādus dokumentus (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu):

10.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, pievieno projekta iesnieguma elektronisko eksemplāru uz elektroniskā datu nesēja;

10.2. administratīvā vadītāja darba līgumu (kopiju) vai pakalpojuma (uz­ņē­muma) līgumu ar vietējo rīcības grupu (kopiju);

10.3. finanšu vadītāja darba līgumu (kopiju) vai pakalpojuma (uzņēmuma) līgumu ar vietējo rīcības grupu (kopiju);

10.4. telpu īres līgumu (kopiju), ja telpas tiek īrētas. Ja pašvaldība nodod nekustamo īpašumu lietošanā vietējai rīcības grupai bez atlīdzības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, tad iesniedz patapinājuma līgumu (vienošanos) (kopiju). Telpu īres līgums vai patapinājuma līgums ir spēkā vismaz gadu no dienas, kad vietējā rīcības grupa noslēdz līgumu ar dienestu par vietējās attīs­tības stratēģijas īstenošanu. Ja esošais līgums tiek lauzts vai ir beidzies līgumā noteiktais telpu izmantošanas termiņš, dienestā iesniedz jauno telpu īres līgumu vai patapinājuma līgumu;

10.5. dokumentu (kopiju), kas apliecina īpašuma tiesības, ja telpas ir vietējās rīcības grupas īpašums.

11. Lai saņemtu atbalstu turpmākajiem kalendāra gada ceturkšņiem, vietējā rīcības grupa iesniedz dienestā šādus dokumentus (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu):

11.1. katra kalendāra gada ceturkšņa pēdējā mēneša sākumā piecu darb­dienu laikā – tāmi par šo noteikumu 4.punktā minētajām aktivitātēm nākamajam ceturksnim (2.pielikums) (turpmāk – tāme). Ja tāmi iesniedz papīra formā, pievieno tāmes elektronisko eksemplāru uz elektroniskā datu nesēja;

11.2. katra kalendāra gada ceturkšņa sākumā 10 darbdienu laikā – pārskatu par īstenotajām aktivitātēm un apgūto finansējumu iepriekšējā ceturksnī (3.pielikums) (turpmāk – pārskats). Pārskatam pievieno:

11.2.1. pārskata elektronisko eksemplāru uz elektroniskā datu nesēja, ja pārskatu iesniedz papīra formā;

11.2.2. attiecināmos izdevumus apliecinošus maksājumu un darījumu dokumentus (kopijas);

11.2.3. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus (kopijas). Līgumos paredz sniedzamā pakalpojuma veidu (veicamo uzdevumu, laikposmu un atal­gojuma apmēru);

11.2.4. darbu nodošanas un pieņemšanas aktus (kopijas);

11.2.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus atbilstoši iepir­kuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz šādus dokumentus (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu):

12.1. ja tiek īstenota šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā aktivitāte – pētījumu (kopiju) papīra formā un publikāciju (kopiju) vai informāciju, kas apliecina, ka pētījums ir publiski pieejams internetā;

12.2. ja tiek īstenota šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētā aktivitāte – bukleta vai videomateriāla vienu eksemplāru vai publikāciju (kopiju);

12.3. ja tiek īstenota šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētā aktivitāte:

12.3.1. mācību vai semināru darba kārtību;

12.3.2. tās vietē­jās rīcības grupas pārvaldes institūcijas pieņemto lēmumu par pārstāvja deleģējumu (kopiju), kura atbildīga par vietējās attīstības stratē­ģijas īstenošanu;

12.3.3. sertifikātu vai apliecinājumu par piedalīšanos mācībās (kopiju) (ja mācībās piedalās vairāki vietējās rīcības grupas pārstāvji, iesniedz katra pārstāvja individuālo sertifikātu vai apliecinājumu par piedalīšanos mācībās (kopiju));

12.3.4. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti, ja tiek izmantots sabiedriskais transports;

12.3.5. transporta ceļazīmi vai maršruta lapu, ja tiek izmantots per­soniskais transports vai transportlīdzeklis tiek nomāts;

12.4. ja tiek īstenota šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētā aktivitāte:

12.4.1. organizēts seminārs vai konference:

12.4.1.1. izdales materiāla vienu eksemplāru;

12.4.1.2. dalībnieku sarakstu;

