Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1081

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 57.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē “Arodapmācības”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē “Arodapmācības” (turpmāk – aktivitāte).

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt pieejamu arodapmācību, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības vides aspektiem un nodrošinātu videi draudzīgu lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauk­saimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs.

3. Aktivitātes īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

4. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas mācības, kas paaugstina nodarbināto personu zināšanu, prasmju un kompetenču līmeni konkurētspējīgu un ekonomiski efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanas, videi saudzējošu tehnoloģiju izmantošanas, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanas, jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas, kā arī produktu kvalitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanas un savstarpējās atbilstības prasību ievērošanas jomā.

5. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstītas mācības, kas ir daļa no vidējā vai augstākā līmeņa lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas ražošanas formālās izglītības programmām.

6. Tiešais labuma saņēmējs ir lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarē nodarbinātais un meža īpašnieks, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauk­saimniecības produkciju.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.204)

7. Atbalsta pretendenta pieteikšanās, projekta iesniegumu vērtēšanas un atlases, lēmuma pieņemšanas un paziņošanas, projektu īstenošanas, publiskā finansējuma pieprasīšanas un saņemšanas nosacījumus nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.204 redakcijā)

8. Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas sniedz mācību pakalpojumus un atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

8.1. atbalsta pretendentam ir pieredze pieaugušo tālākizglītības organizē­šanā;

8.2. atbalsta pretendents nodrošina mācības visā sludinājumā norādītajā teritorijā;

8.3. atbalsta pretendents nodrošina, ka mācību kursu klausītāji ir lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarē nodarbinātie vai meža īpašnieki, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produkciju. Mācību kursu klausītājs, uzsākot mācības, ar parakstu apliecina, ka atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām;

8.4. atbalsta pretendenta lektoriem, kas sniedz mācību pakalpojumu, ir augstākā vai profesionālā vidējā izglītība attiecīgajā nozarē, kurā notiek mācības. Lektoru skaits ar profesionālo vidējo izglītību nepārsniedz 30 % no attiecīgā mācību kursa lektoru kopskaita.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.204)

9. Mācības organizē:

9.1. atbilstoši vajadzībām šādās nozarēs:

9.1.1. lauksaimniecība;

9.1.2. mežsaimniecība;

9.1.3. pārtikas ražošana;

9.2. atbilstoši šādam klausītāju zināšanu līmenim:

9.2.1. vispārējais līmenis – zināšanu, prasmju un kompetenču kopums, kas nepieciešams nozares ražošanas tehnoloģiju pamatdarbu izpildei;

9.2.2. nozares speciālistu līmenis.

10. Aktivitātes ietvaros atbalsta šādas apakšaktivitātes:

10.1. vispārējā līmeņa mācību organizēšana;

10.2. nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana.

11. (Svītrots ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.204)

II. Publiskā finansējuma apmērs

12. Publiskā finansējuma apmērs:

12.1. šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētajā apakšaktivitātē – 100 % apmērā no šo noteikumu 25.punktā minēto kopējo attiecināmo izmaksu summas, ievērojot nosacījumu, ka vienas mācību stundas attiecināmās izmaksas nepārsniedz 213,43 euro;

12.2. šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajā apakšaktivitātē:

12.2.1. 100 % apmērā no šo noteikumu 25.punktā minēto kopējo attiecinā­mo izmaksu summas;

12.2.2. viena projekta ietvaros maksimāli pieejamais publiskā finansējuma apjoms ir 9960,10 euro, ievērojot nosacījumu, ka vienas mācību stundas attiecināmās izmaksas nepārsniedz 313,03 euro.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1162; MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.552)

13. Ja atbalsta pretendents mācību procesa norisei nomā lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehniku, tad papildus šo noteikumu 12.1. un 12.2.apakš­punktā minētajam finansējumam atbalsta pretendents saņem finansējumu saskaņā ar tehnikas nomas līgumu, bet ne vairāk kā 85,37 euro apmērā par vienas lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnikas vienības nomu dienā.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1162)

14. Atbalsta pretendents vienā projektu iesniegumu atlases kārtā drīkst iesniegt vairākus projektu iesniegumus. Atbalsta pretendents drīkst iesniegt projektu iesniegumus katrā nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā arī tad, ja projekti, kas apstiprināti iepriekšējās projektu iesniegumu atlases kārtās, vēl nav pabeigti.

III. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

15. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti iesniedz:

15.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) un atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

15.2. aptaujāto pakalpojuma sniedzēju piedāvātās konkrētās iegādes vai pakalpojuma salīdzinājuma aprakstu, kā arī noteiktās cenas objektivitāti apliecinošu informāciju;

15.3. lektora izglītības un tālākizglītības dokumenta kopiju;

15.4. lektora dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae);

15.5. tehnikas nomas līgumu, ja atbalsta pretendents mācību norisei nomā lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehniku;

15.6. organizatora ielūgumu vai apstiprinājumu par gatavību nodrošināt praktiskās nodarbības, ja praktiskās nodarbības notiek ārvalstīs;

15.7. dokumentu, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.204 redakcijā)

15.1 Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā saņem no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, kas apliecina, ka atbalsta pretendentam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.204 redakcijā)

IV. Atbalsta saņemšanas kārtība apakšaktivitātei “Vispārējā līmeņa mācību organizēšana”

16. Mācības vispārējā līmenī organizē atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3.apakšpunktā minēto nozaru visām mācību tēmām.

17. Mācību tēmas reizi gadā apstiprina Zemkopības ministrija:

17.1. nosakot mācību saturu, apjomu un apmācāmo skaitu atbilstoši šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto nozaru vajadzībām;

17.2. ievērojot reģionālās intereses mācību apjoma un tematikas izvēlē.

18. Ja projektu iesniegumos pieprasītais atbalsta apjoms pārsniedz apakšaktivitātes ietvaros pieejamo publisko finansējumu, Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumus sarindo pēc iegūto punktu skaita atbilstoši projektu atlases kritērijiem (2.pielikums).

19. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas norādījis zemākās attiecināmās izmaksas par vienu mācību stundu.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.204 redakcijā)

V. Atbalsta saņemšanas kārtība apakšaktivitātei “Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”

20. (Svītrots ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.204)

20.1 Mācību tēmas apstiprina Zemkopības ministrija.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.204 redakcijā)

21. Projektus iesniedz atbilstoši šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto nozaru vajadzībām.

22. Iesniegto projektu mācību saturu nosaka atbalsta pretendents, nodrošinot, ka:

22.1. tas nav identisks Zemkopības ministrijas apstiprinātajām mācību tēmām šo noteikumu 9.2.1.apakšpunktā noteiktajam līmenim;

22.2. mācību apjoms nav mazāks par 16 akadēmiskajām stundām, no kurām 30–50 % ir praktiskās nodarbības;

22.3. projekta ietvaros tiks apmācīti vismaz 15 klausītāji.

23. Ja projektu iesniegumos pieprasītais atbalsta apjoms pārsniedz apakšaktivitātes ietvaros pieejamo publisko finansējumu, Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumus sarindo pēc iegūto punktu skaita atbilstoši projektu atlases kritērijiem (3.pielikums).

24. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas norādījis zemākas attiecināmās izmaksas par vienu mācību stundu.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.204 redakcijā)

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

25. Aktivitātes ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

25.1. ar aktivitātes rīkošanu saistītās izmaksas:

25.1.1. lektoru darba samaksa (neieskaitot mācību materiālu izstrādi darba nodrošināšanai) par darba stundām (tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nepārsniedzot likmi – 78,26 euro stundā;

25.1.2. mācību nodarbībās izmantojamie drukātie vai audiovizuāli sagatavotie mācību materiāli, kuri pēc mācību beigām paliek apmācāmo īpašumā (atbilstoši apmācīto skaitam, kā arī viens papildu eksemplārs atbalsta pretendentam);

25.1.3. tulku pakalpojumi, ja mācību kursa tēmas ietvaros praktiskās nodarbības notiek ārvalstīs vai izmanto ārvalstu lektoru pakalpojumus;

25.1.4. mācībām izmantojamo telpu, iekārtu, tehnikas un mācību materiālās bāzes nomas maksa vai mācībām izmantojamo telpu, iekārtu, tehnikas un mācību materiālās bāzes amortizācija tādā mērā, kādā tos izmanto vienīgi mācībām;

25.1.5. naktsmītņu izmaksas apmācāmajiem, lektoriem un mācību procesā iesaistītajiem darbiniekiem, dienas nauda mācību procesā iesaistītajiem darbi­niekiem mācību norises vietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un darbinieku darba braucienu izdevumu atlīdzināšanu;

25.2. transporta un transporta nomas maksa lektoru, mācību procesā iesaistīto darbinieku un apmācāmo nokļūšanai uz nodarbību norises vietu un atpakaļ;

25.3. administratīvās izmaksas, nepārsniedzot 7 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1162)

26. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām un atbilst šajos noteikumos noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem, ir samērīgas un pamatotas, atbilst finanšu vadības principiem un vidējai tirgus cenai.

