Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1042

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 50.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana” aktivitātē “Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana”
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pasākumam “Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana” aktivitātē “Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana” (turpmāk – aktivitāte).

2. Aktivitātes mērķis ir uzlabot lauksaimniecisko ražošanu, ņemot vērā tiesību aktos par atbalstu lauku attīstībai noteiktās prasības, un veicināt ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu, kompensējot lauksaimniekam konsultāciju pakalpojumu izmaksas.

3. Aktivitāti administrē Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

4. Aktivitātes īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura pēdējā noslēgtajā gadā ir saņēmusi tiešos maksājumus un izmantojusi atzīta savstarpējās atbilstības konsultāciju pakalpojuma sniedzēja konsultāciju pakalpojumus par Padomes 2003.gada 29.septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) 1673/2000, (EEK) Nr.2358/71 un (EK) Nr.2529/2001 (turpmāk – regula Nr. 1782/2003), 4. un 5.pantā noteikto prasību ievērošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

6. Atbalsta pretendents ar atzītu savstarpējās atbilstības konsultāciju pakalpojumu sniedzēju ir noslēdzis līgumu par konsultāciju saņemšanu par regulā Nr. 1782/2003 noteikto prasību ievērošanu vienā vai vairākās šādās savstarpējās atbilstības jomās:

6.1. vide (regulas Nr. 1782/2003 III pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.punkts);

6.2. dzīvnieku identifikācija un reģistrācija (regulas Nr. 1782/2003 III pielikuma 6., 7. un 8.punkts);

6.3. sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība (regulas Nr. 1782/2003 III pielikuma 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punkts);

6.4. dzīvnieku labturība (regulas Nr. 1782/2003 III pielikuma 16., 17. un 18.punkts);

6.5. labs lauksaimniecības un vides stāvoklis (regulas Nr. 1782/2003 IV pielikums).

7. Šo noteikumu 6.punktā minētajā līgumā paredz konsultāciju sniegšanas apjomu, konsultanta apmeklējumu skaitu saimniecībā un konsultāciju grafiku, pakalpojuma cenu, kā arī konsultāciju pakalpojuma sniedzēja atbildību par sniegto konsultāciju kvalitāti.

8. Atbalsta saņēmējs apliecina, ka nepretendē uz atbalstu no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām par šajā aktivitātē atbalstāmajām konsultācijām.

III. Pieteikšanās kārtība atbalstam

9. Atbalsta pasākuma uzsākšanas datumu dienests mēnesi iepriekš izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī dienesta mājaslapā internetā.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.317 redakcijā)

10. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents atbilstoši tā juridiskajai adresei (fiziskā persona – atbilstoši saimniecības atrašanās vietai) personīgi vai ar pasta sūtījumu papīra formā (divos eksemplāros), vai elektroniska dokumenta formā (elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pieprasījumu par saņemto konsultāciju pakalpojumu izmaksu kompensāciju (turpmāk – kompensācijas pieprasījums) (pielikums).

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.317 redakcijā)

11. Kompensācijas pieprasījumam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

11.1. kompensācijas pieprasījuma veidlapa ir pilnībā aizpildīta un sagatavota atbilstoši šo noteikumu pielikumam, kā arī ir iesniegts līgums ar atzītu konsultāciju pakalpojumu sniedzēju par konsultāciju pakalpojumu saņemšanu (kopija) un darījumus un maksājumus apliecinoši dokumenti (kopijas). Iesniedzot dokumentu kopijas, atbalsta pretendents tās apliecina atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām;

11.2. kompensācijas pieprasījums ir aizpildīts skaidri un salasāmi valsts valodā;

11.3. kompensācijas pieprasījums ir cauršūts (caurauklots), ar sanumurētām lapām (neattiecas uz pieprasījumiem, ko iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

11.4. kompensācijas pieprasījumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

11.5. iesniegts pieprasītais kompensācijas pieprasījuma eksemplāru skaits (neattiecas uz kompensācijas pieprasījumiem, ko iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

12. Dienests reģistrē atbalsta pretendenta kompensācijas pieprasījumu tā saņemšanas dienā. Ja kompensācijas pieprasījums iesniegts personīgi, dienests apliecinājumu par kompensācijas pieprasījuma saņemšanu pieprasījuma iesniedzējam izsniedz nekavējoties. Pārējos gadījumos dienests 10 darbdienu laikā apliecinājumu nosūta pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. Ja kompensācijas pieprasījums neatbilst šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām, dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta, dienests kompensācijas pieprasījumu noraida.

IV. Atbalsta veids un apmērs

14. Atbalsta saņēmējs par saņemtajām konsultācijām šo noteikumu 6.punktā noteiktajās jomās saņem kompensāciju 60 % apmērā no kopējās izdevumu summas par saņemto konsultāciju pakalpojumu.

15. Pasākuma “Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultā­ciju pakalpojuma izmantošana” kompensācijas kopsumma vienam atbalsta saņē­mējam 2007.–2013.gada plānošanas periodā kopā nepārsniedz EUR 1000 ek­vivalentu latos.

16. Dienests kompensāciju izmaksā reizi ceturksnī Zemkopības ministrijas noteiktās atbalsta summas ietvaros. Dienests kompensācijas pieprasījumus sarindo dilstošā secībā atbilstoši pēdējā noslēgtajā gadā saņemto tiešo maksājumu apmēram.

17. Priekšroka saņemt kompensāciju par saņemtajiem konsultāciju pakalpojumiem ir lauksaimniekam, kam tiešo maksājumu summa pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz EUR 15 000 ekvivalentu latos gadā.

18. Ja pieprasītās kompensācijas kopsumma pārsniedz Zemkopības ministrijas attiecīgajam ceturksnim noteikto atbalsta summu, kompensācijas pieprasījumus, kam atbilstoši sarindošanas kārtībai nepietiek finansējuma, iekļauj nākamā ceturkšņa kārtā bez atkārtotas dokumentu iesniegšanas un sarindošanas. Kompensāciju izmaksā tūlīt pēc tam, kad tā ir izmaksāta tiem lauksaimniekiem, kam tiešo maksājumu summa pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz EUR 15 000 ekvivalentu latos gadā.

19. Konsultāciju pakalpojumu kompensācijas izmaksa tiek pārtraukta pēc pasākuma “Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana” aktivitātei piešķirto līdzekļu izmantošanas.

20. Dienesta lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā kompensācijas saņēmēja vai viņa pilnvarota pārstāvja bankas kontā, iesniedzot maksājuma uzdevumu Valsts kasē. Valsts kase veic pārskaitījumu kompensācijas saņēmēja kontā triju darbdienu laikā.

22. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1042

KN1042P_PAGE_1.JPG (75279 bytes)

KN1042P_PAGE_2.JPG (131444 bytes)

KN1042P_PAGE_3.JPG (186700 bytes)

KN1042P_PAGE_4.JPG (46988 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1042Pieņemts: 16.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 19.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
185444
{"selected":{"value":"16.04.2009","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.04.2009","iso_value":"2009\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-15.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.04.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)