12.4.1.3. pasākuma darba kārtību. Vietējā rīcības grupa mēnesi pirms pasākuma norises informē dienestu par pasākuma norises vietu un laiku;

12.4.2. piedalīšanās seminārā vai konferencē:

12.4.2.1. tās vietējās rīcības grupas pārvaldes institūcijas lēmumu par pārstāvja deleģējumu (kopiju), kura ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu;

12.4.2.2. pasākuma darba kārtību;

12.4.2.3. pasākuma pārskatu;

12.4.2.4. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti, ja tiek izmantots sabied­riskais transports (lidmašīnai – gan biļeti (tostarp elektroniskā formāta aviobiļeti), gan iekāpšanas talonu);

12.4.2.5. transporta ceļazīmi vai maršruta lapu, ja tiek izmantots personiskais transports vai transportlīdzeklis tiek nomāts;

12.5. ja tiek īstenota šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētā aktivitāte:

12.5.1. ar vietējās rīcības grupas darbiniekiem noslēgtos darba līgumus vai pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus (kopijas) (iesniedz vienu reizi);

12.5.2. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti, ja tiek izmantots sabiedriskais trans­ports;

12.5.3. transporta ceļazīmi vai maršruta lapu, ja tiek izmantots personiskais transports vai transportlīdzeklis tiek nomāts.

13. Dokumentu oriģinālu kopijas apliecina vietējā rīcības grupa.

14. Vietējā rīcības grupa dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisku parakstu un apliecinātus ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Iesniegto dokumentu vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un atbalsta piešķiršana

15. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā projekta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus dienests vērtē atbilstoši:

15.1. administratīvajiem kritērijiem;

15.2. atbalsta saņemšanas nosacījumiem (šo noteikumu II un VI nodaļā minētās prasības).

16. Administratīvie kritēriji ir šādi:

16.1. projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir iesniegti šo noteikumu 10.punktā noteiktajā termiņā;

16.2. projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), un lapas ir sanu­murētas;

16.3. projekta iesniegumam atsevišķi ir pievienoti visi nepieciešamie do­kumenti;

16.4. projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti datorrakstā latviešu valodā;

16.5. projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

16.6. projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos naudas summas ir norādītas latos;

16.7. projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos aprēķini ir izdarīti aritmētiski pareizi;

16.8. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām;

16.9. projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona.

17. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija nav pietiekama, lai iz­vērtētu atbilstību administratīvajiem kritērijiem vai atbalsta saņemšanas nosacījumiem, dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju. Papildu infor­māciju vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz 10 darbdienu laikā pēc piepra­sījuma saņemšanas. Ja papildu informācija dienestā netiek iesniegta, dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

18. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas dienests pieņem šādu lēmumu (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu):

18.1. par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbalsta saņemšanas nosacījumiem, projekta iesnieguma apstiprināšanu un atbilstošās atbalsta summas par pirmo ceturksni piešķiršanu;

18.2. par projekta iesnieguma apstiprināšanu un attiecināmo izmaksu summas samazinājumu, ja ir iekļautas neattiecināmās izmaksas, un atbilstošās atbalsta summas par pirmo ceturksni piešķiršanu;

18.3. par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem kritērijiem vai atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu.

19. Vietējā rīcības grupa dienesta lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Pēc lēmuma pieņemšanas dienests 10 darbdienu laikā par to rakstiski informē vietējo rīcības grupu. Pēc šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanas dienests atbilstošo atbalsta summu par pirmo ceturksni ieskaita vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē.

V. Projekta īstenošanas nosacījumi

21. Dienests 10 darbdienu laikā (ja tiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par nepieciešamo laikposmu) izskata šo noteikumu 11.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniegto tāmi. Ja:

21.1. tāmē ietvertās attiecināmās izmaksas ir attiecināmas, dienests apstiprina tāmes attiecināmo izmaksu summu un to iemaksā vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē;

21.2. tāmē ir ietvertas neattiecināmas izmaksas, dienests tāmē ietvertās neattiecināmās izmaksas svītro un par tām samazina tāmes attiecināmo izmaksu summu. Apstiprina tāmes attiecināmo izmaksu summu un to iemaksā vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē;

21.3. saņemtais atbalsts par pirmo kalendāra atbalsta gadu neatbilst šo noteikumu 7.punktā minētajam atbalsta saņemšanas nosacījumam, dienests pēc saskaņošanas ar vietējo rīcības grupu tāmē par pirmā gada pēdējo ceturksni atbilstoši samazina attiecināmo izmaksu summu. Apstiprina tāmes attiecināmo izmaksu summu un to iemaksā vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē.