27. Aktivitātes ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

27.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

27.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

27.3. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

27.4. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

27.5. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

27.6. pievienotās vērtības nodoklis;

27.7. atlīdzība mācību procesā tieši neiesaistītajam personālam;

27.8. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu iegāde;

27.9. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

27.10. (svītrots ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.204);

27.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.204)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1081

(Pielikums grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.204; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1162)

KN1081P1_PAGE_1.JPG (75675 bytes)

KN1081P1_PAGE_2.JPG (82666 bytes)

KN1081P1_PAGE_3.JPG (87323 bytes)

KN1081P1_PAGE_4.JPG (44964 bytes)

KN1081P1_PAGE_5.JPG (97873 bytes)

KN1081P1_PAGE_6.JPG (57094 bytes)

KN1081P1_PAGE_7.JPG (136352 bytes)

KN1081P1_PAGE_8.JPG (93121 bytes)

KN1081P1_PAGE_9.JPG (191166 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1081
Projektu atlases kritēriji apakšaktivitātei “Vispārējā līmeņa mācību organizēšana”

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1162)

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritēriji

Kritēriju punktu skaits

Maksimālais punktu skaits

1.

Pretendenta pieredze pieaugušo apmācību organizēšanā

Vismaz triju gadu pieredze pieaugušo apmācību organizēšanā, ir pieredze projekta mācību kursu tēmas īstenošanā

40

50

Pieredze pieaugušo apmācību organi­zēšanā mazāka par trim gadiem, ir pieredze projekta mācību kursu tēmas īstenošanā

30

Vismaz triju gadu pieredze pieaugušo apmācību organizēšanā, bet nav pieredzes projekta mācību kursu tēmas īstenošanā

20

Pieredze pieaugušo apmācību organi­zēšanā mazāka par trim gadiem, nav pieredzes projekta mācību kursu tēmas īstenošanā

10

Ir pieredze Eiropas Savienības finansētu vai līdzfinansētu mācību projektu (programmu) īstenošanā

10

2.

Praktisko nodarbību īpatsvars

Praktisko nodarbību īpatsvars 30 % no mācību kursa akadēmisko stundu skaita

25

25

Praktisko nodarbību īpatsvars 20–30 % no mācību kursa stundu skaita

15

3.

Vienas mācību stundas attiecināmās izmaksas (euro)

Vienas mācību stundas attiecināmās izmaksas vismaz par 20 % lētākas, nekā noteikts šo noteikumu 12.1.apakšpunktā

25

25

Vienas mācību stundas attiecināmās izmaksas par 10–19 % lētākas, nekā noteikts šo noteikumu 12.1.apakšpunktā

15

Vienas mācību stundas attiecināmās izmaksas par 5–9 % lētākas, nekā noteikts šo noteikumu 12.1.apakšpunktā

10

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1081
Projektu atlases kritēriji apakšaktivitātei “Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritēriji

Kritēriju punktu skaits

Maksimālais punktu skaits

1.

Praktiskā darba pieredze lektoriem

Vismaz triju gadu praktiskā darba pieredze tajā lauksaimniecības, mež­saimniecības vai pārtikas ražošanas nozarē, kurā notiek mācības

40

40

Vismaz triju gadu praktiskā darba pieredze lauksaimniecības, mežsaimnie­cības vai pārtikas ražošanas nozarē

10

2.

Projektā iesaistīto lektoru kvalitāte

Visiem lektoriem ir augstākā izglītība

30

35

Piesaistīti lektori ar doktora grādu mācāmajā nozarē

5

3.

Praktisko nodarbību īpatsvars

Praktisko nodarbību īpatsvars ir 50 % no mācību kursa akadēmisko stundu skaita

20

20

Praktisko nodarbību īpatsvars ir no 30 % līdz 50 % no mācību kursa stundu skaita

10

4.

Praktisko nodarbību iespējas ārzemēs

Mācību kursa ietvaros paredzētas praktiskās nodarbības ārzemēs

5

5

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Arodapmācības un informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1081Pieņemts: 22.12.2008.Stājas spēkā: 30.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 29.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
185799
{"selected":{"value":"24.09.2014","content":"<font class='s-1'>24.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.09.2014","iso_value":"2014\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2013","iso_value":"2013\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2008","iso_value":"2008\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2008.-30.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.09.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)