22. Dienests 60 darbdienu laikā (ja tiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par nepieciešamo laikposmu) izskata šo noteikumu 11.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniegto pārskatu. Ja:

22.1. pārskatā ietvertās attiecināmās izmaksas ir attiecināmas, pārskatā ietvertās aktivitātes atbilst iepriekšējā ceturkšņa tāmē norādītajām aktivitātēm un ir ievērotas šo noteikumu 27.punktā minētās prasības, dienests apstiprina pārskatu;

22.2. pārskatā ir ietvertas neattiecināmas izmaksas, pārskatā ietvertās aktivitātes neatbilst iepriekšējā ceturkšņa tāmē norādītajām aktivitātēm un nav ie­vērotas šo noteikumu 27.punktā minētās prasības, dienests par pārskatā konstatētajām neattiecināmajām izmaksām samazina nākamajā ceturksnī iesniegtajā tāmē apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, pēc saskaņošanas ar vietējo rīcības grupu konkrēto tāmē ietverto aktivitāšu izmaksu daļu pārceļot uz neattiecināmajām izmaksām (vietējā rīcības grupa īsteno visas apstiprinātajā tāmē norādītās aktivitātes).

23. 10 darbdienu laikā dienests pārbauda vietējās rīcības grupas saņemtā atbalsta atbilstību šo noteikumu 8.punktā minētajam atbalsta saņemšanas nosacījumam. Ja dienests konstatē neatbilstību minētajam nosacījumam, dienests par to rakstiski informē vietējo rīcības grupu, norādot kārtējā gadā pieejamo atbalsta apmēru. Vietējā rīcības grupa, sastādot tāmes kārtējā gada ceturkšņiem, ievēro dienesta sniegto informāciju.

24. Pēc tam kad apstiprināts pārskats par pēdējo ceturksni, dienests pārbauda vietējās rīcības grupas saņemtā atbalsta atbilstību šo noteikumu 5. un 6.punktā minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Ja dienests konstatē neatbilstību minētajiem no­sacījumiem, tas nosūta paziņojumu vietējai rīcības grupai par neatbilstošās summas atmaksāšanu dienestam triju mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Vietējā rīcības grupa neatbilstošo summu dienestam atmaksā triju mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

25. Ja dienests divus gadus pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākšanas samazina vai palielina atbalsta apmēru vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību, vietējā rīcības grupa 10 darbdienu laikā dienestā iesniedz precizētu projekta iesniegumu (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu).

26. Vietējā rīcības grupa var izdarīt grozījumus tāmē, tos rakstiski saskaņojot ar dienestu. Grozījumi tāmē ir pieļaujami, ja tie nemaina projekta mērķi.

27. Ja vietējā rīcības grupa apstiprinātajā tāmē izdara grozījumus starp izmaksu pozīcijām un tie nepārsniedz 10 procentus no tāmē norādītās attiecināmo izmaksu kopsummas, šos grozījumus var nesaskaņot ar dienestu.

28. Vietējā rīcības grupa var atteikties no atbalsta saņemšanas, par to rakstiski informējot dienestu. Ja vietējā rīcības grupa atsakās no atbalsta saņemšanas:

28.1. tā iesniedz dienestā pārskatu par pēdējo ceturksni mēneša laikā pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas;

28.2. tā atmaksā dienestam pārmaksāto atbalstu triju mēnešu laikā pēc tam, kad no dienesta saņemts paziņojums par pārmaksātā atbalsta atmaksu.

29. Dienests pieņem lēmumu pārtraukt atbalsta piešķiršanu vietējai rīcības grupai, ja piešķirtais atbalsts nav izmantots atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām, par to rakstiski informējot vietējo rīcības grupu. Vietējā rīcības grupa triju mēnešu laikā atmaksā dienestam lēmumā norādīto publisko finansējumu.

30. Vietējā rīcības grupa saglabā un uzrāda dienesta amatpersonām visu ar Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2020.gada 31.decembrim, kā arī nodrošina iespēju dienesta, Eiropas Savienības un citu pilnvaroto institūciju pārstāvjiem veikt kontroli pirms iesnieguma apstiprināšanas, Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

31. Lauku attīstības programmas pasākumam un Rīcības programmas pasākumam noteiktās attiecināmās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad vietējai rīcības grupai ir piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

32. Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma atbalstāmajām aktivitātēm attiecināmas ir šādas izmaksas:

32.1. šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – pakalpojuma izmaksas par pētījuma veikšanu, tostarp informācijas publicēšana par pētījuma sākšanu un tā rezultātiem;

32.2. šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

32.2.1. bukletu un videomateriālu izgatavošana;

32.2.2. mājaslapas izveide internetā;

32.2.3. informācijas publicēšana plašsaziņas līdzekļos, tajā skaitā infor­mācijas publicēšana, kas paredzēta potenciālajiem projekta iesniedzējiem, piemēram, par projektu iesniegumu pieņemšanas sākšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai;

32.2.4. dalības maksa citās organizācijās, kas saistītas ar lauku attīstību un darbojas Latvijas Republikā vai ārvalstīs;

32.3. šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

32.3.1. mācības vietējās rīcības grupas administrācijas pārstāvjiem atbilstoši kompetencei;

32.3.2. transporta izmaksas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ (transporta noma, sabiedriskais transports un degviela, ja tiek izmantots personiskais transports);

32.3.3. viesnīcas izmaksas (izņemot, ja mācības notiek vienu dienu un ir iespēja atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā);

32.4. šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

32.4.1. semināri un konferences potenciālajiem projektu iesniedzējiem, tajā skaitā:

32.4.1.1. tehniskā nodrošinājuma noma;

32.4.1.2. telpu īre;

32.4.1.3. izdales materiālu izmaksas par drukātiem materiāliem, kas tiek izmantoti mācību procesā un paliek mācību procesā iesaistīto dalībnieku īpašumā, ja šīs izmaksas nav lielākas par pieciem latiem vienam cilvēkam;

32.4.2. potenciālo projektu iesniedzēju piedalīšanās semināros un konferencēs Latvijā un ārvalstīs, tajā skaitā:

32.4.2.1. transporta izmaksas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ ne vairāk kā pieciem vietējās rīcības grupas deleģētiem pārstāvjiem (sabiedriskais transports, transporta noma un degviela, ja tiek izmantots personiskais transports);

32.4.2.2. viesnīcas izmaksas ne vairāk kā pieciem vietējās rīcības grupas deleģētiem pārstāvjiem (izņemot, ja pasākums notiek vienu dienu un ir iespēja atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā);

32.5. šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

32.5.1. elektroniskā paraksta ieviešana;

32.5.2. telpu īre;

32.5.3. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, ūdens­ap­gāde);

32.5.4. biroja preču un aprīkojuma iegādes izmaksas un noma;

32.5.5. biroja tehnikas un informācijas tehnoloģiju programmno­drošinājuma (datortehnikas, programmatūras, printera, datu glabāšanas un kopēšanas aprīkojuma) iegāde, apkope un noma;

32.5.6. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācija – ne vairāk kā 35 lati mēnesī, internets un pasts);

32.5.7. aktivitātes īstenošanā iesaistīto darbinieku darba samaksa (tajā skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas);

32.5.8. transporta izmaksas (transporta noma, sabiedriskais transports un degviela, ja tiek izmantots personiskais transports), kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un (projektu) uzraudzību;

32.5.9. mājaslapas internetā uzturēšanas izmaksas.

33. Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma atbalstāmajām aktivitātēm neattiecināmas ir šādas izmaksas:

33.1. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas mai­ņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

33.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

33.3. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

33.4. sabiedriskās ēdināšanas izmaksas, tajā skaitā kafijas pauzes;

33.5. tādas tehnikas iegāde, kurai ir iekš­dedzes dzinēji;

33.6. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

33.7. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu;

33.8. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemē­rošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Ziv­saimniecības fondu.

VII. Noslēguma jautājums

34. Šo noteikumu 23.punktā minēto pārbaudi dienests veic 2012. un 2013.gada janvāra sākumā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.332
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.332
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.332
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 332Pieņemts: 21.04.2009.Stājas spēkā: 25.04.2009.Zaudē spēku: 19.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 24.04.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
191007
25.04.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)